Page 1

International Academy Trung Hoïc Tö Thuïc Quoác Teá Daønh cho hoïc sinh 14 - 19 tuoåi

www.ef.com

• Chöông trình Tuù taøi Quoác teá • Chöông trình A-Level • Chöông trình GCSE Quoác teá • Chöông trình Trung hoïc Baéc Myõ, lôùp 9 -10

Oxford Torbay New York Vancouver

45 naêm kinh nghieäm giaùo duïc Quoác teá

2011-2012


Muïc luïc

Chaøo möøng baïn ñeán vôùi Hoïc vieän Quoác teá EF

Nhieäm vuï cuûa nhaø tröôøng Thö göûi töø Chuû tòch Hoïc vieän Ñieåm maïnh cuûa Hoïc vieän Quoác teá EF Ñöôøng ñeán thaønh coâng

3 5 6

Caùc tröôøng ñaïi hoïc haøng ñaàu theá giôùi Thaønh coâng cuûa Hoïc vieän Quoác teá EF

10 12

Giaûng vieân Quoác teá Giaùm hoä ñaëc bieät Ngoâi tröôøng ñaày ñuû thieát bò Cuoäc soáng sinh vieân

17 19 20 23

Traûi nghieäm cuøng EF

Chöông trình hoïc thuaät

Chöông trình Tuù taøi Quoác teá Chöông trình A-Level Chöông trình lôùp 9 - 10 Chöông trình IGCSE Chöông trình Döï bò Trung hoïc Anh vaên taêng cöôøng Phaân vieän Quoác teá

Oxford, Anh Quoác Torbay, Anh Quoác New York, Hoa Kyø Vancouver, Canada

26 28 30 32 34 36

40 42 44 46

Nhöõng caâu hoûi thöôøng gaëp 48

Tröôøng Quaûn trò Kinh doanh Quoác teá Hult Caùc chöông trình khaùc cuûa EF Ñôn ñaêng kyù Ñieàu khoaûn vaø ñieàu kieän

2

51 52 53 54

EF International Academy | International Private High Schools


Hoïc vieän Quoác teá EF ñöôïc thaønh laäp nhaèm ñaùp öùng nhu caàu cuûa lôùp treû - nhöõng ngöôøi luoân mong muoán phaùt trieån töông lai cuûa mình qua con ñöôøng giaùo duïc quoác teá. Söï chuyeân nghieäp trong vieäc ñaøo taïo nhöõng chöông trình trung hoïc tö thuïc cuûa chuùng toâi baûo ñaûm cho hoïc sinh coù ñöôïc keát quaû xuaát saéc ñeå thaønh coâng, töï tin böôùc vaøo nhöõng tröôøng ñaïi hoïc danh tieáng treân theá giôùi. Chuùng toâi ñaët muïc tieâu laø xaây döïng loøng hieáu hoïc cuõng nhö caùc kyõ naêng caàn vaø ñuû ñeå hoïc sinh coù theå theo ñuoåi con ñöôøng hoïc vaán moät caùch chuû ñoäng, daøi laâu.

www.ef.com/academy

3


Sinh vieân Hoïc vieän Quoác teá EF ñaït ñöôïc nhieàu thaønh tích trong hoïc taäp vaø coù baïn beø ñeán töø hôn 40 quoác gia treân theá giôùi.

4

EF International Academy | International Private High Schools


Chaøo möøng ñeán vôùi Hoïc vieän Quoác teá EF Caùc em hoïc sinh thaân meán, Moät trong nhöõng phaàn thöôûng lôùn nhaát cuûa toâi ôû vai troø Chuû tòch Hoïc vieän Quoác teá EF laø chaøo ñoùn caùc em vaø caùc baäc phuï huynh hoïc sinh ñeán vôùi tröôøng cuûa chuùng toâi. Trong cuoäc soáng coù nhieàu ñieàu quan troïng vaø vieäc choïn hoïc moät chöông trình trung hoïc toát laø moät trong nhöõng löïa choïn caàn coù söï caân nhaéc – ñoù laø nôi maø nhöõng haït maàm cuûa kieán thöùc ñöôïc öôm troàng, cuõng laø nôi maø loøng hieáu hoïc ñöôïc phaùt trieån vaø laø nôi maø töông lai cuûa caùc em baét ñaàu. Chuùng toâi taïo döïng neàn taûng cho söï thaønh coâng Hoïc vieän Quoác teá EF giuùp hoïc sinh quoác teá chuaån bò caùc kyõ naêng, kieán thöùc cho moâi tröôøng ñaïi hoïc quoác teá. Caùc khoùa hoïc ñöôïc thieát keá ñaëc bieät ñeå hoïc sinh khoâng chæ ñöôïc nhaän hoïc taïi caùc tröôøng ñaïi hoïc danh tieáng maø coøn coù ñöôïc caùc kyõ naêng quan troïng khaùc. Ñoàng thôøi hoïc sinh seõ ñöôïc trang bò toát trong vieäc töï tin söû duïng tieáng Anh ôû moâi tröôøng hoïc thuaät. Trieát lyù veà giaùo duïc Taïi Hoïc vieän Quoác teá EF, chuùng toâi tin raèng vieäc giaùo duïc laø tuøy thuoäc vaøo töøng toá chaát thieân baåm cuûa caù nhaân. Nhöõng giaùo vieân kinh nghieäm seõ ñöôïc chæ ñònh giaûng daïy nhöõng moân hoïc chuyeân saâu trong lôùp hoïc coù só soá ít. Ngoaøi ra nhöõng giaùo vieân trôï giaûng caù nhaân seõ theo doõi quaù trình hoïc taäp vaø hoïc sinh seõ ñöôïc kieåm tra thöïc haønh thöôøng xuyeân. Ñoäi nguõ nhaân vieân cuûa chuùng toâi raát coù kinh nghieäm trong vieäc chaêm soùc giuùp ñôõ hoïc sinh phaùt trieån toaøn dieän veà maët xaõ hoäi, hoïc thuaät vaø vaên hoùa. Chuùng toâi thaáu hieåu nhöõng thaùch thöùc maø hoïc sinh quoác teá luoân gaëp phaûi, hoï laø nhöõng ngöôøi treû tuoåi trong moät neàn vaên hoùa quoác teá, luoân tin raèng mình phaûi ñöôïc tröôûng thaønh trong moät ngoâi tröôøng toát coù tinh thaàn coäng ñoàng cao ñeå xaây döïng tình baèng höõu. Töông lai töôi saùng Toâi raát töï haøo veà nhöõng hoïc sinh ñang hoïc vaø ñaõ toát nghieäp cuûa chuùng toâi. Raát nhieàu hoïc sinh trong soá ñoù ñaõ ñöôïc vaøo hoïc taïi caùc tröôøng ñaïi hoïc noåi tieáng nhaát theá giôùi. Toâi raát mong ñöôïc tieáp ñoùn caùc em hoïc sinh taïi Hoïc vieän Quoác teá EF.

Mark Seman Chuû tòch, Hoïc vieän Quoác teá EF www.ef.com/academy

5


Nhöõng ñieåm maïnh cuûa Hoïc vieän Quoác teá EF Caùc chöông trình ñaøo taïo cuûa Hoïc vieän Quoác teá EF nhaèm chuaån bò cho hoïc sinh hoïc taäp thaønh coâng ôû baäc ñaïi hoïc. 90% hoïc sinh cuûa EF ñöôïc vaøo hoïc taïi caùc tröôøng ñaïi hoïc theo nguyeän voïng 1. Chuùng toâi seõ giuùp hoïc sinh töøng böôùc trong suoát quaù trình hoïc taäp vaø noäp hoà sô ñaïi hoïc.

Giaûng vieân Quoác teá Taát caû nhöõng khoùa hoïc cuûa chuùng toâi ñöôïc giaûng daïy bôûi nhöõng giaùo vieân coù baèng caáp cao vaø raát kinh nghieäm trong vieäc giaûng daïy hoïc sinh quoác teá. Naêm hoïc vöøa qua, 94% hoïc sinh EF toát nghieäp A-level vaø tæ leä hoïc sinh EF ñaït ñieåm A vaø B cao gaáp 2 laàn tæ leä chung cuûa Anh Quoác.

45 naêm kinh nghieäm Hoïc vieän Quoác teá EF laø moät boä phaän cuûa Toå chöùc Giaùo duïc Quoác teá EF, toå chöùc giaùo duïc tö thuïc haøng ñaàu theá giôùi. Ñöôïc thaønh laäp töø naêm 1965, Toå chöùc Giaùo duïc Quoác teá EF ñaõ giuùp hôn 4 trieäu sinh vieân quoác teá thöïc hieän öôùc mô du hoïc cuûa mình. Taïi Hoïc vieän Quoác teá EF, hoïc sinh seõ khoâng phaûi lo laéng khi bieát raèng nhaø tröôøng seõ chaêm soùc caùc em vaø thöôøng xuyeân lieân laïc vôùi vaên phoøng EF vaø gia ñình caùc em taïi Vieät Nam.

Thaønh tích xuaát saéc cuûa hoïc sinh Hoïc sinh cuûa Hoïc vieän Quoác teá EF ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû xuaát saéc: hôn 90% hoïc sinh toát nghieäp vôùi ñieåm soá cao vaø ñöôïc vaøo thaúng tröôøng ñaïi hoïc theo nguyeän voïng 1. Vôùi söï chuaån bò chu ñaùo, höôùng daãn chaët cheõ vaø chaát löôïng giaûng daïy cao, chuùng toâi giuùp hoïc sinh ñaït ñöôïc muïc tieâu hoïc thuaät cuûa mình vaø ñaït thaønh tích cao nhaát trong hoïc taäp.

Chöông trình hoïc phuø hôïp Chuùng toâi thieát keá töøng chöông trình hoïc nhaèm ñaûm baûo hoïc sinh ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu veà ngoân ngöõ vaø hoïc thuaät theo yeâu caàu cuûa tröôøng ñaïi hoïc. Vôùi lôùp hoïc coù só soá ít, hoïc sinh seõ phaùt huy ñöôïc phöông phaùp hoïc theo nhoùm cuõng nhö giaùo vieân seõ quan taâm tôùi töøng caù nhaân hoïc sinh, phöông phaùp naøy giuùp hoïc sinh tieán boä töøng ngaøy. Hoïc vieän Quoác teá EF trôû thaønh ngöôøi baïn ñoàng haønh giuùp hoïc sinh hoäi ñuû ñieàu kieän vaøo tröôøng ñaïi hoïc, choïn ñuùng tröôøng, hoaøn taát hoà sô ñaêng kyù vaøo ñaïi hoïc vaø thaønh coâng ôû baäc ñaïi hoïc. 6

EF International Academy | International Private High Schools


Phuùc lôïi cuûa hoïc sinh laø quan taâm haøng ñaàu Moâi tröôøng quoác teá thöïc söï Khoâng gioáng nhö nhöõng tröôøng trung hoïc tö thuïc khaùc, Hoïc vieän Quoác teá EF coù hoïc sinh ñeán töø hôn 40 quoác gia treân theá giôùi, töø chaâu AÂu, chaâu AÙ vaø chaâu Myõ La tinh. Söï pha troän caùc neàn vaên hoùa khaùc nhau laøm taêng tính ña daïng vaø caïnh tranh laønh maïnh cuûa moâi tröôøng hoïc thuaät cuõng nhö cuoäc soáng sinh vieân trong tröôøng theâm phong phuù.

Taïi Hoïc vieän Quoác teá EF, chuùng toâi cam keát xaây döïng moät moâi tröôøng hoïc taäp thaät söï thoaûi maùi. Song song vôùi vieäc hoã trôï veà hoïc thuaät, chuùng toâi coøn coù moät ñoäi nguõ nhaân vieân raát kinh nghieäm taïi moãi phaân vieän giuùp saép xeáp nôi aên choán ôû, toå chöùc caùc hoaït ñoäng ngoaïi khoùa, daõ ngoaïi, cung caáp thoâng tin ñònh höôùng, vaø quan taâm ñeán phuùc lôïi cuûa töøng hoïc sinh.

Chuyeân gia ngoân ngöõ Ñöôïc coâng nhaän laø chuyeân gia haøng ñaàu trong lónh vöïc ñaøo taïo tieáng Anh, Hoïc vieän Quoác teá EF coù caùc khoùa tieáng Anh taêng cöôøng cho du hoïc sinh quoác teá. Taäp trung vaøo taát caû caùc khía caïnh cuûa ngoân ngöõ, chuùng toâi ñaøo taïo chuyeân saâu nhaèm giuùp hoïc sinh coù ñuû kyõ naêng caàn thieát ñeå hoïc toát caùc chöông trình hoïc thuaät chính thöùc.

Ñòa ñieåm hoïc lyù töôûng Hoïc vieän Quoác teá EF vôùi caùc phaân vieän taïi Oxford, Torbay, New York vaø Vancouver naèm ôû caùc ñòa ñieåm lyù töôûng, raát thuaän tieän cho vieäc ñi laïi vaø nhieàu tieän ích khaùc. Moãi phaân vieän ñeàu coù phoøng hoïc hieän ñaïi, khu vöïc hoïc yeân tónh, phoøng lab vôùi ñaày ñuû caùc thieát bò nghe nhìn, vaø giaùo vieân coù theå söû duïng internet khi giaûng daïy trong phoøng lab.

www.ef.com/academy

7


Hoïc sinh toát nghieäp naêm 2009 taïi Hoïc vieän Quoác teá EF New York

8

EF International Academy | International Private High Schools


Ñöôøng Ñeán Thaønh Coâng www.ef.com/academy

9


Ñöôïc chaáp nhaän vaøo caùc tröôøng Ñaïi hoïc haøng ñaàu theá giôùi Hoïc vieän Quoác teá EF ñaõ giuùp 100% hoïc sinh ñöôïc chaáp nhaän vaøo ñaïi hoïc, 90% hoïc sinh ñöôïc nhaän vaøo tröôøng ñaïi hoïc theo nguyeän voïng 1. Chuùng toâi hoã trôï hoïc sinh trong suoát quaù trình hoïc taäp, giuùp caùc em choïn tröôøng vaø noäp hoà sô vaøo ñaïi hoïc.

tieâu cuûa chuùng toâi laø laøm cho caùc quaù trình chuaån bò vaø noäp ñôn vaøo ñaïi hoïc dieãn ra suoân seû, ñaày ñuû vaø thaønh coâng. Chuùng toâi laøm vieäc chaët cheõ vôùi töøng hoïc sinh vôùi söï giaùm saùt chaët cheõ töø chieán löôïc noäp ñôn tröôøng ñaïi hoïc ñeán höôùng daãn thi, chuaån bò theo yeâu caàu, haïn choùt noäp ñôn, tieåu luaän, phoûng vaán vaø hoã trôï taøi chính. Hoïc sinh seõ ñöôïc chaáp nhaän vaøo tröôøng ñaïi hoïc vì hoäi tuï nhieàu yeáu toá ñaït ñöôïc töø Hoïc vieän. Ñoäi nguõ hoã trôï noäp ñôn vaøo tröôøng ñaïi hoïc cuûa chuùng toâi luoân saün saøng ñeå hoã trôï hoïc sinh töøng böôùc trong suoát quaù trình. Thaønh coâng vôùi caùc kyø thi IELTS, Cambridge, TOEFL vaø SAT Hoïc sinh cuûa chuùng toâi ñöôïc chaáp nhaän vaøo caùc tröôøng ñaïi hoïc haøng ñaàu theá giôùi

Hoïc sinh cuûa Hoïc vieän Quoác teá EF thöôøng coù keát quaû xuaát saéc vaø truùng tuyeån vaøo caùc tröôøng ñaïi hoïc danh tieáng treân theá giôùi. 90% toång soá hoïc sinh treân toaøn caàu cuûa chuùng toâi ñöôïc chaáp nhaän vaøo hoïc taïi caùc tröôøng ñaïi hoïc ngay töø laàn ñaàu noäp hoà sô, chuùng toâi baûo ñaûm raèng moãi hoïc sinh toát nghieäp cuûa mình seõ ñöôïc vaøo thaúng ñaïi hoïc. ÔÛ Anh, hoïc sinh cuûa chuùng toâi coù maët trong danh saùch 30 tröôøng ñaïi hoïc toát nhaát vaø 50% hoïc sinh cuûa chuùng toâi ñöôïc vaøo 10 tröôøng toát nhaát nhö LSE, Oxford, Cambridge. Taïi Myõ vaø nhöõng nôi khaùc treân theá giôùi, hoïc sinh chuùng toâi cuõng vaøo nhöõng tröôøng ñaïi hoïc danh tieáng khaùc nhö tröôøng ñaïi hoïc Harvard, tröôøng ñaïi hoïc Pensylvania vaø tröôøng ñaïi hoïc Zurich. Tö vaán noäp ñôn vaøo ñaïi hoïc

Ñoäi nguõ hoã trôï hoïc sinh cuûa Hoïc vieän Quoác teá EF raát coù kinh nghieäm trong vieäc höôùng daãn caùc tieán trình thuû tuïc cho hoïc sinh noäp ñôn vaøo tröôøng ñaïi hoïc. Quyeát ñònh choïn tröôøng ñaïi hoïc naøo ñeå hoïc laø söï quyeát ñònh quan troïng nhaát trong ñôøi sinh vieân. Muïc

10

Trình ñoä Anh vaên cao laø yeâu caàu ñaàu vaøo cuûa taát caû caùc tröôøng ñaïi hoïc haøng ñaàu treân theá giôùi; noù cuõng laø moät lôïi theá lôùn ñeå ñaït ñieåm cao trong chöông trình A-level hoaëc Tuù taøi Quoác teá. Hoïc sinh cuûa Hoïc vieän Quoác Teá EF thöôøng xuyeân ñaït ñöôïc ñieåm cao nhaát trong caùc kyø thi quoác teá nhö IELTS, caùc kyø thi khaùc cuûa Cambridge vaø TOEFL. Theâm vaøo ñoù, chuùng toâi baûo ñaûm cho hoïc sinh coù söï chuaån bò toát hôn trong caùc kyø thi nhö SAT vaø nhöõng moân chuù troïng trong kyø thi SAT taïi Myõ. Thaønh coâng trong töông lai

Cuøng vôùi vieäc höôùng daãn hoïc sinh cuûa mình qua caùc thuû tuïc noäp ñôn vaøo tröôøng ñaïi hoïc vaø chuaån bò cho hoïc sinh thaønh coâng trong hoïc taäp, chuùng toâi tin raèng con ñöôøng hoïc thuaät cuûa hoïc sinh taïi tröôøng ñaïi hoïc sau naøy laø raát quan troïng. Moãi naêm, chuùng toâi nhaän raát nhieàu nhöõng thö hoài aâm toát ñeïp töø cöïu hoïc sinh vì nhöõng naêm thaùng ñöôïc hoïc taïi Hoïc vieän EF ñaõ giuùp cho hoï raát nhieàu trong söï nghieäp hieän taïi cuõng nhö töông lai. Chuùng toâi theo saùt böôùc phaùt trieån cuûa hoïc sinh vaø raát vui khi hoïc sinh thaønh coâng trong baát cöù lónh vöïc hay ngaønh ngheà naøo caùc em choïn.

EF International Academy | International Private High Schools

Hoïc sinh EF ñöôïc nhaän vaøo 30 tröôøng Ñaïi hoïc danh tieáng nhaát Anh Quoác 30 tröôøng Ñaïi hoïc danh tieáng nhaát Anh Quoác (ñöôïc Thôøi baùo Times xeáp haïng) coù chung moät ñieåm: ñeàu ñaõ nhaän hoïc sinh EF vaøo hoïc. Tham gia vôùi chuùng toâi ngay vaø trôû thaønh moät phaàn thaønh coâng cuûa chuùng toâi. 30 tröôøng Ñaïi hoïc haøng ñaàu Anh Quoác (Thôøi baùo Times 2011) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 18 19 20 21 22 23 23 25 26 27 28 29 30

University of Oxford University of Cambridge Imperial College London University of St Andrews London School of Economics Durham University University College London University of Warwick University of York University of Lancaster University of Edinburgh University of Exeter University of Bath University of Bristol University of Leicester University of Loughborough Kings College London University of Sheffield University of Southhampton University of Nottingham University of Sussex University of Birmingham University of Glasgow University of East Anglia University of New Castle University of Leeds School of Oriental and African Studies University of Liverpool Aston University Manchester University


Danh saùch hoïc sinh vaøo Ñaïi hoïc Teân hoïc sinh

Nöôùc

Tröôøng Ñaïi hoïc

Yun Zhang Daisuke Yamaguchi Mikail Zakharov Ha Chung Yobe Kelly Roldan Bonilla Zhen Hua Xia Jasurbek Abdustov Ming Tao Sun Asami Itsuka Ung Quoác Tuaán Tai Wang Panudda Buathong Ya-Hui Lin Nurbolat Sultanov Pui Yin Ko Sin Yeon Kim Hao Wu` Zhamilya Meshitbay Bei Bei Yan Irina Aksenova Anna Gibaeva Ñinh Löu Minh Hoaøng Huyønh Ngoïc Trí Döông Nguyeãn Nhaät Quang Zhenying Chen Ting Sum Kwan Aleksanda Mishenina Simin Gao Olga Popova Su Chen Sophia Spitthoever Traàn Laâm Anh Chen Hui Cao Nguyeãn Thaønh Trí Raisa Galimova Renee Zhang Mark Ezissi Irene Lee

Trung Quoác Nhaät Baûn Nga Haøn Quoác Venezuela Trung Quoác Uzbekistan Trung Quoác Nhaät Baûn Vieät Nam Trung Quoác Thaùi Lan Ñaøi Loan Kazakhstan Hoàng Koâng Haøn Quoác Trung Quoác Kazakhstan Trung Quoác Kazakhstan Nga Vieät Nam Vieät Nam Vieät Nam Trung Quoác Hoàng Koâng Nga Trung Quoác Ukraine Trung Quoác Ñöùc Vieät Nam Trung Quoác Vieät Nam Nga Trung Quoác Nigeria Ñaøi Loan

Oxford University Harvard University London School of Economics University of Edinburgh Hult International Business School University of Durham London School of Economics Dartmouth College University of Bristol University of Warwick Loughborough University University of Sheffield University of Pennsylvania University of Dundee University of Exeter University of Leeds Imperial College London University of Cambridge London School of Economics University of Exeter University College London London School of Economics University College London University of Warwick Loughborough University University of Bath Lancaster University Loughborough University London School of Economics University of California, Los Angeles Cologne University University of Leeds Imperial College London London School of Economics Zurich University Oxford University Imperial College London Hull York Medical School

www.ef.com/academy

11


Thaønh coâng cuûa Hoïc vieän EF Söï tieán boä cuûa hoïc sinh laø thöôùc ño möùc ñoä thaønh coâng cuûa chuùng toâi. Hoïc sinh coù raát nhieàu ngaønh ñeå theo ñuoåi ôû baäc ñaïi hoïc, töø toaùn hoïc cho ñeán nhaân vaên hoïc. Döôùi ñaây laø nhöõng chia seû cuûa hoïc sinh ñang hoïc vaø ñaõ toát nghieäp.

Hoïc sinh ñang hoïc taïi EF Olivia Lin Sorensen tôùi töø Ñan Maïch, ñang theo hoïc naêm thöù 2 Tuù taøi Quoác teá taïi Hoïc vieän Quoác teá EF, Phaân vieän New York.

Sofia Spitthoever

Hoïc sinh Ñöùc

“Toâi choïn hoïc tieáng Anh, Toaùn, Xaõ hoäi hoïc, Kinh teá vaø Vaät lyù trong chöông trình A-level cuûa toâi taïi Hoïc vieän Quoác teá EF ôû Torbay. Toâi muoán trôû thaønh kieán truùc sö vaø laøm vieäc taïi nöôùc ngoaøi. Giaùo vieân ñaõ cho toâi nhieàu lôøi khuyeân raát coù giaù trò vaø ñaõ giuùp toâi noäp ñôn vaøo tröôøng ñaïi hoïc. Hieän toâi ñang hoïc ngaønh xaây döïng taïi Ñaïi hoïc Khoa hoïc ÖÙng duïng Cologne, Ñöùc.”

Lyù do toâi choïn Hoïc vieän Quoác teá EF

Toâi ñaõ quyeát ñònh hoïc taïi Hoïc vieän Quoác teá EF ôû New York bôûi vì ñaây laø nôi toâi coù theå naâng cao kyõ naêng tieáng Anh ñoàng thôøi môû roäng kieán thöùc qua nhöõng baøi giaûng boå ích. Taïi Hoïc vieän Quoác teá EF, toâi nhaän ñöôïc söï höôùng daãn caàn thieát trong vieäc löïa choïn tröôøng ñaïi hoïc trong töông lai. Hoïc taäp taïi ñaây seõ giuùp toâi coù ñöôïc maïng löôùi baïn beø quoác teá roäng khaép vaø kinh nghieäm laøm vieäc ñoäi nhoùm vôùi caùc baïn ñeán töø nhieàu quoác gia khaùc nhau. Traûi nghieäm cuûa toâi vôùi EF

Toâi ñang hoïc naêm cuoái taïi Hoïc vieän Quoác teá EF Phaân vieän New York. Du hoïc vôùi EF quaû laø moät traûi nghieäm tuyeät vôøi! Ñoäi nguõ nhaân vieân vaø giaùo vieân luoân ôû beân caïnh ñeå giuùp ñôõ hoïc sinh töø vieäc choïn moân hoïc ñeán nhöõng vaán ñeà caù nhaân. Giaùo vieân tö vaán rieâng seõ chæ daãn hoïc sinh noäp hoà sô vaøo ñaïi hoïc. Hoïc taïi Hoïc vieän Quoác teá EF mang ñeán cho toâi nhieàu moái quan heä baïn beø laâu daøi vaø hieåu theâm veà caùc neàn vaên hoùa khaùc nhau treân theá giôùi. Olivia Lin Sorensen, Ñan Maïch

Theodor Braatoy

Hoïc sinh Na Uy

“Naêm hoïc vuøa qua taïi EF Oxford laø naêm hoïc ñaùng nhôù nhaát trong ñôøi hoïc sinh cuûa toâi. Du hoïc ñaõ giuùp toâi hieåu bieát theâm nhieàu ñieàu maø vieäc hoïc trong nöôùc khoâng theå mang laïi. Hôn nöõa, chaát löôïng giaùo duïc ôû EF Oxford thaät tuyeät. Soá löôïng hoïc sinh trong moãi lôùp hoïc raát ít, khoâng quaù 15 ngöôøi.”

Irene Lee

Hoïc sinh Ñaøi Loan “Toâi ñaõ choïn hoïc taïi Hoïc vieän Quoác teá EF bôûi vì danh tieáng cuûa EF treân toaøn theá giôùi. Suoát thôøi gian toâi hoïc taïi ñaây, toâi ñaõ tröôûng thaønh leân raát nhieàu vaø toâi ñaõ saün saøng ñeå vaøo ñaïi hoïc. Toâi seõ hoïc Y taïi Ñaïi hoïc Y khoa Hull York vaø toâi raát haùo höùc chôø ñoùn nhöõng thaùch thöùc ôû baäc ñaïi hoïc.”

Anna Givaeva

Hoïc sinh Nga

“Hoïc taäp taïi Hoïc vieän Quoác teá EF ñaõ cho toâi cô hoäi toát nhaát ñeå ñöôïc nhaän vaøo moät tröôøng ñaïi hoïc Anh Quoác. Toâi ñaõ naâng trình ñoä tieáng Anh cuûa mình leân IELTS 7.5! EF ñaõ cho toâi cô hoäi coù nhöõng kinh nghieäm soáng thaät tuyeät vôøi vaø toâi raát haïnh phuùc khi ñöôïc theo hoïc ngaønh baùo chí taïi Ñaïi hoïc Westminster.” 12

EF International Academy | International Private High Schools


Renee Zhang Trung Quoác

Ñaïi hoïc Oxford

Raisa Galimova Nga

Renee hieän ñang laø sinh vieân chuyeân ngaønh Toaùn vaø Thoáng keâ hoïc taïi tröôøng St Hildas thuoäc ñaïi hoïc Oxford. Renee coù ñieåm raát toát ôû chöông trình A-level vaø ñaõ ñöôïc chaáp nhaän vaøo Ñaïi hoïc Oxford chæ sau khi hoaøn taát naêm ñaàu tieân A-level vôùi 4 ñieåm A trong ñoù coù 2 ñieåm A moân Toaùn. Renee cuõng laáy baèng Öu tuù trong kyø thi ñaëc bieät daønh rieâng cho 10% hoïc sinh ñöùng ñaàu trong kyø thi A-level.

Ñaïi hoïc Zurich Raisa ñaõ hoaøn taát chöông trình A-level taïi Hoïc vieän Quoác teá EF vaø hieän ñang theo hoïc ngaønh vaät lyù thieân vaên taïi ñaïi hoïc ETH Zurich. Raisa laø sinh vieân xuaát saéc vôùi keát quaû ñieåm A cho taát caû caùc moân: Toaùn, Toaùn cao caáp, Vaät lyù vaø Kinh teá. Ngoaøi ñieåm A cho caùc moân, Raisa coøn ñaït ñieåm xuaát saéc trong kyø thi toaùn daønh cho caùc hoïc sinh A-level ñaït ñieåm cao nhaát trong moãi nieân hoïc.

Ñaïi hoïc Kinh teá Luaân Ñoân, LSE

Olga Popova Ukraine

Ñaïi hoïc Imperial

Olga ñaõ hoaøn taát chöông trình A-level taïi Hoïc vieän Quoác teá EF, phaân vieän Torbay vôùi keát quaû xuaát saéc. Hoïc haønh chaêm chæ döôùi söï höôùng daãn taän tình cuûa giaùo vieân, Olga ñaõ ñaït ñöôïc ñieåm A caû boán moân Kinh teá hoïc, Luaät, Kinh doanh hoïc vaø Xaõ hoäi hoïc. Olga ñöôïc tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá Luaân Ñoân chaáp nhaän, ñaây laø tröôøng ñaïi hoïc ñöùng ñaàu theá giôùi veà khoa hoïc chính trò.

Mark Ezissi Nigeria

Mark hoaøn thaønh chöông trình A-level taïi Hoïc vieän Quoác teá EF Phaân vieän Torbay. Mark muoán trôû thaønh kyõ sö hoùa neân ñaõ choïn hoïc Toaùn, Hoùa hoïc, Vaät lyù vaø Toaùn cao caáp trong chöông trình A-level. Trong quaù trình hoïc taïi Torbay, Mark ñaõ naâng cao ñöôïc kyõ naêng giao tieáp, kyõ naêng laõnh ñaïo vaø laøm vieäc nhoùm. Mark coù keá hoaïch noäp hoà sô vaøo tröôøng ñaïi hoïc Imperial theo nguyeän voïng 1.

Zhamilya Meshitbay Kazakhstan

Ñaïi hoïc Cambridge Zhamilya hoaøn taát chöông trình A-level taïi Hoïc vieän Quoác teá EF, phaân vieän Torbay. Zhamilya ñaõ choïn hoïc 4 moân: Toaùn, Kinh Teá, Xaõ hoäi hoïc vaø Toaùn cao caáp; vaø coâ ñaõ ñöôïc 4 ñieåm A. Töø thaùng 9/2009, Zhamilya ñaõ trôû thaønh sinh vieân chuyeân ngaønh kinh teá taïi tröôøng ñaïi hoïc haøng ñaàu Anh Quoác: Ñaïi hoïc Cambridge.

Nguyeãn Thaønh Trí Vieät Nam

Ñaïi hoïc Kinh teá Luaân Ñoân, LSE Trí ñaõ hoaøn taát chöông trình A-level vôùi EF. Hieän taïi, Trí ñang hoïc tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá Luaân Ñoân, LSE ngaønh Kinh teá. Trí raát vui möøng khi ñöôïc tröôøng ñaïi hoïc danh tieáng LSE chaáp nhaän vaøo hoïc. Trí göûi lôøi caùm ôn ñeán caùc giaùo sö vaø ñoäi nguõ nhaân vieân cuûa Hoïc vieän Quoác teá EF ñaõ nhieät tình giuùp ñôõ cuõng nhö höôùng daãn raát nhieàu ñeå Trí coù theå ñaït ñöôïc muïc tieâu hoïc taäp cao nhaát cuûa mình.

www.ef.com/academy

13


14

EF International Academy | International Private High Schools


Traûi Nghieäm Cuøng EF www.ef.com/academy

15


Tia Gueye, Giaùo vieân Toaùn vaø Sinh hoïc

Lillian Zhang, Giaùo vieân tieáng Trung

Tieán só Claudia Trew chuïp hình cuøng hoïc sinh Paolo

Adam Bovone, Giaùo vieân Toaùn vaø Tieáng Anh

Candice Beermann, Tröôûng khoa Töï nhieân

16

EF International Academy | International Private High Schools


Ñaúng caáp Quoác teá Chuùng toâi coù ñoäi nguõ giaùo vieân raát nhieät tình, coù kinh nghieäm cuõng nhö ñaày nhieät huyeát ñeå giuùp ñôõ hoïc sinh quoác teá. Döôùi ñaây laø moät trong soá nhöõng giaûng vieân öu tuù cuûa chuùng toâi.

Tieán só Claudia Trew

Coâ Debbie Chatterton

Vôùi hôn 25 naêm kinh nghieäm giaûng daïy, Tieán só Trew ñaõ ñem laïi raát nhieàu kinh nghieäm quyù baùu ñeán cho tröôøng. Tieán só Trew tin raèng Hoïc vieän Quoác teá EF cung caáp caùc chöông trình hoïc thuaät vôùi chaát löôïng giaûng daïy cao trong moät moâi tröôøng ña vaên hoùa.

Coâ Chatterton raát giaøu kinh nghieäm trong vieäc quaûn lyù giaùo duïc baäc trung hoïc. Coâ laø moät giaùo vieân coâng ngheä thoâng tin raát taän taâm vaø giaøu kinh nghieäm. Coâ Chatterton coù nhieàu kyõ naêng trong thieát keá trang web vaø caùc öùng duïng kinh doanh tröïc tuyeán. Caùc khoùa hoïc cuûa coâ nhaèm chuaån bò cho hoïc sinh tieáp tuïc thaønh coâng ôû baäc ñaïi hoïc.

Thaày David Davies

Toát nghieäp ngaønh khoa hoïc vôùi moät kho kieán thöùc trong vieäc quaûn lyù giaùo duïc vaø daøy daïn trong vieäc phaùt trieån giaùo duïc toaøn dieän, thaày Davies coù raát nhieàu kinh nghieäm ñeå ñaûm baûo raèng hoïc sinh ñaït ñöôïc keát quaû cao nhaát vaø raèng hoïc sinh seõ phaùt trieån caùc kyõ naêng ñeå thaønh coâng ôû baäc ñaïi hoïc. Thaày Davies cuõng ñaõ töøng laø giaùm khaûo soaïn ñeà thi trong hoäi ñoàng thi thuoäc chính phuû vaø thaày cuõng laø ngöôøi chòu traùch nhieäm trong vieäc ñaøo taïo giaûng daïy nhöõng moân hoïc A-level cuûa Hoïc vieän Quoác teá EF.

Coâ Tia Gueye

Coâ Ted McGrath

Coâ Hazel Linacre

Coâ McGrath ñaõ töøng laø ñieàu phoái vieân chöông trình Tuù taøi Quoác teá vaø laø hieäu tröôûng tröôøng trung hoïc ñaøo taïo chöông trình A-level taïi Dulwich International College taïi Thaùi Lan. Coâ coù raát nhieàu kinh nghieäm trong vieäc giaùo duïc hoïc sinh quoác teá, quaûn lyù tröôøng, aùp duïng nhöõng phöông phaùp giaûng daïy tieân tieán nhaèm naâng cao chaát löôïng giaùo duïc. Coâ cuõng tham gia caùc coâng taùc quaûn lyù cuûa toå chöùc IBO trong khu vöïc Chaâu AÙ Thaùi Bình Döông. Vaøo naêm 2002, coâ McGrath ñöôïc trao taëng giaûi thöôûng European Council of International Schools Adult Award vì söï phaùt trieån giaùo duïc quoác teá.

Laø giaûng vieân moân Toaùn vaø Thoáng keâ daøy daïn kinh nghieäm, coâ Linacre töøng laø tröôûng boä moân Toaùn, Thoáng keâ vaø Toaùn cao caáp ôû caùc tröôøng hoïc taïi Anh Quoác, Hoàng Koâng, Nhaät Baûn, Haøn Quoác vaø Nga. Söï taän taâm vaø ñam meâ ngheà nghieäp ñaõ giuùp coâ trôû thaønh moät giaùo vieân ñöôïc hoïc sinh yeâu quyù taïi Anh Quoác vaø nhöõng quoác gia maø coâ töøng giaûng daïy.

Moät giaùo vieân raát naêng noå, giaûng daïy moân Toaùn vaø Khoa hoïc cuûa Hoïc vieän Quoác teá EF taïi phaân vieän New York. Coâ Gueye mang laïi nieàm ñam meâ cho hoïc sinh trong vieäc hoïc moân Toaùn. Ñöôïc ñaøo taïo chuyeân moân veà kyõ sö sinh hoùa, coâ Gueye coù kinh nghieäm chuyeân saâu veà giaûng daïy moân Toaùn sau khi hoaøn taát Chöông trình Phöông phaùp Giaûng daïy cuûa thaønh phoá New York vaø laø trôï giaûng cho caùc khoùa hoïc GMAT vaø GRE.

Khaùm phaù con ngöôøi vaø ngheä thuaät.

Tieán boä vöôït baäc döôùi söï höôùng daãn rieâng vaø taän tình cuûa giaùo vieân.

Thaày Peter Welsby

Thaày Welsby giaûng daïy moân Kinh teá hoïc vaø Kinh doanh hoïc trong chöông trình A-level. Thaày cuõng laø ngöôøi ra ñeà thi cuûa hoäi ñoàng chaám thi AQA moân Kinh doanh hoïc vaø ñaõ töøng tham gia chöông trình Lieân hieäp Kinh teá Quoác teá cuûa tröôøng Ñaïi hoïc Nottingham Trent. Keå töø naêm 1983, thaày chòu traùch nhieäm giaûng daïy vaø huaán luyeän cho nhöõng giaùo vieân thöïc taäp chuyeân ngaønh Kinh doanh hoïc ôû baäc ñaïi hoïc.

Ñoäi nguõ giaùo vieân giaøu kinh nghieäm, kieân nhaãn vaø taän taâm.

www.ef.com/academy

17


18

EF International Academy | International Private High Schools


Giaùm hoä - Öu tieân ñaûm baûo phuùc lôïi cuûa hoïc sinh Phuùc lôïi vaø söï tieán boä cuûa hoïc sinh laø öu tieân haøng ñaàu cuûa chuùng toâi. Hoïc vieän Quoác teá EF quan taâm chaêm soùc tôùi töøng hoïc sinh ñeå ñaûm baûo cho caùc em coù ñieàu kieän aên ôû vaø hoïc taäp ñaït keát quaû toát nhaát.

Giaùo vieân trôï giaûng höôùng daãn töøng hoïc sinh

Chuyeân gia tö vaán chuaån bò hoà sô vaøo ñaïi hoïc

Moãi hoïc sinh ñöôïc chæ ñònh moät giaùo vieân trôï giaûng, ngöôøi giaùm saùt tieán trình hoïc taäp, noäp ñôn vaøo tröôøng ñaïi hoïc vaø ñaûm baûo phuùc lôïi cuûa hoïc sinh. Giaùo vieân trôï giaûng seõ gaëp hoïc sinh hai laàn moät ngaøy vaø seõ coù nhöõng buoåi gaëp maët daøi hôn ñeå thaûo luaän nhöõng keát quaû hoïc taäp, tieán trình hoïc trong lôùp cuõng nhö baøi taäp veà nhaø cuûa hoïc sinh. Giaùo vieân cuõng höôùng daãn chuyeân moân cho hoïc sinh laøm theá naøo ñeå hoïc coù keát quaû hoïc taäp toát nhaát.

Hoïc vieän Quoác teá EF coù maïng löôùi caùc tröôøng ñaïi hoïc lieân keát roäng lôùn, nhöõng tröôøng ñaùnh giaù cao trình ñoä cuûa hoïc sinh EF. Moãi hoïc sinh ñöôïc chæ ñònh moät chuyeân gia tö vaán hoà sô vaøo Ñaïi hoïc ngay ngaøy ñaàu ñeán tröôøng. Töø luùc baét ñaàu chöông trình, hoïc sinh seõ coù nhöõng buoåi hoïp ngaén vôùi chuyeân gia tö vaán cuûa mình ñeå bieát chính xaùc thoâng tin tuyeån choïn cuûa caùc tröôøng ñaïi hoïc vaø noäp ñôn theo nguyeän voïng cuûa mình. Chuyeân gia tö vaán seõ hoã trôï chi tieát suoát quaù trình töø ñieàn ñôn cho ñeán giuùp hoïc sinh choïn ñuùng tröôøng theo naêng löïc.

Ñoàng haønh cuøng phuï huynh

Phuï huynh ñöôïc khuyeán khích giöõ lieân laïc thöôøng xuyeân vôùi giaùo vieân trôï giaûng cuûa con mình. Chuùng toâi luoân chaøo möøng tieáp ñoùn taát caû caùc phuï huynh ñeán vôùi nhaø tröôøng trong ngaøy Khai giaûng vaøo muøa xuaân. Caùc thaày coâ hieäu tröôûng cuûa chuùng toâi seõ tröïc tieáp gaëp töøng phuï huynh ñeå thaûo luaän baát cöù vaán ñeà gì maø phuï huynh ñaët ra vaø saép xeáp ñeå gaëp giaùo vieân trôï giaûng hoaëc giaùo vieân boä moân khi caàn thieát. Chuùng toâi seõ lieân laïc vôùi phuï huynh sôùm nhaát trong tröôøng hôïp chuùng toâi caûm thaáy caàn phaûi thoâng baùo vaø thaûo luaän vôùi phuï huynh nhöõng vaán ñeà veà phuùc lôïi, keát quaû hoïc taäp, vaø söï tieán boä cuûa hoïc sinh. Phuï huynh cuõng nhö ngöôøi giaùm hoä cuûa hoïc sinh ñeàu ñöôïc tieáp ñoùn taïi tröôøng cuûa chuùng toâi. Baùo caùo keát quaû hoïc taäp ñònh kyø

Trong suoát khoùa hoïc, phuï huynh hoïc sinh seõ ñöôïc nhaän baûn baùo caùo keát quaû hoïc taäp ñònh kyø. Hoïc sinh seõ phaûi hoaøn taát caùc kyø thi kieåm tra vaø seõ nhaän ñöôïc nhöõng nhaän xeùt goùp yù xaây döïng töø phía giaùo vieân. Nhöõng baûn baùo caùo keát quaû hoïc taäp naøy ñöôïc vieát bôûi giaùo vieân boä moân cuõng nhö phaûn hoài cuûa giaùo vieân trôï giaûng vaø baûn baùo caùo hoïc thuaät cuoái naêm seõ ñöôïc göûi tôùi phuï huynh hoïc sinh. Phuï huynh cuõng coù theå kieåm tra quaù trình hoïc taäp, nhaän xeùt cuûa giaùo vieân vaø keát quaû cuûa hoïc sinh treân trang web cuûa nhaø tröôøng.

Giaùo vieân trôï giaûng laøm vieäc vôùi töøng hoïc sinh ñeå xaùc ñònh muïc tieâu hoïc taäp, theo saùt tieán trình hoïc taäp vaø hoã trôï caù nhaân khi caàn thieát.

Tö vaán ngheà nghieäp

Ngöôøi Phuï traùch tö vaán ngheà nghieäp cuûa chuùng toâi laøm vieäc vôùi töøng hoïc sinh ñeå hoaïch ñònh ngheà nghieäp. Hoïc sinh seõ nhaän ñaày ñuû thoâng tin vaø hoã trôï nhaèm giuùp hoïc sinh coù tö lieäu ñeå thaûo luaän vôùi phuï huynh. Nhö laø moät phaàn cuûa chöông trình trôï giaûng, chuùng toâi söû duïng caùc coâng cuï kieåm tra taâm lyù ñöôïc kieåm ñònh nhaèm hoã trôï hoïc sinh löïa choïn ñuùng ngaønh ngheà. Döïa treân nhu caàu vaø nguyeän voïng cuûa hoïc sinh, chuùng toâi luoân khuyeán khích caùc em coù ñònh höôùng vaø ñaët ra muïc tieâu phaán ñaáu ngay töø ñaàu khoùa hoïc.

Nhöõng baøi kieåm tra thöôøng xuyeân vaø baùo caùo thöôøng kyø seõ chæ ra tieán ñoä hoïc taäp cuûa töøng hoïc sinh.

Hoã trôï töø EF Vieät Nam

Ñoái vôùi haàu heát hoïc sinh, ñaây laø laàn ñaàu tieân caùc em soáng ôû nöôùc ngoaøi. Chuùng toâi hieåu ñöôïc nhöõng moái lo vaø nhöõng vaán ñeà ñaùng quan taâm khaùc khoâng nhöõng hoïc sinh maø caû phuï huynh hoïc sinh seõ quan taâm khi ñaõ löïa choïn con ñöôøng du hoïc. Baïn seõ nhaän ñöôïc hoã trôï theâm töø phía EF taïi Vieät Nam, ngöôøi maø baïn seõ gaëp tröôùc khi khôûi haønh cuõng laø ngöôøi luoân saün saøng ñeå noùi chuyeän vôùi baïn (baèng chính ngoân ngöõ meï ñeû) baát cöù thôøi ñieåm naøo trong suoát thôøi gian du hoïc. Ñoäi nguõ giaùo vieân vaø nhaân vieân Hoïc vieän thöôøng xuyeân trao ñoåi vôùi EF Vieät Nam ñeå ñaûm baûo nhöõng ñieàu kieän toát nhaát cho hoïc sinh.

Vôùi söï giuùp ñôõ cuûa chuyeân gia tö vaán hoà sô ñaïi hoïc, hoïc sinh seõ ñöôïc nhaän vaøo caùc tröôøng ñaïi hoïc theo nguyeän voïng 1. www.ef.com/academy

19


Ngoâi tröôøng An toaøn vaø Tieän lôïi Ñi du hoïc laø moät traûi nghieäm ñaày thaùch thöùc nhöng voâ cuøng höõu ích ñoái vôùi hoïc sinh. Vôùi ñoäi nguõ giaùo vieân vaø nhaân vieân nhieät tình, taän taâm, khu hoïc xaù hieän ñaïi, an toaøn vaø thoaûi maùi, Hoïc vieän Quoác teá EF laø ngoâi tröôøng lyù töôûng giuùp hoïc sinh phaùt trieån vaø tröôûng thaønh.

Kyù tuùc xaù an toaøn vaø thoaûi maùi

Nhaân vieân quaûn lyù kyù tuùc xaù

Moät ñieàu khoâng keùm phaàn quan troïng trong vieäc hoïc taäp laø nhöõng hoaït ñoäng ngoaøi lôùp hoïc. Chuùng toâi raát quan taâm ñeán vieäc taïo ra moät moâi tröôøng hoïc taäp mang tính coäng ñoàng vaø choïn löïa trang thieát bò hoïc taäp, aên ôû tieän lôïi vaø toái taân cho hoïc sinh. Do ñoù baïn coù theå tin raèng ñaây laø ngoâi nhaø môùi cuûa baïn, raát an toaøn vaø thoaûi maùi.

Nhaân vieân quaûn lyù kyù tuùc xaù soáng cuøng sinh vieân trong khu kyù tuùc ñeå quaûn lyù hoïc sinh vaø giuùp ñôõ khi caàn thieát. Hoï laø nhöõng ngöôøi giuùp mang laïi moâi tröôøng an toaøn vaø khuyeán khích hoïc sinh xaây döïng yù thöùc traùch nhieäm vaø tinh thaàn töï laäp cao.

Choïn soáng cuøng gia ñình baûn xöù

Caùc baïn coù theå choïn soáng vôùi gia ñình baûn xöù ñöôïc choïn löïa kyõ caøng cuûa chuùng toâi, haàu heát hoï ñeàu ñaõ nhaän hoïc sinh ñeán ôû töø nhieàu naêm tröôùc. Hoïc sinh raát thích söï hieáu khaùch cuõng nhö caùch tieáp ñoùn raát noàng haäu cuûa ngöôøi daân baûn xöù. Baïn seõ ñöôïc ôû phoøng ñoâi vôùi moät ngöôøi baïn nöôùc ngoaøi khaùc cuûa Hoïc vieän Quoác teá EF, nhôø vaäy baïn seõ coù cô hoäi naâng cao kyõ naêng Anh vaên ngoaøi lôùp hoïc. Böõa saùng vaø böõa toái ñöôïc phuïc vuï vaøo caùc ngaøy trong tuaàn, cuøng vôùi ba böõa aên vaøo cuoái tuaàn. Phoøng ñôn seõ ñöôïc saép xeáp neáu baïn coù yeâu caàu. Hoaëc soáng trong kyù tuùc xaù EF

Baïn cuõng coù theå löïa choïn ñeå soáng hoøa nhaäp cuøng hoïc sinh cuûa chuùng toâi ñeán töø nhöõng neàn vaên hoùa khaùc nhau treân theá giôùi. Kyù tuùc xaù naèm trong tröôøng hoaëc raát gaàn tröôøng. Beân caïnh ñoù seõ coù ngöôøi quaûn lyù kyù tuùc xaù vaø nhöõng giaùo vieân ñaûm nhaän vai troø quaûn lyù kyù tuùc xaù ñeå baûo ñaûm cho söï thoaûi maùi cuõng nhö an toaøn khi ôû trong kyù tuùc xaù. Kyù tuùc xaù coù phoøng sinh hoaït chung ñeå hoïc sinh gaëp gôõ giao löu vôùi baïn beø quoác teá.

