Page 15

สุภาพบุรุษผู้เป็นแบบอย่างแห่งความรอบรู้ วีระวัฒน์ ชลายน ผูว้ า่ การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลำ�ดับที่ 6 “ผมได้พบกับผู้ว่าการเกษมครั้งแรก ก็ตอนที่ผมเริ่มทำ�งานที่เขื่อนภูมิพล ตอนนั้นผมเป็น พนักงานการไฟฟ้ายันฮี ทำ�งานเป็นนายช่างอันดับหนึ่ง และเป็นหัวหน้าแผนกคนแรก ซึ่งผู้ว่าการ เกษมได้ไปเยี่ยมงานที่เขื่อนอยู่บ่อยครั้ง” วีระวัฒน์ ชลายน ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลำ�ดับที่ 6 กล่าวถึง SUPER K ด้วยแววตาเป็นประกาย เขาเล่าให้ฟังถึงภาพความทรงจำ�ที่มีต่อเกษม จาติกวณิช ในขณะที่เขายังทำ�งานเป็นนายช่าง ว่า ในยุคนัน ้ เป็นยุคทีเ่ รียกว่ายุคบุกเบิกของ กฟผ. จำ�ได้วา่ การดำ�รงตำ�แหน่งผูว้ า่ การการไฟฟ้าฝ่าย ผลิตคนแรกของคุณเกษม ไม่ได้เป็นการนั่งอยู่บนหอคอยงาช้าง ยิ่งเป็นการดำ�เนินงานในยุคบุกเบิก ด้วยแล้ว แน่นอนว่าผู้นำ�ต้องลงมาคลุกคลีกับคนทุกระดับ และร่วมทำ�งานแบบไหล่ชนไหล่ ไม่เกี่ยง ว่าจะเป็นงานวิชาการหรืองานก่อสร้าง และความรู้ความชำ�นาญในด้านไฟฟ้าของผู้ว่าการเกษม ก็ เป็นรากฐานสำ�คัญต่อการเติบโตของ กฟผ. จนปัจจุบัน “พวกเราซึ่งเป็นคนทำ�งาน รู้ว่าท่านมีความรู้และชำ�นาญเรื่องงาน อย่างที่ไม่ต้องมาคุยว่าฉันรู้ อะไร คนที่ทำ�งานด้วยกันจะรู้ คนที่รู้เรื่องไฟฟ้า ก็จะรู้ว่าท่านรู้เรื่องไฟฟ้า คนที่รู้เรื่องธุรกิจ ก็จะรู้ว่า ท่านรู้เรื่องธุรกิจ และท่านมีวิธีสอนงานโดยไม่ต้องจับมานั่งเข้าแถว ท่านสอนด้วยการกระทำ� ไม่ได้ สอนด้วยคำ�พูด” ความรู้ความชำ�นาญของ SUPER K ได้ถก ู นำ�มาใช้พัฒนาการไฟฟ้าให้กับประเทศไทย โดยแม้จะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายหลายครัง้ แต่เกษมก็ได้ใช้หลักวิชาความรูแ้ ละประสบการณ์ ที่มีมาประยุกต์ใช้จนสามารถนำ�พา กฟผ. ฝ่าวิกฤติและทำ�ให้คนไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างมั่นคง ความ ท้าทายที่เกษมต้องเผชิญในการดำ�รงตำ�แหน่งผู้ว่าการฯ คือ ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของ คนไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้ต้องหาแหล่งผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และเกษมก็ได้นำ�เอาหลัก วิชาพลังน้ำ�ที่ร่ำ�เรียน นำ�มาใช้สร้างเขื่อน โดยจะเห็นได้ว่าในยุคของผู้ว่าการเกษมนั้น มีการพัฒนา เขือ ่ นขึน ้ ในหลายพืน ้ ที่ โดยคุณวีระวัฒน์กไ็ ด้ยา้ ยตัวเองไปตามวาระการทำ�งาน และมีบทบาทต่อการ ประสานความสัมพันธ์ระหว่างคนเขือ ่ นกับชุมชน โดยเฉพาะการให้การสนับสนุนเยาวชนในพืน ้ ทีใ่ น ด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ จนได้ชื่อว่าเป็น ‘ลุงเขื่อน’ ของเด็กๆ “พนักงานทุกคนเคารพท่านมาก เพราะท่านเป็นคนเก่ง มีความรูร้ อบด้าน เท่านัน ้ ไม่พอ ท่านยัง เป็นคนมีเสน่ห์ เวลาทำ�งาน ทุกคนพร้อมจะช่วยท่าน ด้วยความเข้าใจถึงงาน ด้วยการทำ�งานที่เป็น กันเองและให้เกียรติ ทำ�ให้คนทำ�งานได้อย่างถวายหัวโดยไม่สนใจเรื่องอื่น และคนไฟฟ้าก็ตด ิ นิสัย 28

ใส่โคว้ท

29

Profile for Electricity Generating Authority of Thailand

สูตรลับ Super K  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สูตรลับ Super K  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Profile for egat.pr
Advertisement