Page 1

EF High School Programs 2015 – 2016

www.ef.th/highschool

High School Exchange Year โครงการแลกเปลีย่ นภาษาและวัฒนธรรม เปิดรับนักเรียนอายุ 14 -18 ปี

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์

TH brochure_30 Apr_pear Final [ 20 05 14 ].indd 1

21/5/2557 13:59:47


OPENING THE WORLD THROUGH EDUCATION For 50 years and counting, EF has been bringing cultures together, teaching the world to communicate, and transforming lives all over the globe. With student exchanges, educational tours, language courses and degree programs, EF is the World Leader in International Education.

37,000 เจ ้ า หน ้ า EF พร ้ อ ม คณาจารย ์

TH brochure_30 Apr_pear Final [ 20 05 14 ].indd 2

่ ทั ้ ง

500+

52

1

สำ � นั ก งานและโรงเรี ย น ทั ่ ว โลก

ประเทศทั ่ ว โลกที่เ รามี ที ่ ท ำ � การอยู่

พั น ธกิ จ เดี ย วกั น

21/5/2557 13:59:50


TH brochure_30 Apr_pear Final [ 20 05 14 ].indd 1

21/5/2557 13:59:51


WHAT’S INSIDE เริ่มวันนี้เพื่ออนาคต

05

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม EF

06

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวอาสาสมัคร

08

ประเทศที่สามารถไปแลกเปลี่ยนได้

10

ประเทศสหรัฐอเมริกา

12

สหราชอาณาจักร

14

ประเทศไอร์แลนด์

16

ภูมิภาคต่างๆ

18

ประสบการณ์จากนักเรียนของเรา

20

เตรียมตัวเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

22

ค่ายภาษาและวัฒนธรรม EF

24

EF Discovery Tours

25

โลกของ EF

26

คำ�ถามยอดฮิต

28

เริ่มต้นวันนี้

29 หน้า 05

หน้า 06

หน้า 08

หน้า 12

หน้า 20

TH brochure_30 Apr_pear Final [ 20 05 14 ].indd 2

21/5/2557 14:00:11


หน้า 14

หน้า 18

หน้า 25

หน้า 10

เปิดประสบการณ์ ใหม่! ef.co.th/highschool

หน้า 24

TH brochure_30 Apr_pear Final [ 20 05 14 ].indd 3

21/5/2557 14:00:23


"การเป็ นนักเรียนแลกเปลี่ยนทำ�ให้ฉันรู้จักตนเองมากขึ้น ทำ�ให้ฉันรู้ว่าฉันต้องการจะเป็ นอะไรในอนาคต ฉันสามารถ พูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นและยังเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตก ต่างออกไป ฉันโตขึ้น มีความั่นใจมากขึ้น กระตือรือร้น และมีแรงบันดาลใจ ฉันได้เจอกับมิตรภาพใหม่ๆ เป็ นความ ทรงจำ�ที่ดีที่อยู่กับฉันตลอดไป" มิกิ - ประเทศญี่ปุ่น

TH brochure_30 Apr_pear Final [ 20 05 14 ].indd 4

21/5/2557 14:00:26


PUT YOUR TRUST IN EF

เริ่มวันนี้ เพื่ออนาคต เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม EF วันนี้ เพื่อประสบการณ์ที่มี ค่า และเป็ นความทรงจำ�ที่คุณจะไม่มีวันลืมเลือน เรามีประสบการณ์และความ เชี่ยวชาญในการดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนมาอย่างยาวนาน เราพร้อมที่จะทำ�ให้ ฝันของคุณเป็ นจริง ประสบการณก์ วา่ 50 ปี

EF มีประสบการณ์และเป็ นผู้นำ�ทางด้านการศึกษามายาวนานกว่า 50 ปี ซึ่งนับเป็ นประโยชน์ต่อนักเรียนอย่าง แท้จริง เราทราบดีว่าการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน ตลอดจนการดูแลเป็ นหลักสำ�คัญที่จะทำ�ให้นักเรียน ประสบความสำ�เร็จในปีแลกเปลี่ยน เราจึงมีเครือข่ายเจ้าหน้าที่ทั่วทุกมุมโลกซึ่งจะอยู่เคียงข้างนักเรียนทั้งใน ประเทศของตนเองและที่ต่างประเทศที่นักเรียนไปแลกเปลี่ยน

เราเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ

ที่ EF เราเชื่อว่าภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากล การแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม จะช่วยเชื่อมโยงโลกทั้งใบให้ ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ด้วยเหตุผลนี้เอง เราจึงจัดโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในสามประเทศซึ่งใช้ภาษา อังกฤษเป็ นหลัก นักเรียนจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ระดับโลก โดยสามารถเลือกได้ว่าจะไปสำ�รวจสหรัฐอเมริกา ดินแดนแห่งความหลากหลาย... ไปเดินชมถนนอันงดงามในสหราชอาณาจักร... หรือตื่นตาตื่นใจไปกับเนินเขาอัน มหัศจรรย์ของไอร์แลนด์ แต่ไม่ว่าจะเลือกที่ใด นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเปิดโลกทัศน์ให้กว้าง ขึ้นพร้อมๆ กัน

เคียงข้างคุณในทุกก้าวแหง่ ความสำ�เร็จ

เรามีเจ้าหน้าที่ EF จากทั่วโลกไปจนถึงผู้ประสานงานท้องถิ่นที่คอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดในแต่ละเมืองของ ประเทศปลายทาง โครงสร้างการสนับสนุนนักเรียนของเรานั้นเป็นเลิศด้วยประสบการณ์อันยาวนาน เราไม่ทำ�งาน ผ่านเอเจนซี่หรือบริษัท เมื่อนักเรียนเดินทางไปถึงประเทศปลายทาง เจ้าหน้าที่ EF จะมาดูแลนักเรียนตลอดทั้งปี การศึกษาในต่างประเทศ จนถึงการเดินทางกลับบ้านเมื่อจบโครงการ

มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัย

ความปลอดภัยของนักเรียนเป็ นสิ่งสำ�คัญที่สุดสำ�หรับเรา เรามีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานกับนักเรียนอยู่เสมอ ตลอด 24 ชั่วโมง เราตรวจสอบครอบครัวอุปภัมถ์อย่างละเอียดในขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ และเจ้า หน้าที่ประสานงานท้องถิ่นจะคอยติดต่อกับนักเรียนของเราอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนปลอดภัย และได้ รับประสบการณ์ที่ดีตลอดทั้งปี การศึกษา

ef.co.th/highschool

TH brochure_30 Apr_pear Final [ 20 05 14 ].indd 5

5

21/5/2557 14:00:26


E F A L L T H E W AY

โครงการแลกเปลีย่ นภาษาและ วัฒนธรรม EF โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม EF หรือ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนของเรา จะคอยสนับสนุน นักเรียนทุกคนตั้งแต่ต้นจนจบ นี่คือหัวใจในการทำ�งานของเรา เมื่อคุณต้องการเรา เราจะอยู่ตรงนี้เพื่อคุณ สำ�นักงาน EF ในประเทศไทย ef.com/exchangesupport

EF มีสำ�นักงานมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ซึ่งแน่นอนว่าน่าจะมี 1 ในประเทศเหล่านั้นที่ อยู่ใกล้คุณ เจ้าหน้าที่ EF จะคอยให้คำ�ปรึกษา เกี่ยวกับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนและขั้น ตอนในการสมัครเข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่ จะประสานงานระหว่างนักเรียนและครอบครัว อุปถัมภ์ และยังใหคำ้ �แนะนำ�เพื่อเตรียมพร้อม นักเรียนในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน เจ้า หน้าที่ของ EF ในสำ�นักงานท้องถิ่นจะติดต่อ กับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด ในการประสานงาน และสื่อสารกับเจาหนาที่ EF ในต่างประเทศ

EF AMBASSADORS

ทางที่ดีที่สุดที่จะได้ทำ�ความรู้จักโครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยน EF คือการได้รับฟัง ประสบการณ์ตรงจากนักเรียนศิษย์เก่า ซึ่ง เราเรียกว่า EF Ambassadors ผู้ปกครองและ นักเรียนสามารถรับฟังประสบการณ์ได้จากการ เข้าร่วมสัมมนาของโครงการ

เจ้าหน้าที่ประสานงานระดับ ภูมิภาค ในทุกประเทศที่นักเรียนจะเดินทางไปแลก เปลี่ยน เจ้าหน้าที่ประสานงานระดับภูมิภาค จะทำ�การคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ที่เหมาะ สมให้กับนักเรียน โดยการตรวจสอบเอกสาร และเข้าไปทำ�ความรู้จักครอบครัวอุปถัมภ์ เจ้า หน้าที่ประสานงานระดับภูมิภาคจะหาบ้าน ที่เหมาะสมกับนักเรียนเพื่อปีแห่งการเปิด ประสบการณ์ใหม่

6

โทรศัพท์ : + 66 (2) 664 9962-5

TH brochure_30 Apr_pear Final [ 20 05 14 ].indd 6

21/5/2557 14:00:35


ครอบครัวอุปถัมภ์ นอกเหนือจากตัวแทน EF ครอบครัวอุปถัมภ์ จะเป็ นผู้คอยให้การดูแลนักเรียนในเบื้องต้น เพียงไม่นานนักเรียนจะรู้สึกเป็ นส่วนหนึ่งของ ครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งเปรียบเป็ นดังครอบครัวที่ สองของนักเรียน ครอบครัวอุปถัมภ์ของเราทุก ครอบครัวผ่านขั้นตอนการสมัครและสัมภาษณ์ อันเข้มงวดก่อนจะได้รับการคัดเลือก

เจ้าหน้าที่ผ้คู อยใหค้ ำ�ปรึกษา

เจ้าหน้าที่ผู้คอยให้คำ�ปรึกษา EF จะประจำ�อยู่ ที่สำ�นักงานในประเทศที่นักเรียนไปแลกเปลี่ยน เจ้าหน้าที่EF จะคอยดูแลและประสานงาน กับนักเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์ตลอดระยะ เวลาในโครงการแลกเปลี่ยน เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกอย่างดำ�เนินไปด้วยดี เมื่อนักเรียนต้องการ ความช่วยเหลือหรือคำ�ปรึกษา นักเรียน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ประสานงานท้องถิ่น

ผู้ประสานงานท้องถิ่นเปรียบเสมือนตัวแทน ของ EF ที่จะคอยติดต่อประสานงานกับ นักเรียนและครอบครัวอุปถัมป์อย่างใกล้ชิด ตลอดปี ในโครงการแลกเปลี่ยน ผู้ประสาน งานท้องถิ่นจะเป็ นผู้ที่คอยช่วยเหลือและให้คำ� ปรึกษาแก่นักเรียน และมักจัดกิจกรรมสนุกๆ จัดงานชุมนุมนักเรียน EF และครอบครัวใน เขตที่รับผิดชอบ นักเรียนสามารถติดต่อกับ ตัวแทน EF ได้โดยตรงถ้าต้องการความช่วย เหลือขณะอยู่ต่างประเทศ

ef.co.th/highschool

TH brochure_30 Apr_pear Final [ 20 05 14 ].indd 7

7

21/5/2557 14:00:40


“เมื่อคุณเดินทางไปเป็ นนักเรียนแลกเปลี่ยน คุณไม่ใช่แค่นัก ท่องเที่ยว แต่คุณคือสมาชิกในท้องถิ่น ห้องเรียน เพื่อน และ ที่สำ�คัญที่สุดคือครอบครัว คุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในทุกๆวัน จากวัฒนธรรมที่แตกต่างที่คุณจะไม่สามารถรับรู้ได้ ถ้าหากไม่ ได้สัมผัสด้วยตัวเอง” เพาล่า – ประเทศอิตาลี

TH brochure_30 Apr_pear Final [ 20 05 14 ].indd 8

21/5/2557 14:00:43


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน ครอบครัวอุปถัมภ์คือหัวใจหลักในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ครอบครัวอุปถัมภ์ไม่ได้ดูแลคุณในฐานะ แขก แต่พวกเค้าจะดูแลคุณเสมือนคุณเป็ นสมาชิกในครอบครัว นักเรียนจะได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ต่างๆร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อเก็บไว้เป็ นความทรงจำ�ที่ดี ครอบครัวเดียวกัน ครอบครัวอุปถัมภ์มีความหลากหลายทั้งฐานะ อาชีพ ศาสนา พวกเค้าเหล่านั้นพร้อมที่จะ เรียนรู้และรับคุณเป็ นส่วนหนึ่งในครอบครัว เค้าซึ่งอาจมีทั้ง พ่อ,แม่,ลุง,ป้า,น้า,อา หรือแม้ กระทั่งลูกๆของครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งจะเป็ นพี่ น้องกับท่าน ซึ่งในกรณีนี้อาจรวมถึงสัตว์เลี้ยง ของครอบครัวอุปถัมภ์ด้วย ท่านจะได้แบ่งปัน ประสบการณ์เสมือนหนึ่งในครอบครัวเค้าจริงๆ

วิถีชีวิต ในทุกๆวัน ครอบครัวอุปถัมภ์พร้อมที่จะดูแล ท่านเสมือนท่านเป็ นลูกของพวกเค้าจริงๆ ท่านจะได้เรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ในประเทศที่ท่านไปอยู่ ปาร์ตี้ในสวน หลังบ้านของคนอเมริกัน ดูกีฬาด้วยความตื่น เต้นพร้อมหน้ากัน หรือจิบน้ำ�ชายามบ่ายกับ ครอบครัวแบบชาวอังกฤษ หรือนั่งฟังเพลง โฟล์คซองของชาวไอริส ช่วงเวลาดีๆเหล่านั้น ซึ่งหาค่าไม่ได้จะทำ�ให้คุณจดจำ�ตราบนาน เท่านาน

วันหยุดและเทศกาลสำ�คัญ จากวันขอบคุณพระเจ้าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ถึง Bonfire Night ที่สหราชอาณาจักร และ วันแพทริคที่ประเทศไอร์แลนด์ เป็ นโอกาสที่ ดีที่นักเรียนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมเก่าแก่จาก ประเทศต้นกำ�เนิดด้วยตนเอง และยังสามารถ นำ�ประสบการณ์มาแบ่งปันกับเพื่อนๆและ ครอบครัวของนักเรียนเอง

ef.co.th/highschool

TH brochure_30 Apr_pear Final [ 20 05 14 ].indd 9

9

21/5/2557 14:01:13


แล้วคุณจะฝัน เป็นภาษาอังกฤษ การไปใช้ชีวิตยังประเทศที่เป็ นเจ้าของภาษาอังกฤษ เป็ นวิธีที่ดีที่สุดที่ นักเรียนจะสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้ พูดคุยและรับฟังกับเจ้าของภาษาตลอดเวลา แม้กระทั่งยามคุณหลับ! เลือกประเทศที่คุณสนใจ:

U SA / UK / IRELA ND

10

โทรศัพท์ : + 66 (2) 664 9962-5

TH brochure_30 Apr_pear Final [ 20 05 14 ].indd 10

21/5/2557 14:01:16


ef.co.th/highschool 11

TH brochure_30 Apr_pear Final [ 20 05 14 ].indd 11

21/5/2557 14:01:18


USA / UNITED KINGDOM / IRELAND

ประเทศสหรัฐอเมริกา บินสู่เมืองใหญ่ สหรัฐอเมริกานับเป็ นดินแดนที่ทุกอย่างเป็นไป ได้อย่างแท้จริง! ระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ แลก เปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม EF นักเรียนจะได้พบ กับความแตกต่างที่หลากหลายทั้งภูมิประเทศและ ความเป็ นอเมริกัน และผู้คนหลากหลายที่รวมตัว กันและทำ�ให้สหรัฐฯ กลายเป็ นชาติที่เต็มไปด้วย ชีวิตชีวาและหลากหลายทางวัฒนธรรม

ติดตามนักเรียนของเราได้ที่ #EFSCHOOLSPIRIT

02

ข้อมูลทั่วไป ค่าธรรมเนียมโครงการ อ่านเพิ่มเติมได้ที่หน้า 28

ข้อกำ�หนด ต้องมีคุณสมบัติครบตามที่โครงการกำ�หนดและผ่านการทดสอบ ทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี

ปีการศึกษา สิงหาคม- มิถุนายน

ภูมิภาค / รัฐ นักเรียนจะได้อยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ที่เลือกอุปถัมภ์นักเรียน ซึ่งจะ กระจายอยู่ทั่วทุกรัฐ

ค่าใช้จ่ายสำ�หรับเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรม EF ที่ต่างประเทศ USD 1,700

วันเดินทางและวันเกิด สิงหาคม 2015 15 มี.ค. 2540 - 12 ก.ค. 2543

ตั๋วเครื่องบิน USD 1,800 01

12

โทรศัพท์ : + 66 (2) 664 9962-5

TH brochure_30 Apr_pear Final [ 20 05 14 ].indd 12

21/5/2557 14:01:26


สำ�รวจความสนใจของตัวเอง นักเรียนเกือบทุกคนจะร่วมทำ�กิจกรรมหลังเลิก เรียน ซึ่งหลายคนเลือกร่วมถึงสองกิจกรรม หรือมากกว่านั้น การทำ�กิจกรรมเปิดโอกาสให้ นักเรียนได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วัฒนธรรมอเมริกัน และได้ฝึกภาษา อังกฤษ นักเรียนอาจลองไปร่วมทีมบาสเก็ตบอล ทีม เชียร์ลีดเดอร์ เล่นดนตรีในวงดนตรีของ โรงเรียน หรือ เขียนบทความให้หนังสือพิมพ์ โรงเรียน แล้วนักเรียนจะรู้สึกประหลาดใจว่า การทำ�กิจกรรมทำ�ให้นักเรียนรู้จักตน เอง มากขึ้น

บรรยากาศการเรียนรูแ้ บบใหม่

03

บรรยากาศในห้องเรียนเน้นการถามและตอบ ให้นักเรียนได้รู้จักคิดและมีปฏิสัมพันธ์ในห้อง ทุกวัน ปกติแล้วอาจารย์มักจะยังอยู่ในห้อง หลังจากสอนเสร็จแล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียนที่ต้องการซักถามเป็นพิเศษ นอกจาก นี้ การเรียนในสหรัฐฯ ยังเต็มไปด้วยการบ้าน และงานกลุ่ม ซึ่ง นักเรียนจะได้ประสบการณ์ ในการปฏิบัติจริงจากหลายวิชา เช่น การ ทดลองปฏิกิริยาเคมีในวิชาวิทยาศาสตร์หรือ การฝึกพูดในที่สาธารณะ

05

ประเทศที่กว้างใหญ่ และจิต วิญญาณของเมืองเล็ก ครอบครัวอุปถัมภ์ในสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆ หรือในชนบท ดังนั้น นักเรียนจะได้เห็นกิจกรรมนอกบ้านที่หลาก หลาย รวมถึงการใช้ชีวิต การทำ�ไร่ ตลอด ช่วงที่ไปอยู่ที่นั่น ส่วนใหญ่สามารถนั่งรถไป ถึงได้โดยง่าย ครอบครัวอุปถัมภ์ของนักเรียน มักออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน ไป ดูภาพยนตร์ และไป “ห้าง” ใกล้บ้านเป็น ประจำ� ครอบครัวในสหรัฐฯ มักใช้ เวลาส่วน ใหญ่ทำ�กิจกรรมในบ้าน เช่นดูโทรทัศน์ใน ห้องนั่งเล่นหรือทำ�บาร์บีคิวรับประทานกันที่ สนามหลังบ้าน

01 02 03 04 05

พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในฟุตบอลทีมหรือยัง? วันแห่งการแข่งขัน! เพื่อนใหม่ในต่างแดน ห้องเรียนแสนสนุก เชียร์กีฬาร่วมกัน

04

ef.co.th/highschool 13

TH brochure_30 Apr_pear Final [ 20 05 14 ].indd 13

21/5/2557 14:01:44


ประสบการณ์ที่มากกว่า

ความแตกต่างของมลรัฐ สหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความ หลากหลายทางภูมภิ าคอยาง ่ มาก ประสบการณท์ ค่ี ณ ุ จะได้ ยอมมี ่ ความพิเศษแตกตางกั ่ น ออกไป ทัง้ นีข้ น้ึ อยูกั่ บภูมภิ าคที่ คุณเดินทางไป รัฐทางตะวันตก รัฐนิวเม็กซิโก รัฐโอเรกอน รัฐแคลิฟอร์เนีย รัฐเนวาดา รัฐอาริโซนา รัฐวอชิงตัน

รัฐบนเทือกเขา รัฐไอดาโฮ รัฐไวโอมิง รัฐมอนตานา รัฐโคโลราโด รัฐยูทาห์

ตะวันตกกลาง รัฐวิสคอนซิน รัฐไอโอวา รัฐ มิชแิ กน รัฐมินเนโซตา รัฐอินเดียนา รัฐอิลลินอยส์ รัฐเนบราสก้า รัฐแคนซัส รัฐมิสซูรี รัฐโอกลาโฮมา รัฐนอร์ธดาโกต้า รัฐเซาธ์ดาโกต้า

รัฐทางตอนใต้ รัฐฟลอริดา้ รัฐนอร์ธแคโรไลนา รัฐเซาธ์แคโรไลนา รัฐเคนตัก๊ กี้ รัฐเทนเนสซี รัฐอาลาบามา รัฐจอร์เจีย รัฐอาร์คนั ซอ รัฐหลุยเซียน่า รัฐมิสซิสซิปปี รัฐเท็กซัส

ตะวันออกเฉียงเหนือ รัฐเมน รัฐเวอร์มอนต์ รัฐโอไฮโอ รัฐนิวแฮมเชียร์ รัฐเวอร์จเิ นีย รัฐแมสซาชูเสตส์ รัฐเดอลาแวร์ รัฐ คอนเนคติคตั รัฐนิวยอร์ก รัฐโรดไอแลนด์ รัฐแมรีแลนด์ รัฐนิวเจอร์ซี รัฐเพนซิลวาเนีย รัฐเวสท์เวอร์จเิ นีย

14

รัฐบนเทือกเขา

รัฐทางตะวันตก

สัมผัสกับจิตวิญญาณความเป็ น นักบุกเบิก ด้วยการไปเล่นสกีบนเทือกเขาร็อคกี้ ไปปีนเขา ที่อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน และไปแข่งจับ สัตว์ภายใต้ฟ้ากว้างสว่างใสของรัฐมอนตานา รัฐบนเทือกเขาเหล่านี้เป็ นศูนย์รวมสุดยอด กิจกรรมนอกบ้าน! ไปผจญภัยในสไตล์ของ นักเรียนเองได้เลย

รัฐทางตะวันตกเป็ นที่ตั้งของสิ่งมหัศจรรย์ ทั้งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและที่มนุษย์ สร้างสรรค์ขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นแกรนด์แคนยอน สะพานโกลเดนเกต เทือกเขาเซนต์เฮเลนส์ และแสงสีของฮอลลีวูด ความมหัศจรรย์ทาง ธรรมชาติและ ความสร้างสรรค์ของภูมิภาค นี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนหลายล้าน คนมาแล้ว

โทรศัพท์ : + 66 (2) 664 9962-5

TH brochure_30 Apr_pear Final [ 20 05 14 ].indd 14

21/5/2557 14:01:48


รัฐทางตอนใต้

ภูมิภาคทางตอนใต้มีวัฒนธรรม และ เอกลักษณ์เป็ นของตัวเอง แตกต่างจากภูมิ ภาคอื่นๆ ผู้คนทางตอนใต้มักสนุกไปกับ วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม เช่น ดนตรีแนวคัน ทรีและการเต้นเรียงแถว อีกทั้งคนยังให้ความ สำ�คัญ กับครอบครัวเป็ นอย่างมาก

ตะวันตกกลาง

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ภูมิภาคนี้ขึ้นชื่อว่าเป็ นศูนย์กลางของสหรัฐฯ นักเรียนจะรู้สึกได้เลย ว่าไม่มีที่ไหนที่ผู้คนจะ ต้อนรับได้อย่างอบอุ่นเท่าในตะวันตกกลางนี้ นักเรียนจะไดไปสำ ้ �รวจทะเลสาบ เกรตเลกส์ ท่องชิคาโก้ที่มีฉายาว่าเมืองแห่งสายลม หรือ ไปทึ่งกับใบหน้าต่างๆที่สลักอยู่บนภูเขารัชมอร์

ทั้งเนินสกียามฤดูหนาว ทางเดินริมหาดในฤดู ร้อน และภูมิประเทศ แบบลาดเอียงอันน่าตื่น ตาตื่นใจ ทุกอย่างล้วนหาได้ที่ภูมิภาคนี้ อีก ทั้งยังเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อเมริกัน การ ปฏิวัติอเมริกามีจุดกำ�เนิดจากทั่วทุกรัฐทาง ตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิภาคนี้ยังคงเป็ น ศูนย์กลางทางการเมืองของประเทศ

ef.co.th/highschool 15

TH brochure_30 Apr_pear Final [ 20 05 14 ].indd 15

21/5/2557 14:01:56


USA / UNITED KINGDOM / IRELAND

สหราชอาณาจักร ประเพณีอันงดงาม

exchangestories.com/#olga

ในประวัติศาสตร์โลก สหราชอาณาจักรมีบทบาท สำ�คัญในทุกยุคทุกสมัย จวบจนกระทั้งทุกวัน นี้ สหราชอาณาจักรยังคงเป็นดินแดนแห่งแรง บันดาลใจ ที่วัฒนธรรมเก่าและใหม่ผสมผสาน กันได้อย่างลงตัว ทั้งดนตรี ศิลปะ และระบบการ ศึกษาดั้งเดิม นักเรียนจะได้เพลิดเพลินไปกับสิ่ง ต่างๆ ที่มากกว่า “สำ�เนียงแบบคนอังกฤษ” ขณะ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม EF ในสหราชอาณาจักร

ติดตามนักเรียนของเราไดท้ ี่ #EFUKROCKS

02

ข้อมูลทั่วไป ค่าธรรมเนียมโครงการ อ่านเพิ่มเติมได้ที่หน้า 28 ตั๋วเครื่องบิน USD 1,800

01

16

ข้อกำ�หนด ต้องมีผลการเรียนระดับปานกลางและภาษาอังกฤษในระดับดีและ ต้องสอบ IELTS (Academic) ได้คะแนนรวมไม่ต่�ำ กว่า 5.5 โดยใน แต่ละทักษะต้องไม่มีทักษะใดได้คะแนนต่ำ�กว่า 5

ปีการศึกษา สิงหาคม – มิถุนายน

ภูมิภาค / รัฐ นักเรียนจะได้อยู่กับครอบครัวอุปถัมป์ที่เลือกอุปถัมส์นักเรียน ซึ่งจะ กระจายอยู่ทั่วทุกรัฐ

ค่าใช้จ่ายสำ�หรับเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรม EF ที่ต่าง ประเทศ USD 1,700

วันเดินทางและวันเกิด สิงหาคม 2015 01 ก.ค. 2540 - 01 ก.ย. 2542

วันปฐมนิเทศซึ่งจัดโดย EF เป็นโอกาสที่นักเรียนจะได้พบกับเจ้าหน้าที่ EF ในสหราชอาณาจักรและเตรียมตัวก่อนไปอยู่กับ ครอบครัวอุปถัมภ์ สำ�หรับค่าใช้จ่ายในวันปฐมนิเทศนี้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายโครงการแล้ว *นักเรียนบางคนอาจไม่สามารถเข้าร่วม introduction day เนื่องจากโรงเรียนอาจเริ่มก่อนกำ�หนด

โทรศัพท์ : + 66 (2) 664 9962-5

TH brochure_30 Apr_pear Final [ 20 05 14 ].indd 16

21/5/2557 14:02:03


พัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง นักเรียนในสหราชอาณาจักรได้รับการ สนับสนุนให้เติบโตขึ้นอย่างอิสระและเป็ น ตัวของตัวเอง ช่วยเหลือตัวเองและมีทักษะ ในการใช้ชีวิตที่จำ�เป็ นต่อการเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยและการเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ อาจารย์จะคอยสนับสนุนและให้กำ�ลังใจ แต่ ส่วนสำ�คัญในการเรียนคือการศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเองและทำ�โครงการหรือรายงานตาม ความสนใจส่วนตัว ซึ่งการที่ต้องทำ�อะไรด้วย ตนเองจะทำ�ให้นักเรียนมีความมั่นใจยิ่งขึ้น และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารเพิ่มมากขึ้น อย่างที่นักเรียนคาดไม่ถึง

เรียนตามความถนัด

เต็มที่กับอิสรภาพ

05

นักเรียนในสหราชอาณาจักรจะเรียนเพียง 3 – 5 วิชาต่อปี การศึกษา ซึ่งจะเป็ นวิชาใน หลักสูตร A-Level โดยนักเรียนจะได้เลือกวิชา เรียนตามความถนัดและความสนใจ ตัวอย่าง เช่น นักเรียนอาจเลือกเรียนฟิสิกส์ เคมี และ คณิตศาสตร์หากต้องการไปศึกษาต่อด้าน การแพทย์ หรือเลือกเรียนวิชาสื่อสารมวลชน ปรัชญา และสังคมวิทยา หากอยากไปศึกษา ต่อเพื่อทำ�งานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถสอบ A-Level ซึ่งเป็ นส่วน หนึ่งของโครงการ 2 ปี ได้

03

เต็มที่กับอิสรภาพ เช่นเดียวกับระบบการ ศึกษาของสหราชอาณาจักร ที่สนับสนุน ให้นักเรียนมีอิสระและเป็ นตัวของตัวเอง ครอบครัวอุปถัมภ์ชาวสหราชอาณาจักรจะ เปิดโอกาส ให้นักเรียนได้เติบโตตลอดปี ของ การเป็ นนักเรียนแลกเปลี่ยน โดยจะปล่อยให้ นักเรียนไปเที่ยวกับเพื่อนๆ ได้อย่างอิสระ ไป ช็อปปิ ้งในเมือง จัดตารางเรียนเอง และทำ� ทุกอย่างเองเหมือนกับเด็กวัยรุ่นอังกฤษทั่วไป ซึ่งขณะเดียวกัน นักเรียนก็จะได้เรียนรู้ที่จะมี ความรับผิดชอบต่อสิ่งต่างๆ มากขั้นด้วย

04

0 1 สำ�รวจถนนที่ไม่มีวันสิ้นสุด 0 2 พบปะผู้คนในอังกฤษ 0 3 สำ�รวจประวัติศาสตร์ 0 4 เพื่อนกันตลอดไป 0 5 วันสบายๆสำ�หรับการปิกนิก

ef.co.th/highschool 17

TH brochure_30 Apr_pear Final [ 20 05 14 ].indd 17

21/5/2557 14:02:14


USA / UNITED KINGDOM / IRELAND

ประเทศไอร์แลนด์ รู้จักชาวไอริช ไอร์แลนด์เป็นจุดกำ�เนิดวัฒนธรรม “เกลิค” และ เป็นประเทศที่ไม่เหมือนประเทศอื่นที่ใช้ภาษา อังกฤษในการติดต่อสื่อสาร การได้อยู่ท่ามกลาง บรรยากาศชนบทอันเขียวชอุ่มและเต็มไปด้วย คติความเชื่อ จะทำ�ให้โครงการแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรมในไอร์แลนด์ ของนักเรียนเป็น ประสบการณ์อันแสนวิเศษ และอบอวลด้วยความ รักและกำ�ลังใจจาก ครอบครัวอุปถัมภ์ชาวไอริช

ติดตามนักเรียนของเราได้ที่ #EFIRISHPRIDE

02

ข้อมูลทั่วไป ค่าธรรมเนียมโครงการ อ่านเพิ่มเติมได้ที่หน้า 28

ข้อกำ�หนด ต้องมีผลการเรียนระดับปานกลางและภาษาอังกฤษในระดับดี

ปีการศึกษา สิงหาคม – มิถุนายน

ค่าใช้จ่ายสำ�หรับเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรม EF USD 1,700

วันเดินทางและวันเกิด สิงหาคม 2015 01 ก.ค. 2540 - 01 ก.ย. 2543

ตั๋วเครื่องบิน USD 1,800

01

18

โทรศัพท์ : + 66 (2) 664 9962-5

TH brochure_30 Apr_pear Final [ 20 05 14 ].indd 18

21/5/2557 14:02:20


บรรยากาศโรงเรียนแบบหลากหลาย ในไอร์แลนด์ มีทั้งโรงเรียนชายหรือหญิงล้วนและ โรงเรียนสหศึกษา และในเมืองส่วนใหญ่จะมี โรงเรียนทั้งสองประเภทให้นักเรียนเลือก โดยทั่ว ไปแล้ว โรงเรียนหญิงหรือชายล้วนจะเป็ นโรงเรียน ในสังกัดนิกายคาธอลิค ซึ่งนักเรียนอาจต้องไป ร่วมพิธีมิสซา โรงเรียนที่เคร่งศาสนาจะรับนักเรียน จากทุกศาสนา แต่สิ่งที่แตกต่างไปจากโรงเรียน อื่นอย่างเห็นได้ชัดคืออาจารย์หรืออาจารย์ใหญ่ อาจเป็ นแม่ชีหรือบาทหลวง ทั้งนี้โรงเรียนทั้งสอง ประเภทใช้หลักสูตรการเรียนการสอนเดียวกัน และมีมาตรฐานการสอนแบบไอริชชั้นยอดเช่น เดียวกัน

บรรยากาศเอื้อตอ่ การเรียนรู้

03

ครอบครัวต้องมาก่อน

ในโรงเรียนไอริช คณาจารย์จะคอยดูแล ให้ กำ�ลังใจ และมีบทบาทสำ�คัญในการช่วยให้ นักเรียนปรับตัวเข้ากับระบบการเรียนใหม่ ไม่ว่านักเรียนจะต้องการความช่วยเหลือใน ห้องเรียน หรือต้องการกำ�ลังใจก่อนขึ้นแสดง ละครโรงเรียน อาจารย์ประจำ�ชั้นหรือประจำ� วิชาจะคอยอยู่เคียงข้างนักเรียน และให้กำ�ลัง ใจนักเรียนจนประสบความสำ�เร็จ

04

"Teachglach. Muintir. Clann." ภาษาเกลิค มี คำ�เรียก “ครอบครัว” อยู่หลายคำ� และไม่ต้อง สงสัยเลยว่าทำ�ไม เพราะไม่ว่านักเรียนจะอยู่ ที่ไหนในไอร์แลนด์ นักเรียนจะเห็นว่าคนไอริช ให้ความสำ�คัญกับชีวิตครอบครัวและบ้าน ก่อนเสมอ ครอบครัวชาวไอริชส่วนใหญ่เป็ น ครอบครั ว ใหญ ่ และพวกเขาก็ ช อบใช ้ เวลาอยู่ด้วยกัน ตลอดปี แลกเปลี่ยนไม่เพียง แต่นักเรียนจะได้ใกล้ชิดกับครอบครัวในบ้าน ของตน แต่ยังจะได้สนิทสนมกับลุง ป้า น้า อา ลูกพี่ลูกน้องของครอบครัวด้วย

05

01 02 03 04 05

เมืองอันสวยงาม เสียงหัวเราะมากมาย! พร้อมสำ�หรับการไปโรงเรียน สำ�รวจเมือง Dublin ใช้เวลากับครอบครัวอุปถัมภ์

ef.co.th/highschool 19

TH brochure_30 Apr_pear Final [ 20 05 14 ].indd 19

21/5/2557 14:02:29


“เมื่อผมรู้ว่าจะได้ไปอยู่ที่ เมืองสปริงวิลล์ รัฐอัล บามา ผมรู้สึกถึงความเป็นอเมริกันอย่างแท้จริง... ” B R A G E - ปร ะเท ศ น อร์ เว ย์

TH brochure_30 Apr_pear Final [ 20 05 14 ].indd 20

21/5/2557 14:02:32


เรื่องราวจากประสบการณ์ตรง ของนักเรียนเรา เข้าไปชมวีดีโอได้ที่

EXCHANGESTORIES.COM

ef.co.th/highschool 21

TH brochure_30 Apr_pear Final [ 20 05 14 ].indd 21

21/5/2557 14:02:33


การเตรียมความพร้อมสำ�หรับปีที่ดีที่สุดในชีวิต

จากบ้านด้วยความ พร้อมเต็มเปี่ยม เราตระหนักดีถึงความสำ�คัญในการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ และการรับรู้ถึงข้อมูลที่ เป็ นประโยชน์ก่อนการเริ่มต้นปี การแลกเปลี่ยนของนักเรียน และเราจะคอยให้การสนับสนุน ในทุกก้าวแห่งการเดินของนักเรียนตลอดปี การศึกษา เราจะเตรียมความพรอ้ มใหค้ ุณ

เราจะเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสำ�หรับ ปี การแลกเปลี่ยนในทุกด้าน ด้วยข่าวสารราย เดือน คู่มือการเดินทาง การติดต่อสื่อสาร จากเจ้าหน้าที่ EF ในประเทศของคุณ พร้อม คำ�แนะนำ�จากรุ่นพี่ EF นักเรียนจะมีความ เข้าใจและมีความพร้อมสำ�หรับการเดินทาง และ ประสบการณ์ใหม่ที่รอคอยนักเรียนอยู่ใน ระหว่างปี การแลกเปลี่ยน!

คุณจะไดอ้ ะไรบา้ ง:

»»คู่มือ "Let's Get Started" »»คู่มือ "Let's Get Ready" »»คู่มือ "Let's Go"

รวมทุกสิ่งในที่เดียว

01

MY.EF.COM - ประตูสู่โลกออนไลน์

ด้วยเว็บไซต์ My EF การเริ่มต้นนั้นง่ายดาย! นักเรียนสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ เรียน รู้เกี่ยวกับประเทศปลายทาง และติดต่อกับ นักเรียนจากทั่วโลกที่กำ�ลังวางแผนเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม EF ก่อนที่นักเรียนจะเดินทางไปถึงประเทศ ปลายทาง นักเรียนสามารถทำ�ความรู้จัก กับเพื่อนนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างชาติซึ่งจะ ไปอาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับนักเรียนได้ นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนคำ�ถามซึ่งกันและ กัน ปรึกษากันในการเตรียมความพร้อมและ พร้อมก้าวไปสู้ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นใน ต่างประเทศ!

02

22

โทรศัพท์ : + 66 (2) 664 9962-5

TH brochure_30 Apr_pear Final [ 20 05 14 ].indd 22

21/5/2557 14:02:43


การปฐมนิเทศกอ่ นการเดินทาง

นักเรียนแลกเปลี่ยนทุกคนจะได้เข้าร่วมการ ปฐมนิเทศก่อนการเดินทางไปสู่ประเทศปลาย ทาง เจ้าหน้าที่ EF จะให้ข้อมูลกับนักเรียนและ ผู้ปกครอง เกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนจะได้พบเจอ ในประสบการณ์การแลกเปลี่ยน เราครอบคลุม เรื่องสำ�คัญต่างๆมากมาย อาทิเช่น »»ความคาดหวังในปีการศึกษา »»การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างใน ประเทศใหม่ »»การรับมือกับสิ่งท้าทายใหม่ที่คุณอาจพบเจอ ในต่างประเทศ »»จะทำ�อย่างไรเมื่อคุณต้องการความช่วย เหลือหรือการสนับสนุน »»ข้อควรรู้เกี่ยวกับประกันสุขภาพ การเดินทาง เงิน วีซ่า และอื่นๆอีกมากมาย »»คำ�แนะนำ�จากประสบการณ์ตรงของรุ่นพี่ ศิษย์เก่า

03

04

การช่วยเหลือเกี่ยวกับการเดินทาง

เมื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรมกับ EF เราไม่เพียงแต่ดำ�เนิน การเรื่องตั๋วเครื่องบินให้เท่านั้น เรายังจัดสรร เจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือตลอดการเดิน ทางของนักเรียน หากนักเรียนจำ�เป็ นต้องขอ ความช่วยเหลือในระหว่างการเดินทางไปยัง ประเทศปลายทาง (ยกตัวอย่างเช่น ในกรณี ที่เที่ยวบินเกิดความล่าช้า หรือยกเลิก) เบอร์ โทรฉุกเฉินของเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยประจำ� การตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้ความช่วยเหลือ แก่นักเรียน 05

การประชุมผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อรับฟังข้อมูลโครงการ

เพื่อทำ�ให้นักเรียนได้มีความพร้อมสำ�หรับการ เดินทางมากที่สุด เจ้าหน้าที่ EF จึงจัดงาน ประชุมและสัมมนาเป็นประจำ� ภายในงาน นักเรียนสามารถถามคำ�ถาม ขอข้อมูล ตลอด จนรับฟังประสบการณ์จากศิษย์เก่า ในระหว่าง การประชุม

01 02 03 04 05 06 06

เริ่มต้นด้วยความมั่นใจ ทำ� Application ออนไลน์ เตรียมร่างการและจิตใจให้พร้อม เข้าค่าย พบปะเพื่อนๆในรุ่งเดียวกัน ติดตามข่าวสารทางอีเมล์อย่างสม่ำ�เสมอ ติดต่อเจ้าหน้าที่ EF เมื่อมีข้อสงสัย

ef.co.th/highschool 23

TH brochure_30 Apr_pear Final [ 20 05 14 ].indd 23

21/5/2557 14:02:50


ค่ายภาษาและวัฒนธรรม

ค่ายภาษาและวัฒนธรรม ที่ต่างประเทศ เริ่มต้นปีแห่งการแลก เปลี่ยนอย่างสวยงาม!

ef.com/campvideo

เริ่มต้นปี แห่งการแลกเปลี่ยนที่ค่ายภาษาและ วัฒนธรรม EFนี่เป็ นโอกาสที่นักเรียนจะได้ โชว์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เรียนรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมในประเทศปลายทาง และ ทำ�ความรู้จักเพื่อนใหม่ตั้งแต่วันแรกเลยทีเดียว!

กิจกรรมน่าสนุกตลอดทั้งวัน

01

02

ค่าใช้จ่ายรวมอะไรบ้าง

ช่วงเวลายามบ่ายและยามเย็นที่ค่ายฯจะมี กิจกรรมให้นักเรียนทำ�ตลอด ตั้งแต่การเล่น ฟุตบอลและวอลเล่ย์บอลไปจนถึงโชว์แสดง ความสามารถ! นักเรียนจะได้ไปทัศนศึกษา ในเมืองใหญ่อย่าง Boston, London, หรือ Dublin ซึ่งจะเป็ นช่วงเวลาที่นักเรียน จะไม่มีวันลืม!

»» การเรียนภาษาอังกฤษ »» การเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรม »» อาจารย์ EF ผู้มากด้วยประสบการณ์ »» เจ้าหน้าที่EF ที่จะดูแลนักเรียน 24 ชั่วโมง »» กิจกรรมต่างๆในแต่ละวัน »» ทัศนศึกษา 1 วัน »» สิ่งอำ�นวยความสะดวกในหอพัก »» Full board »» การเดินทางไปหาครอบครัวอุปภัมภ์ หลังจบค่ายฯ »» และอีกมากมาย!

ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ในวันจันทร์-ศุกร์ นักเรียนจะมีได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมที่น่าสนุก ซึ่งรวมไปถึงการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมอีกด้วยนักเรียน จะได้ฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษ การอ่าน และความเข้าใจ อีกทั้งนักเรียนจะได้เรียนรู้ เกี่ยวกับประเทศปลายทาง เช่น ชีวิตการเป็น อยู่ในแบบครอบครัว ระบบการเรียน และ ภูมิศาสตร์ในห้องเรียนจะมีความสนุกสนาน มากมาย และคุณครูจะช่วยเตรียมความ พร้อมให้นักเรียนสำ�หรับทุกด้านในปี แห่งการ แลกเปลี่ยน 24

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย ประเทศอเมริกา 10 วัน สหราชอาณาจักร 12 วัน ประเทศไอร์แลนด์ 14 วัน

01 02 03 03

USD 1,700

บรรยากาศภายในค่าย โชว์สปิริตของนักเรียนให้ทุกคนเห็น ถึงเวลาของการฝึกฝนภาษาอังกฤษ

โทรศัพท์ : + 66 (2) 664 9962-5

TH brochure_30 Apr_pear Final [ 20 05 14 ].indd 24

21/5/2557 14:03:01


EF DISCOVERY TOURS

ทัศนศึกษาในระหว่างปี แห่งการแลกเปลี่ยน EF DISCOVERY TOURS

สร้างมิตรภาพใหม่

การท่องเที่ยวร่วมกันเป็ นกลุ่มถือเป็นหนึ่งในวิธี ที่ดีที่สุด ที่จะสร้างความสัมพันธ์อันยาวนาน กับเพื่อนใหม่ สำ�รวจสถานที่น่าสนใจมากมาย กับนักเรียนแลกเปลี่ยน EF ซึ่งอาศัยอยู่ใน แต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ แบ่งปันเรื่องราวของ ท่านกับเพื่อนจากทั่วทุกมุมโลก การท่องเที่ยว ครั้งนี้จะสร้างความประทับใจที่ไม่มีวันลืมเลือน

เข้าร่วมการเดินทางที่คุณจะไม่มีวันลืมกับ นักเรียนแลกเปลี่ยน EF จากทั่วประเทศและ สัมผัสบรรยากาศอีกด้านหนึ่งของประเทศ ผ่านการท่องเที่ยวไปกับเรา ทัวร์ของเราจะ เดินทางในช่วงวันปิดภาคเรียน ไปดูสถานที่ ต่างๆมากมาย และทำ�ความรู้จักเพื่อนใหม่ จากทั่วโลก efdiscoverytours.com 02

01

มีทั้งเพื่อนและครอบครัว

03

EF Discovery Tours ไม่ได้จำ�กัดแค่สำ�หรับ นักเรียนแลกเปลี่ยนEFเท่านั้น พี่น้องใน ครอบครัวอุปถัมภ์และเพื่อนที่โรงเรียนของ นักเรียนก็สามารถเข้าร่วมทริปได้เช่นกัน ทริป ส่วนมากจะจัดขึ้นในช่วงวันปิ ดภาคเรียน ดัง นั้นทุกคนจึงสามารถจะร่วมทริปอันสนุกนี้ได้!

สำ�รวจประเทศใหม้ ากขึ้น

04

นักเรียนอาจจะไม่มีโอกาสได้ท่องเที่ยวมากนัก ดังนั้นนี่จะเป็ นประสบการณ์ที่จะไม่มีวันลืม เลือน สำ�รวจเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติด้วยตัวเอง และเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างออกไปจาก ประเทศของคุณ

01 02 03 04 05 05

ทัวร์ชายฝั่งแคลิฟอร์เนีย! บนจุดสูงของ แกรนด์แคนยอน สำ�รวจเมืองลอนดอน ทิวทัศน์เมืองที่ไม่มีวันลืม ของนิวยอร์คซิตี้ สำ�รวจใต้น้ำ�ในฮาวาย

ef.co.th/highschool 25

TH brochure_30 Apr_pear Final [ 20 05 14 ].indd 25

21/5/2557 14:03:04


EF EDUCATION FIRST

ยินดีต้อนรับสู่โลกของ EF เกือบ 50 ปี แล้ว ที่ EF พยายามทำ�ให้โลกทั้งใบกลายเป็ นห้องเรียน ในฐานะผู้นำ�ด้านการศึกษานานาชาติ EF นำ� เสนอโครงการมากมายสำ�หรับนักเรียนทุกวัยและตอบสนองกับความสามารถทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการเรียนภาษา ทัศนศึกษา การเรียนในระดับปริญญาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม EF LANGUAGE COURSES ABROAD

นักเรียนอายุ 7 ถึง 18 ปี นักเรียนจะได้เดินทางไปต่าง ประเทศกับกลุ่มที่มีคนคอยดูแล และมีเพื่อนในวัยเดียวกัน ในช่วงปิดภาคเรียน ได้พฒ ั นาทักษะทางภาษาในการเรียน ช่วงเช้า แล้วไปเสริมทักษะในการทำ�ความรูจ้ กั กับเพือ่ น ใหม่จากทัว่ โลกในช่วงกิจกรรมที่มีคนคอยดูแลและการ ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ โครงการนี้นับเป็นวิธี ที่สนุกและปลอดภัยในการท่องเทีย่ วไปต่างประเทศเป็น ครัง้ แรก ef.com/goabroad

EF LANGUAGE COURSES ABROAD

อายุ 16 ปีขึ้นไป เรียนภาษาในโรงเรียนภาษานานาชาติ ของ EF ที่มีวิทยาเขตอยู่ใน 40 เมืองทั่วโลก ซึ่งจะเริ่มเปิด การเรียนการสอนในวันจันทร์แรกของทุกปี โดยนักเรียน สามารถลงเรียนได้ตั้งแต่สองถึง 52 สัปดาห์ โรงเรียนของ เราได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย และการเรียนการสอน ของเราทีไ่ ด้รบั การรับรองจากมหาวิทยาลัยขึ้นชื่อก็เหมาะกับ นักเรียนในทุกระดับความสามารถ ef.com/centers

