Page 1

P o r t f o l i o


Logo’s

Logo - Twi nvi si on

Logo - 9 f i eld

vo o r i ed er e en een passen d o n t werp

2

Lo g o - Gro en Tim m er wer k en

Logo - K ar mah Hold i ng

Lo g o - Tr ipl e P E nter ta in m ent

Lo g o - Excesso Enter tai nment

Logo - O nd er nemi ngsvereni gin g D e N o o rd


Logo - R ed S q uare Fi lm

computer lease nederland Lo go - Computer Lease Ned er land

eic Logo - EIC

3


Postbus 46

K A P E L S T R A AT 3  5 7 4 1 C A B E E K E N D O N K  T E L .: 0 4 92  4 6 8 8 0 5  P O S T B U S 4 6  5 7 4 0 A A B E E K E N D O N K E : I N F O  T W I N V I S I O N . N L  K V K : 1 7 1 6 3 4 12

5740 AA

Beek en Donk

H uis s tij l - Tw inv is ion - br i ef papi er, envelop en vi si stek aar tje

Nieuwland Parc 313

2952 DD Alblasserdam +31 (0)78 20 50 205

www.redsquarefilm.nl

info@redsquarefilm.nl

huisstijl Betrefd: Ter informatie

...................................................................................................

Volgens afspraak

...................................................................................................

N.a.v. telefonisch contact

...................................................................................................

Zonder begeleidend schrijven

...................................................................................................

Voor akkoord

...................................................................................................

............................................................

100%

Met vriendelijke groeten,

00.00.00.00 Aan:

............................................................

Van:

............................................................

Datum: ............................................................

 Nieuwland Parc 313 • 2952 DD Alblasserdam  +31 (0)78 20 50 205  www.redsquarefilm.nl  info@redsquarefilm.nl

H u i s s tij l - R ed S q u a re Fil m - br iefpa pier, envel o p, w ith co mpli ments card en vi si tek aar tje

briefpapier enveloppen visitekaartjes

WITH COMPLIMENTS

with compliments Nijverheidswerf 34A 1402 BW Bussum KvK nr.: 32138 627

4

+31(0) 35 - 69 82 106

info@triplepentertainment.nl

BTW nr.: NL 167 367 456 B01 Bankrekening nr.: NL47 INGB0 678703809

www.triplepentertainment.nl BIC: INGBNL2A

+31(0) 35 - 69 82 106 Nijverheidswerf 34A 1402 BW Bussum info@triplepentertainment.nl www.triplepentertainment.nl

H uis s ti jl - Tr i ple P Enter tai nment - br i ef papi er, wi th compli ments card en vi si ste k aar t je


OV de Noord ● Postbus 134

2950 AC ● Alblasserdam

OV de Noord ● Postbus 134 ● 2950 AC Alblasserdam ● E-mail info@ovdenoord.nl ● www.ovdenoord.nl ● KvK nr: 24458845

H uis s tij l - On der n em in gs veren iging D e Noord - envelop, br i ef papi er, D VD hoes en brochure

Voor o n d e r n e me rsveren igin g OV D e N oord i s er i n samenspraak een compl ete ui tstrali ng van A to t Z b e s p r o k e n , o n tw o rpe n en gepresen t e erd aan het bestuur. Da a r n a a s t k a n e ffie cie n t u a ssist e ren m et de opmaak van uw presentati es, jaarverslagen, s tand b ou w e n a n d e r e za k e n d ie u a ls on d ern emer nodi g heeft gedurende het jaar. Zoals u op pag i na 1 4 kunt z i e n k a n e f fie cie n t ook m e ed en k en in uw commerci als en bedri jfsfi l m. e f f i e ci e n t k a n u a a n d e h a n d m een em en i n het gehele proces en i s hi eri n kl ankbord, spar r i ng par tn e r e n d e u i t voeren d e pa rt ij om zo uw hui ssti jl tot i n de puntjes ui t te voeren.

5


DVD blu-ray vod

DVD hoes, k lant: Splend i d Fi lm

D VD hoes, k lant: Splend id Film

b ox en ti tel d esi gn p o si ti o n er ing

D V D ho es, k l a nt: R ed S qua re Fil m

DVD h o es, k lant: B enelux Fi lm D i str i butors

JK LIES VISSCHEDI BEUMER

EEN FILM VAN

DAN KARATY WITTEMAN FEDJA VAN HUÊT VAN SYLVIA DE COLUMNS GEÏNSPIREERD

ANTOINETTE

OP

NU KAN S OP EEN

MA AK RKSH OP KO OK8WO PER SON EN BIJ VO OR

WIL JIJ EEN FAN

TAS TISC HE KO OK WO RK WIN NEN VO OR SH OP JOU 7 VRI END EN? EN

DO E DA N NU SNE L ME E ME T DE AC TIE ! STUU R EEN EPRIJ SVR AAG @SP MAIL NAA R LEND ID -FILM .CO MET DAA RIN DE M VOLG ENDE GEG EVEN S

NAA M

N WO UIKE R GEBR LAA PEPEONP TS WEL WATE-M HET LEVE N KAN AILA DRE S

ACT IEC ODE

DE WINN AAR S WOR DEN OP 1 JUNI BEKE NDG *DEELN EMEN EMA K AN T/M 31 MEI

AKT!

SINDS 20 07 IS KOKE N BIJ DE MOLE N DÉ VIJFS TERRE N KOOK STUDI O IN HET GOOI TOPC HEF ROBE . RT BOON GEEFT HIER ZIJN ONVE RVALS TE LIEFD E VOOR PUUR ETEN DOOR . ALTIJD MET VERSE , BIOLO EN SEIZO ENSG GISCH E EBON DEN INGRE DIËNT EN!

ACT IEC ODE 384 59

6

DVD ho es, k l a nt: eic

DVD hoes, k lant: S ource 1 M ed i a

Flyer, k lant: Splend i d Film


DVD h o es, k lant: B enelux Fi lm D i str i butors

D e ma r k t va n h o m e -en t e rta in m e n t prod uct en – zoals cd’s, dvd’s, Blu-rays, en games – wordt i n g r o te m at e ge d i cte e r d d oor im puls. Een on d erschei dend en passend productontwerp zi jn fundam entel e s tap p e n o m z i ch t ba a rh eid in zowe l h et winkel schap al s bi j de i nkoper van uw product te real i ser en. D i t g e l d t ov e r i g en s ook voor d e d igita le exploi tati e ( vi deo-on-demand), waarbi j de ‘vi sual’ i n v eel g e va l l e n m e d e b epa le n d is voor d e k euze van de consument. P r od u cto n tw i k k elin g is e ch t e r m eer da n al l een het ontwerp van de cover en de keu ze vo o r e e n ‘ v i s u a l’ . H e t ga at juist om h et t ota al van het productdesi gn. Waarbi j naast vormgev i ng en v i s u a l s o o k i n v u llin g word t gegeven a a n het onderschei dend vermogen van het product zel f ( u sp ’s) , d e c ov e r te ks te n (syn opsis) en on d erst e unde quotes ui t gepubl i ceerde recensi es. Want al l een o p d e z e w i j z e l e v e r t h e t prod uct d e sign een posi ti eve bi jdrage aan de commerci ël e doelstel l i ng van d e op d r ach tg e v e r .

7


11:26:03 df 1 13-4-2015

Linkee - FlyerA5.p

vRiJmIbO pUbQuIz

KONINKLIJKE

17 aPrIl 17.00 uUr sTaR t vRiJmIbO - 17.30-18.30 uUr lInKeE lOcAtIe: rEs pUbQuIz TaUrAnT bOl .cOm

iK zIe jE dE nKeN... wAt iS lInK eE!?

1

LINKEE is het nieuw e super simpele vraag & antwoordspel. HET IS EEN EITJE! Beantwoord de vier vragen en zoek het verband tussen de antw oorden. Heb je het antwoord gevonden? roep LINK EE!

2 3

sImPeL tOcH?

Wat voor dier is

........ ........

een zwarte weduw e?

.?

JUMBO

Welk sterrenbeeld 1 november jarig heeft iemand die op is?

........ ........

.?

Wat wordt in als het grootsde roeisport gezien te reguliere numm er?

........ ........

.?

Hoe heet de James Bondfilm uit 1983 die vernoemd is naar een zeedie r?

........ ........

