Page 1


:[H`/`KYH[LK

;OL HZZ\TW[PVU PZ [OH[ LH[PUN HUK Z[H`PUN OLHS[O` PZ ;OL L_[YLTLS`KPMMPJ\S[(SS0JHUZH`PZIHI`Z[LWZ>LJHU Z[HY[I`Z[H`PUNO`KYH[LK"PTWYV]PUNV\Y^H[LYPU[HRL0[ TH`ZV\UKSPRL[OLTVZ[[YP]PHSZ[LWPUZ[H`PUNOLHS[O`I\[ SL[»ZILZ\YLUV[[VKV^UWSH`[OLPTWVY[HUJLVM^H[LY[V V\YIVKPLZV\YTPUKZHUKV\YZWPYP[\HSOLHS[O>OL[OLY `V\HYL[Y`PUN[VSVZL^LPNO[VYZPTWS`[Y`PUN[VYLTHPU OLHS[O` [OLYL HYL ZV THU` WLYRZ [V PUJYLHZLK ^H[LY OLHS[O` PU[HRL PU V\Y KPL[Z 0[ PZ H ^LSS RUV^U MHJ[ [OH[ ZPTWS` KYPURPUN ^H[LY TH` OLSW IVVZ[ `V\Y TL[HIVSPZT MS\ZO [V_PUZ MYVT `V\Y Z`Z[LT PTWYV]L ZRPU JVTWSL_PVU HUK HPK PU `V\Y V]LYHSS WO`ZPJHS HUK TLU[HS OLHS[O 7YVWLY ^H[LYPU[HRLLUZ\YLZ[OH[`V\YIVK`M\UJ[PVUZ[OL^H`P[ ZOV\SK KV^U [V [OL LMMPJPLUJ` VM OV^ `V\Y MVVK PZ KPNLZ[LK0M`V\YIVK`PZM\UJ[PVUPUNH[P[ZOPNOLZ[SL]LSP[ KPNLZ[LK PZ PUL]P[HISL [OH[ `V\Y LTV[PVUHS HUK ZWPYP[\HS OLHS[O MVSSV^Z\P[;OLTVZ[JVU]LUPLU[[OPUNPZ[OH[^LYLJLP]L TVZ[ VM V\Y ^H[LY MYVT [OL MVVKZ ^L LH[ :V PM `V\»YL LH[PUNSV[ZVMMY\P[ZHUK]LNL[HISLZ[OLHJ[\HSHTV\U[VM NSHZZLZ `V\ KYPUR KVLZU»[ ULJLZZHYPS` OH]L [V JVPUJPKL ^P[O [OL ¸LPNO[ V\UJL NSHZZLZ VM ^H[LY H KH`¹ Y\SL 0YVUPJHSS`[OPZY\SLPUMHJ[PZU»[YLHSS`Z\WWVY[LKI`HU` 0YVUPJHSS` ZJPLU[PMPJ Z[\KPLZ ;OL 0UZ[P[\[L VM 4LKPJPUL OV^L]LY Z\NNLZ[Z [OH[ ^VTLU OH]L H KHPS` PU[HRL VM HIV\[ SP[LYZHKH`HUKTLUOH]LMYVTSP[LYZ(.