Page 1

∫ˆ‰. 2617

·ıÂÚ·˜ ™Y°XPONH A¢E™MEYTH EºHMEPI¢A TH™ IKAPIA™ ñ ª∞˚√™-π√À¡π√™ 2012 ñ TEYXO™ 110 NEA ¶EPIO¢O™ ñ TIMH ºY§§OY 1 EYPø °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 5 Aı‹Ó· 106 77, TH§. / FAX: 210 2281639 - 6821692 - 9954966, e-mail: ef.atheras@gmail.com

¶ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÛÙȘ

™∆√¡ ¢ƒ√ª√ ∆∏™

∞•π√¶ƒ∂¶∂π∞™ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 6˘ ÙÔ˘ ª¿Ë Î·È Û’ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÛÙȘ 17 ÙÔ˘ πÔ‡ÓË, Û˘ÓÙÂϤÛÙË ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜, Ô˘ ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È ÙȘ Ù‡¯Â˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ¢‡Ô Â›Ó·È Ù· ·ÚÈ· ÛËÌ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜. ∆Ô ÚÒÙÔ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Ó›ÎË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ·Ó¤ÙÚ„ ¤Ó· ÔÏÈÙÈÎfi ÙÂÚ·ÙÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û˘ÌÊÔÚ¤˜ ÙȘ Ôԛ˜ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Ë ·ÙÚ›‰· Ì·˜ Î·È ÁÈ· Ù· ·‰È¤ÍÔ‰· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Ï·fi˜ Ì·˜. ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂͤÏÈ͢, Â›Ó·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Û ΢ڛ·Ú¯Ë ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Û ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Î·È ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ÌÂÁ¿ÏÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜. √ Ï·fi˜ ÌÔÚ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Î·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘, ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ Ó›ÎË, Ô˘ ÈÛÙÒÓÂÙ·È ÔÏfiÎÏËÚË ÛÙÔ Ï·fi Ì·˜. ¶ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ, Ù· ·›ÙÈ· Î·È ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·˘Ù‹ ·Ó·ÙÚÔ‹. ∂Ì›˜ ı· ı¿Ï·Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÛÙ·ıԇ̠۠¤Ó· ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ô˘ ›¯Â ηıÔÚÈÛÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. °È· Ì·˜ ̤ÙÚËÛ Ôχ Î·È Û˘Ó¤‚·Ï ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, Ë ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Ó¤Ô˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ÙÔ˘ ∞ϤÍË ∆Û›Ú· ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™‡ÚÈ˙·, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÙÚÔ‹ ˘‹ÚÍ ηıÔÚÈÛÙÈ΋. ¶ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ Ù‡¯Ô˜ 86 Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì·˜, ÙfiÙ Ô˘ ›¯Â ÂÎÏÂÁ› Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™À¡ Û ËÏÈΛ· 33 ÂÙÒÓ ÁÚ¿Ê·Ì οÔȘ ÁÚ·Ì̤˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ ÓÂÚfi ÔÏÈÙÈÎfi, ÙȘ Ôԛ˜ ‹ÚıÂ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ. °Ú¿Ê·ÌÂ: «... ∏ ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ 600€ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È Â¿ÍÈ· ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ËÁ¤ÙË ÙÔ˘ ∞Ï. ∆Û›Ú· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÂÈ ÙÔÓ ËÁ¤ÙË Ì fiÚ·Ì·, Ô˘ ı· ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÔÙ‡ˆÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ... ™›ÁÔ˘Ú· οÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Û’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙfiÔ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ¯Â›ÌÌ·ÚÔ, Ì· Ô˘ ·‡ÚÈÔ ı· Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÚÌËÙÈÎfi ÔÙ¿ÌÈ.

∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ÛÂÏ›‰· 4 >

ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ª¿Ë & πÔ‡ÓË ∫·Ù¤ÚÚ¢ÛÂ Ô ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ıÚÈ¿Ì‚Â˘Û·Ó ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ™ÙËÓ πηڛ· Ô ™Àƒπ∑∞ ÙÚÈÏ·Û›·Û ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ Î·È ·Ó·‰Â›¯ıËΠÚÒÙË ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ ÓÔÌfi ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ¤‰Ú·

Ó·ÙÚÔ‹ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡ ›¯·Ì ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, fiÔ˘ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ ÔÚÁÈṲ̂ÓÔ Ï·fi Ì·˜, ËÙÙ‹ıËΠÙÔ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÛÙ· ÔÏÈÙÈο Ì·˜ Ú¿ÁÌ·Ù· Û fiÏË ÙËÓ ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙË ˙ËÌÈ¿ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜, ÙËÓ ÔÔ›· Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¯ÚˆÎÔ›· Î·È ÙÔÓ Ï·fi Ì·˜ ‰¤ÛÌÈÔ ÛÙÔ Í¤ÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î·È ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘ÌÊÔÚ¿˜ Î·È ˘ԉԇψÛ˘, Û ͤӷ ΤÓÙÚ· ÂÍÔ˘Û›·˜. √ ™Àƒπ∑∞ ˘‹ÚÍ ıÚÈ·Ì‚Â˘Ù‹˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, ·ÊÔ‡ ηÙfiÚıˆÛ ӷ ÂÍ·Ï·ÛÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ Î·È ·fi ¤Ó· ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ 4,6% Ô˘ ‹Ù·Ó, ¤ÊÙ·Û ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ 27% ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Û·Ó Ë Î˘Ú›·Ú¯Ë ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì·˜ ÛÎËÓ‹˜, Ô˘ ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο Ó· ‚ÁÂÈ Ë ¯ÒÚ· ·fi Ù· ·‰È¤ÍÔ‰· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, ÁÈ· Ó· Í·Ó·ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ô Ï·fi˜ Ì·˜ ÙËÓ ÂÏ›‰· Î·È ÙËÓ ¯·Ì¤ÓË ÙÔ˘ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·.

Ÿˆ˜ Û’ fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ¤ÙÛÈ Î·È ÛÙËÓ πηڛ· ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ η٤ÁÚ·„ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Ó›ÎË, ·ÊÔ‡ ÙÚÈÏ·Û›·Û ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ, Ì·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙË Ì¿¯Ë Ì ÌÈ· ‰‡Ó·ÌË 663 „‹ÊˆÓ Î·È ÔÛÔÛÙfi 10,15% Ô˘ ›¯Â ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2009 ¤ÊÙ·Û ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ª¿Ë Û ÔÛÔÛÙfi 19,91% Î·È 1177 „‹ÊÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ πÔ‡ÓË Û ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi 31,38% Î·È 1909 „‹ÊÔ˘˜, ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Ì ÌÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ 2,5% ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ. ∆ËÓ ›‰È· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ¿ÓÔ‰Ô Â›¯Â ÛÙÔ˘˜ ºÔ‡ÚÓÔ˘˜, fiÔ˘ ·fi 11 „‹ÊÔ˘˜ ÙÔ 2009 ¤ÊÙ·Û ÙÔ˘˜ 84, ηıÒ˜ Î·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ÓÔÌfi ÁÂÓÈο, fiÔ˘ ·fi 1519 ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2009 ¤ÊÙ·Û ÙȘ 6926 ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ πÔ‡ÓË, ÙÔ 25,5% ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Î·È ÙËÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ¤‰Ú·. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ˘‹ÚÍ ۛÁÔ˘Ú· ÂÎÏËÎÙÈÎfi Î·È ¤Ú· ·fi οı Úfi‚ÏÂ„Ë Î·È ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙËÓ ı¤ÏËÛË Î·È ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜ Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÔ̤˜ Î·È ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜, ÙȘ Ôԛ˜ Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÂıÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ¤¯ÂÈ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞ Î·È ¤¯ÂÈ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿

∂ÀÃ∞ƒπ™∆∏ƒπ√ È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰È·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∂∫ª ÛÙÔ ¡ÔÌfi Ì·˜ ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Î·È ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ Ï·fi Ù˘ πηڛ·˜ Ó· ÙÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó, ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ¢¯ı› Ë ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË Ô˘ Ô ™Àƒπ∑∞ - ∂∫ª η٤ÁÚ·„ ÛÙÔ ÓËÛ› Ì·˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘ÌÂ, fiÙÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ πηڛ·˜ Ô ™Àƒπ∑∞ ÙÚÈÏ·Û›·Û ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ‰‡Ó·ÌË, ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙfi ÛÙÔ 31,5 % Î·È ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ¤‰Ú· ÛÙÔ ÓÔÌfi Ì·˜. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ·˘Ù‹ ÈÛÙÒÓÂÙ·È ÂÍÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÛÙÔ Ï·fi Ù˘ πηڛ·˜ Î·È ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙȘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜

O

ÙÔ˘ ηٷ‚ÔϤ˜ Î·È ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜, Û ÌÈ· ÔÚ›· ·ÓÙ›ıÂÙË ·fi ·˘Ù‹Ó Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ ӷ ÛÙ·ıԇ̠¿ÍÈÔÈ Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ô˘ Ì·˜ ¤‰ÂÈÍÂ Ô Ï·fi˜ Ù˘ πηڛ·˜ Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ì ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÌÈ· ¿ÏÏË ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È Ù· ÔÚ¿Ì·Ù· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜ Î·È fi¯È ÛÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ Î·È ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ë ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô Ï·fi˜ Ì·˜ ÛÙËÓ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û·Ó Î·Ù·Ï‡Ù˘ ÁÈ· Ó· ˙ˆÓÙ·Ó¤„ÂÈ Í·Ó¿ Ë ÂÏ›‰· Î·È Ë ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· ÌÈ· ηχÙÂÚË ∂ÏÏ¿‰·.

