Page 1

จัดทำโดย กองสารสนเทศ ฝายสื่อสารองคการ พิมพครั้งที่ 1 จำนวน 5,000 เลม


02

03


04

05


06

07


08

09


โรงไฟฟาดีเซล

10

11


ลักษณะการทำงาน

ของโรงไฟฟาประเภทตางๆ

12

13


14

15


16

17


18

19


20

21


22

23

Profile for Electricity Generating Authority of Thailand

โรงไฟฟ้าประเภทต่างๆของ กฟผ.  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

โรงไฟฟ้าประเภทต่างๆของ กฟผ.  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

Profile for egat.pr
Advertisement