Page 1

เพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 53 หมู 2 ถนนจรัญสนิทวงศ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย นนทบุร� 11130

จัดทำโดย กองสารสนเทศ ฝายสื่อสารองคการ พิมพครั้งที่ 1 จำนวน 5,000 เลม กันยายน 2558

กฟผ. กั บ การพั ฒ นา โรงไฟฟาพลังงานหมุนเว�ยน


กฟผ.

กั บ การพั ฒ นาโรงไฟฟ‡ า พลังงานหมุน เว�ยน

ทามกลางความตื่นตัวตอปญหาสภาวะโลกรอน การเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ แหล ง ต น พลั ง งานที ่ เ รารู  จ ั ก กั น ดี ในฐานะ พลังงานสะอาดหร�อพลังงานหมุนเว�ยน ไมวา จะเปนสายลม แสงแดดและสายน�ำ จ�งกลาย เปนความฝนของเราทุกคนที่จะนำพลังงาน จากธรรมชาติมาใช ¡¿¼. 㹰ҹзÕàè »š¹Í§¤¡ÃËÅÑ¡´ŒÒ¹¡Ô¨¡Òà 俿‡Ò µÃÐ˹ѡ¶Ö§¤ÇÒÁÊÓ¤Ñޢͧ¾Åѧ§Ò¹ ËÁØ ¹ àÇÕ Â ¹ ·Õ è á ÁŒ ¨ ÐÂÑ § äÁ‹ Ê ÒÁÒö໚ ¹ ¾Åѧ§Ò¹ËÅÑ¡ä´Œ ᵋ¡ç໚¹¾Åѧ§Ò¹áË‹§ ͹Ҥµ à¾× è Í ªØ Á ª¹áÅÐÊÔ è § áÇ´ÅŒ Í Á ¨Ö§ä´ŒÈÖ¡ÉÒµÔ´µÒÁ áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁ ¡ŒÒÇ˹ŒÒ¢Í§à·¤â¹âÅÂÕ¹Õé µÅÍ´¨¹·Ó â¤Ã§¡ÒÃÇԨѵŒ¹áºº Í‹ҧµ‹Íà¹×èͧ à¾×èÍ¡ÒùӾÅѧ§Ò¹ËÁعàÇÕ¹ÁÒ㪌 ÁÒ¡¢Öé¹ã¹Í¹Ò¤µ

02

03


โรงไฟฟ‡า

พลังงานแสงอาทิตย ¾Åѧ§Ò¹áʧÍҷԵ໚¹¾Åѧ§Ò¹ÊÐÍÒ´·Õè¶Ù¡¹ÓÁÒ ãªŒ»ÃÐ⪹´ŒÒ¹µ‹Ò§æ Í‹ҧá¾Ã‹ËÅÒ à«ÅŏáʧÍҷԵ (Solar cell) ໚¹¹Çѵ¡ÃÃÁ·Ò§ ÍÔ à Åç ¡ ·ÃÍ¹Ô ¡ ʏ ·Õ è ¼ ÅÔ µ ¨Ò¡ÊÒÃ¡Ö è § µÑ Ç ¹Ó¾Ç¡«Ô Å Ô ¤ ͹ ¹ÓÁÒ㪌¼ÅԵ俿‡Ò â´Âà»ÅÕè¹¾Åѧ§Ò¹áʧÍҷԵ ãËŒ ໚¹¾Åѧ§Ò¹ä¿¿‡Òä´Œ â´ÂµÃ§ ã¹ÃÐÂÐáá ¡¿¼. ä´ŒÊÌҧ ʶҹÕÊÒ¸Ôµ¡ÒüÅԵ俿‡Ò¨Ò¡à«ÅŏáʧÍҷԵ 2 áË‹§ ¤×Í Ê¶Ò¹Õ¾Åѧ§Ò¹áʧÍҷԵ¤Åͧª‹Í§¡ÅèÓ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊÃÐá¡ŒÇ ¡ÓÅѧ¼ÅÔµ 20 ¡ÔâÅÇѵµ áÅÐʶҹվÅѧ§Ò¹áʧÍҷԵ Êѹ¡Óᾧ ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕ§ãËÁ‹ ¡ÓÅѧ¼ÅÔµ 18.5 ¡ÔâÅÇѵµ

04

05


18.5 kW 504 kW

แมฮองสอน

µ‹ÍÁÒ ¡¿¼. ¨Ö§ä´ŒÃÔàÃÔèÁ´Óà¹Ô¹¡Òá‹ÍÊÌҧ âç俿‡Òà«ÅŏáʧÍҷԵ ã¹àªÔ§¾Ò³ÔªÂ 2 áË‹§ ¤×Í âç俿‡Òà«ÅŏáʧÍҷԵ¼Òº‹Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´áÁ‹Î‹Í§Ê͹ ¡ÓÅѧ¼ÅÔµ 504 ¡ÔâÅÇѵµ ã¹»‚ 2547 áÅÐâç俿‡Ò à«ÅŏáʧÍҷԵà¢×è͹ÊÔÃÔ¹¸Ã ¨Ñ§ËÇÑ´ÍغÅÃÒª¸Ò¹Õ ¡ÓÅѧ¼ÅÔµ 1,000 ¡ÔâÅÇѵµ «Öè§à»š¹Ãкºá¼§ËÁع µÒÁ´Ç§ÍҷԵ·èÕ ãËÞ‹·ÊèÕ ´Ø ã¹»ÃÐà·Èä·Â ã¹»‚ 2552 â¤Ã§¡ÒÃÏ ¹Õé ä´ŒÃºÑ ¡ÒÃÃѺÃͧ¢Ö¹é ·ÐàºÕ¹໚¹â¤Ã§¡Òà Ŵ¡ Ò «àÃ× Í ¹¡ÃШ¡ÀÒÂ㵌 ¡ Åä¡¾Ñ ² ¹Ò·Õ è Ê ÐÍÒ´ (CDM) ¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒúÃÔËÒáÅä¡¡ÒþѲ¹Ò ·ÕÊè ÐÍÒ´ (CDM Executive Board) ¢Í§ UNFCCC àÁ×èÍÇѹ·Õè 11 ¾ÄÉÀÒ¤Á ¾.È. 2555 ¹Ñºà»š¹â¤Ã§¡Òà CDM ÃÒÂáá¢Í§ÀÒ¤ÃÑ° áÅÐÃÒ·Õè 3 ¢Í§â¤Ã§¡Òà ¼ÅԵ俿‡Ò¨Ò¡¾Åѧ§Ò¹áʧÍҷԵ·ÑèÇ»ÃÐà·È

เช�ยงใหม

สระแกว

20 kW

อุบลราชธานี

1,000 kW

ฟฟาเซลลแสงอาทิต โรงไ อ ง จ. แมฮ อ งส ย

ผาบ

อน ฟฟาเซลลแสงอาท โรงไ น� ธร จ. อุบลริตย์

เข�่อ 06

าชธ

านี

นสริ

07


¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¡¿¼. Âѧ¾Ñ²¹ÒµŒ¹áººÃкº¼ÅԵ俿‡Òà«ÅŏáʧÍҷԵẺ ·Ø‹¹Å͹éÓ ·Õèà¢×è͹ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·Ã ¨Ñ§ËÇÑ´¡ÒÞ¨¹ºØÃÕ ¡ÓÅѧ¼ÅÔµ 30.24 ¡ÔâÅÇѵµ ã¹»‚ 2552 à¾×èÍÈÖ¡ÉÒÇÔ¨ÑÂà»ÃÕºà·ÕºÃкºà«ÅŏáʧÍҷԵº¹¾×é¹´Ô¹ ´ŒÇ¡ÒþѲ¹ÒäÁ‹ËÂØ´ÂÑ駷Õè¨Ð໚¹¼ÙŒ¹ÓµŒ¹áººâ¤Ã§¡ÒùÓËͧ´ŒÒ¹¾Åѧ§Ò¹ ·´á·¹ ¢³Ð¹Õé ¡¿¼. ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§´Óà¹Ô¹¡Òá‹ÍÊÌҧâç俿‡Ò¾Åѧ§Ò¹áʧÍҷԵ ·ÑºÊÐá¡ ¨Ñ§ËÇÑ´»ÃШǺ¤ÕÃբѹ¸ ¢¹Ò´¡ÓÅѧ¼ÅÔµ 5 àÁ¡ÐÇѵµ 㪌෤â¹âÅÂÕà«Åŏ áʧÍҷԵ·Õè·Ñ¹ÊÁÑÂẺãËÁ‹ 4 ª¹Ô´ä´Œá¡‹