(05[OH[ PUJS\KLZ [OL MVVKZ HUK V[OLY IL]LYHNLZ `V\ PUK\SNL PU [OYV\NOV\[[OLKH`HZ^LSS:VUVULLK[VMVYJLHSP[LYVM ^H[LYKV^UL]LY`OV\YZ /LYLHYLHML^[PWZ[VPUJYLHZL`V\Y^H[LYPU[HRLPUVYKLY [VZ[H`O`KYH[LKHZ0HNYLLP[TH`UV[IL[OLLHZPLZ[[OPUN [VKV ‹2LLWH[YH]LSJ\W^P[O`V\"PU`V\YJHYVYH[`V\Y^VYR KLZR>OPSL`V\»YLZP[[PUNH[`V\YKLZR`V\TH`ILTVYL PUJSPULK[VZPWTVYLVM[LU ‹/H]L H KYPUR VM ^H[LY ILMVYL HUK HM[LY L]LY` ZUHJR HUKTLHS;OPZ^H[LYHZ^LSSHZ[OL^H[LYIYVRLUKV^U MYVT`V\YMVVK^PSSILHKKLK[V`V\YKHPS`^H[LYPU[HRL ‹;Y` PUM\ZLK ^H[LY -PSS `V\Y J\W ^P[O ZSPJLK MY\P[Z HUKVY ]LNNPLZ HUK WSHJL P[ PU [OL YLMYPNLYH[VY MVY H ML^ OV\YZ(SVUN^P[O[OLHJ[\HS^H[LY`V\»SSILNP]PUN`V\Y IVK` H KL[V_ JSLHUZPUN HZ ^LSS ;Y` J\J\TILYZ HUK SLTVUZ;07!;OLSVUNLY`V\SLH]L`V\YPUM\ZLK^H[LYPU [OLYLMYPNLYH[VY[OLZ[YVUNLY[OL[HZ[L^PSSIL ‹ 0M `V\»YL H ZVKH KYPURLY [Y` ZWHYRSPUN ^H[LY ;OL I\IIS` LMMLJ[ TH` [YPJR `V\Y [HZ[L I\KZ PU[V ILSPL]PUN `V\»YLOH]PUNZVKH ‹ :[\TW `V\Y JYH]PUN MVY Q\UR MVVK ^P[O H NSHZZ VM ^H[LY (M[LY [OL ^H[LY `V\ TH` UV[ L]LU ^HU[ [OVZL JOPWZHU`TVYL ‹:L[ YLTPUKLYZ VU `V\Y WOVUL ¸+YPUR TVYL ^H[LY SVZLTVYL^LPNO[¹ ‹*VTWL[L ^P[O H JV ^VYRLY [V ZLL ^OV JHU KYPUR TVYL^H[LYKHPS` ‹(M[LYH[YPW[V[OLYLZ[YVVTKYPURHNSHZZVM^H[LY )@:/65+((


:(4,º63+03,44( 3

 V[Z VM WLVWSL HYL KLHSPUN ^P[O [OL ZHTL KP SLTTH° ;OL`»YLKH[PUNKH[PUNHUKN\LZZ^OH[&°+H[PUN°/V^[LKPV\Z YPNO[&°(U`^H`Z[OL`HYLNVPUN[OYV\NO[OLWYVJLZZVMTLL[PUN ZVTLVULPM`V\»YLJSHZZ`KH[PUN[OLTHUKTVYL[OHUVM[LUP[ [YH]LSZ[V[OLZL_\HSYLHST;OLWYVISLTPZ^H`[VVVM[LUHYL WLVWSLTHRPUNHZZ\TW[PVUZHZ[V^OH[[OLPYWV[LU[PHSWHY[ULY YLHSS` ^HU[Z  ,]LU TVYL VM[LU KV WLVWSL [LUK [V JYLH[L ZP[\H[PVUZ[OH[TH`VYTH`UV[ILTLHU[MVY[OLV[OLY3L[»Z ZP[\H[PVUZ [HRLHSVVRHUKZLLOV^[OPUNZ[`WPJHSS`WSH`V\[HUK^OH[ `V\JHUKV[VLUZ\YL`V\YZHUP[`:V[OLMPYZ[ML^TVU[OZVM KH[PUNHYL\Z\HSS`JVVSHUK`V\ILNPU[V^VUKLY¸*V\SK[OPZ WVZZPIS`NVZVTL^OLYL&¹0°TLHUSL[»ZILOVULZ[OLYL°0M`V\ OH]LU»[ Q\TWLK LHJO V[OLY»Z IVULZ `L[ `V\ N\`Z HYL Z[PSS ZLUKPUN `V\Y ºYLWYLZLU[H[P]LZ» V\[ VU [OLZL KH[LZ HU`^H`° /L»ZWPJRPUNKVWLSP[[SLZWV[Z[VNV[VWPJRPUNOLY\WOVSKPUN /L»Z KVVYZHUKUL]LYL]LUHSSV^PUNOLY[V3662H[[OLIPSS@V\ HSSHYLILPUNVOZVPU[LYLZ[LKPULHJOV[OLY»ZSP]LZHUKL]LU PUJS\KPUN[OLV[OLYPU[V`V\YZ°(UKZOL»ZHS^H`ZZ\WLY[VW UV[JO L]LY` [PTL OL ZLLZ OLY /LY THRL\W PZ KVUL [V WLYMLJ[PVUHUKZOLHS^H`Z^LHYZOLYKVWLZ[ZOVLZHUKIYPUNZ OLYL]LUKVWLYJVU]LYZH[PVU(UKOL»ZUL]LYZLLUOLY^P[OV\[ OLY L`LIYV^Z 3VS ;OPZ PZ HSS MPUL HUK ^LSS@V\»YL HJ[\HSS` OLY L]LULUQV`PUN`V\YZLS]LZHUKLHJOV[OLY»ZJVTWHU`°;OLU KH`ZSH[LYILJH\ZL:[L]L/HY]L`»ZIVVRPZOLYIPISLIVVT0[ NVLZKV^U°(UKZOLWSH`ZP[JVVSTLHUPUNZOLKVLZU»[L]LU WYL[LUK`V\HSSºNV[VNL[OLY»VYHU`[OPUN°@V\N\`ZHYLZ[PSS Q\Z[ JOPSSPUN" HM[LY HSS ZOL»Z Z[PSS [Y`PUN [V KLJPKL PM ZOL L]LU [Y\[OM\SS`^HU[Z[VNVHU`^OLYL^P[O[OPZTHU(\[VTH[PJHSS` [OLHZZ\TW[PVUPZ[OH[ZOLPZNVPUN[VILKVPUNUPNO[S`WOVUL [OL JHSSZTHRPUNOPTJOLJRPUHUK`V\RUV^Q\Z[[HRPUNVU[OL YVSLVMHNPYSMYPLUKOLTH`VYTH`UV[OH]LL]LUHZRLKMVY ;OH[»ZHUV[OLY[OPUN>LOH]L[VZ[HY[SPZ[LUPUN^OLUWLVWSL [LSS\Z^OH[P[PZ[OL`^HU[0MZOLZH`Z¸3PZ[LU0»TYLHSS`I\Z` 0KVU»[YLHSS`OH]L[V[PTLMVYHIV`MYPLUK¹ZOL40./;UV[ ^HU[HIV`MYPLUKZPY(UKPM6SIV`PZSPRL¸0TLHU0Q\Z[^HU[ [VZLL^OLYL[OPUNZHYLNVPUN[VNV¹.\LZZ^OH[&/L»Z [V YLHSS`Q\Z[[Y`PUN[VZLL^OLYL[OPUNZTPNO[NV°

)\[ 0»SS ZH]L T` YHU[ MVY HUV[OLY [PTL (U`^H`Z [OL M\UU` [OPUN PZ L]LY` MLTHSL PZU»[ WH[PLU[S` ^HP[PUNI`OLY07/65,MVYH¸+V`V\^HU[[VIL T`NPYSMYPLUK&¹[L_[(UKL]LY`THUPZU»[[Y`PUN[V THYY` [OL Z[ WYL[[` MHJL OL ZLLZ K\L [V ZVTL IVN\Z ZJHYJP[` VM NVVK ^VTLU 8\P[L H SHYNL U\TILYHYLU»[L]LU[Y`PUN[V^PML[OLZ[UKVY L]LUYKWLYZVU[OH[JVTLZHSVUN>VTLUHUK L]LU TLUHSPRL^OV[Y\S`RUV^[OLPY^VY[OHUK^OH[ [OL`^HU[PUHWHY[ULYHYLTVYL[OHUOHWW`[V^HP[ MVY[OLT[VZOV^\WUVTH[[LYOV^SVUNP[[HRLZ 5VIVK`»Z[Y`PUN[V^PML4Yº;O\N9H[JOL[0NV[V [OL JS\I VU :\UKH`Z L]LY` ^LLR HUK VUS` ^VYR WHY[[PTLH[<7:»¯:\YWYPZLK&+VU»[IL:VTL HYL HJ[\HSS` Q\Z[ V\[ OLYL [Y`PUN [V IL NYLH[ HYL >VYRPUNOHYKWHY[`PUNHSP[[SL[YH]LSPUNMPUKPUN OVIIPLZHUKILPUNH^LZVTLTHU0UUV^OLYLPU [OH[KLZJYPW[PVUVMILPUNH^LZVTLKVLZP[LU[HPSH THU[OH[^PSSZ\IZLX\LU[S`[YHJR`V\YL]LY`TV]L THRL `V\ OPZ WLYZVUHS JOLM HUK L_WLJ[ \ [V IL NP]PUNº[OH[[OHUN»\WVUJVTTHUK5VYKVLZP[ LU[HPSH^VTHU[OH[[\YUZPU[VHJOHYHJ[LYMYVTH LU[HPS ;`SLY7LYY`TV]PL^OLU`V\WSHUHUPNO[V\[^P[O [OL MLSSHZ 6M JV\YZL [OLYL HYL WS\Z ZPKLZ [V [OL IV`MYPLUKNPYSMYPLUK[OPUN0»TQ\Z[WSH`PUNKL]PS»Z HK]VJH[L OLYL ;OLYL HYL H SHYNL U\TILY VM WLVWSLV\[OLYL[OH[HYLWLYMLJ[S`MPUL^OLYL[OL` HYLPUSPML;OLMSPWZPKLVM[OH[PZ[OH[IV[OWHY[PLZ PU]VS]LK HYL Z[PSS [Y`PUN [V ZLL PM ;/,@ HYL L]LU PU]VS]LK ^VY[O` VM LHJO V[OLY»Z [PTL HUK LULYN` )VTI WLUPZ HSVUL KVLZ UV[ ZVSLS` X\HSPM` `V\ HUK ULP[OLYKVLZ`V\Y]HNPUHTH»HT@V\Z[PSSOH]L[V W\[[OH[^VYRPUVYN\LZZ^OH[&&@V\YSP[[SL^LLRS` TV]PLKH[LZ&&.VUL@V\JHULHZPS`ILYLWSHJLK I`4Y4Z*VUZPZ[LUJ`UV[[VTLU[PVU[OH[[OVZL ^H[LYZ OH]LU»[ ILLU [LZ[LK `L[ @V\ RUV^ [OL` ^H[LYZ ZH` WLVWSL HS^H`Z ^HU[ ^OH[ [OL` KVU»[ OH]L¯ 0[»ZPTWVY[HU[[OH[WLVWSLQ\Z[IL[OLTZLS]LZHUK [OPUNZ^PSSMHSSPU[VWSHJL)L`V\YZLSMI\[THRL Z\YL `V\»YL PU[LYLZ[PUN 4HRL Z\YL `V\ ^V\SK ^HU[[VILHYV\UK`V\)LM\UILZWVU[HULV\Z" ILKLWLUKHISLI\[ILZ\YLUV[[VIL[VVH]HPSHISL @V\ MLLS TL& ;OPZ PZ MVY IV[O WHY[PLZ" THU HUK @V\ ^VTHU ^VTHU HUK ^VTHU¯THU HUK THU¯OL` ^OH[L]LY MSVH[Z `V\Y IVH[ VY [PJRSLZ `V\Y WPJRSL )LJH\ZL [Y\Z[ HUK ILSPL]L Q\Z[ HZ X\PJRS`HZVSIV`JHUILYLWSHJLKOLJHUZ\YLS` YLWSHJL4Z)VYPUNMVY4Zº4`3PML*YHa`7VWWPUN VU0UZ[HNYHT¯»

 

