Page 1

vårt budskap EFS I VÄSTERBOTTEN | ÅRGÅNG 87 | # 2| 2014

Husmöte hos volontärerna i Yangon, Burma.

4 9-16 19

Mitt sätt att leva påverkar Årsmötesbilaga Tillsammans i en korsning

2 VÄNDA NEDÅT TILL UPPÅT| 3 LIDANDET| 7 SOMMARLÄGER| 17 P-RIKS


LEDARE

Guldålder för missionsföreningar Medlemsantalet för både Svenska kyrkan och EFS minskar och missionsföreningar läggs ner. Mindre än femtio procent av alla nyfödda barn döps. Klimatförändringar i världen med naturkatastrofer som följd ger skrämmande nyhetsreportage, vad gör vi åt det? Och har allt det här något med varandra att göra? I EFS VÄSTERBOTTENs verksamhetsberättelse ser vi siffrorna för medlemsantal och missionsföreningar. De säger förstås inte allt men i alla fall något. Antalet medlemmar 2013 var 3717, jämfört med t.ex. 4452 för nio år sedan. 2006 fanns cirka130 missionsföreningar i Västerbotten, nu är de 100. Under våren har också konstaterats att tillströmningen till EFS sportlovsläger i Klippen inte alls var som tidigare. Ibland har det varit två fullbokade läger, i år endast ett, som inte var fullt. I KYRKANS TIDNING nr 11 står det att endast 48,4 % av alla nyfödda barn döps inom Svenska kyrkan. Till viss del kan det innebära att många fler döps i samband med konfirmation, men det visar ändå på att det är långt ifrån en självklarhet att låta döpa sina barn i Sverige idag. Är det så att minskat lägerdeltagande hänger ihop med det sjunkande medlemsantalet och minskade antalet döpta, eller är det mer ett utslag av att många ungdomar idag lever sina liv via Internet, och att fysisk aktivitet som skidåkning inte lockar längre? Det kan också delvis bero på mindre årskullar. BORDE INTE DET HÄR kunna innebära någon slags guldålder för missionsföreningarna på hemmaplan? ”Hednafälten” ligger inte långt borta. Det behövs inte vaccination och språkkurs i swahili, eller flytt över halva jordklotet för att missionera. Mitt ibland oss bor människor som inte döper sina barn och ungdomar som inte blir konfirmerade och får lära sig om

vårt budskap ORGAN FÖR EFS VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 87 | # 2 | APRIL 2014 REDAKTION: tfn 090/12 58 75 fax 090/12 58 97, e-post budskap@efsvasterbotten.se TRYCK: Tryckeri City, Umeå

2

den kristna tron. Även om den negativa trenden ännu inte nått Västerbotten med full styrka så finns den i alla fall inom landets gränser. Borde inte detta trigga oss till att satsa mer tydligt på så kallad inre mission, att våra samlingar inte hade ett så stort fokus på trevlig gemenskap utan var mer av rustningstillfälle för gerillakrigföring i vår omgivning. Det handlar förstås inte om väpnad kamp i vanlig bemärkelse, men vi kanske behöver redskap för att förmedla tro, ett begripligt språk, strategier, mål, energi och peppning. PÅ SIDAN FYRA i tidningen kan vi läsa om Mats Bohman och hans engagemang för klimatfrågan, något han upplever som nödvändigt om han ska ta den kristna tron på allvar. Många av oss gör en del försök att leva klimatsmart men tycker kanske att det blir för krångligt, vet inte riktigt hur vi ska göra för att ändra livsstil eller så är vi för bekväma, eller inser inte allvaret. Eller också kan vi blivit uppgivna; för ofta är det väl så att det som börjat som utveckling och något gott sedan visar sig inte alls vara bra. Hur ska man veta och orka engagera sig, det kanske ändå inte blir så bra i slutändan. Som till exempel vindkraften, som visserligen ger förnyelsebar energi men som ändå påstås ha en hel del negativa effekter. Eller etanolen, som först sågs om en räddare men efterhand har fått en del kritik, beroende på var och hur den framställs. Som förvaltare av skapelsen har vi i alla fall ett ansvar.

NÄR SPRITEN VAR en farlig fiende tog kyrkorna ett ansvar och arbetade för helnykterhet. Idag håller vi på att drunkna i en konsumtion som lämnar en sårig och blödande Moder Jord efter sig. Är det den enskilde kristnes sak att ta tag i eller är det den kristna gemenskapen som kan göra något? Predikar vi hållbarhet i fråga om konsumtion eller tiger vi? Har individualismen slagit klorna i kyrkan så att den blivit oförmögen att ta sig an viktiga frågor på ett gemensamt plan? Kanske skulle kyrkan upplevas mer trovärdig och relevant för dagens människor – och få den neråtgående kurvan att vända – om den lyckades förena ett förvaltarskap av Guds skapelse med förlåtelse och upprättelse genom Jesus och ett heligt driv och gemenskap genom Anden. Det tål i alla fall att tänka på. För missionsafton i bönhuset höjer knappast procenten döpta i Svenska kyrkan eller medlemstalet i EFS, även om det kan innebära en trevlig gemenskap och medföra välbehövliga kollektmedel. LOTTEN MARKSTRÖM

Foto på framsidan: Vedhämtning i Tanzania. Läs mer på sidan 4.

REDAKTÖR : Lotten Markström, tfn 090/12 58 75 ANSVARIG UTGIVARE: Kristoffer Hedman, tfn 090/12 58 69 KOMMUNIKATIONSRÅD: Ulrika Bengtsson 070/570 96 26, Lena Björkman 070/277 20 03, Katarina Eriksson 070/580 73 55, Stefan Eriksson 070/591 73 44, Stefan Gelfgren ordf. 073/934 46 82 Peter Lundström 070/66 77 441 och Peter Marksén 076/7740077. PRENUMERATION: 180 kr ANNONSERING: 7,00 kr/mm, stående annons 6,00 kr/mm


BETRAKTELSE

EFS VÄSTERBOTTEN Distriktskansli i Umeå Vasagatan 17, 903 29 Umeå tel. 090/12 58 10, fax: 090/12 58 97

LIDANDET – NÅGOT VI DELAR MED VARANDRA OCH JESUS

E-post: efs@efsvasterbotten.se fornamn.efternamn@efsvasterbotten.se Kansliet i Skellefteå Stationsgatan 18, 931 32 Skellefteå Tel. 0910/535 46, fax 0910/366 00 Bankgiro 985-2377, (Plusgiro 6 23 60-3) Hemsida: www.efsvasterbotten.se LEDNINGSGRUPP: DISTRIKTSFÖRESTÅNDARE Kristoffer Hedman 090/12 58 69 EKONOM Eva S Bäckström 090/12 58 19 PERSONALHANDLÄGGARE och INFORMATÖR Lotten Markström 090/12 58 75 ÖVRIGA: DISTRIKTSKONSULENT Magdalena Sandberg 090/12 58 10 DISTRIKTSKONSULENT Birgitta Bergner 072/707 68 98 DISTRIKTSKONSULENT AnnaHelena Lindberg 090/12 58 22 DISTRIKTSKONSULENT (Skellefteå) Anna-Maria Niemann Björk 070/6153546

UTVECKLINGSKONSULENT

(Skellefteå) Henrik Näslund 073/0418723 ADMINISTRATÖRER Lena Jonsson 090/12 58 10 Margita Sundell 090/12 58 10

IT-SAMORDNARE

Göran Berglund 070/569 84 21

DISTRIKTSSTYRELSEN Ordf. Astrid Sjöström 070/1770471 astrid.sjostrom@grimsmark.se V ordf. Marianne Berglund 090/98421 g.marianne.berglund@telia.com

”FÖRELÄSNINGEN var ett enda långt lidande” ”Min granne lider av svår värk och jag lider när jag ser hur ont hon har” ”Det suger att stiga upp före åtta för jag lider av morgontrötthet”. VAD ÄR det egentligen att lida? Är det att ha ont, plågas, dräneras på kraft? Kan lidande jämföras? Lider den som sörjer mer än den som har krossat ett ben? MAN KAN LIDA både i kroppen och i själen. En del lidande är synligt för omgivningen och annat inte. Ibland tänker jag att det osynliga lidandet är värre än det synliga, särskilt om det är hemligt. Hemligt därför att man inte kan dela det med andra, det är för känsligt och man kan kanske inte utlämna någon annan som är inblandad. Hemligt lidande kan vara barnlöshet, sömnproblem, nära relationer som kraschat, missbruk, grubblerier, ekonomiska problem, dåligt samvete. Listan kan göras lång. Alla har något lidande säger en del, och det sägs att blixten aldrig slår ner två gånger på samma ställe, men då det gäller livets svårigheter kan blixten mycket väl slå ner både två och tre gånger på samma ställe. Varför?

hjälp min vän” kan göra livet lättare för den som har det tungt. LIDA ÄR SVÅRT för vi tror att vi måste vara så starka. Vi vill så gärna vara starka. Men varför? Vem har sagt att vi måste vara starka? VID PÅSK får vi på ett särskilt sätt möta Jesus som lider. Jesus vet vad det är att ha ångest, smärta, att hånas, att vara övergiven. Han gjorde det istället för oss, för den smärta som han bar skulle vi aldrig kunna överleva: Guds sons lidande. Han tog straffet för våra synder, bar våra smärtor och sjukdomar på korset. Bryt ihop vid korset! Lasta av det som är tungt. Skrik ut din smärta! Säg precis som det är till Jesus, han sviker inte tystnadsplikten, han förstår precis och kan skicka sina änglar och hjälpande händer när du minst anar.

”Bryt ihop vid korset!”

PAULUS UPPMANAR OSS att bära varandras bördor, men det är inte lätt att bära åt andra om bördan är sekretesstämplad. Hur kan man dela någon annans lidande? Hur kan man få hjälp att bära sitt lidande? Om man tar modet till sig och säger: ”be för mig” så kan man få ta emot förbönens omsorg. Den som ber behöver inte veta vad det gäller, för det vet Jesus. En kram och en viskning i någons öra: ”Jesus

”Han gick in i din nöd och smärta. Gud tog plats i din egen gestalt. Han bar på ditt kors. Han var plågad som du – och han älskade dig över allt” Sv.Ps 358:3

KRISTINA ERIKSSON Pastor i Bjurholmskretsen 3


Vi har ett ansvar för hur vi tar hand om jorden En snöfattig och mild vinter känns som en välsignelse för en del medan det för andra är ett tecken på att vi lever på ett felaktigt sätt som ger konsekvenser för hela vår värld och kommande generationer. Mats Bohman engagerar sig mer än de flesta av oss i ett försök att förändra livsstilen för att få en bättre värld. Vad har han för tankar och hur handlar han i praktiken? tiviseringar för att minska förbrukningen. – KRISTI KÄRLEK tvingar oss och det Även maten kan man tänka till om och första budet vi har fått från Gud är att förändra sitt konsumtionsmönster till att bruka och bevara jorden, säger Mats äta mer vegetariskt, vilket anses ha mindre Bohman, präst i Carlskyrkan i Umeå. klimatpåverkan. Han pratar då om varför han anser att – Vi serverar mycket vegetarisk mat i vi måste ta klimat- och miljöfrågorna på kyrkan och har även haft kurs i vegetarisk allvar och inte bara leva som förr utifrån matlagning, berättar Mats, som också har att spara tid och pengar och tänka att bilräknat ut hur mycket klimatpåverkan varje ligt är bra. gudstjänst medför i snitt. – Vi måste ändra vår livsstil för att inte De 2,5 ton som en gudstjänst genererar förstöra för de fattiga och dem som är försöker man kompensera med trädplanteutom synhåll. ringsprojekt i Tanzania, för Han har skaffat sig kunatt kunna vara en klimatskap i klimatfrågan och kan neutral kyrka. rabbla hur stor klimatpåverkan vi har i Sverige, även om NÄR MATS tillsammans det kan vara lite klurigt hur med sin fru Christina var man räknar. i Tanzania några månader – Vi släpper ut 6 ton av i höstas bekostade de planteväxthusgaser per person ring av tio hektar skog för och år i Sverige, 14 ton om att kompensera sin flygresa. man också räknar in det som producerats utomlands. Mats Bohman engagerar sig i Mats önskar att det ska bli möjligt att göra klimatkomVi borde ligga på cirka 1,5 klimatfrågan. pensation via Svenska kyrton/person/år för att leva kan och EFS. Att plantera träd i Tanzania hållbart, säger Mats. ger också en stor ekonomisk vinst som kan nyttjas till att förbättra förhållanden FÖR HONOM är det inte långt mellan tanke och handling. För att leva så hållbart för föräldralösa barn. Under sin vistelse i Tanzania har Mats som möjligt har han gjort både privata val själv sett konsekvenserna av klimatpåveroch arbetar även med frågan i kyrkan och kan. Landet får mycket mindre regn nu församlingen. Det handlar till exempel och man räknar också med att smältvattom att ha dragit igång en bilpool (ekonet från Kilimanjaro kommer att ta slut nomisk förening) som både kyrkan och inom tio år, vilket i sin tur förväntas leda privatpersoner är en del av, för han anser till problem med vattenförsörjningen. att man inte behöver ha egen bil. Bilarna Tanzania är dessutom det land i världen är dessutom etanol- eller eldrivna. Man där skogsarealen procentuellt minskar uppmuntrar också folk att om möjligt mest. hellre ta cykel i stället för bil. – Det finns flera vägar att jobba på. FörREDAN NÄR HAN i slutet av 90-talet utom de val vi gjort i kyrkan handlar det arbetade i Etiopien fick han erfara konom att öka kunskapen och få människor sekvenserna av klimatpåverkan. Männisatt påverka sina egna sammanhang. korna där var förtvivlade över både regnen I kyrkan har man köpt andelar i vindoch torkan, och de problem som de kraftverk, som ger nästan all den el man medförde. Så hade det inte varit tidigare. förbrukar, men man har också gjort effek4

Under sin vistelse i Nakamte drog Mats då igång skogsplantering, utnyttjande av solvärme, biogasproduktion med mera. Men hans miljö- och klimatintresse har funnits med ända sedan 80-talet, då han kände att skoterkörandet inte funkade om man tänkte på miljön. Och tidigt 90-tal fanns han med i sammanhang som präst i Boden, där man beaktade Rio-överenskommelsen och FN-beslut angående en hållbar utveckling. Väl tillbaka i Sverige 2001 då han kom till Umeå blev han förvånad över hur långt efter man låg här i fråga om miljötänk; det fanns inte ens källsortering. Nu har det hunnit hända en del sedan dess, men enligt Mats så behövs mycket mer. – Den rika världen klarar sig ganska bra men de fattiga stryker med i följderna av klimatpåverkan. Vi kan inte bara skicka pengar till dem, vi måste förändra vår livsstil. LOTTEN MARKSTRÖM

DET FINNS MER PÅ WEBBEN Tips på webbsidor för att lära sig mer om klimatpåverkan: http://myfootprint.org http://zeromission.myclimate.org/sv Artikeln finns också på webben www.efsvasterbotten.se med tilläggsmaterial och möjlighet att kommentera.

På de tanzanianska bergssluttningarna växer inte många träd, ett resultat av dålig skogsvård. FOTO: MATS BOHMAN.


5


Fågel-quiz MIN PSALMSPALT har fått lov att ta paus eftersom jag tillfälligt bytt jobb. Om jag lever och har hälsan så kommer den tillbaka i höst. Fast det är ju synd att lämna något så intressesant som psalmer en hel termin, och därför tänkte jag få utmana er som gillar psalmer i en liten fågeltävling. MED VÅREN kommer ju fågelsången igång på allvar i vårt land. Det finns också kolossalt mycket fågelsång i psalmboken, det är sjungande fåglar i var och varannan psalm, lätt överdrivet, men gott om fåglar är det! Men psalmförfattarna har varit fantasilösa, tycker jag. I stället för att skriva om näktergalar, bofinkar, sädesärlor och så vidare, så är det ideligen fåglar som sjunger, eller möjligen fågelsång när poeterna orkat vara lite mera kreativa. Ibland får man ändå veta konkret vilka fåglar som sjunger, eller som omsluts av Guds omsorg. Och nu bjuder jag på en fågeltävling, som lämpligen löses utan hjälp av Google och liknande. I vilka psalmer förekommer följande fåglar? Jag har även smugit in en fjäril, väl medveten om att det inte är en fågel, men de är ju så vackra! BLAND DEM som klarar flest fåglar lottar vi ut ett par goda böcker från Din Bok. (Och den som hittar fler fåglar än de nämnda får ett hedersomnämnande.) Svaren skickas till Vårt Budskap senast 18/5.

I vilken psalm i Psalmboken nämns följande fåglar? 1. Örn 2. Sparv 3. Lärka 4. Duva 5. Vattenfågel 6. Trast (vanlig trast) 7. Koltrast 8. Falk 9. Storspov 10. Fjäril TORBJÖRN ARVIDSSON 6

Barn, ungdomar, vuxna, far-och morföräldrar, det var många som hejade på.

Bobtävling i Bergsbykyrkan En del kyrkor drar ner på sin verksamhet när det blir skollov, så inte i Bergsbyn under sportlovet, där man anpassat sig och under flera år ordnat en rolig sportlovsaktivitet med bobtävling. BOBTÄVLING är ett årligt återkommande sportlovsevent i Bergsbykyrkan, och i år fanns 21 anmälda tävlingsåkare. Man fick starta i tre olika klasser: Yngre – upp till 7år, Mellan – från 8 år och Äldre – från 14 år och uppåt. I år gjordes banan av Arvid, Amos, Elmer och Anders. Trots dålig snötillgång höll banan hela tävlingen. Redan vid klockan tio kunde man komma och spela innebandy, bygga kojor, leka och fika. Efter lunch började tävlingen, och varje åkare hade två åk. I andra åket gällde det att komma så nära sin första tid som möjligt. I år hände det för första gången att någon körde på exakt samma tid i bägge åken. När racet var klart serverades semlor och varmkorv i kyrkan. Under prisutdelningen hyllades årets vinnare med jubel och applåder. Alla deltagare fick priser. August Lööf var en av deltagarna i racet.


BRA ATT VETA OM VÅRA LÄGER ANMÄLAN sker via EFS Västerbottens hemsida www.efsvasterbotten.se. Har du inte möjlighet att anmäla dig via hemsidan kan du ringa lägerchefen för resp läger. Patrullriks anmäls till scoutledarna och har andra anmälningsdatum. ANMÄLAN öppnar 5 maj kl.9.00 och stänger 25 maj. Anmäl dig i tid! Deltagarantalet är begränsat på de flesta lägren. Anmälan är bindande. Vid sjukdom krävs avanmälan för att få tillbaka lägeravgiften, minus 100 kr i administrationsavgift. Meddela alltid återbud för att ge plats till de som eventuellt finns på väntelista. Detaljerad information om lägret och betalning skickas till dig när anmälningstiden gått ut. Betalningen sker till Bankgiro nr 985-2377, EFS Västerbotten. FÖRSÄKRING: För alla läger som arrangeras av EFS Västerbotten och Salt Västerbotten gäller olycksfallsförsäkring under lägren samt till och från lägren. SÄRSKILDA BEHOV: För ditt barns bästa. Kom ihåg att vid anmälan meddela om ditt barn har några särskilda behov, diagnoser eller allergier av något slag. SOVA OV HEMMA: En del barn kan ha behov av att sova hemma OVA och det ska inte vara något hinder för att delta i ett läger. MEDLEMSKAP I SALT: I lägeravgiften ingår en medlemsavgift på 20 kr till Salt Västerbotten. Medlemskapet innebär att vi kan hålla låga priser på våra läger. LÄGERBIDRAG: Om du vill åka på läger men inte har ekonomisk möjlighet till det ska du kontakta Magdalena Sandberg 090-12 58 22, magdalena.sandberg@efsvasterbotten.se eller Anna-Maria Niemann-Björk 070-397 04 21, anna-maria.niemann-bjork@efsvasterbotten.se Du kan även söka bidrag hos din lokala församling eller förening. Salt Riks har också en särskild lägerfond www.salt.efs.nu

EFS och Salts sommarläger i Västerbotten 2014

YTTERLIGARE INFORMATION Mer information om Salt och EFS hittar du på www.efsvasterbotten.se eller genom att ringa EFS Västerbottens kansli 090-12 58 10. FOTOGRAFERING Ibland använder vi bilder från lägren på vår webbplats och i informationsblad. Om ni av någon anledning inte önskar att ert barn förekommer på dessa bilder så kontakta distriktskonsulent Magdalena Sandberg. Lägerarrangörer: EFS Västerbotten, Salt Västerbotten och Sensus EFS OCH SALT EFS är en missionsrörelse inom Svenska kyrkan, och Salt är dess barn- och ungdomsförbund. Salt vill att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus.

7


Anmäl dig på www.efsvasterbotten.se Anmälan är öppen 5 maj kl 9.00 - 25 maj Vatten & Slöjd, Pengsjögården

16-18 juni Ålder: födda 04-06 Pris: 480 kr Pengsjögården, Pengsjö Lägerchef: Matilde Burström, 090-200 27 67

Sång & Skoj, Carlskyrkan

16-18 juni Ålder: födda 03-06 Carlskyrkan, Umeå Pris: 480 kr Lägerchef: Emma Sjöberg, 090-200 27 64

Sommarskoj, Byske

16-17 juni Ålder: födda 04-06 Byske församlingshem Pris: 300 kr Lägerchef: Kristina Nilsson, 0738-410 142

Minibarnkörläger, Mobacken

24-25 juni Ålder: födda 05-07 Dagläger utan övernattning Mobacken, Skellefteå Pris: 170 kr Lägerchef: Indra Lindkvist, 0910-78 79 53

2-9 augusti Gärdsmark

Patrullriks är ett scoutläger för scouter och andra barn och ungdomar i åldrarna 10-18 år. Lägret är indelat i tre delar; Det stora scoutlägret för deltagare födda -04 eller tidigare, Äventyrsbyn, för de som är födda -00 eller tidigare (årskurs 7) och Familjebyn för hela familjen, gammal som ung. Anmälan: Patrulldeltagare anmäler sig skriftligt till lokal gruppledare. Sedan sker anmälan patrullvis eller familjevis via www.patrullriks.nu. Kontakt: Birgitta Bergner, birgitta.bergner@efsvasterbotten.se

Musikläger: Kör, komp, stråk & dans

15-18 juni Ålder: födda 00-04 Kåge församlingshem Pris: 580 kr Lägerchef: Astrid Olofsson, 0910-78 79 54

����������������������������������������

Pengsjölägret

11-12 augusti Ålder: födda 01-07 Pengsjögården, Pengsjö Pris: 300 kr Lägerchef: Maria Granqvist, 070-234 40 28

Nära Jesus

29-31 augusti Tegskyrkan, Umeå Pris: Gratis! (Maten betalar du själv) Anmälan & program: se www.efsvasterbotten.se

Tonår och ungdom har möjlighet att övernatta i Tegskyrkan.

Nära Jesus är EFS Västerbotten och Salt Västerbottens årskonferens men även en återträff för sommarens läger och upptakt för höstens barn- och ungdomsverksamhet. Barnens konferens: födda 04-10 Kontakt: Anneli Almqvist, anneli.almqvist@svenskakyrkan.se Tonårskonferens: födda 00-03 Kontakt: Magdalena Sandberg, magdalena.sandberg@efsvasterbotten.se Ungdomskonferens: födda -99 och äldre Kontakt: AnnaHelena Lindberg, annahelena.lindberg@efsvasterbotten.se

Patrullriks

12-15 augusti Ålder: födda 00-03 Strömbäcks folkhögskola Pris: 580 kr Lägerchef: Magdalena Sandberg, 090-12 58 22

Jag & mitt barnbarn, Tavelsjö

5-6 augusti Ålder: barn födda -10 och äldre, med vuxen Tavelsjö lägergård Pris: 360 kr/vuxen, 170 kr/barn Lägerchef: Ragnhild Pelo, 090-200 28 51

Familjeläger Storstrand

2-5 juli Ålder: alla åldrar! Storstrand, Piteå Pris: se www.efsvasterbotten.se Lägerchef: Sara Sandström, 090-200 27 66 Samarr. med EFS Norrbotten och Hortlax församling

Läger i Klippen Fixarläger 6-8 juni Kreatid 7-10 augusti Friskvårdsläger 12-16 september För mer info & anmälan: www.efsvasterbotten.se

����������������� Läger är bland de bästa och roligaste formerna för konfirmationstiden! EFS Västerbotten erbjuder tre alternativ: Solvik, Strömbäck och Klippen/Strömbäck. Läs mer på www.efsvasterbotten.se/konfirmation 8


PROGRAM/PROPOSITION

ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR EFS VÄSTERBOTTEN 2014 Årsmöte i Robertsfors kyrka den 26 april 2014 PROGRAM OCH TIDER: 09.00 Fullmaktsgranskning och fika 10.00 Årsmöte 12.00 ca Lunch (anmälan i förväg) 13.00 Årsmötet fortsätter 16.00 ca Fika avslutar dagen ANMÄLAN till lunch och fika (pris 140 kr) sker genom att mejla till efs@efsvasterbotten.se eller ringa EFS Västerbottens kansli 090-12 58 10. Handlingar till årsmötet finns på sidorna framöver och på www.efsvasterbotten.se och skickas också ut tillsammans med fullmakter till föreningarnas ordförande. GÅVA I samband med årsmötet finns möjlighet att ge en gåva till EFS Västerbottens arbete. Man kan också sända in en gåva till distriktets bankgiro 985-2377 och märka inbetalningen med ”årsmötesgåva”. Jag hoppas att vi blir många som möts i Robertsfors. Välkommen på årsmöte! ASTRID SJÖSTRÖM Distriktsstyrelsens ordförande

Proposition

till EFS Västerbottens årsmöte 2014 om stadgeändring EFS VÄSTERBOTTENS STYRELSE består idag av 12 ledamöter. I takt med att medlemstalet minskat har också underlaget till att rekrytera ledamöter till EFS Västerbottens styrelse minskat. I den organisation som finns idag finns styrelserepresentation i alla utskott och råd, med färre ledamöter kan denna ordning komma att förändras och styrelseuppdraget bli mer renodlat. EFS Västerbottens styrelse beslutar att föreslå årsmötet förändringar i EFS Västerbottens stadgar §§ 5:1 och 5:4: • att minska styrelsens storlek från 12 till 9 ledamöter • att styrelsen är beslutsmässig då minst

fem av styrelsens ledamöter är närvarande och minst fyra av dessa är eniga om beslutet PARAGRAFERNA FÅR därmed följande formuleringar under rubriken § 5 Styrelse, utskott och råd: § 5:1Styrelsen består av 9 ledamöter som har evangelisk-luthersk trosbekännelse och är direkta medlemmar i förening eller grupp ansluten till EFS Västerbotten. Anställd vid EFS Västerbottens distriktsexpedition är inte valbar. Styrelsen har till uppgift: • att styra EFS Västerbottens verksamhet, • att handha den ekonomiska förvaltningen, innefattande rätten att förvärva,

förvalta samt överlåta fast och lös egendom, samt teckna borgen och pantsätta egendom, • att värna om och utveckla samverkan med Svenska kyrkan, • att handlägga personalärenden, • att förbereda årsmötets ärenden och • att verkställa årsmötets beslut. § 5.4 Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år. Den är beslutsmässig då minst fem av styrelsens ledamöter är närvarande och minst fyra av dessa är eniga om beslutet.

9


VERKSAMHETSBERÄTTELSE

EFS Västerbottens verksamhetsberättelse 2013 Inledning Tacka Herren, åkalla honom, berätta för folken om hans verk, förkunna hans upphöjda namn! Lovsjung Herren för hans väldiga gärningar, gör dem kända över hela jorden! Höj jubelrop, ni som bor på Sion, ty stor är han mitt ibland er, Israels Helige. ORDEN FRÅN PROFETEN Jesaja i kapitel 12 sätter en ram för den uppgift och det arbete som EFS Västerbotten står i. Tillsammans får vi som en del i Kristi kropp tacka och lovsjunga Herren för den han är, och på en mångfald av sätt arbeta för att göra Honom känd ut över Västerbotten och hela jorden. Och Jesus är mitt ibland oss! Med de orden lämnar EFS Västerbottens styrelse följande verksamhetsberättelse. Salt Västerbotten, som är en del av EFS Västerbotten, ansvarar för barn- och ungdomsverksamheten, även den delen redovisas nedan eftersom den är av gemensamt intresse och till stor del integrerad för de båda organisationerna.

Styrelse och föreningsstatistik

STYRELSEN HAR under 2013 haft följande sammansättning: Astrid Sjöström ordförande (Bureå), Marianne Berglund vice ordförande (Sävar), Cathrine Eiderhäll (Skellefteå), Rune Hedman (Bureå), Åke Hägglund (Svarttjärn), Hans Jakobsson (Ersmark, Skellefteå), Roger Lidman (Ostvik), Eva LundeborgKarlsson (Strömbäck), Anita Lundqvist (Boliden), Peter Marksén (Bureå), Karin Paulsson (Bjurholm) samt Gunilla Stenberg (Åkullsjön). Den har under året haft sex sammanträden. Förutom det direkta styrelsearbetet har ledamötena deltagit i olika utskott och råd samt representerat EFS Västerbotten vid möten på lokal, regional och nationell nivå. UNDER ÅRET har styrelsen genomfört en rundringning till alla missionsföreningar för att samtala om föreningarnas situation och EFS Västerbottens gemensamma 10

arbete som kan vara ett stöd i det lokala missionsuppdraget. Styrelsen har även beviljat en extra satsning på utvecklingsfrågor vilket bidragit till att Växtkraft-konceptet har kunnat starta i Västerbotten. Styrelsen har med hjälp av denna satsning tagit fram en tydligare plan för hur man tillsammans med kansliet på ett bättre sätt kan arbeta med utvecklingsfrågor som stöd för det lokala arbetet. ETT ÅRLIGT BIDRAG till sjukhuskyrkan i Umeå har beviljats, vilket gjort att viss utökning av en sjukhuspastorstjänst blivit möjlig. Samtal har även förts kring sjukhuskyrkan i Skellefteå vilken lett till ett samverkansavtal med Skellefteå pastorat inför 2014. Ett diakoniprojekt har påbörjats och en bönedag för EFS Västerbotten utlystes till den 28 april. STYRELSEN HAR ägnat en del tid åt att se över organisationen kring sina utskott och råd, med målet att tydliggöra och förenkla strukturen. Bemanningen på EFS Västerbottens kansli har under hösten minskat. Styrelsen har även beslutat att ta fram en ny gåvomedelsstruktur för det gemensamma arbetet och bemanningen i kretsar. ÅRSMÖTET HÖLLS i Robertsfors kyrka den 27 april. Antalet röstberättigade ombud på årsmötet var 122 (jfr. 114 för 2012) från 49 föreningar (jfr. 49 för 2012). Salt Västerbottens årsmöte hölls den 31 augusti i Skellefteå med 54 deltagare, varav 19 var röstberättigade. INOM DISTRIKTET fanns vid årets slut 100 missionsföreningar och 4 EFS-grupper samt 3 övriga föreningar, totalt 107 (jfr 112 för 2012). Medlemsantalet uppgick till 3717 personer (jfr 3831 för

2012). Bland dessa medlemmar är 46 nya medlemmar och 47 inflyttade medlemmar. Under året redovisades totalt 16737 personer under kategorin medlemmar i aktivitet, en ökning mot föregående år på cirka 2000 personer. Inom distriktet fanns under året 41 Saltföreningar med sammanlagt 2521 medlemmar (jfr 2463 för 2012).