EF UNIVERSITY PREPARATION

เตรียมความพร้อมสำ�หรับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาโทในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน การสอน โครงการ EF University Preparation รับประกันได้ ว่าคุณจะได้เข้าเรียนในหนึง่ ในมหาวิทยาลัยทีเ่ ป็นพันธมิตร กับเราทีม่ อี ยูถ่ งึ 150 แห่งทัว่ โลก 85% ของนักเรียนทีจ่ บการ ศึกษาจากเราได้รบั การตอบรับให้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ที่เลือกเป็นอันดับหนึ่ง และก็มีนักเรียนอีกจำ�นวนมากที่ได้ เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงติดอันดับ เช่น มหาวิ ทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และมหาวิทยา ลัยฮาร์วาร์ด ef.com/universitypreparation

อายุ 14 ถึง 19 ปี โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเอกชน ของ EF ในนิวยอร์ก อ็อกซ์ฟอร์ด ทอร์เบย์ บริสเบน และ แวนคูเวอร์เปิดหลักสูตร A-Level Programme ที่ใช้เวลา เรียนสองปี หลักสูตร Baccalaureate Diploma Programme ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และ หลักสูตรเตรียมความพร้อมจำ�นวนมาก โดยทางโรงเรียนจะ คอยสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อใน ระดับต่างๆ และในส่วนของโปรแกรมการเรียนก็มีโปรแกรม ที่ใช้เวลาตั้งแต่ 1 ถึง 4 ปี ef.com/academy

EF ACADEMIC YEAR

CULTURAL CARE AU PAIR

ef.com/year

culturalcare.com

อายุ 16 ปีขึ้นไป โครงการ EF Academic Year Abroad เป็นเส้นทางในฝันสำ�หรับนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศอย่างจริงจัง นักเรียนจะได้รบั ทัง้ ทักษะภาษาที่ สมบูรณ์แบบ และได้เรียนด้านวิชาการทีต่ นสนใจ ก่อนจะ กลับประเทศบ้านเกิดพร้อมกับวุฒิบัตรทางภาษา เพื่อนจาก ทั่วทุกมุมโลกและความทรงจำ�อันน่าประทับไม่รู้ลืม

โปรดสง่ ราย ละเอียดหลักสูตร EF มาที่ q EF Language Courses Abroad (16 to 18)

EF ACADEMY – INTERNATIONAL BOARDING SCHOOLS

อายุ 18 ถึง 26 ปี ทำ�งานและใช้ชวี ติ อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา พร้อมกับได้รับเงินเดือน! นักเรียนจะได้ไปอาศัยอยู่กับ ครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้วอย่างดี และ ทำ�หน้าที่เลี้ยงลูกของพวกเขาแบบเต็มเวลา ขณะเดียวกันก็ จะได้รบั เงินเดือน ที่พักและอาหารฟรี ตั๋วเครื่องบินไปกลับ และค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนในวิทยาลัย

GLOBAL ED UCATI ON . UN L I MI TED F UTUR E.

INTERNATIONAL BOARDING SCHOOLS

2 0 1 5 – 22001166

A AG GEESS 1144 ––1199 W WW WW. W.EEF. F.C CO OM M//AAC CAAD DEEM MYY

ชื่อ-นามสกุล:

q EF Language Courses Abroad (18 and above) q EF Academic Year Abroad (18 and above) q EF University Preparation Abroad (16 and above) q EF International Academy (14 to 19) q EF Cultural Care Au Pair (18 to 26)

กรุณาตัดส่วนนี้และส่งมาที่ EF Education First อาคารเอ็มโพเรี่ยมทาวเวอร์ ชั้น 25 ห้อง 25/5-25/7 เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

วันเดินปีเกิด: ที่อยู่: รหัสไปรษณีย์:

จังหวัด:

เปิดโทรศัพท์: อีเมล:

26

โทรศัพท์ : + 66 (2) 664 9962-5

TH brochure_30 Apr_pear Final [ 20 05 14 ].indd 26

21/5/2557 14:03:20


Language Courses Abroad สำ�หรับนักเรียนอายุตง้ั แต่ 7 ปี ขึน้ ไป

คุณพรอ้ มหรือยังสำ�หรับทริปฝึก ภาษาในตา่ งประเทศ?

เดินทางไปต่างประเทศช่วงปิดภาคเรียนกับเพื่อนในวัยเดียวกันและมี ผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด ฝึกทักษะทางภาษา และรู้จักเพื่อนใหม่จากทั่วโลก ร่วมกิจกรรม เล่นกีฬาและท่องเที่ยวช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ไปด้วยกัน

อ่านข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ www.ef.com/goabroad

www.ef.com

Academic Year Abroad สำ�หรับทุกวัยและนักเรียนอายุตง้ั แต่ 16 ขึน้ ไป

ดูรายระเอียด เพิ่มเติมได้ที่ www.ef.com/year

เรียนภาษาพร้อมกับเรียนวิชาที่คุณสนใจ

หลักสูตรโครงการได้รับออกแบบมาเพื่อให้คุณพัฒนาทักษะทางการสื่อสารและสามารถเข้าใจเนื้อหาวิชาในหลากหลายแขนงได้ อย่างถ่องแท้ คุณจะได้ฝึกทักษะและความรู้พื้นฐานทางภาษาควบคู่ไปกับการเรียนด้านวิชาการที่ตนสนใจซึ่งจะส่งเสริมให้การใช้ ภาษาของคุณดียิ่งขึ้นไปอีกขั้น > เรียนอย่างเข้มข้น พัฒนาอย่างรวดเร็ว > เพิ่มทักษะภาษาอย่างสมบูรณ์แบบ

> เปิดประสบการณ์ที่น่าประทับใจ > พบมิตรภาพใหม่ๆจากทัว่ โลก > เพิ่มโอกาสในการแข่งขันด้านการงาน และเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

ef.co.th/highschool 27

TH brochure_30 Apr_pear Final [ 20 05 14 ].indd 27

21/5/2557 14:03:23


ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

คำ�ถามที่พบบ่อย คา่ ใชจ้ า่ ยในโครงการนักเรียนแลก เปลี่ยนรวมอะไรบ้าง?

»»สัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง สำ�หรับนักเรียนและผู้ปกครอง »»โฮมเพจส่วนตัวที่ ef.com: “My EF” »»ดำ�เนินการเตรียมเอกสารและขอวีซ่าให้กับ นักเรียน »»พำ�นักกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้รับการคัด เลือกมาเป็นอย่างดี »»ปฐมนิเทศภายในประเทศ พร้อมคู่มือ นักเรียน, เอกสารสำ�หรับการเดินทาง, กระเป๋านักเรียน, เสื้อรุ่น, บัตรประจำ�ตัว นักเรียน »»เลี้ยงอำ�ลาก่อนเดินทางกลับประเทศไทย »»เจ้าหน้าที่หรือครอบครัวอุปถัมภ์ที่จะไปรับ และส่งคุณที่สนามบิน »»ค่ายเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อน ออกเดินทาง »»คำ�แนะนำ�และความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่นตลอดปีการแลกเปลี่ยน »»ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ในประเทศ ที่คุณไปแลกเปลี่ยน »»งานเลี้ยงต้อนรับเมื่อกลับถึงประเทศไทย »»ประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

มีอะไรบ้างที่ไม่รวมอยู่ในค่าโครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยน?

»»ค่าใช้จ่ายส่วนตัว »»ค่าธรรมเนียมโรงเรียน ค่าหนังสือเรียนและ อุปกรณ์การเรียน »»ค่าท่องเที่ยวในประเทศที่นักเรียนเดินทางไป เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน »»ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ณ ประเทศที่ นักเรียนเดินทางไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน »»ค่าอาหารกลางวัน

คุณสมบัติสำ�หรับผู้สมัครสอบชิงทุน นักเรียนแลกเปลี่ยน EF?

»»มีสถานภาพเป็นนักเรียนไทยและกำ�ลังศึกษา อยูในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 »»มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ�กว่า 2.0 ใน 2 ปี การศึกษาล่าสุด และมีเกรดในทุกรายวิชา ไม่ต่ำ�กว่า 2.0 »»สอบผ่านทุกขั้นตอนที่ทาง EF กำ�หนดรวมถึง ทักษะภาษาอังกฤษ »»นักเรียนที่เลือกไปประเทศอังกฤษต้องสอบ IELTS (Academic) ได้ คะแนนรวมไม่ต่ำ�กว่า 5.5 โดยในแต่ละทักษะต้องไม่มีทักษะใดได้ คะแนนต่ำ�กว่า 5 »»มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางร่างกายและ จิตใจ อดทนต่อแรงกดดันและปรับตัวได้ดี ไม่มีโรคประจำ�ตัวตามข้อกำ�หนด ไม่เป็นภูมิ แพ้ต่อสัตว์ สามารถอาศัยอยู่กับสัตว์เลี้ยงได้ »»ไม่ถือหนังสือถือเดินทางของประเทศที่ ต้องการไปแลกเปลี่ยน, ไม่ถือสัญชาติใน ประเทศที่ต้องการไปแลกเปลี่ยน »»สำ�หรับประเทศสหรัฐอเมริกานักเรียนที่เคย มี J-1หรือ F-1Visa หรือถือสัญชาติอเมริกัน หรือถือหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐอเมริกา จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการประเทศ

28

สหรัฐอเมริกาได้ »»หากนักเรียนมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่ กำ�หนดไว้เบื้องต้น ทาง EF ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการของนักเรียน

วิธีการสมัครสอบชิงทุนนักเรียนแลก เปลี่ยน EF?

นักเรียนสามารถเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.ef.co.th/highschool เมื่อทาง เราได้รับใบสมัครจะมีการส่งอีเมลตอบกลับ เพื่อแจ้งให้นักเรียนรับทราบรายละเอียดในการ สอบชิงทุนฯ

การสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน ตอ้ งสอบอะไรบา้ ง?

นักเรียนสามารถตรวจสอบวัน เวลา และสถาน ที่สอบได้จากเว็บไซค์ของ EF High School ใน ส่วนของข้อสอบของ EF จะเป็นการสอบวัด ความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการ เขียน เป็ นต้น

ทาง EF มีเกณฑใ์ นการพิจารณารับ นักเรียนแลกเปลี่ยนอย่างไรบ้าง?

นักเรียนต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ทาง โครงการกำ�หนด ไม่ว่าจะเป็น ความสามารถ และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เกณฑ์ทาง ด้านสุขภาพและผลการเรียน สิ่งสำ�คัญที่ขาด ไม่ได้คือทัศนคติและความสนใจ ในการแลก เปลี่ยนวัฒนธรรมโดยไม่คำ�นึงถึงความแตกต่าง ทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว วิถีความเป็ นอยู่

ถ้ามีอาการแพ้ยาจะสามารถเข้าร่วม โครงการฯไดห้ รือไม?่

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ทาง EF มีความ จำ�เป็ นต้องขอความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบการตัดสินใจในการรับ หรือปฏิเสธนัก เรียนผู้นั้นในการเข้าร่วมโครงการ ท่านสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ EF

ถ้ามีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง? ถ้านักเรียนมีความสนใจเข้าร่วมโครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยน EF สิ่งที่นักเรียนและ ผู้ปกครองต้องจ่ายคือ ประเทศ

ค่าธรรมเนียมโครงการ

USA

USD 12,950

United Kingdom

USD 19,950

Ireland

USD 19,950

ค่าธรรมเนียมของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ค่าตั๋วเครื่องบินของทุกประเทศ (USD 1,800) ค่าใชจ่ายอื่นๆของทุกประเทศ (USD 2,100 ประกอบด้วย ค่าประกันสุขภาพ, ค่าประกัน อุบัติเหตุ, ค่าวีซ่า ฯลฯ) โดยไม่รวมค่าใช้จ่าย ส่วนตัวเมื่อนักเรียนเตินทางไปเป็นนักเรียน แลกเปลี่ยน

นักเรียนแลกเปลี่ยนจำ�เป็นตอ้ งทำ� ประกันหรือไม่?

จำ�เป็น นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการแลก เปลี่ยนต้องมีประกันอุบัติเหตุ สุขภาพ และ การเดินทาง ซึ่งทาง EF ได้จัดทำ�ประกันดัง กล่าวกับทางบริษัท Erika ให้กับนักเรียนของ เราทุกคน

ถ้านักเรียนต้องการยกเลิกการเข้า รว่ มโครงการฯ?

นักเรียนทุกคนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จะได้รับความคุ้มครองหากมีเหตุให้ไม่สามารถ เข้าร่วมโครงการกับ EF ได้ ซึ่งประกันนี้จะ คุ้มครองนักเรียนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ใน กรณีที่ต้องการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการอัน เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย (ยึดถือการพิจารณา ของทาง EF เป็นหลัก) เช่น การเจ็บป่วยและ การได้รับบาดเจ็บสาหัส หรืออุบัติเหตุร้ายแรง ของนักเรียนหรือผู้ปกครอง ซึ่งจะต้องมีใบรับ รองแพทย์เป็นหลักฐานยืนยัน (ประกันนี้จะคืน ค่าธรรมเนียมโครงการให้ในส่วนที่นอกเหนือ จากการลงทะเบียน USD 1,350 แรก นักเรียน จะไม่สามารถเรียนร้องเงินคืนได้ในทุกกรณี หากนักเรียนออกเดินทางไปต่างประเทศแล้ว) นอกเหนือจากเหตุสุดวิสัยแล้วการขอคืนเงินจะ ไม่เป็นผลไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

การชำ�ระค่าธรรมเนียม ภายใน 7 วัน หลังจากผ่านการสอบ ค่าลงทะเบียน (USD 1,350) งวดที่ 1

ภายใน 30 วัน หลังจากลงทะเบียน

งวดที่ 2

ภายใน 30 วัน หลังจากชำ�ระงวดที่ 1

งวดที่ 3

ภายใน 30 วัน หลังจากชำ�ระงวดที่ 2

งวดที่ 4

ภายใน 30 วัน หลังจากชำ�ระงวดที่ 3

การชำ�ระเงินทุกขั้นตอน สามารถชำ�ระเงินด้วย ตนเองที่สำ�นักงาน EF กรุงเทพฯ หรือใช้ใบ pay in slip ชำ�ระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งทาง EF จะออกให้ หรือโอนเงินเข้าบัญชี ที่ธนาคารกรุงเทพ สำ�นักงานใหญ่ ชื่อบัญชี บริษัท อีเอฟ เอ็ดดูเคชั่น เฟิร์สท์ จำ�กัด (EF Education First Co., Ltd.) บัญชีออมทรัพย์เลข ที่ 101-5-52917-3 เลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากร ของ EF คือ 3 011 683866 *หมายเหตุหาก ชำ�ระเงินล่าช้า หรือไม่ตรงตามกำ�หนดที่ ทางโครงการกำ�หนดไว้ ทางโครงการขอสงวน สิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการของ นักเรียน ทั้งนี้ทางโครงการจะมีการแจ้งเตือน อย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตามหากไม่มีการ ติดต่อกลับเพื่อชำ�ระค่าทำ�เนียมคงค้างเกินกว่า 30 วัน ทางโครงการขอถือสิทธิ์รับรู้ว่านักเรียน ขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการโดยปริยายและ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าธรรมเนียมที่ชำ�ระมา แล้วคืนในทุกกรณี และทางโครงการจะดำ�เนิน การด้านวีซ่าให้เฉพาะนักเรียนที่ ชำ�ระค่า ธรรมเนียมครบถ้วนทุกยอดชำ�ระแล้วเท่านั้น

โครงการแลกเปลี่ยนฯ มีระยะเวลาใน การเขา้ รว่ มนานเทา่ ไหร่

นักเรียนจะเดินทางตอนไหน?

การเดินทางของนักเรียนขึ้นอยู่กับประเทศ ปลายทางที่นักเรียนเลือก และสถานที่ที่ ครอบครัวอุปถัมภ์อาศัยอยู่ โดยปกติแล้ว นักเรียนจะเดินทางไปถึงบ้านของครอบครัว อุปถัมภ์อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนการเปิ ดภาค เรียน ช่วงเวลาของการเดินทางจะอยู่ระหว่าง เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน และเดือน ธันวาคมถึงเดือนมกราคม

นักเรียนตอ้ งทำ�วีซ่าอย่างไร?

สำ�นักงาน EF ในเมืองไทยจะดำ�เนินการในการ ขอวีซ่าให้กับนักเรียน

นักเรียนจะเดินทางไปยังประเทศปลาย ทางอย่างไร?

เมื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯกับ EF เราจะจัดสรรเที่ยวบินไปยังประเทศปลาย ทางให้กับนักเรียน (และกลับมาประเทศไทย เมื่อโครงการสิ้นสุด นอกเหนือจากว่านักเรียน จะจัดการ การเดินทางด้วยตนเอง) เรามีเจ้า หน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนหากเกิด เหตุฉุกเฉินในระหว่างเดินทาง

ถ้าหากนักเรียนต้องการความช่วย เหลือหรือคำ�ปรึกษาระหว่างอาศัยอยู่ ที่ต่างประเทศจะทำ�อย่างไร? ด้วยกระบวนการทำ�งานของ EF ที่มี ประสบการณ์ยาวนานกว่า 50 ปี ทั่วโลก นักเรียนสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการช่วย เหลืออย่างดีเมื่อนักเรียนต้องการ นักเรียน สามารถจะติดต่อกับครอบครัวอุปถัมภ์ เจ้า หน้าที่ประสานงานท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ EF หรือ เบอร์โทรฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงของเรา ด้วย เครือข่ายการติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพของเรา เจ้าหน้าที่จะให้ความ ช่วยเหลือนักเรียนอยู่เสมอไม่ว่าจะกลางวัน หรือกลางคืน

เด็กที่ไปจะได้วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมปลายหรือไม่

เนื่องจากโครงการแลกเปลี่ยน EF ไม่ได้จด ทะเบียนเป็นโรงเรียนมัธยมที่ได้การรับรอง วิทยฐานะ ดังนั้น เราจึงไม่สามารถให้หน่วยกิต รายวิชาต่างๆ หรือรับรองการเรียนจบหลักสูตร การศึกษาแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ ทาง EF จะไม่ดำ�เนินการใดๆที่เกี่ยวกับการขอและ ออกใบรับรองผลการศึกษาให้กับนักเรียน * EF สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงและ เงื่อนไขนี้เป็นครั้งคราว และไม่รับผิดชอบต่อ การพิมพ์หรือ สะกดที่ผิดพลาดในเอกสาร เผยแพร่ฉบับนี้ ** ค่าธรรมเนียมโครงการ ณ วันที่ 3 ก.พ.2557 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความผันผวนของ อัตราแลกเปลี่ยน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาจากปัจจัยที่นอกเหนือ การควบคุม

นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมโครงการ เป็นเวลาหนึง่ ภาคการศึกษา หรือหนึง่ ปีการศึกษา

โทรศัพท์ : + 66 (2) 664 9962-5

TH brochure_30 Apr_pear Final [ 20 05 14 ].indd 28

21/5/2557 14:03:24


วิธีการสมัคร

TAKE THE FIRST STEP

สมัครวันนี้ ยิ่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการเร็วเท่า ไหร่ เราจะยิ่งหาครอบครัวอุปถัมภ์ให้ นักเรียนได้เร็วเท่านั้น!

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่ ef.com/startyourstory

ก้าวแรกสำ�หรับการไปใช้ชีวิตในต่างประเทศคือมาเจอกับเรา! เราจะพูดคุยเกี่ยวกับความสนใจ ของนักเรียน ช่วยเหลือนักเรียนในการเลือกประเทศปลายทาง ให้คำ�แนะนำ�ในการทำ�ใบสมัคร และพานักเรียนไปสู่หนทางแห่งปีที่จะเปลี่ยนชีวิตนักเรียน!

โทรหาเราวันนี้ มาเข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการ ของเรา สอบถามคำ�ถาม และมาดูกันว่าโครงการแลก เปลี่ยนนั้นเป็นทางเลือกที่ใช่ สำ�หรับคุณหรือไม่

ลงทะเบียนเข้า ร่วมโครงการ

ทุนมีจำ�นวน จำ�กัด

ด้วย My EF ประตูภาษา ออนไลน์ นักเรียนสามารถ ทำ�ใบสมัครออนไลน์ได้อย่าง ง่ายดาย

เมื่อเราตอบรับใบสมัคร ของนักเรียนแล้ว เราจะรับ นักเรียนอย่างเป็นทางการ เข้าสู่โครงการ และเริ่มการ หาครอบครัวอุปถัมภ์ให้กับ นักเรียน

ปรึกษาเราวันนี้ เราหวังว่าจะได้มีโอกาสพบกับคุณ

ในแต่ละปีมีนักเรียนจำ�นวนมากสอบเพื่อเข้าร่วมโครงการ เฉพาะ นักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและสอบผ่าน ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ เดินทางกับเรา EF จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ โทรศ พ ั ท์ +66 (2) 664 9962-5

อีเมล์ hsyth@ef.com

JUDD LIEBMAN

ประธานโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม EF

ef.com/highschool 29

TH brochure_30 Apr_pear Final [ 20 05 14 ].indd 29

21/5/2557 14:03:24


แบบฟอร์มการสมัครสอบคัดเลือก แบบฟอร์มการสมัครสอบคัดเลือก โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม EF 2015 - 2016 ***กรุณาตรวจสอบวันเดือนปีเกิดของนักเรียนว่าอายุอยูใ่ นเกณฑ์ที กำ�หนด***

ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ

นามสกุล

เพศ qหญิง qชาย

ชื่อเล่น

วัน / เดือน / ปีเกิด พ.ศ. ___ /___ /___

ที่อยู่เลขที่

หมู่/หมู่บ้าน

ถนน

ซอย/ตรอก

แขวง/ตำ�บล

จังหวัด

เขต/อำ�เภอ

รหัสไปรษณีย์

จังหวัดที่เกิด

โทรศัพท์ (บ้าน)

โทรศัพท์ (มือถือ)

โทรสาร

อีเมล

ชื่อบิดา

โทรศัพท์ (มือถือ)

ชื่อมารดา โรคประจำ�ตัว

โทรศัพท์ (มือถือ) q ไม่มี

q มี (โปรดระบุ)

เคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือไม่

q ไม่เคย

มียาที่ต้องรับประทานเป็นประจำ�หรือไม่

q ไม่มี

เลือกประเทศที่สนใจ q สหรัฐอเมริกา

q อังกฤษ

q เคย (โปรดระบุ) q มี (โปรดระบุ)

q ไอร์แลนด์

ข้าพเจ้าสนใจเข้าร่วมค่ายภาษาและวัฒนธรรมที่ต่างประเทศ q สนใจ q ไม่สนใจ รายละเอียดด้านการศึกษา ***นักเรียนจะต้องได้เกรดรายวิชาไม่ตำ�กว่า 2 และได้เกรดเฉลียรวมไม่ตำ�กว่า 2.00 ทุกรายวิชา*** ชือสถานศึกษา

จังหวัด

มัธยมศึกษาปีที

เกรดเฉลี่ยปีล่าสุด

เกรดวิชาภาษาอังกฤษ ชืออาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ ชืออาจารย์หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ/หัวหน้าภาค English Program ข้อมูลเพิ่มเติม นักเรียนรู้จักโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม EF จากสื่อใด? q สื่อสิ่งพิมพ์ ระบุ

q เว็บไซต์ ระบุ

q โปสเตอร์หรือเอกสารที่ EF ส่งให้โรงเรียน q นิทรรศการการศึกษา ระบ

q เอกสาร EF ที่ส่งให้ที่บ้าน

q ฝ่ายแนะแนวที่โรงเรียน

q ฝ่ายภาษาต่างประเทศที่โรงเรียน

q โรงเรียนสอนภาษา English First หรือสถาบันอื่น ระบุ

q มีผู้แนะนำ� ระบุความสัมพันธ์

q อื่นๆ โปรดระบ นักเรียนเคยสมัครโครงการแลกเปลียนภาษาและวัฒนธรรม EF ของสถาบันอืนหรือไม่ ไม่เคย

q เคย กรุณาระบุชือสถาบัน (คำ�ตอบจะไม่มีผลต่อการคัดเลือกของคุณ)

ลายเซ็นนักเรียน

วันที

brochure_30 Apr_pear Final [ 20 05 14 ].indd 30

ลายเซ็นผู้ปกครอง

วันที

21/5/2557 14:03:24


EF High School Programs 2015 – 2016

ติดต่อรุ่นพี่

ศิษย์เก่าของเรายินดีบอกเล่าประสบการณ์และให้ข้อมูลเกี่ยว กับโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ โดยสามารถไปอ่าน เรื่องราวต่างๆ ได้ที ่

ภูริณัฐ ภูมัย คณะวารสารศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รู้ว่าการพัฒนาตนเองนันเกิดขึนทุกวันโดยทีเราไม่รู้ตัว รวมถึงการทำ�สิงใหม่ๆทีเราไม่เคยได้ทำ� มาก่อน ความอ่อนน้อมถ่อมตนและความว่านอนสอนง่าย สามารถสร้างความน่าเอ็นดูและความผูกพัน ได้อย่างไม่น่าเชือ i-phu@hotmail.com

อภิญญา บุนนาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รู้จักการใช้ชีวิตในต่างแดนโดยไม่มีพ่อแม่ ตัดสินปัญหาต่างๆด้วยตัวเอง อยู่กับผู้อืนทีไม่เคย รู้จักมาก่อนในภาษาต่างชาติ รู้จักวัฒนธรรมใหม่ๆทียากทีจะหาได้ในไทยแบบของแท้ mianmikong@hotmail.com

กัญญารัตน์ พงษ์ไสว โรงเรียนเตรียมอุดมคึกษา แนทได้เรียนรู้วัฒนธรรมทีหลากหลาย มีทัศนะคติทีดีขีน และปรับเปลียนมุมมองความคิดใน หลายๆเรือง เรียนรู้ทีจะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา การได้ไปเป็น นักเรียนแลกเปลียนเป็นประสบการณ์ชีวิตทีคุ้มค่ามากๆค่ะ Nat_cassi-elf@hotmail.com

นางสาวณัฐนันท์ กุลตรัยลักษณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตอนแรกๆ ทีคิดจะไปโครงการนี หนูเคยนึกว่าพอกลับมาจะได้พูดภาษาอังกฤษเก่งขึนเพียงเท่านี แต่ จริงๆแล้วการไปแลกเปลียนทีประเทศอเมริกามา 1 ปีกับ EF ให้อะไรมากกว่าสกิลภาษาทีดีขึนค่ะ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ การใช้ชีวิต มุมมองใหม่ๆและอะไรอีกมากมาย คุ้มมากจริงๆค่ะทีได้ไป nantizz_nana@hotmail.com

ปริษา ภาเเสงเทียน โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ English Program นักเป็นนักเรียนแลกเปลียนที Wisconsin การเป็นนักเรียนแลกเปลียนให้ประสบการณ์ดีๆเยอะ มาก 3 สิงทีฉันชอบมากทีสุดคือ 1. เพือนทีแคมป์และโรงเรียน 2. host family 3. ได้ลองทำ� สิงใหม่ๆ เช่น สกี หนึงปีของการเป็นนักเรียนแลกเปลียนทำ�ให้ฉันได้เห็นมุกมองทีกว้างขึน Parisa-Pasangthien@hotmail.co.th

สิรภพ บุญวานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ได้ประสบการณ์การใช้ชีวิตในอีกรูปแบบหนึง ได้รู้จักเพือนใหม่ๆ ครอบครัวใหม่ๆ ทีพูดกัน คนละภาษา แต่ก็สามารถเรียนรู้ซึงกันและกันจนกลายเป็นส่วนหนึงของชีวิตทีเราไม่สามารถ ลืมได siraphob@gmail.com

นลพรรณ สมร่าง คณะหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยี หลักสูตร นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

นัทได้เปิดมุมมองใหม่ๆให้กับตัวเอง แล้วนำ�ประสบการณ์เหล่านันมาปรับใช้กับชิวิตประจำ�วัน นัทมีความเป็นผู้ใหญ่และแข็งแกร่งมากขึน ทีสำ�คัญไปกว่านันยังได้พัฒนาภาษาอังกฤษ ซึ งถือเป็นจุดแข็งของการเรียนในสมัยนีเลยค่ะ nutnutnutts@gmail.com

อ่านประสบการณ์นักเรียนของเราได้ที่

EF.COM/HIGHSCHOOLSTORIES

brochure_30 Apr_pear Final [ 20 05 14 ].indd 31

21/5/2557 14:03:28


EF High School Programs 2015 – 2016

www.ef.th/highschool

START DREAMING IN ENGLISH Study a year or semester in the US, UK or Ireland

ติดต่อสอบถาม อาคารเอ็มโพเรี่ยมทาวเวอร์ ชั้น 25 ห้อง 25/5-25/7 เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท

โทรศัพท์ : + 66 (2) 664 9962-5 โทรสาร : + 66 (2) 664 9960

โทรศัพท์ : + 66 (2) 664

E-mail: hsyth@ef.com

facebook.com/efhighschoolyearthailand

youtube.com/EFHighSchoolYear

instagram.com/highschoolyearabroad

ACCREDITATIONS & AFFILIATIONS On the basis of materials submitted and reviewed, the Council on Standards for International Educational Travel grants full listing to EF Foundation for Foreign Study in the 2013-14 Advisory List. The CSIET mark certifies that this organization complies with the standards set forth in the CSIET’s standards for international educational travel programs.

TH brochure_30 Apr_pear Final [ 20 05 14 ].indd 32

The Mentor Foundation focuses on the prevention of drug misuse in its efforts to promote the health and well-being of young people. Mentor cooperates with World Health Organisation.

Cultural Care Kids First Foundation, provides resources to support organizations that strive to make a lasting difference in the lives of children in need around the world.

Your online language school www.englishtown.com

EF recommends Cambridge ESOL

21/5/2557 14:03:32

EF High School Exchange Year - Thailand  

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นโครงการศึกษาต่อต่างประเทศสำหรับเด็กอายุ 14 ถึง 18 ปี นักเรียนจะได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ และเรียนในโรง...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you