Page 6

โครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว ประกอบด้วย 1. เส้นทางเดินเรือบรรทุกถ่านหิน

เรือบรรทุกถ่านหินระบบปิดขนาด 10,000 เดทเวทตัน บรรทุกถ่านหินล�ำละประมาณ 8,000 ตัน จากต่างประเทศ วันละไม่เกิน 2 ล�ำ โดยใช้เส้นทางเดินเรือเดียวกับเรือขนส่งน�้ำมันเตาของโรงไฟฟ้ากระบี่ปัจจุบัน ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือ ที่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยว จุดด�ำน�้ำ แหล่งหญ้าทะเล และแนวปะการัง จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและ นิเวศวิทยาทางทะเล ส�ำหรับข้อกังวลเรื่องเรือขนส่งถ่านหินที่จะส่งผลกระทบต่ออาชีพประมงและสัตว์น�้ำในทะเลนั้น ได้ก�ำหนด มาตรการป้องกันผลกระทบ โดยออกแบบเรือขนส่งถ่านหินเป็นระบบปิด และจ�ำกัดความเร็วของเรือขณะเข้าสู่ร่องน�ำ้ เดินเรือปากคลองสีบอยาไม่เกิน 5 ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง หรือ 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อลดผลกระทบจากคลื่นและ การกวนตะกอนในทะเลบริเวณนั้น รวมทั้งป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางเรือด้วย หากเกิดกรณีสุดวิสัย เรือขนส่งถ่านหินล่มลงกลางทะเล ถ่านหินก็จะถูกเก็บอยู่ในระวางเรือแบบปิดไม่กระจาย ตัวออกมา อีกทัง้ ธรรมชาติถา่ นหินเป็นของแข็งไม่ละลายน�ำ้ จึงไม่สง่ ผลกระทบ ส่วนการกูเ้ รือต้องอาศัยผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะ ด�ำเนินการตามหลักมาตราฐานสากล ในการขนส่งถ่านหินทางเรือจากต่างประเทศมายังท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วจะต้องใช้ระยะเวลาเดินทางหลาย วัน เพือ่ ป้องกันการลุกติดไฟด้วยตนเองจากการสัมผัสกับอากาศเป็นระยะเวลานาน ซึง่ เป็นธรรมชาติของถ่านหินจึงมีการ ก�ำหนดให้ผู้ขายถ่านหินท�ำการเคลือบสารป้องกันก่อนขนส่งลงเรือ รวมทั้งช่วยป้องกันการฟุ้งกระจายของผงถ่านขณะ ขนถ่ายลงเรือและขึ้นจากเรือ

เส้นทางการเดินเรือขนส่งถ่านหินกับแหล่งท่องเที่ยวและจุดด�ำน�้ำส�ำคัญของกระบี่

6

Profile for Electricity Generating Authority of Thailand

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโยลีสะอาด และท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว จ.กระบี่  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโยลีสะอาด และท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว จ.กระบี่  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Profile for egat.pr
Advertisement