 ;OLWVPU[PZSL[»ZUV[[HRL[OPZKH[PUN[OPUN ZV ZLYPV\ZS` 6M JV\YZL TVZ[ WLVWSL HYL KH[PUN[VL]LU[\HSS`MPUK[OLPYWHY[ULYI\[[OL ILZ[ OLHS[OPLZ[ YLSH[PVUZOPWZ OHWWLU VYNHUPJHSS`HUKHYLPUUV^H`ZOHWLVYMVYT MVYJLK :V WYV[LJ[ `V\YZLS]LZ I\[ SP]L SPML ^OH[L]LY [OH[ LU[HPSZ MVY `V\ /H]L [OVZL JVU]LYZH[PVUZ VY UV[ 2UV^ [OL WLYZVU JVU]LYZH[PVUZ `V\»YL KLHSPUN ^P[O 0»T UV[ YLMLYYPUN [V OPZOLYMH]VYP[LJVSVYVYTV]PLYLHSS`256> [OLT>OH[KV`V\SPRLHIV\[[OLT&+V`V\ L]LU SPRL [OLT SPRL [OLT H[ HSS& 6Y HYL [OL` ZWHJLMPSSPUN&&(ZR`V\YZLSM[OVZLX\LZ[PVUZ >OH[KV`V\L]LU^HU[&:VTLWLVWSLTLU HUK ^VTLU HYL HZRPUN [OLPY IVVZ ¸>OLYL»Z HUK [OPZNVPUN&>OH[HYL^LKVPUN&>OH[KV`V\ ^HU[&¹4LHU^OPSL[OL`JHU»[L]LU[Y\[OM\SS` HUZ^LY [OVZL X\LZ[PVUZ [OLTZLS]LZ .P]L [OLZLZP[\H[PVUZ[PTL[VLP[OLYISVZZVTVYMHSS HWHY[:PTWS`SP]LSPMLILJH\ZLH[[OLLUKVM [OLKH`ILSPL]LP[VYUV[[OL\UP]LYZL^VYRZ PUWLYMLJ[^H`ZHUK,=,9@;/05.OHWWLUZH[ PU [OLWLYMLJ[[PTL+VU»[ILSPL]LTL&>HP[VU P[9LHSP[`PZUVIVK`^HU[Z[V^VYY`5VIVK` ^HU[Z [V Z[YLZZ (SS [OL ZHUL WLVWSL VM [OL ^VYSK HYL YLHSS` HUK [Y\S` Q\Z[ [Y`PUN [V SP]L SPML :V KV Q\Z[ [OH[ 0[»Z ZPTWSL +V ^OH[ THRLZ`V\OHWW`ZWYLHKSV]LHUKWVZP[P]P[` 3P]L `V\Y [Y\[OZ (UK PM ZVTLVUL MHSSZ PU[V 3P]L `V\Y SPML HUK `V\ [Y\S` LUQV` LHJO V[OLY»Z JVTWHU` LULYN` IYPUN QV` [V VUL HUV[OLY HUKTHRLLHJOV[OLYIL[[LY&3L[P[ILHUKPM P[»ZZ\WWVZLK[VNYV^PU[VZVTL[OPUNTVYLP[ ^PSS HUK UV[OPUN JHU Z[VW [OH[ 0M UV[ ZV ^OH[.VNL[`V\ZVTL^PULVY/LUU`HUK ZPWZSV^0»TRPKKPUN)\[ZLYPV\ZS`X\P[^P[O ZPW [OL WYLZZ\YL 3L[»Z UV[ HSSV^ ZVJPL[` Z[LYLV[`WLZ VM ILPUN THYYPLK I` Z\JO HUK Z\JO HUK OH]PUN RPKZ `LHYZ SH[LY [V [HPU[ ZP[\H[PVUZ [OH[ OH]L [OL WV[LU[PHS [V IL HTHaPUN 3L[»Z Q\Z[ IL NYLH[ HUK SL[ SPML OHWWLU

)@:/65+((


-*'&*4"(".&" ,/08*4)08

1IPUPHSBQIFE 4UZMFE#Z$IBO .PEFM%FM-BT


"--:06)"7&50 8508&"3*5

E#Z+BMBOEB)PSUPO OFM(SFFO TTJUFS


:::())257/(66/%&20

Effortless LookBook Spring 2014  

A collection of styles that are thoughtless, timeless and priceless...

Advertisement