Page 26

๓.๔ ร่วมกับชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนบ้านย่านดู่ โรงเรียนบ้านปากห้วย ฉลอง โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร โรงเรียนเจริญราษฎร์อปุ ถัมถ์ และผูป้ ฏิบตั ิ งาน กฟผ. จัดกิจกรรมปลูกไผ่พระราชทานซางนวล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวม ๔๒๐ ต้น ณ โรงเรียน ชุมชนวิทยาคาร ต�ำบลผาเลือด อ�ำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓.๕ สืบค้นภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการน�ำพรรณพืชมาใช้ และบันทึกข้อมูลเพือ่ จัดท�ำฐาน ข้อมูลทรัพยากร จ�ำนวน ๑๗ ชนิด (หม่อน ทุเรียนเทศ และสายพันธุ์กล้วย ๑๕ ชนิด) ๓.๖ จัดกิจกรรมปลูกต้นประดูแ่ ดง และบ�ำรุงรักษาต้นไม้ ภายในเขือ่ นสิรกิ ติ ิ์ ในวันต้นไม้ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๓๓ ต้น เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๔. ปลูกต้นมเหสักข์ และสักสยามินทร์ ตามโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จ�ำนวน ๖๗ ต้น ปัจจุบันมีจ�ำนวนต้นตาย ๓ ต้น เส้นรอบต้นเฉลี่ย ๒๕ เซนติเมตร โดย ท�ำการเก็บข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

27

Profile for Electricity Generating Authority of Thailand

มรดกภูมิปัญญา คืนผืนป่าอุดมสมบูรณ์  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย...

มรดกภูมิปัญญา คืนผืนป่าอุดมสมบูรณ์  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย...

Profile for egat.pr
Advertisement