Page 29

เขื่อนศรีนครินทร์ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ๑. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ มี ๒ เส้นทาง ระยะทาง ๒,๒๓๐ เมตร ๑.๑ ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จ�ำนวน ๒ เส้นทาง โดยการท�ำแผ่นป้าย ๓๐๐ แผ่น ท�ำราวกันตก ๑๐๐ เมตร ป้ายความรู้เรื่องป่า ๔ แผ่น ผังเส้นทาง ๑ แผ่น ซ่อมบันได ๘ จุด ปลูกไม้เสริม ๑๒๐ ต้น ๑.๒ น�ำคณะนักเรียน โรงเรียนต่างๆ เข้าศึกษาในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จ�ำนวน ๓๖๐ คน ๒. จัดอบรมให้ความรู้ ๒.๑ จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “การเพาะขยายพันธุ์ไม้ด้วยเนื้อเยื่อ” จ�ำนวน ๑๐๐ คน ๒.๒ จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “ประโยชน์พืชอาหารท้องถิ่น (ตะคึก)” จ�ำนวน ๑๐๐ คน ๒.๓ ความหลากหลายแมลงในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนศรีนครินทร์ จ�ำนวน ๑๒๕ คน ๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โครงการ อพ.สธ. - กฟผ. ๓.๑ เพาะกล้าพรรณไม้สำ� หรับแจกจ่ายผูส้ นใจน�ำไปปลูก รวมจ�ำนวนทัง้ สิน้ ๑๐,๑๗๔ ต้น ๓.๒ มอบพรรณไม้ให้กับผู้สนใจน�ำไปปลูก จ�ำนวน ๔,๙๕๐ ต้น ๓.๓ สนับสนุนโครงการ อพ.สธ. - ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนศรีนครินทร์ ๑๐๐ คน ร่วมปลูกป่าที่วัดเฉลิมพระเกียรติ อำ�เภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ปลูกต้นสักทอง มะค่าโมง ประดู่ ฯลฯ จำ�นวน ๑,๙๐๐ ต้น - ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ๕,๐๘๓ ต้น ๘๓ พรรษามหาราชินี ตำ�บลแม่กระบุง อำ�เภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้ร่วมกิจกรรม ๕๐๐ คน

30

Profile for Electricity Generating Authority of Thailand

มรดกภูมิปัญญา คืนผืนป่าอุดมสมบูรณ์  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย...

มรดกภูมิปัญญา คืนผืนป่าอุดมสมบูรณ์  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย...

Profile for egat.pr
Advertisement