NL001

Gaa

n ze vi snel er ke ler er da wij? n

.?

l

e

...... ...... .....?

jA, iK

dOe mEe! Creëer een team van 4 personen met een moeilijk uit te spreken team naam (om tim douwsma te pesten ) en geef je op bij spee lgoed.content@bol.co m dE wInNaArS wInNeN tIcKeTs vOo R dAnCe vAl LeY eN eEn lInKe E sPeL !

Lin k ee - Fl yer

Thurs day Aug ust Sunday Aug ust

20th till 23rd

The Stratego battl

ADVERTENTIES

e

Thur sday Aug ust

20th till 23r d

Sund ay Aug ust

Welcome to Waterl

oo

POINT OF SALE BROCHURES B LO p ens Frozen - Adver tentie

8

I nter toys Da gen - Fl yer

From Thursday August 20th till Championship Sunday August Stratego will be 23rd 2015 the held in the Town the famous Battle 18th official World Hall of Waterloo of Waterloo (1815), in Belgium. Exactly we will relive the our beloved game 200 years after Battle with our of Stratego is based own Napoleonic on the Napoleon for the 2015 World pieces. Knowing ic era, we cannot Champions. Who think of a more will win the champion suitable location ship, and who will Everyone who likes finds her or his Stratego can participat Waterloo? players; everyone e in this WC. Young will meet opponent and old players, excitement and beginners and advanced s of more or less the chance to gain ) the same level. eternal Waterloo of monetary prizes The fame. Hall WC Stratego offers Apart from that to be won. there are game fun, Waterloo (Town prizes, cups, medals n Communale Stratego is28 and several Location: Maiso one of the most popular board games Rue François Libert board games have n of all times. All nt Wallo been sold. Many generatio over the world Braba more loo, and ns have grown than 20 million blue armies try 1410 Water up with this amazing Stratego to out-manoeuvre each other with game where players popularity the Stratego Belgium strategically and with red game producer tactically superior Jumbo has created where tens of thousand moves. Because www.stratego.com s players meet of its , an international to play Stratego Stratego online. Jumbo is the main website sponsor of the World Championship a top notch tourname Stratego 2015. With nt at a great historic this support from launched multiple location. Jumbo Jumbo we can declared 2015 to new Strategogames offer be THE Stratego such as Stratego year. In 2015 Jumbo Waterloo. Since 1997 the Stratego World Championship organised by ISF is granted by or one of the associate the International d Stratego Organisa Stratego Federatio playing a good tournament while tions. The WC offers n (ISF) and meeting new internatio a very comforta ble atmosphere for nal Stratego players On behalf of the and having fun. International Stratego Federation, we Waterloo Stratego invite you to show World Champio that you dare to nship 2015. join the battle of the d.nl Meet you in Waterloo www.strategobon , Tim Slagboom and Anjo Travaille International Stratego Federation

Location: Maiso

n Communale Waterloo Rue François Libert (Town Hall of Waterloo) 28 1410 Waterloo, Brabant Wallo n Belgium

Stratego - Wor ld Champi onshi p u it n o d igin g

B LO pens - K opstellin g


€ 5 retour - Flyer en Wobbler

5 retour

van deze een of meerdere Bij aanschaf van . schitterende spellen orwaarden z.o.z. voor de actievo

Koop tussen 1 september 2014 en 31 december 2014 één of meerdere Jumbo spellen uit de actie (zie voorkant) en krijg 5 euro retour op je bankrekening! Heb je vragen over de actie? Neem dan contact op met onze klantenservice per: e-mail: info@jumbo.eu of telefoon: 31 (0)75-6531300 Stuur deze coupon samen met het originele aankoopbewijs vóór 31 januari 2015 naar: Jumbo € 5 / BGR, Techniekweg 35, 3542 DT, Utrecht De frankeerkosten krijg je retour op je bankrekening.

