Page 1

Màster en educació i TIC Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia Consultor: Juanmi Muñoz Micolau

ACTIVITAT 2: Presentació i defensa virtual del projecte

CREIX I @CTUALITZA'T

Grup GROW Begoña Guillemí Pretel Ester Gómez Olivera Francesc Farré Carnicé Santiago Serrano Alarcón


Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia

ÍNDEX

0. ÍNDEX ………………………………………………………………………………………..2 1. PRESENTACIÓ …………………………………………………………………………….3 2. EXPERIÈNCIES ANTERIORS RELACIONADES AMB EL PROJECTE..................4 3. OBJECTIUS DE L'ACCIÓ FORMATIVA...................................................................5 4. EQUIP HUMÀ.............................................................................................................6 5. ACCIÓ FORMATIVA: CONTEXT, METODOLOGIA, CONTINGUTS - OBJECTIUS, I CALENDARI ............................................................................................................... 6 5.1 CONTEXT D'APLICACIÓ DE L'ACCIÓ FORMATIVA ............................... 6 5.2 METODOLOGIA ......................................................................................... 7 5.3 CONTINGUTS I OBJECTIUS ..................................................................... 8

5.3.1. OBJECTIUS ITINERARI 1 ....................................................... 8 5.3.2. CONTINGUTS ITINERARI 1 ................................................... 8 5.3.3. OBJECTIUS ITINERARI 2 ..................................................... 10 5.3.4. CONTINGUTS ITINERARI 2 ................................................. 10 5.4 COMPETÈNCIES ...................................................................................... 12 5.5 CALENDARI .............................................................................................. 13 6. EINES D'AVALUACIÓ ............................................................................................ 14 7. PROPOSTA TÈCNICA ........................................................................................... 15 8. ELEMENTS DEL PRESSUPOST ........................................................................... 17 9. CRONOGRAMA PROJECTE ................................................................................. 20 10. ANNEXOS ............................................................................................................. 21 ANNEX 1:WEBGRAFIA COMPILADA A L'ESPAI DE GRUP GROW DE MR. WONG ............... 21 ANNEX 2: TROBADES SÍNCRONES DE GESTIÓ GRUPAL VIRTUAL ..................................... 22 ANNEX 3: MAPES CONCEPTUALS DEL PROJECTE ............................................................... 23

2


Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia

TÍTOL DEL PROJECTE Creix i @ctualitza't

1. PRESENTACIÓ

La Cambra de Comerç de Barcelona (http://www.cambrabcn.org), fundada el 1886, és una institució de dret públic, representativa de la societat civil catalana, i formada per totes aquelles persones físiques i jurídiques que exerceixen activitats comercials, industrials o navilieres a la demarcació de Barcelona. Una de les seves finalitats és oferir serveis a les empreses i socis que en formen part. Així, la Cambra impulsa plans de dinamització econòmica, ofereix informació i assessorament tècnic, i organitza jornades i cursos de formació per promoure millores constants en l'oferta empresarial. La Cambra sempre ha apostat per incorporar la innovació tecnològica i l'immersió en la societat de la informació com a factors de competitivitat, així com el disseny de programes de formació empresarial amb continguts i metodologies innovadors, ja que la formació del capital humà és un factor clau de la competitivitat. La Cambra, a més, disposa de certificació de Gestió de la Qualitat segons normativa ISO 9001:2008, referent als serveis de difusió, formació, orientació, promoció, recerca i tramitació que s'ofereixen a les empreses. Aquest certificat va ser atorgat per Applus+ Certification Technological Center (http://www.applusformacion.com), i representa un compromís de qualitat cap als socis de l'entitat.

La Cambra vol preparar als alumnes d'aquest curs per a que puguin optar al nivell bàsic, intermig o a l’avançat ( que es posarà en marxa al 2010 ) de l' ACTIC (http://www20.gencat.cat/portal/site/actic): la nova acreditació oficial de la Generalitat de Catalunya de competències en tecnologies de la informació i la comunicació. Tal i com podem consultar al següent enllaç: http://www20.gencat.cat/portal/site/actic/menuitem.74f23dec65fff202f055c310b0c0e 1a0/?vgnextoid=69dfd65ab5d3e110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchanne l=69dfd65ab5d3e110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default. Tractantse d'una temàtica complexa i d'un nou entorn virtual d'aprenentatge, la Cambra ha preferit implementar un sistema bimodal, semi-presencial o blended learning (http://es.wikipedia.org/wiki/B-learning), combinant sessions presencials amb formació virtual online, per tal d'assolir els objectius formatius predeterminats. La Cambra també ha informat als participants del concurs del projecte que la diversitat dels alumnes potencials d'aquesta acció formativa, vinculats a les empreses, és molt gran, inclosos personal administratiu i també comandaments intermitjos o gerencials. Tot això sembla fer imprescindible l'establiment de dos itineraris formatius per a aquest curs.

