__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

เมื่ อ เกิ ด เหตุ แ ผ่ น ดิ น ไหว ประชาชน ส่ ว นใหญ่ โดยเฉพาะประชาชนที่ อ ยู ่ ใ กล้ เขื่อนจะรู้สึกวิตกกังวลกับข่าวลือเกี่ยวกับ เขื่อนจะแตก โดยเฉพาะระยะหลังที่ผ่านมา เกิ ด แผ่ น ดิ น ไหว ดิ น ทรุ ด ตั ว ดิ น ถล่ ม บ่อยครั้งในแถบภูมิภาคเอเชีย “ความกลัว” เป็นเรื่องของความรู้สึก แต่ “ความจริง” สามารถ พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะหน่วยงาน ที่ดูแลเขื่อนขนาดใหญ่ทั่วประเทศ เช่น เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนรัชชประภา เป็นต้น กล้ายืนยันถึงความมั่นคงปลอดภัยของ เขื่อนจากเหตุแผ่นดินไหวเพื่อความชัดเจน เนื่องจาก กฟผ. มีการ ด�ำเนินงานครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มออกแบบ ก่อสร้าง ใช้งาน และบ�ำรุงรักษา โดยมีมาตรการตรวจสอบและมาตรการเฝ้าระวัง ต่างๆ เพื่อรองรับการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรัดกุม

“จุดเสี่ยงภัยที่สุดจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย ยังปลอดภัยกว่าจุดที่ปลอดภัยที่สุด จากแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ไต้หวัน และในอีกหลายๆ ประเทศ

ดร. ปริญญา พุทธาภิบาล นักธรณีวิทยา

กฟผ. มี ม าตรการสร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บ ประชาชน โดยน� ำ เทคโนโลยีระบบ CCTV มาใช้ โดยติดตั้งกล้อง CCTV ให้เห็น ภาพสันเขื่อนและตัวเขื่อนในเวลาปัจจุบัน (Real Time) สามารถ เข้าไปดูผ่านทางเว็บไซต์ เช่น www.cctvsnr.egat.com ส�ำหรับ เขื่อนศรีน คริน ทร์ และ www.ichpp.egat.co.th/cctv.php ส�ำหรับเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ เป็นต้น

ทุกเขื่อนออกแบบโครงสร้าง เพื่อรองรับแรงจากแผ่นดินไหว กฟผ. ใส่ใจตั้งแต่การส�ำรวจพื้นที่ส�ำหรับสร้างเขื่อน มีการศึกษา แล้วว่าพื้นที่ก่อสร้างไม่อยู่บนรอยเลื่อนที่มีพลัง ด้านการออกแบบ เขื่ อ นได้ น� ำ แรงแผ่ น ดิ น ไหวตามประกาศของกรมทรั พ ยากรธรณี และข้อก�ำหนดตามมาตรฐานสากล มาค�ำนวณออกแบบส�ำหรับ รองรับแผ่นดินไหวไว้แล้ว หลังก่อสร้างเขื่อนแล้วเสร็จและผ่าน การใช้ ง านมาระยะหนึ่ ง จะมี ก ารทบทวนการรั บ แรงแผ่ น ดิ น ไหว ในช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างสม�่ำเสมอ ปัจจุบันยืนยันได้ว่า เขื่อนใหญ่ของ กฟผ. เช่น เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ สามารถรองรับแรงแผ่นดินไหว ขนาด 7.0 ได้โดยไม่พังทลาย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต�ำบลบางกรวย อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 www.egat.co.th

“มัน่ คง...มัน่ ใจ เ ขื่ อ น ก ฟ ผ. ป ล อ ด ภั ย จ า ก แ ผ่น ดิ น ไ ห ว ”

