Page 1

EFORUM BANKOWOŚĆ I FINANSE I N N O W A C Y J N O Ś Ć

J E S T

N A S Z Ą

D O M E N Ą

Harmonogram Szkoleń 2009

Profesjonalne, ciekawe, przydatne – to najczęściej używane przez uczestników określenia naszych szkoleń. Jesteśmy firmą istniejącą na rynku od 10 lat. Wysoka jakość szkoleń i zadowolenie uczestników to nasze priorytety. eForum Bankowość i Finanse działa od 1999 r. oferując specjalistyczne szkolenia z zakresu bankowości i szeroko rozumianych finansów. Programy szkoleń są systematycznie weryfikowane i aktualizowane w celu uwzględnienia najnowszych osiągnięć i metod z powyższego zakresu. Potwierdzeniem jakości i wysokiego standardu naszych szkoleń są znaczące kontrakty zawarte z polskimi i zagranicznymi bankami, firmami leasingowymi i ubezpieczeniowymi oraz przedsiębiorstwami: PKO BP SA, BGŻ SA, BOŚ SA, Fortis Bank SA, Bank Pocztowy, BOT Górnictwo i Energetyka SA, Nafta Polska SA, PKN Orlen SA, PZU SA, Raiffeisen Leasing SA oraz wieloma innymi. Przygotowany grafik na nadchodzący 2009 rok zawiera szeroką gamę specjalistycznych szkoleń, prowadzonych przez sprawdzonych wykładowców wybranych z grona najlepszych ekspertów z różnych dziedzin bankowości. Zachęcamy do zapoznania się z programem i wzięcia udziału w wybranych szkoleniach. Gwarantujemy zdobycie rzetelnej wiedzy opartej na praktycznych przykładach. Warto także zapoznać się z zamieszczonymi poniżej wybranymi tematami szkoleń, które mogą stanowić dla Państwa odniesienie przy formułowaniu własnych potrzeb. Z doświadczenia jednak wiemy, że wymagają one korekty w celu uwzględnienia indywidualnych potrzeb Państwa instytucji. Na podstawie kilku spotkań z potencjalnymi uczestnikami szkoleń jesteśmy w stanie przeprowadzić wstępną analizę potencjalnych potrzeb i adekwatnie zmodyfikować programy szkoleniowe. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o bezpośredni kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Z poważaniem Renata Krysiak Dyrektor Zarządzający

Copyright 1999-2010. eForum Bankowość i Finanse. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. ul. Rodziny Połanieckich 29/6; 01-924 Warszawa; tel. (022) 213-81-97; faks: (022) 213-81-99 e-mail: eforum@eforum.com.pl; web: www.eforum.com.pl

1


EFORUM BANKOWOŚĆ I FINANSE I N N O W A C Y J N O Ś Ć

J E S T

N A S Z Ą

D O M E N Ą

2 Proste Sposoby Rejestracji Uczestnictwa w Szkoleniu Faks: (0-22) 213-81-99

Poczta: eForum Bankowość i Finanse, ul. Rodziny Połanieckich 29/6, 01-924 Warszawa

Zgłaszam nw. uczestników na ww. szkolenie. Oświadczam, że kwota PLN zostanie wpłacona na konto firmy eForum Bankowość i Finanse: BRE BANK SA, nr rach. 15 1140 2017 0000 4502 1031 7347 po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.

Oświadczam, iż Firma (nie) jest podatnikiem VAT i upoważniam eForum Bankowość i Finanse do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. Numer NIP: Zgłaszający Imię i Nazwisko

Ulica

Firma

Kod

Stanowisko

Miejscowość

Departament

Telefon

E-mail

Faks

Pieczęć firmowa

Podpis zgłaszającego Uczestnik

Imię i Nazwisko Stanowisko Departament E-mail Telefon Nazwa szkolenia

Data szkolenia Warunki Uczestnictwa w Szkoleniu

Odpłatność Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu obejmuje: materiały szkoleniowe, poczęstunki i obiady. W cenę szkolenia nie jest wliczona cena zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.

Rezygnacja Rezygnacja musi być wysłana faksem na numer (0-22) 213-81-99

Rezygnacja z uczestnictwa zgłoszona przed otrzymaniem potwierdzenia terminu i uczestnictwa nie powoduje obciążenie Zamawiającego dodatkowymi kosztami. W przypadku Potwierdzenie zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, zgłoszonej po Przyjęcie zgłoszenia firma eForum Bankowość i otrzymaniu potwierdzenia daty i uczestnictwa w szkoleniu, Finanse potwierdza faksem lub e-mailem. Zamawiający obciążony zostanie kosztami w wysokości 100% Potwierdzenie uczestnictwa przesyłane jest przed ustalonej odpłatności. datą rozpoczęcia szkolenia. Zmiany eForum Bankowość i Finanse zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz zmiany: zawartości programu, terminu i miejsca szkolenia.