Verksamhetsplanens fem uppdragspunkter: 1. EFS Västerbotten ska: bedriva utvecklings-, inspirationsoch förändringsarbete. EFS VÄSTERBOTTENS styrelse och råd bedriver tillsammans med tjänstemännen på kansliet ett kontinuerligt arbetet med dessa frågor. Storsamlingarna runt om i distriktet har varit en viktig mötesplats för inspiration och utveckling. DEN STORA gemensamma mötesplatsen – med både inspiration och fortbildning – för EFS Västerbotten och Salt Västerbotten är konferensen Nära Jesus, som arrangerades sista helgen i augusti i Skellefteå. Olika typer av gudstjänster och parallella samlingar genomsyrades av EFS Västerbottens ledord. Bland medverkande fanns ett team med anställda och idéella från Kummelbykyrkan i Sollentuna. Programpunkterna hade rubriker som Den helige Ande i teori och praktik, Själavård – friskvård för livet och Växtplats för frivilliga. Under konferensen erbjöds gudstjänster, bibelstudier, inspiration till ledare för Skatten och mycket mer. UNDER HÖSTEN har utvecklingskonceptet Växtkraft lanserats. Detta är ett


VERKSAMHETSBERÄTTELSE samarrangemang mellan EFS riks, distrikt och SENSUS riktat till missionsföreningar, med tre kursdagar över lika många terminer. Mellan dessa samlingar får föreningarna jobba enskilt med stöd av en handledare kring sina utvecklingsmål. Första samlingen hölls i Skellefteå med 10 deltagande föreningar. EFS VÄSTERBOTTENS verksamhetsoch utvecklingsråd (som under året bytt namn till verksamhetsråd) har bland annat samtalat om strategier för lägerverksamhet och hur det ideella engagemanget för våra läger ska bibehållas. Samtal har också förts om hur man arbetar med genus i EFS Västerbotten, målsättningen är att inbjuda till en fortbildning kring frågan. Under året har Ledarskolan utvärderats. INTERNATIONELLA RÅDET har uppdraget att skapa ett levande missionsengagemang med internationella perspektiv. Fokus har varit att arbeta för att det internationella engagemanget ska vara hela föreningens angelägenhet. Två internationella träffar har hållits och man har medverkat vid konferensen Nära Jesus. Under våren hade distriktet två besök från Etiopien: Sennait och Erik Erichsen som arbetar på Aira sjukhus och Kes Bekure Daba, den första kvinnan som prästvigdes inom Mekane Yesuskyrkan. Rådet har även varit med i planeringen och medverkat vid Luleå stifts och EFS internationella konferens i Piteå i februari. Ett treårigt vänförsamlingsprojekt mellan Sverige och Tanzania, där EFS Västerbotten fanns med, har avslutats. En slutsats av det är att vi behöver varandra i utbyte av relationer, kunskap och erfarenheter. Mötet är viktigt; det händer något när man möts, särskilt i mötet kring det Levande Ordet. KLIPPENGÅRDEN har även det här året fått vara en uppskattad plats för föreningsresor, läger av olika slag och en del övriga grupper. Antalet gästnätter uppgick till 2395, att jämföra med 2917 året innan. Planeringen har fortsatt för att lämna ett förslag till ett nybygge på gården. Arbetet med att hitta nya medlemmar till Klippenkamraterna och att få fler att känna ett engagemang för gården pågår ständigt. Årsmötet hölls i Sävar den 12 oktober och samlade en stor skara Klippenvänner. GENOM OFFENSIVA FONDEN har fyra olika projektet bedrivits. Tre av

projekten sträcker sig över några år. De är lägerchefsuppdraget inför Patrullriks i Gärdsmark 2014 tillsammans med ett mindre projekt i Mellanbygden, projektet Kraft till förändring för kretsarna i Hörnefors, Teg och Umeå samt satsningen på en ungdomspräst i Skellefteå EFS. Ungdomsprojektet avslutades ett år i förtid från årsskiftet 13/14 då förutsättningarna för projektet hade förändrats. Samarbetskyrkorna i Umeå har bedrivit ett större projekt i samverkan med Luleå stift kring kompetens- och frivillighetsutveckling, ett projekt som också beviljats medel från Offensiva fonden. BIBELFJÄLL avslutade sitt tredje läsår med 11 studenter och påbörjade ett fjärde med 15 studenter. Inför höstterminen rekryterades en ny föreståndare, KjellArne Alvarsson, då tidigare föreståndare avslutat sin tjänst. Bibelfjäll – en ekumenisk bibelskola i Hemavan, där huvudman är EFS Västerbotten och Ekumeniakyrkan i övre Norrland – har nu en ny part i Härnösands folkhögskola som kursanordnare. Under 2013 bidrog Solviks folkhögskola med ett stort ekonomiskt anslag. DIN BOK har under det gångna året haft cirka 40 författarmöten som varit välbesökta och uppskattade. Flera av författarna som säljer större volymer till Din Boks kundkrets, såsom Tomas Sjödin, Magnus Malm, Åsne Seierstad och Denis Mukwege, kom under året ut med nya böcker och fanns med på författarmöten. Under året såldes 40 % av aktierna till Umeå kyrkliga samfällighet. Försäljningen ökade med 25 % jämfört med föregående år. Bokhandelsbraschen är fortfarande väldigt utsatt. INFORMATION/KOMMUNIKATION: Under första halvan av året fortsatte kommunikationsarbetet som tidigare med tidning, webb, sociala medier, foldrar och nyhetsmejl, men från hösten har framför allt den digitala informationen minskat och utvecklingsarbetet stannat av på grund av besparingar och omfördelningar av arbetsuppgifterna på EFS Västerbottens kansli (minskning av informatörstjänsten). Vårt Budskap har fortsatt att komma ut med fem nummer per år och har en nära koppling till distriktets webbplats.

2. EFS Västerbotten ska: komplettera föreningarnas verksamhet med distriktsgemensamma arrangemang.

DISTRIKTSGEMENSAMMA ARRANGEMANG som läger och ledarinspiration har bedrivits i ungefär samma omfattning som tidigare. Ledarskolan har under våren haft tre träffar (26 deltagare). Parallellt har hållits en matlagningskurs, med mål att skola in unga i att laga mat på läger. LUFF, en ungdomsgudstjänst, har fortsatt i Vasakyrkan som ett viktigt led i ungdomsverksamheten och konfirmanduppföljningsarbetet. De har främst medverkande i högstadie- och gymnasieåldern, och antalet besökare ligger på 50-100 besökare varje gång. Planeringsgruppen har under året bestått av ungdomar och anställda från EFS i södra Västerbotten och Umeå stadsförsamling. Ungdoms- och konfirmandgrupper från andra kyrkor i Umeå med omnejd har regelbundet besökt LUFF. Under 2013 har man även arrangerat På Väg vid två tillfällen istället för ett vanligt LUFF, ett koncept som bygger på ungefär en timme spex, en timme fika och en timme lovsångsgudstjänst. Dessa tillfällen har resulterat i en besöksiffra på cirka 150-170, varav en del aldrig tidigare besökt kyrkan. THE LIFE, en ungdomsgudstjänst, hålls var tredje vecka i Skellefteå. The Life är en del av distriktets konfirmanduppföljning och har under året haft ett genomsnitt på 30 besökare. EFS Skellefteås kör för ungdomar, U-nited, smågrupper och annan ungdomsverksamhet fyller också en viktig funktion som samlingsplats för ungdomar runt om i norra länsdelen. LÄGERVERKSAMHET: Även detta år har många barn, ungdomar och vuxna haft glädjen att få möta varandra och Gud på olika läger inom distriktet: För barn 7-10 år ordnades Vatten & slöjd, Pengsjölägret Pengsjölägret, Barnlägret i Byske och Jag och mitt barnbarn i Tavelsjö. Lägren samlade ett 20-30-tal deltagare var. Ett nytt lägerkoncept med valbara inriktningar som film, skapande, musik och sport prövades genom att @Strömbäck anordnades för barn 10-14 år (60 deltagare). Tanken med lägerplatsen är att hjälpa barn och unga att finna en längtan att gå konfirmandläger eller andra ungdomsläger där. Musikläger som ordnades var Barnkörläger i Carlskyrkan, Kör, stråk, dans och kompläger i Kåge och Minibarnkörläger på Mobackenkyrkan. Deltagarantalet varierade mellan 14 och 30. 11


VERKSAMHETSBERÄTTELSE SCOUTHAJK och patrulldag hölls i Bodan med flera scoutkårer som deltog. Nybörjarscoutläger hölls en helg i Stortjärn (30-talet deltagare), där de flesta ledarna är patrulledare som följer med sin patrull och på så sätt får en ledarutveckling. Scoutlägret Brave – Mod i Björnkälen (totalt cirka 135 deltagare och ledare) var indelat i två läger: Upptäckarscout samt Familjeby. Deltagare från 13 år och äldre inbjöds till två kvällar med äventyrsliknande program. KONFIRMANDLÄGER har bedrivits i samma omfattning som tidigare med två läger på Strömbäck och ett läger på Solvik, sammanlagt 120 deltagare (jfr. 106 för 2012 och 125 för 2011). LIVSVÄG NORR arrangerades i Vasakyrkan, Umeå, med temat Kristen konsument. Under helgen deltog uppskattningsvis cirka 135 personer från olika kyrkor och sammanhang i bibelstudierna och gudstjänsterna. Arrangemanget fick gott betyg och blev en mötesplats för människor i målgruppen 20-35 år.

distriktets läger och vill spela vid olika ungdomsarrangemang. Det är mycket stimulerande och en bra grund för EFS framtida verksamhet och ger även en bra ledarträning. Under året har flera EFS föreningar och medarbetare deltagit i kurser med Open LP, ett dataprogram för datalagring och storbildsvisning av sånger och texter. Projektet Ung musik i kyrkan i samverkan med Luleå stift, Sensus och EFS Norrbotten har under året varit verksamt i flera föreningar. SCOUT: Vid nyåret startades EFS Scout som en egen samverkansorganisation i Scouterna genom Salt. Under våren hölls ett scoutledarforum i samband med en Baskurs för scoutledare. I oktober deltog ett tiotal scoutledare från Västerbotten i Scoutledarforum som hölls i Alingsås. Arbetet inför Patrullriks 2014 i Gärdsmark har kommit i gång. Lägerkommittén med de olika underkommittéerna har träffats regelbundet inför lägret.

Antalet deltagare på läger var under 2013 1094. Siffran för 2012 var cirka 1200.

SALTSTYRELSEN i Västerbotten anordnade för första gången Salts årsmöte i samband med konferensen Nära Jesus, något som uppskattades.

3. EFS Västerbotten ska: svara för anställningar och personalfrågor.

MUSIK: Många anställda och ideella musikledare, varav flera unga, deltog i Musikledarforum som hölls i Uppsala en helg i januari. Första helgen i februari deltog flera unga blåsare, främst från Bolidens blåsorkester, vid Blåsarweekend på Storstrand. Kördag för vuxna hölls på Mobacken i februari, med en avslutande sånggudstjänst. Delar ur denna kör sjöng även på konferensen Nära Jesus i Skellefteå. Många unga musiker är ledare på 12

DISTRIKTETS FORTBILDNINGSDAGAR i januari genomfördes 2013 på Strömbäcks folkhögskola. Temat för dagarna var Nå vidare och djupare, ett av ledorden i EFS Västerbottens programförklaring. Medverkade gjorde bland andra Erik Johansson, EFS Missionssekreterare för det internationella arbetet. En eftermiddag och kväll inbjöds ideella ledare i EFS samt anställda i Svenska kyrkans församlingar att delta. I oktober deltog EFS-anställda i en fortbildningsdag på Solviks folkhögskola med Staffan Grenstedt, lärare Johannelund, under temat: Gudstjänsten – en Guds tjänst. Dagen anordnades tillsammans med EFS Norrbotten och Sensus. ANTALET BITRÄDANDE medarbetare har under året varit oförändrat, de har fortsatt att bjudas in till medarbetardagar i januari och oktober. Gruppen gör en stor insats genom sin medverkan i gudstjänster och andakter runt om i EFS-föreningarna i Västerbotten.

LIVSKRAFT NORR, på Strömbäcks folkhögskola, gick av stapeln under nyårshelgen och avslutade distriktets lägerår, med totalt 150 ungdomar och ledare. Livskraft fungerar som en viktig växtplats för både ledare och deltagare, och även detta år fick vi se människor komma till tro på Jesus. Glädjande var att så många äldre ungdomar ville vara med. Årets tema var Jesus gör skillnad skillnad.

PÅ FJÄLLGÅRDEN I KLIPPEN har flera läger hållits: Fjällväg, Sportlovsläger, Påskläger för alla, Kreatid, Fixarläger och Friskvårdsläger.

sionsinspiratör och Evelina Miderfjäll konsulent i Ersmarkskyrkan Umeå. Ett flertal personer har också anställts på vikariat och andra tidsbegränsade tjänster. Som stöd till personalen har introduktionsdag för nyanställda, fortbildningsdagar, medarbetarsamtal och lönesamtal hållits samt månatliga personalbrev skickats ut.

I BEMANNINGSPLANEN för 2013 hade distriktet omräknat till heltid cirka 45 tjänster, varav 22 fanns i samarbetskyrkorna och 15 var präst-/pastors- och konsulenttjänster knutna till kretsarna. För distriktsgemensam verksamhet fanns 4,75 tjänster och kanslipersonalen utgjorde 3,55 tjänst. UNDER ÅRET fick Mia Sommar Löwgren, musiker i Sörböle kyrka Skellefteå och Berith Sonning, informatör i Carlskyrkan Umeå fast anställning. Fem medarbetare avslutade sin ordinarie anställning: Monica Andersson, personalchef, Lovisa Bergner (Fahlgren) konsulent Ersmarkskyrkan i Umeå, Mia Fahlgren, distiktskonsulent, Kersti Karlsson, mis-

4. EFS Västerbotten ska: förvalta gemensamma tillgångar. UTFALLET PÅ GÅVOMEDEL från föreningar, grupper och enskilda blev under året glädjande 8 175 000 kr. Tillsammans med inkomna testamenten har intäkterna överstigit beräknad budget. Under året har vakanser i varierande omfattning och längd gjort att utfallet på personalkostnaden blev lägre än beräknat. Eftersom övriga kostnader under året hållit sig inom budgetramarna och vi även får räkna in ett tillskott i form av finansiella intäkter, blir resultatet positivt och uttaget från kassakistan betydligt mindre än beräknat. Den ekonomiska förvaltningen beskrivs mer detaljerat i årsmöteshandlingarna med bokslutskommentarer samt balansoch resultaträkning för 2013 (s. 15-16 i Vårt Budskap nr 3/14).


STYRELSEVAL

5. EFS Västerbotten ska: vara en länk mellan EFS centrala och lokala organisation, samt företräda EFS-rörelsen i Västerbotten i samarbetsrelationer och andra kontakter. UTVECKLINGSPROJEKTET, CFU- utveckling, i vilket alla distrikt, folkhögskolor, rikskansliet och Johannelunds Teologiska Högskola finns med, har förändrats under året till att bli ett samverkansforum där representanterna utifrån sina resurser söker ta vara på kontakter och idéer till samverkan. DET STÄNDIGA ARBETET att utvärdera och revidera samverkansavtal mellan EFS och Svenska kyrkan har fortsatt. I april inbjöd Samarbetsrådet i Luleå stift till en samverkansdag för alla missionsföreningar och församlingar som har någon form av avtal (cirka 90 deltagare). EFS VÄSTERBOTTEN har varit delaktig i ekumeniskt arbete främst genom Bibelfjäll, samt som ett visst stöd vid teologiska samtal i distriktet. Relationen till Luleå stift fortgår med deltagande i prostmöte, samarbetsråd, formella och informella möten med stiftsledning samt distriktskonsulenternas årliga möte med Luleå stifts barn- och familjeteam. Distriktsföreståndaren har deltagit i EFS riks ledningsgrupp och dess regelbundna träffar. Styrelsen sände två deltagare från Västerbotten till Ideellt forums idédagar i Norrköping. FRÅN EFS VÄSTERBOTTENS kansli har olika former av stöd till ett stort antal av missionsföreningarna skett utifrån den kompetens inom ekonomi, personalvård och utvecklingsfrågor som kansliet besitter samt genom stöd till barn-, musik- och ungdomsverksamhet. MED TACKSAMHET för Herrens verk och för att EFS Västerbotten på ett mångfaldigt sätt fått vara med att ta emot av Herren och berätta om Herren ser vi tillbaka på 2013 och ber att vi ska få fortsätta lovsjunga vår Gud och göra Jesus känd i Västerbotten. Styrelsen mars 2014

Styrelsekandidater – valberedningens förslag

VALBEREDNINGEN är oerhört tacksam för dem som tackat ja till att kandidera till styrelsen och tror att dessa personer kommer att bli goda krafter till EFS Västerbottens styrelse. STYRELSEN har under 2013 haft följande sammansättning: Astrid Sjöström ordförande (Bureå), Marianne Berglund vice ordförande (Sävar), Cathrine Eiderhäll (Skellefteå), Rune Hedman (Bureå), Åke Hägglund (Svarttjärn), Hans Jakobsson (Ersmark, Skellefteå), Roger Lidman (Ostvik), Eva Lundeborg-Karlsson (Strömbäck), Anita Lundqvist (Boliden), Peter Marksén (Bureå), Karin Paulsson (Bjurholm) samt Gunilla Stenberg (Åkullsjön). I tur att avgå ur styrelsen är Marianne Berglund, Cathrine Eiderhäll, Roger Lidman, Peter Marksén. Astrid Sjöström avgår i förtid. Av de avgående ledamöterna är det endast Marianne Berglund som ställer upp för omval. De övriga som ställer upp för val till styrelsen är Christina Bjerle-Johansson, Matts Hägglund och Katrine Ruuth (för tre år). Jon Erik Nilsson kandiderar för en plats på två år (fyllnadsval efter Astrid Sjöström).

PRESENTATION AV STYRELSEKANDIDATER MARIANNE BERGLUND, 61 år från Sävar. Arbetar på Din Bok. Sitter i distriktsstyrelsen sedan 2010, är vice ordförande. Hon vill arbeta för helhetssyn av lokalt och distriktsarbete, stora och små föreningar samt samverkan med Svenska kyrkan. Telefon: 070-789 84 21 E-post: g.marianne.berglund@telia.com CHRISTINA BJERLEJOHANSSON, 50 årig specialpedagog som bor i Sävar. Hon har tidigare suttit i Sävar EFS styrelse i sex år. Spelar vid gudstjänster och sjunger i kör. Hennes hjärtefråga är musik, något som hon kan bidra med i styrelsearbetet. Telefon: 090-98308, 072-5312080 E-post: christina.bjerle@savar.se KATRINE RUUTH, 65 år, bor väst på stan i Umeå. Nybliven pensionär efter att ha arbetat som lärare och specialpedagog. Katrine är engagerad i Grisbackakyrkan i

bl.a. missionsutskottet, Blå Träffen, barnoch familjearbetet och serveringsgrupp. En av hjärtefrågorna är kyrkans barn- och familjearbete, något hon hoppas kunna bidra med erfarenheter, tankar och synpunkter kring i styrelsearbetet. Telefon: 090/27182 eller 070/6520572. E-post: katrine.ruuth@hotmail.com MATTS HÄGGLUND, 56 år och boende i Flarken. Jobbar som taxichaufför. Han har varit ordförande i Nysätra EFS. Telefon: 070-212 64 37 E-post: matts.hagglund@gmail.com JON ERIK NILSSON, 42 år och bor i Bergsbyn. Arbetar som familjerådgivare på kommunens familjerådgivning och är aktiv i Bergsbyns EFS, har varit scoutledare i flera år och suttit med i styrelsen för övre Norrlands scoutregion. Engagerad i Patrullriks i Gärdsmark. Viktiga frågor för honom är barn- och ungdomsarbetet. Telefon: 0910-526 76 eller 070-669 54 34 E-post: joneriknilsson@gmail.com

13


VERKSAMHETSPLAN

Verksamhetsplan för EFS Västerbotten och Salt Västerbotten 2015 EFS vision och övergripande inriktning

Mål 2015

EFS är en självständig missionsrörelse inom Svenska kyrkan med syfte att på den evangelisk-lutherska bekännelsens grund verka för Kristi rikes tillväxt. Detta görs genom att uppmuntra och stödja personlig kristen tro, inspirera till andligt samtal och bibelbruk, skapa personligt engagemang för mission såväl lokalt som globalt, betona hela gudsfolkets roll som bärare av kyrkans uppdrag samt erbjuda strukturer, mötesplatser och former för detta. EFS arv, förståelse av evangelisk -luthersk tro och syn på uppdraget formuleras i EFS riktlinjer. Salt är EFS barn- och ungdomsorganisation.

Lokala verksamhetssatsningar • Minst en ny EFS-förening eller grupp, lokalt förankrat och i samråd med Svenska kyrkan. • Minst två lokalt arrangerade läger med stöd av Salt Västerbotten. • Ge stöd till lokala scoutgrupper med mål att starta upp minst två roverscoutgrupper. • Minst fyra föreningar ska jobba med medvandrarskap utifrån Salt riks material. • Klippengården ska vara en resurs för missionsföreningar i deras missionsuppdrag. • Sprida kortkurserna från samarbetskyrkorna i Umeå, minst 5 sammanhang ska ha påbörjat någon av kurserna. • Alla missionsföreningar som deltagit i Växtkraft Södra har utvecklats i enlighet med sina uppsatta mål. • Starta upp en ny omgång av Växtkraft. • Minst två missionsföreningar ska gå Tillväxt- och nyplanteringsakademin. • Ytterligare två föreningar har ett utbyte med en vänförsamling hos någon av våra systerkyrkor, med besök eller via mail.

EFS Västerbottens och Salt Västerbottens uppdrag (nedan kallat EFS och Salt) I den gemensamma programförklaring för perioden 2012-2015 framgår att missionsföreningarna och Saltföreningarna är uppdragsgivare och primär målgrupp för EFS och Salt. Därför är uppdraget att arbeta för att stärka och utrusta föreningar och grupper i missionsuppdraget. I programförklaringen anges det genom följande fem uppdragspunkter: 1. Bedriva utvecklings-, inspirations- och förändringsarbete 2. Komplettera föreningarnas verksamhet med distriktsgemensamma arrangemang 3. Svara för anställningar och personalfrågor 4. Förvalta gemensamma tillgångar 5. Vara en länk mellan EFS centrala och lokala organisation samt företräda EFS-rörelsen i Västerbotten i samarbetsrelationer och andra kontakter

Under perioden 2012 -2015 vill EFS och Salt utifrån sin programförklarings ledord arbeta med följande övergripande inriktning VARMA HJÄRTAN – skapas i en kärleksfull gemenskap där den personliga tron på Jesus Kristus får näring så att tro och liv går hand i hand samt uppmuntrar till bibelläsning, bön, samtal och stillhet.

KRAFT TILL FÖRÄNDRING – behövs för att än mer vara relevant i kyrka och samhälle. Delaktighet och medlemskap uppmuntras, en gemensam strävan efter att vara lärande och förändringsbenägen skapas. I TJÄNST FÖR VARANDRA – genom idealitet, diakonalt arbete och tjänande tas ansvar för medlemmar och medmänniskor, då kan också mångas olika gåvor få utrymme. NÅ VIDARE OCH DJUPARE – missionsperspektivet att fler människor ska nås av evangeliet om Jesus ska vara centralt i alla sammanhang, i Sverige och utomlands, nya former och arenor ska uppmuntras. Arbetet med och för barn, unga och unga familjer sker i nära samverkan med Salt. EFS och Salt har ett kansli, anställda, råd och arbetsgrupper som arbetar för att ovanstående uppdrag och inriktning ska förverkligas. Utifrån dessa vill EFS och Salt under 2015 arbeta enligt följande konkreta mål, samt via organisationens informationskanaler sprida information och berätta om verksamheten.

14

Regionala verksamhetssatsningar • Familjeläger i samverkan med EFS Norrbotten. • Minst 5 barnläger under sommaren, där minst två har en mångfald av kreativa uttrycksformer. • Utveckla konfirmanduppföljningsarbetet bland annat genom ledarskola och stöd till uppföljningsarbetet genom lokal förankring. • Klippengårdens gästnätter ska öka. • Minst en elev från Bibelfjäll ska verka som teamare i Västerbotten. • Stöd och utbildningsinsatser för diakonalt arbete. Samordning • Sjösätta den nya gåvomedelsstrukturen. • Fler redovisade studietimmar i relation till Sensus. • Samverkansprojekt tillsammans med någon av våra folkhögskolor. • Fördjupad samverkan med övriga EFSrörelsen.


EKONOMI

BOKSLUT

Kommentar till balans- och resultaträkningar 2013 samt styrelsens förslag till disposition av årets resultat.

Balansräkning Balansomslutningen redovisas till 19,7 miljoner. Tillgångarna består av bankmedel och kortfristiga placeringar samt lånefordringar och aktier. Under året har avsättningar och förändringar bland kortfristiga placeringarna gjorts enligt distriktets placeringspolicy. Ökat antal placeringar gör att våra bankmedel och underlag till ränteintäkter minskar samtidigt som vi under 2013 fick en acceptabel avkastning på våra likvida medel trots låga räntor. De reserverade medlen har under året minskat i takt med gjorda avbetalningar på utlånade medel. Korta skulder har till största delen reglerats under årets första månader. Långa skulder består av inlånade medel från föreningar och privatpersoner samt interna fonder och eget kapital.

Resultaträkning

BALANSRÄKNING EFS VÄSTERBOTTEN (1000-tal kronor) 131231

121231

3 678

3 779

840

880

Kortfristiga fordringar

1 910

1 780

Kortfristiga placeringar

5 014

4 498

Likvida medel

8 304

8 667

19 746

19 604

7 029

6 999

40

30

Testamentsfonden

5 648

4 832

Fond för offensiva satsningar

1 018

1 708

920

929

2 335

2 578

2 756

2 528

19 746

19 604

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar: Lämnade lån Andelar koncernföretag Omsättningstillgångar:

SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital: Balanserat resultat Årets resultat

INTÄKTER Summa intäkter uppgick till totalt 23,4 miljoner kr. Cirka 8,15 miljoner avser gåvor från föreningar och enskilda, och det uppsatta gåvomedelsmålet har uppnåtts. Till summan gåvor läggs även de 815 tkr som avser inkomna testamentsmedel. Gåvomedelsinsamlingen redovisas därmed till cirka 9 miljoner kr. Anslag till personal och verksamhet har uppgått till 12,4 miljoner kr och arrangemang och försäljning har inbringat 2 miljoner kr.

Fonder:

KOSTNADER Anslag till föreningar, arrangemangs-, fastighets- och förvaltningskostnader uppgår till drygt 3 miljoner kr. Årets personalkostnader blev ca 20 miljoner, och nettokostnaden, dvs personalkostnader minus anslag, blev 7,7 miljoner kr. Totala kostnader redovisas till 23,6 miljoner kr och rörelseresultatet redovisas därmed till -217 tkr.

Skulder

--Att rörelseutfallet blev så mycket bättre än beräknat beror på flera inkomna testamenten samt vakans på tjänst eller del av tjänst. Det finansiella tillskottet blev 310 tkr genom tremånaders placeringskonton och utdelning i vår fondportfölj. Resultatet före bokslutsdispositioner redovisas till 93 tkr och innebär, förutom beslutade uttag ur Offensiva fonden och en återtagen reservation, att alla inkomna testamentsmedel kan avsättas till testamentsfonden och att utrymme finns för en avsättning till EFS riks. Avsättningen till testamentsfonden gör att medel kan användas i ett långsiktigt perspektiv.

Övriga fonder Långfristiga skulder: Erhållna lån Kortfristiga skulder:

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

Efter föreslagna bokslutsdispositioner redovisas årets resultat till 40 tkr. STYRELSEN FÖRESLÅR ÅRSMÖTET • att ur Offensiva fonden uttas 690 tkr • att till Testamentsfonden avsätts 815 tkr • att återtag av reservering görs med 150 tkr • att en avsättning görs till EFS riks med 78 tkr • att årets resultat 40 tkr balansers i ny räkning

15


EKONOMI

BUDGET

Resultaträkning 2013 och Budget 2015 (1000-tal kronor)

Kommentar till styrelsens förslag på budget för 2015.

Gåvor: föreningar och enskilda

Budgetförslag 2015

Bidrag/anslag

EN INRIKTNING för budget 2015 har varit att gåvomedelsmålet ska grundas på de senaste årens gåvomedelsutfall samt att medel från EFS Västerbottens överlikviditet skall användas till verksamheten. Det är styrelsens långsiktiga plan att gåvomedlen ska täcka en grundbemanning, medan övriga projekt och särskilda satsningar ska bekostas av medel ur vår kassakista, för att vår verksamhet ska leva och bedrivas i ett längre perspektiv. STYRELSEN FÖRESLÅR en gåvomedelsbudget på 8,2 miljoner kr. Personal- och verksamhetsanslag samt verksamhetsintäkter beräknas till 14,5 miljoner kr, vilket förutsätter fortsatt samarbete med Svenska kyrkan med flera i samma omfattning som idag. Den totala omsättningen beräknas till 22,7 miljoner kr. STYRELSEN VILL fortsätta att arbeta med en fond för offensiva satsningar, som tillsammans med arrangemangs-, fastighets- och förvaltningskostnader uppgår till 3,2 miljoner kr. För personalkostnader har en beräkning gjorts utifrån nuvarande bemanning med några mindre korrigeringar. Personalkostnader inklusive sociala avgifter, fortbildning etc. budgeteras till 21,4 miljoner kr. Den totala rörelsekostnader beräknas till 24,65 miljoner kr. ETT FINANSIELLT NETTOTILLSKOTT beräknas till 320 tkr. Bokslutsdispositionerna innebär ett uttag ur Offensiva fonden på samma belopp som använts under året, 500 tkr, och ett uttag på beräknade återstående reserverade medel på 250 tkr. För att nå en balanserad budget för 2015 föreslås ett uttag ur Testamentsfonden med 880 tkr. STYRELSEN FÖRESLÅR ÅRSMÖTET att fastställa föreslagen budget för 2015.

Utfall 2013 Budget 2014 Budget 2015

INTÄKTER 7 700

8 200

12 375

12 529

12 400

2 026

2 125

2 100

23 391

22 354

22 700

-908

-850

-700

-1 542

-1 576

-1 540

Lokal- och fastighet

-597

-581

-580

Förvaltning

-450

-426

-430

Testamenten

8 175 815

Verksamhet SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anslag Verksamhet

Personal

-20 112

-20 366

-21 400

-23 608

-23 799

-24 650

-217

-1 445

-1 950

310

445

320

93

-1 000

-1 630

Uttag/avsättning Offensiva fonden

690

620

500

Uttag/avsättning Testamentsfonden

SUMMA KOSTNADER RÖRELSERESULTAT Finansiella poster RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISP.

-815

80

880

Återtag reservering

150

300

250

Anslag till EFS riks

-78 0

0

RESULTAT

KLIPPENGÅRDEN

40 Utfall 2013

Budget 2014 Budget 2015

INTÄKTER

Medlems- och deltagaravgifter

19

30

30

Försäljning och uthyrning

417

505

405

SUMMA INTÄKTER

436

535

435

Verksamhetskostnader

-144

-164

-140

Fastighetskostnader

-191

-181

-173

-21

-50

-32

-356

-395

-345

80

140

90

KOSTNADER

Övriga kostnader SUMMA KOSTNADER RESULTAT

SALT VÄSTERBOTTEN

Utfall 2013

Budget 2014 Budget 2015

INTÄKTER

Gåvor

19

30

40

Bidrag EFS Västerbotten

2 370

2 335

2 501

Bidrag externt

7 147

7 150

7 274

Verksamhet SUMMA INTÄKTER

938

1 027

1 010

10 474

10 542

10 825

-1 231

-1 210

-1 287

-74

-76

-87

-9 169

-9 256

-9 451

-10 474

-10 542

-10 825

0

0

0

KOSTNADER Verksamhet Administration Personal SUMMA KOSTNADER RESULTAT 16


PATRULLRIKS GÄRDSMARK 2-9 AUGUSTI 2014 Gärdsmark, en liten by strax söder om Skellefteå, är platsen för årets Patrullriks. I sommar kommer den byn att invaderas av människor från hela landet. I vår intensifieras allt slags förberedelsearbete. Vill du ha foldrar om lägret kan du kontakta EFS Västerbotten. Patrullriks är ett läger där alla åldrar kan delta • Läger för deltagare 10-14 år och ledare, • Familjeby, barn och vuxna tillsammans • Äventyrsby – Tonårs P-RIKS FILM Alla kårer som deltog på lägret Sällerhög 2011 fick DVD-filmen. Har den kommit bort eller ni inte har den kan ni låna den till scoutgruppen. Det gör du enklast genom att kontakta scoutkonsulenten. LEDARTRÄFFAR Under våren inbjuder vi alla ledare till en ledarträff där bland annat Västerbottens distriktsledare ”bychefer” Maud Granberg och Lars Bergner är med. Information om det kommer inom kort till alla anmälda. TRYGGA MÖTEN Alla scoutledare ska ha genomgått kursen Trygga möten före lägret. Är du ledare kan du gå kursen på webben www.tm.tryggamoten.se. Scoutkonsulenten kommer även att ordna kurstillfällen i distriktet under våren. På Patrullriks webbplats kommer det också att finnas information om Trygga möten. TONÅRINGAR Tonårsscouter/Roverscouter har vi inte så många i Västerbotten, men vi har flera lägersugna ungdomar. Känner du någon (13-18 år) som skulle vilja åka på lägret och inte är med i någon scoutkår eller liknande. Uppmana honom eller henne att kontakta närmaste scoutledare och höra om de har en patrull för just den åldern, om kåren behöver en hjälpledare eller så kan de kanske få hjälp med att bilda en egen patrull. Ni kan också höra av er till scoutkonsulenten som kanske känner till fler ungdomar som kan bilda en patrull, eller om någon vill vara ledare för en ”distriktspatrull”. FUNKTIONÄR Gå in på hemsidan och anmäl dig. Det kommer att behövas många funktionärer. En del behövs före och andra efter lägret, men de allra flesta behövs under lägret. Uppgifterna kan handla om att dela ut mat, baka, vara parkeringsvakt, badvakt, ledare i något program m.m MARKNAD Fredag 8 augusti blir det marknadsdag. Den dagen är alla välkomna att hälsa på. Lägret ordnar marknad med försäljning, prova på scouting, tivoli mm. Insamlingen går till Salt – barn och unga i EFS missionsprojekt Barn i Alla Länder, BIAL. ANMÄLAN Sista anmälningsdatum är 28 april. Information om anmälan hittar du på hemsidan. Be gärna för lägret! BIRGITTA BERGNER scoutkonsulent birgitta.bergner@efsvasterbotten.se 090-12 58 72

www.patrullriks.nu 17


DISTRIKTSINFORMATION

KALENDER 2014 APRIL

EFS Västerbottens konferens

12-16 17-21 25 26 27

Påskläger för alla 1, Klippen Påskläger för alla 2, Klippen LUFF-gudstjänst, Vasakyrkan, Umeå EFS Västerbottens årsmöte, Robertsfors kyrka Förträff konfaläger 1, Strömbäcks folkhögskola