ÙÔ˘ ηٷı¤ÛÂÈ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÂÁÎÚ›ÓÂÈ Î·È ÛÙËÚ›˙ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ¯ÒÚ· ÁÈ·Ù› Ì ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ô˘ Ô Ï·fi˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ı¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ˘ÔÙ¤ÏÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ·Ú·ÎÌ‹˜, Ô˘ ÙfiÛ· ηο ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ÛÙÔÓ Ï·fi Ì·˜, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó È· ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏ· Î·È ÙfiÛÔ Í‰ȿÓÙÚÔ· Ó· ÍÂÔ˘Ï¿Ó ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜. √ Ï·fi˜ ÌÔÚ› È· Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ Î·È Ó· ··ÈÙ› Ó· ÛÙ·ı› ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ Û·Ó ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ‹˜ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ ··Ú¤ÎÏËÙ· Ù˘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Î·È ÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈο ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ ÂÓÒÈfiÓ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ‰Â ·Ôχو˜ Û›ÁÔ˘ÚÔ ˆ˜ Ô ™Àƒπ∑∞ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ı· ÛÙ·ı› ·fiÏ˘Ù· Û˘ÓÂ‹˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Ï·fi Ô˘ ÙÔÓ Ù›ÌËÛ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚfiÔ, Ì ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘. ∏ Ó›ÎË ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ó›ÎË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÙÔÓ Ï·fi Ì·˜ ı· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ·˘Ùfi ı· Ê·Ó› Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·.

∞ÁÓ‹ ∫·ÏÔÁÂÚ‹ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ πÔ‡ÓË ÚÒÙË ÔÏÈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ ÓÔÌfi Ì·˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ô ™Àƒπ∑∞-∂∫ª Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ¤‰Ú· ÛÙË ÌÔÓÔ‰ÚÈ΋ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Ì·˜. µÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÂÎϤ¯ıËÎÂ Ë ∞ÁÓ‹ ∫·ÏÔÁÂÚ‹ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ∏ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ™¿ÌÔ ÙÔ 1966. ∂›Ó·È °ÂˆfiÓÔ˜, ÂχıÂÚË Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ Î·È ‰È·ÙËÚ› ηٿÛÙËÌ· ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÂȉÒÓ ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ ™¿ÌÔ˘. ∂›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓË Ì ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ ∫·Ú·ı·Ó¿ÛË Î·È ÌËÙ¤Ú· ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡, ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË. ∆Ô 1979 ¤ÁÈÓ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∫¡∂ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡. ∞fi ÙÔ 1998 Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢∏∫∫π Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û 2 ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Û·Ó ˘Ô„‹ÊÈ· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰È·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÓÔÌfi ™¿ÌÔ.


2 ñ ∫ÔÈÓˆÓÈο ∞˘ÙÔ› Ô˘ ʇÁÔ˘Ó

£¿Ó·ÙÔÈ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆

∞ı¤Ú·˜ / ª∞´√™-π√À¡π√™ 2012

™ÙÂÊ·Ó¿‰Ë ∫·ÏÏÈfiË ÂÙÒÓ 88 ÛÙȘ 4/1/12 ∆ÛÔ˘Ú‹˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ÛÙÔ ∆ÛÔ˘Ú¤‰ˆÓ ¶˘ÚÔ‚ÔÏÈÎfi˜ °È¿ÓÓ˘ ÛÙȘ 1/1/12 ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫‹Ú˘ÎÔ ∆ÚÈÎÂÚÈÒÙ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ÛÙȘ 2/1/12 ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫‹Ú˘ÎÔ §¤Ê·˜ ∑·¯·Ú›·˜ ÂÙÒÓ 89 ÛÙȘ 19/1/12 ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ™ÙÂÓÔ‡ °È·ÓÓԇϷ ÂÙÒÓ 95 ÛÙȘ 22/1/12 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ™ÎÚ›ÓÔ˘ ∞ÛË̛ӷ ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫‹Ú˘ÎÔ. ª¿Ì·ÏË ª·Ú›·, ÂÙÒÓ 66 ÛÙȘ 6/2/12 ÛÙÔ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ ªÈÓ›ÎÔ˜ ∏Ï›·˜, ÂÙÒÓ 85 ÛÙȘ 7/2/12 ÛÙÔ •˘ÏÔÛ‡ÚÙÈ ∫·Ú›Ì·ÓÏ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ÂÙÒÓ 82 ÛÙȘ 4/2/12 ÛÙÔÓ ÕÁ. ¶ÔχηÚÔ. ¶Ô˘ÚÁ¤˙Ë ∞ÚÁ˘ÚÒ ÂÙÒÓ 102 ÛÙȘ 19/12/11 ÛÙÔ ÃÚÈÛÙfi ƒ·¯ÒÓ. ∆Û·¯¿˜ µ·ÁÁ¤Ï˘ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË ÂÙÒÓ 1,5 ÛÙȘ 8/2/12 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ªÔ˘Û¤Ù˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÂÙÒÓ 96 ÛÙȘ 16/2/12 ÛÙÔ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ ™Ù·ÌÔ‡Ï˘ ¢. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÂÙÒÓ 104 ÛÙȘ 22/2/12 ÛÙË ¢¿ÊÓË ™·ÊÔ‡ ºÈÏÈÒ ÂÙÒÓ 80 ÛÙȘ 29/2/12 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· °È¿Î·˜ µ·Û›Ï˘ ÂÙÒÓ 104 ÛÙȘ 4/2/12 ÛÙÔ˘˜ §·„·¯¿‰Â˜ ºˆÎÈ·Ófi˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÂÙÒÓ 47 ÛÙȘ 5/3/12 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ∫Ô˘ÙԇʷÚ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ÛÙȘ 22/3/12 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ª·Ì·Ù¿ ™Ù. ∞ÁÁ¤Ï· ÂÙÒÓ 80 ÛÙȘ 14/4/12 ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ∫ÏÂÊÙÔÁÈ¿ÓÓË ∫ˆÛÙ›· ÂÙÒÓ 81 ÛÙȘ 30/3/12 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ª·˘ÚÔ‰fiÓÙË §ÂÌÔÓÈ¿ ÛÙȘ 17/4/12 ÛÙÔÓ ª·ÁÁ·Ó›ÙË ª·ÓÒÏ˘ ™Ù·Ì. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÂÙÒÓ 74 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÂÙ¿ÊË ÛÙÔÓ ª·ÁÁ·Ó›ÙË ÛÙȘ 4/4/12 ∆ÛÈÌ›‰Ë˜ ∏Ï›·˜ ÂÙÒÓ 70 ÛÙȘ 8/3/12 ÛÙÔ ∫·Ú·‚fiÛÙ·ÌÔ ªÔ˘Ï¿˜ µ·ÁÁ¤Ï˘ ÂÙÒÓ 98 ÛÙȘ 8/2/12 ÛÙÔÓ ÕÁ. ¶ÔχηÚÔ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª¿˙·Ú˘-∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙȘ 14/12/2011 ÂÙÒÓ 34.

¶ƒ√™º√ƒ∂™ ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˘ §·ÁˆÓ›Î· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ «∞ı¤Ú·» ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 100€ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘.

* * *

°È· ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ª¿˙·ÚË-∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ Ô˘ ¯¿Û·Ì ÛÙȘ 14.12.2011, ÚÔÛʤÚÔ˘Ì 100€ ÛÙÔÓ ∞£∂ƒ∞. √È ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘

* * *

√È ºÔ˘ÓÙÔ‡Ï˘ °È¿ÓÓ˘ Î·È Ë §›ÏÈ· ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË ÛÙËÓ ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∏Ï›· ∆ÛÈÌ›‰Ë Ô˘ ¤ı·Ó ÛÙȘ 8/3/12 ÛÙÔ ∫·Ú·‚fiÛÙ·ÌÔ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔÓ «∞ı¤Ú·» ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 50€.

* * *

√ ÷ڿϷÌÔ˜ Î·È Ë ∞ÚÁ˘ÚÒ ¶ÈÎÚÔ‰¿ÊÓË ÚÔÛʤÚÔ˘Ó 50€ ÙÔÓ «∞ı¤Ú·» ÛÙËÓ ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∏Ï›· ∆ÛÈÌ›‰Ë Ô˘ ¤ı·Ó ÛÙȘ 8/3/12 ÛÙÔ ∫·Ú·‚fiÛÙ·ÌÔ.

* * *

™ÙËÓ ÌÓ‹ÌË Ù˘ ª·Ú›·˜ ª¿Ì·ÏË Ô˘ ¤ı·Ó ÛÙȘ 6/2/12 ÛÙÔ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ, Ô Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ Î·È Ù· ·‰¤ÏÊÈ· Ù˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 50€ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· «∞ı¤Ú·˜».

* * *

√ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ¶ÂÙÚ¿Î˘ ÛÙËÓ ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ¶ÂÙÚ¿ÎË Î·È ™ÔÊ›·˜ ª·Î¿ ¶ÂÙÚ¿ÎË ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ «∞ı¤Ú·» ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 50€.