เซลลแสงอาทิตยผลึกซ�ลิคอน

ขอของพลั ดี งงานแสงอาทิ ขอจำกั ด ตย ตนทุนสูง

เปนพลังงานสะอาดไมมีผลกระทบตอ สิ่งแวดลอม และไมปลอยกาซเร�อนกระจก

10-14 บาท/หนวย

เหมาะกับชนบทที่ระบบ สายสงไฟฟาเขาไมถึง

อะมอรฟสซ�ลิคอน

ผลิตไฟฟา เมกะวัตต

พื้นที่

25 ไร = 1

ไมมีคาเชื้อเพลิง

ใชไมมีวันหมด

ผลิตไฟฟาไดเฉพาะ ชวงมีแสงอาทิตย

ระบบไมซับซอน

ไมโครคร�สตอลไลน อะมอรฟสซ�ลิคอน

งายตอการบำรุงรักษา

คอปเปอรรอินเดียม ไดเซเลไนท *¤Ò´Ç‹Ò¨ÐáÅŒÇàÊÃç¨ã¹»‚ 2559

ไดรับการยอมรับ

น�ำหนักเบา

จากสังคม

ติดตั้งใหรับกับหลังคาบานไดดี

08

LOW

HIGH

ใหกำลัง ผลิตไฟฟาต่ำ

ไมสามารถเปนพลังงานหลัก ของการผลิตไฟฟา

09


¾Åѧ§Ò¹ÅÁ ¨Ñ´à»š¹¾Åѧ§Ò¹ËÁعàÇÕ¹ ÃÙ » áººË¹Ö è § ·Õ è Ê ÒÁÒö¹ÓÁÒ¼ÅÔ µ ä¿¿‡ Ò ã¹àªÔ§¾Ò³ÔªÂ 䴌͋ҧ䴌¼Å ¡¿¼. ä´Œ ãËŒ ¤ÇÒÁʹã¨ã¹àÃ×èͧ¾Åѧ§Ò¹ÅÁÁÒµÑé§áµ‹»‚ 2526 â´Âã¹ÃÐÂÐááÁÕ ¡ ÒÃË Ç ÁÁ× Í ¡Ñ º ¡ÃÁÍصعÔÂÁÇÔ·ÂÒ ¾ºÇ‹Ò¤ÇÒÁàÃçÇÅÁ¢Í§ »ÃÐà·Èä·Ââ´Âà©ÅÕèµèÓ¡Ç‹Ò 4 àÁµÃ/ÇÔ¹Ò·Õ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁàÃçÇÅÁ¤‹Í¹¢ŒÒ§ÊÙ§ÍÂÙ‹ºÃÔàdzªÒ ½˜›§ºÃÔàdzà¡Òе‹Ò§æ ã¹ÀҤ㵌¢Í§»ÃÐà·È

โรงไฟฟา

กังหันลม

4เมตร/ว�นาที

ภูเก็ต 150 kW

3.5-6.5 เมตร/ว�นาที

68 เมตร 10

¡¿¼. ¨Ö§ä´ŒÃÔàÃÔèÁµÔ´µÑ駡ѧËѹÅÁ¢¹Ò´ 150 ¡ÔâÅÇѵµ ·Õè¨Ñ§ËÇÑ´ÀÙà¡çµáÅÐÈÖ¡ÉҾѲ¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾ áËÅ‹§¾Åѧ§Ò¹ÅÁãËÁ‹æ «Ö觾ºÇ‹ÒºÃÔàdzª‹Í§à¢Ò ËÃ×ÍÀÙà¢ÒÁÕ¤ÇÒÁàÃçÇÅÁà©ÅÕèÂÃÐËÇ‹Ò§ 3.5-6.5 àÁµÃ/ÇÔ¹Ò·Õ ¹Óä»ÊÙ‹¡Òá‹ÍÊÌҧâç俿‡Ò¡Ñ§Ëѹ ÅÁÅӵФͧ ¢¹Ò´ 12,500 ¡ÔâÅÇѵµ ÁÕ¤ÇÒÁÊÙ§ ¢Í§àÊҡѧËѹÅÁ 68 àÁµÃ 㺡ѧËѹÅÁ 3 㺠¨Ó¹Ç¹ 2 µÑÇ ã¹»‚ 2552 ³ ºÃÔàdz͋ҧà¡çº¹éÓ µÍ¹º¹¢Í§âç俿‡ Ò ¾ÅÑ § ¹é Ó ÅӵФͧẺ ÊÙº¡ÅѺ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 11


โรงไฟฟากังหันลม

ลำตะคอง

¨Ò¡¤ÇÒÁÊÓàÃ稢ͧâç俿‡Ò¡Ñ§ËѹÅÁÅӵФͧ ÃÐÂзÕè 1 ¡¿¼. ä´Œ¨Ñ´·Óá¼¹¾Ñ²¹Ò¡Ñ§ËѹÅÁ¼ÅԵ俿‡Ò ÃÐÂзÕè 2 ¡ÓÅѧ¼ÅÔµµÑÇÅÐ 1.5 àÁ¡ÐÇѵµ ¨Ó¹Ç¹ 12 µÑÇ ÃÇÁ¡ÓÅѧ¼ÅÔµ·Ñé§ÊÔé¹ 18 àÁ¡ÐÇѵµ ໚¹Åѡɳз؋§ ¡Ñ§ËѹÅÁ·Õè¡‹ÍãËŒà¡Ô´·ÑȹÕÂÀÒ¾·ÕèÊǧÒÁáÅоѲ¹Ò ໚¹¨Ø´·‹Í§à·ÕèÂǢͧ¨Ñ§ËÇÑ´

ขอดีของพลังงานลมขอจำกัด เปนพลังงานสะอาด และไมปลอยกาซ เร� อ น ก ระจก

ตนทุนสูง

5-7 บาท/หนวย ข�้นอยูกับความเร็วลมและจำนวนวันที่มีลมในรอบป

xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx

ใชพื้นที่ติดตั้งนอย แตตองการ

พื้นที่โดยรอบกวางมาก

เหมาะกับชนบทที่ระบบ สายสงไฟฟาเขาไมถึง

xx xx xxxxxxxxxxx xx

xx xxxxxxxx xxxxx

xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx

xx xx xx x

แตละตัววางหางกัน ไมนอยกวา 3 เทาของ เสนผานศูนยกลางใบกังหัน

ผลิตไฟฟาไดเฉพาะชวงลมแรง

ไมแนนอน

ข�้นอยูกับ

ไมมีคาเช�้อเพลิง

ฤดูกาล

ใชไมมีวันหมด

ระบบไมซับซอน บำรุงรักษานอย

เกิ ด ม ล ภ า ว ะ

ท า ง เ สี ย ง

ไมสามารถเปนพลังงานหลัก ของการผลิตไฟฟา

12

13


·Ñ駹Õé áËÅ‹§¾Åѧ§Ò¹¤ÇÒÁÌ͹㵌¾ÔÀ¾Ê‹Ç¹ãËÞ‹¨ÐÍÂÙ‹ ã¹¾×é¹·Õè ·ÕèàÃÕÂ¡Ç‹Ò Ring of Fire ËÃ×;×é¹·ÕèÀÙà¢Òä¿ ÁÑ¡¾ºÁÒ¡ã¹»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ ¿ÅÔ»»¹Ê ÍԹⴹÕà«Õ ÍÔµÒÅÕ à»š¹µŒ¹ ʋǹ»ÃÐà·Èä·Â¨Ð¾ºµÒÁ áËÅ‹§¹éÓ¾ØÌ͹㹠ÀÒ¤à˹×Í

โ ร ง ไ ฟ ฟ‡ า

พลั ง งานความรŒ งาน อน

ใ ตŒ พิ ภ พ

¾Åѧ§Ò¹¤ÇÒÁÌ͹㵌¾ÔÀ¾¤×;Åѧ§Ò¹¸ÃÃÁªÒµÔ·Õèà¡Ô´ ã¹ÃÙ»¤ÇÒÁÌ͹·Õè¶Ù¡¡Ñ¡à¡çºÍÂÙ‹ÀÒÂ㵌¼ÔÇâÅ¡ â´Â»¡µÔáÅŒÇ ÍسËÀÙÁÔÀÒÂ㵌¼ÔÇâÅ¡¨Ðà¾ÔèÁ¢Öé¹µÒÁ¤ÇÒÁÅÖ¡ ¡Å‹ÒǤ×ÍÂÔè§ÅÖ¡ ŧä»ÍسËÀÙÁÔ¨ÐÂÔè§ÊÙ§¢Öé¹ áÅÐ㹺ÃÔàdzʋǹŋҧ¢Í§ªÑé¹à»Å×Í¡ âÅ¡ (Continental Crust) ËÃ×Í ·Õè¤ÇÒÁÅÖ¡»ÃÐÁÒ³ 25-30 ¡ÔâÅàÁµÃ ÍسËÀÙÁÔ¨ÐÁÕ¤‹ÒÍÂÙ‹ ã¹à¡³±à©ÅÕè»ÃÐÁÒ³ 250 ¶Ö§ 1,000 ͧÈÒ

Continental Crust 14

Mantle Magma Core

15


ขของพลั อดีงงานความรขอนใตอจำกั ด พิภพ 2521 2532 2557

¡¿¼. ä´ŒàÃÔèÁÈÖ¡ÉÒÊÓÃǨ·Ò§¸Ã³ÕÇÔ·ÂÒ â´ÂËÇÁÁ×͡Ѻ¡ÃÁ·ÃѾÂÒ¡Ã¸Ã³Õ áÅÐÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕ§ãËÁ‹ ¡¿¼. ä´Œ¡‹ÍÊÌҧâç俿‡Ò¾Åѧ¤ÇÒÁÌ͹㵌¾ÔÀ¾ ¡ÓÅѧ¼ÅÔµ 300 ¡ÔâÅÇѵµ ·Õè ÍÓàÀͽҧ ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕ§ãËÁ‹

การสำรวจ และเจาะหลุม

เปนพลังงานที่ไดจากธรรมชาติ มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย

สูง แนวรอยเลื่อนหลัก

ไมมีคาเชื้อเพลิง

¨Ò¡»‚ 2532-2557 ÊÒÁÒö¼ÅԵ俿‡Òä´Œ 37.42 Ōҹ˹‹Ç ¹Ñºà»š¹âç俿‡Ò ¾Åѧ¤ÇÒÁÌ͹㵌¾ÔÀ¾áË‹§à´ÕÂÇã¹»ÃÐà·Èä·Â

¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¼Å¾ÅÍÂä´ŒÍÕ¡Í‹ҧ˹Ö觤×Í ¹éÓÌ͹·ÕèÍÍ¡¨Ò¡âç俿‡Ò ÊÒÁÒö¹ÓÁÒ㪌 »ÃÐ⪹ 㹡ÒÃͺáËŒ§¾×ª¼Å·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃ ã¹Ä´Ù ¡ ÒÅ·Õ è ¾ × ª ¼ÅÅŒ ¹ µÅÒ´ ÍÒ·Ô ËÑ Ç ËÍÁ ¡ÃÐà·ÕÂÁ ÅÓä ¾ÃÔ¡áËŒ§ ໚¹µŒ¹ áÅÐÂѧ¹Ó ¹éÓÌ͹·ÕèàËÅ×Íä»ãªŒ 㹡Ԩ¡ÃÃÁ¡ÒÂÀÒ¾ºÓºÑ´ ã¹ËŒÍ§Íº¹éÓáË ª‹ÇÂÊ‹§àÊÃÔÁ¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂÇ àªÔ§¹ÔàÇÈ䴌͋ҧÂÑè§Â×¹ 16