Copyright 1999-2010. eForum Bankowość i Finanse. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. ul. Rodziny Połanieckich 29/6; 01-924 Warszawa; tel. (022) 213-81-97; faks: (022) 213-81-99 e-mail: eforum@eforum.com.pl; web: www.eforum.com.pl

2


EFORUM BANKOWOŚĆ I FINANSE I N N O W A C Y J N O Ś Ć

J E S T

N A S Z Ą

D O M E N Ą

Walidacja Modeli Ratingowych i Scoringowych w Kontekście Nowej Umowy Kapitałowej (Basel II)

2.250

Ocena Jakości Kalibracji Systemów Ratingowych i Scoringowych

1.950

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Sierpień

Lipiec

Czerwiec

Maj

Kwiecień

5-6 19-20 15-16

1.950

21-22

Budowa Modeli Scoringowych z Wykorzystaniem Regresji Logistycznej (Rating/Scoring II)

20-21

1.950

19-20

Zastosowanie Punktowych Metod Oceny Klientów (Rating/Scoring I)

Czytanie Ksiąg Wieczystych. Dochodzenie Roszczeń Zabezpieczonych Hipoteką i Zastawem Rejestrowym, w Świetle Nowelizacji Ustawy

1.950

Odpowiedzialność Osób Trzecich w Przypadku Śmierci Dłużnika Odpowiedzialność Członków Organów Spółek

1.950

7-8

1.950

7-8

Sekurytyzacja Wierzytelności Bankowych. Skup i Sprzedaż Wierzytelności w Teorii i Praktyce

9-10

18

1.950

26-27

Rachunek Powierniczy Nowym Instrumentem Zabezpieczenia Roszczeń Instytucji Finansowych

13

1.250

15-16

Nowe Doświadczenia w Przeciwdziałaniu Praniu "Brudnych Pieniędzy" – Obowiązki i Zagrożenia dla Instytucji Finansowych

11-12

1.250

18-19

Nowelizacja Prawa Upadłościowego oraz Postępowania Egzekucyjnego

15-16

1.950

20

Prawne Aspekty Skutecznego Zabezpieczenia i Windykacja Należności

9

1.950

16-17

Kredytowanie Przedsiębiorstw w Warunkach Wysokiego Ryzyka

19-20

1.950

19-20

1.950

Finansowanie Nieruchomości

12-13

K o r p o r a c y j n a

Sekrety Sprawozdań Finansowych

Wycena Instrumentów Pochodnych

Strategie Opcyjne w Zarządzaniu Ryzykiem FX

21-22

F i n a n s o w e 2.250

2.250

26-27

I n s t r u m e n t y

Marzec

1.950

14-15

Ryzyko Portfela Kredytów Detalicznych

26-27

1.950

16-17

Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Kontekście Wymagań I i II Filaru

15-16

2.250

21-22

Pomiar Rentowności Skorygowanej o Ryzyko – ICAAP. Praktyka a Teoria

23-24

2.250

19-20

Kapitał Ekonomiczny w Procesie ICAAP - Warsztaty

B a n k o w o ś ć

Luty

R y z y k i e m 19-20

Z a r z ą d z a n i e

Styczeń

Cena

Bankowość

Copyright 1999-2010. eForum Bankowość i Finanse. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. ul. Rodziny Połanieckich 29/6; 01-924 Warszawa; tel. (022) 213-81-97; faks: (022) 213-81-99 e-mail: eforum@eforum.com.pl; web: www.eforum.com.pl

3


EFORUM BANKOWOŚĆ I FINANSE

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Sierpień

1.950

Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków, Ewidencja i Rozliczenia

2.250

19-20

Obowiązki Sprawozdawcze w Świetle Nowych Regulacji Nadzorczych. COREP - FINREP

18-19

C o n t r o l l i n g

13-14

i

17-18

R a c h u n k o w o ś ć

2.250

26-27

2.250

Wprowadzenie do Towarowych Instrumentów Pochodnych (Commodities)

Lipiec

23-24

2.250

Walutowe Instrumenty Pochodne (FX)

Czerwiec

Maj

Kwiecień

4-5

Instrumenty Pochodne Stopy Procentowej

Marzec

D O M E N Ą

Luty

N A S Z Ą

Styczeń

J E S T

Cena

I N N O W A C Y J N O Ś Ć

1.950

Data Mining - Metody Uczenia Nadzorowanego (Supervised Learning)

1.950

Data Mining - Metody Uczenia Nienadzorowanego (Unsupervised Learning)

