Page 11

รหัสลับ ลำ�ดับที่ 1 : ผู้นำ�ต้องมีความรู้ (พอสมควร)

ประสบการณ์สร้างความรู้ สู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญพลังงานไทย นอกเหนือไปจากความรู้ทางทฤษฎีในหลักวิศวกรรมที่ได้ร่ำ�เรียนมา เกษมยังเป็นผู้ที่ได้รับการ ยอมรับว่า เป็นผู้บริหารที่ลงมือลงแรงในการปฏิบัติงานจริงมากที่สุดคนหนึ่ง สิ่งเหล่านี้ช่วยสั่งสม ประสบการณ์และเพิ่มพูนหลักความรู้ที่มิอาจหาได้ในตำ�ราเรียน ในช่วงปี 2502 ซึง่ เป็นช่วงทีก ่ �ำ ลังมีการก่อสร้างเขือ ่ นภูมพ ิ ล หรือทีใ่ นสมัยแรกเริม ่ เรียกกันว่า เขือ ่ นยันฮีนน ั้ เป็นช่วงเวลาทีป ่ ระเทศไทยกำ�ลังขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าอย่างหนัก รัฐบาลจึงได้ด�ำ ริ ให้มก ี ารสร้างโรงไฟฟ้าบางกรวยหรือโรงไฟฟ้าพระนครเหนือขึน ้ มาควบคูไ่ ปกับการสร้างเขือ ่ นภูมพ ิ ล เนือ ่ งจากเห็นว่าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนซึง่ มีระยะเวลาก่อสร้างทีส ่ น ั้ กว่า ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการการใช้ไฟฟ้าของคนในพระนครในช่วงเวลานั้นได้อย่างทัน ท่วงที เกษม จาติกวณิช คือคียแ์ มนคนสำ�คัญทีไ่ ด้รว่ มบุกเบิกวางรากฐานสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ให้แล้วเสร็จในเวลา 2 ปีเศษ และเป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ “สำ�หรับงานในยุคบุกเบิก เราไม่มีสิทธิมาเลือกนั่งทำ�งานสบายในห้องแอร์ ทุกคนต้องทำ�งาน หนัก ไม่เว้นว่าเป็นงานระดับไหน แรงงานหรือนายช่างล้วนสำ�คัญไม่แพ้กัน เราต้องเรียนรู้ตั้งแต่ ตอกตะปู ต่อโครงเหล็ก ตื่นเต้น แต่สนุก เหมือนเด็กๆ เพิ่งพบสิ่งใหม่ๆ และไม่ท้อใจที่จะค้นหาวิธี การต่างๆ มาแก้ปญ ั หา” เกษมได้กล่าวถึงการบุกเบิกสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ซึง่ เป็นโรงไฟฟ้า ขนาดใหญ่และทันสมัยทีส ่ ด ุ ในยุคต้นทศวรรษ 2500 และเป็นผลงานทีเ่ กษมภาคภูมใิ จทีส ่ ด ุ ชิน ้ หนึง่ การบุกเบิกร่วมหัวจมท้ายทำ�งานกับทีมงานตั้งแต่งานติดดิน มาจนถึงงานโครงสร้างใหญ่ และ สุดท้ายงานทางด้านการบริหารจัดการองค์กร ช่วยทำ�ให้เกษมเป็นที่รักและเคารพของผู้ปฏิบัติงาน เป็นอย่างมาก ความรูค ้ วามชำ�นาญอันเกิดขึน ้ จากประสบการณ์ทเี่ กิดขึน ้ จริง ทำ�ให้ เกษม จาติกวณิช เป็นที่ “เชื่อมือ” และได้รับการยอมรับทั้งจากทีมงานและจากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง สิ่งที่เป็นผลพลอยได้สำ�คัญของการร่วมล้มลุกคลุกคลานปลุกปั้นโรงไฟฟ้าพระนครเหนือกับ ทีมงาน ทำ�ให้เกิดความเหนียวแน่น ผูกพัน และความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ อาจกล่าวได้ว่าการสร้าง โรงไฟฟ้าพระนครเหนือช่วยบ่มเพาะให้เกิดลักษณะเฉพาะของ “คนไฟฟ้า” และเป็นลักษณะเฉพาะ ที่ถูกถ่ายทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงทุกวันนี้ “ความกลมเกลียวของหมู่คณะนั้นมีความเหนียวแน่นมากๆ เพราะเราเริ่มต้นจากงานติดดิน งานช่างฝีมอ ื ธรรมดา แล้วค่อยเขยิบมาเรียนรูโ้ ครงสร้างทีใ่ หญ่ขน ึ้ ในขัน ้ การประสานงาน พวกไฟฟ้า จึงมี unity กับ motivation สูงมาก และสืบทอดต่อๆ กันมาจนเป็นคุณลักษณะเฉพาะของการ ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” เกษมกล่าวอย่างภาคภูมิใจ 20

21

Profile for Electricity Generating Authority of Thailand

สูตรลับ Super K  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สูตรลับ Super K  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Profile for egat.pr
Advertisement