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


บ�ำรุงรักษาตาม มาตรฐานสากล งานวิศวกรรม ความปลอดภัยเขื่อน ทุกวันนี้ กฟผ. มีมาตรการ การดู แ ลในการตรวจสอบเขื่ อ น เป็ น ประจ� ำ และสม�่ ำ เสมอ โดยยึ ด มาตรฐานสู ง สุ ด ด้ า นวิ ศ วกรรมของ องค์ ก ารเขื่ อ นใหญ่ ร ะหว่ า งชาติ เป็นเกณฑ์อ้างอิง วิธีการตรวจสอบเขื่อน จะตรวจที่จุดส�ำคัญ ต่างๆ ของเขื่อน ได้แก่ ตัวเขื่อน ไหล่เขื่อน ลาดเลื่อน ตีนเขื่อน อุโมงค์ตรวจสอบ อาคารระบายน�้ำล้น อาคารระบายน�้ำ อาคาร ท้ายน�้ำ อ่างเก็บน�้ำและสภาพทางธรณีวิทยา พร้อมทั้งทดสอบ อุปกรณ์ควบคุมบานระบายน�้ำอย่างสม�่ำเสมอ

เขื่อน กฟผ. ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวอย่างไร เขื่อน กฟผ. ปลอดภัยจากแผ่นดินไหว เนื่องจาก โครงสร้างของเขื่อนมีฐานกว้าง สามารถ รับแรงและต้านทานการพังทลายได้ดี

วัสดุที่ใช้ก่อสร้างเขื่อนมีความยืดหยุ่นตัว ได้ดี จึงไม่ท�ำให้เคลื่อนพังในทันทีทันใด

ออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมเขื่อนและ มีกระบวนการควบคุมคุณภาพก่อสร้างที่ดี

ก�ำหนดการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ

• เขื่อนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีอายุใช้งานไม่เกิน 2 ปี

ตรวจสอบปีละ 2 ครั้ง • เขื่อนที่มีอายุใช้งานระหว่าง 2-5 ปี ตรวจสอบปีละครั้ง • เขื่อนที่มีอายุใช้งานมากกว่า 5 ปี ตรวจสอบทุกๆ 2 ปี นอกจากนี้ ยังมีมาตรการการตรวจสอบเขื่อนกรณีพิเศษ อาทิ กรณีเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5 ขึ้นไปในรัศมี 200 กิโลเมตรจาก ตั ว เขื่ อ น กรณี ฝ นตกหนั ก มากระดั บ น�้ ำ ในอ่ า งเก็ บ น�้ ำ เพิ่ ม ขึ้ น อย่างรวดเร็วเกิน 90 เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรความจุอ่างเก็บน�้ำ ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ จึงมั่นใจได้ว่า เขื่อนของ กฟผ. “มีความมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย จากแผ่นดินไหว”

ตั้งอยู่บ นฐานรากที่เป็นหินแข็ง จึงไม่รับ ผลกระทบจากการขยายแรงแผ่นดินไหว

หากเขื่อนได้รับความเสียหาย ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง กว่าจะพังทลาย จึงมีเวลาอพยพประชาชนท้ายน�้ำได้ทันการ โดยมีการซักซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่อเตรียมความพร้อมในการอพยพ

แผ่ น ดิ น ไหวในประเทศไทยมี ข นาดต�่ ำ กว่ า 7 เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเขื่อน กฟผ. สามารถ รองรับได้

กฟผ. ได้ให้ความใส่ใจในการดูแลเขื่อนทุกขั้นตอน เพื่อให้เขื่อนมีความมั่นคงแข็งแรงตลอดอายุ การใช้งานเขื่อน รวมทั้งยังได้จัดท�ำแผนเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินครบทุกเขื่อน

Profile for Electricity Generating Authority of Thailand

มั่นคง..มั่นใจ เขื่อน กฟผ. ปลอดภัยจาก "แผ่นดินไหว"  

เอกสารประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

มั่นคง..มั่นใจ เขื่อน กฟผ. ปลอดภัยจาก "แผ่นดินไหว"  

เอกสารประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Profile for egat.pr
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded