{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

ปัญหาจากการปล่อยโคมลอย การปล่อยโคมลอย เป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ส่งผลกระทบต่อการจ่ายไฟฟ้า  เพราะ เมื่อโคมลอยขึ้นและตกลงในสถานีไฟฟ้า หรื อ ติ ด ตามสายส่ ง ไฟฟ้ า   ย่ อ มส่ ง ผล กระทบท�ำให้ไฟฟ้าดับได้ หากเกิ ด ผลกระทบจนเป็ น เหตุ ท�ำให้สายส่งขัดข้องจะเกิดไฟฟ้าดับเป็น บริเวณกว้าง ท�ำให้ประชาชนได้รับความ เดื อ ดร้ อ นภาคอุ ต สาหกรรมได้ รั บ ความ เสียหาย มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในพื้นที่

ข้อควรระวัง ไฟ ง ้ ั บ ว า ่ ว ย อ โคมล ฟฟ้า ไ ย า ่ ข ง ร ค โ บ ะบ ในเขตร

อันตรายถึงชีวิตและ

ท�ำให้ไฟฟ้าดับ

ปัญหาจากการเล่นว่าว การเล่นว่าวในเขตระบบโครงข่าย ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อการจ่ายไฟฟ้า เพราะเมื่อว่าวติดสายส่ง ไฟฟ้า อาจเป็นอันตราย ถึงชีวิต ส่งผลกระทบ ท� ำ ให้ ส ายส่ ง ไฟฟ้ า ลั ด วงจรและท� ำ ให้ ไฟฟ้าดับได้

ปัญหาจากการจุดบั้งไฟ การจุดบั้งไฟใกล้หรืออยู่ในแนวเขต ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เป็นปัญหาที่ส่งผล กระทบเป็ น อย่ า งมากในการจ่ า ยไฟฟ้ า เพราะเมื่ อ บั้ ง ไฟไปติ ด ที่ ส ายส่ ง ไฟฟ้ า จะท� ำ ให้ ไ ฟฟ้ า ดั บ ประชาชนและภาค อุตสาหกรรมได้รับความเสียหาย

ผลกระทบ ปัญหาจากโคมลอย การเล่นว่าว บั้งไฟ โดรน และเครื่องร่อน ในเขตระบบ โครงข่ายไฟฟ้า เป็นสาเหตุท�ำให้สายส่ง ขัดข้อง อาจเกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง ประชาชนได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น ภาค อุตสาหกรรมได้รับความเสียหาย ส่งผล กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม


ความส�ำคัญ ของสายส่งไฟฟ้าแรงสูง สายส่งไฟฟ้าแรงสูง คือส่วนประกอบส�ำคัญของระบบ ไฟฟ้า ท�ำหน้าที่น�ำกระแสไฟฟ้าส่งไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า อีกทั้งยังมี ส่วนประกอบอื่นๆ ของระบบส่งจ่ายไฟฟ้า ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้า ลานไกไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าแรงสูง โดยมีศูนย์ควบคุมระบบก�ำลัง ไฟฟ้า  ท�ำหน้าที่ควบคุมการผลิตและส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เสาและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง  เปรียบเสมือน “เส้น เลือดใหญ่” ท�ำหน้าที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศ  และ ตอบสนองสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน  นับเป็น “สมบัติของชาติ” ที่ควรช่วยกันเป็นหูเป็นตา ดูแลรักษาไว้ เพื่อให้ลูกหลานได้ใช้ งานสืบไป

พบเหตุ

โปรดแจ้ง กรุงเทพและปริมณฑล...................................0 2436 2413 ภาคกลาง, ตะวันออก และตะวันตก..............0 2436 2651-5 ภาคเหนือ.......................................................0 5521 5365 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ..............................0 4322 2246 ภาคใต้............................................................0 7522 0847 ผลิตโดย กองประสานสื่อสารระบบผลิตและส่งไฟฟ้า ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ. พิมพ์ที่ กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.

ข้อควรระวัง

โคมลอย ว่าว บั้งไฟ ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า

อันตรายถึงชีวิต และท�ำให้ไฟฟ้าดับ

Profile for Electricity Generating Authority of Thailand

ข้อควรระวัง โคมลอย ว่าว บั้งไฟ ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า  

โคมลอย ว่าว บั้งไฟ ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า อันตรายถึงชีวิต และทำให้ไฟฟ้าดับ - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ข้อควรระวัง โคมลอย ว่าว บั้งไฟ ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า  

โคมลอย ว่าว บั้งไฟ ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า อันตรายถึงชีวิต และทำให้ไฟฟ้าดับ - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Profile for egat.pr
Advertisement