Page 1

จัดทำโดย กองสารสนเทศ ฝายสื่อสารองคการ พิมพครั้งที่ 1 จำนวน 5,000 เลม


02

03


04

05


06

07


08

09


โรงไฟฟาดีเซล

10

11


ลักษณะการทำงาน

ของโรงไฟฟาประเภทตางๆ

12

13


14

15


16

17


18

19


20

21


22

23

โรงไฟฟ้าประเภทต่างๆของ กฟผ.  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you