Page 28

๔. เรื่องอื่นๆ ๔.๑ จัดโครงการ ๑ โรงเรียน ๑ สายพันธุ์ - จัดพิธลี งนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. - กฟผ. กับเขือ่ นสิรกิ ติ ์ิ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ มีโรงเรียนที่เข้า ร่วมลงนาม จำ�นวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านปากปาด โรงเรียนบ้าน ซำ�บ้อ และโรงเรียนบ้านย่านดู่

ตารางหนา ๒๗ (ดานบน)

ด�ดําำเนิเนินนการปลู การปลูกไผกพไผ่ระราชทาน พระราชทาน ซางนวล นวนยน๖ ไดโรงเรี ซางนวล จํานวน จ�๖ำโรงเรี แก ยน ได้แก่ ลําดับ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

หนวยงาน / โรงเรียน โรงเรียนบานปากปาด โรงเรียนบานซําบอ โรงเรียนบานยานดู โรงเรียนบานปากหวยฉลอง โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร โรงเรียนเจริญราษฎรอุปถัมภ

จํานวนพื้นที่ ๑ ไร ๒ งาน ๑ ไร ๒ งาน ๑ ไร ๑ ไร

จํานวนตน ๑๑๐ ๖๑ ๕๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๓๐

วันที่ปลูก ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

๔.๒ โครงการขยายพันธุ์ไผ่พระราชทานซางนวล ด�ำเนินการขยายพันธุ์ไผ่พระราชทาน ซางนวล โดยการตอนกิ่ง ได้ด�ำเนินการห่อขุยมะพร้าว จ�ำนวน ๑,๓๒๘ กิ่ง พร้อมด�ำเนินการติดตามการเจริญเติบโตของราก

ตารางหนา ๒๗ (ดานลาง)

ตารางการดํ เนินการขยายพันนธุธุ์ไผ่ ไผพ พระราชทานซางนวล โดยการตอนกิ ่ง ตารางการด� ำเนินาการขยายพั ระราชทานซางนวล โดยการตอนกิ ่ง ลําดับ วัน / เดือน / ป ๑ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ๒ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ๓ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

รวม

ดําเนินการ หอขุยมะพราว หอขุยมะพราว หอขุยมะพราว

จํานวน (กิ่ง) ๕๐๐ ๒๘๕ ๕๔๓

๑,๓๒๘

29

Profile for Electricity Generating Authority of Thailand

มรดกภูมิปัญญา คืนผืนป่าอุดมสมบูรณ์  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย...

มรดกภูมิปัญญา คืนผืนป่าอุดมสมบูรณ์  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย...

Profile for egat.pr
Advertisement