3


Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia

Es certificarà a tots els participants mitjançant un diploma, una vegada finalitzin la formació, sense cap mínim d’assistència a la part presencial, però cal lliurar totes les tasques assignades. La Cambra disposa d'aules i instal·lacions per al desenvolupament de la part presencial, i ofereix sales amb connexió wifi i punts de connexió per al treball online, sempre sota la premisa d'una acció planificada, amb horaris i torns preestablerts i amb ocupació regulada i predefinida. La Cambra de Comerç realitzarà difusió d'aquesta acció formativa a través dels seus socis, que són totes les empreses i comerços de la província de Barcelona, mitjançant mailing postal amb fulletó, emailing amb correus electrònics, i publicitat institucional ordinària de la seva oferta formativa als principals mitjans de comunicació de Barcelona (premsa escrita, ràdio i televisió). Això no es detalla al pressupost, doncs són despeses internalitzades per la cambra de Comerç, conjuntament amb moltes altres accions formatives. D'altra banda, la Cambra de Comerç realitzarà especial difusió a Internet: a la seva pàgina web, el seu lloc a Youtube, i als seus comptes institucionals de Twitter i Facebook. L'intenció és aprofitar les característiques de màrqueting viral d'aquestes plataformes socials, per arribar al màxim d'alumnat target i fer que la matrícula del curs sigui un èxit. També es vol aprofitar per crear espais interactius a aquestes webs, relacionats específicament amb el curs, per tal de fer que a partir de la segona edició del curs els possibles alumnes coneguin la experiència positiva de l'acció formativa en els alumnes que han acabat la primera edició, com a eina de recomanació multimèdia. Finalment, la Cambra no vol realitzar una inversió inicial forta en una plataforma educativa, ja que vol utilitzar algun entorn virtual d'aprenentatge gratuït, del tipus web 2.0, Dokeos, per tal de considerar la possibilitat d'implementar-ho a gran escala en el futur, en totes les seves accions formatives. Es prefereix, en aquest sentit, invertir en Materials Didàctics Multimèdia (MDM) i Objectes d'Aprenentatge (LO) reusables, doncs la titulació ACTIC serà molt demandada en el futur, a l'estil de les llengües estrangeres a les Escoles Oficials d'Idiomes (certificació oficial d'idiomes). Buscant la gratuïtat s’utilitzarà en la mesura del possible el software lliure.

2. EXPERIÈNCIES ANTERIORS RELACIONADES AMB EL PROJECTE - GROW disposa d'un ampli coneixement en el món de la formació a distància.

A GROW tenim una dilatada experiència en formació, tot seguit us esmentem alguns dels projectes més reeixits: Nom del Projecte

Educació des de la INTRANET

Working Intranet

Tipus

Descripció

Blended Learning

Ajuda contextual multimèdia i presencial adreçada al professorat que utilitzarà la Intranet Escolar.

Blended Learning

Formació en l'utilització de la Intranet Corporativa per a l'equip directiu

Empresa/Institució Institució Educativa Escola PIA de Catalunya

DHL

4


Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia

FRIGO Empresa 2.0

e-técnicos

E-learning

Utilització d'eines col·laboratives 2.0 per a l'adquisició de destreses de treball grupal a distància, amb personal d'administració.

Blended Learning

Formació adreçada a tècnics esportius d’handbol. Metodologia basada en l’aprenentatge col·laboratiu per aconseguir estratègies que millorin la motivació dels practicants

Formar para teleformar

E-learning

Cap a una Escola de Qualitat

-E-learning (opció A) -Blended Learning (opció B)

Curs per a Teleformadors. Entrenar habilitats docents en entorns d’e-learning i utilització docent de l’espai virtual d’aprenentatge.

Curs de formació per aconseguir el títol d'Auditor de Sistemes de Gestió en base a la norma de Qualitat ISO 9001:2008.

Real Federación Española de Balonmano

Consejería de Innovació, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucia

Departament d’Educació

- Formació desenvolupada per la Cambra de Comerç. La Cambra de Comerç de Barcelona desenvolupa accions formatives adreçades a empresaris, empreses i treballadors. Els interessats en els cursos formatius proposats tenen en el següent llistat http://www.cambrabcn.org/formacio els diferents àmbits o tipus de formació el model que més s'ajusti al seu perfil professional o personal. • • • • • •

Formació per a empresaris i directius Formació continuada. Formació especialitzada. Formació a mida. Campus empresarial virtual. Novetats en formació.

El projecte que presentem des de GROW s'encabiria en diversos dels àmbits de formació esmentats, tal com s'indica en la presentació, i el gruix de l'alumnat potencial pot ser molt divers, motivant la inclusió de dos itineraris formatius.

3. OBJECTIUS DE L'ACCIÓ FORMATIVA • Facilitar que el personal de les empreses associades a la Cambra pugui obtenir amb èxit el títol ACTIC de la Generalitat de Catalunya (nivells bàsic, mitjà i avançat).

5


Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia

Preparar als treballadors de les empreses per a la utilització d’eines ofimàtiques, telemàtiques i de la web 2.0. • Contribuir a la modernització de les competències TIC dels recursos humans associats al teixit productiu del país. • Introduir les tecnologies de la informació i la comunicació, així com les eines d’Internet 2.0, en els processos i en la gestió de les organitzacions econòmiques. • Contribuir a l’alfabetització digital laboral i professional. • Introduir i generalitzar l’aprenentatge semi-presencial i blended-learning, mitjançant l’utilització d’una plataforma virtual col·laborativa i dinàmiques pedagògiques de treball i aprenentatge en línia. • Establir una política de creació de MDM i LO a la cambra, així com generalitzar la plataforma Dokeos com a entorn virtual d'aprenentatge.

4. EQUIP HUMÀ Per a dur a terme aquesta acció formativa bimodal, comptarem amb un total de tres docents (un formador presencial i dos tutors de la part online) i una persona responsable de la Direcció del projecte. Les tasques de Secretaria i registre les assumeix la pròpia Cambra, i l'elaboració i actualització dels MDM i LO s'externalitza a l'empresa TICTAC consulting, amb gran experiència en aquest tipus de projectes. Direcció (1 persona). Es tracta d'un responsable de GROW, que s'encarregarà de les tasques de control dels formadors, coordinació general amb la Cambra i seguiment dels objectius formatius definits. També serà responsable de coordinar-se amb l'empresa externa TICTAC consulting, encarregats d'elaborar i actualitzar els MDM i LO en format SCORM 2004, per a la seva integració a Dokeos, i els tres formadors del projecte.

1.

Formador presencial (1 persona). Es tracta d'un professional docent que dedicarà 8h setmanals per trimestre a realitzar les classes presencials a la pròpia Cambra, en sessions de 2h i realitzant torns amb grups de 25 alumnes a l'aula. Es requerirà experiència docent en accions formatives similars i disposar del títol avançat ACTIC. La seva tasca exclou la creació de MDM i LO, tot i que supervisarà els materials entregats per TICTAC consulting per validar la seva adequació, així com els criteris d'actualització anual d'aquests materials. S'estableix una assignació anual de 10.000€ per a aquest professional. 2.

3. Tutors-consultors de la part online (2 persones). Es tracta de dos professionals docents que dedicaran unes 15 hores setmanals durant el trimestre a realitzar accions de seguiment i tutoria virtual, en aules en línia de 50 alumnes cadascú. Es requerirà experiència prèvia en tutorització virtual i disposar del títol avançat ACTIC. La seva tasca exclou la creació de MDM i LO, tot i que supervisaran els materials entregats per TICTAC consulting per validar la seva adequació, així com els criteris d'actualització anual d'aquests materials. S'estableix una assignació anual de 15.000€ anuals per a cadascun d'aquests tutors.

5. ACCIÓ FORMATIVA: CONTEXT, METODOLOGIA, CONTINGUTS OBJECTIUS, I CALENDARI 5.1 CONTEXT D'APLICACIÓ DE L'ACCIÓ FORMATIVA BLENDED LEARNING, B-Learning , formació híbrida, bimodal o combinada, Ascendent virtual

6


Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia

Combinació de l'ensenyament 100% on-line i del presencial, de manera que els alumnes poden obtenir els avantatges de tots dos: Eliminació de barreres espaials. Asincronia de les aules virtuals. Flexibilitat en el temps d'estudi, conciliant la vida personal amb la laboral. Reducció de costos: transport, dietes, allotjament, etc. Interacció física. Sentiment de pertinença a la comunitat i motivació.

5.2 METODOLOGÍA La metodologia està basada en l'entorn d'aprenentatge ASSURE.

En paraules planeres podríem definir-la amb el següent proverbi xinès: “Diga-m'ho i ho oblidar, Mostra-m'ho i ho recordaré. Implica-m'hi i ho entendré. Aparta’t i actuaré” La sentència està molt lligada al Con d'aprenentatge de DALE, on es demostra l'eficàcia cabdal del poder fer. La metodologia principal de les activitats de l'acció formativa serà eminenment pràctica, del tipus learning by doing, tal i com s'exemplifica en el Conus de Dale de la figura adjunta. En definitiva, es tracta, d’una formació: “Just enough, Just in time, Just for you!”

7


Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia

5.3 OBJECTIUS I CONTINGUTS S’estableixen dos modalitats-itineraris diferents per tal d'adaptar-nos a les necessitats individuals itinerari 1 de 95h i itinerari 2 de 65h. Cada itinerari disposarà d’una sessió presencial de 10 hores, 6 hores a l’inici de la formació, en les quals els alumnes es familiaritzin amb la plataforma i les principals eines informàtiques que necessitaran per treballar a la part virtual; i 4 hores a la part final per a la presentació de projectes, conclusions i dubtes.

5.3.1. OBJECTIUS ITINERARI 1 - Adquirir els coneixements i habilitats necessàries de la plataforma de treball. - Identificar, conèixer i fer ús de les eines de comunicació síncrones i asíncrones. - Adquirir coneixements bàsics dels recursos ofimàtics. - Aprendre els coneixements bàsics d’Internet, els seus recursos, serveis i normativa, obtenint el màxim rendiment que la xarxa ens ofereix. - Aprendre l’ús bàsic i recursos que les TIC ens ofereixen - Treballar cooperativament - Utilitzar els coneixements i habilitats adquirides durant el curs

5.3.2. CONTINGUTS ITINERARI 1 TALLER PRESENCIAL-VIRTUAL ITINERARI 1 10h Inici 6h 1. PRESENTACIÓ 2h • • • • • • • •

Plataforma, ús i espais Avaluació Inicial Creació compte gmail Ús del PC Hardware i software www i navegació Presentació virtual dels Consultors Ergonomia

2. Eines informàtiques 2h •

Processador de textos word

8


Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia

• • •

Enviar mails i fitxers adjunts Google docs Resolució dubtes sessió anterior

2. PLATAFORMA 2 h • • • • •

Ús de la plataforma Comunicació dins de la plataforma Recursos alumnat Planificació: calendari, activitats... Avaluació

Conclusions 4h o o

Exposició de projectes Autoavaluació

ITINERARI 1 85h Mòdul 1 Introducció a programari, maquinari i sistema operatiu 10h • • •

Programari Maquinari Sistema Operatiu

Mòdul 2 Internet i ofimàtica 20h 1. Internet • • • • • • • •

Principals característiques i recursos La World Wide Web Navegadors i buscadors Seguretat a Internet Formats dels arxius a la web Comunicació a la web Protecció de dades a Internet Propietat Intel·lectual a la web

2. Ofimàtica 1 • • • • •

Introducció processador de textos Introducció full de càlcul Introducció Power point Introducció bases de dades Introducció tractament d'imatges

Mòdul 3 Ofimàtica avançada i introducció a les eines de comunicació15h 1. Ofimàtica 2 • • • •

Processador de textos Full de càlcul Power point Bases de dades

9


Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia

Tractament d'imatges

2.Introducció a eines comunicatives: google docs, blogs,.. Mòdul 4: Comunicació a la xarxa 15h • • • • • • •

Correu electrònic: Comptes i adreces de correu Configuració avançada email Blogs, wikis i web 2.0 Xarxes socials Fòrums i xats Llei de protecció de dades i internet Copyright i protecció intel·lectual digital

Mòdul 5: La seguretat a la red 20h • • •

Seguretat i Salut laboral Realització Projecte col.laboratiu Ergonomia

5.3.3. OBJECTIUS ITINERARI 2 - Adquirir els coneixements i habilitats necessàries de la plataforma de treball. - fer ús i de les eines de comunicació síncrones i asíncrones en tots els seus recursos. - Adquirir competència ofimàtica necessària per treballar en els diferents programes - Tenir l’habilitat necessària per fer servir els diferents recursos que les TIC ens ofereixen - Treballar cooperativament - Utilitzar els coneixements i habilitats adquirides durant el curs

5.3.4. CONTINGUTS ITINERARI 2 TALLER PRESENCIAL-VIRTUAL ITINERARI 2 10h Inici 6h 1. PRESENTACIÓ 2 h • • • • • • • •

Plataforma, ús, espais Avaluació inicial Creació compte gmail Ús del PC Hardware i Software www i navegació Presentació virtual dels consultors Ergonomia

10


Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia

2. EINES INFORMÀTIQUES 2h • • • •

Procesador de textos Word Correu electrònic Google docs Resolució de dubtes anteriors

3. PLATAFORMA 2 h • • • • •

Ús de la plataforma Comunicació dins de la plataforma Recursos alumnat Planificació: calendari, activitats... Avaluació

Conclusions 4h o o

Exposició Projectes i Conclusions Autoavaluació

ITINERARI 2 55h Mòdul 1 Programari, maquinari i sistema operatiu 10h • •

Programari, maquinari i sistema operatiu Internet i navegació Mòdul 2 La comunicació a la xarxa 10h

• •

Correu electrònic i calendaris Comunicació 2.0:fòrums, xat, blogs, wikis i xarxes socials

Mòdul 3 Ofimàtica 15h • • • • • •

Processador textos Full càlcul Presentacions diapositives Bases de dades Tractament d'imatges Tractament del so

Mòdul 4 La llei de protecció de dades 10h • •

Llei de protecció de dades i Internet Copyright i propietat intel·lectual digital

Mòdul 5: La seguretat a la red 10h • • •

Seguretat i salut laboral Ergonomia

Realització - finalització projecte col.laboratiu

11


Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia

5.4 COMPETÈNCIES

Segons l’estructuració dels continguts competencials, es defineixen 8 competències, que es desglossen en realitzacions competencials. Per a cada realització competencial es defineixen indicadors segons els tres nivells. Els indicadors tenen associats uns determinats coneixements, procediments i actituds. Què s'avalua? Competències i nivells: • • •

El nivell 2, com a nivell de referència, inclou les 8 competències. El nivell 1 inclou 6 competències. El nivell 3, pel seu caracter especialitzat, comporta acreditar un nivell avançat en un mínim de dues competències triades per l'aspirant entre les següents: C4, C5, C6, C7 i C8. Per tant, per presentar-se a la prova del nivell 3caldrà tenir el certificat mitjà.

12


Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia

5.5 CALENDARI

CALENDARI CURS de GESTIÓ i INFORMÀTICA

INICI TALLERS PRESENCIAL - VIRTUAL ITINERARI 1

80h

ITINERARI 2

GRUPS DILLUNS 17-19h o 19-21 GRUPS DIMECRES 17-19h o 1921

SETEMBRE 2010 Dll Dt

Dc

Ds

6 13 20 27

OCTUBRE 2010 Dll Dm 4 11 18 25

Dv 2 9 16 23 30

3 10 17 24

Dg 4 11 18 25

5 12 19 26

ITINERARI 1 ITINERARI 2

Dc 5 12 19 26

NOVEMBRE 2010 Dll Dm 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30

DESEMBRE 2010 Dll Dm

1 8 15 22 29

7 14 21 28

INICI CURS ONLINE FI INICI MODUL FI INICI MODUL

Dj

50h

Dj 6 13 20 27

Dc

Dv 7 14 21 28

Dj 3 10 17 24

Dc

Dv 4 11 18 25

Dj 1

Ds 1 8 15 22 29

Ds 5 12 19 26

Dv 2

Dg 2 9 16 23 30

Dg 6 13 20 27

Ds 3

3 10 17 24 31

7 14 21 28

Dg 4

5

13


Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia

6 13 20 27

7 14 21 28

8 15 22 29

9 16 23 30

10 17 24 31

11 18 25

12 19 26

TALLERS PRESENCIALS - VIRTUALS PRESENTACIO DE PROJECTE I CONCLUSIONS

GENER 2011 Dll Dm 3 10 17 25

Dc 4 11 18 26

Dj 5 12 19 27

Dv 6 13 20 28

Ds 7 14 21 29

Dg 1 8 15 22 30

2 9 16 23 31

6. EINES D'AVALUACIÓ L'avaluació serà continua en diferents moments per tal què l'alumne sigui conscient dels seus progressos i mancances i el consultor pugui guiar a l'alumne en el seu procés d'aprenentatge. Aquesta avaluació serà inicial, autovaluadora, formativa, sumativa i final. Es valorarà el treball individual i també les activitats grupals virtuals de la part online . Per a poder optar a l'expedició de certificat de final de curs, no serà de caracter obligatòri assitir a les sessions presencials, ja que aquestes es podran seguir on-line però si caldrà realitzar totes les tasques encomanades. Es pot consultar mapa d’avaluació per a veure les diferents etapes. (Annex 3)

De la mateixa manera, s’anirà avaluant el procés per si cal modificar els MDM, els recursos i/o el moment d’aplicació dels mateixos. • Autoavaluació inicial (anivellament). A la primera sessió presencial, el professorat prepararà una enquesta amb la eina corresponent de Dokeos (Figura 1) per tal de poder aconsellar l'itinerari més adient a cada alumne. Aquesta autoavaluació haurà de permetre adjudicar a cada estudiant l'itinerari 1 o l'itinerari 2.

14


Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia

Figura 1: Enquesta inicial d'autoavaluació a Dokeos.

• El professorat, mitjançant la eina "Avaluació" de Dokeos, prepararà proves de final de sessió presencial (quan s'acaba cada sessió presencial), i també proves setmanals durant el treball online. Aquestes proves seran individuals, totalitzant el 40% de la nota final del curs. La seva realització i entrega és inexcusable per a obtenir el certificat final. • Treball en grup i col·laboratiu online. • Es realitzarà un projecte final col·laboratiu, a definir per l'equip docent, que integri tots els aprenentatges del trimestre. Consistirà en la confecció d'una wiki o un blog, amb els continguts de la formació. Aquesta part computarà el 30% de la qualificació final. • El 30% de la nota final restant consistirà en la participació activa als fòrums, debats i elements de comunicació sincrònics i asincrònics de Dokeos. El professorat contarà amb les eines de gestió automatitzada d'estadístiques de la plataforma Dokeos (data mining). • En tot moment, els formadors i l'alumnat podran monitoritzar en temps real les qualificacions, a l'apartat "resultats" de l'entorn Dokeos.

7. PROPOSTA TÈCNICA L'entorn virtual en el que es desenvoluparà el projecte estaria integrat sota l'estructura tecnològica de la Cambra de Comerç.

15


Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia

En aquesta projecte emprarem un sistema d'administració de continguts LMS anomenat DOKEOS, per desenvolupar les activitats d'ensenyament-aprenentatge. Es tracta d'una suite d'aprenentatge que ens permet crear, organitzar, seguir i tutoritzar activitats d’E-learning o servir de complement a la formació presencial que permet interactuar amb els estudiant emprant nombroses eines com: xat, fòrums, àrea de treballs, grups. Dokeos presenta una interfície senzilla i intuïtiva. En destacaríem els següents trets: • Es tracta d'una plataforma de software lliure (OpenSourse) i gratuïta en la versió que utilitzarem. • Utilitza pel desenvolupament de projectes MySQL i DBMS també open source. • L'entorn virtual DOKEOS ens proporciona: Eines per la creació de continguts. Descripció del curs Estructura dels itineraris a partir de Mòduls. Afegir objectes d'aprenentatge i d'activitats a cada mòdul del tipus: documents (àudio, vídeo, flash, imatges) exercicis de creació pròpia o importats, enllaços, tasques, fòrum, enquestes (les utilitzarem per fer una avaluació inicial i poder establir els grups pels itineraris d'acord al nivell). o   

Eines col·laboratives i interactives.  Fòrums, agenda, tasques, wiki, xat, enquestes, tasques, anotacions personals i tauler del professor (anuncis).

Eines de seguiment i informes sobre les actuacions de l'alumnat del curs. Autoavaluacions Avaluacions Resultats i informes, eines que ens donen les valoracions dels exercicis plantejats i possibiliten un document informatiu per l'alumnat.

1.

Estructura del disseny

a.

Suport tècnic Espai de Benvinguda Espai d’informació bàsica

• •

16


Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia

• • • •

b. • • •

c. • • • • •

d. • • • •

Espai de descàrrega de documents i recursos Espai d’ajuda Espai d’assistència via correu electrònic i telefònica Espai d’assistència presencial Suport Administratiu Matriculació Consultes Manteniment i copies de seguretat del curs.

Suport Docent Tutorització (gestió i planificació del curs, Pla d'estudis ) Notícies Calendari Activitats (crèdits, assignatures,...) Grups de treball (fòrums, debats, wikis...) Suport Personal Xats sincrònics de conversa Tauler del professor Tauler d’anuncis Altres activitats

8. ELEMENTS DEL PRESSUPOST •

DIMENSIONAMENT GENERAL

Aquesta acció formativa bimodal o blended-learning s'ha pensat per ser coberta en 60 hores ó 90 hores, en funció de l'itinerari triat, amb 10 hores presencials i 50 hores / 80 hores online, per un total de 100 alumnes per curs (any), totalitzant 4 cursos (anys) a efectes de preveure la viabilitat econòmico-financera d'aquest projecte. Les 10 hores presencials es faran en 5 sessions (5 dies) de 2h cadascuna, en grups de 25 alumnes a cada sessió presencial (grup-aula). A l'inici es farà 6 hores presencials i al final 4 hores. Hi haurà 1 professor per la part presencial, que farà els torns necessaris per cobrir la totalitat dels grups-aula. Per la part online, disposarem de 2 tutors (ratio de 50 alumnes assignats per cada tutor), preveient una càrrega de treball online per part dels alumnes de 5 hores setmanals, que representarà una dedicació per part dels tutors de 15 hores setmanals de mitjana, aproximadament. En la part online, els tutors treballaran a casa seva, i per defecte els alumnes també, tot i que s'oferirà la possibilitat de treball en punts de connexió de la Cambra de Comerç. Resum de dades: · Itinerari 1: 65h formatives, 10h presencials i 55h online. · Itinerari 2: 95h formatives, 10h presencials i 85h online. · Oferta del curs formatiu: anual, amb una durada del curs d'uns 3 mesos. · Capacitat màxima de l’oferta formativa anual: 100 alumnes. · Cicle de vida útil del projecte: 4 anys. · Recursos humans: Un formador per la part presencial, i dos tutors per la part online. · Dedicació prevista de cada tutor online: 15h setmanals. · Dedicació prevista de cada alumne online: 5h setmanals.

17


Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia

· Materials Didàctics Multimèdia (MDM): es crearan expressament i es reusaran, preveient la pertinent reutilització i actualització mitjançant l’adequat disseny modular d’Objectes d’Aprenentatge (LO). · Plataforma educativa: s’utilitzarà Dokeos, una plataforma gratuïta i personalitzable. • •

FINANÇAMENT Fonts

Matrícula de l'alumnat. Preu 400 euros. Exemple comparatiu a

http://www.ihes.com/bcn/formacion/ele/elearning.html

Subvencions per e-Learning, a les que opta la Cambra de Comerç de Barcelona. Es demanarà una subvenció de X euros al Plan Avança del Ministeri d’Indústria http://www.mityc.es/Plan_IDI/AvanzaFormacion/Paginas/Index.aspx •

Bonificacions Les empreses que participin en aquesta formació es podran bonificar els costos de matrícula segons el sistema de formació continuada de la Seguretat Social:

http://www.cambrabcn.org/web/cambra/empreses/formacio/oferta_formacio_empres arial/bonificacio_formacio) •

ELEMENTS D’INVERSIÓ

• Plataforma virtual - LCMS (disseny, concreció, implementació, i hostatge). En el nostre cas, al tractar-se d'una plataforma virtual de codi lliure i gratuïta (Dokeos), no tindrem en compte aquesta partida d'inversió. • Equipaments i instal·lacions. La Cambra vol internalitzar el muntant d'aquesta inversió, tant pel que fa a sessions presencials com de la part online. Per tant, no contemplem com a elements d’inversió les amortitzacions derivades de l’ús dels espais i la infrastructura de la Cambra. •

COSTOS FIXES

Direcció del programa formatiu (personal, salaris i despeses de direcció del programa, secretaria i altres). • Professorat i tutors. • Tecnologia (alta a la plataforma i formació dels tutors). • Despeses generals (desplaçament professorat, gestoria, telèfon, llum, aigua, etc.). • Autoria, personalització, actualització anual i integració a Dokeos dels MDM. Treballem sobre la base que cada hora d'estudi representa unes 4 pàgines de MDM (PENDENT REFERÈNCIA FONT), per tant la nostra acció formativa equivaldrà a

18


Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia

unes 250 pàgines de MDM. Creiem que haurem de desenvolupar MDM amb text, material de referència, àudio i vídeo. Aquest és un cost fix molt important, segurament el més elevat, però aprofitarem les economies d'escala i la vida útil del projecte, així com la reutilització d’una part d’alguns materials ja existents. • Publicitat i Màrqueting. •

COSTOS VARIABLES

Tecnologia: lloguer mensual de la plataforma en funció dels alumnes i gestió de l'entorn virtual. En el nostre cas, al ser Dokeos una plataforma de codi lliure i gratuïta, aquest cost serà inexistent. • Impartició i gestió de cursos: despeses de professorat i de tutoria online.