20

24 giôø an toaøn

Baát keå baïn choïn loaïi hình aên ôû naøo - soáng vôùi ngöôøi daân baûn xöù hoaëc kyù tuùc xaù taïi tröôøng EF - baïn coù theå yeân taâm raèng baïn ñöôïc an toaøn 24/24. Chuùng toâi phoûng vaán vaø löïa choïn gia ñình baûn xöù raát caån thaän. Ngöôøi quaûn lyù khu kyù tuùc xaù cuõng ñöôïc löïa choïn kyõ ñeå ñaûm baûo söï an toaøn cho hoïc sinh 24/24. Trang thieát bò hieän ñaïi

Moãi phaân vieän ñeàu trang bò cô sôû vaät chaát môùi bao goàm internet wifi, thieát bò truyeàn thoâng ña phöông tieän phuïc vuï cho vieäc hoïc Anh vaên hoïc thuaät, phoøng thí nghieäm khoa hoïc, phoøng hoaït ñoäng sinh vieân vaø phoøng aên. Ñöôïc xaây döïng treân moät khuoân vieân ñeïp, moãi phaân vieän ñeàu coù moâi tröôøng hoïc raát yeân tónh ñeå hoïc sinh taäp trung hoaøn toaøn vaøo vieäc hoïc. Nhöõng nguoàn hoã trôï khaùc

Moãi phaân vieän coù nhöõng ñaëc ñieåm khaùc nhau. Tuøy thuoäc vaøo phaân vieän hoïc sinh choïn, hoïc sinh coù theå söû duïng thö vieän, phoøng taäp theå thao vôùi caùc thieát bò hieän ñaïi naèm ngay trong khuoân vieân tröôøng hoaëc naèm gaàn tröôøng.

EF International Academy | International Private High Schools


Thöïc haønh tieáng Anh ñoàng thôøi nhaän ñöôïc söï hoã trôï vaø chaêm soùc taän tình töø gia ñình baûn xöù.

Soáng trong coäng ñoàng quoác teá vôùi caùc baïn ñeán töø hôn 40 quoác gia treân theá giôùi.

Taát caû caùc phaân vieän cuûa Hoïc vieän Quoác teá EF ñeàu naèm trong caùc khu vöïc an toaøn vaø tieän lôïi. www.ef.com/academy

21


22

EF International Academy | International Private High Schools


Cuoäc soáng sinh vieân naêng ñoäng Moät trong nhöõng phaàn quan troïng trong suoát thôøi gian trung hoïc laø moái quan heä baïn beø maø hoïc sinh coù theå coù ñöôïc. Haõy laø moät phaàn cuûa coäng ñoàng quoác teá, nôi maø tieáng Anh laø ngoân ngöõ duy nhaát ñeå giao tieáp, hoïc taäp vaø keát baïn vôùi caùc baïn ñeán töø khaép nôi treân theá giôùi.

Vaê n phoø n g phuï traù c h hoaï t ñoä n g ngoaï i khoù a

Moãi tuaàn, ngöôøi phuï traùch hoaït ñoäng ngoaïi khoùa cuûa EF seõ saép xeáp toå chöùc caùc chöông trình veà theå thao, vui chôi. Tham gia nhöõng hoaït ñoäng ngoaïi khoùa naøy laø cô hoäi toát nhaát cho baïn ñeå keát baïn vaø hoøa nhaäp vaøo cuoäc soáng trong tröôøng. Ngaøy hoäi thoâng tin caùc tröôøng Ñaïi hoïc

Trong suoát khoùa hoïc, chuùng toâi seõ saép xeáp ñeå baïn tham döï ngaøy khai giaûng cuûa nhöõng tröôøng ñaïi hoïc gaàn ñoù. Chuyeán ñi naøy cho pheùp hoïc sinh ñöôïc tham quan haàu heát caùc tröôøng ñaïi hoïc noåi tieáng, tìm hieåu nhöõng khoùa hoïc ñang ñöôïc quan taâm vaø gaëp Ban Tuyeån sinh cuûa tröôøng. Hoïc sinh cuõng seõ caûm nhaän ñöôïc cuoäc soáng trong tröôøng ñaïi hoïc thaät söï nhö theá naøo tröôùc khi baïn muoán noäp ñôn chính thöùc vaøo moät tröôøng ñaïi hoïc yeâu thích. Trieån laõm thoâng tin caùc tröôøng ñaïi hoïc

Haõy taän duïng buoåi Trieån laõm caùc tröôøng ñaïi hoïc taïi Hoïc vieän Quoác teá EF ñeå baïn coù theå gaëp Ban Tuyeån sinh vaø noùi chuyeän tröïc tieáp vôùi caùc tröôøng ñaïi hoïc. Baïn seõ coù cô hoäi ñeå ñaët caâu hoûi, bieát theâm veà ban giaûng huaán, cuõng nhö thoâng tin veà caùc tröôøng ñaïi hoïc vaø cô hoäi ñeå phoûng vaán tröïc tieáp vôùi tröôøng ñaïi hoïc yeâu thích cuûa mình. Caâu laïc boä sinh vieân sau giôø hoïc

Chuùng toâi cuõng coù raát nhieàu hoaït ñoäng ngoaøi giôø hoïc. Tham gia caùc buoåi tranh luaän ñeå naâng cao kyõ naêng noùi tröôùc coâng chuùng hoaëc ñoùng goùp baøi vieát cho tôø baùo cuûa tröôøng ñeå caûi thieän kyõ naêng giao tieáp vaø vieát luaän. Ngoaøi ra cuõng coù nhöõng hoaït ñoäng khaùc tuøy theo moãi tröôøng nhö chôi côø, ñoùng kòch, thieát keá thôøi trang, ngheä thuaät hoaëc khieâu vuõ. Nhaø tröôøng luoân khuyeán khích vaø uûng hoä saùng kieán toå chöùc hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh.

Thi ñaáu theå thao

Haõy chôi trong ñoäi tuyeån thi ñaáu quoác teá hoaëc tham gia ñoäi theå thao cuûa tröôøng, hoïc sinh coù theå tham gia baát cöù moân theå thao naøo. Moãi phaân vieän ñeàu coù hoaëc ôû gaàn nhöõng cô sôû vaät chaát veà theå duïc theå thao do ñoù baïn coù theå bôi, chôi tennis hoaëc taäp theå hình. Phaân vieän New York ñeàu coù ñuû cô sôû vaät chaát veà theå duïc theå thao ngay taïi tröôøng nhö saân boùng, saân tennis, beå bôi trong nhaø. Nhöõng chuyeán daõ ngoaïi haáp daãn

Haõy taän duïng thôøi gian du hoïc cuûa mình ñeå khaùm phaù ñaát nöôùc vaø vaên hoùa baûn xöù. Ngöôøi phuï traùch hoaït ñoäng ngoaïi khoùa cuûa EF seõ laäp nhieàu keá hoaïch vui chôi vaø daõ ngoaïi trong suoát khoùa hoïc cuûa baïn. Hoïc sinh seõ coù cô hoäi tham quan caùc vieän baûo taøng vaø nhöõng thaéng caûnh lòch söû hoaëc nhöõng danh lam thaéng caûnh khaùc cuûa thaønh phoá. Vaøo cuoái tuaàn, haõy khaùm phaù nôi mình ñang ôû vaø thöû nhöõng moân theå thao phieâu löu nhö xe ñaïp leo nuùi hoaëc laën maïo hieåm. Nhöõng coät moác khoâng theå queân trong thôøi gian du hoïc coù theå seõ laø chuyeán ñi cuoái tuaàn ñeán Paris, Luaân Ñoân, Boston hoaëc Seattle tuøy thuoäc vaøo tröôøng mình choïn. Hoïc vieän Quoác teá EF Hoäi cöïu hoïc sinh

Phaân vieän New York coù ñaày ñuû trang thieát bò nhö saûnh sinh vieân, phoøng theå duïc, vaø beå bôi trong nhaø.

Hoïc sinh coù theå khaùm phaù vaø phaùt trieån khaû naêng ngheä thuaät cuûa mình thoâng qua caùc hoaït ñoäng aâm nhaïc vaø kòch ngheä.

Haõy giöõ lieân laïc! Vaên phoøng ñieàu haønh taïi Vieät Nam thöôøng xuyeân toå chöùc tieäc hoïp maët, tham quan tröôøng vaø coù buoåi giôùi thieäu chöông trình cuûa Cöïu hoïc sinh Hoïc vieän Quoác teá EF. Ñaây laø caùch toát nhaát ñeå giöõ lieân laïc vôùi nhöõng ngöôøi ñaõ coù kinh nghieäm du hoïc cuõng nhö coù ñöôïc böùc tranh toaøn veïn hôn veà nôi baïn saép ñi du hoïc.

Caùc hoaït ñoäng ngoaïi khoùa ña daïng nhö theå thao, caâu laïc boä ñöôïc toå chöùc thöôøng xuyeân ôû caùc phaân vieän EF. www.ef.com/academy

23


24

EF International Academy | International Private High Schools


Chöông Trình Hoïc Thuaät www.ef.com/academy

25


Chöông trình Tuù taøi Quoác teá (IBDP) Hoïc vaø laáy baèng trung hoïc quoác teá ñeå chuaån bò vaøo ñaïi hoïc. Chöông trình Tuù taøi Quoác teá cuûa EF laø moät chöông trình giaùo duïc ñaøo taïo toaøn dieän toát nhaát vaø phuø hôïp nhaát vôùi hoïc sinh coù nguyeän voïng ñöôïc hoïc taïi moät trong nhöõng tröôøng ñaïi hoïc haøng ñaàu theá giôùi.

Chöông trình Tuù taøi Quoác teá (IBDP) laø gì?

Chöông trình Tuù taøi Quoác teá laø baèng caáp trung hoïc ñöôïc coâng nhaän treân toaøn theá giôùi. Ñaây laø chöông trình hai naêm daønh cho hoïc sinh töø 16 ñeán 19 tuoåi. Khi hoaøn taát chöông trình, hoïc sinh seõ ñöôïc caáp baèng vaø vaøo thaúng nhöõng tröôøng ñaïi hoïc haøng ñaàu treân theá giôùi.

Tieâu chí giaùo duïc

Hoïc sinh ñöôïc hoïc nhieàu hôn vaø thu thaäp ñöôïc nhieàu ñieàu boå ích trong cuoäc soáng khi hoïc taïi Hoïc vieän Quoác teá EF. Chöông trình Tuù taøi Quoác teá chuaån bò cho hoïc sinh ñöôïc nhaän vaøo tröôøng ñaïi hoïc vaø khuyeán khích hoïc sinh ñeå coù theå: ñaët nhöõng caâu hoûi khoù, tö duy phaûn bieän trôû thaønh ngöôøi ñoäc laäp, töï giaùc hoïc taäp • phaùt trieån maïnh veà nhaän thöùc vaên hoùa vaø con ngöôøi • naâng cao khaû naêng giao tieáp vaø hieåu bieát vaên hoùa cuûa moïi ngöôøi ñeán töø khaép nôi treân theá giôùi • phaùt trieån thaønh caùc coâng daân toaøn caàu coù traùch nhieäm vôùi coäng ñoàng • •

Vaøo Ñaïi hoïc vôùi baèng Tuù taøi Quoác teá

Hoaøn taát lôùp 10 (treân 16 tuoåi)

Döï bò Tuù taøi Quoác teá 3, 6, 9 hoaëc 12 thaùng

Anh vaên toái thieåu IELTS 5.5 / TOEFL 194 CBT / 71 IBT hoaëc töông ñöông theo baøi kieåm tra tieáng Anh cuûa EF hoaëc ñaõ hoïc xong lôùp 10 theo heä thoáng giaùo duïc Hoa Kyø taïi Hoïc vieän Quoác teá EF

26

EF International Academy | International Private High Schools

Tuù taøi Quoác teá 2 naêm / 6 hoïc kyø

Ñaïi hoïc


Taïi sao hoïc Chöông trình Tuù taøi Quoác teá?

Noäi dung khoùa hoïc

Chöông trình Tuù taøi Quoác teá cho hoïc sinh cô hoäi toát nhaát coù baèng caáp ñöôïc theá giôùi coâng nhaän. Hoaøn taát chöông trình thaønh coâng seõ cho pheùp hoïc sinh ñöôïc vaøo hoïc taïi moät trong nhöõng tröôøng ñaïi hoïc toát nhaát theá giôùi. Chöông trình phong phuù veà moân hoïc do ñoù hoïc sinh ñöôïc tieáp xuùc vôùi nhieàu phöông phaùp hoïc khaùc nhau töø töï hoïc cho ñeán hoïc theo nhoùm. Hoïc sinh seõ töï tìm vaø khaùm phaù cho mình moät caùch hoïc phuø hôïp vôùi baûn thaân.

Chöông trình Tuù taøi Quoác teá mang tính hoïc thuaät cao vaø ña daïng. Hoïc sinh ñöôïc hoïc vaên hoïc, hoaëc baèng tieáng meï ñeû hoaëc baèng tieáng Anh, Nhaân vaên hoïc, Toaùn hoïc, Khoa hoïc vaø Ngheä thuaät. Taát caû hoïc sinh seõ chuaån bò tieåu luaän 4000 töø veà moät chuû ñeà mình quan taâm. Hoïc sinh cuõng phaûi ñaêng kyù hoïc Lyù thuyeát veà Kieán thöùc (TOK), khoùa hoïc seõ giuùp caùc em phaùt huy tö duy phaûn bieän, coù caùch hoïc logic vaø phuø hôïp vôùi baûn thaân.

Chöông trình hoïc nhö theá naøo?

Hoaït ñoäng vì coäng ñoàng

Chöông trình hoïc bao goàm 6 moân hoïc khaùc nhau thuoäc 6 nhoùm coäng theâm 3 tieâu chí ñöôïc ñaët ra cuûa chöông trình Tuù taøi Quoác teá (xem hình döôùi) Hoïc sinh thöôøng choïn hoïc 6 moân hoïc khaùc nhau cuûa 6 nhoùm. Ba moân ñöôïc hoïc ôû trình ñoä cao vaø 3 moân coøn laïi ôû trình ñoä tieâu chuaån. Cuoái khoùa, hoïc sinh coù 3 phaàn thi baét buoäc vaø laø ñaây chính laø keát quaû toát nghieäp chöông trình.

Hoïc sinh seõ tham gia vaøo chöông trình Saùng taïo, Haønh ñoäng, Dòch vuï coäng ñoàng (CAS), chöông trình khuyeán khích hoïc sinh tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng coäng ñoàng sau caùc giôø hoïc treân lôùp. Hoïc sinh Hoïc vieän Quoác teá EF ñaõ ñeán Nicaragua giuùp xaây döïng tröôøng hoïc, vaø hoïc sinh thöôøng xuyeân tham gia caùc döï aùn hoã trôï coäng ñoàng. Thoâng qua caùc hoaït ñoäng ngoaïi khoùa ngoaøi giôø hoïc, hoïc sinh seõ thu ñöôïc nhöõng kinh nghieäm boå ích vaø naâng cao hieåu bieát veà theá giôùi.

Nhoùm 1 Vaên hoïc

2 ï oùm phu Nh ngöõ oân Ng

Tieåu luaän

Ca Nho ùm ùc ho moân 3 ïc x kh aõ h oa oäi

Kieåm tra cuoái khoùa TOK

Nh K oùm 4 thö hoa ïc n hoïc gh ieäm

Hoaït ñoäng ngoaïi khoùa (CAS)

Nhoùm 6 Ngheä thuaät

5 oïc oùm a h Nh ø kho n a â v ie aùn nh To töï

Thang ñieåm Tuù taøi Quoác teá

Vaøo cuoái chöông trình, hoïc sinh seõ ñöôïc ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp laãn ñaïo ñöùc töø moãi giaùo vieân boä moân. Baèng Tuù taøi Quoác teá ñöôïc tính theo thang ñieåm, cao nhaát laø 45 ñieåm vaø ñieåm ñaäu laø 24 ñieåm vôùi 6 moân hoïc, moãi moân coù ñieåm cao nhaát laø 7, vaø 3 ñieåm coøn laïi seõ ñöôïc tính theo 3 baøi thi cuoái khoùa: Baøi luaän môû roäng; Lyù thuyeát veà Kieán thöùc vaø taát caû hoïc sinh phaûi hoaøn taát khoùa hoïc Saùng taïo, Haønh ñoäng, Dòch vuï coäâng ñoàng (CAS) cuûa chöông trình.

Chöông trình Tuù taøi Quoác teá (IBDP) Toång quan khoùa hoïc: Khoùa hoïc 2 naêm ñeå laáy baèng Tuù taøi Quoác teá. Ñoái töôïng: Hoïc sinh hoaøn taát lôùp 10 hoaëc treân 16 tuoåi. Muïc tieâu: Chuaån bò vaøo caùc tröôøng ñaïi hoïc haøng ñaàu theá giôùi vaø phaùt trieån caùc kyõ naêng ngheà nghieäp. Thôøi gian: 2 naêm (6 hoïc kyø) ­ gaøy khai giaûng: N Thaùng 9 Phaân vieän: Oxford, Torbay, New York vaø Vancouver. Yeâu caàu tieáng Anh: Toái thieåu IELTS 5.5 / TOEFL 194 CBT / 71 IBT / SLEP 57 hoaëc töông ñöông theo baøi kieåm tra tieáng Anh cuûa Hoïc vieän Quoác teá EF. Yeâu caàu hoïc thuaät: Toái thieåu ñaït ñieåm C cho 5 baøi thi GCSE hoaëc töông ñöông

Toå chöùc coâng nhaän Hoïc vieän Quoác teá EF taïi New York, Oxford vaø Torbay laø tröôøng chính thöùc ñöôïc daïy chöông trình Tuù taøi Quoác teá. Hoïc vieän Quoác teá EF phaân vieän Vancouver ñang trong quaù trình ñöôïc chính thöùc coâng nhaän laø tröôøng ñaøo taïo Tuù taøi Quoác teá. * Chæ nhöõng tröôøng ñöôïc pheùp cuûa Toå chöùc Tuù taøi Quoác teá IBO coâng nhaän môùi ñöôïc ñaøo taïo 3 chöông trình sau: Tieåu hoïc Quoác teá (PYP), Trung hoïc cô sôû (MYP), vaø Tuù taøi Quoác teá. Caùc tröôøng laø öùng vieân cuûa Toå chöùc IBO khoâng ñaûm baûo seõ ñöôïc trôû thaønh thaønh vieân chính thöùc cuûa IBO. Vui loøng xem theâm thoâng tin veà chöông trình Tuù taøi Quoác teá taïi trang web: www.ibo.org Taát caû caùc khoùa hoïc cuûa EF treân toaøn caàu ñeàu ñöôïc coâng nhaän bôûi tröôøng Ñaïi hoïc Southern New Hampshire, Hoa Kyø.

www.ef.com/academy

27


Chöông trình A-Level Taám hoä chieáu ñeå vaøo caùc tröôøng ñaïi hoïc toát nhaát ôû Anh. Tröôøng ñaïi hoïc ôû Anh ñöôïc coâng nhaän treân toaøn theá giôùi veà chaát löôïng, vaø nhöõng tröôøng ñaïi hoïc haøng ñaàu ôû Anh ñeàu yeâu caàu hoïc sinh coù baèng A-level.

Chöông trình A-level laø gì? Hoïc sinh tham gia kyø thi A-level ñeå ñöôïc chaáp nhaän vaøo caùc tröôøng danh tieáng ôû Anh. Chöông trình A-level keùo daøi 2 naêm daønh cho hoïc sinh töø 16 - 19 tuoåi. Chöông trình A-level ñöôïc ñaøo taïo taïi nhöõng tröôøng ñaëc bieät nhö Hoïc vieän Quoác teá EF, ñöôïc bieát ñeán laø Tröôøng Baäc 6 vaø caàn 2 naêm ñeå hoaøn taát chöông trình. Naêm thöù nhaát cuûa tröôøng Baäc 6 ñöôïc bieát ñeán laø Baäc 6 thaáp trong khi naêm thöù hai laø Baäc 6 cao. Hoïc sinh seõ phaûi thi moät kyø thi quoác gia vaøo cuoái 2 naêm hoïc, caùc ñaïi hoïc seõ döïa vaøo ñieåm soá naøy ñeå quyeát ñònh nhaän hoïc sinh vaøo tröôøng. Ñieåm A-level caøng cao thì hoïc sinh caøng coù cô hoäi vaøo ñöôïc tröôøng ñaïi hoïc theo nguyeän voïng. Taïi sao choïn A-level? Tröôøng ñaïi hoïc ôû Anh ñöôïc xem laø nhöõng tröôøng ñaïi hoïc toát nhaát theá giôùi, vaø ñeå ñöôïc nhaän vaøo ñaïi hoïc ôû Anh, hoïc sinh baét buoäc phaûi coù ñieåm A-level. Ñieåm A-level cao laø ñieàu kieän tieân quyeát ñeå vaøo hoïc caùc ngaønh Y, Luaät, Cô khí. A-level ñöôïc caùc tröôøng ñaïi hoïc treân toaøn theá giôùi coâng nhaän laø baèng caáp quoác teá. Ñaït ñieåm A-level cao seõ giuùp hoïc sinh môû nhöõng caùnh cöûa ñaïi hoïc, khoâng chæ ôû Anh maø treân toaøn theá giôùi.

Vaøo Ñaïi hoïc vôùi A-Level

Hoaøn taát lôùp 10 (treân 16 tuoåi)

Döï bò A-Level 3, 6, 9 hoaëc 12 thaùng

Anh vaên toái thieåu IELTS 5.5 / TOEFL 194 CBT / 71 IBT hoaëc töông ñöông theo baøi kieåm tra cuûa EF hoaëc hoïc sinh ñaõ hoaøn thaønh lôùp 10 taïi Hoïc vieän Quoác teá EF

28

EF International Academy | International Private High Schools

Chöông trình A-Level 2 naêm / 6 hoïc kyø

Ñaïi hoïc


A-level taïi Hoïc vieän Quoác teá EF Ñeå ñaït keát quaû cao trong chöông trình A-level, hoïc sinh phaûi coù trình ñoä tieáng Anh toát vaø coù hieåu bieát veà neàn giaùo duïc vaø phöông phaùp hoïc taïi Anh Quoác. Thôøi gian töï hoïc cuûa hoïc sinh khaù nhieàu. Raát nhieàu hoïc sinh quoác teá khoâng naém roõ veà phöông phaùp hoïc ôû Anh. Giaùo vieân cuûa Hoïc vieän Quoác teá EF seõ giuùp hoïc sinh hoaøn thaønh toát chöông trình A-level. Hoïc sinh seõ ñöôïc laøm baøi kieåm tra thöôøng xuyeân ñeå ñaûm baûo vieäc hoïc coù hieäu quaû. Giaùo vieân trôï giaûng seõ kieåm tra vieäc hoïc taäp cuûa hoïc sinh, ñieåm kieåm tra giöõa kyø, caùc baøi taäp veà nhaø vaø phöông phaùp hoïc cuûa hoïc sinh. Moân hoïc A-level Hoïc sinh choïn moân hoïc A-Level döïa vaøo ñònh höôùng ngheà nghieäp vaø khaû naêng hoïc taäp cuûa chính mình. Thoâng thöôøng hoïc sinh choïn 4 moân cho naêm ñaàu tieân vaø choïn 3 trong soá 4 moân ñoù ñeå hoïc naâng cao trong naêm thöù hai. Hoïc sinh coù theå choïn moân Sinh hoïc, Taâm lyù hoïc, Kinh teá vaø Xaõ hoäi hoïc cho naêm ñaàu vaø coù theå hoïc taâm lyù hoïc, Kinh teá vaø Xaõ hoäi hoïc cho naêm tieáp theo. Hoïc sinh muoán theo hoïc ngaønh Y coù theå choïn moân Sinh hoïc, Hoùa hoïc, Thoáng keâ; vaø Chính trò hoïc, Luaät neáu hoïc sinh

muoán theo hoïc luaät hoaëc quaûn lyù chính phuû. Choïn ñuùng moân hoïc seõ giuùp hoïc sinh naâng cao khaû naêng ñöôïc nhaän vaøo ñaïi hoïc danh tieáng. Ñieåm A-level Thoâng thöôøng hoïc sinh choïn hoïc vaø thi 3 hoaëc 4 moân A-level ñeå ñuû ñieàu kieän vaøo ñaïi hoïc. Hoïc sinh neân choïn caùc moân hoïc giuùp cho chuyeân ngaønh hoïc ñaïi hoïc sau naøy. Caùc baøi thi A-level coù ñieåm töø A (cao nhaát) ñeán E. Caùc moân hoïc A-level taïi Hoïc vieän Quoác teá EF • Taøi chính • Kinh doanh hoïc • Vi tính • Toaùn cao caáp • Vaät lyù • Coâng ngheä thoâng tin • Truyeàn thoâng hoïc • Taâm lyù hoïc • Thoáng keâ

• Sinh hoïc • Hoùa hoïc • Kinh teá hoïc • Ñòa lyù • Luaät • Toaùn • Trieát hoïc • Xaõ hoäi hoïc • Ñieän aûnh

Hoïc vieän Quoác teá EF coù theå cung caáp caùc khoùa hoïc döï bò A-Level baèng tieáng Ñöùc, Phaùp, Taây Ban Nha, Trung Quoác, Nga vaø AÛ raäp tuøy theo nhu caàu vaø soá löôïng hoïc sinh.