Naam Adres Postcode Woonplaats E-mailadres IBan bankrekeningnummer

bij aanschaf van Ja, ik schrijf me in voor de Jumbo Club nieuwsbrief en ontvang iedere maand het laatste Jumbo nieuws, sneak previews en leuke (win)acties.

een van onderstaa

nde spellen*

Actievoorwaarden: Actieperiode loopt van 1 september 2014 t/m 31 december 2014 • De actie is alleen geldig bij aanschaf van de volgende spellen: 00495 Stratego Original, 17961 Pim Pam Pet Het Laatste Woord, 17891 Party & Co. Junior, 17894 Party & Co. Extreme, 17890 Party & Co. Original • Markeer uw aankoop op de kassabon • De datum van de kassabon dient in de actieperiode te vallen • Niet of onjuist ingevulde coupons worden niet in behandeling genomen • De actie is alleen geldig in Nederland en Vlaanderen • Het bedrag kan alleen op een geldige Nederlandse / Belgische bank/giro rekening worden gestort • Het bedrag wordt binnen 4 weken op je rekening gestort • Jumbo Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op www.jumbo.eu/algemenevoorwaarden • Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met bovenstaande en algemene Jumbo actievoorwaarden • Kijk voor de volledige actievoorwaarden op: www.jumbo.eu/algemenevoorwaarden

Koop tussen 1 september 2014 en 31 december 2014 één of meerdere Jumbo spellen uit de actie en krijg 5 euro retour op je bankrekening!

*z.o.z. voor de actievoorwaarden

Naam Adres Postcode Woonplaats E-mailadres Heb je vragen over de actie? Neem dan contact op met onze klantenservice: e-mail: info@jumbo.eu telefoon: 31 (0)75-6531300

IBan bankrekeningnummer

Stuur deze coupon samen met het originele

Actievoorwaarden: Actieperiode loopt van 1 september 2014 t/m 31 december 2014 • aankoopbewijs vóór 31 januari 2015 naar: De actie is alleen geldig bij aanschaf van de volgende spellen: 00495 Stratego Original, 17961 Pim Pam Pet Het Laatste Woord, 17891 Party & Co. Junior, 17894 Party & Co. Extreme, 17890 Party & Co. Original • Markeer uw aankoop op de kassabon • De datum van de kassabon dient in de actieperiode te vallen • Niet of onjuist ingevulde coupons worden niet in behandeling genomen • De actie is alleen geldig in Nederland en Vlaanderen • Het bedrag kan alleen op een geldige Nederlandse / Belgische bank/giro rekening worden gestort • Het bedrag wordt binnen 4 weken op je rekening gestort • Jumbo Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijziDe frankeerkosten krijg je retour gen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op www.jumbo.eu/algemenevoorwaarden op je bankrekening. • Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met bovenstaande en algemene Jumbo actievoorwaarden • Kijk voor de volledige actievoorwaarden op: www.jumbo.eu/algemenevoorwaarden

Jumbo € 5 / BGR Techniekweg 35 3542 DT Utrecht

€ 5 reto ur - co nceptont wi k keli ng/creati ef proces f lyer

Ja, ik vind het leuk om op de hoogte gehouden te worden van de laatste ontwikkelingen op spel- en puzzelgebied en meld me aan voor de Jumbo Club nieuwsbrief.

9


MAGAZI NES brochures BEGELEIDING

VS N - VSN magaz i ne najaar 2013

VSN - VSN magaz i ne najaar 2 0 1 4

CREATE DESIGN PRINT H ex a g o ne - B ro c h ure

10

I m a gi ne Fi lm Festi val - M agaz i ne

I m a gin e Fil m Fes tiva l - M a ga zine

VSN - VSN magaz i ne voorjaar 2 0 1 5


VS N - VSN magaz i ne najaar 2015

VS N - VSN magaz i ne najaar 2015

11


ELVIS PRESLEY 60TH ANNIVERSARY OF ROCK ‘N ROLL 19542014

LIMITED EDITION JUKEBOX Elvis Aaron Presley was born in Tupelo, Mississippi January 8, 1935 and is regarded as one of the most significant cultural icons of the 20th century. He is often referred to as “The King of Rock ‘n Roll”. His music career began in 1954, Memphis, Tennessee, when he started to work with Sam Phillips, the owner of Sun Records. A whole new era of American music was born... Rock ‘n Roll. Accompanied by guitarist Scotty Moore and bassist Bill Black, Presley was an early popularize of rockabilly, an up-tempo, backbeat-driven fusion of country music and rhythm and blues. RCA Victor acquired his contract in a deal arranged by Colonel Tom Parker, who was to manage the singer for more than two decades. Presley’s first RCA single, “Heartbreak Hotel”, released in January 1956, was a number-one hit in the US. He became the leading figure of rock and roll after a series of network television appearances and chart-topping records. His energized interpretations of songs and sexually provocative performance style, combined with a singularly potent mix of influences across color lines that coincided with the dawn of the Civil Rights Movement, made him enormously popular - and controversial. In 1968, following a seven-year break from live performances, he returned to the stage in the acclaimed televised comeback special Elvis which led to an extended Las Vegas concert residency and a string of highly profitable tours. In 1973, Presley was featured in the first globally broadcast concert via satellite, Aloha from Hawaii.

SERIAL NUMBER

Elvis earned over 150 certified gold, platinum and multiplatinum albums and singles. Among his many awards was the Grammy Lifetime Achievement Award at the youthful age of 36. His good looks, spontaneous humor, charisma and sincere human kindness endeared him to millions. His wonderful talent created music sales exceeding one billion records. Elvis Presley died in 1977 at the age of 42, but his music would live on forever. The photographic montage of specially selected memorabilia, concert tour scenes and the 60th anniversary of Rock ‘n Roll 1954 2014 artworks are exclusive to these Elvis Presley™ jukeboxes. Your ownership of this collectible represents a valuable musical and historical treasure.

LIMITED EDITION NUMBER

CERTIFICATE NUMBER

We hereby certify that this limited edition jukebox, identified by the serial and limited edition number, is an authentic Elvis Presley™ 60th Anniversary of Rock ‘n Roll 1954 - 2014 Jukebox. This jukebox is designed and manufactured by Ricatech and Rock-Ola under the auspices of ABG EPE IP LLC. The likenesses in all photographs and drawings and the Elvis signature have been approved as official representations by ABG EPE IP LLC. Ricatech B.V. is official worldwide license holder of the Elvis Presley™ jukebox. Ricatech™ is a registered trademark of Ricatech B.V. Rock-Ola is the registered trademark of the Rock-Ola Manufacturing Company. Elvis Presley™; Rights of Publicity and Persona Rights: ABG EPE IP LLC. Photo © 2014 ABG EPE IP LLC. This jukebox is made in America, limited of 99 only.

RICHARD P. SINGH, CEO RICATECH

GLENN S. STREETER, CEO ROCKOLA

Elvis Presl ey J u k eb ox - Cer tific a at

WIN

R icatech - O nt wer p L akzegel

ION THE LIMITED EDIT BOX JUKE ELVIS PRESLEY

have litzer, Ricatech series with Wur -Ola, to release ess of the first Rock “After the succ Graceland and ary Model. eration with decided in coop Limited Edition Annivers #80 will be ber this ...” . White num 99pcs only of eland Museum will not be sold ction of the Grac Numbers #80 permanent colle included in the

ma

€ 19rket value .995 ,-

WIN THE ELVIS

JUKEBOX

This year Elvis Presley would have celebrate d his 80th birthday decided to celebrate . Because of this landmar it in a big k, Ricatech has have the music and charism way with you, the faithful Elvis Presley fans. Those who after a of the “ King of Rock all these years still ‘n Roll” locked in the After the success of their hearts. the first series with Wurlitz er, Ricatech have decided, Rock-Ola, to release this Limited Edition in cooperation with Anniversary Model. Graceland and world famous Rock-O Designed by Ricatech la, there will be only and made in America 99 pieces in black and by white available worldwi Because of Elvis 80th birthday, the white Limited de. the permanent collectio Edition number # 80 n of the Graceland Museum of the series of 99 will be included in sacred place for all Elvis , where this museum fans. Would you like piece will be on show to become the exclusive number #80 in black? in the most Than this is the opportu owner of the other Limited Edition nity of your life... What do you have to do? 1: fill in the registrat ion form on our website at www.ricatechstore.com/w 2: follow us on facebook inelvisjukebox. at www.facebook.co m/ricatech.nl (or search updated on all the informa on “Ricatech”) so we tion about this campaig can keep you Limited Edition Elvis n, and you will automat Presley Jukebox worth ide € Elvis fan by a worldw ically be a contender for the Will this legendary s black number #80 to a19,995.h donatemuseum piece with eternal of this museum piece? connection to Gracelan e owner During Elvis Week Ricatec to become the exclusiv d be standing in your like home soon? promotion. Would you your chance!

NOSTALGIE BELEVING

Register now for

IN A THIS IS A ONCE

UNITY LIFETIME OPPORT

ELVIS

All participants of this promotion also have a chance to win Graceland in Memph a 5-day trip for 2, to is USA. You will be the legendar picked up at home in an "Elvis style" original y Cadillac to

bring you to the airport. Check our website at result is not possible.www.ricatechstore.com/winelvisjukebox Errors and changes for all conditions and jukeboxes will be bought to terms terms about this promotion. and sold by speculators and conditions are subject to change Correspondence in without prior and traders in network. Visit the website respect of the of Ricatech for dealercollectors’ items, Ricatech divides thenotification. To prevent that the remaining remaining numbers and sales information to our . info@ricatech.com IN COOPERATION - www.ricatech.com official dealer WITH IN COOPERATION

Ricatech™ is a registered

trademark of Ricatech

R i catech - Ad ver tent ie

B.V. Elvis Presley™;

Rights of Publicity

and Persona Rights:

ABG EPE IP LLC.

Photo © 2014 ABG

WITH

EPE IP LLC.

E l v is Presl ey J u k eb ox - Fl yer

E l v is Presley J ukebox - Ad ver tenti e

VERPAKKINGEN POSTE RS SALES

12

R i catech - Ver pak k i ng

R i catech - Poster


E l v is Presley Platenspelers - Ver pak k i ng

E l v is Presley J ukebox - Fold er

13


COMMERCIALS BEDRIJFSFILMS PRESENTATIES

Trai ler - Apar tment 1303

VISUALISATIE BEGELEIDING OPNEMEN

B edr ij fs fil m - VS N

EDITING VOICE OVER LEADERS

14

Lead er - Splend i d Fi lms


Co m m e rci al - I ron Sk y (Splend i d Fi lm)

Lea der - Excesso Enter tai nment

Co m m erci al - Haai Fi ve (Splend i d Fi lms)

15


website concept design lancering D e N i euwe L i chti ng - Websi te en Facebook

R ed S qua re Fil m - Webs ite

16

E xces s o E nter ta in m ent - Webs ite en Facebook

Splend i d Fi lm - Faceb o o k


Tr ipl e P Enter tai nment - Websi te

17


Van alles en nog wat

Jo k e H a a r s er v ice - Fl yer

E-

N

TOERTOCHT KE E BI

EN

TOERTOC IKE HT E-B

Hi-Tea’ Thematocht

tocht’ begeide ‘Hi-Tea Thema . Deze /80 km) de volledig keuze over 40/60 die ons land kan bieden het prachtige In juni wordt (naar want E-bike thematochten worden genoemd de mooist denkbare ende tocht’ kunnen gereden; een van E-Bikers in een stille zou ook wel ‘stilmak uit die de lange rij spraakmakende tocht se landschap straalt een mystieke rust gekakel; deze tocht ochten een vrolijk glooiende Zuid-Limburg n... Is het bij de meeste andere themat iets met je... brenge in den lande doet verwondering zal re klimaat dan elders ed door dit net iets zwoele 10.30 uur op het landgo ten, Gulpen om aan tocht unieke Cadier en Keer, Margra rij E-Bikers vangt deze langs Maastricht richting De lange veelkleurige burg. De tocht voert Schaepkens in Valken erkt door uitgestrekte mburg wordt gekenm betoverdend mooie en verder door het jke provincie. Zuid-Li zuideli meest deze en tuinen die zeer bossen en zacht heuvellandschap van ig aangelegde parken met mystieke oude weilanden afgewisseld rond de steden ziet men er sprookjesacht de mooiste E-Bike thematochten denk. In en een van glooiende heuvels ideale setting voor spreken, kortom de tot de verbeelding hotelbaar! waar u in de mooie kens Schaep ed landgo stijl en de op het romantische omlijsting is in Celtic tocht komt u terug oden. De muzikale Tea wordt aangeb Na deze bijzondere en gevarieerde English tuin een complete doet aan of men enkele algehele entourage in de tijd... Ook kunt u eeuwen terug ging van startbewijzen. en tijd en het boeken over prijzen, datum hier meer informatie Binnenkort vindt u op deze website

‘Zeehelden E-Bike Toertoc ht’

Op zaterdag 15 august us 2015 wordt de ‘Zeehelden E-Bike georganiseerde toertocht’ gereden!

Deze volledig begele ide E-Bike thematocht centrum van Hellevo begint en eindigt in etsluis. Deze strateg het gezellige oude isch gelegen vesting was ooit de thuisha stad aan het Haring ven van grote zeehel vliet den als Michiel de De VOC vond er zijn Ruyter, Piet Heyn en eerste afvaart en de Tromp. trots afgemeerd. Diverse befaamde buitgem aakte imposante monum roemruchte verlede enten zijn nog steeds Zilvervloot werd er met n... aanwezige stille getuige n van dit De enerverende tocht voert door het prachti andere schitterende ge Voorne Putten getuige panora zult zijn van het ene aangedaan. De wortels ma. Halverwege de rit wordt de na het geuzenstad Brielle van deze oude stad ofwel ‘Den Briel’ Bekendste mijlpaa liggen reeds in het l is natuurlijk 1 april begin van de 14e eeuw. 1572, ken! (Spanjaarden ) Deze prachtige monum toen de heroïsche Geuzen de stad herove uit... entale vestingstad ademt een ware rijkdom rden op de Spekaan cultuur en historie Aan het eind van deze uiterst boeien de E-Bike thematocht in Hellevoetsluis waar keert u terug op de u groene onder meer een Cape welkom wordt geheten met een hapje en een drankje. Hier weide aan het Haringvliet Dutch wijnproeverij vindt voor de liefheb plaats. zeehelden en de regio bers Voorne Putten gepres U vindt hier tevens een ruim aanbod van informatie over enteerd in diverse de stands langs het veld. Degenen die graag nog wat langer in de regio willen vertoev of camping boeken en kunnen heel eenvou via de website. dig een hotel, B&B

informatie op Kijkt u voor meer ltours.com www.e-bikehote

Kijkt u voor meer informatie op www.e-bikehoteltou rs.com

w w w. a sbest- ned sta a l - nee.n l - Po s ter

E-B i ke - Flyers

KVO on

de

r ne

men

N i n g s ve r e n i n g D e

oo

rd

Commissie Onderwijsroute

on

de

r ne

men

N i n g s ve r e n i n g D e

oo

rd

KVO werkgroep

on

de

r ne

IVN on

de

r ne

men

i n g s ve r e n i n g D e

No

ord

Commissie container transferium

men

i n g s ve r e n i n g D e

No

ord

KVO werkgroep

IVZ

oonn rdrd ddeer rnnee oooo eNN mmeenni innggssvveerreennininggDDe

Commissie infra Vinkenwaard Noord

on

de

r ne

men

i n g s ve r e n i n g D e

No

ord

Commissie infra Vinkenwaard Zuid

FOD on

de

r ne

men

i n g s ve r e n i n g D e

No

ord

Commissie infra / verkeer/ bereikbaarheid

on

de

r ne

men

i n g s ve r e n i n g D e

No

ord

Commissie Rendant

18

M a k ro - Vo o r s tel n ieuw w in k el co ncept

on

de

r ne

men

i n g s ve r e n i n g D e

No

ord

Commissie onderzoek / promotie / marketing

on

de

r ne

men

i n g s ve r e n i n g D e

No

ord

Gebruikersraad Alblasserdam

on

de

r ne

men

i n g s ve r e n i n g D e

No

ord

Federatie ondernemingsverenigingen Drechtstedenraad

on

de

r ne

men

i n g s ve r e n i n g D e

No

ord

Gerbuikersraad Papendrecht

O nd er nemi ngsvereni gi ng D e N o o rd - ico n e n


D e N ieuwe L i chti ng - CD hoes en boekje

Pro m o -tea m - Conceptont wi k keli ng Ver pak k i ng

19


kenners van a tot z

experts in digitaal

20


advies D igitaal Interim

C a m pagnes Research & Planning

Social M edia

Positionering

Markto nderzo ek

Klankbord

I nho ud

Visie Implem entatie

21


c r e a t i e f

é n

c o m m e r c i e e l

N i e uw lan d parc 3 1 3 • 2 9 5 2 D D A l b l a s s e r da m +31(0 ) 7 8 2 0 5 0 2 0 5 w w w. e ffi e ci e nt.nl • i nf o @ e f f i e c i e nt

effiecient. Portfolio