°ÂÒÚÁÈÔ˜ §·ÁˆÓ›Î·˜ [1929-2012] ‚›ˆÛÂ Î·È Îˉ‡ÙËΠÌÂ Û˘ÁΛÓËÛË Î·È Û‚·ÛÌfi ÛÙȘ 21 ∞ ÙÔ˘ ª¿ÚÙË ÛÙÔ ¡ÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÔÏ˘¿ÚÈıÌ˘ Û‡Ó·Í˘ ʛψÓ, ÁÓˆÛÙÒÓ, Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ Î·È ·ÏÈÒÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÙÔ˘, Ô ·Á·ËÙfi˜ Î·È Í¯ˆÚÈÛÙfi˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ ÙˆÓ ƒ·¯ÒÓ, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ Ô §·ÁˆÓ›Î·˜ ·fi Ù· ÕÏ˘Î· √ÈÙ‡ÏÔ˘ §·ÎˆÓ›·˜. ¢‡ÛÎÔÏ· ı· ͯ·ÛÙ› ÛÙȘ ƒ¿¯Â˜ Ù˘ ¡ÈηÚÈ¿˜ Ô ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi˜ Î·È Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ ·È‰·ÁˆÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ §·ÁˆÓ›Î·˜ Ô˘ ¿ÊËÛ ·Ïfi¯ÂÚ· Ù· ·ÓÂÍ›ÙËÏ· ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù· Ù˘ Ôχ¯ÚÔÓ˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÁÂÓȤ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜, Ù· ÔÔ›· Â› ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ‰›‰·Í Ì ÂÚ›ÛÛÈ· ˘ÔÌÔÓ‹, ·Á¿Ë Î·È ı¿ÚÚÔ˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙˆÓ ƒ·¯ÒÓ. ¡Â·Úfi ·ÏÈοÚÈ, Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ÊÈÏÔ‰Ô͛˜, Ì ‰È¿ıÂÛË Î·È Û‚·ÛÌfi ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘, ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠ‰¿ÛηÏÔ˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. √ °ÈÒÚÁÔ˜ §·ÁˆÓ›Î·˜ Â˘Ù‡¯ËÛ ̿ÏÈÛÙ· Ó· Û˘ÓÙ·ÈÚÈ¿ÍÂÈ Î·È Ó· ˙¢Á·ÚÒÛÂÈ ·ÚÌÔÓÈο Ì ÙË Ó·ڋ ·Ó¿ÍÈ· Î·È Î·ÏÔÛ˘Ó¿ÙË Û˘Á¯ˆÚÈ·Ó‹ Ì·˜ ‰·ÛοϷ Î·È ‰·ÛηÏÔ·›‰È, ÙËÓ ª·Ú›Î· ∞Ó‰Ú¤· ∫·ÚÔ‡ÙÛÔ˘, Ô˘ Ì·˙› ‰›‰·Í·Ó, ‰È··È‰·ÁÒÁËÛ·Ó Î·È ÛÊ˘ÚËÏ¿ÙËÛ·Ó ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·, ÙȘ „˘¯¤˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜. ∞Á¿ËÛ ·Ó˘fiÎÚÈÙ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È Ù· ·È‰È¿ Ì·˜, Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ §·ÁˆÓ›Î·˜ Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ ·Ó˘fiÎÚÈÙ· Î·È ·˘ıfiÚÌËÙ· ÙÔÓ ·ÓÙ¿ÌÂÈ„Â, ÙÔÓ ‰¤¯ÙË-

ÎÂ, ÙÔÓ ·ÁοÏÈ·ÛÂ Î·È ÙÔÓ ·ÊÔÌÔ›ˆÛ ÛÙÔÓ ÈÛÙfi Ù˘, Û·Ó Û˘ÓÙÔ›ÙË Î·È ¿ÓıÚˆÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· Úfiı˘ÌÔ˜ ÁÈ· οı ÙÔÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿. ∫·Ù·ÍÈÒıËΠӷ ‰ÂÈ ‰Âο‰Â˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÚÔÎfi‚Ô˘Ó ÛÙË ˙ˆ‹, Û·Ó ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È Â˘‰fiÎËÛÂ Î·È Â˘Ù‡¯ËÛ ӷ ÛÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙË Û˘ÓÙÚfiÊÈÛÛ¿ ÙÔ˘, ÙËÓ Î·Ï‹ Ì·˜ ª·Ú›Î·, ÌÈ· ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ Î·È ·ÍÈfiÏÔÁË Ê·Ì›ÏÈ·, Ì ·È‰È¿ Î·È ÂÁÁfiÓÈ·, ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Î·È ·Ó¿ÍÈÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. ÃÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ ı· ̷ηڛ˙Ô˘ÌÂ Î·È ı· ÙÈÌԇ̠ÙÔÓ Î·Ïfi Ì·˜ ¢¿ÛηÏÔ Î·È ·Á·Ë̤ÓÔ º›ÏÔ °ÈÒÚÁÔ §·ÁˆÓ›Î·. ∫·Ïfi Ù·Í›‰È Ó· ¤¯ÂÈ ÂΛ Ô˘ ¿ÂÈ... ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ 21/03/2012 ºÒÙ˘ ™·Ófi˜ ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜

∂˘¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙÔ ‚·Ú‡Ù·ÙÔ ¤ÓıÔ˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú· Î·È ·Ô‡, °ÈÒÚÁÔ˘ §·ÁˆÓ›Î·. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜ ª·Ú›Î· Ù· ·È‰È¿ Î·È Ù· ÂÁÁfiÓÈ·

™ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ŒÊ˘Á˜ ÁÈ· ¿ÓÙ· ·fi ÎÔÓÙ¿ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÓÙ· ‹ÛÔ˘Ó Ê¢Á¿ÙÔ˜ ·fi Ì·˜. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ Ӓ ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ·fi Ì·˜ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ˜ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙËÓ ¿‚˘ÛÛÔ Ù˘ ‡·ÚÍ‹˜ ÛÔ˘. Œ„·¯Ó˜ ÙË Ï‡ÙÚˆÛ‹ ÛÔ˘ ·fi ÙËÓ ÌÈ· ¿ÎÚË Ù˘ Á˘ ÛÙËÓ ¿ÏÏË, ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜ Î·È ÁÓˆÛÙÔ‡˜. ∆ËÓ ·Á¿Ë ÛÔ˘ Î·È ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÛÔ˘ ÙËÓ ÂͤÊÚ·˙˜ Ì fiÓÔ Ô˘ ÍÂˉԇÛ ̤۷ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ Î·È ÙË ÊÔÚ¿ ÛÔ˘. ŒÊ¢Á˜ Ì·ÎÚÈ¿ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿, ÙËÓ ¿ÏÏË ÛÙÈÁÌ‹, ‹ıÂϘ Ó¿ ‘Û·È ›Ûˆ. ∆ÔÓ fiÓÔ ÛÔ˘ ÙÔÓ ‹Ú˜ Ì·˙› ÛÔ˘. ◊ÛÔ˘Ó Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÂÏ¢ıÂÚ›· ÛÔ˘ Î·È ¤„·¯Ó˜ fiÚÈ· Ó· Û ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó. ∆· fiÚÈ· ·˘Ù¿ Ù· fiÚÈÛ˜ ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË, ˘ÂÚ‚·›ÓÔÓÙ·˜ Î·È Î·Ù·ÓÈÎÒÓÙ·˜ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯·ÌÔ‡ ÛÔ˘, Ô˘ ÛÎfiÚÈÛ˜ Á‡Úˆ ÛÔ˘ Û fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Û ÁÓÒÚÈÛ·Ó, Û ·Á¿ËÛ·Ó Î·È Û’ ·Á·Ô‡Ó. ¶¤Ú·Û˜ Û·Ó ¤Ó· ÔÓÂÈÚÈÎfi Ô˘ ‹ÚıÂ, ›‰Â Î·È ¤Ê˘Á ÁÈ·Ù› ‰Â ¿ÓÙÂÍ ÙËÓ ·ÂÚ·ÓÙÔÛ‡ÓË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. £· Ì›ÓÂȘ ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ ·Á·Ë̤Ó ̷˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ÎÈ ·˜ ÌË ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ ÛÔ˘ ‰Â›ÍÔ˘Ì fiÛÔ Û’ ·Á·‹Û·ÌÂ Î·È fiÛÔ Û’ ·Á·¿Ì ¿ÓÙ·.

∫·ÙÂÚ›Ó·, Michel, ¶¤ÚË, πÏÈ¿Ó·, µfiÚȘ

∞Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ª¿Ì·ÏË ∑‹˙Ë ª·Ú›·

ÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ºÏ‚¿ÚË ÛÙȘ 6 ¤Ê˘Á ·fi ÙËÓ ˙ˆ‹ Û ËÏÈΛ· ∆ 66 ÂÙÒÓ Ë ª¿Ì·ÏË ª·Ú›·-∑‹˙Ë Î·È ÂÙ¿ÊË ÛÙÔ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ. ∞ÓÙÈÛÙ¿ıËΠ̠ı¿ÚÚÔ˜ Î·È ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Â› Ì·ÎÚ‡ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ Â¿Ú·ÙË ÓfiÛÔ Ô˘ ÙËÓ Â›¯Â ÚÔÛ‚¿ÏÂÈ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÛÎÏËÚfi Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ·ÁÒÓ· ¤¯·Û ÙËÓ Ì¿¯Ë Î·È ¤Ê˘Á ·fi ÙËÓ ˙ˆ‹. √ ¯·Ìfi˜ Ù˘ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ fiÏË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ πηڛ·˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ ¤Ê˘Á Û ۯÂÙÈο ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ· ·ÏÏ¿ Î·È ÂÂȉ‹ Ë ˙ˆ‹ Ù˘ ÂÈʇϷÍ ÛÎÏËÚ‹ Ù‡¯Ë. ∂›¯Â ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ‰‡Ô ·È‰È¿ Ù· ÔÔ›· ¤¯·Û ̤۷ Û ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ù· ‰‡Ô ·fi ÙÚ·ÁÈο ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. ¶ÚÒÙ· ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ô ÁÈfi˜ Ù˘ ·fi Ì˯·Ó‹ Û οÔÈÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi Ôχ Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ¯¿ıËΠ̠ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Î·È Ë ÎfiÚË Ù˘. ∆‡¯Ë ÙÚ·ÁÈ΋, ÈÛÙÔÚ›· ·‚¿ÛÙ·¯ÙË Ô˘ Ô‡Ù Û ·Ú¯·›· ÙÚ·Áˆ‰›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ. ∞˘Ù‹ Ë ÙÚ·ÁÈ΋ Ì¿Ó· ÌfiÚÂÛ ÙÂÏÈο Ó· ÛÙ·ı› fiÚıÈ· Î·È Ó· ˙‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ Ù˘ ÌÔ›Ú·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ÛΤ„Ë Î·È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ÙËÓ ·Ó¿ÌÓËÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ù˘. ◊Ù·Ó ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ÂÚ›ÙˆÛË ·ÓıÚÒÔ˘, ¤Ó· ˘fi‰ÂÈÁÌ· Ì¿Ó·˜ Ô˘ ‹È fiÏË ÙËÓ ¯ÔÏ‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È Â›¯Â ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ Î·È Ó· ÛÙ·ı› Ì ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ‰›Ï· ÛÙÔ Û‡˙˘Áfi Ù˘, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ Ì·Ï·ÎÒÛÂÈ ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ fiÓÔ, ÁÈ· fiÛ· ›‰·Ó Î·È ¤˙ËÛ·Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ÔÚ›· ÛÙËÓ ˙ˆ‹. ºÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù·Í›‰È ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÈˆÓÈfiÙËÙ· ı· ÙËÓ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÁÈ· ¿ÓÙ· Ë ·Á¿Ë Î·È Ë ·Ô‰Ô¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÈ·ÓÒÓ Ù˘, fiÏˆÓ fiÛˆÓ ¤Ù˘¯Â Ó· ÙËÓ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ Ù· ÙÚ·ÁÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„·Ó ÙËÓ ˙ˆ‹ Ù˘. ∆ËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘, ¤Ú·Û ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, fiÔ˘ ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È ‰¤¯ÙËΠÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ÙfiÛÔ Â›¯Â ·Ó¿ÁÎË. °È’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ Î·È Ù· ·‰¤ÏÊÈ· Ù˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ πηڛ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÙËÓ ÊÚÔÓÙ›‰· Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ë ª·Ú›· ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙˆÓ. ∂˘¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ·ÎfiÌ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ô˘ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ‰›Ï· ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ñ 3

∞ı¤Ú·˜ / ª∞´√™-π√À¡π√™ 2012

∏ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù˘ ∫˘Ú’ ∞ÏËıÈÓ‹˜

Ù˘ ™ÒÛ·˜ ªÂÚÓ‹-¶Ï·Î›‰·

> ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜

˯٤ÓÈ˙ÂÓ ÙÔÓ ¿ÔÓ Ù˘ Î·È ÙÔ‡ÛÙÚÈÊÂÓ Î·È ÌÔ‡ÎÏ· Î·È ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙËÓ ÙÔ‡ÊÂÚÓÂÓ Ó· ‰Â› ˆ˜ ‹ÙÔÓ «ÎÔ‡ÎÏ·» Î·È Ù’ ¿ÏÏ· ‰˘fi Ù· ÈÔ ÌÈÎÚ¿ Ë µ¿Ûˆ Î·È Ë ª·Ú›· ˆÛ¿Ó ·ÚÓÈ¿ ˉԇ۷ÛÈÓ Î·È Î¿ÌÓ·Ó Ê·Û·Ú›·. ªÈ¿Ó Ì¤Ú·Ó Ï¤ Ô ¿ÓÙÚ·˜ ¤ οÌÓÂȘ ÎÈ ¤Ó’ ·ÁfiÚÈ; ·ÏÏ¿ ʂԇ̒ ∞ÏËıÈÓÈÒ ¿Ï ˆ˜ ı’¿Ó·È ÎfiÚË. ∫·È ϤÂÈ ÙÔ˘ Ô ∫‡Ú˘ ÌÔ˘ «·˘Ù¿ ÂÓ Ù· ÂÎÏ¤Ô˘ fï˜ ÙÔ ÊÒ˜ ÙˆÓ ÔÌ·ıÈÒ ÎfiÚËÓ ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ Ï¤Ô˘. ∆ˆÓ ·ÂÚÊÈÒ ÌÔ˘ ͤ¯·Û· Ó· Ò Ù· ãÓÔÌ·Ù¿ Ùˆ ¿Ì· Ô ÓÔ‡˜ ÈÛˆÛÙÚ·Ù› Á¤ÓÔÌ·È ¿Óˆ οو ¶›Û’ ·fi ÌÂ, ÙÔÓ ·ÚÊfiÓ Ï¤·ÓÙÔ ∫ˆÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, ÎÈ ·fi ÌÈÎÚ¿ÎÈÓ ÌÔ‡ÏÂÂÓ Ê·ÓÙ¿ÚÔÓ Ó· ÙÔÓ ÓÙ‡Óˆ Ù¿¯· ÌÔ˘ ‹ÙÔ ÏÔ¯·Áfi˜ Ì’ÔÏfi¯Ú˘Û· ÎÔ˘Ì¿ÎÈ· Î·È Ô‡ÏÔÓ Î·ÂÏÒÓÂÙÔ Î¿ı ÏÔ‹˜ η¿ÎÈ·. ªÂÁ¿ÏˆÛÂÓ Î·È ›Ù˘¯ÂÓ ·˘Ùfi Ô˘ ËÏ·¯Ù¿ÚÂÈ Î·È Î¿ı ÓÈ¿ Ù˘ ¡ÈηÚÈ¿˜ ‹ıÂÏÂÓ Ó· ÙÔÓ ¿ÚÂÈ. ¶›Û’ ·’ ·˘ÙfiÓ, ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓÂ, Ϥ·Ó ÙÔ §ÂˆÓ›‰· Ù¤ıÔÈÔÓ ÂÚ›ÂÚÁÔÓ ÌÈÎÚfiÓ Ô‡Ù Ô˘ ̷ٷ›‰·. ª¤Ú·Ó Î·È Ó‡¯Ù·Ó ‰Èfi‚·˙ÂÓ ÎÈ Ë Ï¿Ù·ÈÓÂÓ Ô ÓÔ‡˜ ÙÔ˘ ÎÈÔ‡ÏÔÓ ‚È‚Ï›· Á‡Ú¢ÁÂÓ ·˘Ùfi˜ ·Ê’ ÙÔ˘˜ ÓÔÓÔ‡˜ ÙÔ˘. √ ∫‡Ú˘ ·ÓËÛ‡¯·Â Ì‹ˆ˜ Î·È ÙÔ˘ ۷Ϥ„ÂÈ Î·È ¤Ó ‹ÍÂÚÂÓ Â›ÓÙ· Ó· ÂÈ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤„ÂÈ. ª· ›·Ó ÙÔ˘ ˆ˜ ÙÔ ÌÈÎÚfiÓ Â›Ó’ ÚÒÙÔÓ Ì˜ ÙË Ù¿ÍË ÎÈ Â›¯·ÓÙÔ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÌË ‚Ú¤ÍÂÈ £Èfi˜ Î·È ÛÙ¿ÍÂÈ. ∫È ¤ÁÈÓ ̤Á·˜ Û˘Áڷʤ˜ Î·È ‹ÁÚ·„ÂÓ ‚È‚Ï›· Ô˘ Ù· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÛÎÔÏ›·. √ ÙÚ›ÙÔ˜ Ô˘ ÛÙÔ ¯Ù›ÛÈÌÔÓ ¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ Â›¯ÂÓ Ù·›ÚÈ Ô‡ÏÔÈ ÙÔ ÚˆÙÔÌ¿ÛÙÔÚ·Ó ÁÓˆÚ›˙· ÙÔ §ÂÊÙ¤ÚË ∆Ô ÛÙÂÚÓÔ·›‰ÈÓ ÙÔ ÌˆÚfiÓ Ô‡¯·ÌÂÓ Í¯·¤„ÂÈ ı ӷ ÁÂÓfiÙ·Ó ‰¿ÛηÏÔ˜ ·È‰È¿ Ó· ‰·ÛηϤ„ÂÈ ÂÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ÊˆÓ¿˙·ÌÂÓ ·fi ÌÈÎÚfiÓ ¶·˘Ï¿ÎË Î·È ÙÔ Î·ÏfiÓ ÙÔÓ ∫‡ÚËÓ ÌÔ˘ Ϥ·Ó ÙÔÓ ¡ÈÎÔÏ¿ÎË ∫·È Ô Î¿ı’ ¤Ó·˜ ¯ˆÚÈÛÙ¿ ‹ÁÁÈÛÂÓ Ù’ ÔÓÂÈÚfiÓ ÙÔ˘ Î·È Ì¤Ó·Ó ÔÈ ı˘Û›Â˜ ÌÔ˘ ÂÓ ‹·ÛÈÓ ÙÔ˘ ‚ÚfiÓÙÔ˘. √ ·Ú˘ Ì’ Ô Î·ÎfiÌÔÈÚÔ˜ ·Ê’ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿Ó ÙËÓ ÙfiÛË ÎÈ ·Ê’Ù· ÔÏÏ¿ Ù· ‚¿Û·Ó· ›¯ÂÓ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ΢ÚÙÒÛÂÈ ∂Ó ‹·ÈÓÂÓ ÛÙÔ ¯Ù›ÛÈÌÔÓ ÌÔÓ¿¯· ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÎÈÔ‡ÏÔÓ Ì·ÍÔ‡ÏÈ· Á¤ÌÈ˙ÂÓ Ù’ ·Ì¿ÚÈ· Î·È Ù· Ú¿ÊÈ· ۇη ÍÂÚ¿, ·Ì‡Á‰·Ï· ʷΤ˜ ÚÔ‚‡ıÈ· Ï¿˚, Û· ̤ÚÌÈÁη˜ ËÌ¿˙¢ÁÂÓ Î·È Ô‡ÏÔÓ ÎÔ˘‚·Ï¿ÂÈ «Õ¯Ô˘ ÌÔ˘ ϤÂÈ ÎfiÚË ÌÔ˘ ¤¯ˆ ηο ÛËÌ¿‰È· Î·Ó ¤Ó·Ó ÎÔ‡ÈÓ ·‰ÂÈ·ÓfiÓ Î·ÌÈ¿ ‚˘Ù›Ó· ¿‰ÂÈ· ‹˙ËÛ· Ú¿Ì·Ù· ηο ÂÁÒ ÛÙË ÚÒÙËÓ ›ӷ ÎÈ ËÁχوÛÂÓ Ì·˜ ÙË ˙ˆ‹Ó ÙÔ Ï¿˚Ó ÌÈ· ‚˘Ù›Ó·». ∫È ËÓ¤Û΢„ÂÓ ÌÈ· Û˘ÊÔÚ¿ ÛÙË ¯ÒÚ·Ó ¤Ú’ ˆ˜ ¤Ú· Î·È ÙfiÙ ηٷÓfiËÛ· Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·. ∆ËÓ ¡ÈηÚÈ¿Ó ËÏÒÓÈ˙·Ó ·ÏÏfiÁψÛÛÔÈ Ê·ÓÙ¿ÚÔÈ ÎχÁ·ÛÈ, ÙÔ˘ÊÂΛ˙·ÛÈ Î·È ¯¿ÚÔ˜ fiÔÈÔÓ ¿ÚÂÈ Î·È ÌÈ· ˙ˆ‹ Ì·‡ÚË ˙ˆ‹ ÁÈ· Ô‡ÏÔ˘˜ ËÍÂΛӷ ÎÈ ËϿΈۤ Ì·˜ ∫·ÙÔ¯‹ Ì·˙›Ó Ì ̷‡ÚËÓ ›ӷ. ª· Ô ∫‡Ú˘ ÌÔ˘ Ô ¤Í˘ÓÔ˜ ‹ÍÂÚÂÓ ¯ˆÛÙÔΤÏÈ· ÌÔÓ ÎÔ˘ÓÙÔ˘Ú›‰È· ‹ ÊËÎÂÓ ÛÙÔ Û›ÙÈ ‰˘fi ‚·Ú¤ÏÈ· Î·È Ù· Ì·ÍÔ‡ÏÈ· ‹ÎÚ˘„ÂÓ Ì·ÎÚ¤ ·fi ÙÔÓ Ô›ÎÔÓ Î·È ÔÈ ÏËÛÙ¤˜ ‰Â ‚Ú›ÛηÛÈÓ Ìˉ¤ Î·È ¤Ó·Ó Û‡ÎÔÓ. ∆˜ ·›Á˜ Ì·˜ ÙȘ Ê¿·ÛÈÓ Ì·˙›Ó Ì ‰¤Î· Ú›ÊÈ· ÎÈ Ô ∫‡Ú˘ Û˘Ó·ÊfiÚÌÈÛÂÓ ÎÈ ‹ÙÔ Ì˜ ÙË Î·Ù‹ÊÈ· ÎÈ ÂÓÒ’ ÙÔ ·Ú¿Ô˜ ¿ıÚˆÔ˜ Î·È ÙÔÓ ™Ù·˘ÚfiÓ Â̷ٛ Ì ÙÔ˘˜ Ô¯ÙÚÔ‡˜ ÔÚÁ›˙ÂÙÔÓ ÎÈÔ‡ÏÔÓ ÙÔ˘˜ ‚ϷÛÙ‹Ì· ÛÙ’ ·Ì¤ÏÈ ÙÔ˘ Ë‹·ÈÓÂÓ ÎÈ · fiÓ·Ó ÌÔÓÔ¿ÙÈ ËÎÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ÔÈ ¯ˆÚÈ·ÓÔ› fiÔ˘ ÂÛÙ·˘ÚÔ¿ÙÂÈ. √È ‰˘fi ·‰ÂÚÊÔ› ÌÔ˘ ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÓ ÎÈ Ô ¿ÓÙÚ·˜ ÌÔ˘ Λ ‹ÙÔ √ §ÂˆÓ›‰·˜ ÛÙÔ ‚Ô˘ÓfiÓ Î·È Ô ÌÈÎÚfi˜ ÂΛÙÔ ËÚÒÛÙËÛÂÓ ·fi ‚·ÚÈ¿Ó ˆ˜ ›·Ó ÓÂÌÔÓ›· ·ÁÈÒ˜ ı· ÙÔÓ Ì·˙¿Ú·ÛÈÓ ÎÈ ·˘ÙfiÓ ÛÙËÓ ∞Ú‚·Ó›·

∏̤Ú˜ Ì·‡Ú˘ ∫·ÙÔ¯‹˜, ·ıÚÒÔÈ Ôı·Ì¤ÓÔÈ ÕÏÏÔÈ ·fi ÙË ÛÙ¤ÚËÛÈÓ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÛÎÔو̤ÓÔÈ. √ÎÙÒ‚ÚËÓ Ì‹Ó·Ó ÙÔÓ Ô¯ÙÚfiÓ Ë‹Ú·Ó ÙÔÓ ÎËÓ‡ÁÈ ∫·È ¤‚ÏÂÂÓ Ô›Ûˆ ÙÔ˘ Î·È fiÔ˘ ʇÂÈ Ê‡ÁÂÈ. ∫È Ë Û˘ÊÔÚ¿ ÌÂÁ¿ÏˆÓÂÓ ÎÈ ¤ÁÈÓÂÓ ¿ÏÏË ÙfiÛË ∫·È ·ÂÚÊfi˜ ÙÔÓ ·ÂÚÊfiÓ Á‡Ú¢ÁÂÓ Ó· ÛÎÔÙÒÛÂÈ. ∆· ‰˘Ô ÌÈÎÚ¿ ·‰¤ÚÊÈ· ÌÔ˘ ÂȘ ÙÔ ‚Ô˘ÓfiÓ ÂÙÔ‡Û·Ó ÎÈ ÔÈ ‰˘Ô ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÓ ÎÈ ·˘ÙÔ› ˘ÂÚÂÙÔ‡Û·Ó √ ÚÒÙÔ˜ ‹ÙÔ ÏÔ¯·Áfi˜ ·¿Óˆ ÂȘ ÙÔÓ °Ú¿ÌÌÔ ∫È ÔÈ ‰˘Ô ÌÈÎÚÔ› ÂȘ ÙÔ µÔ˘ÓfiÓ Û ¡ÈηÚÈ¿Ó Î·È ™¿ÌÔ √ §ÂˆÓ›‰·˜ ÛÙÔ ™ÙÚ·ÙfiÓ ‹ÙÔÓ Î·È ËÂÚ¤Ù· ŸÌˆ˜ ÙÔ˘˜ ··Ú¿ÙËÛÂÓ Î·È ÛÙ· µÔ˘Ó¿ Ë¤Ù·. ∫·È ‹‚ÏÂ· ÙÔÓ ∫‡ÚËÓ ÌÔ˘ fiÔ˘ ÛÙ·˘ÚÔÎÔȤÙÔ ∫È ·¤ÎÂÈ Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ·Ùfi˜ ÙÔ˘ Â¯Ù˘ȤÙÔ ÃÚÈÛÙ¤ ÌÔ˘ –ϤÂÈ- ʇϷ ӷ ÌËÓ ··ÓÙËıÔ‡ÛÈ ∫·È Ù·’ ·ÎÚÈ‚¿ ÌÔ˘ Ù· ·È‰È¿ ·ÏËÏÔÛÎÔÙˆıÔ‡ÛÈ. ∆ËÓ ÌÈ·Ó ‚Ï·ÛÙ‹Ì·Ó ¿ÁÚÈ·, ÙËÓ ¿ÏÏËÓ ÂÚÈοÏÂÈ ∫·È Ê·›ÓÂÙÔÓ Ë Ù·Ú·¯‹ Ô‡¯ÂÓ Ì˜ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. ∫·È ÁÒ Ë ‰fiÏÈ· ÚfiÛÌÂÓ· Ù· ÛÙÚÒÌ·Ù· Ó· ÏÈ¿Ûˆ ¡· Í·ψı› Ô ¿ÓÙÚ·˜ ÌÔ˘ Ó· ÙÔÓ Í·Ó·ÁηÏÈ¿Ûˆ ¶ÂÚ›ÌÂÓ·, ÂÚ›ÌÂÓ· Î·È Â›‰ËÛË Î·Ì›· ∂Ó Â›Ó’ Û· ÙÒÚ· ’ ·ÚˆÚÙ¿˜ Î·È ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ∂ÙfiÙ ›ٷÓ ÎÈ ·˘Ù‹ Ô˘ ÏÂÓ ∫Ú¿ÙÔ˜ ÂÓ ∫Ú¿ÙÂÈ ∫È ¤Ó· ÛËÌ¿‰ÈÓ ÚfiÛÌÂÓ· Ó’ ·ÚÙ› ·Ê’ ÙÔ ™ˆÎÚ¿ÙË. ∫È ·¤ ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔÓ Î·ÎfiÓ ÍÂΛÓËÛÂÓ Û·Ó ÌfiÚ· ∫È ¤ÁÈÓÂÓ ¤Ó·Ó Ì·ÎÂÏÈfiÓ ÔÏfiÎÏËÚË Ë ¯ÒÚ·. ∫·È ÎÂÈ Ô˘ ϤÙ ʿÓËÛ·Ó Î¿ÙÈ ¯ˆÚÔÊ˘Ï¿ÎÔÈ ∫È ËÛ¤ÚÓ·ÛÈ ÙÔ ∫‡ÚËÓ ÌÔ˘ Ô˘ÎÚ¿ÙÂÈÓ Ó· Ê˘Ï¿ÎÈ ◊ÙÔÓ ÁÂÌ¿ÙÔÓ ÙÚfiÊÈÌ· ÚÔ¿ÓÙˆ ·ÍÈÌ¿‰È ∫·È ÌÚÔ˜ ÛÙ· Ì¿ıÈ· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ‚¿ÏÔ˘ÓÙ·Ó ÛÙÔ ÛËÌ¿‰È «ÕÓÙ ÙÒ Ï¤ÂÈ ¿ÚÙ Ì ÎÈ ·Ê’ÙËÓ ·˘Ï‹Ó ÌÔ˘ ‰ÚfiÌÔ ∫·È ‰Â ÊÔÔ‡Ì·È Ô‡Ù ۷˜ Ô‡Ù ÙÔÓ ∞ÛÙ˘ÓfiÌÔ. ∫·È ·ÌÔϤڈ ÛÙÔ ÏÂÊÙfiÓ Î·È ¤Úˆ ÙÔ˘˜ ÍÔ›Ûˆ «°‡ÚÓ· ÌÔ˘Ï¤ Ô ∫‡Ú˘ ÌÔ˘ ÁÈ·Ù› · Û ڷ›Ûˆ ™ÙÚ·ÊÔÁ˘Ú›ÛÙÔ˘ ÛÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙ· ÁÏ‹ÔÚ· Ù۷ΛÛÔ˘ ∞ÁÈÒ˜ ·È¿Ûˆ Ó· ÂÙÒ Î·È · Ì ÙÔ˘ÊÂΛÛÔ˘. ∞Ï‹ıÂÈ·, ˆ˜ ÙÔ˘ ı‡ÌˆÛ· ÎÈ Ë ¶·Ó·ÁÈ¿ ·˜ Ì ÎÚ›ÓÂÈ ª’ ·˘Ùfi˜ ·Í¿ÚÁÔ˘ ÙfiηÌÓÂÓ ÁÈ· Ó· Ì’ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ, ∫·È Ù· ÌÈÎÚ¿ ˯¿ÛηÛÈÓ Ì ÙÚfiÌÔÓ ÎÈ ·ÔÚ›· ∫·È Û ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó ÙÔÓ Ì’ ¿ÏÏÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÍÔÚ›·. ∫È ·fiÌÂÓ· Û· ‚·ÛÔϤ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÏÂÓÙÚ¿‰· ∫È ‹Ù·Ó Ô›Ûˆ Ù· ηο Ô˘ ‘Ú¯fiÓÙ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¿‰· ªÂ Û ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ‹ÛηÛÂÓ Û·Ó ÓÙÔ˘ÊÂÎÈ¿ ÙÔ Ó¤Ô ◊ÚÙÂÓ ¯·ÚÙ›Ó Ô˘ ‹ÏÂÂÓ ÁÈ· ÏÔ¯·ÁfiÓ ÁÂÓ·›Ô ¶Ô˘ ËÚˆ˚ο Ì·¯fiÌÂÓÔ˜ ‹ÂÛÛÂÓ ÂȘ ÙÔ °Ú¿ÌÌÔ ∫·È Ì‹ˆ Û·Ï ÌÈ·Ó ÛÎÏËÚ¤Ó ÎÈ Ë ‰fiÏÈ· ÌÏ·˙È ¯¿Ìˆ …ªÂ ÙÔÓ Î·ÈÚfiÓ Ô ∫‡Ú˘ ÌÔ˘ ı· Á‡ÚÈ˙ÂÓ Ô›Ûˆ ∫È Â›‰· Ù· ʇÏÏ· ÛÙËÓ ·˘Ï‹Ó ÎÈ Ë‹Ú· Ó· ÛÎÔ˘›Ûˆ ™˘ÛÙËψ̤ÓÔ˜ ‹Ú¯ÂÙÔÓ ¿ Û ·ÁÈfiÓ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ ∫È Ô ¿ÁÈÔ˜ ·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘ ‹ÙÚÂÌÂÓ Û· ÙÔ Ê‡ÏÏÔ ◊ÚÙ·ÛÈÓ ÎÈ ¿ÏÏÔÈ Ó· ÙÔÓ ‰Ô˘Ó, ÔÏÏÔ› ÁÓˆÛÙÔ› Î·È Ê›ÏÔÈ ∫È ·Ì¤Ûˆ˜ ‹· ÎÈ ‹‚Á·Ï· ÙÔ Ì·‡ÚÔÓ ÌÔ˘ Ì·ÓÙ‹ÏÈ ∫·È ‹ÛÙÚÈ„· ÙËÓ ÌÔ‡ÚËÓ ÌÔ˘ ÙÔ ‰¿ÎÚ˘Ó Ó· ÛÊÔ˘ÁÁ›Ûˆ ∫·È ›· ˆ˜ ı· Í·ÙÌÈÛÙ› ÌfiÏȘ ı· ÙÔÓ ·ÁÁ›Ûˆ √È ÎÔÂÏÈÂ㘠ÌÔ˘ Á‡ÚÈÛ·Ó ÓˆÚ›˜ Û·Ó ËÛ¯ÔÏ¿Û· ∫·È Û· ÙÔÓ Â›‰·Ó Ì ¯·Ú¤˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔÓ Ë¯·Ï¿Û· ∫·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÙÔÓ ËÁηϛ˙ÔÓÙÔ, ÊÈÏÔ‡Û·ÓÙÔ˘ ÙÔ ¯¤ÚÈ ª· ΛÓÔ˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì¿ıÈ· ÌÔ˘ Û· Ó¿Ó’ ·’ ¿ÏÏ· ̤ÚË. ¶ÔÈ· ı˘Á·Ù¤Ú· ËÌÔÚ› ÙÔÓ ∫‡ÚËÓ Ù˘ Ó’ ·Ê‹ÛÂÈ ¶ÚÔ¿ÓÙˆÓ ¿Ì· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ È· Û·Ê›ÛÂÈ. ◊ÛÙÂÎ’ ·ÊÙÔ‡ÌÂÓÔÓ ÎÂÚ›Ó ÙË Ì¤Ú·Ó Î·È Ù· ‚Ú¿‰˘· ∫Èfi͈ Ó· ο̈ ÌÈ·Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿Ó ÔÙ¤ ÂÓ Â›¯· ¿‰ÂÈ·. ∞˜ ‹ÙÔÓ Ó’ ¿¯· ·ÂÚÊ‹Ó ‹ ¤ÛÙˆ ·Í·¤ÚÊË ¡· ÌÔ‡ÛÙÂÎ·Ó Ó· Ù¿˚˙· ÛÙËÓ Ì¿ÓÙÚ·Ó Î¿ÌÈ·Ó Û¤ÚÊË ∫·È ÌÔ‡ÏÂÂÓ Ë ÎfiÚË ÌÔ˘ «ı’ ·Ê‹Îˆ Ù· ™ÎÔÏ›· ∫·È ‘Áˆ ı· Û٤Έ ‰›Ï· ÛÔ˘ Û οı ‰ÈÛÎÔÏ›·.» ∂›ÂÓ ÙÔ Î·È ÙÔ ¤Î·ÌÂÓ Ë ÚÒÙË ı˘Á·Ù¤Ú· ∫·È ΛÓË ·Ú·ÛÙ¤ÎÂÙÔÓ ÛÙÔÓ ¿ÚÚˆÛÙÔÓ ·Ù¤Ú·. ∫·È ÌÈ·Ó Ô˘ Ϥْ Ô ·ÛÙÂÓ‹˜ ¤Ó·Ó °ÂÓÓ¿ÚËÓ Ì‹Ó· ÿÓÂÈ Î·È Ù·’ ·Ô‰¤ÏÔÈ· Ì˘·Ï¿ Ô˘ Ù’ ·ÔÌ›ӷ ∫·È ‚Ú›ÛÎÂÈ ÌÈ·Ó ·Ì·Ï·ÁÈ¿Ó Ô˘ Ë ÎfiÚË Ì·ÂÚ‡ÁÂÈ ∫·È ÎÔ‡ÙÛ·-ÎÔ‡ÙÛ· ÙÔ ‘ÛηÛÂÓ Î·È Î›ÓË ÙÔÓ Á˘Ú‡ÁÂÈ. ∫È ·¤ ·Ú¯›˙ÂÈ ÌÈ· ‚ÚÔ¯‹ ÎÈ ¤Ó’ ‹ÏÂÂÓ Ó· ¿„ÂÈ ∫·È ¯›ÏÂȘ Ê·ÓÔ˘ÚÁÈfiÈÙÙ˜ ÁÈ· ΛÓÔÓ Â›¯ÂÓ Ù¿ÍÂÈ. ∫·È „¿¯Â-„¿¯Â ‹‚ÚÂÓ ÙÔÓ Ë ÎfiÚË ÌÔ˘ ÂÓ Ù¤ÏÂÈ

ª· Ôı·Ì¤ÓÔ˜ ‹ÙÔÓ ÔÌÚfi˜ ÛÙÔ ¯ˆÛÔΤÏÈ. ◊ÚÙ·Ó ÏÔÈfi ‰˘fi ¯ˆÚÈ·ÓÔ› Ô˘ ̤ӷÛÈÓ ÈÔ ¤Ú· ∫·È ÔÈ Î·ÏÔ› Ì·˜ Á›ÙÔÓ˜ ÛÙÔ Û›ÙÈÓ ÙÔÓ ‹ÊÂÚ·. ∏ Ó‡¯Ù· ËÍ·ÛÙ¤ÚˆÛÂÓ Î·È ‹ÛÙÚ·ÊÙÂÓ Ë Ô‡ÏÈ· ∫·È ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙË ÛȈ‹Ó ÍÂÛΛ˙·Ó Ó˘¯ÙÔÔ‡ÏÈ·. ◊ÍÂÚ· ˆ˜ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·Ó ı’ ¿ÊÙ·ÓÂÓ ÛÙÔ §ÂÊÙ¤ÚË ∫·È ‹ÙÚÂÌ· ÌË Î·È Ê·Ó› Î·È ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘ ηÚÙ¤ÚÈ. ∫È ·Í¿ÊÙÔ˘ ¤ÊÙÔ˘Ó ÙÔ˘ÊÂÎȤ˜ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ÂÚÈ‚fiÏÈ ∫·È Ù·’ ·ÂÚÊÔ‡ ÌÔ˘ ÙË Î·Ú‰È¿Ó Ë¤Ù˘¯ÂÓ ÙÔ ‚fiÏÈ. ∫È Â›¯· ÛÙÔ Û›ÙÈÓ ‰˘Ô ÓÂÎÚÔ‡˜, ¤Ó·Ó ÛÙ· Û¿‚·Ó¿ ÙÔ˘ ’·˘Ù‹Ó ÙËÓ Ó‡¯Ù· ٤τ·Ó ԇϷ Ù· ‚¿Û·Ó¿ ÙÔ˘ ∫·È ÙÔÓ Î·ÏfiÓ ÌÔ˘ ·ÂÚÊfiÓ ¿‰ÈÎÔ ÛÎÔو̤ÓÔ ∫·È ÂÓ ‹ÍÂÚ· Ë ¤ÚËÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ Ó’ ·Ó·Ì¤ÓÔ. ∫È Ô ¿ÓÙÚ·˜ ÌÔ˘ ÂÈÓÙ¿ÁÈÓÂÓ; ¶Ô‡ ¯¿ıËΠÂÓ Í¤Úˆ ¡’ ¿¯ˆ ÎÈ ¤ÁÒ Ó· ÛÙ‹ÚÈÁÌ·Ó Ô˘ ÙfiÛÔÓ ˘Ôʤڈ ¡’ ¿ÌÂÈÓÂÓ ¿Óˆ ÛÙÔ ‚Ô˘ÓfiÓ; Œ¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÍÔÚ›ÛÂÈ; ∂›ÓÙ· ‰·ÈÌfiÓÔ˘ ‰‡Ó·ÌË ¿ÂÈ Ó· Ì·˜ ¯ˆÚ›ÛÂÈ; ∫È ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÏÏËÓ‹˜ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔÓ ÎÔÈÙÒÓ·; …’‚Ú¤ıÂÈÓ ÛÙÔ ·Ú·¤Ù·ÛÌ·Ó, ·ÏÏÈÒ˜ ı· ÙÔÓ ÛÎÔÙÒÓ· ∫·È ÎÂÈ Ô˘ ‹ÂÓ ¤ÚËÌÔ˜ ÛÙË ÍÂÓÈıÈ¿˜ Ù· ‚¿ıË ∂ÍÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ¿ÚÚˆÛÙÔ˜ Î·È ÌÔÓ·¯fi˜ ¯¿ıÂÈ. ŸÙ·Ó Ù· Û˘ÏÏÔ˚˙ÔÌ·È ÔÓ› Ë ·Ó·Ó¤ ÌÔ˘ ¶Ô‡ÙÔÓ ÊÙÂÚfiÓ Ë ˙‹ÛË ÌÔ˘ ÂȘ Ù· ‚Ô˘Ï¿˜ Ùã·Ó¤ÌÔ˘ ª· Ó· Ô˘ ‰fiıÂÈÓ ·ÊÔÚÌ‹ ÚÒÙÔÓ Ó· ηٷϋ͈ ∫·È ÙÔ ÎÔ˘‚¿ÚÈÓ ÌÈ·˜ ˙ˆ‹˜ Â‰Ò Ó· ÍÂÙ˘Ï›Íˆ. ∆’ ·‰¤ÚÊÈ· Ô˘ Ì’ ·fiÌÂÈÓ·Ó ÎÈ ÔÈ ÎfiÚ˜ ÌÔ˘ ÁÂÚ¿Û·Ó ¶·È‰È¿ ÎÈ ·ÁÁfiÓÈ· ο̷ÛÈÓ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÂÚ¿Û·Ó. ŸÛÔ˘˜ Û·˜ ÔÓÔÌ¿ÙÈÛ· ԇϒ ›Ӓ ·Ôı·Ì¤ÓÔÈ √È ‰˘Ô ÔÈ ÎfiÚ˜ ÎÈ ·ÂÚÊfi˜ ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿ ı·Ì¤ÓÔÈ ∫È ÂÓÒ ·¿ ÛÙËÓ Ú¿¯ËÓ ÌÔ˘ ÊÔÚÙÒÓÔÓÙ·È Ù· ¯ÚfiÓÈ· ªÂÙ¿ ¯·Ú¿˜ ÌÔ˘ ηÚÙÂÚÒ Ô‡Ú¯ÔÓ·ÙÈ ÙÚȘ ·ÁÁfiÓÈ·. °È· ÙËÓ Ì·ÎÚÔ˙ˆ˚·Ó ÌÔ˘ Ó· Ì¿ıÂÙ ˙Ëٿ٠ŒÓ ͤڈ ›ÓÙ· Ó· Û·˜ ˆ fiÛÔÓ ÎÈ ·Ó ·ÚˆÙ¿Ù ◊Ù·Ó Ë ÔÚÊ¿ÓÂÈ· Ô‡˙ËÛ· Û·Ó ‹ÌÔ˘Ó· ·È‰Ô‡Ï· ¶Ô˘ ·Ê’Ù· ‚·ıÂÈ¿ ¯·Ú¿Ì·Ù· ˉԇÏ„· Û· ‰Ô‡Ï·; ¡’ ¿ÓÙ· ‚·Ï¿ÓÈ· Ô‡„ËÓ· ÛÙË ¯fi‚ÔÏËÓ Ù· ‚Ú¿‰˘· °È· Ó· ÁÂÌ›˙ÂÈ Ë ÎÔÈÎÈ¿ ÌË ÁÔ˘ÚÁÔ˘Ú›˙ÂÈ ¿‰ÂÈ·; ¡’ ¿Ó·È ÙÔ Ï¿˚Ó, ÔÈ Ê·Î¤˜, ÙÔ Ì¤ÏÈÓ, Ù· ÚÔ˚ıÈ·; ∂Ó Í¤Úˆ ›ÓÙ· Ó· ÂÈÒ, ÂÓ Í¤Úˆ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ¡’ ¿Ó·È Ù· ‰ÒÚ· ÙÔ˘ £ÂÔ‡, Ì·Ó›Ù˜, ηÚÈ‚fiÏÔÈ °È· Ó’ ¿Ó·È Ù· ̈ÚfiÛ˘Î· ÛÙÔ Î¿Ùˆ ÂÚÈ‚fiÏÈ. ªfiÚÂÈ Î·È Ù’ ·ÁÚÈfi¯ÔÚÙ· ÙÛˆ¯Ô› ÎÈ ·ÁÓÔÛ˘Ú›‰È· ◊ Ó’ ¿Ó·È Ù· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿, ÎÔ¯›ÏÔÈ, ·ÙÂÏ›‰È·. °È· Ó’ ·Ó ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù· ηο Ô˘ Ù¿˙ËÛ· Î·È Ù’ ¿‰· ªÔÚ› Î·È Ó· ηٿÁÔÌ·È ·fi ÁÂÚ‹Ó ÛÎÏËÙ¿‰·. ◊ÛÙÂÎ’ ÔÏfiÚıË ÛÙË ˙ˆ‹Ó Î·È Ì¤Û· Û ·ÁÒÓ· ∫·È ÙȘ ÏËÁ¤˜ ÌÔ˘ ÁÈ¿ÙÚ¢Á· fiÛÔÓ ÎÈ ·Ó Ì’ ÂÏËÁÒÓ·. ŒÙÛÈ Î·È ÙÒÚ· ηÚÙÂÚÒ ÔÏfiÚıÔ˘ Î·È Ì ı¿ÚÚÔ˜ ¡¿ÚÙÂÈ Î·È Î›ÓË Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· Ì ¿Ú’ Ô Ã¿ÚÔ˜ ∑ÒÛ· ªÂÚÓ‹ ¶Ï·Î›‰· √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2011, πηڛ·