Chöông trình A-Level Toång quan khoùa hoïc: Khoùa hoïc 2 naêm taêng cöôøng chuaån bò cho caùc kyø thi A-level. Ñoái töôïng: Hoïc sinh hoaøn thaønh lôùp 10 hoaëc treân 16 tuoåi. Muïc tieâu: Taïo neàn taûng hoïc thuaät vöõng chaéc cho hoïc sinh ñöôïc nhaän vaøo caùc tröôøng ñaïi hoïc haøng ñaàu Anh Quoác vaø ñònh höôùng cho ngheà nghieäp trong töông lai. Thôøi gian: 2 naêm (5 - 6 hoïc kyø) Ngaøy khai giaûng: Thaùng 9 (6 hoïc kyø) Thaùng 1 (5 hoïc kyø) Phaân vieän: Oxford vaø Torbay Yeâu caàu tieáng Anh: Toái thieåu IELTS 5.5 / TOEFL 194 CBT / 71 IBT / SLEP 57 hoaëc töông ñöông theo baøi thi cuûa Hoïc vieän Quoác teá EF. Yeâu caàu hoïc thuaät: Toái thieåu ñaït ñieåm C cho 5 baøi thi GCSE (bao goàm baøi thi toaùn) hoaëc töông ñöông.

Toå chöùc coâng nhaän Hoïc vieän Quoác teá EF Phaân vieän Oxford vaø Torbay ñöôïc coâng nhaän bôûi Hoäi ñoàng Anh. Taát caû caùc khoùa hoïc cuûa EF treân toaøn caàu ñeàu ñöôïc coâng nhaän bôûi tröôøng Ñaïi hoïc Southern New Hampshire, Hoa Kyø.

Thôøi khoùa bieåu maãu

Thöù Hai Toaùn hoïc Nghæ giöõa giôø Töï hoïc 1 AÊn tröa Luaät Kinh doanh hoïc Nghæ giöõa giôø Tieáng Anh

Thöù Ba Luaät Nghæ giöõa giôø Kinh doanh hoïc AÊn tröa Toaùn hoïc Xaõ hoäi hoïc Nghæ giöõa giôø Xaõ hoäi hoïc

Thöù Tö Luaät Nghæ giöõa giôø Töï hoïc 1 AÊn tröa Kinh doanh hoïc Ñònh höôùng caù nhaân Nghæ giöõa giôø Ñònh höôùng caù nhaân

Thöù Naêm Xaõ hoäi hoïc Nghæ giöõa giôø Luaät AÊn tröa Kinh doanh hoïc Toaùn hoïc Nghæ giöõa giôø Töï hoïc 1

Thöù Saùu Toaùn hoïc Nghæ giöõa giôø Luaät AÊn tröa Xaõ hoäi hoïc Tö vaán 2 Nghæ giöõa giôø Kinh doanh hoïc www.ef.com/academy

29


Chöông trình Trung hoïc Lôùp 9 - 10 taïi Baéc Myõ Ñeå hoïc taäp thaønh coâng vaø hieäu quaû taïi baäc ñaïi hoïc ôû Hoa Kyø vaø Canada, hoïc sinh caàn sôû höõu moät neàn taûng kieán thöùc vöõng chaéc. Chöông trình Trung hoïc taïi Baéc Myõ cuûa chuùng toâi seõ giuùp baïn hoaøn thieän caùc kyõ naêng hoïc taäp caù nhaân vaø laø böôùc chuaån bò heát söùc caàn thieát ñeå baïn coù theå gaët haùi nhöõng thaønh coâng trong töông lai taïi caùc tröôøng Ñaïi hoïc söû duïng tieáng Anh treân khaép theá giôùi.

Chöông trình Trung hoïc lôùp 9 - 10 taïi Baéc Myõ Chöông trình ñöôïc thieát keá cho hoïc sinh töø 14 - 16 tuoåi theo hoïc lôùp 9 - 10 theo heä thoáng giaùo duïc cuûa Hoa Kyø vaø Canada. Hoïc sinh quoác teá seõ tham gia chöông trình naøy taïi Hoïc vieän Quoác teá EF phaân vieän New York vaø Vancouver. Hoïc sinh seõ ñöôïc traûi nghieäm moät neàn giaùo duïc trung hoïc ñaäm chaát Baéc Myõ vôùi moät thôøi khoùa bieåu hoïc taäp môû roäng bao goàm caùc moân hoïc thuaät, theå thao vaø hoaït ñoäng ngoaïi khoùa soâi noåi. Thuùc ñaåy thaønh coâng trong vieäc hoïc Chöông trình Trung hoïc Baéc Myõ ñöôïc thieát keá ñeå cung caáp ñeán hoïc sinh moät neàn taûng hoïc thuaät vöõng chaéc, keøm theo ñoù laø söï ñaûm baûo veà maët kieán thöùc xaõ hoäi nhaèm giuùp hoïc sinh chuaån bò cho vieäc hoïc taäp taïi baäc Ñaïi hoïc ôû Hoa Kyø. Chöông trình Trung hoïc lôùp 9 - 10 laø böôùc chuaån bò lyù töôûng cho chöông trình Tuù taøi Quoác teá sau naøy.

Vaøo Ñaïi hoïc vôùi Chöông trình Trung hoïc Baéc Myõ

Hoaøn taát lôùp 8, 9 hoaëc töông ñöông (treân 14 tuoåi)

Chöông trình Döï bò Trung hoïc 6 hoaëc 9 thaùng

Trình ñoä tieáng Anh toái thieåu IELTS 4.5 / TOEFL 103 CBT / 34 IBT/ SLEP 43 hoaëc töông ñöông theo baøi kieåm tra cuûa EF.

30

EF International Academy | International Private High Schools

Chöông trình lôùp 9 - 10 2 naêm (14 - 16 tuoåi)

Chöông trình A-Level Ñaïi hoïc Chöông trình Tuù taøi Quoác teá


Chöông trình hoïc thuù vò vôùi khoâng khí soâi noåi

Lôïi ích khi hoïc chöông trình Trung hoïc Baéc Myõ

Chöông trình Trung hoïc Baéc Myõ khoâng chæ laø nhöõng tieát hoïc lyù thuyeát maø coøn cung caáp cho hoïc sinh nhöõng traûi nghieäm soáng ñoäng trong suoát thôøi gian hoïc. Hoïc sinh seõ ñöôïc hoïc theo chöông trình trung hoïc quoác teá giuùp hoïc sinh coù kieán thöùc vöõng chaéc ôû caùc moân tieáng Anh, Toaùn, Khoa hoïc töï nhieân vaø caùc moân chuyeân ngaønh khaùc. Theå thao vaø caùc hoaït ñoäng ngoaïi khoùa ñoùng vai troø heát söùc quan troïng trong chöông trình. Hoïc sinh coù theå söû duïng caùc tieän nghi nhö saân chôi, phoøng taäp theå thao, nhaø haùt. Taïi hai phaân vieän New York vaø Vancouver, hoïc sinh ôû noäi truù vaø coù ñieàu kieän hoïc taäp, gaëp gôõ baïn beø, vaø laøm vieäc theo nhoùm ngay taïi tröôøng.

Chöông trình Trung hoïc ñöôïc thieát keá daønh cho caû hoïc sinh Hoa Kyø vaø hoïc sinh quoác teá tuoåi töø 14 ñeán 16. Hoïc sinh seõ ñöôïc hoøa nhaäp cuøng khoâng khí hoïc taäp soâi ñoäng cuûa neàn giaùo duïc Baéc Myõ, tröôûng thaønh veà moïi maët cuøng vôùi neàn taûng kieán thöùc vöõng chaéc. Nhöõng kyõ naêng quan troïng trong cuoäc soáng vaø caùc thoùi quen hoïc taäp caàn thieát cuõng nhö khaû naêng Anh ngöõ cuûa hoïc sinh seõ ñöôïc reøn luyeän thoâng qua caùc hoaït ñoäng thöôøng nhaät taïi Hoïc vieän EF. Chuùng toâi töï haøo vôùi ñoäi nguõ giaùo vieân quoác teá, trieát lyù hoïc thuaät caên baûn vaø heä thoáng cô sôû vaät chaát vaø tieän nghi hoïc taäp vöøa ñöôïc xaây döïng maø hieám coù tröôøng trung hoïc naøo ôû Baéc Myõ coù ñöôïc.

Khu kyù tuùc xaù tieän nghi, an toaøn

Sau khi hoaøn thaønh lôùp 9 - 10

Hoïc sinh seõ ñöôïc hoïc trong khu kyù tuùc xaù hieän ñaïi, an toaøn vôùi söï giaùm saùt chaët cheõ cuûa nhaân vieân quaûn lyù kyù tuùc. Hoïc sinh ñöôïc söû duïng caùc thieát bò hieän ñaïi cuûa kyù tuùc xaù nhö thö vieän, phoøng thí nghieäm, nhaø haùt, trung taâm maùy tính, phoøng taäp theå duïc, vaø internet wifi cuûa tröôøng. Kyù tuùc xaù New York coù khu taäp theå thao lieân hôïp, coù saân boùng, saân tennis, saân boùng roå, vaø beå bôi theo chuaån thi ñaáu quoác teá.

Raát nhieàu hoïc sinh sau khi hoaøn thaønh lôùp 9 - 10 seõ theo hoïc chöông trình Tuù taøi Quoác teá taïi Hoïc vieän Quoác teá EF. Caùc em ñöôïc tieáp tuïc hoïc vaø ôû khu kyù tuùc xaù quen thuoäc, gaëp gôõ giaùo vieân vaø caùc baïn beø cuõ. Moät soá hoïc sinh coù theå tieáp tuïc theo hoïc chöông trình trung hoïc phoå thoâng cuûa Baéc Myõ.

Chöông trình Trung hoïc lôùp 9 - 10 taïi Baéc Myõ Toång quan: Chöông trình lôùp 9 - 10 daønh cho hoïc sinh trung hoïc taïi Hoa Kyø vaø Canada taïo neàn taûng hoïc thuaät vöõng chaéc ñeå thaønh coâng trong töông lai. Ñoái töôïng: Hoïc sinh ñoä tuoåi 14 - 16. Muïc tieâu: Chöông trình giuùp xaây döïng neàn taûng kieán thöùc vöõng chaéc cho hoïc sinh ñeå hoaøn taát thaønh coâng chöông trình Tuù taøi Quoác teá. Thôøi gian: 1 - 2 naêm Ngaøy khai giaûng: Thaùng 9 Phaân vieän: New York vaø Vancouver Yeâu caàu tieáng Anh: Toái thieåu IELTS 4.5 / TOEFL 103 CBT / 34 IBT / SLEP 43 hoaëc töông ñöông theo baøi kieåm tra cuûa Hoïc vieän Quoác teá EF. * * Hoïc sinh chöa ñuû ñieàu kieän tieáng Anh seõ ñöôïc yeâu caàu hoïc theâm moät khoùa tieáng Anh ngaén haïn tröôùc khi vaøo chöông trình chính khoùa. Yeâu caàu hoïc thuaät: Hoaøn taát chöông trình lôùp 8, 9 hoaëc töông ñöông

Toå chöùc coâng nhaän

Thôøi khoùa bieåu maãu, chöông trình lôùp 9 - 10 Thöù Hai Thöù Ba Tieáng Anh Tieáng Anh Toaùn hoïc Toaùn hoïc Khoa hoïc Khoa hoïc AÊn tröa AÊn tröa Ngoân ngöõ phuï Ngoân ngöõ phuï Baûn ngöõ Baûn ngöõ Lòch söû Lòch söû Ngheä thuaät Dieãn thuyeát AÊn toái & nghæ ngôi AÊn toái & nghæ ngôi Töï hoïc Töï hoïc

Thöù Tö Tieáng Anh Toaùn hoïc Khoa hoïc AÊn tröa Ngoân ngöõ phuï Baûn ngöõ Lòch söû Ngheä thuaät AÊn toái & nghæ ngôi Töï hoïc

Hoïc vieän Quoác teá EF Phaân vieän New York ñöôïc Boä Giaùo duïc Tieåu bang New York uûy quyeàn giaûng daïy chöông trình Trung hoïc taïi Hoa Kyø

Thöù Naêm Thöù Saùu Tieáng Anh Thí nghieäm khoa hoïc Toaùn hoïc Thí nghieäm khoa hoïc Khoa hoïc Tö vaán AÊn tröa AÊn tröa Ngoân ngöõ phuï Giaùo duïc theå chaát Baûn ngöõ Giaùo duïc theå chaát Lòch söû Baøi giaûng chuyeân gia Dieãn thuyeát Töï hoïc AÊn toái & nghæ ngôi AÊn toái & nghæ ngôi Töï hoïc Töï hoïc

www.ef.com/academy

31


Chöông trình GCSE Quoác teá (IGCSE) taïi Anh Quoác Chöông trình GCSE Quoác teá (IGCSE) laø chöông trình giaùo duïc daønh cho hoïc sinh ñoä tuoåi 14 - 16 phoå bieán nhaát treân theá giôùi. IGCSE giuùp hoïc sinh coù neàn taûng hoïc thuaät vöõng chaéc ñeå hoïc thaønh coâng vôùi chöông trình A-level vaø Tuù taøi Quoác teá.

Toå ng quan Quoá c teá

chöông

trình

GCSE

Chöông trình GCSE Quoác teá (IGCSE) ñöôïc giaûng daïy taïi Hoïc vieän Quoác teá EF phaân vieän Torbay. IGCSE laø chöông trình 2 naêm daønh cho hoïc sinh töø 14 - 16 tuoåi ñöôïc giaûng daïy taïi 125 quoác gia treân theá giôùi. Ñaây laø chöông trình töông ñöông vôùi GCSE cuûa Anh Quoác. Chöông trình cung caáp nhöõng kieán thöùc neàn taûng cho hoïc sinh. Trình ñoä tieáng Anh cao vaø hieåu bieát vaên hoùa saâu roäng laø nhöõng yeâu caàu ñaàu vaøo ñaûm baûo cho vieäc hoïc taäp thaønh coâng trong chöông trình IGCSE. Taïi sao hoïc GCSE Quoác teá? IGCSE laø chöông trình hoïc thuaät ñöôïc coâng nhaän treân toaøn caàu. Hoïc sinh toát nghieäp IGCSE seõ hoïc tieáp chöông trình A-level hoaëc Tuù taøi Quoác teá. Giaùo trình cuûa IGCSE ñöôïc thieát keá nhaèm khuyeán khích hoïc sinh phaùt trieån tö duy saùng taïo, yù thöùc tìm toøi vaø kyõ naêng giaûi quyeát vaán ñeà; nhöõng kyõ naêng naøy seõ giuùp hoïc sinh hoïc taäp thaønh coâng ôû caùc baäc hoïc cao hôn.

Vaøo Ñaïi hoïc vôùi GCSE Quoác teá

Hoaøn taát lôùp 8 hoaëc töông ñöông (treân 14 tuoåi)

Döï bò Trung hoïc 3, 6, 9 hoaëc 12 thaùng

Chöông trình GCSE Quoác teá 2 naêm (14 - 16 tuoåi)

Trình ñoä tieáng Anh toái thieåu IELTS 4.5 / TOEFL 103 CBT / 34 IBT/ SLEP 43 hoaëc töông ñöông theo baøi kieåm tra cuûa Hoïc vieän Quoác teá EF.

32

EF International Academy | International Private High Schools

Chöông trình A-Level Ñaïi hoïc Chöông trình IB


Söï khaùc bieät giöõa IGCSE Quoác teá vaø GCSE taïi Anh Quoác IGCSE töông ñöông vôùi GCSE veà maët hoïc thuaät; ñieåm khaùc bieät roõ reät nhaát laø IGCSE ñöôïc thieát keá ñaëc bieät daønh cho sinh vieân quoác teá vaø ñöôïc coâng nhaän treân toaøn caàu. Chöông trình IGCSE cuõng linh hoaït hôn vôùi 70 moân hoïc khaùc nhau cho giaùo vieân vaø hoïc sinh löïa choïn. Nhieàu moân hoïc nhö Toaùn, Khoa hoïc töï nhieân cuûa IGCSE coù trình ñoä vaø yeâu caàu cao hôn so vôùi GCSE . Löïa choïn moân hoïc IGCSE Hoïc vieän Quoác teá EF tö vaán cho töøng hoïc sinh löïa choïn caùc moân hoïc phuø hôïp vôùi trình ñoä, nguyeän voïng, vaø chuyeân ngaønh ñaïi hoïc caùc em muoán theo hoïc. Tieáng Anh, Toaùn, vaø caùc moân Khoa hoïc laø caùc moân hoïc chính, beân caïnh ñoù hoïc sinh coù theå choïn hoïc theâm caùc moân khaùc nhö ngoaïi ngöõ phuï, Coâng ngheä thoâng tin, Nhaân chuûng hoïc vaø nhieàu moân hoïc khaùc. Hoaït ñoäng ngoaïi khoùa nhö caâu laïc boä hoïc taäp, theå thao, caùc chuyeán tham quan daõ ngoaïi tôùi caùc di tích lòch söû cuõng seõ giuùp hoïc sinh tröôûng thaønh veà moïi maët.

Thang ñieåm ñaùnh giaù Hoïc sinh seõ coù baøi kieåm tra vieát vaø thi vaán ñaùp vaøo cuoái khoùa hoïc 2 naêm, vaø ñöôïc ban khaûo thí ñoäc laäp chaám ñieåm. Beân caïnh baøi kieåm tra chính thöùc, caùc hoaït ñoäng hoïc taäp, ngoaïi khoùa trong suoát quaù trình hoïc cuõng seõ ñöôïc coäng vaøo keát quaû cuoái cuøng. Ñieåm cao nhaát A* vaø thaáp nhaát laø G. Hoïc vieän Quoác teá EF seõ theo saùt töøng hoïc sinh trong suoát quaù trình hoïc taäp ñeå ñaûm baûo caùc em ñaït keát quaû cao nhaát trong kyø thi cuoái khoùa. Sau khi hoaøn thaønh IGCSE Sau khi toát nghieäp IGCSE, haàu heát hoïc sinh seõ tieáp tuïc hoïc leân chöông trình A-level hoaëc Tuù taøi Quoác teá. Vôùi keát quaû hoïc taäp toát ôû IGCSE, hoïc sinh seõ coù moät neàn taûng hoïc thuaät vöõng chaéc cho caùc baäc hoïc tieáp theo. Hoïc sinh seõ coù kieán thöùc toaøn dieän vaø coù ñuû kyõ naêng ñeå hoïc taäp thaønh coâng ôû baäc ñaïi hoïc vaø trôû thaønh moät coâng daân toaøn caàu, töï tin.

Chöông trình IGCSE taïi Anh Quoác Toång quan: Chöông trình 2 naêm daønh cho hoïc sinh töø 14 - 16 tuoåi, chuaån bò neàn taûng hoïc thuaät cho chöông trình A-level vaø Tuù taøi Quoác teá. Ñoái töôïng: Hoïc sinh quoác teá, ñoä tuoåi 14 - 16. Muïc tieâu: Chöông trình taïo döïng neàn taûng hoïc thuaät ñeå hoïc sinh hoïc taäp thaønh coâng ôû chöông trình A-level hoaëc Tuù taøi Quoác teá. Thôøi gian: 2 naêm Ngaøy khai giaûng: Thaùng 9 Phaân vieän: Torbay Yeâu caàu tieáng Anh: Toái thieåu IELTS 4.5 / TOEFEL 103 CBT / 34 IBT / SLEP 43 hoaëc töông ñöông theo baøi kieåm tra cuûa Hoïc vieän Quoác teá EF. * * Hoïc sinh chöa ñuû ñieàu kieän tieáng Anh seõ ñöôïc yeâu caàu hoïc theâm moät khoùa tieáng Anh ngaén haïn tröôùc khi vaøo chöông trình chính khoùa. Yeâu caàu hoïc thuaät: Hoaøn taát chöông trình lôùp 8 hoaëc töông ñöông.

Toå chöùc coâng nhaän Hoïc vieän Quoác teá EF phaân vieän Torbay ñöôïc coâng nhaän bôûi Hoäi ñoàng Anh.

Thôøi khoùa bieåu maãu, chöông trình IGCSE

Thöù Hai Tieáng Anh Tieáng Anh Nghæ giöõa giôø Lòch söû AÊn tröa Kinh doanh hoïc Hoùa hoïc Hoùa hoïc

Thöù Ba Tin hoïc Lòch söû Nghæ giöõa giôø Tieáng Anh AÊn tröa Toaùn Toaùn Nghæ ngôi

Thöù Tö Tieáng Anh Kinh doanh hoïc Nghæ giöõa giôø Toaùn Toaùn AÊn tröa Hoùa hoïc Hoùa hoïc

Thöù Naêm Tieáng Anh Tieáng Anh Nghæ giöõa giôø Tin hoïc AÊn tröa Lòch söû Kinh doanh hoïc Kinh doanh hoïc

Thöù Saùu Lòch söû Tin hoïc Nghæ giöõa giôø Toaùn AÊn tröa Tieáng Anh Tieáng Anh Hoùa hoïc

www.ef.com/academy

33


Chöông trình Döï bò Trung hoïc Naâng cao khaû naêng ngoân ngöõ vaø taïo döïng neàn taûng hoïc thuaät vöõng chaéc giuùp hoïc sinh hoïc taäp thaønh coâng ôû moâi tröôøng noùi tieáng Anh. Chöông trình keùo daøi 3, 6, 9 hoaëc 12 thaùng giuùp hoïc sinh coù neàn taûng kieán thöùc toát ñeå vaøo hoïc lôùp 9 - 10, GCSE Quoác teá, A-Level hoaëc Tuù taøi Quoác teá.

Toå ng quan Chöông trình Döï bò Trung hoï c Chöông trình Döï bò Trung hoïc giuùp hoïc sinh coù ñöôïc neàn taûng hoïc thuaät vaø ngoân ngöõ toát ñeå theo hoïc thaønh coâng ôû caùc nöôùc noùi tieáng Anh treân toaøn theá giôùi. Ñoái töôïng cuûa chöông trình laø hoïc sinh ñaõ hoaøn taát lôùp 8. Muïc tieâu cuûa chöông trình laø naâng cao khaû naêng ngoân ngöõ vaø taïo döïng neàn taûng hoïc thuaät ñeå hoïc sinh coù theå hoïc taäp toát ôû baäc trung hoïc, chöông trình A-level vaø Tuù taøi Quoác teá taïi caùc nöôùc noùi tieáng Anh. Muïc tieâu chöông trình Sau khi hoaøn taát chöông trình Döï bò Trung hoïc vaø tieáp tuïc hoïc leân chöông trình GCSE Quoác teá, Chöông trình Trung hoïc lôùp 9 - 10, Chöông trình A-Level hoaëc Tuù taøi Quoác teá, hoïc sinh seõ ñöôïc nhaän vaøo nhöõng tröôøng ñaïi hoïc haøng ñaàu theá giôùi. Nhöõng hoïc sinh chöa ñuû trình ñoä tieáng Anh hoaëc chöa ñuû tuoåi vaøo hoïc caùc chöông trình trung hoïc chính thöùc, hoaëc nhöõng hoïc sinh chöa ñuû ñieàu kieän veà trình ñoä coù theå ñaêng kyù chöông trình Döï bò ñeå naâng cao trình ñoä tieáng Anh, taêng cöôøng caùc kyõ naêng hoïc taäp vaø taïo döïng neàn taûng kieán thöùc cho caùc chöông trình hoïc thuaät chính thöùc sau naøy.

Vaøo Ñaïi hoïc vôùi Chöông trình Döï bò

Hoaøn taát lôùp 8 hoaëc töông ñöông

Chöông trình Döï bò Trung hoïc

Chöông trình lôùp 9-10 Chöông trình GCSE Quoác teá 2 naêm (14 - 16 tuoåi)

Hoïc sinh hoaøn taát lôùp 10 hoaëc treân 16 tuoåi coù theå vaøo hoïc A-Level hoaëc Tuù taøi Quoác teá neáu ñuû ñieàu kieän veà hoïc thuaät vaø tieáng Anh.

34

EF International Academy | International Private High Schools

Chöông trình A-Level Ñaïi hoïc Chöông trình Tuù taøi Quoác teá


Caáu truùc Chöông trình Döï bò Chöông trình döï bò ñöôïc thieát keá ñaëc bieät nhaèm giuùp hoïc sinh ñeán töø nhieàu moâi tröôøng hoïc thuaät khaùc nhau ñöôïc chuyeån tieáp vaøo trung hoïc taïi caùc nöôùc noùi tieáng Anh. Chöông trình giuùp hoïc sinh quoác teá laøm quen daàn vôùi nhöõng yeâu caàu cao veà khaû naêng suy nghó ñoäc laäp vaø kyõ naêng caù nhaân cuûa heä thoáng giaùo duïc quoác teá. Hoïc sinh seõ naâng cao kyõ naêng ngoân ngöõ cô baûn trong quaù trình hoïc taäp ñoàng thôøi reøn luyeän ñeå ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu cao hôn ñeå chuaån bò cho moâi tröôøng hoïc thuaät baèng tieáng Anh, bao goàm caùc kyõ naêng nhö ghi baøi nhanh, vieát tieåu luaän, vaø laøm thuyeát trình. Hoïc sinh cuõng seõ hoïc caùch tieáp caän, phaân tích thoâng tin hoïc thuaät töø khía caïnh quoác teá.

Sau khi hoaø n thaø nh Chöông trình Döï bò Chuùng toâi ñaûm baûo chuyeån tieáp hoïc sinh vaøo chöông trình Tuù taøi Quoác teá, A-level, Trung hoïc lôùp 9 - 10 hoaëc GCSE Quoác teá taïi Anh Quoác sau khi hoïc sinh hoaøn taát thaønh coâng chöông trình Döï bò. Keát thuùc chöông trình Döï bò, hoïc sinh seõ ñöôïc chuaån bò kyõ caøng veà maët hoïc thuaät vaø taâm lyù cho caùc chöông trình hoïc thuaät cao hôn.

Chöông trình Döï bò Trung hoïc Toång quan: Khoùa hoïc 3, 6, 9 hoaëc 12 thaùng tröôùc khi chuyeån tieáp vaøo chöông trình Tuù taøi Quoác teá, A-level hoaëc chöông trình Trung hoïc Quoác teá. Ñoái töôïng: Hoïc sinh hoaøn taát lôùp 8. Muïc tieâu: Giuùp hoïc sinh ñuû ñieàu kieän veà ngoân ngöõ vaø hoïc thuaät ñeå chuyeån tieáp vaøo chöông trình Tuù taøi Quoác teá, A-level hoaëc chöông trình trung hoïc taïi caùc nöôùc noùi tieáng Anh. Thôøi gian: 1 - 4 kyø Ngaøy khai giaûng: Thaùng 9, thaùng 1, thaùng 4, vaø thaùng 6. (Ngaøy nhaäp hoïc thaùng 6 chæ coù ôû phaân vieän New York) Phaân vieän: Oxford, Torbay, New York vaø Vancouver Yeâu caàu tieáng Anh: Toái thieåu IELTS 4.5 / TOEFL 103 CBT / 34 IBT / SLEP 43 hoaëc töông ñöông theo baøi kieåm tra cuûa Hoïc vieän Quoác teá EF. * Yeâu caàu hoïc thuaät: Hoaøn thaønh lôùp 8 hoaëc töông ñöông. * Hoïc sinh chöa ñuû ñieàu kieän tieáng Anh seõ ñöôïc yeâu caàu hoïc theâm moät khoùa tieáng Anh ngaén haïn tröôùc khi vaøo chöông trình chính khoùa.

Toå chöùc coâng nhaän Hoïc vieän Quoác teá EF phaân vieän New York ñöôïc Boä Giaùo duïc tieåu bang New York uûy quyeàn giaûng daïy chöông trình Trung hoïc taïi Hoa Kyø. Hoïc vieän Quoác teá EF Phaân vieän Oxford vaø Torbay ñöôïc coâng nhaän bôûi Hoäi ñoàng Anh. Taát caû caùc khoùa hoïc cuûa EF treân toaøn caàu ñeàu ñöôïc coâng nhaän bôûi tröôøng Ñaïi hoïc Southern New Hampshire, Hoa Kyø.

www.ef.com/academy

35


Anh Vaên Taêng Cöôøng Hoïc sinh theo hoïc caùc chöông trình cuûa Hoïc vieän Quoác teá EF caàn coù ñuû trình ñoä tieáng Anh. Nhöõng hoïc sinh chöa ñuû ñieàu kieän tieáng Anh coù theå ñaêng kyù caùc khoùa hoïc tieáng Anh taïi Heä thoáng Tröôøng Ngoân ngöõ Quoác teá EF taïi Hoa Kyø, Anh Quoác, UÙc, Canada vaø Singapore.

Chuyeân gia haøng ñaàu veà phaùt trieån caùc chöông trình giaûng daïy vaø khaûo thí

Hoïc ngoân ngöõ caáp toác Caùc khoùa hoïc tieáng Anh caáp toác giuùp hoïc sinh naâng cao khaû naêng tieáng Anh ñeå ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu hoïc thuaät cuûa chöông trình chính khoùa. EF coù 40 tröôøng ñaøo taïo ngoân ngöõ vaø caùc khoùa hoïc khai giaûng thöù Hai haøng tuaàn vaø raát linh hoaït veà maët thôøi gian. Hoïc sinh coù theå ñaêng kyù caùc khoùa hoïc phuø hôïp vôùi trình ñoä cuûa mình. Coù caùc khoùa hoïc tính theo tuaàn, cuõng coù caùc khoùa hoïc 6 - 9 thaùng giuùp hoïc sinh naâng cao trình ñoä tieáng Anh trong thôøi gian ngaén nhaát vaø hieäu quaû nhaát. Hoïc tieáng Anh taïi caùc Tröôøng Ngoân ngöõ Quoác teá cuûa EF Taát caû caùc tröôøng ngoân ngöõ EF ñeàu naèm gaàn Hoïc vieän Quoác teá EF phaân vieän New York, Oxford, Vancouver hoaëc Torbay. Do ñoù, hoïc sinh seõ coù ñieàu kieän laøm quen daàn vôùi moâi tröôøng hoïc thuaät trong khi theo hoïc caùc khoùa ngoân ngöõ naâng cao trình ñoä tieáng Anh cuûa mình nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu hoïc thuaät cho caùc chöông trình chính khoùa.

Tröôøng Ngoân ngöõ Quoác teá EF

EF Luaân Ñoân

EF Brighton

EF Cambridge

EF Bournemouth

EF Bristol

EF Manchester

EF Oxford

EF Capetown

EF Dublin

EF Chicago

EF Boston

EF Singapore

EF Honolulu

EF New York

EF Miami Beach

EF San Diego

EF Seattle

EF Los Angeles

36

EF International Academy | International Private High Schools


6 - 9 thaùng tieáng Anh taêng cöôøng Nhöõng hoïc sinh muoán coù cô baûn vöõng chaéc veà ngoân ngöõ ñeå taïo tieàn ñeà cho caùc chöông trình ñaøo taïo cao hôn neân hoïc ít nhaát töø 6 ñeán 9 thaùng Anh vaên taêng cöôøøng. Hoaøn thaønh khoùa hoïc ñeå coù ñöôïc söï hoaøn thieän veà 4 kyõ naêng cô baûn: nghe, noùi, ñoïc, vieát, vaø coù ñöôïc kyõ naêng thuyeát trình vaø söï töï tin khi giao tieáp. Chuaån bò cho caùc kyø thi

Taïo söï khaùc bieät roõ reät Caùc khoùa hoïc ngoân ngöõ ñöôïc thieát keá giuùp hoïc sinh ñaït ñöôïc söï tieán boä vöôït baäc trong vieäc söû duïng ngoân ngöõ thaønh thaïo vaø hieåu bieát hôn veà vaên hoùa. Ñaàu tieân hoïc sinh seõ ñöôïc höôùng daãn chuù troïng vaøo caùc kyõ naêng cô baûn nhaát. Sau khi ñaõ cuûng coá ñöôïc caùc kyõ naêng, hoïc sinh seõ baét ñaàu söû duïng ngoân ngöõ ñeå khaùm phaù caùc chuû ñeà khoa hoïc vaø thöû thaùch ôû caùc baøi taäp cho caùc kyø thi tieáng Anh chính thöùc quoác teá.

Trong thôøi gian hoïc ngoân ngöõ, hoïc sinh seõ khaùm phaù vaø reøn luyeän caùc kyõ naêng vaø kyõ thuaät ñeå coù theå laøm toát caùc baøi thi Cambridge, IELTS, hay TOEFL. IELTS 4.0, TOEFL 60 CBT/ 19 IBT hoaëc cao hôn laø yeâu caàu toái thieåu ñeå coù theå ñöôïc nhaän vaøo caùc chöông trình döï bò trung hoïc cuûa Hoïc vieän Quoác teá EF. Hoïc sinh seõ ñöôïc thi thöû vaø laøm baøi kieåm tra cuoái khoùa. Caùc chöông trình cao hôn seõ yeâu caàu trình ñoä tieáng Anh toát hôn. Hoïc sinh seõ ñöôïc thi thöû trong quaù trình hoïc vaø thi chính thöùc vaøo cuoái khoùa hoïc.

Khoùa Anh vaên taêng cöôøng Ñoái töôïng: Hoïc sinh treân 16 tuoåi coù nguyeän voïng vaøo hoïc taïi Hoïc vieän Quoác teá EF nhöng trình ñoä tieáng Anh khoâng ñuû IELTS 4.0 / TOEFL 60 CBT / 19 IBT / SLEP 40. Muïc tieâu: Khoùa hoïc giuùp cho hoïc sinh naâng cao trình ñoä tieáng Anh ñeå ñaùp öùng yeâu caàu ñaàu vaøo cho caùc khoùa hoïc cuûa Hoïc vieän Quoác teá EF. Ñòa ñieåm: Heä thoáng Tröôøng Ngoân ngöõ Quoác teá EF treân toaøn caàu.

Khoùa Anh vaên taêng cöôøng Tieán boä vöôït baäc töøng ngaøy vôùi khoùa hoïc tieáng Anh töø 2 - 52 tuaàn. Ngaøy khai giaûng: Thöù Hai haøng tuaàn Soá tieát hoïc moãi tuaàn: 32 tieát (40 phuùt/tieát) Noäi dung khoùa hoïc • 14 tieát hoïc tieáng Anh nhaèm taêng cöôøng ngöõ phaùp caên baûn vaø kyõ naêng giao tieáp • 6 tieát hoïc treân iLab • 10 tieát hoïc theo chuyeân ñeà töï choïn • 1 baø i giaû ng (2 tieá t) vôù i giaù o vieân hoaë c khaù ch môø i

Chöông trình tieáng Anh döï bò 6 hoaëc 9 thaùng hoïc tieáng Anh taêng cöôøng vaø caùc giôø hoïc veà vaên hoùa. 26 (toång quaùt), 32 (taêng cöôøng): (40 phuùt/tieát) Chöông trình giuùp hoïc sinh phaùt trieån 4 kyõ naêng caên baûn: nghe, noùi, ñoïc, vieát.

Toå chöùc coâng nhaän EF St. Julian’s

EF Auckland

EF Sydney

EF Brisbane

EF San Francisco

EF Vancouver

EF Toronto

EF Santa Barbara

EF Melbourne

Heä thoáng Tröôøng Ngoân ngöõ Quoác teá EF ñöôïc chính phuû vaø cô quan phuï traùch giaùo duïc cuûa caùc nöôùc coâng nhaän.

www.ef.com/academy

37


38

EF International Academy | International Private High Schools


Phaân Vieän Quoác Teá www.ef.com/academy

39


Hoïc vieän Quoác teá EF

Oxford

Laø hieän thaân cuûa moät thaønh phoá Ñaïi hoïc ñaày quyeán ruõ, Oxford ñöôïc bieát ñeán nhö laø caùi noâi hoïc thuaät vaø saûn sinh ra nhieàu hoïc giaû, nhaø khoa hoïc vaø vaên ngheä só cho Hoaøng gia. Haõy trôû thaønh moät phaàn coäng ñoàng sinh vieân Oxford vaø traûi nghieäm nhöõng khoùa hoïc höõu ích.

Veû ñeïp coå kính lòch söû vaø khoâng khí hoïc thuaät laø neùt ñieån hình cuûa Oxford

Chaøo möøng ñeán vôùi EF Oxford! Coâ Ted McGrath ñaõ coù nhieàu kinh nghieäm quoác teá veà quaûn lyù giaùo duïc vaø quaûn lyù chöông trình Tuù taøi Quoác teá. “Oxford laø moät thaønh phoá ñaïi hoïc ñieån hình mang laïi nhieàu cô hoäi veà hoïc thuaät vaø vaên hoùa cho hoïc sinh, ñaëc bieät laø du hoïc sinh quoác teá”. Coâ Ted McGrath, Hieäu tröôûng Hoïc vieän Quoác teá EF Oxford

40

EF International Academy | International Private High Schools


Chöông trình

Chi phí khoùa hoïc*

Chöông trình Tuù taøi Quoác teá Chöông trình A-Level Chöông trình Döï bò Trung hoïc Khoùa tieáng Anh taêng cöôøng

• Tuù taøi Quoác teá (hoïc kyø) • Tuù taøi Quoác teá (naêm) • A-Level (hoïc kyø) • A-Level (naêm) • Döï bò Trung hoïc (hoïc kyø)

Ngaøy khai giaûng Chöông trình Tuù taøi Quoác teá • 2011: ngaøy 7 thaùng 9 Chöông trình A-level • 2011: ngaøy 7 thaùng 9 • 2012: ngaøy 9 thaùng 1 Chöông trình Döï bò Trung hoïc • 2011: ngaøy 7 thaùng 9 • 2012: ngaøy 9 thaùng 1

GBP 7,300 GBP 21,900 GBP 7,300 GBP 21,900 GBP 4,450

Caùc chi phí khaùc* • Ñöa/ñoùn saân bay (1 löôït) • Kyù tuùc xaù phoøng 3 (moãi tuaàn) • Kyù tuùc xaù phoøng ñoâi (moãi tuaàn) • Kyù tuùc xaù phoøng ñôn (moãi tuaàn) • Phoøng ñôn GÑBX (moãi tuaàn)

GBP 75 GBP 68 GBP 105 GBP 215 GBP 29

Chi phí khoùa hoïc bao goàm • Hoïc phí • Trôï giaûng vaø baùo caùo keát quaû hoïc taäp • Ñaûm baûo chuyeån tieáp vaøo Ñaïi hoïc • Tö vaán choïn tröôøng vaø noäp hoà sô vaøo Ñaïi hoïc • Tham quan caùc tröôøng ñaïi hoïc, cao ñaúng theo chuyeân ngaønh hoïc sinh quan taâm • Tham döï Ngaøy hoäi Giaùo duïc haøng naêm • Mieãn phí 1 kyø thi chính thöùc IELTS hoaëc TOEFL • Phoøng ñoâi ôû gia ñình baûn xöù • Böõa saùng vaø toái töø thöù Hai ñeán thöù Saùu vaø caùc böõa aên vaøo cuoái tuaàn

* Chi phí treân chæ aùp duïng cho caùc khoùa hoïc töø 1/2011 - 8/2012.

Hoï c taä p theo daá u chaâ n cuû a nhöõ n g nhaø nghieâ n cöù u vaø laõ n h ñaï o haø n g ñaà u Oxford, thaønh phoá nôi coù tröôøng ñaïi hoïc Oxford laâu ñôøi vaø noåi tieáng nhaát theá giôùi, ñaõ trôû thaønh thaønh phoá hoïc thuaät töø hôn 900 naêm tröôùc. Oxford thu huùt haøng ngaøn du hoïc sinh ñeán töø khaép caùc quoác gia treân theá giôùi. Sinh vieân chieám 20% daân soá cuûa thaønh phoá Oxford. Oxford thöïc söï laø moät thaønh phoá hoïc thuaät vaø laø moät moâi tröôøng lyù töôûng ñeå thöïc hieän öôùc mô hoïc taäp cuûa hoïc sinh, sinh vieân. Ngoâi tröôøng hieän ñaïi Tröôøng Oxford naèm ôû Headington Hill, gaàn South Park vaø gaàn trung taâm thaønh phoá. Tröôøng ñöôïc trang bò ñaày ñuû vôùi thö vieän, phoøng taäp theå thao, cafe sinh vieân, khu saûnh sinh vieân, lôùp hoïc hieän ñaïi vôùi ñuû thieát bò truyeàn thoâng ña phöông tieän, caùc khu söû duïng maùy tính xaùch tay vaø internet wifi, vaø khu kyù tuùc xaù ngay trong tröôøng. Ngay caïnh tröôøng laø moät soá tröôøng ñaïi hoïc vaø laø khu nhaø ôû cuûa caùc giaùo sö vôùi nhieàu quaùn cafe, nhaø haøng vaø cöûa haøng mua saém tieän lôïi. Cô hoäi khaùm phaù Tröôøng EF Oxford mang laïi nhieàu tieän ích cho vieäc hoïc taäp, tìm hieåu vaên hoùa vaø giaûi trí cho hoïc sinh, sinh vieân. Ngoaøi giôø hoïc chính khoùa treân lôùp, hoïc sinh coù theå tôùi thaêm caùc baûo taøng, vöôøn baùch thaûo, tham quan vaø mua saém taïi hieäu saùch Blackwell noåi tieáng hoaëc ñi thuyeàn ñaùy baèng treân soâng Oxford. Tröôøng EF Oxford chæ naèm caùch trung taâm thaønh phoá 10 phuùt ñi xe ñaïp hoaëc xe buyùt. Hoïc sinh coù theå ñi chôi Luaân Ñoân hoaëc nhieàu danh lam thaéng caûnh khaùc cuûa nöôùc Anh.

Thoâng tin Phaân vieän Oxford Cô sôû vaät chaát • Phoøng hoïc trang bò truyeàn thoâng ña phöông tieän • WiFi internet • Phoøng thí nghieäm khoa hoïc ñaày ñuû thieát bò • Phoøng taäp theå thao • Maùy vi tính caáu hình cao • Thö vieän vôùi ñuû taøi lieäu in vaø taøi lieäu kyõ thuaät soá Loaïi hình nhaø ôû • Gia ñình baûn xöù (GÑBX) • Kyù tuùc xaù (KTX)

Ñòa ñieåm Caùch trung taâm thaønh phoáù 10 phuùt ñi xe ñaïp hoaëc xe buyùt. Pullens Lane Headington, Oxford OX3 0DT Stockholm

Dublin

Cambridge Berlin Brighton Brussels Torbay Hastings Paris Zurich Luzern Milan

Oxford London

Nice Madrid

Barcelona

Hoïc vieän Quoác teá EF Oxford laø moät tröôøng IB chính thöùc, ñöôïc pheùp ñaøo taïo Chöông trình Tuù taøi Quoác teá. Tìm hieåu theâm thoâng tin veà heä thoáng tröôøng vaø chöông trình Tuù taøi Quoác teá, vui loøng xem trang web http://www.ibo.org. Hoïc vieän Quoác teá EF Oxford ñöôïc coâng nhaän bôûi Hoäi ñoàng Anh.

www.ef.com/academy

41


Hoïc vieän Quoác teá EF

Torbay

Torbay laø moät thaønh phoá caûng deã meán cuûa Anh quoác coù baõi caùt traûi daøi vaø bôø bieån vôùi haøng coï ñaày söùc soáng. Hoïc Vieän Quoác Teá EF vôùi bieät danh “Laâu Ñaøi” naèm ngay taïi trung taâm thaønh phoá vaø thuaän tieän cho hoïc taäp vaø sinh hoaït haøng ngaøy cuûa hoïc sinh.

Khoâng khí trong laønh vaø moâi tröôøng yeân tónh ñaõ bieán Torbay trôû thaønh ñòa ñieåm lyù töôûng cho vieäc hoïc taäp.

Chaøo möøng ñeán vôùi EF Torbay! Thaày David Davies vaø caùc giaûng vieân luoân höôùng hoïc sinh ñeán nhöõng muïc tieâu hoïc taäp cao nhaát. Thaày raát thích daãn hoïc sinh tham quan thaønh phoá vaø taän höôûng moät baàu khoâng khí Anh truyeàn thoáng cuûa vuøng “English Riveria”. “Torbay noåi tieáng vôùi nhöõng baõi bieån caùt traûi daøi vaø cuoäc soáng sinh vieân soâi ñoäng. Vôùi nhöõng giaûng vieân taän taâm vaø ñaày kinh nghieäm, chuùng toâi ñaõ giuùp raát nhieàu hoïc sinh quoác teá ñöôïc chaáp thuaän vaøo nhöõng tröôøng Ñaïi hoïc haøng ñaàu taïi Anh” David Davis, Hieäu tröôûng Hoïc vieän Quoác teá EF Torbay

42

EF International Academy | International Private High Schools


Chöông trình

Chi phí khoùa hoïc*

Chöông trình Tuù taøi Quoác teá Chöông trình A-Level Chöông trình GCSE Quoác teá taïi Anh Quoác Chöông trình Döï bò Trung hoïc Khoùa tieáng Anh taêng cöôøng

• Tuù taøi Quoác teá (hoïc kyø) • Tuù taøi Quoác teá (naêm) • A-Level (hoïc kyø) • A-Level (naêm) • IGCSE Quoác teá (hoïc kyø) • IGCSE Quoác teá (naêm) • Döï bò Trung hoïc (hoïc kyø)

Ngaøy khai giaûng Chöông trình A-Level vaø Tuù taøi Quoác teá • 2011: ngaøy 7 thaùng 9 • 2012: ngaøy 9 thaùng 1 (chæ daønh cho A-level) Chöông trình GCSE Quoác teá • 2011: ngaøy 7 thaùng 9 Chöông trình Döï bò Trung hoïc • 2011: ngaøy 7 thaùng 9 • 2012: ngaøy 9 thaùng 1

Chi phí khoùa hoïc bao goàm GBP 6,300 GBP 18,900 GBP 6,300 GBP 18,900 GBP 6,300 GBP 18,900 GBP 4,100

Caùc chi phí khaùc* • Ñöa/ñoùn saân bay (1 löôït) • Phoøng ñôn taïi GÑBX (moãi tuaàn)

GBP 155 GBP 29

• Hoïc phí • Trôï giaûng vaø baùo caùo keát quaû hoïc taäp • Ñaûm baûo chuyeån tieáp vaøo Ñaïi hoïc • Tö vaán choïn tröôøng vaø noäp hoà sô vaøo Ñaïi hoïc • Tham quan caùc tröôøng ñaïi hoïc, cao ñaúng theo chuyeân ngaønh hoïc sinh quan taâm • Tham döï Ngaøy hoäi Giaùo duïc haøng naêm • Mieãn phí 1 kyø thi chính thöùc IELTS hoaëc TOEFL • Phoøng ñoâi ôû gia ñình baûn xöù • Böõa saùng vaø toái töø thöù Hai ñeán thöù Saùu vaø caùc böõa aên vaøo cuoái tuaàn

* Chi phí treân chæ aùp duïng cho caùc khoùa hoïc töø 1/2011 - 8/2012.

Thaønh phoá lòch söû coå kính Torbay naèm ôû phía Taây Nam cuûa haït Devon vaø laø ñieåm ñeán yeâu thích cuûa du khaùch töø theá kyû thöù 18. Cuøng vôùi Brixham vaø Paignton, Torbay trôû thaønh “English Riveria” vôùi 22 km bôø bieån traûi daøi tuyeät ñeïp. Thaønh phoá naèm trong khu vöïc aám aùp vaø nhieàu aùnh naéng nhaát cuûa nöôùc Anh. Hoïc taäp taïi Torbay, hoïc sinh ñöôïc thöøa höôûng taát caû nhöõng gì tuyeät vôøi nhaát – giaûng vieân taän taâm, thaønh phoá tuyeät ñeïp vaø ñôøi soáng yeân bình. Ngoâi tröôøng nhieàu tieän ích Tröôøng EF Torbay thu huùt du hoïc sinh ñeán töø caùc quoác gia treân theá giôùi, taïo neân moät moâi tröôøng hoïc thuaät quoác teá ñaëc saéc. Lôùp hoïc roäng raõi vôùi ñaày ñuû caùc thieát bò hieän ñaïi, phoøng thí nghieäm khoa hoïc, thö vieän ña phöông tieän vaø saûnh sinh vieân mang laïi tieän ích trong hoïc taäp cho hoïc sinh. Tröôøng EF Torbay laø moät nôi lyù töôûng ñeå hoïc taäp. Hoïc sinh ñaït thaønh tích xuaát saéc Hoïc vieän Quoác teá EF phaân vieän Torbay ñaõ ñaøo taïo ñöôïc nhieàu hoïc sinh xuaát saéc. Caùc em ñaõ ñaït thaønh tích cao trong hoïc taäp vaø caùc kyø thi chính thöùc vaø ñöôïc nhaän vaøo caùc tröôøng ñaïi hoïc haøng ñaàu ôû Anh Quoác. Vôùi phöông phaùp giaûng daïy hieäu quaû vaø quan taâm tôùi töøng hoïc sinh, keát quaû laø 94% hoïc sinh toát nghieäp chöông trình A-level. Hoïc sinh toát nghieäp taïi Torbay ñaõ ñöôïc nhaän vaøo Ñaïi hoïc Cambridge, Ñaïi hoïc Kinh teá Luaân Ñoân, Ñaïi hoïc Imperial vaø nhieàu tröôøng ñaïi hoïc danh tieáng khaùc.

Thoâng tin phaân vieän Torbay Cô sôû vaät chaát • Phoøng hoïc ñöôïc trang bò truyeàn thoâng ña phöông tieän • WiFi internet • Phoøng thí nghieäm khoa hoïc • Phoøng maùy tính • Thö vieän vôùi ñaày ñuû taøi lieäu in vaø taøi lieäu kyõ thuaät soá

Ñòa ñieåm Naèm ngay trung taâm thaønh phoá vôùi nhieàu tieän ích EF House, Castle Road Torbay Devon TQ1 3BG, UK

Stockholm

Loaïi hình nhaø ôû • Gia ñình baûn xöù (GÑBX) Dublin Cambridge Berlin Oxford London Brighton Brussels Torbay Hastings Paris Zurich Luzern Milan Nice Madrid

Barcelona

Hoïc vieän Quoác teá EF Torbay laø moät tröôøng IB chính thöùc, ñöôïc pheùp ñaøo taïo Chöông trình Tuù taøi Quoác teá. Tìm hieåu theâm thoâng tin veà heä thoáng tröôøng vaø chöông trình Tuù taøi Quoác teá, vui loøng xem trang web http://www.ibo.org. Hoïc vieän Quoác teá EF Torbay ñöôïc coâng nhaän bôûi Hoäi ñoàng Anh.

www.ef.com/academy

43


Hoïc vieän Quoác teá EF

New York

New York laø trung taâm hoäi tuï cuûa ngheä thuaät, vaên hoùa, aâm nhaïc vaø giaùo duïc. Hoïc Vieän Quoác Teá EF naèm ôû Tarrytown, daønh cho hoïc sinh töø 14 tuoåi trôû leân vaø laø moät trong nhöõng phaân vieän an toaøn nhaát, chæ caùch trung taâm Manhattan 40 phuùt.

Hoïc vieän Quoác teá EF phaân vieän New York coù khu hoïc xaù roäng lôùn vaø tieän nghi, laø moâi tröôøng hoïc thuaät lyù töôûng cho hoïc sinh.

Chaøo möøng ñeán vôùi EF New York! Thaày Gary Julian - Hieäu tröôûng tröôøng EF New York raát yeâu coâng vieäc vì thaày raát thích laøm vieäc vôùi hoïc sinh. Thaày cho raèng: “Chæ vôùi vieäc ôû gaàn thaønh phoá ña vaên hoùa nhö New York ñaõ ñem laïi nhieàu cô hoäi hoïc taäp cho hoïc sinh. Hoïc vieän Quoác teá EF New York laø ñòa ñieåm lyù töôûng cho vieäc hoïc taäp, aên ôû vaø traûi nghieäm cuoäc soáng sinh vieân Myõ”. Thaày Julian vaø caùc giaùo vieân nhaø tröôøng mong ñöôïc ñoùn caùc em taïi New York. Thaày Gary Julian, Hieäu tröôûng Hoïc vieän Quoác teá EF New York

44

EF International Academy | International Private High Schools


Chöông trình

Chi phí khoùa hoïc*

Chöông trình lôùp 9 - 10 Chöông trình Tuù taøi Quoác teá (lôùp 11 - 12) Chöông trình Döï bò Trung hoïc Khoùa tieáng Anh taêng cöôøng

• Tuù taøi Quoác teá (hoïc kyø) • Tuù taøi Quoác teá (naêm) • Chöông trình lôùp 9 - 10 (hoïc kyø) • Chöông trình lôùp 9 - 10 (naêm) • Döï bò Trung hoïc (hoïc kyø)

Ngaøy khai giaûng Chöông trình lôùp 9 - 10 • 2011: ngaøy 7 thaùng 9 • 2012: ngaøy 9 thaùng 1

Chöông trình Tuù taøi Quoác teá • 2011: ngaøy 7 thaùng 9 Chöông trình Döï bò Trung hoïc • 2011: thaùng 9 • 2012: thaùng 1, thaùng 4, thaùng 6

Chi phí khoùa hoïc bao goàm USD 12,300 USD 36,900 USD 11,400 USD 34,200 USD 8,600

Caùc chi phí khaùc* • Ñöa/ñoùn saân bay (1 löôït) • Kyù tuùc xaù phoøng ñoâi (moãi tuaàn) • Kyù tuùc xaù phoøng ñôn (moãi tuaàn)

USD 115 USD 90 USD 195

• Hoïc phí • Trôï giaûng vaø baùo caùo keát quaû hoïc taäp • Ñaûm baûo chuyeån tieáp vaøo Ñaïi hoïc • Tö vaán choïn tröôøng vaø noäp hoà sô vaøo Ñaïi hoïc • Tham quan caùc tröôøng ñaïi hoïc, cao ñaúng theo chuyeân ngaønh hoïc sinh quan taâm • Tham döï Ngaøy hoäi Giaùo duïc haøng naêm • Mieãn phí 1 kyø thi chính thöùc IELTS hoaëc TOEFL • Phoøng ba/tö ôû kyù tuùc xaù • 3 böõa aên töø thöù Hai ñeán thöù Saùu, 2 böõa aên vaøo cuoái tuaàn.

* Chi phí treân chæ aùp duïng cho caùc khoùa hoïc töø 1/2011 - 8/2012.

Thaønh phoá khoâng bao giôø nguû New York laø thaønh phoá raát ña daïng veà vaên hoùa vaø laø moät trong nhöõng thaønh phoá lôùn vaø soâi ñoäng nhaát theá giôùi. Söï pha troän ñaày maøu saéc cuûa vaên hoùa, lòch söû, thöông maïi ñaõ taïo neân neùt ñaëc tröng cuûa New York. Hoïc sinh seõ ñöôïc hoïc trong moâi tröôøng hoïc thuaät cao vaø ña vaên hoùa. Bang New York cuõng coù beà daøy lòch söû vaø coù nhieàu ñòa danh ñeå khaùm phaù: Nuùi Adirondack, Hudson Valley. Ngoâi tröôøng hieän ñaïi Vôùi dieän tích 25 hecta ngay beân bôø soâng Hudson, Hoïc vieän Quoác teá EF taïi New York ñem laïi cho hoïc sinh ñieàu toát nhaát cuûa caû hai theá giôùi - gaàn thaønh phoá New York vaø moät phaân vieän theo hình thöùc ñaïi hoïc xinh ñeïp hoøa hôïp vôùi thieân nhieân. Moâi tröôøng an ninh, caùch 40 phuùt xe chaïy ñeán Manhattan vaø 15 phuùt ñi boä ñeán Tarrytown, moät thò traán bình yeân. Theâm vaøo ñoù phaân vieän coøn trang bò hoà bôi trong nhaø tieâu chuaån quoác teá, phoøng taäp theå thao, saân chôi theå thao ngoaøi trôøi, thö vieän vaø nhaø aên lôùn. Cuoäc soán g sinh vieân soâi ñoäng, an toaøn Hoïc sinh seõ ôû trong khu kyù tuùc xaù naèm ngay trong khuoân vieân tröôøng. Nhaø tröôøng cuõng coù giaùo vieân vaø ngöôøi quaûn lyù ôû ngay trong kyù tuùc xaù ñeå chaêm soùc vaø quaûn lyù hoïc sinh. Ngoaøi vieäc ñaûm baûo keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh, nhaø tröôøng coøn chaêm lo tôùi caùc hoaït ñoäng ngoaïi khoùa giuùp hoïc sinh phaùt trieån toaøn dieän veà theå chaát vaø con ngöôøi.

Ñòa ñieåm Caùch trung taâm thaønh phoá New York (Manhattan) 40 phuùt ñi xe. 100 Marymount Avenue Tarrytown New York 10591-3796

Thoâng tin phaân vieän New York Cô sôû vaät chaát • 6 phoøng thí nghieäm khoa hoïc • Thö vieän 5 taàng • Phoøng maùy tính hieän ñaïi • 2 nhaø haùt • Cô sôû vaät chaát phuïc vuï hoaït ñoäng ngheä thuaät • Phoøng theå thao vôùi hoà bôi trong nhaø • Saân chôi theå thao ngoaøi trôøi • WiFi internet

Vancouver Seattle Toronto

San Francisco

Loaïi hình nhaø ôû • Kyù tuùc xaù (KTX)

Denver

Chicago

Boston

New York Washington

Los Angeles San Diego

Miami

Hoïc vieän Quoác teá EF New York laø tröôøng chính thöùc daïy chöông trình Tuù taøi Quoác teá. Tröôøng ñöôïc chöùng nhaän laø tröôøng ñaøo taïo IB Theá giôùi. Caùc tröôøng IB cuøng chia seû moät trieát lyù chung – cam keát veá chaát löôïng cao, thaùch thöùc, tính giaùo duïc quoác teá maø tröôøng cho raèng quan troïng ñoái vôùi töøng hoïc sinh. Tìm hieåu theâm thoâng tin veà heä thoáng tröôøng vaø chöông trình Tuù taøi Quoác teá, vui loøng xem trang web http://www.ibo.org.

www.ef.com/academy

45


Hoïc vieän Quoác teá EF

Vancouver

Nhöõng ñænh nuùi phuû tuyeát, nhöõng thaùc nöôùc laáp laùnh vaø moâi tröôøng ña vaên hoùa ñaõ laøm cho Vancouver trôû thaønh moät nôi ñaùng soáng vaø hoïc taäp nhaát ôû Canada. Phaân vieän naèm ngay trung taâm thaønh phoá tuyeät ñeïp naøy.

Hoïc vieän Quoác teá EF Vancouver naèm ngay khu caàu caûng Vancouver vôùi nhieàu quaùn cafe, nhaø haøng vaø cöûa hieäu mua saém.

Chaøo möøng ñeán vôùi EF Vancouver! Vôùi khí haäu oân hoøa, thieân nhieân huøng vó, khoâng khí trong laønh, Vancouver ñöôïc ñaùnh giaù laø moät nhöõng thaønh phoá toát nhaát theá giôùi. Tröôøng EF Vancouver naèm ngay trung taâm thaønh phoá vaø coù sinh vieân ñeán töø hôn 50 quoác gia treân theá giôùi. Ñoäi nguõ giaùo vieân vaø chuyeân gia tö vaán ñaïi hoïc giaøu kinh nghieäm seõ theo saùt quaù trình hoïc taäp cuûa hoïc sinh, ñònh höôùng vaø giuùp caùc em noäp ñôn vaøo ñaïi hoïc. Jon Barrett, Hieäu tröôûng Hoïc vieän Quoác teá EF Vancouver

46

EF International Academy | International Private High Schools


Chöông trình

Chi phí khoùa hoïc*

Chi phí khoùa hoïc bao goàm

Chöông trình lôùp 9 - 10 Chöông trình Tuù taøi Quoác teá (lôùp 11 - 12) Chöông trình Döï bò Trung hoïc Khoùa tieáng Anh taêng cöôøng

• Lôùp 9 - 10 (hoïc kyø) CAD 12,200 • Lôùp 9 - 10 (naêm) CAD 36,600 • Tuù taøi Quoác teá (hoïc kyø) CAD 12,900 • Tuù taøi Quoác teá (naêm) CAD 38,700 • Döï bò Trung hoïc (hoïc kyø) CAD 9,800

• Hoïc phí • Trôï giaûng vaø baùo caùo keát quaû hoïc taäp • Ñaûm baûo chuyeån tieáp vaøo Ñaïi hoïc • Tö vaán choïn tröôøng vaø noäp hoà sô vaøo Ñaïi hoïc • Tham quan caùc tröôøng ñaïi hoïc, cao ñaúng theo chuyeân ngaønh hoïc sinh quan taâm • Tham döï Ngaøy hoäi Giaùo duïc haøng naêm • Mieãn phí 1 kyø thi chính thöùc IELTS hoaëc TOEFL • Phoøng ñoâi ôû gia ñình baûn xöù • Böõa saùng vaø toái töø thöù Hai ñeán thöù Saùu vaø caùc böõa aên vaøo cuoái tuaàn

Ngaøy khai giaûng Chöông trình lôùp 9 - 10 • Thaùng 9/2012

Chöông trình Tuù taøi Quoác teá • Thaùng 9/2013 Chöông trình Döï bò Trung hoïc • Thaùng 9/2012

Caùc chi phí khaùc* • Ñöa/ñoùn saân bay (1 löôït) • Kyù tuùc xaù phoøng 3 (moãi tuaàn) • Kyù tuùc xaù phoøng ñoâi (moãi tuaàn) • Kyù tuùc xaù phoøng ñôn (moãi tuaàn) • Gia ñình baûn xöù phoøng ñôn (moãi tuaàn)

CAD 75 CAD 49 CAD 89 CAD 175 CAD 75

* Chi phí tham khaûo. Chi phí chính xaùc seõ ñöôïc coâng boá vaøo thaùng 8/2011.

Thaønh phoá soâi ñoäng Naèm beân bôø Thaùi Bình Döông, Vancouver laø moät trong nhöõng thaønh phoá quan troïng nhaát cuûa Canada vôùi raát nhieàu tröôøng ñaïi hoïc, cao ñaúng. Töøng laø thuoäc ñòa cuûa Anh neân Vancouver coù nhieàu coâng trình kieán truùc mang ñaëc tröng kieán truùc vaø lòch söû cuûa Anh. Vancouver vöøa hieän ñaïi vöøa thanh bình vaø coù cuoäc soáng sinh vieân soâi ñoäng. Cô sôû vaät chaát hieän ñaïi Baét ñaàu nhaän hoïc sinh vaøo thaùng 9/2012, tröôøng EF Vancouver coù ñaày ñuû trang thieát bò hieän ñaïi vôùi saûnh sinh vieân, cafeteria, phoøng hoïc truyeàn thoâng ña phöông tieän, WiFi internet vaø raát nhieàu tieän ích khaùc. Hoïc sinh coù theå choïn ôû cuøng gia ñình baûn xöù hoaëc soáng trong kyù tuùc xaù sinh vieân. Hoïc sinh cuõng coù theå söû duïng saân chôi theå thao, nhaø haøng, vaø phoøng taäp theå thao gaàn ñoù. Cuoäc soáng ôû Vancouver Vancouver ñöôïc coi laø moät trong nhöõng thaønh phoá toát nhaát ôû Baéc Myõ ñeå sinh soáng. Tröôøng EF Vancouver naèm gaàn khu mua saém treân phoá Robson vaø coù thaønh phoá Gastown lòch söû naèm keá beân. Coù raát nhieàu quaùn cafe, nhaø haøng ôû gaàn tröôøng. Ngoaøi giôø hoïc, hoïc sinh coù theå tham gia caùc hoaït ñoäng theå thao nhö leo nuùi, ñaïp xe, bôi loäi. Tröôøng cuõng toå chöùc nhieàu chuyeán tham quan daõ ngoaïi tôùi Seattle hoaëc khu tröôït tuyeát Whistler.

Thoâng tin phaân vieän Vancouver Cô sôû vaät chaát • Phoøng hoïc coù trang bò truyeàn thoâng ña phöông tieän • Phoøng maùy tính caáu hình cao • Phoøng thí nghieäm khoa hoïc • Thö vieän • WiFi internet Loaïi hình nhaø ôû • Gia ñình baûn xöù (GÑBX) • Kyù tuùc xaù (KTX)

Ñòa ñieåm Tröôøng naèm ngay trung taâm thaønh phoá Suite 400 929 Granville Street Vancouver, B.C. V6Z 1L3 Vancouver Seattle Toronto

San Francisco

Denver

Chicago

Los Angeles San Diego

Hoïc vieän Quoác teá EF Vancouver laø tröôøng öùng vieân chính thöùc cho chöông trình Tuù taøi Quoác teá. Caùc tröôøng cuøng chia seû moät trieát lyù chung – cam keát veá chaát löôïng cao, thaùch thöùc, tính giaùo duïc quoác teá maø tröôøng cho raèng quan troïng ñoái vôùi töøng hoïc sinh. * Chæ coù nhöõng tröôøng chöùng nhaän bôûi IBO môùi coù theå giaûng daïy ba chöông trình: Sô Caáp (PYP), Trung Caáp (MYP), Tuù taøi Quoác teá. ÖÙng vieân cuûa toå chöùc IBO Quoác teá khoâng ñaûm baûo seõ trôû thaønh thaønh vieân chính thöùc. Ñeå bieát theâm thoâng tin veà IBO vaø caùc chöông trình, vui loøng truy caäp trang http://www.ibo.org.

www.ef.com/academy

47


Nhöõng caâu hoûi thöôøng gaëp Choïn tröôøng vaø choïn chöông trình du hoïc phuø hôïp laø moät quyeát ñònh quan troïng cuûa hoïc sinh vaø gia ñình. Ñaây chính laø yeáu toá giuùp hoïc sinh hoïc taäp vaø chuyeån tieáp vaøo ñaïi hoïc thaønh coâng. Chuùng toâi xin traû lôøi moät soá vaán ñeà maø hoïc sinh vaø phuï huynh quan taâm.

Nhöõng öu ñieåm chính cuûa caùc chöông trình ñaøo taïo cuûa Hoïc vieän Quoác teá EF? Ñieåm khaùc bieät lôùn nhaát cuûa Hoïc vieän Quoác teá EF laø chuùng toâi taäp trung vaøo du hoïc sinh quoác teá ñeán töø hôn 40 quoác gia treân theá giôùi. Chuùng toâi coù ñoäi nguõ giaùo vieân giaøu kinh nghieäm, nhieät tình vaø luoân saün saøng hoã trôï, giuùp ñôõ hoïc sinh ñeå hoïc sinh hoïc taäp ñaït keát quaû cao nhaát. Keát quaû ñaøo taïo cho thaáy, hoïc sinh toát nghieäp Hoïc vieän Quoác teá EF ñöôïc nhaän vaøo caùc tröôøng ñaïi hoïc haøng ñaàu treân theá giôùi, 90% hoïc sinh EF ñöôïc vaøo hoïc taïi tröôøng ñaïi hoïc theo nguyeän voïng 1. Söï khaùc bieät chính giöõa chöông trình A-level vaø Tuù taøi Quoác teá? Caû hai ñeàu laø chöông trình hoïc 2 naêm ñöôïc ñaùnh giaù cao treân theá giôùi. Chöông trình A-level khuyeán khích hoïc sinh löïa choïn vaø taäp trung hoïc moät soá moân hoïc thuaät, thöôøng laø 3 - 4 moân; trong khi ñoù Tuù taøi Quoác teá coù neàn taûng hoïc thuaät toång quaùt, ña daïng hôn. Taát caû caùc hoïc sinh hoïc Tuù taøi Quoác teá ñeàu hoïc Vaên, Toaùn, caùc moân Khoa hoïc, Nhaân vaên, Ngheä thuaät vaø Ngoân ngöõ phuï. Chöông trình A-level phoå bieán ôû Anh vaø hoïc sinh choïn A-level thöôøng löïa choïn moân hoïc döïa treân chuyeân ngaønh ñaïi

48

hoïc sau naøy caùc em seõ theo hoïc. Nhöõng hoïc sinh coù nguyeän voïng hoïc chuyeân ngaønh Y ôû baäc ñaïi hoïc seõ choïn hoïc Toaùn, Sinh, Hoùa vaø Thoáng keâ; vaø nhöõng hoïc sinh muoán trôû thaønh Luaät sö seõ choïn hoïc Khoa hoïc Chính trò, Lòch söû, Chính phuû hoïc, vaø Trieát hoïc. Caùc chuyeân gia tö vaán cuûa Hoïc vieän Quoác teá EF seõ giuùp hoïc sinh ñònh höôùng vaø choïn moân hoïc phuø hôïp.

Irene Lee, Ñaøi Loan. Sinh vieân Ñaïi hoïc Y Hull York

Hoïc vieän Quoác teá EF seõ giuùp hoïc sinh noäp ñôn vaøo ñaïi hoïc nhö theá naøo? Moät trong nhöõng muïc tieâu haøng ñaàu cuûa chuùng toâi laø giuùp hoïc sinh ñöôïc vaøo tröôøng ñaïi hoïc phuø hôïp. Caùc coá vaán giaùo duïc cuûa chuùng toâi seõ laøm vieäc tröïc tieáp vôùi töøng hoïc sinh ñeå ñònh höôùng vaø chuaån bò hoà sô vaøo ñaïi hoïc. Hoï thöôøng xuyeân kieåm tra, trao ñoåi vôùi hoïc sinh ñeå ñaûm baûo quaù trình hoïc taäp, keát quaû hoïc taäp, vaø thôøi haïn noäp ñôn. Nhaø tröôøng cuõng thöôøng xuyeân toå chöùc caùc ngaøy hoäi giaùo duïc, ngaøy hoäi cuûa caùc tröôøng ñaïi hoïc nhaèm giuùp hoïc sinh coù theâm thoâng tin, ñoàng thôøi tö vaán vaø chuaån bò cho hoïc sinh thöïc hieän caùc buoåi phoûng vaán vôùi ñaïi dieän tuyeån sinh cuûa caùc tröôøng ñaïi hoïc. Ñieàu quan troïng nhaát laø chuùng toâi ñaûm baûo hoïc sinh hoïc taäp thaønh coâng vaø ñaït keát quaû cao nhaát trong caùc kyø thi.

EF International Academy | International Private High Schools

Chuùng toâi seõ ñöa ra nhöõng lôøi khuyeân cho hoïc sinh vaø phuï huynh neân choïn tröôøng ñaïi hoïc phuø hôïp. Toâi muoán hoïc ngaønh Y, laøm theá naøo ñeå ñaûm baûo ñöôïc vaøo ñaïi hoïc Y? Tröôøng Y coù yeâu caàu ñaàu vaøo cao vaø raát caïnh tranh. Coá vaán ñaïi hoïc cuûa chuùng toâi seõ laøm vieäc tröïc tieáp vôùi hoïc sinh coù nguyeän voïng hoïc Y ñeå ñaûm baûo caùc em hoïc taäp toát vaø ñuû ñieàu kieän. Nhaø tröôøng cuõng toå chöùc caùc buoåi hoäi thaûo, caùc chuyeán tham quan, thöïc taäp taïi beänh vieän vaø ñònh höôùng giuùp hoïc sinh chuaån bò cho caùc kyø thi BMAT, UKCAT, GAMSAT,


MCAT. Chuùng toâi cuõng luyeän phoûng vaán, tö vaán cho hoïc sinh choïn khoùa hoïc. Raát nhieàu sinh vieân ñaõ taän duïng cô hoäi thaêm quan vaø thöïc taäp taïi beänh vieän ñeå thu thaäp theâm kinh nghieäm cho baûn thaân.

Tyû leä hoïc sinh - giaùo vieân laø bao nhieâu? Chuùng toâi tin raèng thieát laäp moái quan heä thaân thieát vôùi hoïc sinh vaø quan taâm tôùi töøng em laø phöông phaùp giaûng daïy toát nhaát. Trung bình, tyû leä hoïc sinh - giaùo vieân laø 15:1. Beân caïnh ñoù, moãi hoïc sinh coù moät trôï giaûng rieâng, ngöôøi seõ giuùp caùc em trong quaù trình hoïc taäp vaø ñaûm baûo phuùc lôïi cho caùc em. Hoïc sinh cuõng coù quan heä thaân thieát vôùi ngöôøi phuï traùch nhaø ôû hoaëc ngöôøi quaûn lyù kyù tuùc xaù. Hoïc sinh coù theå choïn loaïi hình nhaø ôû naøo?

Laøm theá naøo ñeå bieát toâi coù ñuû ñieàu kieän hoïc taïi Hoïc vieän Quoác teá EF? Haõy lieân heä vôùi vaên phoøng EF Vieät Nam ñeå nhaän taøi lieäu mieãn phí. Caùc chuyeân gia tö vaán cuûa Hoïc vieän Quoác teá EF seõ höôùng daãn hoïc sinh ñaêng kyù laøm baøi kieåm tra tieáng Anh, ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp vaø ñieàn vaøo caùc maãu ñôn theo yeâu caàu. Toâi caàn phaûi coù baûo hieåm gì ñeå theo hoïc taïi Hoïc vieän Quoác teá EF? Hoïc sinh baét buoäc phaûi coù baûo hieåm y teá vaø tai naïn. Chuùng toâi khuyeán nghò baûo hieåm troïn goùi cuûa Erika daønh rieâng cho du hoïc sinh quoác teá. Erika seõ chi traû cho baûo hieåm y teá, tai naïn, tö trang haønh lyù, ngöøng chöông trình hoïc hoaëc nhöõng traùch nhieäm phaùp lyù khaùc. Baûo hieåm coù giaù trò toaøn caàu giuùp ñaûm baûo an toaøn cho hoïc sinh trong suoát khoùa hoïc.

Taïi phaân vieän New York, hoïc sinh seõ ôû trong kyù tuùc xaù. Taïi Torbay, hoïc sinh seõ soáng cuøng gia ñình baûn xöù, caùc em vöøa coù ñieàu kieän thöïc haønh tieáng Anh vöøa taän höôûng ñöôïc khoâng khí ñaàm aám cuûa gia ñình. Taïi Oxford, hoïc sinh coù theå choïn ôû gia ñình baûn xöù hoaëc kyù tuùc xaù. Hoïc vieän coù chöông trình hoïc boång khoâng? Coù. Haøng naêm chuùng toâi ñeàu trao hoïc boång cho nhöõng hoïc sinh coù thaønh tích hoïc xuaát saéc. Vui loøng lieân heä vôùi vaên phoøng EF Vieät Nam hoaëc tham khaûo thoâng tin taïi trang web: www.ef.com/academy. Kyù tuùc xaù coù an toaøn khoâng? Coù nhaân vieân quaûn lyù, giaùm saùt khoâng? An toaøn cuûa hoïc sinh laø öu tieân haøng ñaàu cuûa chuùng toâi. Kyù tuùc xaù cuûa chuùng toâi an toaøn, bieät laäp vaø coù nhaân vieân quaûn lyù 24 giôø moãi ngaøy vaø naèm trong khu vöïc yeân tónh. Taïi New York, kyù tuùc xaù naèm trong khuoân vieân roäng 25 hecta ôû Tarrytown. Taïi Oxford, kyù tuùc xaù naèm trong khu tröôøng ñaïi hoïc vaø nhaø ôû cuûa caùc giaùo sö ñaïi hoïc. Taïi Torbay, hoïc sinh ñöôïc soáng vaø hoïc trong moät moâi tröôøng yeân bình. Neáu hoïc sinh caàn trôï giuùp, hoïc sinh coù theå lieân heä vôùi nhaø tröôøng baát kyø luùc naøo trong ngaøy.

Hoïc sinh cuûa Hoïc vieän Quoác teá EF: hoï laø ai? Hoïc sinh cuûa chuùng toâi ñeán töø caùc quoác gia treân theá giôùi, töø nhöõng neàn vaên hoùa khaùc nhau. Raát khoù ñeå coù theå moâ taû hoïc sinh EF trong moät vaøi caâu. Tuy nhieân, moät soá neùt ñieån hình cuûa hoïc sinh EF... ...Ham hoïc hoûi: Hoï quan taâm ñeán theá giôùi xung quanh vaø luoân nhieät tình hoïc hoûi. ...Chaêm chæ: Ngoaøi vieäc hoïc treân lôùp, laøm baøi taäp veà nhaø, hoïc sinh EF coøn daønh nhieàu thôøi gian töï hoïc taäp vaø nghieân cöùu. ...Thoâng thaïo ngoaïi ngöõ: Raát nhieàu hoïc sinh EF coù theå noùi thaïo 2 - 3 ngoân ngöõ khi môùi nhaäp hoïc. Nhöõng hoïc sinh khaùc thì noùi thaïo theâm 1 ngoaïi ngöõ khaùc khi keát thuùc khoùa hoïc taïi Hoïc vieän Quoác teá EF. ...Côûi môû: Soáng vaø hoïc taäp cuøng baïn beø ñeán töø khaép nôi treân theá giôùi, hoïc sinh EF raát côûi môû vaø saün saøng laéng nghe ngöôøi khaùc. ...Saùng taïo: Hoïc sinh raát yeâu aâm nhaïc, kòch ngheä, vaên hoïc. Söï saùng taïo cuûa hoïc sinh khoâng chæ döøng laïi ôû caùc hoaït ñoäng ngheä thuaät maø coøn trong caùc giôø hoïc toaùn, giôø thöïc haønh thí nghieäm hoaëc caùc hoaït ñoäng theå thao ngoaøi trôøi. ...Luoân vui cöôøi: Luoân vui veû, haøi höôùc vaø coù khieáu haøi höôùc laø moät neùt ñaëc tröng cuûa hoïc sinh EF. Ñieàu naøy giuùp caùc baïn hoïc sinh vöôït qua ñöôïc nhöõng khoù khaên, thaùch thöùc cuûa chöông trình hoïc vaø cuoäc soáng ôû moät neàn vaên hoùa môùi. ...Naêng ñoäng: Hoïc sinh EF thích caùc hoaït ñoäng theå thao nhö leo nuùi, ñaù boùng, ñaïp xe vaø tham gia caùc chuyeán tham quan Boston, Luaân Ñoân do nhaø tröôøng toå chöùc. ...Traùch nhieäm: Cuoäc soáng töï laäp ôû kyù tuùc xaù giuùp hoïc sinh tröôûng thaønh hôn, traùch nhieäm hôn. ...Caàu tieán: Hoïc sinh EF coù yù thöùc caàu tieán cao, caùc em luoân muoán ñaït ñöôïc keát quaû cao trong hoïc taäp vaø mong muoán taïo döïng moät theá giôùi toát ñeïp hôn. ...Nhieät tình: Trong lôùp hoïc, treân saân theå thao, trong caùc buoåi hoäi thaûo, hoïc sinh EF luoân nhieät tình tham gia.

www.ef.com/academy

49


50

EF International Academy | International Private High Schools


Ñaûm baûo ñöôïc nhaän vaøo Tröôøng Kinh doanh Quoác teá Hult Hoïc sinh Hoïc vieän Quoác teá EF ñaûm baûo ñöôïc nhaän vaøo hoïc taïi moät trong nhöõng tröôøng ñaïi hoïc Quaûn trò Kinh doanh haøng ñaàu theá giôùi, Tröôøng Kinh doanh Quoác teá Hult. Sau khi hoaøn taát thaønh coâng chöông trình A-Level hoaëc Tuù taøi Quoác teá, hoïc sinh cuûa chuùng toâi ñöôïc vaøo thaúng tröôøng Kinh doanh Hult hoïc chöông trình ñaïi hoïc chuyeân ngaønh kinh doanh quoác teá.

Hoïc sinh Hoïc vieän Quoác teá EF coù theå toát nghieäp ñaïi hoïc trong 3 naêm Thoâng qua chöông trình lieân keát ñaëc bieät vôùi Tröôøng Kinh doanh Quoác teá Hult, hoïc sinh toát nghieäp chöông trình A-level hoaëc Tuù taøi Quoác teá taïi Hoïc vieän Quoác teá EF ñöôïc nhaän thaúng vaøo naêm 2 ñaïi hoïc taïi Tröôøng Kinh doanh Quoác teá Hult vaø hoaøn taát chöông trình ñaïi hoïc trong 3 naêm, thay vì 4 naêm nhö caùc hoïc sinh khaùc. Tröôøng Kinh doanh Quoác teá Hult naèm trong nhoùm 25 tröôøng ñaïi hoïc kinh doanh haøng ñaàu taïi Hoa Kyø vaø nhoùm 50 tröôøng kinh doanh haøng ñaàu theá giôùi (theo taïp chí The Economist naêm 2009). Tröôøng Hult taïi Luaân Ñoân ñöôïc Hieäp hoäi caùc tröôøng Cao ñaúng, ñaïi hoïc Anh (NEASC) vaø Hoäi ñoàng chöùng nhaän Anh (BAC) coâng nhaän. Laáy baèng ñaïi hoïc veà kinh doanh quoác teá Trong moät theá giôùi phaùt trieån nhö hieän nay, khaû naêng hoøa nhaäp ña vaên hoùa laø moät lôïi theá. Lôïi theá rieâng coù cuûa tröôøng Hult laø chuyeân ngaønh kinh doanh quoác teá keát hôïp giöõa vieäc hoïc treân lôùp vaø caùc hoaït ñoäng thöïc teá. Hoïc sinh seõ khoâng chæ hoïc chieá n REGENT’S PARK löôïc kinh doanh, marketing, baùn haøng, maø MADAME coøn ñöôïc ñi thöïc teá. Caùc döï aùn kinh doanh TUSSAUDS seõ giuùp hoïc sinh tröïc tieáp tieáp caän vôùi caùc hoaït ñoäng thöïc tieãn trong kinh doanh, vaø bieán vieäc hoïc gaàn vôùi thöïc teá vaø coù yù nghóa.

Giaûng vieân coù kinh nghieäm vaø taän taâm Caùc giaûng vieân cuûa tröôøng Hult luoân khuyeán khích sinh vieân phaùt trieån tö duy phaûn bieän vaø coù yù thöùc hoïc hoûi, khaùm phaù. Ngoâi tröôøng nhoû, caùc giaùo sö thaân thieän vaø taän taâm luoân quan taâm ñeán töøng hoïc sinh. Ngoaøi ra, Hult coù sinh vieân ñeán töø hôn 80 quoác gia treân theá giôùi, taïo neân coäng ñoàng sinh vieân quoác teá naêng ñoäng. Hult coù phaân vieän taïi caùc thaønh phoá noåi tieáng nhaát theá giôùi. Hoïc sinh coù theå baét ñaàu chöông trình ñaïi hoïc taïi trung taâm Luaân Ñoân, ngoâi tröôøng ngay keá khu vöôøn ñeïp nhaát Luaân Ñoân, quaûng tröôøng Russell ôû Bloomsbury – trung taâm hoïc thuaät cuûa Luaân Ñoân. Laø nôi taäp trung nhieàu tröôøng ñaïi hoïc lôùn nhaát cuûa Anh, Bloomsbury coù raát nhieàu thö vieän vaø caùc cô sôû vaät chaát phuïc vuï cho hoïc taäp, bao goàm Thö vieän Quoác gia, Baûo taøng Anh, Ñaïi hoïc Luaân Ñoân. Trong thôøi gian hoïc ñaïi hoïc taïi Hult, sinh vieân coù theå chuyeån sang phaân vieän Boston, San Francisco, Dubai, hoaëc Thöôïng Haûi maø vaãn giöõ ñöôïc chöùng chæ ñaõ hoïc.

MARBLE ARCH

Luaân Ñoân laø trung taâm thôøi trang, kinh doanh, vaên hoùa, lòch söû cuûa Chaâu AÂu vaø theá giôùi.

BRITISH LIBRARY

Tröôøng Kinh doanh Quoác teá Hult naèm ôû vò trí trung taâm toát nhaát Luaân Ñoân: Quaûng tröôøng Russell.

UNIVERSITY COLLEGE LONDON SENATE HOUSE LIBRARY BRITISH MUSEUM COVENT GARDEN

ST PAUL’S CATHEDRAL

PICCADILLY CIRCUS

NATIONAL GALLERY

HYDE PARK BUCKINGHAM PALACE

ST. JAMES’S PARK

TATE MODERN

SHAKESPEARE’S GLOBE THEATRE

RIVER THAMES

WATERLOO STATION EUROSTAR TO PARIS LONDON EYE

Moâi tröôøng hoïc taäp hieän ñaïi cuûa Hult raát lyù töôûng cho vieäc hoïc cuûa sinh vieân.

www.ef.com/academy

51


Caùc chöông trình khaùc cuûa EF Vôùi gaàn 50 naêm phaùt trieån, EF ñaõ trôû thaønh Toå chöùc Giaùo duïc haøng ñaàu theá giôùi. EF coù caùc chöông trình daønh cho moïi löùa tuoåi, trình ñoä vaø khaû naêng ngoân ngöõ. Caùc chöông trình cuûa EF taäp trung vaøo ñaøo taïo ngoân ngöõ, hoïc thuaät vaø giao löu vaên hoùa.

Tröôøng Kinh doanh Quoác teá Hult

Heä thoáng Tröôøng Ngoân ngöõ Quoác teá EF

Naèm trong top 1% caùc tröôøng Quaûn trò Kinh doanh haøng ñaàu theá giôùi, Tröôøng Kinh doanh Quoác teá Hult laø tröôøng duy nhaát coù phaân vieän taïi Boston, San Francisco, Luaân Ñoân, Dubai vaø Thöôïng Haûi. Tröôøng Hult coù chöông trình Thaïc syõ Quaûn trò Kinh doanh (MBA) 1 naêm vaø caùc chöông trình ñaïi hoïc vaø sau ñaïi hoïc vôùi nhieàu chuyeân ngaønh khaùc nhau. www.hult.edu

Daønh cho hoïc sinh treân 16 tuoåi. Vôùi heä thoáng 40 tröôøng treân toaøn theá giôùi, Tröôøng Ngoân ngöõ EF coù nhieàu khoùa hoïc phuø hôïp vôùi nhieàu trình ñoä khaùc nhau. Caùc khoùa hoïc ngoân ngöõ vôùi thôøi löôïng linh hoaït töø 2 - 52 tuaàn, khai giaûng thöù Hai haøng tuaàn. Caùc khoùa hoïc ngoân ngöõ cuûa EF ñöôïc caùc tröôøng ñaïi hoïc treân theá giôùi coâng nhaän. www.ef.com/schools

Chöông trình MBA 1 naêm

Chöông trình Ngoân ngöõ hoïc thuaät

Xeáp thöù 31 trong danh saùch caùc tröôøng MBA toát nhaát theá giôùi, vaø ñöùng thöù 16 taïi Hoa Kyø theo ñaùnh giaù cuûa Thôøi baùo Kinh teá (2008), Tröôøng Kinh doanh Quoác teá Hult nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng cuûa nhöõng chöông trình ñaøo taïo vaø cô hoäi ngheà nghieäp quoác teá trong boái caûnh neàn kinh teá theá giôùi khoâng ngöøng phaùt trieån. Tröôøng Hult coù chöông trình MBA taïi caùc thaønh phoá noåi tieáng theá giôùi nhö Boston, Luaân Ñoân, Dubai vaø Thöôïng Haûi vôùi caùc khu hoïc xaù hieän ñaïi theo chuaån quoác teá. www.hult.edu

Chöông trình Neàn taûng & Chuyeån tieáp EF Chöông trình giuùp hoïc sinh chuaån bò vaø ñaùp öùng yeâu caàu ñaàu vaøo cuûa caùc chöông trình ñaïi hoïc vaø sau ñaïi hoïc ôû caùc nöôùc noùi tieáng Anh. Chöông trình Neàn taûng & Chuyeån tieáp cuûa EF ñaûm baûo chuyeån tieáp vaøo 150 tröôøng ñaïi hoïc lieân keát treân toaøn theá giôùi. 85% sinh vieân EF ñöôïc chaáp nhaän vaøo ñaïi hoïc theo nguyeän voïng 1 vaø ñöôïc nhaän vaøo caùc tröôøng ñaïi hoïc haøng ñaàu theá giôùi nhö Oxford, Cambridge vaø Harvard. www.ef.com/universitypreparation

52

EF International Academy | International Private High Schools

Heä thoáng Tröôøng

teá EF Ngoân ngöõ Quoác

Academic Year Abroad töø Daønh cho hoïc sinh

www.ef.com

16 tuoåi trôû leân

2011/2012

Hoa Kyø Canada Anh Quoác Ai-len UÙc New Zealand Singapore Phaùp Ñöùc Taây Ban Nha YÙ Trung Quoác

flight! FreaneAcadem ic Year Book and we’ll Abroad for free there fly you

Caùch hoïc ngoân ngöõ

Daønh cho sinh vieân treân 16 tuoåi. Chöông trình giuùp sinh vieân naâng cao trình ñoä vaø kyõ naêng ngoân ngöõ. Cuøng vôùi vieäc hoïc ngoân ngöõ, sinh vieân cuõng coù theå ñaêng kyù hoïc caùc moân maø mình yeâu thích. Keát thuùc khoùa hoïc, sinh vieân seõ nhaän ñöôïc chöùng chæ ngoân ngöõ, coù theâm nhieàu baïn beø quoác teá vaø löu giöõ nhöõng kyû nieäm nhôù cuûa naêm du hoïc. www.ef.com/study

nhanh hôn

ñaùng

Chöông trình Du hoïc heø teá EF Ngoân ngöõ Quoác Heä thoáng Tröôøng

Du hoïc heø Daønh cho hoïc sinh döôùi 7 - 18 tuoåi. Du hoïc heø cuøng caùc baïn hoïc sinh chung löùa tuoåi vôùi söï höôùng daãn cuûa thaày coâ tröôûng ñoaøn vaø taän höôûng moät kyø nghæ heø thuù vò ôû nöôùc ngoaøi. Hoïc sinh seõ hoïc ngoân ngöõ buoåi saùng vaø buoåi chieàu seõ coù thôøi gian aùp duïng nhöõng kyõ naêng ngoân ngöõ cuûa mình trong vieäc giao tieáp, laøm quen vôùi baïn beø quoác teá thoâng qua caùc hoaït ñoäng vui chôi, tham quan vaø tìm hieåu veà con ngöôøi vaø vaên hoùa baûn ñòa. Caùc em hoïc sinh seõ coù moät kyø nghæ heø thaät vui vaø an toaøn ôû nöôùc ngoaøi cuøng baïn beø quoác teá. www.ef.com/ilc töø Daønh cho hoïc sinh

7 - 18 tuoåi

www.ef.com 2010 | 2011 Anh Hoa Kyø Canada UÙc New Zealand Singapore Phaùp

g ñaàu

Chuyeân gia haøn

chöông trình veà phaùt trieån caùc o thí giaûng daïy vaø khaû

ngöõ Caùch hoïc ngoaïi

nhanh hôn


International Academy

Ñôn ñaêng kyù khoùa hoïc

Vui loøng ñieàn ñaày ñuû thoâng tin vaø kieåm tra laïi vôùi nhaân vieân EF Vieät Nam. Thoâng tin caù nhaân Nam

Nöõ

Hoï teân: Ñòa chæ:

Thaønh phoá:

Quoác gia:

Ngaøy sinh (ngaøy/thaùng/naêm):

Email:

Ñieän thoaïi nhaø:

Ñieän thoaïi di ñoäng:

Fax:

Baïn bieát EF töø ñaâu?

Cha meï/ Ngöôøi giaùm hoä Hoï teân cha meï/ Ngöôøi giaùm hoä: Ñòa chæ (neáu khaùc ñòa chæ treân):

Thaønh phoá:

Ñieän thoaïi nhaø:

Fax:

Ñieän thoaïi di ñoäng:

Tröôøng ñang theo hoïc Teân tröôøng:

Ñòa chæ tröôøng:

Trình ñoä:

Ñieåm trung bình caùc moân

Thoâng tin khoùa hoïc Tuù taøi Quoác teá Thaùng 9/2011 (6 hoïc kyø/2 naêm) Thaùng 9/2012 (6 hoïc kyø/2 naêm)

yø) yø) yø) D/k P/k P/k ork US y GB d GB w Y ,300 rba 0 for 0 e To (6,30 N (12 Ox (7,30

)ø /ky BP 0G 30 (7,

A-Level Thaùng 1/2011 (5 hoïc kyø) Thaùng 9/2011 (6 hoïc kyø/2 naêm) Thaùng 1/2012 (5 hoïc kyø/2 naêm) Thaùng 9/2012 (6 hoïc kyø/2 naêm)

yø) P/k GB 00 3 , (6

Chöông trình Trung hoïc Lôùp 9 - 10 taïi Baéc Myõ Thaùng 9/2011 (6 hoïc kyø/2 naêm) Thaùng 9/2012 (6 hoïc kyø/2 naêm)

Chöông trình Döï bò Trung hoïc Thaùng 1/2011 Thaùng 9/2011 (3 hoïc kyø) Thaùng 1/2012 (2-3 hoïc kyø) Thaùng 4/2012 (2 hoïc kyø) Thaùng 6/2012 (1 hoïc kyø) Thaùng 9/2012 (3 hoïc kyø)

yø) P/k GB 00 3 , (6

GCSE Quoác teá taïi Anh Quoác Thaùng 9/2011 (6 hoïc kyø/2 naêm) Thaùng 9/2012 (6 hoïc kyø/2 naêm)

Ñaïi hoïc/Chuyeân ngaønh löïa choïn (neáu coù)

yø) D/k ork US w Y ,400 e N (11

ø) /ky r ve CAD ou nc ,200 a V (12

ø) /ky yø) )ø BP /ky D/k y BP US rd 0 G rba 00 G 00 xfo ,445 o 6 T O , (4 (4,1 (8

yø) D/k CA 00 8 , (9

Hoïc vieän Quoác teá EF New York, Torbay vaø Oxford laø tröôøng chính thöùc ñaøo taïo chöông trình Tuù taøi Quoác teá. Hoïc vieän Quoác teá EF Vancouver ñang trong quaù trình ñöôïc coâng nhaän laø tröôøng IB Quoác teá. Chæ nhöõng tröôøng chính thöùc laø thaønh vieân cuûa IBO môùi ñöôïc giaûng daïy 3 chöông trình: Sô caáp (PYP), Trung caáp (MYP), Tuù taøi Quoác teá IB. Hieän traïng öùng vieân khoâng ñaûm baûo seõ trôû thaønh tröôøng chính thöùc. Thoâng tin theâm veà caùc tröôøng vaø chöông trình Tuù taøi Quoác teá, vui loøng xem trang web: www.ibo.org Loaïi hình nhaø ôû

d for Ox

y rba To

r ve ou nc Va

ork wY Ne

d for Ox

r ve ou nc Va

GÑBX - phoøng ñoâi (bao goàm trong chi phí) KTX - phoøng 3, 4* (phoøng 3 bao goàm trong hoïc phí ôû New York) GÑBX - phoøng ñôn* KTX - phoøng ñoâi* KTX - phoøng ñôn* * Phoøng ñoâi ôû gia ñình baûn xöù ñaõ bao goàm trong hoïc phí ôû Oxford, Torbay vaø Vancouver. Phoøng 3 ôû kyù tuùc xaù ñaõ bao goàm trong hoïc phí ôû New York. Hoïc sinh seõ phaûi traû theâm phí neáu choïn ôû phoøng ñôn ôû gia ñình baûn xöù hoaëc phoøng ñôn/ñoâi ôû kyù tuùc xaù. Thoâng tin phuï phí nhaø ôû coù trong trang 41 - 47 hoaëc lieân laïc vôùi vaên phoøng EF Vieät Nam. Baïn coù huùt thuoác khoâng?

Coù

Khoâng

Baïn coù nhu caàu aên kieâng ñaëc bieät? (do toân giaùo, aên chay, dò öùng thöùc aên, v.v)?:

Baïn coù ñang söû duïng thuoác khoâng?

Coù

Khoâng

Neáu coù, vui loøng ghi roõ:

Coù

Khoâng

Nhöõng dòch vuï tuøy choïn cuûa EF Khi ñaêng kyù nhöõng dòch vuï naøy, hoïc sinh seõ phaûi ñoùng theâm phí. Chi phí chi tieát ghi trong trang 41 - 47 vaø trang Ñieàu khoaûn & Ñieàu kieän hoaëc tham khaûo taïi vaên phoøng EF Vieät Nam. Baïn coù muoán mua baûo hieåm y teá vaø tai naïn Erika? Baïn coù muoán EF thu xeáp chuyeán bay?

Coù Coù

Khoâng Khoâng

Baïn coù muoán EF saép xeáp ñöa/ñoùn saân bay taïi ñieåm ñeán?

Coù

Khoâng

Cam keát Chuùng toâi vieát ñôn ñaêng kyù cho hoïc sinh coù teân ôû treân tham gia caùc khoùa hoïc cuûa Hoïc vieän Quoác teá EF. Chuùng toâi ñaõ ñoïc vaø ñoàng yù vôùi caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn ghi trong trang 54 cuûa cuoán taøi lieäu. Chuùng toâi cam keát seõ chi traû ñaày ñuû hoïc phí, chi phí aên ôû, vaø caùc chi phí khaùc theo ñuùng theå leä trong ñieàu khoaûn ñaêng kyù. Chuùng toâi uûy quyeàn cho Hoïc vieän Quoác teá EF ñöôïc quyeàn haønh ñoäng can thieäp trong tröôøng hôïp y teá khaån caáp. Neáu ngöôøi kyù teân laø cha meï hoaëc ngöôøi giaùm hoä hôïp phaùp cuûa hoïc sinh thì vieäc kyù keát döôùi ñaây theå hieän söï ñoàng yù cho pheùp hoïc sinh tham gia vaøo caùc chöông trình cuûa Hoïc vieän Quoác teá EF, bao goàm caùc hoaït ñoäng ñöôïc cung caáp. Hoà sô chuaån bò Baûng ñieåm tieáng Vieät coù daáu xaùc nhaän cuûa tröôøng ñang hoïc Baûng ñieåm tieáng Anh Chöùng nhaän (chöùng nhaän taïm thôøi) hoaøn taát trung hoïc

Chöõ kyù cuûa Phuï huynh/ Ngöôøi giaùm hoä hôïp phaùp

Thö giôùi thieäu cuûa thaày coâ Baøi luaän caù nhaân veà lyù do du hoïc, muïc tieâu hoïc taäp, chuyeân ngaønh löïa choïn Baøi kieåm tra tieáng Anh cuûa Hoïc vieän Quoác teá EF hoaëc QPT/TOEFL/SLEP/IELTS

Ngaøy

www.ef.com/academy

53


Ñieàu khoaûn vaø Ñieàu kieän Vui loøng ñieàn vaø kyù teân ñaày ñuû vaøo Ñôn ñaêng kyù vaø noäp taïi vaên phoøng EF Vieät Nam. Neáu ñôn ñaêng kyù ñöôïc chaáp nhaän, chuùng toâi seõ göûi thö chaáp thuaän cuûa Hoïc vieän EF ñeå baïn tham gia khoùa hoïc, cuøng vôùi thoâng tin chi tieát veà keá hoaïch hoïc taäp cuøng caùc khoaûn phí vaø thôøi haïn thanh toaùn. Xin löu yù raèng khi baïn ghi danh trong voøng 30 ngaøy tröôùc khi khoùa hoïc baét ñaàu, chuùng toâi coù quyeàn thu phí dòch vuï phaùt chuyeån nhanh ñeå baïn nhaän ñöôïc thö chaáp thuaän sôùm nhaát coù theå. Phöông thöùc vaø thôøi haïn thanh toaùn * Phí ñaêng kyù laø US $300 cho taát caû caùc chöông trình. Phí ñaêng kyù khoâng ñöôïc hoaøn laïi trong baát kyø tröôøng hôïp naøo. Leä phí ñaêng kyù coù theå ñöôïc thanh toaùn tröïc tieáp taïi Vaên phoøng EF Vieät Nam hoaëc chuyeån khoaûn tröïc tieáp tôùi taøi khoaûn cuûa EF Vieät Nam. * Phí kyù quyõ: US $2,500, thanh toaùn trong voøng 7 ngaøy keå töø khi ñaêng kyù. Phí kyù quyõ seõ ñöôïc hoaøn laïi sau khi nhaø tröôøng nhaän ñöôïc hoïc phí hoaëc khi hoïc sinh bò töø choái visa (sau khi EF nhaän ñöôïc thö töø choái chính thöùc töø Ñaïi söù quaùn/Laõnh söï quaùn). Phí kyù quyõ seõ khoâng ñöôïc hoaøn traû trong caùc tröôøng hôïp khaùc. Khi hoaøn kyù quyõ, EF seõ traû ñuùng soá tieàn vaø loaïi hình tieàn teä ñaõ ñoùng. EF khoâng chòu traùch nhieäm vaø khoâng giaûi quyeát nhöõng phaùt sinh do cheânh leäch tæ giaù, laõi suaát. * Hoïc phí vaø phí kyù quyõ khoùa hoïc tieáp theo phaûi ñöôïc chuyeån khoaûn tröïc tieáp vaøo taøi khoaûn Hoïc vieän Quoác teá EF ôû nöôùc ngoaøi trong voøng 7 ngaøy keå töø khi hoïc sinh ñöôïc caáp visa. Hoïc phí chi tieát: Chöông trình Döï bò: hoïc phí caû naêm Chöông trình Tuù Taøi Quoác teá/ A-level/ Lôùp 9 - 10: 2 hoïc kyø ñaàu tieân Kyù quyõ khoùa hoïc tieáp theo: US $5,000 Hoïc phí vaø kyù quyõ khoùa hoïc ñöôïc chuyeån vaøo: Soá taøi khoaûn: 00007109 Ngöôøi thuï höôûng: EF Education First Ltd. Ngaân haøng: SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) Ñòa chæ: SEB-245 Park Avenue, 42nd Floor, New York, NY 10167 Leä phí chuyeån tieàn seõ do hoïc sinh vaø gia ñình chi traû. Löu yù khi chuyeån khoaûn: vui loøng ghi roõ teân hoïc sinh, tröôøng hoïc vaø khoùa hoïc ñaêng kyù. Phöông thöùc vaø thôøi haïn thanh toaùn cuï theå nhö sau: Hoïc sinh môùi ñaêng kyù Ñeå ñaûm baûo ñöôïc nhaän vaøo hoïc taïi Hoïc vieän Quoác teá EF, hoïc sinh phaûi noäp kyù quyõ cho khoùa hoïc ñaàu tieân ngay khi noäp phí ñaêng kyù. Phaàn coøn laïi cuûa hoïc phí seõ ñöôïc thanh toaùn trong voøng 60 ngaøy tröôùc khi khoùa hoïc baét ñaàu. Hoïc sinh ñang hoïc taïi Hoïc vieän Nhöõng hoïc sinh ñang hoïc taïi hoïc vieän, keå caû hoïc sinh hoïc chöông trình Döï bò, phaûi noäp kyù quyõ cho khoùa hoïc tieáp theo tröôùc ngaøy 1/3 haøng naêm. Phaàn coøn laïi cuûa hoïc phí seõ phaûi thanh toaùn ñaày ñuû trong voøng 60 ngaøy tröôùc khi naêm hoïc môùi baét ñaàu. Ñoái vôùi tröôøng hôïp ñoùng phí treã haïn, Hoïc vieän Quoác teá EF coù quyeàn ñình chæ hoaëc huûy boû chöông trình cuûa hoïc sinh maø khoâng hoaøn traû nhöõng chi phí ñaõ ñoùng tröôùc ñoù vaø tính phí 2% laõi suaát moãi thaùng treân soá hoïc phí coøn nôï. Chi phí Hoïc vieän Quoác teá EF baûo löu quyeàn ñöôïc ñieàu chænh hoïc phí vaø caùc chi phí khaùc khi coù nhöõng bieán ñoäng veà tieàn teä, tæ giaù, hoaëc nhöõng yeáu toá khaùch quan naèm ngoaøi taàm kieåm soaùt cuûa EF. Chi phí coù theå thay ñoåi trong quaù trình ñaêng kyù nhaäp hoïc. Chi phí coâng boá trong taøi lieäu naøy coù giaù trò cho caùc khoùa hoïc töø thaùng 1/2011 ñeán thaùng 8/2012. Caùc khoaûn phí seõ ñöôïc tính toaùn trong thaùng 8 cho naêm hoïc tieáp theo. Moïi söï thay ñoåi veà chi phí seõ ñöôïc thoâng baùo tröôùc. Chi phí khoùa hoïc bao goàm Hoïc phí, nhaø ôû, böõa saùng vaø toái töø thöù Hai ñeán thöù Saùu, böõa tröa vaø toái caùc ngaøy cuoái tuaàn, kieåm tra vieäc hoïc thöôøng xuyeân, tö vaán choïn tröôøng vaø chuaån bò hoà sô vaøo ñaïi hoïc, caùc baøi thi/kieåm tra trong chöông trình. Phí ñaêng kyù, taøi lieäu hoïc taäp, chi phí thi/kieåm tra caùc kì thi quoác teá khoâng bao goàm trong chi phí khoùa hoïc. Caùc chi phí khaùc NY OXF TOR VAN (USD) (GBP) (GBP) (CAD) Caùc hoaït ñoäng ngoaïi khoùa, tham quan hoïc taäp

750

475

475

825

Taøi lieäu hoïc taäp

600

375

375

650

Kyù quyõ nhaø ôû* (seõ ñöôïc hoaøn laïi khi traû phoøng)

250

175

175

250

*Phí seõ ñöôïc traû tröïc tieáp taïi tröôøng vaø ñöôïc hoaøn laïi khi traû phoøng maø khoâng coù ñoå vôõ, hö hoûng. Loaïi hình nhaø ôû Choã ôû taïi gia ñình baûn xöù ñöôïc bao goàm trong toaøn boä chi phí chöông trình, chæ tröø phaân vieän New York laø hoïc sinh seõ ôû kyù tuùc xaù. Ngoaøi ra, hoïc sinh coù theå löïa choïn choã ôû trong kyù tuùc xaù, caùc böõa aên ñöôïc phuïc vuï taïi caên-tin Hoïc vieän. Tuy nhieân, chi phí kyù tuùc xaù trong thôøi gian nghæ Giaùng sinh chöa ñöôïc tính ñeán. Do ñoù, hoïc sinh muoán ôû laïi kyù tuùc xaù trong kyø leã Giaùng sinh seõ ñoùng theâm moät khoaûn phí döïa treân thôøi gian thöïc teá. Lieân heä vaên phoøng EF Vieät Nam ñeå bieát theâm thoâng tin chi tieát. Khi ñaêng kyù, hoïc sinh ñöôïc pheùp yeâu caàu choã ôû theo nguyeän voïng. Hoïc vieän Quoác teá EF seõ döïa vaøo ñoù ñeå cung caáp choã ôû hôïp lyù, nhöng nhaø tröôøng khoâng buoäc phaûi cung caáp moät loaïi hình nhaø ôû hoaøn haûo cuï theå, seõ coù phöông aùn saép xeáp vaø thay theá neáu caàn thieát. Söï thay ñoåi ñeå thu xeáp choã ôû phaûi ñöôïc laäp baèng vaên baûn thoûa thuaän giöõa hoïc sinh vaø hieäu tröôûng nhaø tröôøng. Trong tröôøng hôïp thay ñoåi, hoïc sinh seõ vaãn chòu traùch nhieäm thanh toaùn veà choã ôû ñaõ ñaët tröôùc cho ñeán heát hoïc kyø.

54

Caùc ngaøy nghæ, leã Vaøo caùc ngaøy leã quoác gia, hoïc sinh taïi Hoïc vieän Quoác teá EF seõ ñöôïc nghæ theo lòch cuûa quoác gia ñieåm ñeán. Neáu hoïc sinh nghæ hoïc vaøo nhöõng ngaøy khoâng thuoäc lòch nghæ leã quoác gia, hoïc sinh seõ bò xem nhö vaéng maët. Neáu hoïc sinh trôû veà nöôùc hoaëc nghæ trong thôøi gian khoùa hoïc, phí aên ôû vaø caùc böõa aên seõ khoâng ñöôïc hoaøn laïi. Baát cöù hoïc sinh naøo muoán ôû laïi trong thôøi gian nghæ Giaùng sinh phaûi thoâng baùo cho nhaân vieân Hoïc vieän Quoác teá EF tröôùc ñeå ñaët choã. Muøa heø seõ raát khoù tìm choã ôû coù saün, tröø khi hoïc sinh ñeán hoïc khoùa hoïc ngoân ngöõ nhö laø khoùa hoïc chuaån bò cho chöông trình hoïc thuaät chính thöùc.

Ñöa röôùc taïi saân bay ñeán Xin vui loøng cho chuùng toâi bieát veà nguyeän voïng naøy trong maãu ñôn ñaêng kyù neáu hoïc sinh muoán ñaïi dieän EF ñöa röôùc taïi saân bay gaàn nhaát ñeán Hoïc vieän. Caùc khoaûn phí bao goàm caùc chi phí veà quaûn lyù, phí dòch vuï vaø giao thoâng vaän taûi. Vui loøng lieân heä vôùi vaên phoøng EF Vieät Nam ñeå bieát theâm thoâng tin chi tieát. Yeâu caàu hoïc thuaät Hoïc sinh ñöôïc yeâu caàu phaûi hoäi ñuû trình ñoä tieáng Anh cho vieäc nhaäp hoïc taïi Hoïc vieän Quoác teá EF. Hoïc sinh coù theå tham gia moät baøi kieåm tra Anh Vaên EF taïi vaên phoøng hoaëc cung caáp ñieåm soá TOEFL / IELTS cuûa mình cho nhaân vieân EF. Moãi chöông trình hoïc coù yeâu caàu veà trình ñoä tieáng Anh khaùc nhau. Vui loøng xem thoâng tin trang 26 - 35. Rieâng chöông trình Tuù taøi Quoác teá vaø A-level, hoïc sinh seõ laøm laïi baøi kieåm tra khi nhaäp hoïc taïi tröôøng. Neáu keát quaû kieåm tra khoâng ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu nhaäp hoïc cho caùc chöông trình cuûa Hoïc vieän Quoác teá EF, hoïc sinh ñöôïc yeâu caàu ñaêng kyù moät khoùa hoïc Anh ngöõ chuaån bò. Tieâu chuaån thi cuoái khoùa Hoïc sinh khoâng ñaùp öùng yeâu caàu trong caùc moân hoïc seõ khoâng ñöôïc tham gia caùc kyø thi quoác gia cuûa Hoïc vieän Quoác teá EF. Hoïc sinh seõ ñöôïc ñaùnh giaù ít nhaát hai laàn moät naêm. Caùc ñaùnh giaù seõ chuù troïng vaøo caùc yeáu toá sau: • Quaù trình hoïc taäp trong khoùa hoïc • Keát quaû kieåm tra theo baøi thi cuûa tröôøng • Chuyeân caàn • Noã löïc tham gia hoïc taäp taïi lôùp vaø veà nhaø • Khaû naêng thi ñoã taïi caùc kyø thi quoác gia Hoïc sinh khoâng ñaùp öùng ñöôïc caùc tieâu chí cuûa chöông trình seõ khoâng ñöôïc pheùp tieáp tuïc vôùi nhöõng khoùa hoïc löïa choïn ban ñaàu, nhöng seõ ñöôïc cung caáp moät khoùa hoïc thay theá hoaëc phaûi ruùt khoûi khoùa hoïc. Baûo hieåm y teá Taát caû hoïc sinh ñöôïc yeâu caàu phaûi coù baûo hieåm tai naïn vaø baûo hieåm y teá. Hoïc vieän Quoác teá EF giao quyeàn lôïi baûo hieåm cuûa hoïc sinh quoác teá cho Baûo hieåm Erika. Caùc chính saùch baûo veä nhaèm giaûm thieåu nhöõng chi phí phaùt sinh nhö tai naïn hay beänh taät, baûo hieåm cho vieäc maát maùt hoaëc troäm caép haønh lyù caù nhaân. Ñaày ñuû chi tieát baûo hieåm seõ ñöôïc göûi tôùi hoïc sinh cuøng vôùi xaùc nhaän ñoàng yù. Neáu hoïc sinh khoâng muoán tham gia baûo hieåm naøy, xin vui loøng cung caáp cho chuùng toâi moät baûn sao cuûa haõng baûo hieåm thay theá baèng tieáng Anh. Baûo hieåm y teá vaø tai naïn Erika NY OXF TOR VAN (USD) (GBP) (GBP) (CAD) Baûo hieåm Erika

/naêm

1,145

695

695

1,295

Baûo hieåm theå thao Erika

/naêm

115

65

65

135

Taøi saûn caù nhaân Hoïc sinh ñöôïc khuyeán khích coù baûo hieåm thích hôïp cho caùc tö trang, taøi saûn caù nhaân cuûa mình. Hoïc vieän khoâng coù traùch nhieäm ñoái vôùi baát kyø toån thaát hoaëc thieät haïi coù theå xaûy ra trong khi hoïc sinh ñang sinh soáng taïi nhaø hoaëc trong kyù tuùc xaù / nôi cö truù. Leä phí ñaêng kyù laïi Khi hoïc sinh coù yeâu caàu thay ñoåi sau khi ñaêng kyù khoùa hoïc, hoïc sinh seõ phaûi traû theâm US$120. Ñieàu naøy khoâng aùp duïng ñoái vôùi hoïc sinh ñaêng kyù theâm caùc khoùa hoïc khaùc. Huûy boû, chaám döùt vaø chính saùch hoaøn tieàn Taát caû caùc cam keát chaám döùt vaø huûy boû chöông trình caàn ñöôïc theå hieän baèng vaên göûi tôùi vaên phoøng EF Vieät Nam. Trong taát caû caùc tröôøng hôïp, leä phí ñaêng kyù, tieàn saùch vôû, chi phí thaêm quan daõ ngoaïi, phí phaùt chuyeån thö töø vaø phí Baûo hieåm seõ khoâng ñöôïc hoaøn laïi. Huûy boû tröôùc khi khoùa hoïc baét ñaàu • Huûy boû ít nhaát 60 ngaøy tröôùc khi khoùa hoïc baét ñaàu, hoïc sinh seõ phaûi traû 5% chi phí khoùa hoïc. Hoïc sinh seõ ñöôïc hoaøn traû phaàn coøn laïi cuûa chi phí khoùa hoïc, ngoaïi tröø nhöõng chi phí khoâng hoaøn laïi trong moïi tröôøng hôïp nhö ñaõ ghi ôû treân. • Huûy boû trong voøng 60 ngaøy tröôùc khi khoùa hoïc baét ñaàu, hoïc sinh seõ phaûi traû 15% hoïc phí. Hoïc sinh seõ ñöôïc hoaøn traû phaàn coøn laïi cuûa chi phí khoùa hoïc, ngoaïi tröø nhöõng chi phí khoâng hoaøn laïi trong moïi tröôøng hôïp nhö ñaõ ghi ôû treân. Huûy boû sau khi nhaäp hoïc Hoïc sinh huûy boû sau khi khoùa hoïc baét ñaàu, EF seõ giöõ laïi hoïc phí cuûa kyø ñang hoïc vaø kyø keá tieáp. Löu yù: nhöõng chi phí khoâng hoaøn laïi ñaõ ghi ôû treân seõ khoâng ñöôïc hoaøn traû trong moïi tröôøng hôïp. Neáu hoïc sinh rôøi tröôøng sau khi ñaõ laøm baøi thi hoïc kyø, hoïc sinh seõ khoâng ñöôïc hoaøn laïi baát kyø khoaûn phí naøo. Nhaäp hoïc treã, vaéng maët hoaëc thay ñoåi khoùa hoïc Nhaø tröôøng seõ khoâng hoaøn traû laïi hoïc phí neáu hoïc sinh nhaäp hoïc

EF International Academy | International Private High Schools

treã, hoaëc vaéng maët trong thôøi gian khoùa hoïc. Thôøi gian vaéng maët seõ khoâng ñöôïc hoïc buø vaøo cuoái khoùa hoïc. Neáu muoán thay ñoåi choã ôû sau khi ñeán tröôøng hoïc sinh phaûi coù söï chaáp thuaän cuûa Hieäu tröôûng nhaø tröôøng vaø maát phí haønh chaùnh ñeå saép xeáp. Caùc chính saùch cuûa Hoïc vieän EF Hoïc vieän ñaõ coù caùc chính saùch veà söùc khoûe vaø an toaøn, noäi quy, khen thöôûng vaø tröøng phaït, khieáu naïi, vaø truïc xuaát. Hoïc sinh seõ ñöôïc thoâng baùo veà caùc quy ñònh naøy bôûi Hieäu tröôûng khi ñeán tröôøng. Truïc xuaát Hoïc sinh ñöôïc nhaän döïa treân söï hieåu bieát vaø ñoàng yù veà caùc ñieàu khoaûn vaø quy ñònh cuûa Hoïc vieän Quoác teá EF. Hoïc vieän Quoác teá EF coù quyeàn truïc xuaát baát cöù hoïc sinh naøo vi phaïm nghieâm troïng nhöõng luaät leä cuûa tröôøng. Nhaø tröôøng seõ khoâng hoaøn traû baát kyø chi phí naøo trong tröôøng hôïp hoïc sinh bò truïc xuaát. Söùc khoûe Hoïc sinh phaûi khaùm söùc khoûe, tieâm chuûng phoøng caùc beänh truyeàn nhieãm theo maãu khaùm söùc khoûe cuûa EF tröôùc khi ñeán tröôøng. Trong moät soá tröôøng hôïp, hoïc sinh coù theå khoâng ñöôïc laøm thuû tuïc nhaäp caûnh khi chöa tieâm chuûng ñaày ñuû. Trong tröôøng hôïp hoïc sinh ñöôïc yeâu caàu phaûi tieâm vaccine sau khi tôùi tröôøng, hoïc sinh seõ phaûi ñi tieâm vaø traû phí ñaày ñuû, vaø khoaûn phí naøy seõ khoâng ñöôïc baûo hieåm chi traû. Hoïc sinh ñöôïc chaáp nhaän nhaäp hoïc treân cô sôû laø söùc khoûe phuø hôïp vôùi nhu caàu hoïc taäp cuûa khoùa hoïc hai naêm. Phuï huynh hoaëc ngöôøi giaùm hoä ñöôïc yeâu caàu phaûi thoâng baùo cho nhaø tröôøng baát kyø ñieàu kieän y teá naøo coù theå aûnh höôûng ñeán hieäu suaát hoïc taäp cuûa hoïc sinh, hoaëc haønh vi coù aûnh höôûng ñeán söï an toaøn chung trong tröôøng hoïc. Baát kyø tieàn söû beänh aùn naøo aûnh höôûng ñeán hoïc sinh cuøng vôùi caùc thoâng tin veà baát kyø loaïi thuoác hoaëc cheá döôïc theo yeâu caàu cuûa hoïc sinh phaûi ñöôïc theå hieän baèng tieáng Anh vaø nhaø tröôøng phaûi ñöôïc chia seû thoâng tin naøy, neáu caàn thieát. Hö haïi, maát maùt, hoûng hoùc Hoïc sinh coù traùch nhieäm boài thöôøng cho baát kyø thieät haïi naøo do hoïc sinh gaây ra cho taøi saûn cuûa tröôøng vaø gia ñình baûn xöù. Coâng khai thoâng tin Hoïc sinh vaø caùc baäc phuï huynh hoaëc ngöôøi giaùm hoä ñoàng yù raèng hình aûnh cuûa hoïc sinh hoaëc thaønh tích vaø thoâng tin chi tieát cuûa hoïc sinh coù theå ñöôïc söû duïng cho muïc ñích quaûng caùo maø khoâng caàn coù söï chaáp thuaän baèng vaên baûn hoaëc boài thöôøng. Baûo maät thoâng tin Ñeå ñaûm baûo cho quyeàn lôïi cuûa hoïc sinh vaø caùc khoùa hoïc, Hoïc vieän Quoác teá EF seõ thu thaäp thoâng tin lieân quan ñeán hoïc sinh: hoï teân, ngaøy sinh, giôùi tính, email, ñieän thoaïi...Nhöõng thoâng tin caù nhaân cuûa hoïc sinh seõ ñöôïc Hoïc vieän giöõ kín vaø khoâng cung caáp cho beân thöù ba. Khi kyù teân vaøo baûn ñaêng kyù, hoïc sinh vaø gia ñình ñaõ ñoàng yù ñeå thoâng tin cuûa hoïc sinh ñöôïc löu tröõ ôû moät quoác gia khoâng phaûi laø thaønh vieân cuûa Lieân minh Chaâu AÂu hoaëc Coäng ñoàng Kinh teá Chaâu AÂu. Traùch nhieäm cuûa hoïc sinh Baát kyø ñieàu khoaûn tham chieáu naøo thuoäc veà traùch nhieäm cuûa hoïc sinh cuõng thuoäc veà traùch nhieäm cuûa phuï huynh hoaëc ngöôøi giaùm hoä hôïp phaùp cuûa hoïc sinh. Ñieàu chænh Ñieàu kieän vaø Ñieàu khoaûn Hoïc vieän Quoác teá EF baûo löu quyeàn ñöôïc thay ñoåi, ñieàu chænh, boå sung caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn vôùi muïc ñích naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo vaø ñaûm baûo quyeàn lôïi cuûa hoïc sinh. Traùch nhieäm phaùp lyù Hoïc vieän Quoác teá EF seõ khoâng chòu traùch nhieäm trong nhöõng tröôøng hôïp caùc dòch vuï ñöôïc cung caáp bôûi Hoïc vieän Quoác teá EF bò ngöøng do coù lyù do chính ñaùng, khaùch quan beân ngoaøi, ví duï nhö caùc nghieäp ñoaøn tranh chaáp, naèm ngoaøi söï kieåm soaùt cuûa Hoïc vieän Quoác teá EF. Hoïc vieän Quoác teá EF seõ khoâng chòu traùch nhieäm veà maát maùt, thieät haïi, hoaëc gaây thöông tích cho ngöôøi hoaëc taøi saûn do thieân tai gaây ra, ngoaïi tröø tröôøng hôïp caùc traùch nhieäm phaùp lyù aùp duïng cuûa ñieåm ñeán. Toå chöùc coâng nhaän Hoïc vieän Quoác teá EF ôû New York, Oxford, vaø Torbay laø tröôøng IB Theá giôùi chính thöùc, ñöôïc pheùp giaûng daïy chöông trình Tuù taøi Quoác teá. Hoïc vieän Quoác teá EF phaân vieän Vancouver ñang laø öùng vieân theo ñuoåi caùc tieâu chuaån ñeå laø thaønh vieân tröôøng ñaøo taïo Tuù taøi Quoác teá chính thöùc cuûa theá giôùi. Chæ nhöõng tröôøng chính thöùc laø thaønh vieân cuûa IBO môùi ñöôïc giaûng daïy 3 chöông trình: Sô caáp (PYP), Trung caáp (MYP), Tuù taøi Quoác teá IB. Hieän traïng öùng vieân khoâng ñaûm baûo seõ trôû thaønh tröôøng chính thöùc. Thoâng tin theâm veà caùc tröôøng vaø chöông trình Tuù taøi Quoác teá, vui loøng xem trang web: www.ibo.org Hoïc vieän Quoác teá EF phaân vieän Oxford vaø Torbay ñöôïc coâng nhaän bôûi Hoäi ñoàng Anh. Hoïc vieän Quoác teá EF phaân vieän New York ñöôïc Tröôøng Ñaïi hoïc bang New York uûy quyeàn chính thöùc ñaøo taïo chöông trình trung hoïc Hoa Kyø. Taát caû caùc phaân vieän cuûa Hoïc vieän Quoác teá EF ñeàu thuoäc Toå chöùc Giaùo duïc EF. Chuùng toâi cam keát ñaõ ñoïc vaø ñoàng yù vôùi nhöõng Ñieàu khoaûn vaø Ñieàu kieän ghi treân. Chuõ kyù Phuï huynh:


Hoïc vieän Quoác teá EF naèm treân khuoân vieân ñeïp roäng 25 hecta, caùch trung taâm Manhattan cuûa thaønh phoá New York 40 phuùt ñi xe.

www.ef.com/academy

55


International Academy

Truï sôû chính EF Education First, Haldenstrasse 4, 6006 Luzern, Thuïy Só Tel: +41 41 417 4500

EF Hoà Chí Minh 510 Nguyeãn Ñình Chieåu Phöôøng 4, Quaän 3, Tp. Hoà Chí Minh, Vieät Nam Tel: (08) 3929 1340 / 3929 1341

EF Vancouver

EF Haø Noäi 92 Buøi Thò Xuaân Quaän Hai Baø Tröng, Haø Noäi, Vieät Nam Tel: (04) 3974 3210 / 3974 3211

EF New York

EF Torbay

EF Oxford

Hoïc vieän Quoác teá EF ñöôïc coâng nhaän bôûi: Hoïc Quoác teá EF taïi Oxford, ñöôïc coâng nhaän bôûi:

Hoïc vieän Quoác teá EF taïi torbay vaø Oxford ñöôïc coâng nhaän bôøi:

Hoïc vieän Quoác teá EF taïi torbay ñöôïc coâng nhaän bôøi:

Hoïc vieän Quoác teá EF taïi New York ñöôïc coâng nhaän bôøi:

Hoïc vieän Quoác teá EF taïi New York laø thaønh vieân cuûa:

Hoïc vieän Quoác teá EF phaân vieän New York Torbay vaø Oxford laø tröôøng IB Quoác teá chuyeân daïy chöông trình IB. Phaân vieän Vancouver ñang trong quaù trình chôø ñöôïc coâng nhaän chính thöùc Chæ coù nhöõng tröôøng ñöôïc toå chöùc Baèng Tuù Taøi Quoác Teá (IBO) caáp pheùp ñaøo taïo môùi ñuû ñieâu kieän ñeå ñöôïc pheùp ñaøo taïo nhöõng chöông trình sau: Chöông trình tieàu hoïc (PYP). Chöông trình trung hoïc cô sôû (MYP) hoaëc Chöông trình Baèng Tuù Taøi. ñeå bieát theâm thoâng tin veà chöông trình naøy, vui loøng xem taïi http://www.ibo.org

Lieân heä: (08) 39291340 (04) 39743210

www.ef.com/academy

EF International Academy Việt Nam  
EF International Academy Việt Nam  

Học viện quốc tế EF được thành lập đặc biệt dành riêng cho sinh viên quốc tế chuẩn bị vào các trường đại học giảng dạy bằng tiếng Anh. Chươn...