__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

กฟผ. ใคร่ขอความร่วมมือจากประชาชน และผู้ใช้งานเครื่องจักรกลให้ปฏิบัติดังนี้

1. ไม่น�ำวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรกล รถเครน รถยก รถขุด เข้าใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงในรัศมี 4.00 เมตร 2. พบเห็นเครื่องจักรกล ท�ำงานใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ กฟผ.

เสาและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ ที่คอยหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศ และคอยตอบสนอง ต่อความสะดวกสบายของพวกเรา นับเป็นสมบัติของชาติ ที่พวกเราทุกคนควรช่วยกันเป็นหูเป็นตา และดูแลรักษาไว้ เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลานไทยของเราสืบไป

ความส�ำคัญ ของสายส่งไฟฟ้าแรงสูง สายส่งไฟฟ้าแรงสูง คือส่วนประกอบส�ำคัญของระบบ ไฟฟ้า ท�ำหน้าที่น�ำกระแสไฟฟ้าส่งไฟยังผู้ใช้ไฟฟ้า อีกทั้งยังมี ส่วนประกอบอื่นๆ ของระบบส่งจ่ายไฟฟ้า ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้า ลานไกไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าแรงสูง โดยมีศูนย์ควบคุมระบบก�ำลัง ไฟฟ้า คอยท�ำหน้าที่ควบคุมการผลิตและส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เสาและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง จ�ำเป็นต้องอยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

รถขุดตักดิน รถบรรทุกเทท้ายหรือรถเครน ที่ ท�ำงานใกล้สายส่งไฟฟ้าแรงสูง ระวัง!  อย่าให้ชิ้นส่วนใด ของรถ เข้าใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงในรัศมี 4.00 เมตร เพราะ จะท�ำให้ไฟฟ้าลัดวงจร เป็นอันตรายต่อตัวรถและผู้ควบคุมรถ และส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง


ผลกระทบ ผลกระทบต่อชุมชนและความมั่นคงของระบบไฟฟ้า

โปรดระวัง!

l  ท�ำให้ไฟฟ้าดับ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน l  ท� ำ ให้ ภ าคอุ ต สาหกรรม ได้ รั บ ความเสี ย หาย มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในพื้นที่

ขุด ตัก ยกเครน

ผลกระทบต่อคนงาน และเจ้าของเครื่องจักรกล

l  ท�ำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร เป็นผลให้คนขับ และ ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงอาจเป็นอันตรายเนื่องจากไฟฟ้าดูดได้ l   อาจท� ำ ให้ เ กิ ด ไฟไหม้ บ ริ เ วณที่ มี ก ารใช้ เครื่องจักรกล และลุกลามบริเวณใกล้เคียง l  อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต l  เครื่องจักรกลได้รับความเสียหาย l  ถูกปรับเนื่องจากท�ำให้ทรัพย์สินของรัฐเสียหาย

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

l  ควันและเขม่าจากการเกิดเพลิงไหม้ ท�ำให้เกิด ภาวะโลกร้อน

ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง

ทรัพย์สินเสียหาย อันตรายถึงชีวิต และท�ำให้ระบบไฟฟ้าขาดความมั่นคง

พบเหตุ/ก่อนท�ำ

โปรดแจ้ง

กรุงเทพและปริมณฑล......................................0-2436-2413 ภาคกลาง, ตะวันออก และตะวันตก..............0-2436-2651-5 ภาคเหนือ...........................................................0-5521-5365 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ..................................0-4322-2246 ภาคใต้................................................................0-7522-0847 ผลิตโดย กองประสานสื่อสารระบบผลิตและส่งไฟฟ้า ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ. พิมพ์ที่ กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.

Profile for Electricity Generating Authority of Thailand

โปรดระวัง ขุด ตัก ยกเครน ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง  

โปรดระวัง ขุด ตัก ยกเครน ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง ทรัพย์สินเสียหาย อันตรายถึงชีวิต และทำให้ระบบไฟฟ้าขาดความมั่นคง - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โปรดระวัง ขุด ตัก ยกเครน ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง  

โปรดระวัง ขุด ตัก ยกเครน ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง ทรัพย์สินเสียหาย อันตรายถึงชีวิต และทำให้ระบบไฟฟ้าขาดความมั่นคง - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Profile for egat.pr
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded