Page 1

ÅrET som gått Ringhals årsredovisning 2015


Årsredovisning

Innehåll Om Ringhals..........................................................................3 2015 – ett omvälvande år för Ringhals...............4 Elåret i Sverige...................................................................6 Driftåret på Ringhals..................................................... 7 Säkerhet och miljö i ständig utveckling......... 16 Personalen i siffror..................................................... 19 R1 och R2 – Beslut om förtida stängning......... 20 Stort och smått 2015.................................................... 22 Årsredovisning............................................................... 24 Ringhals styrelse...........................................................47

Produktion: Ringhals kommunikationsavdelning Text: Yvonne Jonsson och Gösta Larsen Foto/illustrationer: Annika Örnborg, Börje Försäter, Stibbe Johansson m fl Grafisk produktion och layout: Samuel Linde Don’t Blink

2

Ringhals årsredovisning 2015


Om Ringhals Ringhals är Nordens största kraftverk och ligger på den svenska västkusten, cirka 6 mil söder om Göteborg i Varbergs kommun. Ringhals AB ägs av Vattenfall AB (70,4 procent) och Sydkraft Nuclear Power AB (29,6 procent). På Ringhals finns fyra reaktorer – en kokvattenreaktor (R1) och tre tryckvattenreaktorer (R2, R3 och R4). Produktionskapaciteten är 24-28 TWh per år, eller cirka 20 procent av den el som används i Sverige. 2015 var den installerade effekten 3924 MW. Antalet anställda är cirka 1600 och 1300 årsarbeten köps in från konsult- och entreprenörsföretag. Ringhals har sedan starten 1974 producerat 800 TWh, lika mycket el som alla Sveriges hushåll använder under 40 år.

Ringhals årsredovisning 2015


Årsredovisning

2015 – ett omvälvande år för Ringhals De flesta åren kan beskrivas som händelserika under Ringhals hittills 41-åriga historia, men frågan är om 2015 ändå inte är bland de allra mest omvälvande. Då tänker jag både på händelser i vår egen verksamhet och på yttre faktorer och beslut, som påverkar såväl vår framtida inriktning som energisystemet i Sverige.

Från första stund har årets präglats av en tuff marknadssituation med mycket låga spotpriser på elmarknaden. Allt tyder på att detta kommer att bestå under överskådlig tid. Vi har haft stort fokus på att arbeta kostnadseffektivt i vår egen verksamhet, och också varit framgångsrika i det arbetet. Trycket på kärnkraften från yttre beskattningar och avgifter har gjort att vår elproduktion i nuvarande situation inte är lönsam för våra ägare. Det finns överskott på el i Norden och de senaste åren har priset på kol och gas minskat samtidigt som vindkraften byggts ut med hjälp av ekonomiska stödsystem. Höjningen av kärnkraftsskatten från 6 till 7 öre per kilo­ wattimme, som genomfördes under året, innebar att den ekonomiska situationen har blivit ännu mer ansträngd. Denna effektskatt utgör 22 procent av Ringhals produktionskostnad och ger årligen cirka 2 miljarder kronor till statskassan. I tider av höga marknadspriser är dessa kostnader möjliga att bära, men inte i nuvarande läge. Ett tungt beslut I april 2015 tog Vattenfall ett inriktningsbeslut om en förtida stängning av Ringhals 1 och 2. Under hösten fastställdes att produktionen vid R2 ska upphöra vid revisionsavställningen 2019 respektive 2020 för R1. Som bekant har även E.ON (Sydkraft Nuclear Power) under året tagit liknande beslut för Oskarshamn 1 och 2. Därigenom försvinner en betydande mängd koldioxideffektiv och klimatsmart elproduktion ur det svenska elsystemet. Det är bra att våra ägare har lyft frågan om kärnkraftens framtid till landets politiker som har att ta ansvar för Sveriges elförsörjning. Vi står under 2016 inför beslut om betydande investeringar för Ringhals 3 och 4, investeringar som krävs 4

för att klara Strålsäkerhetsmyndighetens krav på oberoende härdkylning för de reaktorer som ska drivas vidare efter år 2020. Det är mycket tråkigt och oönskat att välskötta produktionsanläggningar som R1 och R2 ska stängas i förtid. Den ekonomiska verkligheten ger emellertid inga andra valmöjligheter. För oss på Ringhals gäller det nu att hantera de frågor som en framtida stängning av kärnkraftreaktorer innebär. Arbetet innehåller många aspekter och har kommit igång på ett bra sätt, läs mer på sidan 20. Våra värdefulla medarbetare Jag vill särskilt lyfta fram den stora lojalitet som finns bland personalen, viljan att ställa upp i ur och skur för sin arbetsplats och göra sitt bästa för Ringhals. Under årens lopp har den inställningen varit oerhört värdefull, och även nu i denna omvälvande och oönskade situation kommer detta till uttryck. De närliggande frågorna för var och en om hur man själv kommer att beröras är det ännu för tidigt att kunna besvara. Min förhoppning är att omställningen ska kunna ske utan någon större övertalighet. En hel del nya möjligheter till arbeten öppnas, samtidigt som vi ännu har många års elproduktion framför oss på Ringhals. För Ringhals 3 och 4 återstår omkring hälften av den möjliga produktionen. Vi planerar för en livslängd på 60 år och det innebär att Ringhals kommer att vara en betydande elproducent ända in på 2040-talet. Med gemensamma krafter driver vi våra anläggningar säkert och ansvarsfullt hela deras återstående drifttid ut och ser även till att planera för en ansvarsfull avställning och avveckling. Vi ska gå i mål med flaggan i topp! Ringhals årsredovisning 2015


Årsredovisning

Björn Linde tillträdde som VD för Ringhals AB och Forsmarks Kraftgrupp AB den 1 mars 2016. Han har närmast varit vice VD på Ringhals och tidigare underhållschef. Björn är civilingenjör i kemiteknik och har lång erfarenhet av storskalig produktion, bland annat från Albany International och Stora Enso.

Milstolpe för produktionen 2015 har skilt sig från föregående år även i andra avseenden. Under året har enbart tre av våra fyra reaktorer varit i drift. Ringhals 2 har varit avställd för reparation av bottenplåten i reaktorinneslutningen, ett omfattande arbete som beskrivs på sidan 10. I början av 2015 passerade Ringhals totala produktion 800 TWh el, eller 800 000 000 000 kilowattimmar, sedan starten. Det är mer el än något annat nordiskt kärnkraftverk producerat, och tillräckligt för att förse hela Sverige med el under fem år. Ringhals årsproduktion 2015 var 21,1 TWh. Glädjande är att Ringhals 4 noterade sin högsta produktion genom tiderna, 7,6 TWh. Bidragande till produktionsrekordet är den effekthöjning med cirka 175 MW som genomfördes i februari 2015. På god väg i förbättringsarbetet Att alltid sätta säkerheten främst, oavsett om det gäller det dagliga arbetet eller mer långsiktiga beslut, är grundläggande i kärnkraftsbranschen. Det är också viktigt att dela med sig av erfarenheter och dra nytta av kunskaper från andra kärnkraftverk både i ett nationellt och internationellt perspektiv. I mars 2015 besöktes vi av ett granskningsteam från WANO, World Association of Nuclear Operators, som gjorde en uppföljning av en större granskning av Ringhals 2013. Resultatet visar att vi är på rätt väg i vårt förbättringsarbete och att omorganisationen som genomfördes 2014 har lagt en god grund för de utvecklingssatsningar vi jobbar vidare med. Under året har vi fortsatt arbetet med att samordna arbetssätt och organisationsstruktur inom Vattenfalls kärnkraftsverksamhet. Den 1 februari skapades en gemensam, Ringhals årsredovisning 2015

övergripande projektorganisation som jobbar enligt samma projektstyrningsmodell för alla de kärntekniska enheterna. En gemensam stabsorganisation infördes för Ringhals och Forsmark den 1 oktober och från samma datum har våra båda kärnkraftverk lika organisationsstrukturer. Vi har nu förutsättningar att jobba allt mer samordnat, effektivt och kostnadsmedvetet tillsammans. Förtroendet ökar Varje år mäter vi allmänhetens förtroende för vår verksamhet. Det är glädjande att notera att förtroendet för Ringhals har ökat flera år i rad och nu är tillbaka på de höga nivåer som rådde fram till år 2011. Andelen som uppger att de har stort eller mycket stort förtroende för Ringhals verksamhet var 2015 80 procent. Även allmänhetens förtroende har stigit för informationen som vi lämnar. Bara en gång sedan mätningarna startade på 90-talet har förtroendet nått samma höga nivå i regionen. Ringhals elproduktion är viktig för Sveriges elförsörjning – nu och under många år framöver. Vår produktion är betydelsefull för elsystemets stabilitet och effektbalans. Kärnkraften behövs inte minst som en koldioxideffektiv energikälla som möjliggör klimatmålen.

Björn Linde Verkställande direktör för Ringhals AB

5


Årsredovisning »Sverige har en elproduktion som till 98 procent har låga klimatutsläpp. Vi har ett elsystem som är ett internationellt föredöme.« Pernilla Winnhed, VD för Svensk Energi

Elåret i Sverige Lågt elpris och rekordhög elexport Elkunderna blev vinnarna 2015. Det genomsnittliga systempriset på Nord Pool Spot uppgick till cirka 20 öre/kWh, en minskning med knappt 7 öre jämfört med år 2014. Skillnaden berodde bland annat på god tillrinning till vattenkraften och avsaknaden av längre perioder med stark kyla. Ett fortsatt globalt dämpat konjunkturläge, med låga bränslepriser som följd, bidrog till det lägsta genomsnittspriset sedan år 2000. Elanvändningen i Sverige hamnade på något högre nivå än år 2014, 136,4 TWh. Eftersom elproduktionen samtidigt var

hög blev nettoexporten den högsta hittills, cirka 22,5 TWh, eller 14 procent av den totala produktionen. De främsta exportländerna var Finland, 17 TWh, och Danmark, 4 TWh. Totalt blev elproduktionen 2015 cirka 159 TWh (150 TWh 2014). Vattenkraften svarade för 74,6 TWh (66 TWh föregående år). Kärnkraften producerade drygt 54,3 TWh mot 62 TWh år 2014. Vindkraften fortsatte att öka sin andel och satte nytt produktionsrekord med 16,5 TWh (11,5 TWh).

Sveriges elproduktion 2015, totalt 159 TWh ■ Vattenkraft

74,6

■ Kärnkraft54,3 ■ Vindkraft16,5 ■ Övriga13,5

Källa: Svensk Energi 6

Ringhals årsredovisning 2015


Årsredovisning

Driftåret på Ringhals

Produktion och revision i sammandrag 2015 går inte till historien som ett av Ringhals bättre år, även om det finns ljusglimtar. Årets resultat påverkades starkt av att ett av de fyra blocken – Ringhals 2 – var avställt hela året för reparation av reaktorinneslutningens bottenplåt. Med en knapp fjärdedel av produktionskapaciteten borta blev årsproduktionen måttliga 21,1 TWh och den sammanlagda tillgängligheten 64,4 procent. För de tre block som var i drift gick det ändå bra och Ringhals 4 nådde sin högsta produktion sedan starten. Positivt var också att alla blocken under året slutförde de åtgärder

som krävdes för att uppfylla Strålsäkerhetsmyndighetens nya föreskrifter. I januari passerade Ringhals produktion milstolpen 800 TWh sedan starten.

Ringhals produktion 2008-2015 (TWh) 30

25

20

15

Ringhals produktionskostnad 2015, fördelning i procent

10

■ Drift och underhåll

34

■ Skatt20 ■ Kapitalkostnader23

5

■ Kärnbränsle12 0

■ Avfallsfond11 2008

2009

2010

2011

Ringhals årsredovisning 2015

2012

2013

2014

2015

7


Ringhals 1 Omfattande revision med generatorbyte Ringhals 1 nådde en produktion på 5,77 TWh och tillgängligheten var 77,5 procent. Det var något under målet för året, vilket huvudsakligen berodde på att utbytet av generatorn på den ena turbinsträngen tog längre tid än planerat. Produktionsåret inleddes med ett turbinsnabbstopp och därefter ett reaktorsnabbstopp. Det senare orsakades av att vatten från bergspalten trängde in i reaktorbyggnaden. Revisionen inleddes den 12 april och pågick till den 7 juni. Det tog dock nästan ytterligare en månad innan man nådde full effekt på grund av kraftiga förseningar av installationen

av en ny generator på turbin 12. Under perioden med enturbinsdrift fick man också utlösa ett manuellt snabbstopp på grund av ett kvävgasläckage i inneslutningen. Förutom generatorn byttes också huvud- och lokaltransformator på samma turbinsida. Under revisionen genomfördes ett stort antal åtgärder som syftade till att uppfylla Strålsäkerhetsmyndighetens nya krav på reaktorer. Under sommaren tvingades blocket att reglera bort 169 GWh av kraftbalansskäl.

Produktionsåret på Ringhals 1Ringhals årsredovisning 2015


En rejäl lyftrigg användes för att klara utoch intransporten vid bytet av den cirka 400 ton tunga generatorn på Ringhals 1.

Produktion R1 (TWh)

■ Producerad energi ■ Tillgänglig energi

7 6 5 4 3 2 1 0

2010

2011

2012

Ringhals årsredovisning 2015

2013

2014

2015

En ny tank för totalavsaltat vatten, som används som vattenreserv för reaktorsystemet, lyftes på plats under revisionen. Cisternen rymmer 3000 kubikmeter och har tillverkats på driftområdet under vinterhalvåret.


Ringhals 2 Reparation av bottenplåten präglade året Blocket var avställt under hela året på grund av reparation av reaktorinneslutningens bottenplåt. Det är ett mycket omfattande arbete där man bilade bort stora delar av det nästan metertjocka betonggolvet ovan plåten. Reparationen och det efterföljande analysarbetet är ännu våren 2016 inte färdigt. Återstart planeras andra halvåret 2016. Revisionen under 2015 var mycket omfattande. Totalt infördes 56 anläggningsändringar och underhållsprojekt. Många

I reaktorinneslutningen har ny plåt svetsats på de ytor där skador fanns i den underliggande bottenplåten. Därefter återställdes armeringen innan det var dags att gjuta nytt golv och täthetsprova den totalt 800 kvadratmeter  stora byggnaden.

av dessa syftar till att uppfylla myndigheternas nya säkerhetskrav. En väsentlig åtgärd var ombyggnaden av hjälpmatarvattensystemet. Det innebär att blocket kan återgå till 100 procents effekt efter att under en följd av år varit begränsat till 94 procent. Ett stort arbete under revisionen var också att byta lågtrycksturbinerna. De som byttes ut har varit i funktion sedan 1974.

Ringhals årsredovisning 2015


Nya rotorer till lågtrycksturbinerna installerades i turbinanläggningen som ersättning för de gamla som tjänstgjort ända sedan driftstarten 1974. Med hjälp av vakuumsug togs stenen bort från transformatorbåsen inför ombyggnad av golvet som omger huvudtransformatorerna.

Produktion R2 (TWh)

■ Producerad energi ■ Tillgänglig energi

7 6 5 4 3 2 1 0

Ringhals årsredovisning 2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015


Årsredovisning

Ringhals 3 Kraftfull inledning fram till revisionen Ringhals 3 producerade 7,75 TWh och hade en tillgänglighet på 86,3 procent. Blocket hade en mycket bra inledning på 2015 med obruten full effekt från årsskiftet och fram till revisionen, som inleddes den 20 maj. R3 fasade åter till nätet den 24 juni, ett dygn före utsatt tid. På grund av tillkommande skovelinspektioner på turbin 31 var man inte i full drift förrän i början av juli. Tidstyrande för revisionen var omgummering av rör i saltvattensystemet och byte av värmeväxlare i komponent-

kylsystemet. Även här utfördes en del moderniseringsarbeten med syfte att uppfylla Strålsäkerhetsmyndighetens nya krav, till exempel brandseparation av kontrolltavlor, åtgärder för att förhindra rörbrott och förbättringar i jordbävningsskyddet. I november inträffade ett vattenläckage i den ena generatorns rotor. För att kunna genomföra de tunga lyften som krävdes för att byta ut den skadade rotorn, fick blocket kortvarigt stängas av. På grund av kraftbalansskäl reglerades 179 GWh bort under sommarmånaderna.

Produktionsåret på Ringhals 3

12

Ringhals årsredovisning 2015


Årsredovisning

Produktion R3 (TWh)

■ Producerad energi ■ Tillgänglig energi

10

8

6

4

2

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Reaktorkylpumparna försågs med läckagesystem som förhindrar en eventuell oljebrand.

Ringhals årsredovisning 2015

Att rengöra bränsleelement med hjälp av ultraljud är ett effektiv sätt att långsiktigt minska strålnivåerna i anläggningen. Här sker provprovtagning på de små partiklar av beläggning som lossnar från elementen vid rengöringen i bränslebassängen.

13


Årsredovisning

Genom KIL-projektet gjordes säkerhetshöjande åtgärder som förstärker anläggningens förmåga att upprätthålla kylningen av reaktorhärden i ett långtidsförlopp, om ett stort rörbrott skulle inträffa. Här byts kontaktdon.

Ringhals 4 Bästa driftåret genom tiderna Ringhals 4 producerade 7,60 TWh trots ett drygt två veckor långt extra stopp i början av året på grund av en bränsleskada. I samband med stoppet i februari kunde blocket genomföra den sedan länge planerade effekthöjningen till 118,6 procent eller 3300 MW termisk effekt, vilket bidrog till att R4 kunde producera mer än någonsin förut. Tillgängligheten stannade dock vid 81,2 procent. En omfattande provdrift genomfördes efter effekthöjningen. Huvudsakligen gick provprogrammen bra men två delprov ledde till ytterligare åtgärder. Efter att man provat reaktorsnabbstopp från full effekt (vilket fungerade utan anmärkning) uppstod ett läckage i en lucka på en av ånggeneratorerna.

Blocket fick kortvarigt stängas av för att felet skulle kunna åtgärdas. När man något senare provade övergång till husturbindrift från full effekt, utlöstes reaktorsnabbstopp efter ett fel på turbinernas reglerventiler. Provet genomfördes senare under året med godkänt resultat. Revisionen inleddes den 12 augusti och pågick 37 dygn. Dimensionerande arbeten var bland andra omgummering av saltvattensystemet och brandförebyggande åtgärder på reaktorkylpumparna. Ringhals 4 reglerades ner i mindre omfattning och förlorade bara 38 GWh av kraftbalansskäl.

Produktionsåret på Ringhals 4

14

Ringhals årsredovisning 2015


Produktion R4 (TWh)

■ Producerad energi ■ Tillgänglig energi

8 7 6 5 4 3 2 1 0

2010

2011

2012

Ringhals årsredovisning 2015

2013

2014

2015

Tåligare material installerades i form av nya anslutningskablar för kraftmatning och signalöverföring till ventilmanöverdon i reaktorinneslutningen.


Årsredovisning

Ombyggnad i reningsverket. I Ringhals sanitära reningsverk har en mellanlagringsbassäng byggts mellan det mekaniska och biologiska reningssteget för att jämna ut vattenflödet och därmed förbättra reningen. Drifttekniker Mikael Johansson inspekterar ett vattenprov.

Säkerhet och miljö i ständig utveckling Vi sätter alltid säkerheten främst och jobbar med ständiga förbättringar. Vårt agerande ska alltid vara säkerhetsmedvetet och miljöriktigt.

Ett axplock från vårt säkerhetsarbete Säkerhetshöjande åtgärder Från 1995 och framåt har Strålsäkerhetsmyndigheten skärpt kraven på de svenska reaktorägarna. Det har inneburit att anläggningarna har anpassats till den säkerhetsnivå som råder för nya, moderna kärnkraftverk, och det har krävt ombyggnader och förstärkningar av säkerhetssystem. Dessa säkerhetsmoderniseringar går under namnet övergångsplanerna. För Ringhals del var målgången för detta arbete 2015. Hit hör många av årets revisionsarbeten, exempelvis miljökvalificeringsåtgärder på utrustning som används för kylning i långtid samt åtgärder mot rörbrott och brand i reaktorinneslutningen. Oberoende härdkylning I november 2014 beslutade SSM att de svenska kärnkraftverken senast år 2020 ska ha infört åtgärder som signifikant stärker härdkylfunktionens oberoende. Detta som en följd av kärnkraftens stresstester efter händelserna i Fukushima 2011. Under 2015 har vi analyserat vad detta innebär för Ringhals, med fokus på Ringhals 3 och 4 som har en drifttid som sträcker sig bortom 2020. Övergångslösningar ska vara 16

genomförda 2017, vilket i huvudsak handlar om mobila enheter för spänningssättning av anläggningen. WANO på återbesök I mars 2015 besöktes Ringhals av WANO, den internationella kärnkraftsbranschens egna granskare. Syftet var en avstämning efter den stora granskning av verksamheten som gjordes 2013, för att följa upp Ringhals förbättringsarbete. Teamets slutsats var att Ringhals lagt en god plattform och grund genom den organisationsförändring som genomförts. Det ger rätt förutsättningar för vidare förbättringsarbete för att nå i mål inom samtliga granskningsområden. Nästa WANO-granskning sker i mars 2017. WANO – World Association of Nuclear Operators – är en sammanslutning av kärnkraftföretag världen över som grundades 1989. WANO:s uppgift är att verka för säkerhet och tillgänglighet. Syftet med granskningarna är att jämföra anläggningen med det internationellt bästa arbetssättet och ge förslag på förbättringsmöjligheter inom områden som drift, underhåll, strålskydd och säkerhetskultur.

Ringhals årsredovisning 2015


Årsredovisning

Säkerhetskultur Ringhals säkerhetskulturarbete har WANO:s ”Egenskaper hos en sund kärnsäkerhetskultur” som målbild. Där betonas betydelsen av varje individs engagemang för säkerheten liksom

ledningens ansvarstagande och beslutsfattande samt betydelsen av ett ledningssystem som uppmuntrar ständigt lärande.

Ett axplock från vårt arbete inom yttre miljö och arbetsmiljö • Utsläppen av radioaktiva ämnen från Ringhals till omgivningen uppgick 2015 till mindre än 0,5 procent av tillåten mängd. Stråldoserna till de personer som arbetade vid kärnkraftverket låg väl under gällande gränsvärden från SSM. • Under året har vi fortsatt att jobba mot visionen att ingen ska skadas i sitt arbete på Ringhals. Antalet inträffade arbetsolyckor med sjukskrivning är högre än vi önskar. I merparten av händelserna blev ingen allvarligt skadad eller långvarigt sjukskriven, men varje arbetsolycka är en för mycket. Arbetet med informations-, utbildnings- och utvecklingsinsatser fortsätter där var och en även har ett eget ansvar att arbeta säkert, använda föreskriven skyddsutrustning och vara rädd om sig själv och andra. • Under 2015 har ökat fokus satts på att göra riskbedömningar i verksamheten och en instruktion har tagits fram till hjälp för riskbedömningar inom arbetsmiljö, yttre miljö, kemiska produkter och brand. • Byte av korrosionsinhibator i mellankylsystemet på Ringhals 2 innebär en miljöförbättring då den tidigare kromatbaserade inhibatorn ersatts av en molybdatbaserad.

Miljömål 2015-2017 • Förebygga olyckor: Ringhals har stort fokus på att få ned antalet arbetsolyckor som leder till sjukskrivning, detta gäller både egen personal och inhyrd personal. • Operativt strålskydd: Genom förutseende strålskyddsarbete och dosprognoser ska vi hålla vår kollektivdos nere. • Kemiska produkter: De kemiska produkterna i vår kemikalieförteckning ska värderas med avseende på vilka som kan bytas ut mot produkter som är mindre skadliga för människa och miljö. • Minskning av kvinnors sjukfrånvaro: Vårt mål är att kvinnors sjukfrånvaro inte ska överstiga 3,3 procent. • Nedskräpning: Vi ska till 2017 ha halverat antalet rensbollar som släpps ut med kylvattnet till havet, jämfört med 2013 års utsläppsnivå. • Svavelhexafluorid: Utsläppsnivån 2017 ska vara i nivå med 2008 års nivå.

Ringhals counterpart Christer Axelsson visade runt granskaren Joseph McCluskeyi Ringhals träningsanläggning Navet. Ringhals årsredovisning 2015

17


Årsredovisning

Politiker lärde om kärnkraft. Efter varje valår håller Kärnkraftkommunernas samarbetsorganisation, KSO, utbildningsdagar för ledamöterna i de lokala säkerhetsnämnderna. Ringhals besöktes av ett 80-tal personer från de fem kärnkraftskommunerna Kävlinge, Nyköping, Oskarshamn, Varberg och Östhammar. På programmet stod bland annat information om strålning, reaktorsäkerhet och haveriberedskap samt besök i R2:s simulator. Dessutom anordnades en rundvandring till olika informationsstationer där ringhalsare berättade om sina arbetsområden och besvarade besökarnas frågor. Här berättar Jan Rognmo (till höger i bild) om naturlig bakgrundsstrålning och strålkällor som kan finnas i vardagsmiljön.

Våra certifieringar inom miljöområdet Ringhals miljöledningssystem är sedan 1998 certifierat enligt standarden ISO 14001. För att behålla certifieringen krävs att vi arbetar med ständiga förbättringar. Det kontrolleras i samband med interna revisioner och av externa miljörevisorer. Vårt arbetsmiljöarbete är certifierat enligt den internationella standarden OHSAS 18001. Ringhals el är miljödeklarerad enligt EPD, Environmental Product Declaration. Miljövarudeklarationen anger hur stor miljöpåverkan varje kilowattimme el har. Ett ackrediterat certifieringsorgan kvalitetssäkrar uppgifterna.

18

Kärnkraften är bra för miljön Kärnkraften är en koldioxideffektiv och klimatsmart energikälla som möjliggör klimatmålen. En kilowattimme el från Ringhals medför mycket liten miljöpåverkan. Ta del av våra miljödata här: http://gryphon. environdec.com/data/files/6/9794/epd26_Vattenfall_Ringhals_Nuclear_Power_Plant_2013.pdf. Om du inte kan följa den digitala länken här är du välkommen att läsa mer på vår hemsida www.vattenfall.se/ringhals Mer information om vårt arbete inom säkerhet och miljö finns i förvaltningsberättelsen, se sidan 26.

Ringhals årsredovisning 2015


Personalen i siffror vid årsskiftet 2015/2016 Antalet tillsvidareanställda vid Ringhals AB

1 627 personer

Inhyrd personal

1 291 personår

Nyanställda under året Avgångar (avslutat anställning, i pension etc)

97 personer 125 varav 49 till övriga Vattenfallkoncernen

Personalomsättning, totalt

7,7 procent

Personalomsättning, till extern arbetsmarknad

3,3 procent

Medelålder

45 år

Andelen kvinnor

24 procent

Andelen kvinnliga chefer

28 procent

Sjukfrånvaro

2,6 procent

Ringhals årsredovisning 2015


Årsredovisning

R1 och R2 Beslut om förtida stängning Ringhals 1 och 2 kommer att tas ur drift 2020 respektive 2019 i samband med de årliga revisionerna. Det bistra beskedet är en konsekvens av överskottet på el i Norden, de låga marknadspriserna och den höga beskattningen av kärnkraften.

Ringhals huvudägare Vattenfall fattade i slutet av april 2015 ett inriktningsbeslut om förtida stängning av R1 och R2 i tidsintervallet 2018-2020. Tidigare planeringshorisont var 50 års drifttid, det vill säga till mitten av 2020-talet. Ett formellt beslut om stängning togs av Ringhals styrelse vid en extra bolagsstämma i mitten av oktober och årtalen fastställdes då till 2019 för R2 och 2020 för R1. Anläggningarna ska köras säkert ända in i mål. För Ringhals 3 och 4 kvarstår planeringsförutsättningar om drift i 60 år. Frågor att hantera Efter inriktningsbeslutet startades ett projekt på Ringhals för att hantera alla de frågor som en framtida stängning av kärnkraftreaktorer innebär. Det handlar om frågor som rör personal och bemanning, tillståndsprocessen, finansiell optimering och anläggningstekniska frågor. Samverkan har inletts med fackliga företrädare, och dialoger om framtiden är igång mellan chefer och medarbetare. Ett stort pussel håller på att läggas där man ser över kommande kompetensbehov och pensionsavgångar för att matcha dem 20

mot de anställdas utvecklingsönskemål och framtidsplaner. Genom trygghet och yrkesmässig utveckling ska kompetens säkras för framtiden. Målsättningen är att så långt det är möjligt undvika övertalighet. Omställningen öppnar dessutom upp för nya arbetstillfällen inom det Vattenfallbolag som så småningom kommer att ansvara för rivningen av anläggningarna. På så vis kan även avvecklingen leda till utvecklingsmöjligheter för den enskilde individen. Tillstånd som tar tid För att en avvecklingsprocess ska kunna starta krävs tillstånd enligt bland annat miljöbalken. En ny miljökonsekvensbeskrivning för Ringhals måste därför tas fram och samråd hållas med berörda intressenter. Att få nödvändiga tillstånd beräknas ta cirka tre år för att kunna genomföra avställningen och ytterligare två till tre år för rivningstillståndet. Som en del i prövningsprocessen genomförde Ringhals samråd med närboende, företag, organisationer, allmänhet och myndigheter i november 2015.

Ringhals årsredovisning 2015


Årsredovisning

4 STEG FÖR AVVECKLING

AVSTÄLLNINGSDRIFT När ett kärnkraftsblock fasats ut från elnätet för sista gången inleds avställningsdriften. Det innebär att reaktorn är kallt avställd och kontrollrummet är bemannat, precis som under vilket produktionsstopp som helst. Anläggningen sköts och nödvändigt underhåll och service genomförs.

SERVICEDRIFT Nästa fas i avvecklingen inleds när allt uranbränsle transporterats bort. Personalstyrkan kan därefter minskas något och förberedelser görs inför rivningen. Verksamheten och nödvändiga tillstånd går i denna fas över från Ringhals AB till ett bolag i Vattenfalls regi som kommer att ansvara för den fortsatta avvecklingen.

RIVNING När alla tillstånd är klara, exempelvis miljötillstånd, rivningstillstånd och bygglov för tillfälliga förvar, kan rivningsarbetet påbörjas. Arbetet sker i två steg: först den kärntekniska rivningen inuti anläggningen då komponenter etc monteras ner, följt av den konventionella rivningen av byggnader.

ÅTERSTÄLLNING Efter att byggnaderna rivits och allt restmaterial transporterats bort ska platsen friklassas radiologiskt och marken göras i ordning för framtida användning. Vad det blir vet man inte idag men hela området vid Ringhals är klassatt som ”riksintresse för energiproduktion”.

Ringhals årsredovisning 2015

21


Årsredovisning

Stort och smått 2015 Januari 800 TWh sedan starten I mitten av januari passerade Ringhals produktion milstolpen 800 miljarder kilowattimmar sedan starten 1974. Det skulle till exempel räcka till Sveriges samtliga hushåll i 40 år eller till en stad av Varbergs storlek i 2000 år.

Ändrad inriktning för R1 och R2 Den 28 april meddelade Vattenfall sitt beslut om ändrad inriktning för planerad drifttid för Ringhals 1 och 2. Senare under året fastställdes återstående drifttid till 2019 för R2 och 2020 för R1.

Februari

Maj

Klartecken för effekthöjning på R4 Strålsäkerhetsmyndighetens tillstånd i mitten av februari innebar att Ringhals 4 kunde ställa om anläggningen för en högre effektnivå och ta till vara den ökade produktionskapacitet som ånggeneratorbyte och turbinuppgraderingar möjliggjort. Med cirka 175 MW högre elektrisk effekt kan R4 nu förse ytterligare 260 000 hushåll med el.

Mars

Framtidens kemister, fysiker och matematiker Tjejerna var extra framgångsrika och tog hem förstaplatserna i såväl kemi, fysik som matematik när årets upplaga av Ringhalspriset delades ut till gymnasieelever på Peder Skrivares skola i Varberg. Skolan har en tradition att ha duktiga elever inom tekniska och naturvetenskapliga ämnen, något som Ringhals vill uppmuntra.

Juni Robust och redo Ett eget oberoende IT-nätverk, avbrottsfri kraftmatning för viktig utrustning samt fler och säkrare kommunikationsvägar för samtal och data. Det är några av nyheterna i Ringhals ledningscentral för haveriberedskapen, som återinvigdes efter modernisering. WANO peer review Första veckan i mars besöktes Ringhals av WANO, den internationella kärnkraftsbranschens egna granskare. Syftet var en avstämning efter den stora granskning av verksamheten som gjordes 2013, för att bilda sig en uppfattning om Ringhals fortsatta förbättringsarbete.

April Revision på Ringhals 1 Årets revisionssäsong inleddes i mitten av april på R1. Bland de riktigt stora jobben fanns byte av den ena generatorn samt utbyte av huvudtransformator och lokaltransformator. 22

Solen värmer Ringhals entreprenörer Nu värms Ringhals korttidsboende för inhyrd personal med solenergi. 70 procent av energibehovet täcks genom 264 kvadratmeter solpaneler på boendets tak. Ringhals årsredovisning 2015


Årsredovisning Revision på Ringhals 3 För första gången på flera år var det underhållsåtgärderna, inte anläggningsändringarna, som styrde revisionslängden på Ringhals 3. Totalt var cirka 1100 personer engagerade, varav 300 ringhalsare.

Juli

September Full rulle i Infocenter 1800 personer passade på att besöka Ringhals Infocenter under sommaren. Tack vare den nyöppnade Kattegattleden mellan Helsingborg och Göteborg stannade extra många cyklister till för att vila benen och lära sig mer om energi och kärnkraft. Internationell sommarskola lärde på Ringhals Ringhals stod värd för ett besök från World Nuclear University Summer Institute, en intensiv sommarskola där lovande talanger i kärnkraftbranschen under sex veckor fördjupar sina kunskaper under ledning av erfarna mentorer.

Augusti

Flygförbudzon över Ringhals I september infördes ett tillfälligt flygförbud över skyddsobjektet Ringhals, som senare ersattes av ett permanent förbud för alla luftfartyg inklusive drönare och modellflygplan. Flygförbudet gäller luftrummet under 2000 fot (cirka 600 meter) i höjdled och horisontellt inom en cirkel med en radie på en nautisk mil.

Oktober Lika organisationer på båda kärnkraftverken Förutsättningarna för samarbete och samordning mellan Ringhals och Forsmark tog ett stort kliv framåt den 1 oktober. Gemensamma stabsavdelningar för administration, personal och kommunikation infördes och Forsmark gick över till samma organisationsstruktur som Ringhals haft sedan 2014.

November Beredskap övades Under ledning av Länsstyrelsen i Hallands län övade olika aktörer samarbete under kärnkraftsövningen Gripen. Övningen pågick under flera dagar och förutom Ringhals haveriberedskapsorganisation engagerades kommuner, region, polis, försvarsmakten och privata aktörer i länet.

December

Kickoff inför WANO 2017 2017 är det åter dags för en WANO-granskning på Ringhals och förberedelsearbetet är i full gång. I slutet av augusti samlades alla ringhalsare som kommer att tjänstgöra som ”counterparts” till ett uppstartsmöte och erfarenhetsutbyte med tidigare deltagare.

Ringhals årsredovisning 2015

Ökat förtroende för Ringhals Förtroendet för Ringhals är gott. Det visar resultaten från de årliga opinionsundersökningar som görs i regionen runt kärnkraftverket. Förtroendet för Ringhals har ökat flera år i rad sedan 2012 och ligger nu över 80 procent.

23


Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Ringhals AB Org nr 556558-7036 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31

Innehåll Förvaltningsberättelse25 Resultaträkning28 Balansräkning29 Kassaflödesanalys31 Redovisningsprinciper32 Väsentliga uppskattningar och bedömningar 34 Noter35 Underskrifter46

24

Ringhals årsredovisning 2015


Årsredovisning

Förvaltningsberättelse Verksamheten Ringhals AB, organisationsnummer 556558-7036 med säte i Väröbacka, bedriver kärnkraftsverksamhet. Ringhals kärnkraftverk ligger på västkusten cirka sex mil söder om Göteborg i Varbergs kommun och är Nordens största kraftverk. I Ringhals verksamhet ingår de fyra producerande kärnkraftreaktorerna Ringhals 1 - 4. Ringhals AB är dotterföretag till Vattenfall AB, org nr 556036-2138, som i sin tur ägs av svenska staten. Vattenfall AB äger 70,44% i Ringhals AB. Sydkraft Nuclear Power AB, som är ett helägt dotterföretag till Sydkraft AB äger resterande 29,56% i företaget. I syfte att öka öppenheten för hur styrelsearbetet i Ringhals AB bedrivs och att öka förtroendet för att arbetet i styrelsen sker i enlighet med gällande konkurrenslagstiftning följer styrelsen Code of Conduct för styrelsearbete i kärnkraftföretag. Koden är ett regelverk för utbyte av information, vilken har delats upp i en vit respektive svart lista över vilken information som får respektive inte får utbytas. För att övervaka styrelsens efterlevnad av koden finns en extern observatör nominerad av Energimarknadsinspektionen. Styrelsen i Ringhals AB gör årligen en utvärdering av styrelsens efterlevnad av koden. Årsredovisningen är skriven i tusentals kronor (tkr) om inte annat anges. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Produktionen som levererades från de fyra Ringhalsblocken blev 21,1 (24,6) TWh och den genomsnittliga energitillgängligheten för Ringhals blev 64,4 (77,3) %. Ringhals produktion 2015 var lägre jämfört med 2014 vilket främst beror på att Ringhals 2 var avställd hela året pga förlängd revision. Produktionen på Ringhals 1 var högre 2015 jämfört med 2014, främst på grund av en längre och mer omfattande revision 2014. Revisionen 2014 på Ringhals 2 förlängdes på grund av reparation av inneslutningens bottenplåt och avslutades i juli 2015. Samtidigt tog revisionen för 2015 vid som innehållsmässigt var mycket omfattande. Produktionen på Ringhals 3 var lägre 2015 jämfört med 2014, delvis på grund av en något längre revision 2015 samt har på grund

av kraftläget blivit nedreglerade vid sex tillfällen under 2015. Produktionen på Ringhals 4 var högre 2015 jämfört med 2014, främst på grund av den effekthöjning som genomfördes under första kvartalet 2015. Tidigare dotterbolaget Barsebäck Kraft AB har under året sålts till Sydkraft Nuclear Power AB. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Den 1 mars 2016 avgick Eva Halldén som verkställande direktör och ersattes av Björn Linde. Försäljning och resultat Ringhals AB säljer till Vattenfall AB och Sydkraft Nuclear Power AB den elkraft som producerats till självkostnadspris enligt gällande konsortialavtal. Den totala omsättningen för bolaget uppgick till 8 179 (8 008) MSEK varav 8 126 (7 957) MSEK utgjordes av kraftförsäljning till delägarna. Avvikande skillnader från föregående års resultat är bland annat kärnkraftsskatten som har minskat jämfört med 2014 på grund av den förlängda revisionen på Ringhals 2. KAF (avgift enligt finansieringslagen) har ökat jämfört med 2014 på grund av en höjd avgift från 2,4 öre/kWh till 4,2 öre/kWh. Från och med 1 augusti 2015 höjdes kärnkraftsskatten med 17 procent jämfört med 2014. Trots högre lån mot delägarna har räntekostnaderna minskat jämfört med 2014 på grund av lägre räntesats. Vattenfalls ABs styrelse fattade i slutet på april 2015 beslut om en ändrad inriktning för drifttiderna vid Ringhals 1 och 2. Inriktningen innebar en förkortad livslängd för Ringhals 1 och 2 där de två blocken kommer att stängas mellan åren 2018 – 2020. Tidigare planeringshorisont var 50 års drifttid till mitten av 2020-talet. Ringhals styrelse fattade i slutet på augusti beslut om att begränsa investeringar för Ringhals 1 och 2. Analys av styrelsebeslutet innebar att reaktorerna under nuvarande förutsättningar inte kan drivas längre än till 2020. Beslutet innebar en förkortad avskrivningstid av anläggningarna vilket medförde en höjning av avskrivningskostnaderna under årets sista kvartal. Efter beslut i Ringhals styrelse under december genomför-

Flerårsöversikt 2015

2014

2013

2012

2011

21 076

26 697

24 377

18 901

23 967

8 179 087

8 007 820

7 978 105

7 882 767

6 338 970

Rörelseresultat (tkr)

-10 735 805

419 320

581 811

918 420

576 012

Resultat efter finansiella poster (tkr)

-10 855 539

2 292

6 000

7 500

4 500

16 122 598

25 963 659

24 405 273

29 595 185

26 508 676

561 027

560 114

563 513

559 214

557 660

12

33

31

22

20

1 641

1 618

1 577

1 547

1 511

Produktion (GWh netto) Nettoomsättning exkl. punktskatter (tkr)

Balansomslutning (tkr) Eget kapital (tkr) Soliditet, % Medelantal anställda (st)

Ringhals årsredovisning 2015

25


Årsredovisning

des per balansdagen 2015-12-31 nedskrivning av det samlade anläggningsvärdet för Ringhals 1 och Ringhals 2, vilket medförde en nedskrivningskostnad på 10 863 MSEK. Personal Under 2015 har 97 personer anställts och 125 personer har lämnat Ringhals AB. Personalomsättningen var därmed 7,7% under året. 53 personer har gått till extern arbetsmarknad, 49 personer till annat Vattenfallbolag och 23 personer i pension. Antalet tillsvidareanställda uppgick vid årsskiftet till 1627 personer, vilket är en minskning med 30 personer jämfört med samma tidpunkt 2014. De senaste årens positiva trend i jämställdhetsarbetet håller i sig, 24,3 % är kvinnor och 27,7 % kvinnliga chefer. Sjukfrånvaron ligger på 2,6 %, en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med 2014. Miljö Ringhals AB bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt kärntekniklagen. Verksamhetens säkerhetspåverkan regleras i kärntekniklagen och dess miljöpåverkan i strålskyddslagen och miljöbalken. Ringhals AB är certifierat enligt ISO 14001 sedan 1998. Ringhals arbetsmiljöledning är certifierad sedan 2006 enligt AFS 2001:1 och OHSAS 18001. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket har vid ett flertal tillfällen inspekterat reaktorsäkerhets-, strålskydds- och miljöarbetet och efterlevnaden av tillstånd, villkor och författningar. I årliga rapporter till SSM beskrivs säkerhets- och strålskyddsläget i relation till föreslagen utveckling, erhållna resultat och inträffade händelser. SSM sammanställer årligen en gemensam rapport till regeringen om säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftsreaktorerna. Sammanfattningsvis har inga händelser inträffat under 2015 som klassats som INES1 eller högre enligt IAEA:s internationella sjugradiga skala (International Nuclear Event Scale). De säkerhetsprogram som finns för varje kärnkraftreaktor, och som uppdateras årligen, innehåller den information som behövs för att få en helhetsbild av de åtgärder som görs för att uppfylla SSM föreskrifter. Ett separat dokument, så kallad övergångsplan, omfattar åtgärder för modernisering (analyser och projekt) relaterade till föreskriften för konstruktion och uppförande av kärnkraftsanläggningar. Moderniseringsarbetet enligt övergångsplanerna har slutförts under året. I början av året slutfördes en återkommande helhetsbedömning av Ringhals 1 säkerhet och strålskydd enligt krav i Kärntekniklagen. Helhetsbedömningen avser anläggningens utformning och verksamhet i nuläget samt framtidsutsikterna för de kommande tio åren, inklusive grunderna för att köra blocket längre än de ursprungligen planerade 40 åren. Helhetsbedömningen med tillhörande åtgärdsprogram har redovisats till SSM, som grund för myndighetens ställningstagande gällande förutsättningarna att driva Ringhals 1 vidare under tiden fram till nästa återkommande helhetsbedömning. Ringhals genomförde under 2011 som en konsekvens av Fukushimahändelsen en samlad risk- och säkerhetsbedömning utifrån händelser som är svårare än vad man tidigare räknat med, de så kallade stresstesterna. Resultatet från stresstesterna visar att anläggningarna i grunden är robusta. Under 2012 inlämnade Ringhals till SSM en redovisning av planerade

26

åtgärder i syfte att ytterligare stärka anläggningens tålighet mot vissa händelser. Vidareutveckling efter stresstesterna hanteras inom Ringhals. Under 2015 har åtgärder fortsatt genom­förts och redovisats till SSM, enligt tidplan för långsiktiga utredningar och åtgärder. I den årliga miljörapporten till Länsstyrelsen redovisas samtliga miljötillstånd och hur bolaget efterlever dessa. I miljörapporten redovisas också förbrukning av kemiska produkter, utsläpp till vatten och luft, avfallsproduktion samt inträffade incidenter under året. Verksamhetens miljöpåverkan är liten. Ringhals har ett bra och förebyggande miljöarbete, vilket verifierats av myndigheter och certifieringsorgan vid återkommande kontroller och granskningar. Investering och finansiering Investeringar i materiella anläggningar i Ringhals AB, uppgick till 2 543 (2 622) MSEK. Fokus för Ringhals investeringsverksamhet är säker och stabil drift. All upplåning finansieras i sin helhet av delägarna i proportion till ägarandel. Framtida utveckling Säker och stabil drift kommer alltid främst i verksamheten, varje dag året om. I detta ligger också att fullfölja alla åtgärder enligt myndigheters beslut och att uppfylla kraven i förelägganden och miljödomar. De reaktorer som senast år 2020 inte har en permanent lösning enligt Strålsäkerhetsmyndighetens beslut om oberoende härdkylning kommer inte att få tillstånd för fortsatt långsiktig drift. För Ringhals berörs R3 och R4. Ringhals 1 och Ringhals 2 ska ha förutsättningar för att upprätthålla säker drift under planerad drifttid. Därefter ska planering och genomförande av nödvändiga åtgärder vara klara för att minimera tiden för avställnings- och servicedrift. Ökad samverkan med Forsmark och övriga Vattenfall för att uppnå effektiviseringsmöjligheter, vilket är en förutsättning för att klara de ekonomiska krav som ställs, inte minst till följd av de låga marknadspriserna på el. Finansiell riskstyrning För att hantera valutarisker och för att säkra framtida flöden, tecknar bolaget terminskontrakt. Det verkliga värdet på utestående terminskontrakt per balansdagen uppgick till 15,8 (36,5) MSEK (exklusive beaktande av uppskjuten skatt). Bolagets ansvar, enligt Atomansvarighetslagen i händelse av nukleär olycka, är täckt genom atomansvarsförsäkringar. Dessa försäkringar är försäkrade i ELINI (European Liability Insurance for the Nuclear Industry), Blue:RE (administreras av ELINI) och NNI (Nordiska atomförsäkringspoolen). ELINI och Blue:RE är ömsesidigt ägda försäkringsbolag. Anläggningarna är försäkrade mot maskin-, brand och nukleär skada genom egendomsförsäkringar hos EMANI (European Mutual Association for Nuclear Insurance) och Vattenfall Insurance. EMANI är ett ömsesidigt ägt försäkringsbolag. Övriga ansvar försäkras av en allmän ansvarsförsäkring, som tecknats hos Vattenfall Insurance. Alla projekt täcks av EAR-försäkringar (Erection All Risk). EAR- försäkringen är en projektförsäkring som tecknas av Ringhals för att täcka skador orsakade av entreprenörer. Det innebär att entreprenörerna inte behöver teckna egna projektförsäkringar samt att försäkringen förenklar en eventuell

Ringhals årsredovisning 2015


Årsredovisning

skadereglering. Sammantaget sänker detta försäkringskostnaderna för projekten. Ringhals har under året bara haft en mindre försäkringsskada i form av en översvämning på Ringhals 2. Ersättningen blev ca 700 tkr. Kärnavfallsavgiften (KAF-avgiften) ökade 2015 och det råder en stor osäkerhet om den framtida avgiftsnivån efter 2017. Verksamhet inom forskning och utveckling Kostnaderna för forskning och utveckling uppgick till 26,3 (29,7) MSEK. De områden som forskning och utveckling bedrivs inom är materialforskning, processoptimering, reaktorsäkerhet, provningsteknik, kemi och radiokemi, underhåll, el, I&C (Instrument och kontroll), ånggeneratorteknik och inom härd- och bränsleområdet. Avgifter uppgående till 23,6 (26,4) MSEK har erlagts till Strålsäkerhetsmyndighetens forskningsprogram. Dessutom har bolaget i huvudsak via Kärnavfallsfonden (not 7), finansierat FoU inom Svensk Kärnbränslehantering AB, varav bo­ lagets andel under 2015 uppgår till 41,2 (47,4) MSEK. Dessa kostnader står Vattenfall AB för. Resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt 11 544 994 kr. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan: Utdelning (352 885 st x 5 SEK)

1 764 425

Balanseras i ny räkning

9 780 569

Summa

11 544 994

Styrelsens yttrande enligt ABL 18 kap 4§ Baserat på bolagets starka finansiella ställning, finner styrelsen i företaget att den föreslagna utdelningen inte medför någon väsentlig begränsning av bolagets förmåga att göra eventuellt nödvändiga investeringar eller att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Mot bakgrund av ovanstående finner styrelsen förslaget om vinstutdelning på 1 764 425 SEK noga övervägt och försvarligt med hänsyn till dels de krav på verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet dels företagets konsoliderings- och investeringsbehov och likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen finner vidare att utdelningen är i enlighet med ägarens policy om utdelningsstorlek.

Ringhals årsredovisning 2015

27


Årsredovisning

RESULTATRÄKNING tkr

Not

2015

2014

Nettoomsättning exkl. punktskatter

3

8 179 087

8 007 820

Kostnad för sålda varor

7

-18 787 007

-7 483 169

-10 607 920

524 651

-77 581

-84 740

-26 368

-29 700

13 827

13 217

-37 762

-4 108

-127 885

-105 331

-10 735 805

419 320

Bruttoresultat Administrationskostnader

5

Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

4, 6

Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag

8

18 706

3 476

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

9

1 006

5 555

10

-139 446

-426 059

-119 734

-417 028

10 862 597

0

7 058

2 292

2 325

-398

9 383

1 894

Räntekostnader och liknande resultatposter

Bokslutsdispositioner

11

Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

28

12

Ringhals årsredovisning 2015


Årsredovisning

BALANSRÄKNING tkr

Not

2015-12-31

2014-12-31

13

-

0

0

0

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark

14

518 751

992 648

Maskiner och andra tekniska anläggningar

15

7 469 828

14 718 641

Inventarier, verktyg och installationer

16

173 015

158 997

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

17

778 576

3 039 382

8 940 170

18 909 668

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag

18

947

132 309

Fordringar hos koncernföretag

19

2 046 060

48 113

Andra långfristiga värdepappersinnehav

20

14 539

14 539

Uppskjuten skattefordran

21

487 985

11 291

Andra långfristiga fordringar

22

113 324

3 043 540

2 662 855

3 249 792

11 603 025

22 159 460

4 105 614

3 615 088

4 105 614

3 615 088

20 167

15 460

253 770

40 091

Fordringar hos moderföretag, koncernkonto

39 646

Övriga fordringar

26 200

37 053

74 177

96 507

413 959

189 111

4 519 573

3 804 199

16 122 598

25 963 659

Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

Ringhals årsredovisning 2015

23

29


Årsredovisning

tkr

Not

2015-12-31

2014-12-31

Aktiekapital (352 885 aktier, kvotvärde 1 146 kr)

404 406

404 406

Reservfond

145 076

145 076

549 482

549 482

Balanserat resultat

2 162

8 738

Årets resultat

9 383

1 894

11 545

10 632

561 027

560 114

1 742 715

10 296 142

1 065 993

1 029 626

72 578

85 652

1 138 571

1 115 278

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

24

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Obeskattade reserver

25

Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar

26

Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag

27

7 578 895

6 693 144

Övriga skulder

28

3 180 467

5 954 894

10 759 362

12 648 038

Leverantörsskulder

265 989

376 664

Skulder till koncernföretag

138 176

208 677

29 482

31

Aktuell skatteskuld

482 219

12 867

Övriga skulder

293 144

175 607

741 363

540 790

1 920 922

1 344 087

16 122 598

25 963 659

Kortfristiga skulder

Skulder till moderföretag, koncernkonto Skulder till intresseföretag

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

29

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter

30

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

30

212 180

234 175

30

Ringhals årsredovisning 2015


Årsredovisning

KASSAFLÖDESANALYS tkr

Not

2015

2014

-10 735 805

419 320

12 510 202

1 299 493

25 230

44 239

1 799 627

1 763 052

1 006

5 555

12 000

3 476

-139 446

-426 059

-5 016

13 049

1 668 171

1 359 073

Förändring av varulager

-490 526

-164 096

Förändring av rörelsefordringar

-185 202

306 275

136 965

85 367

1 129 408

1 586 619

-153

138 221

-2 542 641

-2 621 707

0

-2 404 574

-2 621 707

-8 469

-5 293

Upptagna lån

1 352 763

1 024 716

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

1 344 293

1 019 423

69 128

-15 665

-29 482

-13 817

39 646

-29 482

Den löpande verksamheten Rörelseresultat - Avskrivningar och nedskrivningar - Övriga poster som inte ingår i kassaflödet

Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Betald inkomstskatt Nettokassaflöde från den löpande verksamheten

31

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av aktier i dotterföretag Avyttring av aktier i dotterföretag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning

Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

Bolagets likvida medel är en del av Vattenfalls koncernkonto och redovisas i balansräkningen under kortfristiga fordringar eller skulder.

Ringhals årsredovisning 2015

31


Årsredovisning

Noter Belopp i tkr om inte annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1. De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid upprättande av de finansiella rapporterna sammanfattas nedan.

Resultaträkning Intäktsredovisning Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, dvs. produktion av el. Belopp som erhålls för annans räkning ingår inte i företagets intäkter. I de fall varor och tjänster byts mot likartade varor och tjänster redovisas ingen intäkt. Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter och efter avdrag för moms och energiskatter, och redovisas i posten Nettoomsättning. Försäljning och distribution av energi Energiförsäljning intäktsredovisas vid leveranstidpunkten. Försäkringsersättningar Vid driftsstopp, skador etc. som helt eller delvis täcks av försäkringsersättning redovisas en beräknad försäkringsersättning när denna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäkringsersättningar nettoredovisas mot de kostnader som ersättningen avser att täcka.

Avgiftsbestämda pensionsplaner Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka fastställda avgifter betalas till en separat juridisk enhet. Någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter finns inte i de fall den juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till de anställda. Avgifter till avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs under det räkenskapsår de avser. Förmånsbestämda pensionsplaner Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgiftsbestämda pensionsplaner. Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner i egen regi hos Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti och värderar denna i enlighet med den erhållna uppgiften. Förpliktelsen värderas till det belopp som PRI beräknar årligen. Företaget har ett antal kapitalförsäkringar som tecknats för att täcka pensionsåtaganden gentemot anställda. Kapitalförsäkringarna redovisas som tillgång. Ersättningar vid uppsägning En avsättning för avgångsvederlag redovisas endast om företaget är förpliktigat att avsluta en anställning före den normala tidpunkten eller när ersättningar lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång. Avsättning görs för den delen av uppsägningslönen som den anställde får utan arbetsplikt, med tillägg för sociala avgifter. Låneutgifter Låneutgifter, i den mån de inte hänförs till aktiveringar, kostnadsförs i den period som de hänförs till och redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter.

Leasing Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing. Leaseavgifter där företaget är leasetagare kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Avskrivningar Markanläggningar, byggnader, maskiner och andra tekniska anläggningar samt inventarier, verktyg och installationer skrivs av linjärt under den bedömda nyttjandeperioden. Grundinvesteringarnas avskrivningsperiod ändrades 2006 från 25 till 40 år, 2008 från 40 till 50 år, dock var redan samtliga grundinvesteringar avskrivna. Ringhals 3 och Ringhals 4 skrivs av på 60 år från 1 juli 2014. Bolaget tillämpar s k komponentavskrivning. Avskrivningstiden varierar mellan 3-60 år beroende på vilken systemdel investeringen avser. Inventarier, verktyg och installationer skrivs av på 3-10 år. Alla avskrivningskostnader redovisas i resultaträkningen under kostnad sålda varor.

Ersättningar till anställda

Nedskrivningar

Kortfristiga ersättningar Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bonus, bilersättningar och liknande är ersättningar som förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde tjänar in ersättningen och kostnadsförs löpande om inte utgiften inkluderats i anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång. Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonterade beloppet som företaget förväntas betala till följd av den outnyttjade rättigheten.

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Ränteintäkter Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning av ränteintäkter görs på basis av den underliggande tillgångens avkastning enligt effektivräntemetoden. Erhålla utdelningar Intäkter från utdelningar redovisas när rätten att erhålla betalningen fastställts.

32

Allmänna principer Per balansdagen bedöms om det föreligger en indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en nedskrivning som kostnadsförs. Avseende nedskrivningstest på kärnkraftsreaktorer sker detta på koncernnivå i Vattenfall AB. Ringhals årsredovisning 2015


Årsredovisning

Nedskrivningsprövningen görs per varje enskild tillgång med ett oberoende flöde av inbetalningar. Vid behov behöver tillgångarna grupperas ihop till kassagenererande enheter för att identifiera inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar. Nedskrivningsprövning görs i dessa fall för hela den kassagenerande enheten. En nedskrivning redovisas när en tillgång eller en kassagenererande enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. Nedskrivningen belastar resultaträkningen. Återföring av nedskrivningar Nedskrivningar av andra immateriella och materiella anläggningstillgångar än goodwill återförs om skälen som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats. Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Allmänna principer Per varje balansdag görs en bedömning av om det finns någon indikation på att en eller flera finansiella anläggningstillgångar har minskat i värde. Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde, se ovan. Återföring av nedskrivning Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar återförs om de skäl som låg till grund för nedskrivningen har förändrats. Utdelningar från dotterföretag Utdelningar från dotterföretag intäktsredovisas när moderföretagets erhåller utdelningen från dotterföretaget. Koncernbidrag Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Balansräkning Immateriella anläggningstillgångar Företaget tillämpar kostnadsföringsmodellen, dvs utgifter för internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar kostnadsförs när de uppkommer. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla företaget och anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar. Korttidsinventerier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande. Anskaffningsvärde I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet och syftar till att bringa tillgången på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med företagsledningens avsikt med förvärvet. Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering, installation och montering, lagfarter samt konsulttjänster. Låneutgifter som är direkt hänförliga till investeringar i anläggningstillgångar som Ringhals årsredovisning 2015

tar betydande tid i anspråk att färdigställa inräknas i anskaffningsvärdet under uppförandeperioden. Anskaffningsvärdet reduceras med offentliga bidrag som erhållits för förvärv av anläggningstillgångar. Anskaffningsvärdet inkluderar inte, till följd av kopplingen mellan redovisning och beskattning, beräknade utgifter för nedmontering, bortforsling och återställande av mark. Tillkommande utgifter Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande. Övriga tillkommande utgifter aktiveras under förutsättning att det ger ekonomiska fördelar i framtiden. Andelar i intresseföretag Innehav i intresseföretag värderas till anskaffningsvärde eventuellt minskat med nedskrivningar. Utdelningar från intresseföretag redovisas som finasiell intäkt. Finansiella instrument Allmänna principer Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde, i förekommande fall med tillägg för transaktionskostnader. En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när företaget blir part enligt instrumentets avtalsenliga villkor. Kundfordringar redovisas när faktura har skickats till kund. Skuld tas upp när motparten har utfört sin prestation och företaget därmed har en avtalenlig skyldighet att betala även om faktura inte har erhållits. Leverantörsskulder redovisas när faktura har mottagits. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när företaget förlorar kontrollen över rättigheterna. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. Övervägande del av finansiella tillgångar och skulder tas bort från balansräkningen genom erhållande eller erläggande av betalning. Kundfordringar och liknande fordringar Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med fasta betalningar eller betalningar som går att fastställa med belopp. Kundfordringar värderas till det värde som beräknas inflyta efter avdrag för osäkra fordringar. Nedskrivning av kundfordringar redovisas i posten Försäljningskostnader. Finansiella skulder Kortfristiga skulder värderas till det värde varmed reglering kommer att ske. Långfristiga skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Derivatinstrument Företaget använder terminer för att säkra valutarisker. Derivatinstrument värderas enligt lägsta värdets princip, till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde om det inte utgör säkringsinstrument i ett effektivt säkringssamband. Derivatinstrument med negativt värde värderas till det belopp som förpliktelsen skulle kunna regleras med på balansdagen.

33


Årsredovisning

Varulager Företaget använder sig av grundprincipen historiska anskaffningskostnader vid bestämmande av lagervärdet. Varje vara inom ett artikelnummer prissätts till ett vägt medelvärde av alla historiska anskaffningspriser. Största delen av varulagret består av kärnbränsle. Fordringar och skulder i utländsk valuta Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. När en fordran eller skuld har terminssäkrats och denna säkring uppfyller kraven för säkringsredovisning värderas fordran eller skulden till terminskursen vid säkringstillfället. Valutakursvinster och -förluster avseende rörelseposter redovisas i posterna Övriga rörelseintäkter och Övriga rörelsekostnader. Finansiella valutakursvinster och -förluster redovisas under rubriken Resultat från finansiella poster. Inkomstskatter Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom då den underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas om det finns en legal rätt till kvittning. Aktuell skatt/Uppskjuten skatt Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller per balansdagen och nuvärdesberäknas inte. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader, dvs. skillnaden mellan de redovisade värdena för tillgångar och skulder och deras skattemässiga värden samt skattemässiga underskott, Uppskjuten skatt redovisas inte på temporära skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill. Förändringar i uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte förändringen är hänförlig till en post som redovisas i eget kapital. Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag för att återspegla aktuell bedömning av framtida skattemässiga resultat. Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver med 22 %. Avsättningar En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Om effekten av när i 34

tiden betalningen sker är väsentlig redovisas avsättningen till nuvärdet av de framtida betalningar som krävs för att reglera förpliktelsen. Diskonteringsräntan utgörs av den räntesats som före skatt avspeglar aktuell marknadsbedömning av det tidsberoende värdet av pengar och de risker som är förknippade med framtida betalningar till den del riskerna inte betaktas genom att justeringar gjorts vid bedömningen av de framtida betalningarna. Avsättningen tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för. Avsättningen prövas varje balansdag och eventuell justering av avsättningen redovisas i resultaträkningen. Förändringar i avsättningen för återställande, nedmontering och bortforsling som beror på förändringar av den uppskattade utgiften avseende utflöde av resurser eller diskonteringsräntan förändrar tillgångens anskaffningsvärde. Periodisk förändring av nuvärdet redovisas som en räntekostnad.

Övrigt Ansvarsförbindelser Som ansvarsförbindelse redovisas • en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av att en eller flera osäkra händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller • en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. Likvida medel Likvida medel i kassaflödesanalys utgörs av disponibla tillgodohavanden på koncernens koncernkonto.