1.950

Podstawy Statystyki - Wnioskowanie statystyczne

Analiza Regresji i Korelacji

1.950

26-27 14-15

1.950

3-4

Podstawy Statystyki - Analiza Opisowa Danych

18-19

Wprowadzenie do Data Miningu - Zadania i Metody

D a n y c h

12-13

A n a l i z a

13-14

i

18-19

M i n i n g

Analiza i Prognozowanie Szeregów Czasowych I

Wprowadzenie do Systemu Statystycznego R

17-18

1.950

1.950

1.950

1-2

D a t a

1.950

19-20

Zarządzanie Ryzykiem Rynkowym - Płynności, Stopy Procentowej i Walutowym

14-15

1.950

16-17

Audyt Ryzyka Stopy Procentowej

1.950

30-31

Nowe Wyzwania dla Audytu Wewnętrznego - Nowa Umowa Kapitałowa

7.08.2009

A u d y t

Copyright 1999-2010. eForum Bankowość i Finanse. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. ul. Rodziny Połanieckich 29/6; 01-924 Warszawa; tel. (022) 213-81-97; faks: (022) 213-81-99 e-mail: eforum@eforum.com.pl; web: www.eforum.com.pl

4


EFORUM BANKOWOŚĆ I FINANSE I N N O W A C Y J N O Ś Ć

J E S T

N A S Z Ą

D O M E N Ą

Wybrane Tematy Szkoleń Wewnętrznych Zarządzanie Ryzykiem

Bankowość Korporacyjna

1. Kapitał ekonomiczny w procesie ICCAP - warsztaty 2. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w Banku – ujęcie praktyczne 3. Zarządzanie ryzykiem portfela kredytowego w świetle NUK 4. Zastosowanie modeli RORAC/RAROC – przybliżenie zagadnień związanych z modelem 5. Ryzyka II Filaru NUK – zagadnienia praktyczne 6. Alokacja kapitału ekonomicznego za pomocą metody EVA 7. Zastosowanie modelu CreditRisk+ w zarządzaniu ryzykiem 8. Nowa Umowa Kapitałowa - identyfikacja, pomiar i zarządzanie ryzykiem kredytowym 9. Wprowadzenie do Basel II 10. Model wewnętrznych cen transferowych (FTP) – praktyczne rozwiązania 11. Pomiar rentowności skorygowanej o ryzyko – ICCAP. Praktyka a teoria 12. System wyceny funduszy jako podstawa wdrożenia kapitału ekonomicznego i miar typu RAPM 13. Analiza i zarządzanie portfelem (klientów) w firmie leasingowej 14. Systemy punktowej oceny i ich zastosowanie w praktyce 15. Scoring kredytowy I - zastosowanie punktowych metod oceny klientów 16. Scoring kredytowy II – budowa modeli scoringowych z wykorzystaniem regresji logistycznej 17. Nowoczesny i efektywny rating kredytowy w polskiej bankowości 18. Budowa i walidacja systemów scoringowych/ratingowych 19. Walidacja modeli ratingowych/scoringowych 20. Modele logitowe (statystyka) w scoringu

1. Ocena zdolności kredytowej klientów przy transakcjach kredytowania specjalistycznego (SL) 2. Analiza finansowa w praktyce/case studies 3. Analiza kredytowa sprawozdań finansowych 4. Analiza branżowa (transport, rolnictwo, branża budowlana) 5. Ryzyko kredytowe w przemyśle spożywczym 6. Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych 7. Analiza sytuacji finansowej kredytobiorcy/kontrahenta 8. Finanse dla handlowców 9. Rachunek kosztów działań ABC – praktyczne rozwiązania 10. Analiza Biznes Planów 11. Analiza kredytowa/Ryzyko kredytowe 12. Kredytowanie rolnictwa 13. Kredyt kupiecki 14. Finansowanie i ocena ryzyka jednostek samorządu terytorialnego 15. Ocena wniosków kredytowych 16. Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych 17. Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych 18. Pomiar ryzyka w projektach inwestycyjnych 19. Zarządzanie projektami – zagadnienia praktyczne 20. Zarządzanie trudnymi kredytami 21. Techniki oceny indywidualnego ryzyka kredytowego 22. Project finance 23. Nieruchomości – aspekty finansowania, projekty inwestycyjne 24. Car loan – ryzyko związane z udzielaniem kredytów samochodowych 25. Zarządzanie ryzykiem finansowym 26. Zaawansowane aspekty finansów przedsiębiorstw 27. Zaawansowana analiza banków 28. Analiza ryzyka banków z Krajów Rozwijajacych się 29. Systemy wczesnego ostrzegania w ocenie ryzyka instytucji finansowych 30. Analiza ryzyka nie-bankowych instytucji finansowych 31. Konsolidacja sprawozdań finansowych 32. Kredyty konsorcjalne 33. Zaawansowana analiza ekonomiczno - finansowa grup kapitałowych i podmiotów powiązanych