MAJ

9-11 16 17 23

Helgläger Solvikskonfirmander, Solviks folkhögskola The Life, lovsångsgudstjänst, EFS-kyrkan, Skellefteå Rådslag, Nysätra bönhus, Ånäset LUFF-gudstjänst, Vasakyrkan, Umeå

JUNI

6-8 13-6/7 14-29 15-18 16-18 16-17 16-18 23-24

Fixarläger, EFS fjällgård i Klippen Konfirmationsläger 1, Strömbäcks folkhögskola Konfirmationsläger, Solviks folkhögskola Musikläger kör, komp, stråk & dans, Kåge Barnläger Vatten & slöjd, Pengsjö Barnläger Sommarskoj, Byske Sång och skoj läger, Carlskyrkan, Umeå Minibarnkörläger, Mobackenkyrkan, Skellefteå

NÄRA JESUS

29-31 augusti 2014 Tema: Älskad, rustad, sänd Plats: Tegskyrka Gäster: Tin Mörk Uppsala, PO Byrskog och Kristina Andersson Borlänge Här ges tillfälle att inspireras, utmanas, möta människor och Jesus. Det här är en mötesplats för människor i olika åldrar! OBS! Barn, tonåringar och ungdomar måste anmäla sig. För mer info se webbsidan www. efsvasterbotten.se/konferens Välkommen!

GÅVOMEDELSRAPPORT Tapp i februari

Insamlade gåvor jan-feb: Budgeterade gåvor jan-feb:

802 000 kr 860 000 kr

UNDER FEBRUARI månad har du varit med och samlat in 386 000 kr till distriktets arbete i Västerbotten. Tack till föreningarna i Bodbyn, Bullmark, Byskekretsen, Ersmark Skellefteå, Ersmark Umeå, Hörnefors, Jörn, Mobacken, Myckle, Norrby-Tavelsjö, Norrfors, Orrträsk-Röjnoret, Skellefteå, Sörböle, Täfteå, Umeå, Ursviken, Vännäs, Åbyn, Öredalen, Östanbäck och Övre Kågedalen. Tack också till alla enskilda givare samt för minnesgåvor, högtidsgåvor och 1000-lappen! Eva S Bäckström, ekonom 090 –12 58 19 eva.s.backstrom@efsvasterbotten.se

BANKGIRO NR 985-2377, BANKKONTO SEB 5329-10 188 69 (gäller även Salt)

EFS Västerbottens

ÅRSMÖTE

26/4 kl 10 i Robertsfors. Mer info på www.efsvasterbotten.se

Ledare behövs till sommarsöndagsskola

VILL DU satsa en söndag under sommaren på att vara ledare i sommarsöndagsskolan på Mobacken? Hör av dig till Astrid Olofsson senast 30/4 2014, 0910-787954, astrid. olofsson@svenskakyrkan.se LEDIGA TJÄNSTER I EFS VÄSTERBOTTEN ERSMARKSKYRKAN (Umeå)

Diakon/diakoniassistent vik. 50 %

Info: www.efsvasterbotten.se 18


DISTRIKTSLEDNINGEN

PÅ VÄG MED DISTRIKTSFÖRESTÅNDAREN

FÖR NÅGRA VECKOR SEDAN var jag till Lycksele för att delta i samarbetskommittén i Norrängskyrkan. En samarbetskommitté är en mötesplats för representanter från en EFS-förenings styrelse och från kyrkorådet i församlingen där det finns en samarbetskyrka. Vanligen möts man två gånger per år för formella samtal och genomgång av verksamhet, framtid och ekonomi. Det är en mötesplats som bygger relationer och som tydliggör att vi är delaktiga i ett uppdrag som är större än både missionsföreningens och Svenska kyrkans perspektiv. I Lycksele passade jag också på att stanna kvar på Norrängskyrkans onsdagsverksamhet, Korsning Korsning. ”Så här beskriver man vad Korsning är: En mötesplats i Norrängskyrkan i Lycksele där syftet är att få samtala om tro. Vi som möts vid korsningen bär med oss olika erfarenheter och vill dela med oss av dessa. Korsningen är också en korsning mellan himmel och jord. Stunden börjar och avslutas med bön och sång.” För mig blev det också så – en korsning mellan himmel och jord, där vi fick hjälp

att samtala om tro. Den onsdag som jag var där, låg fokus på söndagens evangelietext, och med den som utgångspunkt fick vi fundera tillsammans och ge varandra olika perspektiv till hjälp för vårt liv och vår tro. Jag kan bara konstatera, ännu en gång, att andras synvinklar och erfarenheter hjälper mig i min vandring med Jesus. Det var säkert därför som Jesus så ofta såg till att lärjungarna inte gick ensamma på något uppdrag utan sände iväg dem minst två och två. Vi behöver varandra. OM NÅGON idag skulle fråga mig vad syftet med EFS är, så skulle jag svara att det handlar om att vi vill hjälpas åt att vara lärjungar till Jesus i vår tid. För tillsammans upptäcker vi mer och tillsammans får vi tro och leva ut vår tro i handling. Att säga att vi får hjälpas åt innebär för mig att var och en av oss har något att bidra med för att vi ska se mer av Jesus, och vad det innebär att vara en lärjunge idag. Jag hoppas att du i ditt liv får finnas med i något sammanhang där en korsning

kan vara en hjälp för dig i din vandring med Jesus. En korsning där samtalet om tron och livet är möjlig och där nya perspektiv kan hjälpa dig att se Jesu kärlek och nåd till dig. EFS BÖNEÅR pågår för fullt och under flera veckor har vi fått be för de missionsföreningar som finns här i Västerbotten, jag hoppas att du har EFS väggalmanacka och är med i bönen för den förening som nämns varje dag. Det blir en bön som kan förena oss i det uppdrag Jesus har gett till oss, och den kan göra oss mer lyhörda för hur vår lärjungavandring kan se ut.

KRISTOFFER HEDMAN

HÄNDER PÅ FJÄLLGÅRDEN I KLIPPEN Öppen fjällgård Fixarläger 6-8 juni Möjlighet att kombinera praktiskt arbete för att rusta gården varvas med god gemenskap, kortare vandringar och utflykter. Välkommen att på bästa sätt hjälpa till och ta hand om fjällgården. Du kan delta de dagar som passar dig, och det går bra att komma redan den 5 juni. Pris: Gratis kost och logi! Anmälan: klippen@efsvasterbotten.se

Kom och njut av det vackra fjällandskapet under hösten. EFS fjällgård i Klippen håller Öppen fjällgård (fre-sön) med bemannat kök för servering av frukost & middag. Tid: Första och tredje helgen i september. Pris: Mat & boende till självkostnadspris. Anmälan: Ingen föranmälan krävs.

Mer INFORMATION på www.efsvasterbotten.se/kalender/

t

Krea id 7-10 augusti Några dagar med tid till att fördjupa sitt skapande. Självständigt arbete, input, delande och utflykter. Pris: 1200 kr Anmälan senast 9 juni till lena.liljemark@umu.se

19


LOTTENS LÄTTSAMHETER

I fäders spår – för framtids segrar ÄN EN GÅNG kan jag konstatera att allt inte var bättre förr. För mindre än 50 år sedan kunde det anses syndigt för en präst att åka Vasaloppet, om det ansågs det för kvinnor också vet jag inte, men de var i alla fall inte välkomna i spåren förrän 1981. Själv blev jag inlurad i årets Vasaloppsruljangs av en präst och åkte iväg till Öppet spår tillsammans med präster och annat kyrkligt folk. DET VAR lite av tio små negerpojkar över det hela – gänget som skulle resa alltså. En fick tidigt förhinder, en annan insjuknade en vecka före och ytterligare en startade inte p.g.a. krasslighet. Trots en mycket snöfattig vinter, med dåliga förutsättningar för skidåkning, kändes förkylningshotet som det mest överhängande. För vad hjälper det om du gjort alla förberedelser och sen däckar ihop med feber och hosta när det är dags. Man behöver nog vara fullt frisk när man ställer sig på startlinjen med 90 km framför sig, eller också är man inte fullt frisk då man utsätter sig för något sådant.

VAD SKA MAN föreställa sig, hur kommer det att bli och hur kommer kroppen att reagera? Det var i alla fall intressant – en upplevelse olik andra upplevelser. Att stå där före sju på morgonen i mörkret med närmare tiotusen andra och vänta på att få komma iväg. Gillar man inte att trängas och köa så är ju inte Vasaloppsstarten den skönaste platsen, inte heller en tvåkilometer lång uppförsbacke med mycket saxande. Och visst kändes det ganska tradigt med myrar och skogar i det oändliga, till och med kontrollerna såg ungefär likadana ut. Men sen fick jag annat att tänka på; mina värkande axelmuskler och dito knän. Pausade lite, drog på mer fästvalla, stretchade, drack blåbärssoppa och pillrade in en energitablett. Så småningom blev det bättre. Jag funderade också på alla otippade människor som fanns bland åkarna, personer som inte såg ett dugg sportiga ut och åkte med dålig teknik. Hur hade de hamnat där? Hur kommer man på tanken att åka skidor 90 km om man knappt stått på skidor tidigare?