Any 0 1/ INGRESSOS 1.1 Dotació pressupostària 1.2 Matrícula (100 alumnes/curs, preu matrícula 400 €) 1.3 Subvencions ⃗ TOTAL (acumulat)

2/ DESPESES 2.1 FIXES 2.1.1 Personal Direcció (x1) Secretaria Professor presencial (x1) Tutors plataforma (x2) 2.1.2 MDM Materials Didàctics Multimèdia (TICTAC consulting) 2.1.3 Despeses Generals Gestoria Telèfon Energies (llum, etc.) Viatges i dietes Fixes

2.2 VARIABLES 2.2.1 Tecnologia Lloguer plataforma 2.2.2 Gestió acadèmica Gestió acadèmica ⃗ Total Despeses Variables (acumulat)

Any 2

Any 3

Any 4

40.000

40.000

40.000

40.000

20.000

10.000

5.000

2.000

60.000

110.000

155.000

197.000

2.000 10.000 15.000

2.000 10.000 15.000

2.000 10.000 15.000

2.000 10.000 15.000

30.000

10.000

2.000

3.000

500 500

500 500

500 500

500 500

58.000

96.000

126.000

157.000

-

-

-

-

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

3.000

4.000

10.000

INGRESSOS

⃗ Total Despeses (acumulat)

Any 1

-

19


Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia

⃗TOTAL DESPESES (acumulat) Benefici sense factor temps Fluxes de caixa (IngressosDespeses) VAN (i=5%, benefici real)

59.000

98.000

129.000

161.000 +36.000€

+1.000

+11.000

+14.000

+10.000 +21.250€

Aquests càlculs mostren, doncs, que l'acció formativa és autosostenible en el context d'un cicle de 4 anys, i no suposarà per a la Cambra una inversió inicial molt forta que pugui comprometre la seva viabilitat en el futur. Donat que la temàtica del curs és canviant i requereix d'una gran actualització, resulta molt important poder assegurar la autosostenibilitat i viabilitat financera del projecte, en el context d'una taxa d'inflació simulada de valor prudent (5%), ja que d'altra manera podríem entrar en una espiral insostenible d'aportacions econòmiques contínues i periòdiques. El projecte també assegura la possibilitat d'actualització dels MDM i LO, que es prepararan en format estandarditzat SCORM 2004, mitjançant les corresponents dotacions anuals, aspecte clau en una acció formativa que versa sobre un tema tan canviant com són les TIC i Internet. Gran part de la viabilitat del projecte està afavorida per la utilització d'una plataforma educativa gratuïta i personalitzable. Aquest element acostuma a representar una forta inversió inicial en els casos d'entorns virtuals d'aprenentatge de pagament, així com una despesa considerable en respecte al seu disseny, personalització, administració, manteniment i lloguer mensual. El fet de poder treballar amb un LMS obert i gratuït com Dokeos ens permet dedicar recursos a la creació i actualització de MDM i LO en format reusable (SCORM) 2004),com també en l'equip humà (3 formadors) de l'acció docent. Finalment, és important considerar la gran quantitat de subvencions i ajudes econòmiques de les diferents administracions, per tal d'introduir l’e-Learning i les eines TIC als processos formatius de les empreses. En aquest sentit, el Plan Avança del Ministeri d'Indústria representa una gran ajuda per a aquest curs, com a dotació plurianual. Després de tots aquests càlculs i de buscar referències de cursos similars, sembla prudent establir un preu de matrícula de 400 euros. Això assegura la viabilitat del projecte i no sembla descabellat, ja que les empreses es poden bonificar aquest import a les retencions de la Seguretat Social dels participants. A més, la certificació ISO de la Cambra exigeix que qualsevol projecte formatiu contempli un adequat pla econòmico-financer per al seu desenvolupament. L'equip de GROW ha considerat que la titulació ACTIC serà molt demandada en l'actualitat i en el futur, ja que existeix una gran necessitat de formació, donada la situació de crisi econòmica i la gran quantitat d'aturats que s'estàn formant, i perquè es tracta d'una formació tecnològica, que lluny de ser un complement, representa una autèntica alfabetització digital per a moltes persones que fins ara havien estat en altres àmbits professionals. I, cal afegir, el caràcter oficial de la titulació ACTIC li confereix un gran atractiu i importància (meritació per oposicions i empreses). Això fa que es pugui acometre un pressupost formatiu per 4 anys, facilitant així la seva viabilitat econòmica i financera.

9. CRONOGRAMA PROJECTE • 1 d'abril 2010: inici de la Direcció i la Coordinació del projecte (responsable: Santi,

de GROW). • 1 d'abril 2010: començar a preparar la documentació i l'informe per la subvenció del Ministeri d'Indústria - Pla Avança (responsable: Cambra de Comerç).

20


Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia

• 15 d'abril 2010: inici de la definició i la implementació de les tasques pedagògiques

del projecte (responsables: Ester i Begoña, de GROW) • 1 de maig 2010: inici de la publicitat i el Marqueting per part de la Cambra: web

corporativa, emailing, mailing, etc. (responsable: Cambra de Comerç). • 1 de maig 2010: enviament formal de petició i documentació per la subvenció al

Ministeri d'Indústria - Pla Avança (responsable: Cambra de Comerç). • 15 de maig 2010: inici d'elaboració de LO i MDM per part de TICTAC consulting (responsable i coordinació: Santi, de GROW). • 1 de juny 2010: inici del procés de selecció del professor i els dos tutors (responsables: Ester i Begoña, de GROW). • 7 de juny 2010: inici de la personalització de la plataforma Dokeos (responsable: Francesc, de GROW). • 15 de juny 2010: inici de la formació del professor i els tutors en eines de DOKEOS i revisió del pla docent (responsables: Francesc respecte a Dokeos, i Begoña i Ester respecte al Pla Docent i cronograma). • 1 de juliol 2010: reunió de coordinació de l'equip docent i TICTAC - LO i MDM (responsable: Santi, de GROW). • 1 de juliol 2010: inici matriculació (responsable: Cambra de Comerç). • 7 de juliol 2010: simulació docent integral, reunió principal d'integració de MDM a Dokeos, implementació d'eines pedagògiques i d'avaluació i testat d'aules virtuals i sessions presencials (responsables: equip complet de GROW i Cambra de Comerç). • 15 de juliol 2010: plataforma, MDM i LO i aules virtuals operatives (responsables: Santi i Francesc, de GROW). • 25 de juliol de 2010: subvenció del Plan Avança rebuda (responsable: Cambra de Comerç). • 6 de setembre de 2010: inici de l'acció formativa.