ตนทุน

ใชไมมีวันหมด

แหลงผลิตจำกัด เนื่องจากไทยไมอยูในเขต

รอยเลื่อนหลัก

นำความรอนที่ เหลือใชจากโรงไฟฟาไปใชประโยชน ในการ

อบพืชผลทางการเกษตร

ไดกำลังผลิตไฟฟานอย

17


โรงไฟฟ‡าพลั ง น�ำ ทŒายเข�่อนชลประทาน

นเรศวร จ. พิษณุโลก กำลังผลิต

8 เมกะวัตต

โรงไฟฟา พลังน�ำทายเข�่อน

แควนอยบำรุงแดน จ. พิษณุโลก กำลังผลิต

30 เมกะวัตต

ฟาพลังน�ำทายเขื่อน ฟ ไ ง โร ชลสทิ ธ�์ จ. ล

กั ปา ส

พบรุ

à¹×èͧ¨Ò¡¾×é¹·Õè·ÕèÁÕÈÑ¡ÂÀҾ㹡ÒÃÊÌҧà¢×è͹ÍÂÙ‹ ã¹à¢µ»†Ò ËÃ×ÍÁÕªØÁª¹ÍÒÈÑÂÍÂÙ‹ ¡ÒþѲ¹Òâç俿‡Ò¾Åѧ¹éÓ¢¹Ò´ãËÞ‹ ã¹»˜ ¨ ¨Ø º Ñ ¹ ¨Ö § äÁ‹ Ê ÒÁÒö´Óà¹Ô ¹ ¡ÒÃä´Œ ´Œ Ç Â¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ 㹡ÒþѲ¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§¾Åѧ¹éÓãËŒà¡Ô´»ÃÐ⪹àµçÁ·Õè ¾ºÇ‹Ò ¹é Ó ·Õ è ¶ Ù ¡ ÃкÒ¨ҡà¢× è Í ¹ÍÍ¡ÁÒÂÑ § ·Œ Ò Âà¢× è Í ¹ ÂÑ § ÊÒÁÒö à¾ÔèÁ»ÃÐ⪹ ä´ŒÍÕ¡ÁËÒÈÒÅ ¡¿¼. ¨Ö§Ã‹ÇÁ¡Ñº¡ÃÁªÅ»Ãзҹ¨Ñ´·Óâ¤Ã§¡ÒþѲ¹Ò âç俿‡Ò¾Åѧ¹éÓ·ŒÒÂà¢×è͹ªÅ»Ãзҹ ¨Ó¹Ç¹·Ñé§ÊÔé¹ 6 áË‹§ ¡ÓÅѧ¼ÅÔµÃÇÁ 78.70 àÁ¡ÐÇѵµ â¤Ã§¡ÒÃÏ ¹Õé ÁÕ¡Ó˹´áÅŒÇàÊÃç¨ ã¹»‚ 2558 »ÃСͺ´ŒÇÂ

โรงไฟฟา

พลังน�ำทายเข�่อน

กำลังผลิต 6.7 เมกะวัตต

โรงไฟฟา พลังน�ำทายเข�่อน

แมกลอง จ. กาญจนบุร� กำลังผลิต

12 เมกะวัตต

าพล โรงไฟฟ ะย ังน�ำทายเขื่อ ร เจา พ า จ. ชยั น

นา

โรงไฟฟา พลังน�ำทายเข�่อน

ขุนดานปราการชล จ. นครนายก กำลังผลิต

10 เมกะวัตต

กำลังผลิต 12 เมกะวัตต 18

19


âç俿‡Ò¾Åѧ¹éÓ ·ŒÒÂà¢×è͹਌ҾÃÐÂÒ ¡‹ÍÊÌҧáÅŒÇàÊÃç¨ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2553

âç俿‡Ò¾Åѧ¹éÓ·ŒÒÂà¢×è͹਌ҾÃÐÂÒà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ 60 »‚ ºÃÁÃÒªÒÀÔ àÉ¡ ¢¹Ò¹à¤Ã× è Í §¼ÅÔ µ ä¿¿‡ Ò Í‹ Ò §à»š ¹ ·Ò§¡Òà àÁ× è Í à´× Í ¹¸Ñ ¹ ÇÒ¤Á 2553 â´ÂÊÁà´ç ¨ ¾ÃÐà·¾ÃÑ µ ¹ÃÒªÊØ ´ ÒÏ ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡Ø Á ÒÃÕ àÊ´ç ¨ Ï ·Ã§»ÃСͺ¾Ô ¸ Õ à » ´ âç俿‡ ÒÏ ³ à¢×è͹਌ҾÃÐÂÒ ÍÓàÀÍÊÃþÂÒ ¨Ñ§ËÇÑ´ªÑ¹ҷ àÁ×èÍÇѹ·Õè 31 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2555 «Ö è § ໚ ¹ â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ ² ¹Òâç俿‡ Ò ¾ÅÑ § ¹é Ó ·Œ Ò Âà¢× è Í ¹ªÅ»Ãзҹ ·Õ è ¨ Ð໚ ¹ µŒ ¹ Ẻ¡ÒÃ㪌 » ÃÐ⪹ ¨ Ò¡ ·ÃѾÂҡùéӢͧä·ÂÊÙ§ÊØ´Ê×ºä» ¡ÒþѲ¹Ò¾Åѧ¹éÓ·ŒÒÂà¢×è͹ ¹Í¡¨Ò¡¨Ð໚¹¡Òà ʋ§àÊÃÔÁ¡ÒÃ㪌¾Åѧ§Ò¹áººËÁعàÇÕ¹ãËŒà¡Ô´»ÃÐ⪹ ÊÙ§ÊØ´áÅŒÇ Âѧµ‹ÍÂÍ´ä»ÊÙ‹ â¤Ã§¡ÒáÅä¡Å¡ÒþѲ¹Ò ¾Åѧ§Ò¹·ÕèÊÐÍÒ´ (CDM) à¾×èÍÅ´¡ÒûŴ»Å‹Í¡Ò« àÃ×͹¡ÃШ¡ÍÕ¡´ŒÇÂ

ตารางโรงไฟฟาพลังงานทดแทนของ กฟผ. ในปจจ�บัน สถานที่ตั้ง

กำลังผลิตติดตั้ง

¨.àªÕ§ãËÁ‹

0.30

âç俿‡Ò¾ÅѧáʧÍҷԵ - ¤Åͧª‹Í§¡ÅèÓ - áËÅÁ¾ÃËÁà·¾ - Êѹ¡Óᾧ - ¼Òº‹Í§ - à¢×è͹ÊÔÃÔ¹¸Ã

¨.ÊÃÐá¡ŒÇ ¨.ÀÙà¡çµ ¨.àªÕ§ãËÁ‹ ¨.áÁ‹Î‹Í§Ê͹ ¨.ÍغÅÃÒª¸Ò¹Õ

0.02 0.01 0.01 0.50 1.01

âç俿‡Ò¡Ñ§ËѹÅÁ - áËÅÁ¾ÃËÁà·¾ - ÅӵФͧ

¨.ÀÙà¡çµ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

0.19 2.50

âç俿‡Ò¾Åѧ¹éÓ·ŒÒÂà¢×è͹ªÅ»Ãзҹ - âç俿‡Ò¾Åѧ¹éÓ·ŒÒÂà¢×è͹਌ҾÃÐÂÒ - âç俿‡Ò¾Åѧ¹éÓ·ŒÒÂà¢×è͹¹àÃÈÇà - âç俿‡Ò¾Åѧ¹éÓ·ŒÒÂà¢×è͹áÁ‹¡Åͧ - âç俿‡Ò¾Åѧ¹éÓ·ŒÒÂà¢×è͹»†ÒÊÑ¡ªÅÊÔ·¸Ôì - âç俿‡Ò¾Åѧ¹éÓ·ŒÒÂà¢×è͹¢Ø¹´‹Ò¹»ÃÒ¡ÒêŠ- âç俿‡Ò¾Åѧ¹éÓ·ŒÒÂà¢×è͹á¤Ç¹ŒÍºÓÃاᴹ

¨.ªÑ¹ҷ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¡ÒÞ¨¹ºØÃÕ ¨.žºØÃÕ ¨.¹¤Ã¹Ò¡ ¨.¹¤Ã¹Ò¡

12.00 8.00 12.00 6.70 10.00 30.00

โรงไฟฟาพลังงานทดแทน

âç俿‡Ò¾Åѧ¤ÇÒÁÌ͹㵌¾ÔÀ¾

ÃÇÁ¡ÓÅѧ¼ÅÔµ

20

(เมกะวัตต)

83.24

21


กฟผ. มุงมั่น พัมนาพลังงานหมุนเว�ยน เพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม

22

áÁŒ Ç ‹ Ò ¾ÅÑ § §Ò¹ËÁØ ¹ àÇÕ Â ¹¨Ð ໚ ¹ ·Ò§àÅ× Í ¡Ë¹Ö è § ã¹Í¹Ò¤µ ᵋ ÂѧäÁ‹ÊÒÁÒö㪌໚¹¾Åѧ§Ò¹ËÅÑ¡ àËÁ× Í ¹àª‹ ¹ àª× é Í à¾ÅÔ § ¿ÍÊ«Ô Å ä´Œ ¢³Ð·Õèàª×éÍà¾ÅÔ§¿ÍÊ«ÔÅàÃÔèÁÁÕ»ÃÔÁÒ³ Å´¹ŒÍÂŧ áÅÐÁÕá¹Ç⹌Á´ŒÒ¹ÃÒ¤Ò ·Õè»ÃѺà¾ÔèÁ¢Öé¹

·Ò§àÅ×Í¡Í‹ҧ˹Ö觷Õè´Õ·ÕèÊØ´¤×Í ¡ÒÃ㪌¾Åѧ§Ò¹ Í‹ҧÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ áÅÐÊÌҧÊÁ´ØÅãËŒà¡Ô´¢Öé¹Í‹ҧ ÂÑè§Â×¹ ÈÖ¡ÉÒáÅзӤÇÒÁࢌÒ㨷ÃѾÂҡ÷ÕèÁÕÍÂÙ‹ ÃÙŒ¢ŒÍ ¨Ó¡Ñ´µ‹Ò§æ ʹѺʹع¡Ò䌹¤ÇŒÒ ÇԨѹÇѵ¡ÃÃÁ ¾Åѧ§Ò¹ÊÐÍÒ´¨Ò¡àª×éÍà¾ÅÔ§ãËÁ‹æ ¹Í¡¨Ò¡¾Åѧ§Ò¹ ÅÁ áʧÍҷԵ ઋ¹ ¾Åѧ§Ò¹ªÕÇÀÒ¾ ªÕÇÁÇÅ à«Åŏ àª×éÍà¾ÅÔ§ ÏÅÏ àÃÒÍÒ¨ÁÕ¾Åѧ§Ò¹·´á·¹·ÕèàËÁÒÐÊÁ ¡Ñº»ÃÐà·Èä·Â ·Õè¾Ñ²¹Ò¤Çº¤Ù‹¡Ñºâç俿‡Ò¾Åѧ§Ò¹ ¿ÍÊ«Ô Å à¾×èÍÊÌҧÊÁ´ØžÅѧ§Ò¹ãËŒ¡ÑºªØÁª¹áÅÐ ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÍ‹ҧÂÑè§Â×¹

23

Profile for Electricity Generating Authority of Thailand

กฟผ. กับการพัฒนา โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

กฟผ. กับการพัฒนา โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

Profile for egat.pr
Advertisement