Page 1

กฟผ.อาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 , พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ พลังงาน พ.ศ. 2550 ประกาศและก�ำหนด เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ส�ำหรับด�ำเนินการ ก่อสร้างและบ�ำรุงรักษา เพื่อประโยชน์แห่ง ความปลอดภัยในการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า โดยการจ�ำกัดสิทธิบางประการในการใช้ ประโยชน์ที่ดินในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้า และ เป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ ร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ตามมาตรฐานก�ำหนด โดยกรรมสิทธิ์ใน ทีด่ นิ ยังคงเป็นกรรมสิทธิข์ องผูถ้ อื ครองตาม โฉนดที่ดินก�ำหนด

พันธสัญญาของ กฟผ. ต่อเจ้าของหรือผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน สังคม และชุมชน

กฟผ.มี ห น้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารหาก ต้ อ งการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น โดยการ เปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ หรื อ พั ฒ นาที่ ดิ น (เพื่อการอยู่อาศัย และจุดประสงค์อื่น) ทัง้ ในและใกล้กบั แนวเขตระบบโครงข่าย ไฟฟ้า สามารถปรึกษากับ กฟผ. เพื่อ ให้ทราบถึงระเบียบ และข้อก�ำหนดใน การด�ำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยได้ตามมาตรฐานก�ำหนด หากต้องการทราบข้อมูลแนวเขตระบบ โครงข่ายไฟฟ้า หรือแนวทางในการพิจารณา ขออนุญาตเพื่อวางแผนการปลูกสร้างสิ่งปลูก สร้างต่างๆในที่ดินที่อยู่ในหรือใกล้กับเขตระบบ โครงข่ายไฟฟ้า กรุณาสอบถามโดยตรงได้ที่ กฟผ.ในเวลาราชการ

เพื่ อ ความปลอดภั ย จะต้ อ งขออนุ ญ าต กฟผ. เมื่อมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตระบบ โครงข่ายไฟฟ้า ดังนี้ 1. ขุดดิน 2. ถมดินหรือกองวัสดุ 3. การเปลี่ยนแปลงของระดับพื้นดินใน เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 4. ปลูกต้นไม้ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ยกเว้นไม้ล้มลุกและธัญชาติ 5. ก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ถนน ลานจอดรถ รั้ว สายส่งแรงต�่ำ คลองส่งน�้ำ ท่อก๊าซ และอื่นๆ


เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า

ข้อก�ำหนด

เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า หากไม่ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำจาก กฟผ. อันตรายถึงชีวิต และท�ำให้ไฟฟ้าดับ

ความกว้างเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า

ความกว้างเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามมาตรฐาน ขนาดแรงดัน สายส่งไฟฟ้า

ระยะจากแนว ศูนย์กลางของ เสาส่งด้านละ

รวมความกว้าง เขตระบบโครงข่าย ไฟฟ้า

69 กิโลโวลต์

9 เมตร

18 เมตร

115 กิโลโวลต์

12 เมตร

24 เมตร

230 กิโลโวลต์

20 เมตร

40 เมตร

500 กิโลโวลต์

40 เมตร

80 เมตร

เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า กฟผ.ประกาศไว้เพื่อป้องกัน ระบบส่งไฟฟ้าขัดข้อง และป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อ ร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ตามมาตรฐานก�ำหนด ทั้งนี้จะมีบางแนวสายที่ กฟผ. ประกาศก�ำหนดความกว้างเขต ระบบโครงข่ายไฟฟ้าไว้เป็นอย่างอื่น ตามลักษณะของภูมิประเทศ และสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่

พบเหตุ

โปรดแจ้ง กรุงเทพและปริมณฑล......................................0-2436-2413 ภาคกลาง, ตะวันออก และตะวันตก..............0-2436-2651-5 ภาคเหนือ...........................................................0-5521-5365 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ..................................0-4322-2246 ภาคใต้................................................................0-7522-0847 ผลิตโดย กองประสานสื่อสารระบบผลิตและส่งไฟฟ้า ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ. พิมพ์ที่ กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.

ข้อกำหนด เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า  

ข้อกำหนด เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำจาก กฟผ. "อันตรายถึงชีวิต และทำให้ไฟฟ้าดับ"

ข้อกำหนด เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า  

ข้อกำหนด เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำจาก กฟผ. "อันตรายถึงชีวิต และทำให้ไฟฟ้าดับ"

Advertisement