__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวง พลังงาน มีหน้าที่จัดหา ผลิต ควบคุม ระบบไฟฟ้ า และส่ ง จ่ า ยพลั ง งานไฟฟ้ า ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยสายส่ ง ไฟฟ้ า ของ กฟผ.ทั่วประเทศ โดยการเชื่อมโยงจาก แหล่งผลิตไฟฟ้าไปยังระบบจ�ำหน่ายของ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งจะปรับ ขนาด แรงดั น ไฟฟ้ า ก่ อ นส่ ง ถึ ง ผู ้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า ทุ ก ภาคส่วนทุกครัวเรือนอย่างเหมาะสมต่อไป หากเกิ ด ผลกระทบจนเป็ น เหตุ ท�ำให้สายส่งขัดข้องจะเกิดไฟฟ้าดับเป็น บริ เ วณกว้ า ง อั น จะส่ ง ผลกระทบกั บ ประชาชน ได้รับความเดือดร้อน และ ท�ำให้ภาคอุตสาหกรรม ได้รบั ความเสียหาย มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในพื้นที่

ข้อควรระวัง ้าแร ัอนตรายจากไฟฟ

งสูง

“ ไฟฟ้าแรงสูงสามารถท�ำอันตรายถึงขั้น เสียชีวิตได้ ” ป้องกันได้หากปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำจาก กฟผ.

กระแสไฟฟ้าสามารถกระโดดจาก สายไฟฟ้าข้ามผ่านอากาศได้ โดยไม่จ�ำเป็น ต้องสัมผัสถูกสายไฟฟ้า แค่เพียงเข้าใกล้สาย ไฟฟ้าก็อาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้

ทั้งนี้การใช้ประโยชน์ในเขตระบบ โครงข่ายไฟฟ้า จะต้องควบคุมดูแล และ จ�ำกัดการท�ำงานต่างๆ อย่างระมัดระวัง และให้มีความปลอดภัยตลอดเวลา จะต้อง ไม่ยนื่ หรือน�ำวัสดุสงิ่ อืน่ ใดเข้าไปใกล้สายส่ง ไฟฟ้าในรัศมี 4.00 เมตร

ข้อห้ามเพื่อความปลอดภัย 1. ต้นไม้สูงเกินกว่า 3.00 เมตร 2. ปลูกสร้างอาคาร หรือสิง่ ปลูกสร้างอืน่ ๆ 3. กระท�ำการใดๆ เพือ่ เปลีย่ นแปลงสภาพ พื้นที่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 4. ปลูกสร้างรัว้ หรือราวตากผ้าทีเ่ ป็นโลหะ 5. การเล่นว่าว โคมลอย และเครื่องบิน บังคับ 6. การปีนป่ายโครงสร้างเสาส่งไฟฟ้า 7. เผาพงหญ้า และเผาอ้อย 8. เครื่องร่อน เครื่องบินแบบบินต�่ำ หรือเครื่องบินพ่นยาฆ่าแมลงในฟาร์ม 9. อื่นๆ


ความส�ำคัญ ของสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

ข้อควรระวัง

สายส่งไฟฟ้าแรงสูง คือส่วนประกอบส�ำคัญของระบบ ไฟฟ้า ท�ำหน้าที่น�ำกระแสไฟฟ้าส่งไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า อีกทั้งยังมี ส่วนประกอบอื่นๆ ของระบบส่งจ่ายไฟฟ้า ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้า ลานไกไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าแรงสูง โดยมีศูนย์ควบคุมระบบก�ำลัง ไฟฟ้า คอยท�ำหน้าที่ควบคุมการผลิตและส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เสาและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง จ�ำเป็นต้องอยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

อันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง “ ไฟฟ้าแรงสูงสามารถท�ำอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ ” ป้องกันได้หากปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำจาก กฟผ.

พบเหตุ

โปรดแจ้ง กรุงเทพและปริมณฑล......................................0-2436-2413 ภาคกลาง, ตะวันออก และตะวันตก..............0-2436-2651-5 ภาคเหนือ...........................................................0-5521-5365 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ..................................0-4322-2246 ภาคใต้................................................................0-7522-0847 ผลิตโดย กองประสานสื่อสารระบบผลิตและส่งไฟฟ้า ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ. พิมพ์ที่ กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.

เสาสายส่งไฟฟ้าเป็นสมบัติของประเทศชาติ โปรดช่วยกันดูแล ระวังรักษา

Profile for Electricity Generating Authority of Thailand

ข้อควรระวัง อันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง  

ไฟฟ้าแรงสูงสามารถทำอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ ป้องกันได้หากปฏิบัติตามคำแนะนำจาก กฟผ. - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ข้อควรระวัง อันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง  

ไฟฟ้าแรงสูงสามารถทำอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ ป้องกันได้หากปฏิบัติตามคำแนะนำจาก กฟผ. - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Profile for egat.pr
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded