Page 24

๓. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช เขื่อนภูมิพล กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ๑. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ มี ๒ เส้นทาง ระยะทาง ๓,๒๐๐ เมตร ๑.๑ ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จ�ำนวน ๑ เส้นทาง โดยจัดท�ำป้ายบอกทาง ปลูกพรรณไม้เสริมในเส้นทางจ�ำนวน ๒ ชนิด รวมจ�ำนวน ๑๕๐ ต้น ๒. จัดอบรมให้ความรู้ ๒.๑ โครงการ อพ.สธ. - กฟผ. เขื่อนภูมิพล ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม อบรมโครงการนักวิจัยน้อยปี ๒ : เยาวชนวัยกล้า ไขว่คว้างานวิจัย ใส่ใจชุมชน จ�ำนวน ๗๐ คน ๒.๒ จัดอบรมบรรยายให้ความรู้ เรื่องการสร้างฝายชะลอน�้ำ ตามแนวทางพระราชด�ำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่คณะต่างๆ จ�ำนวน ๒๐ ครั้ง ๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โครงการ อพ.สธ. - กฟผ. ๓.๑ เพาะกล้าพรรณไม้ รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น ๗,๐๐๐ ต้น ๓.๒ สืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการน�ำพรรณพืชมาใช้ประโยชน์ และบันทึกข้อมูลเพื่อ จัดท�ำฐานข้อมูลทรัพยากร จ�ำนวน ๒ ชนิด ได้แก่ ภูมิปัญญาเรื่องการแพทย์ สมุนไพรไทยรักษาโรค และการนวดสมุนไพรลูกประคบ ๔. ปลูกต้นมเหสักข์ และสักสยามินทร์ ตามโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จ�ำนวน ๙ ต้น ตารางหนา ๒๓ ตารางแสดงขอมูลตนมเหสักข – สักสยามินทร เขื่อนภูมิพล ตารางแสดงข้ อมูลต้นมเหสักข์ - สักสยามินทร์ เขื่อนภูมิพล รหัสตน มเหสักข RSPG-M ๐๐๐๐๔๑๓ มเหสักข RSPG-M ๐๐๐๐๔๑๔ มเหสักข RSPG-M ๐๐๐๐๔๑๕ มเหสักข RSPG-M ๐๐๐๐๔๑๖ มเหสักข RSPG-M ๐๐๐๐๔๑๔ สักสยามินทร RSPG-S ๐๐๐๐๓๒๙ สักสยามินทร RSPG-S ๐๐๐๐๓๓๐ สักสยามินทร RSPG-S ๐๐๐๐๓๓๑ สักสยามินทร RSPG-S ๐๐๐๐๓๓๒

ความสูง (เมตร) ๕.๐๐ ๗.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๑.๐๐ ๗.๕๐ ๑๐.๐๐ ๓.๒๐ ๕.๐๐ ๒.๐๐

เสนรอบวง (เซนติเมตร) ๑๘.๐๐ ๒๕.๐๐ ๓๔.๐๐ ๔๑.๐๐ ๓๓.๐๐ ๓๘.๐๐ ๑๔.๐๐ ๒๐.๐๐ ๑๐.๐๐

วันที่บันทึก ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 25

Profile for Electricity Generating Authority of Thailand

มรดกภูมิปัญญา คืนผืนป่าอุดมสมบูรณ์  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย...

มรดกภูมิปัญญา คืนผืนป่าอุดมสมบูรณ์  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย...

Profile for egat.pr
Advertisement