Page 1

Diari d’Andorra Diumenge 11 d’abril del 2010

135 S U P L E M E N T

D ’ E C O N O M I A

I

T R E B A L L

LA VEU DE L’EXPERT

Pere Chica director d’Agisa

La Xina vol revaluar la seva moneda

La titulació avala la idoneïtat professional per exercir tasques de consell, gestió i assessoria. Assistents a l’acte de lliurament i a la conferència.

Assessors financers europeus Trenta-vuit professionals d’Andorra reben els diplomes de certificació d’€FPA

Albert Belis €FPA Espanya (€uropean Financial Planning Association), l’associació de professionals dedicats a l’assessorament i a la planificació financera personal més gran d’Europa, ha lliurat els diplomes de la certificació €FA, que acredita com a Assessor Financer Europeu 38 professionals d’Andorra. Amb aquestes noves certificacions, €FPA reuneix ja més de 160 associats al Principat. Actualment, 7.530 professionals del sector estan certificats per €FPA Espanya, constituïda l’any 2000 com a delegació afiliada a l’homòloga europea (€FPA Europa). La titulació €FA (€uropean Financial Advisor) o Assessor Financer Europeu, certifica la idoneïtat professional per exercir tasques de consell, gestió i assessoria financera a particulars en

banca personal o privada, serveis nancera i crear valor, tot i que “la financers orientats al client indi- innovació té riscos i, per això, la vidual i qualsevol funció profes- regulació ha d’incloure processos sional bancària, d’assegurances o per gestionar el canvi”. independent que impliqui l’oferA més, va afirmar que el valor ta d’un servei integrat d’assesso- en risc ha de restringir-se “als que ria financera i patrimonial. fan bé” i fer-se servir “com una Durant l’acte de lliurament dels alarma” per a carteres líquides a diplomes, que va tenir lloc en un un horitzó temporal d’un dia hotel del país, David Murano, di- com a màxim. També assegura rector de Risc de Mercat i Balanç que comparar el preu de mercat i de La Caixa, va el valor raonaimpartir la ble és una eiconferència La na clau per gestió del risc B“Els reguladors han identificar els en un mercat de controlar els riscos riscos. convuls. S e de contagi de la crisi”, gons Murano, David Murano va explicar afirma David Murano “el 70% de la que, en un sisgestió del risc tema capitalisés qualitativa, ta, és en darrera instància la res- mentre que el 30% és quantitativa ponsabilitat dels reguladors i ha d’incloure una anàlisi macroassegurar que no es produeixin econòmica”. Al mateix temps, crisis sistèmiques i controlar els “hem de ser capaços d’escriure riscos de contagi. Va dir també un comentari analític sobre les que els bancs han de treballar nostres carteres, basat en el co“dur” per aportar innovació fi- neixement dels instruments i els

factors de mercat que els afecten”. Igualment, va assegurar que una organització que “coopera, inverteix en know-how intern i comparteix la informació és la millor protecció contra futures pèrdues”. €FPA mira d’impulsar el prestigi de les professions de la planificació i l’assessorament financer personal, mitjançant el desenvolupament i implantació de programes educatius que atorguen les certificacions. Un dels reptes és la certificació en diversos nivells de coneixements, habilitats i elements de judici i valoració dels professionals, per donar a entitats, clients i al mercat la màxima garantia professional. Les certificacions d’€FPA són actualment les úniques amb un caràcter europeu i de qualitat contrastada que permeten el desenvolupament de la carrera com a assessor i planificador financer personal, avançant a través de la formació continuada i l’ampliació de coneixements.

Pequín comença a cedir davant les pressions americanes, i es prepara per revaluar, gradualment, el iuan. S’aproxima una victòria crucial per a Obama, que beneficiarà també l’euro. La revaluació del iuan serà un nou punt a favor de la millora de l’economia nordamericana. La revaluació es considera indispensable per reajustar els macro desequilibris de l’economia mundial. Aquest fet tindrà una repercussió significativa: la disminució del dèficit d’exportacions i importacions de la Xina. Amb una moneda forta, les famílies tindran un major poder adquisitiu, així que podran consumir més productes estrangers, co-

“Per alguna cosa s’ha de començar, i sempre serà millor que l’estat actual” sa que contribuirà a incrementar la recuperació d’Occident. Aquests dies, una important autoritat econòmica xinesa ha augurat una fluctuació a l’alça del iuan en relació amb el dòlar. De fet, el juliol del 2008 ja va començar, però la crisi el va aturar. Ara bé, a curt termini no hem d’esperar una revalorització important del iuan. La primera mesura consistirà en l’increment del 0,5 a l’1% de l’oscil·lació diària del canvi amb el dòlar, un increment que serà pas a pas i, segons les previsions, trigarà força temps a arribar al seu canvi real. Però per alguna cosa s’ha de començar, i sempre serà millor això que no la situació actual.

Asesores financieros europeos  
Asesores financieros europeos  

Treinta y ocho profesionales de Andorra reciben los diplomas de certificación €FA™

Advertisement