Not 2 Väsentliga uppskattningar och bedömningar Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också bedömningar som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna årsredovisning. Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. Uppskattningar och bedömningar ses över årligen. Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande räkenskapsår. Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.

Ringhals årsredovisning 2015


Årsredovisning

Kärnavfallsavgift (KAF-avgift) KAF-avgiften är en avgift som Ringhals betalar för den nuvarande och framtida kostnaden för lagring av utbränt kärnbränsle samt avveckling (nedmontering) av kärnkraftverken. Det råder stor osäkerhet kring hur stora de framtida kostnaderna kan komma att bli och hur stor del av denna osäkerhet som skall täckas av avgiften i förväg. Avgiften för Ringhals del har ökat 2015 från 2,4 öre/kWh till 4,2 öre/kWh. Nivån 4,2 öre/kWh gäller för åren 20152017. Från 2018 kan avgiften komma att öka ytterligare, eftersom Ringhals 1 och Ringhals 2 förkortar antal driftår med 5,5 respektive 5,8 år. Beräkning av avgiften baseras på planerad produktion och med förkortad drifttid blir utbetalningar till Kärnavfallsfonden lägre än beräknat när avgiftsnivån beslutades. Det råder stor ovisshet om avgiften efter 2017. Prövning av nedskrivningsbehov för materiella anläggningstillgångar Företaget har betydande värden redovisade i balansräkningen avseende materiella anläggningstillgångar. Dessa testas för nedskrivningsbehov i enlighet med de redovisningsprinciper som beskrivs i koncernens Not 1 Redovisnings- och värderingsregler. Inkomstskatter och uppskjutna skatter Företaget redovisar i sin balansräkning uppskjutna skattefordringar och skulder vilka förväntas bli realiserade i framtida perioder. Vid beräkning av dessa uppskjutna skatter måste vissa antaganden och uppskattningar göras avseende framtida skattekonsekvenser som hänför sig till skillnaden mellan i balansräkningen redovisade tillgångar och skulder och motsvarande skattemässiga värden. Uppskattningarna inkluderar även att skattelagar och skattesatser kommer att vara oförändrade samt att gällande regler för utnyttjande av förlustavdrag inte kommer att ändras.

Not 4 Operationell leasing Företaget leasar förmånsbilar samt inventarier och kontorsmoduler enligt avtal om operationell leasing. Kostnadsförda leasingavgifter under året uppgår till 22 296 (29 557). Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande: 2015

2014

Inom 1 år

20 927

30 351

1-5 år

24 766

53 019

45 693

83 370

2015

2014

578

578

Skatterådgivning

74

4

Andra uppdrag

55

67

707

649

Revisionsuppdraget

112

129

Summa

112

129

Totala ersättningar till revisorer

819

778

Senare än 5 år Summa

Not 5 Ersättning till revisorer

Ernst and Young AB Revisionsuppdraget

Summa PriceWaterhouseCoopers AB

Not 3 Nettoomsättning exkl. punktskatter Nettoomsättning per verksamhetsgren 2015

2014

8 126 175

7 989 118

Tjänster

11 162

11 752

Övrigt

41 750

6 950

8 179 087

8 007 820

Elförsäljning

Summa

Ringhals årsredovisning 2015

35


Årsredovisning

Not 6 Löner och ersättningar

Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal) 2015

2014 2015

2014

Kvinnor

2

4

Män

7

5

Totalt

9

9

Kvinnor

4

4

Män

6

7

10

11

Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör

Styrelse 2 900

2 843

Övriga anställda

840 820

834 062

Summa löner och andra ersättningar

843 720

836 905

Övriga ledande befattningshavare

Sociala kostnader Pensionskostnader

100 700

95 918

780

743

Övriga sociala kostnader

290 850

282 081

Summa sociala kostnader

391 550

377 999

Varav för styrelse och verkställande direktör

Totalt

Not 7 Avskrivningar och nedskrivningar I löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören ovan ingår tantiem med 95 (97). Avgångsvederlag m m Avtal har träffats med den verkställande direktören om avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner vid uppsägning från företagets sida. Enligt anställningsavtalet gäller 6 månaders uppsägningstid från den verkställande direktörens sida och 6 månaders uppsägningstid från företagets sida. Den 1 mars 2016 avgick Eva Halldén som verkställande direktör och ersattes av Björn Linde.

2015

2014

12 510 203

1 298 755

1 647 607

1 298 755

Varav nedskrivningar

10 862 596

Summa

12 510 203

1 298 755

Av- och nedskrivningarnas fördelning i resultaträkningen: Kostnad för sålda varor Varav avskrivningar

Medelantalet anställda 2015

2014

395

369

Män

1 246

1 249

Totalt

1 641

1 618

Kvinnor

Not 8 Resultat från andelar i koncernföretag

Utdelning Realisationsresultat vid avyttring av andelar Summa

36

2015

2014

12 000

3 476

6 706

18 706

3 476

Ringhals årsredovisning 2015


Årsredovisning

Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter från koncern­ företag* Ränteintäkter från övriga företag Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar Summa

Not 12 Skatt på årets resultat

2015

2014

694

1 977

99

144

213

3 434

1 006

5 555

Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter 2015

2014

Räntekostnader till koncern­ företag

-69 570

-256 616

Räntekostnader till övriga företag*

-69 223

-167 562

-653

-1 881

-139 446

-426 059

Summa

* 637 (988) avser ersättning för ränta knuten till mervärdesavsättning (se not 24)

Not 11 Bokslutsdispositioner 2015

2014

Överavskrivningar

8 553 427

-1 313 156

Erhållna koncernbidrag

2 309 170

1 313 156

10 862 597

0

Summa

Ringhals årsredovisning 2015

2014

-474 369

-110

476 694

-288

Summa

2 325

-398

Redovisat resultat före skatt

7 058

2 292

-1 553

-504

Övriga ej avdragsgilla kostnader

-259

-670

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter

4 137

776

Redovisad skattekostnad

2 325

-398

Aktuell skatt Uppskjuten skatt

Skatt enligt gällande skattesats (22%) Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader:

* 637 (988) avser ersättning för ränta knuten till mervärdesavsättning (se not 24)

Valutakursdifferenser på kortfristiga skulder

2015

Not 13 Övriga immateriella anläggningstillgångar 2015

2014

Ingående ackumulerade an­skaffningsvärden

446 917

Omklassificeringar

-446 917

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

0

Ingående ackumulerade av­skrivningar

-317 055

Omklassificeringar

317 055

Utgående ackumulerade av­skrivningar

0

0

Redovisat värde

0

0

Övriga immateriella anläggningstillgångar omklassificerades under 2014 till materiella anläggningstillgångar. Tillgångarna består av dokumentation för anläggningstillgångar och är del av anläggningarna. Dokumentationen är ett myndighetskrav för att få driva anläggningen.

37


Årsredovisning

Not 14 Byggnader och mark 2015

2014

3 107 529

3 009 740

Omföring från pågående ny­anläggningar

197 960

104 611

Försäljningar/utrangeringar

-14 109

-6 822

3 291 381

3 107 529

-2 114 881

-2 045 512

14 109

6 822

-96 587

-76 191

-2 197 359

-2 114 881

Årets nedskrivningar

-575 271

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-575 271

0

518 751

992 648

2015

2014

28 283 811

26 167 492

9 746

7 151

2 922 810

1 849 950

-330 588

-187 699

0

446 917

30 885 779

28 283 811

-13 543 359

-12 232 102

328 651

186 962

Omklassificeringar

0

-317 055

Årets avskrivningar

-1 507 002

-1 181 164

-14 721 710

-13 718 641

-21 811

-21 811

Årets nedskrivningar

-8 672 430

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-8 694 241

-21 811

7 469 828

14 718 641

Ingående ackumulerade an­skaffningsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade av­skrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade av­skrivningar Ingående ackumulerade nedskrivningar

Redovisat värde

Not 15 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående ackumulerade ans­kaffningsvärden Inköp Omföring från pågående ny­anläggningar Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade av­skrivningar Försäljningar/utrangeringar

Utgående ackumulerade av­skrivningar Ingående ackumulerade nedskrivningar

Redovisat värde

38

Ringhals årsredovisning 2015


Årsredovisning

Not 16 Inventarier, verktyg och installationer 2015

2014

642 572

610 284

Inköp

54 804

25 661

Omföring från pågående nyanläggningar

37 177

13 637

-309

-7 010

734 243

642 572

-483 575

-449 185

309

7 010

-44 018

-41 400

-527 284

-483 575

Årets nedskrivningar

-33 945

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-33 945

0

Redovisat värde

173 015

158 997

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade nedskrivningar

Not 17 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 2015

2014

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

3 039 382

2 418 686

Under året nedlagda kostnader

2 478 091

2 614 614

Omföring till anläggningar i drift

-3 157 947

-1 993 918

Årets nedskrivningar

-1 580 950

778 576

3 039 382

Redovisat värde

Ringhals årsredovisning 2015

39


Årsredovisning

Not 18 Andelar i koncernföretag

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Förvärv Försäljning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade nedskrivningar Försäljningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Redovisat värde

2015

2014

250 182

250 182

153

-249 389

947

250 182

-117 874

-117 873

117 874

0

-117 873

947

132 309 Redovisat värde

Org nr

Säte

Andel, % kapital (röster)

Barsebäck Kraft AB

556094-5197

Kävlinge

0 (0)

0

131 515

Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB

556167-1784

Stockholm

33,35 (33,35)

1 330

133

100

SQC AB

556527-6424

Täby

33,3 (33,3)

3 334

334

334

AB SVAFO

556446-3411

Nyköping

48,0 (48,0) 0 (0)

4 800

480

360

947

132 309

Dotterföretag

Antal andelar

2015

2014

Not 19 Fordringar hos koncernföretag 2015

2014

48 113

49 585

-14 813

-1 472

Omklassificeringar*

2 012 760

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 046 060

48 113

Redovisat värde**

2 046 060

48 113

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Årets förändring av avsättning mervärdesavtal (se not 40)

* Omklassificering till skuld koncernföretag då dessa har reglerats netto i januari 2016. ** Varav hänförligt till mervärdesavtal 33 300 (48 113).

40

Ringhals årsredovisning 2015


Årsredovisning

Not 20 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2015 2015

2014

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

14 539

14 539

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

14 539

14 539

Redovisat värde

14 539

14 539

Företag

Org nr

Antal andelar

2015

2014

Nira m.a.

3

ELINI

4

14 539

14 539

Blue Re (fortfarande under bildande)*

14 539

14 539

* Ringhals styrelse beslutade 2011 att deltaga i bildandet av det ömsesidigt ägda återförsäkringsbolaget Blue Re pga en ny lag där det gäller ett obegränsat skadeståndsansvar för kärnkraftsföretagen. Ringhals har betalat 320 000 EUR i startkapital vilket är bokfört som en fordran.

Ringhals årsredovisning 2015

41


Årsredovisning

Not 21 Uppskjuten skattefordran 2015

2014

Temporär skillnad

Uppskjuten skuld

Uppskjuten fordran

Temporär skillnad

Uppskjuten skuld

Uppskjuten fordran

37 059

8 153

37 044

8 150

Maskiner och andra tekniska anl.

2 156 222

474 369

Finansiella anläggningstillgångar

14 832

3 263

13 932

3 065

Personalrelaterade avsättningar

10 000

2 200

348

76

2 218 113

0

487 985

51 324

0

11 291

Byggnader och mark

Avsättningar för pensioner Delsumma Kvittning Redovisat värde

487 985

Not 22 Andra långfristiga fordringar 2015

2014

2 779 542

3 043 540

-2 666 218

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

113 324

3 043 540

Redovisat värde

113 324

Koncernbidrag Sydkraft AB Omklassificeringar*

3 043 540

11 291

Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2015

2014

41 825

32 911

4 079

4 521

Övriga poster

28 273

59 075

Redovisat värde

74 177

96 507

Upplupna intäkter Förutbetald hyra

*Omklassificering till övriga skulder då dessa har reglerats netto i januari 2016.

Not 24 Eget kapital

Belopp vid årets ingång

Aktiekapital

Reservfond

Balanserat resultat

Summa Eget kapital

404 406

145 076

10 632

560 114

-8 469

-8 469

9 383

9 383

11 545

561 027

Utdelning Årets resultat Redovisat värde

42

404 406

145 076

Ringhals årsredovisning 2015


Årsredovisning

Not 25 Obeskattade reserver 2015

2014

Ackumulerade överavskrivningar

1 742 715

10 296 142

Redovisat värde

1 742 715

10 296 142

I obeskattade reserver ingår 22 % uppskjuten skatt.

Not 26 Övriga avsättningar LOM* Personalrelaterad

Mervärde**

Totalt

Ingående redovisat värde 2014

37 381

575

49 584

87 540

Tillkommande avsättningar***

43 372

-575

9 189

51 986

-43 213

-11 649

-54 862

988

988

Redovisat värde 2014

37 540

0

48 112

85 652

Ingående redovisat värde 2015

37 540

0

48 112

85 652

Tillkommande avsättningar***

33 398

10 000

184

43 582

-41 660

-15 633

-57 293

637

637

29 278

10 000

33 300

72 578

Ianspråkstagna belopp**** Ränteeffekt nuvärdesberäkning

Ianspråkstagna belopp**** Ränteeffekt nuvärdesberäkning Redovisat värde 2015

* Reserv för hantering av låg- och medelaktivt avfall. ** Reserv för hantering av kostnader avseende samarbetsavtal för mervärdesinsatser. *** Justerad betalningsplan från Svensk kärnbränslehantering, kolumn Mervärde. Personalrelaterad avsättning avser övertalighetsreserv. **** Upparbetade kostnader från Svensk kärnbränslehantering, kolumn Mervärde.

Not 27 Skulder till koncernföretag 2015

2014

Förfallotidpunkt från balansdagen: Senare än 5 år

7 578 895

6 693 144

Redovisat värde

7 578 895

6 693 144

Ringhals årsredovisning 2015

43


Årsredovisning

Not 28 Övriga skulder 2015

2014

Förfallotidpunkt från balansdagen: Skuld till delägare, senare än 5 år

3 180 467

5 954 894

Redovisat värde

3 180 467

5 954 894

2015

2014

179 883

174 603

432

621

Upplupna energikostnader

289 753

167 363

Leverantörer

111 127

197 951

Övriga poster

160 168

252

Redovisat värde

741 363

540 790

2015

2014

Ansvar till PRI (pensionsförpliktelse)

21 279

20 569

EMANI (åtagande försäkringsfond)

76 485

65 798

ELINI (åtagande försäkringsfond)

68 322

59 656

Övriga ansvarsförbindelser**

46 094

88 152

212 180

234 175

Not 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna personalkostnader Upplupna räntekostnader

Not 30 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser*

Redovisat värde

* Bolaget har även ett åtagande avseende kostnader för mervärdesinsatser enligt senare del i Samarbetsavtalet hänförliga till de svenska kärnkraftsprogrammet. Dessa kostnader, som ännu är svårbedömda, ska enligt avtal vidarefaktureras till moderbolaget. ** Avser SVAFO samt 2014 även Barsebäcks pensionsavsättning.

44

Ringhals årsredovisning 2015


Årsredovisning

Not 31 Övriga poster som inte påverkar kassaflödet

Avsättning till pensioner Övriga avsättningar Övrigt Summa

2015

2014

36 367

54 028

-13 074

-1 888

1 937

-7 901

25 230

44 239

Not 32 Derivatinstrument 2015

2014

Omfattning Verkligt värde

Omfattning Verkligt värde

Valutaterminer EUR

36 223

3 773

77 293

36 089

Valutaterminer GBP

476

-68

144

137

4 170 550

10 068

5 210 250

-9 653

Valutaterminer NOK

17 795

-1 004

20 560

-171

Valutaterminer USD

7 006

3 033

18 501

10 117

Valutaterminer JPY

Omfattning är säkrat belopp i respektive valuta. Verkligt värde är motvärde i SEK på balansdagen. Företaget säkrar inköp i utländsk valuta med valutaterminer. Finansiella instrument värderas till anskaffningsvärde.

Ringhals årsredovisning 2015

45


Årsredovisning

Not 33 Koncernuppgifter Företaget är ett delägt (70,44%) dotterföretag till Vattenfall AB (publ), org. nr. 556036-2138, med säte i Solna. Väröbacka den 23 augusti 2016

Torbjörn Wahlborg Ordförande

Johan Svenningsson Ledamot

Mats Ladeborn Ledamot

Eva Halldén Ledamot

Henrik Nebrelius Ledamot

Jonas Åkesson Ledamot

Eva-Lena Green Arbetstagarrepresentant

Åke Wallin Arbetstagarrepresentant

Björn Linde Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits den 9 september 2016 och avviker från standardutformningen. Ernst & Young AB

PriceWaterhouseCoopers AB

Jonas Svensson Auktoriserad revisor

Magnus Willfors Auktoriserad revisor

46

Ringhals årsredovisning 2015


Årsredovisning

Ringhals styrelse Representanter Vattenfall AB Torbjörn Wahlborg, styrelsens ordförande, chef för Vattenfall Generation, född 1962 Mats Ladeborn, chef för Fleet Development inom Vattenfall Generation, född 1961 Jonas Åkesson, chef för Business Control inom Vattenfall Generation, född 1966 Eva Halldén, Senior Advisor Nuclear Technology inom Vattenfall Generation, född 1959 Dag Svensson, chef för Human Resources inom Vattenfall Generation, född 1959 (suppleant) Christopher Eckerberg, chef för Svensk Kärnbränslehantering AB, född 1971 (suppleant) Representanter Sydkraft Nuclear Power AB Johan Svenningsson, vice ordförande i styrelsen, VD för Sydkraft Nuclear Power AB, född 1965 Henrik Nebrelius, Chief Financial Officer, Sydkraft Nuclear Power AB, född 1974

Camilla Söderqvist, Safety Leader, Sydkraft Nuclear Power AB, född 1972 (suppleant) Fackliga representanter Åke Wallin, arbetstagarrepresentant Ledarna Ringhals, född 1953 Eva-Lena Green, arbetstagarrepresentant Unionen Ringhals, född 1963 Mårten Walfridsson, arbetstagarrepresentant SEKO Ringhals, född 1961 (suppleant) Lars Herolf, arbetstagarrepresentant Akademikerna Ringhals, född 1954 (suppleant) Oberoende observatör Sture Larsson, född 1947 Revisorer Jonas Svensson, Ernst & Young AB Magnus Willfors, PricewaterhouseCoopers AB

RINGHALS STYRELSE. Främre raden från vänster: Camilla Söderqvist, Sydkraft Nuclear Power; Eva-Lena Green, arbetstagarrepresentant Unionen; Eva Halldén, Vattenfall; Yvonne Fredriksson, extern observatör; Åke Wallin, arbetstagarrepresentant Ledarna; Henrik Nebrelius, Sydkraft Nuclear Power; Dag Svensson, Vattenfall. Bakre raden från vänster: Jonas Åkesson, Vattenfall; Johan Svenningsson, Sydkraft Nuclear Power (styrelsens vice ordförande); Torbjörn Wahlborg, Vattenfall (styrelsens ordförande); Ola Jönsson, arbetstagarrepresentant Akademikerna; Mårten Wahlfridsson, arbetstagarrepresentant Seko. Saknas på bilden: Christopher Eckerberg, SKB; Mats Ladeborn, Vattenfall.

Ringhals årsredovisning 2015

47


Anläggningen i siffror Nettoeffekt (enligt säkerhetsredovisningen) Reaktortyp Reaktorleverantör

Ringhals 1

Ringhals 2

Ringhals 3

Ringhals 4

865 MW

865 MW

1064 MW

1130 MW

Kokvattenreaktor

Tryckvattenreaktor

Tryckvattenreaktor

Tryckvattenreaktor

Asea-Atom

Westinghouse

Westinghouse

Westinghouse

Siemens AG/KWU

Siemens AG/KWU

Areva NP

Ånggeneratorer Turbinleverantör

General Electric Co

Stal-Laval Turbin AB

Alstom Power AB

Alstom Power AB

Generatorleverantör

General Electric Co

Alstom Power AB

Alstom Power AB

Alstom Power AB

januari 1976

maj 1975

september 1981

november 1983

2 540 MW

2 652 MW

3135 MW

3292 MW

7 MPa

15,5 MPa

15,5 MPa

15,5 MPa

286 °C

276 °C

276 °C

276 °C

1 248 kg/s

1 413 kg/s

1 670 kg/s

1 726 kg/s

Antal bränsleelement

648

157

157

157

Antal styrstavar

157

48

48

48

Generatorspänning

19,5 kV

19,5 kV

21,5 kV

21,5 kV

Nätspänning

400 kV

400 kV

400 kV

400 kV

2

2

2

2

3 000 rpm

3 000 rpm

3 000 rpm

3 000 rpm

2x21 m/s

2x17,5 m/s

2x21,4 m/s

2x21,4 m/s

Kommersiell drift

Reaktor Termisk märkeffekt Drifttryck Ångtemperatur Ångflöde

Generatorer

Turbiner Antal turbiner Varvtal Kylvattenflöde (havsvatten)

Året som gått - Ringhals årsredovisning 2015  

Ringhals årsredovisning 2015

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you