10. ANNEXOS ANNEX 1: WEBGRAFIA COMPILADA A L'ESPAI DE GRUP GROW DE MR. WONG http://www.slideshare.net/minicursos/introduccin-al-elearning http://www2.unca.edu/education/edtech/techcourse/assure.htm http://www.google.com/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=2&ved=0CA4QFjAB&url=h ttp://www.dokeos.com/doc/dokeos_teacher_spanish.pdf&ei=kaW1S4nMCtSG4gaXo PCADw&usg=AFQjCNH1YpT6WOkX_SQXsBNDTNI3rnSpVA&sig2=gvKafXp6rvTB DqTR87Au9Q http://www.cursosypostgrados.com/programas/curso-certificado-medio-para-laobtencion-de-la-acreditacion-de-competencias-en-tecnologia-de-la-informacion-y-lacomunicacion-actic-7282.htm http://www.bureauveritas.es/wps/wcm/connect/e9bf83804eeb2007827c9708781459 62/bureau_veritas_catalogo_general_formacion_v3.pdf?MOD=AJPERES&CACHEI D=e9bf83804eeb2007827c970878145962 http://www.ugt.es/formacion/formacionugt.html http://www.ihes.com/bcn/formacion/ele/elearning.html http://www.mityc.es/Plan_IDI/AvanzaFormacion/Paginas/Index.aspx http://todotwitter.blogspot.com/search/label/Twitter

21


Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia

http://www.twituneando.com/ http://www.cambrabcn.org/web/cambra/inicio http://www.applusformacion.com/ http://es.wikipedia.org/wiki/B-learning http://www20.gencat.cat/portal/site/actic http://clarion.mudejarico.es/archives/253 ANNEX 2: ACTES DE TROBADES SÍNCRONES DE GESTIÓ GRUPAL VIRTUAL XAT 1 (UOC) Data: Dimarts ,30 de març; 11.20h Participants: Francesc Farré, Begoña Guillemí Durada: 30 min aproximadament Temes tractats: Dubtes sobre:  Calendari d'aplicació del Projecte  Cursos realitzats prèviament per Grow  Creació documents al googleDocs  Modificacions Activitat 1  PPT XAT 2 (UOC) Data: Dijous 1 d’abril; 22.00h Participants: Francesc Farré, Begoña Guillemí, Ester Gómez, Santiago Serrano Durada: 60 min aproximadament Temes tractats: Data entrega: intentarem mantenir la data prevista Modificacions sugerides pel consultor XAT 3 (MSN) Data: Dijous, 1 d’abril; 23.00h Participants: Begoña Guillemí, Ester Gómez Durada: 120 min aproximadament Temes tractats: conceptes i objectius; i problemes amb el mapa conceptual. XAT 4 (UOC) Data: Divendres , 2 dabril, 23.00h Participants: Begoña Guillemí, Ester Gómez, Santiago Serrano, Francesc Farré Durada: 120 min aproximadament Temes tractats: disseny i modificació mapes XAT 5 (MSN) Data: Dissabte, 3 dabril, 21.00h Participants: Begoña Guillemí, Ester Gómez Durada: 120 min aproximadament Temes tractats: conceptes i objectius mapes conceptuals XAT 6 (UOC) Data: Diumenge 4 d'abril, 22.00h Participants: Francesc Farré, Begoña Guillemí, Ester Gómez, Santiago Serrano Durada: 120 min aproximadament Temes tractats: Dubtes sobre:  Especificacions i definició de l'avaluació de l'acció formativa

22


Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia

 

Mapes mentals: continguts i visualització Pla operatiu de finalització i entrega dels diferents documents

XAT 7 (MSN) Data: Dilluns 5 dabril, 22.00h Participants: Begoña Guillemí, Ester Gómez Durada: 120 min aproximadament Temes tractats: Revisió i Maquetació del treball XAT 8 (UOC) Data: Dimarts, 6 dabril, 18.00h Participants: Begoña Guillemí, Ester Gómez, Santiago Serrano, Francesc Farré Durada: 120 min aproximadament Temes tractats: Maquetació del treball (doc, ppt) ANNEX 3: MAPES CONCEPTUALS DEL PROJECTE

Mapa 1: Projecte Creix i @ctualiza’t

Per una visió més http://www.mindmeister.com/maps/show/46478170

àmplia

consulteu:

23


Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia

Mapa 2: Continguts i objectius

Per una visió més http://www.mindmeister.com/maps/show/46291080

àmplia

consulteu:

24


Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia

Mapa 3: Avaluació

Per una visió més http://www.mindmeister.com/maps/show/46602810

àmplia

consulteu:

25

GROW Definitiu  

Document de Disseny i Tècniques de desenvolupament de Projectes en Línia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you