KANSKE KAN MAN SÄGA att Vasaloppet är lite som livet självt, med sina ups and downs, man kämpar och stakar på och träffar andra längs vägen. Ibland i motvind, ibland i skön utförslöpa och med fin utsikt. Man har hållplatser att se fram emot. Det som skiljer är dock att nedräkningen är mycket tydlig, man påminns hela tiden om hur långt man har kvar: 85… 70… 50… 45… 35… 20…1 km. Det vet ju ingen om sitt liv. Lite störande att det handlade om sträckan som var kvar, inte den den jag klarat av, som jag vanligtvis brukar tänka. Men då tvingas man göra en omräkning i huvudet. Nå’t ska man ju fundera på den dagen. OCH HUR GICK DET då? Bättre än för Foppa, jag nådde målet och slapp kalla på hjälp för att ta mig upp ur sängen dagen efter. Bilresan gav mer ryggont än loppet. Men visst borde jag kunna klara det lite snabbare... (har ännu inte fått förbön mot tävlingsdjävulen). LOTTEN MARKSTRÖM

Det som 

Livstycken Sune Jonsson Bilder som utgör tidlös poesi om längtan, uppbrott, vemod och avsked. 398 kr (ord.pris 539 kr)



 DIN BOK 20







Den dolda dörren  Owe Wikström  Om undran inför döden.  olika   Boken visar vägar att möta dödens problem. 235 kr

 

Skolgatan 58 C, Box 369, 901 08 UMEÅ tfn 090/77 77 85, www.dinbok.se





Bästa service  och bredd


Samtal i TV-soffan en kväll CARL-OLOF OCH KICKI Larsson sitter djupt nersjunkna i tv-soffan i väntan på ett av sina favoritprogram, Skavlan. Oftast blir det så på fredagkvällen, så mycket mer orkar de inte efter en arbetsvecka. – Hörde av Lena att EFS ska ha sin konferens i Tegs kyrka i år igen. Vi kanske skulle fara dit, säger Kicki. – När är det, nu i helgen? undrar CarlOlof. – Nej, det är först sista helgen i augusti, 29-31. Men vi borde kanske pricka in det redan nu, så vi inte glömmer bort det eller att det kommer något annat i stället. – Men hur viktigt är det? utbrister CarlOlof. Vet inte om jag är så sugen på det. Vad ger det egentligen? Lika spännande som att åka hem till din morsa, man har hört allt hundra gånger förr! – Nu överdriver du allt, säger Kicki och hamnar nästan i försvarsställning. Det var faktiskt bättre än jag hade förväntat mig förra gången, men då var du inte med. Det fanns många olika seminarier att välja på, sen var det gemensamma gudstjänster och riktigt bra musik. Kändes skönt att vara i ett lite större sammanhang än vad vi har här i byn. – Men Tegs kyrka, den ser ju ut som en skokartong eller ett kärnkraftverk. Känns urtråkig, fortsätter Carl-Olof medan han sträcker ut armen mot chipsskålen. – Sluta, säger Kicki med aningen trött röst, du låter som en tonåring! Det är väl inte utsidan som räknas utan insidan, brukar du ju sjäv säga. Att träffa andra människor, få lite input, det är ju alltid inspirerande. Vi är nog mycket här hemma.

helgen, en dag eller vad vi nu tänker oss? – Det blir inga problem, det ordnas egna träffar för barn – med tonåringar och ungdomar för sig. Ungdomarna brukar visst kunna sova över i kyrkan om de vill.

OCH HON FORSTÄTTER och pratar om att hon tycker det är rätt skönt att kunna träffa folk så där utan och behöva ordna något själv, fast i nästa andetag är hon inne på en helt motsatt linje. – Egentligen skulle vi kunna höra med Marklunds, om de skulle vilja komma ner den helgen, så kunde vi träffas på konferensen. De brukar ju vara med och så kan de sova över hos oss, en natt i alla fall, säger hon och tittar ivrigt på sin man. Han känner igen det där, det behövs så lite så går hon igång och planerar och ordnar för långt in i framtiden. Själv är han inte så bra på det, tur man är olika. – Men barnen då, slänger han in som ett sista försvar, hur tänkte du att de skulle orka hänga med oss på gudstjänster hela

TROTS SINA MOTFRÅGOR har ett visst intresse väckts hos Carl-Olof och medan de pratat har han surfat in på EFS Västerbottens webbplats och hittat mer uppgifter om konferensen. Ingen brist på simultankapacitet här inte. – Nära Jesus heter den, konferensen alltså, och årets tema är Älskad Rustad Sänd, upplyser han Kicki. Det kommer Sänd hit folk från Borlänge och så den där Tin Mörk, hennes namn har man ju hört i alla fall. – Vad är det hon gör, undrar Kicki. – Jobbar på EFS kansli i Uppsala, som nationell missionssekreterare med utvecklings och samarbetsfrågor. Och dessutom avdelningschef för Sverigeavdelningen, står det här. Då kanske man kan få höra lite

från högkvarteret, skrockar Carl-Olof. – Åh nej, utbrister plötsligt Kicki och slår på TV:n, vi har ju missat början av Skavlan. – Här missas ingenting, det går ju att se på Play, svarar Carl-Olof. – Du har rätt. Och Skavlan har vi ju hört hundra gånger förr, fnissar Kicki. – Förresten, säger Carl-Olof, varför har de inte ett eget ”Skavlan” på konferensen? De kunde ju sitta där framme och prata i någon soffa, bjuda in mer eller mindre kända människor och ha en pratshow. Det vore väl nå’t! – Hm... kanske det. Blir lite mindre teoretisk då och mer äkta. LOTTEN MARKSTRÖM

21


Astrid slutar i styrelsen I SAMBAND MED distriktets årsmöte kommer Astrid Sjöström att lämna styrelsen med två år kvar på sin mandatperiod. Hon har suttit tio år i EFS Västerbottens styrelse och senaste fyra åren som ordförande. Egentligen hade hon tänkt kliva av redan i Astrid Sjöström. fjol men valde att sitta kvar ett år för att vara med och sjösätta den nya organisationen. – Jag känner mig inte lika taggad längre och har inte den energi som jag skulle behöva för att göra ett bra jobb, säger hon. Efter flytten från Grimsmark till Bureå har hon också börjat engagera sig både i EFS-föreningen och Svenska kyrkan i Bureå. Numera jobbar hon också heltid och har inte lika mycket tid över till annat. ASTRID TYCKER att åren i styrelsen varit lärorika och utvecklande. Som den som alltid brunnit för smågruppsarbete minns hon med särskild glädje när EFS gick in i samarbete med Sensus för att satsa på utveckling av smågruppsarbete. – Det blev också lite mer konkret än vad styrelsearbetet i övrigt brukar vara, säger hon. HON SER inte sig själv som någon superordförande utan mer som en som försöker hålla ordning och skapa ett gott klimat för det gemensamma arbetet. – Jag hoppas att styrelsen kan få en mer visionär ordförande nu, säger Astrid. Hon vill uppmuntra andra som får en förfrågan om olika uppdrag att våga tacka ja och kasta sig ut i nya utmaningar. Det behövs olika typer av människor. – Vi kan så mycket mer än vi tror, är hennes erfarenhet. Till dem som fortsätter i styrelsearbetet skickar hon med att det är viktigt att kunna anpasssa verksamheten utifrån dagens samhälle, att man kan förnya sig för att göra Jesus känd. LOTTEN MARKSTRÖM

FÖRHISTORISKA Om tro och vetande, om DINOSAURIER och vetenskap. Öppet: Sommar ti-sö 12-16. Vinter lö-sö 13-16. Vallmov. 61, Umeå. www.dinosaurier.nu 22

ANNONSER

Skellefteå Begravningsbyrå Byske Begravningsbyrå Telefon (även jour) 0910-100 52

www.skellefteabegravningsbyra.se E-post: info@skellefteabegravningsbyra.se Besöksadress: Nygatan 16, 931 33 Skellefteå, Storgatan 6, 930 47 Byske (må,on 12-16) tel. 0912-612 35 Ombud finns på följande orter: Bastuträsk 0915-410-31, Norsjö 0918-105 28 och Lövånger 0913-100 36

Västerbotten – Västsverige Vi löser Era transporter enkelt och effektivt

Vi bygger bara det vi är bra på - Byggnader för butik, industri och lantbruk - Vi tar hand om bygget från början till slut

Vi tar allt ansvar. Allt till ett fast pris. FASTEC NORRA VÄSTERBOTTEN BYGG AB Häggbärsgatan 47, 934 91 Kåge. Tel: 0910-72 26 50, fax: 0910-72 25 41 Mobiltel: 070-517 54 97


UTGIVNING VÅRT BUDSKAP 2014 Vårt Budskap kommer ut med 5 nummer 2014. Manus bör vara redaktionen tillhanda senaste en månad innan publiceringsdatum. Annonser, debattsvar och insändare senast två veckor innan utgivning. Material som inkommer senare publiceras i mån av utrymme. NÄSTA NUMMER planeras vara ute i mitten av juni. ELEKTRONISK LAGRING: Vårt Budskap bearbetar och lagrar texter och bilder elektroniskt. Genom att skicka in material för publicering ger du också ditt samtycke till att detta lagras elektroniskt. Artiklar som publiceras i tidningen kan också finnas tillgängliga på EFS Västerbottens webbplats. Där hittar du också ett nyhetsflöde och åsiktsforum.

ANNONSER

VAD TYCKER DU? Vårt Budskap vill skriva om sådant som berör, utmanar, informerar och inspirerar. Har du förslag på vad vi ska ta upp i tidningen, eller vill du själv bidra? Hör av dig till redaktionen med bilder, artiklar, notiser eller idéer kring innehållet. Det kan vara ett brännande debattämne, en intressant person eller tips om vad som är på gång i din församling/ förening eller i distriktet. ADRESS: Vårt Budskap, Vasagatan 17, 903 29 Umeå. Telefon: 090/12 58 75, E-post: budskap@efsvasterbotten.se

BEGRAVNINGAR GRAVSTENAR BOUPPTECKNINGAR FAMILJEJURIDIK SKELLEFTEÅ Kyrkogatan 8 tel 0910 - 77 74 00

UMEÅ V Norrlandsg. 18 B tel 090 - 14 20 80

LYCKSELE Storgatan 26 tel 0950 - 665 30

Serviceföretaget i jordbrukets tjänst med maskiner från marknadens ledande leverantörer Även ett brett sortiment för Villa – Trädgård – Entreprenad

FÄSTELEMENT skruvar, muttrar m.m.

GJUTGODS

ggjutning, bearbetning, montering

BALANSBLOCK broms, spärr

VÄXLAR

kugg- och tappväxlar

En servande fackhandel – Din trygghet www.bostromstraktor.se

Vi säljer nyare

KAFFE MILJÖ OMTANKE

Bilar Minibussar Transportfordon Persson Maskin AB tel 0910-911 50 Sandfors, Kåge

SMÖRGÅSAR, FIKABRÖD KAFFE – LATTE – ESPRESSO TAKE A-WAY, FÖRBESTÄLLNINGAR 090/145470, Kungsgatan 60 UMEÅ

www.rofab.se

Lärorik topptur

SOLEN SKINER från en klarblå himmel men kylan biter ändå tag i kinderna. De stannar och justerar sina kläder, det gäller att varken svettas eller frysa. Topptur kallas det och visst är det toppen att gå mot toppen, resan upp är minst lika härlig som den utför. Det handlar om studier i skidåkning på bibelskolan Bibelfjäll men är som en bild på hela utbildningen; man lär sig hela tiden. Nyfiken? Kolla in www.bibelfjall.se Dags att söka till nästa läsår. 23


POSTTIDNING B vårt budskap Vasagatan 17 903 29 Umeå

”Men glöm det som förut var, tänk inte på det förgångna. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte?” Jes 43: 18-19

Profile for EFS Västerbotten

Vb nr2 14 webb  

Vb nr2 14 webb  

Advertisement