Data Mining i Analiza Danych 1. Matematyka finansowa - Warsztaty 2. Kurs statystyki i matematyki finansowej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych 3. Wykorzystanie narzędzi statystycznoekonometrycznych w procesie analiz ryzyk finansowych 4. Wprowadzenie do systemu statystycznego R 5. Podstawy statystyki – analiza opisowa danych 6. Podstawy statystyki – wnioskowanie statystyczne 7. Analiza regresji i korelacji 8. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych 9. Wprowadzenie do data miningu – zadania i metody 10. Data mining – metody uczenia nadzorowanego 11. Data mining – metody uczenia nienadzorowanego

Prawo 1. Pranie brudnych pieniędzy z perspektywy prawa polskiego 2. Kredyt konsumencki – prawo konsumenckie 3. Zabezpieczenie wierzytelności leasingowych versus nowe prawo upadłościowe 4. Amortyzacja środków trwałych 5. Prawne aspekty zabezpieczenia spłaty kredytów 6. Pułapki bilansowe 7. Prawno - podatkowe aspekty leasingu 8. Prawne aspekty skutecznego zabezpieczania i windykacji należności 9. Nowelizacja prawa upadłościowego oraz postępowania egzekucyjnego 10. Windykacja/Restrukturyzacja 11. Dochodzenie wierzytelności w sprawach cywilnych w Europie (w prawie wspólnotowym) 12. Umowy w obrocie gospodarczym – zawieranie i zabezpieczanie umów 13. Przygotowanie oraz zawieranie umów z kontrahentami

Copyright 1999-2010. eForum Bankowość i Finanse. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. ul. Rodziny Połanieckich 29/6; 01-924 Warszawa; tel. (022) 213-81-97; faks: (022) 213-81-99 e-mail: eforum@eforum.com.pl; web: www.eforum.com.pl

5


EFORUM BANKOWOŚĆ I FINANSE I N N O W A C Y J N O Ś Ć

J E S T

N A S Z Ą

D O M E N Ą

Wybrane Tematy Szkoleń Wewnętrznych Instrumenty Finansowe

Rachunkowość i Controlling

1. Derywaty Stopy Procentowej 2. Produkty Strukturyzowane w Zarządzaniu Ryzykiem Walutowym i Stopy Procentowej 3. Zarządzanie Ryzykiem Walutowym i Stopy Procentowej 4. Zasady Funkcjonowania i Charakterystyka Rynku Walutowego 5. Strategie Opcyjne 6. Wprowadzenie do Rynku Opcji Walutowych 7. Podstawy Rynku Walutowego 8. Analiza Ryzyka Opcji Walutowych 9. Wprowadzenie Produktu “Opcje Walutowe” w Banku Komercyjnym 10. Wykorzystanie Opcji Walutowych w Zarządzaniu Ryzykiem 11. Swapy Walutowe 12. Opcje Walutowe Plain Vanilla - Handel i Zarządzanie Portfelem 13. Opcje Walutowe na Polskim Rynku 14. Opcje na Stopę Procentową na Polskim Rynku 15. Modele Stopy Procentowej w Realiach Polskiego Rynku 16. Wprowadzenie do Opcji Egzotycznych 17. Opcje Egzotyczne 18. Wycena Instrumentów Pochodnych 19. Papiery Wartościowe, w tym Dłużne oraz z Prawem do Kapitału – Ewidencja i Rozliczenia 20. Instrumenty Pochodne - Ewidencja i Rozliczenia 21. Instrumenty Pochodne (wycena, kwestie dokumentacyjne, i aspekty prawne) 22. Swapy i Forwardy Walutowe 23. Opcje (wprowadzenie, strategie opcyjne, wycena i rozliczenia, zarządzanie ryzykiem)

1. Instrumenty zabezpieczające płatności Incoterms 2000/Akredytywa dokumentowa 2. Międzynarodowe standardy rachunkowości w aspekcie analizy finansowej podmiotów gospodarczych, w tym ujecie leasingu 3. Obowiązki sprawozdawcze w świetle nowych regulacji nadzorczych COREP-FINREP 4. Rachunkowość finansowa

Audyt 1. 2.

Nowe wyzwania dla audytu wewnętrznego – Nowa Umowa Kapitałowa Audytowanie systemu zarządzania ryzykiem płynności

Copyright 1999-2010. eForum Bankowość i Finanse. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. ul. Rodziny Połanieckich 29/6; 01-924 Warszawa; tel. (022) 213-81-97; faks: (022) 213-81-99 e-mail: eforum@eforum.com.pl; web: www.eforum.com.pl

6

Kalendarz Szkoleń  
Kalendarz Szkoleń  

Oferta kalendarz szkolen

Advertisement