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

ªÏ¿˙ˆ: ÛÎÔÚ›˙ˆ ™¿ˆÛÂ: ÛÒ· ™ˆÊÚ¿ÓÔ˘: ¢˘ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¡ËÛÈÔ‡ ¶Ô˘ÚÁfi˜: ‚ÔËıfi˜ ÎÙ›ÛÙË °ÎÚ›ÊÈ·: ηÎÔ‚ÔÏȤ˜ µÏ·Ì̤ÓÔ˜: ÎÚ˘Ì¤ÓÔ˜ ¶Ô‡ÛÈ: ÔÌ›¯ÏË ∆ÛÈÁο˙ÂÈ: ÚÔ‚¿ÏÂÈ ∂ÎÏ¤Ô˘: ¤ÎÏÂÁ·Ó ∞ÁÈÒ˜: ·ÏÏÈÒ˜ ™˘Ó·ÊfiÚÌËÛÂÓ: ÂÎÓ¢ڛÛÙËΠª·ÍÔ‡ÏÈ·: ÙÚfiÊÈÌ· ÈÛÙÔΤÏÈ·: ÎÚ˘„ÒÓ˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú›‰È·: ¯·ÚÔ‡È· ∞Í¿ÚÁÔ˘: ÂÍ ¤ÚÁÔ˘: Â›Ùˉ˜ ™Î‡ÏÂ: ηÚÈÒÙÈÎË ¤ÎÊÚ·ÛË, ÚÔËÁÂ›Ù·È Î¿ÙÈ ... ™·Ê›ÛÂÈ: Û·ÛÙ›ÛÂÈ ™¤Úʘ: ÔÈÎfiÛÈÙ· ˙Ò· ∞ηϷÁÈ¿: ¢ηÈÚ›· ÈÛÙÔΤÏÈ: ÎÔ‡ÊÈ· ‚Ú¿¯È· Ô˘ ¤ÎÚ˘‚·Ó ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÈÚ·ÙÒÓ. 21. ∞Ó·Ó¤: ÛÙ‹ıÔ˜


4 ñ £¤ÛÂȘ - ∞fi„ÂȘ

∞ı¤Ú·˜ / ª∞´√™-π√À¡π√™ 2012

∆Ô «ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ» ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÛÙËÓ πηڛ· ∆Ô˘ °È¿ÓÓË ªÔ˘Ï¿, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘

°ÂÒÚÁÈÔ˜ ÷Ù˙ˉ¿Î˘, ÁψÛÛÔÏfiÁÔ˜ - ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, fiÙ·Ó ÙÔ 1929 ÂÈÛΤÊıËΠÙËÓ πηڛ· ÁÈ· Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÁψÛÛÈ΋ Ù˘ ‰È¿ÏÂÎÙÔ, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ ›¯Â ·ÎÔ‡ÛÂÈ, ¤ÌÂÈÓ ηٿÏËÎÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ Ì ÙËÓ ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÛÙÔ˘˜ ηıËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Û˘¯Ó¿ Î·È ÛˆÛÙ¿ ϤÍÂȘ ÁÓ‹ÛȘ Ù˘ ÔÈËÙÈ΋˜ ÔÌËÚÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. °È’ ·˘Ùfi ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘, ˘fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ‚·ıÂÈ¿˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋˜ ÊfiÚÙÈÛ˘ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ı·˘Ì·ÛÌÔ‡, ÔÓfiÌ·Û ÙËÓ πηڛ· “∫È‚ˆÙfi Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ˘”. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο, ÂÌ›˜ Ô˘ ˙‹Û·Ì ٷ ·È‰Èο Î·È ÂÊË‚Èο Ì·˜ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ πηڛ·, Ì ‚·ıÂÈ¿ Û˘ÁΛÓËÛË ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ·ÁÚ¿ÌÌ·ÙˆÓ ·Ô‡‰ˆÓ Î·È ÁÈ·ÁÈ¿‰ˆÓ Ì·˜, ·Ó¿ÌÂÈÎÙË Ì ϤÍÂȘ ·’ ¢ı›·˜ ·fi ÙËÓ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘, Ô˘ ÙfiÛÔ Ì·˜ Û˘ÁÎÈÓÔ‡ÛÂ Î·È Ì·˜ Ì¿Á¢ ÛÙ· °˘ÌÓ·Ûȷο Ì·˜ ¯ÚfiÓÈ·. ™ÎÔfi˜ fï˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÷Ù˙ˉ¿Î˘ Î·È Ë “ÂÚ› Ù˘ πηڛ·˜ ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘” ÛÔ˘‰·›· ÌÂϤÙË ÙÔ˘ - ı’ ·Û¯ÔÏËıÒ Ì’ ·˘Ù¿ Û ÂfiÌÂÓÔ ¿ÚıÚÔ ÌÔ˘. ∞ӷʤÚıËη ÛÙË ·Ú·¿Óˆ Ôχ ÙÈÌËÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ πηڛ· ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› ı· ‹ıÂÏ· ·˘Ù‹ Ó· ‰È¢ڢÓı› Î·È Ó· Á›ÓÂÈ “πηڛ· Ë ÎÈ‚ˆÙfi˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ˘ Î·È Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘”. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ, ÁÈ·Ù› Ë πηڛ· Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ “∫È‚ˆÙfi˜” fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ “Ï·˚ÎÒÓ Ì·˜ ·Ú·‰fiÛˆӔ, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ‚¿ıË ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ. ªÈ· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÍ·›ÚÂÙ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ, Â›Ó·È Î·È ÙÔ “ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ” Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ‚¿ıË ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ Î·È Ô˘, ·Ú¿ ÙȘ ηٷÈÁÈÛÙÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ·, Ô˘ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ·Ó ‹ ·ÏÏÔ›ˆÛ·Ó ·Ú·‰fiÛÂȘ ·Ó¿Ú¯·È˜ Ì ‚·ıÂȤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜, ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ Ú›˙˜, ·˘Ù‹, ¤ÛÙˆ Î·È “·Ô„ÈÏÔ̤ÓË”, fiˆ˜ ı· ÂÍËÁ‹Ûˆ ·Ú·Î¿Ùˆ, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ ·ÎfiÌË Û ÌÂÚÈο ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ µfiÚÂÈÔ˘ (™ÔÊÚ¿ÓÔ˘) ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, Ì ٿÛË fï˜, Î·È ÂΛ, Ó· ÂÎÏ›„ÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜, ı‡Ì· Î·È ·˘Ù‹, fiˆ˜ Î·È ÙfiÛ˜ ¿ÏϘ, Ù˘ ·‰ËÊ¿ÁÔ˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜. ∆Ô “ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ” ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ‹ Ù˘ §·ÌÚ‹˜ fiˆ˜ ϤÁ·Ì ÙfiÙÂ, ‹Ù·Ó ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ·ÏȤ˜ Î·È ÙȘ ÈÔ ·ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ Ï·˚Τ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ Ì·˜- ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ÈÔ ˘„ËÏ‹˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ·Á¿˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ◊Ù·Ó ¤ıÈÌÔ Ì ‚·ı‡Ù·ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ, Ì ηٷÁˆÁ‹ ·fi Ù·ÚˆÙÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈο ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜, Ù˘ ·ÓÂÈÙ‹‰Â˘Ù˘ ·Á¿˘ Î·È Ù˘ ¿‰ÔÏ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÚÔ˜ ÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ. ∆Ô “ÌÓËÌfiÓÈÔ” ‹Ù·Ó ÙÔ “ÎÔÈÓfi Á‡̷” Î·È Ë “ÎÔÈÓ‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË” ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ οı ¯ˆÚÈÔ‡, ·Ó‹ÌÂÚ· ÙÔ ¶¿Û¯· Û ÌÈ·Ó ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·¤Ú·ÓÙ˘ ¯·Ú¿˜, ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ·Á¿˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ∆Ô ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, fiÏÔÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ οı ¯ˆÚÈÔ‡,

fiÛÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ·Ó ηıfiÙ·Ó, fiÏÔÈ Ì·˙›, Á¤ÚÔÈ, Ó¤ÔÈ Î·È ·È‰È¿ ‰ËÏ·‰‹ ·fi ·Ô‡‰Â˜ Î·È ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÌˆÚ¿, Ì·˙¢fiÙ·Ó ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÎÎÏËÛ›·, Î·È ·Ó Ô Î·ÈÚfi˜ ‹Ù·Ó ηÏfi˜ Ù· ÙÚ·¤˙È· ÛÙËÓfiÙ·Ó ÛÙË Ï·Ù›· (·Ó fi¯È ÛÙ· ηÊÂÓ›·) Î·È Î·Ù¿ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ‹ ·Ú¤Â˜ ηıfiÙ·Ó ÛÙ· ÙÚ·¤˙È· Î·È ¿Ú¯È˙ ÙÔ ÛÂÚ‚›ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ‚Ú·Ṳ̂ÓÔ˘ È· ÎÚ¤·ÙÔ˜ Ì ÙÔ ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ ˙Ô˘Ì› ÙÔ˘, Û ÔÛfiÙËÙ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ¿ÙÔÌ· Ù˘ οı ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ‹ Ù˘ οı ·Ú¤·˜ Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› ÙÚÒÁ·ÓÂ Î·È ‰È·ÛΤ‰·˙·Ó, ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·Ó Î·È ¯fiÚ¢·Ó Û·Ó ÌÈ· ·Ú¤·, Ì ÙÔ ∫·ÚÈÒÙÈÎÔ ÎÚ·Û› Î·È ÙÔ ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙÔ ‚ÈÔÏ›, ·ÏÈfiÙÂÚ· ÙË Ï›Ú·, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Í¤ÊÚÂÓÔ Î¤ÊÈ Î·È Ó· ÍÂÛËÎÒÓÔ˘Ó Á¤ÚÔ˘˜, Ó¤Ô˘˜ Î·È ·È‰È¿ Û ¯ÔÚfi, Ì ÚÒÙÔ Î·È ·Á·Ë̤ÓÔ ¿ÓÙ· ÙÔÓ ·Ó¿Ú¯·ÈÔ “∫·ÚÈÒÙÈÎÔ”, Ô˘ ¤‰ÈÓ ¢ÈÔÓ˘ÛÈ·Îfi ΤÊÈ Û fiÏÔ˘˜. ™˘Ó¤¯È˙·Ó ÙÔ Ê·ÁÔfiÙÈ Î·È ÙÔ “ÁϤÓÙÈ” ̤¯ÚÈ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, Ô˘ Ô ·¿˜ ÎÙ˘Ô‡Û ÙËÓ Î·Ì¿Ó· ÁÈ· Ù· “·ÓٛϷÌÚ·”, fiˆ˜ ÏÂÁfiÙ·Ó ÙfiÙÂ Ë “ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·Á¿˘”, Ô˘ ϤÌ ۋÌÂÚ·, Î·È fiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‹Á·ÈÓ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, Ô˘ ‹Ù·Ó ‰›Ï·, ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Ó· Ú›ÍÂÈ fiÔÈÔ˜ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Î·È ÙÔ ‰ÒÚÔ ÙÔ˘ (¯ÚËÌ·ÙÈÎfi) ÛÙÔ ·¿, - ÔÈ ·¿‰Â˜ ÙfiÙ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÌÈÛıfi. ªÂ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤‚Á·ÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Î·È fiÏÔÈ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÔÈ ¯ˆÚÈ·ÓÔ›, ¤ÚÂ ӷ ·ÁηÏÈ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÊÈÏËıÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, Ó· Û˘Á¯ˆÚ¤ÛÔ˘Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Âı·Ì¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ›Û¯˘Â ˘Ô¯ÚˆÙÈο, ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ̷ψ̤ÓÔÈ Î·È ‰ÂÓ ÌÈÏÔ‡Û·Ó. ∫·È ·Ó ·˘ÙÔ› ‰›ÛÙ·˙·Ó Ó’ ·ÁηÏÈ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÊÈÏËıÔ‡Ó, οÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Á¤ÚÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, Û˘Ó‹ıˆ˜ Ô ÈÔ Û‚·ÛÙfi˜ Ô˘ ¤ÏÂÁÂ Î·È ·ÛÙ›·, ÙÔ˘˜ ¤·ÈÚÓ ·ÁηÏÈ¿, ÙÔ˘˜ ¤ÏÂÁ ‰È¿ÊÔÚ· ÏfiÁÈ· Î·È ·ÛÙ›· ̤¯ÚÈ Ó’·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÁÂÏÔ‡Ó Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ¤‚·˙ Ӓ ·ÁηÏÈ·ÛÙÔ‡Ó, Ó· ÊÈÏËıÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘Á¯ˆÚ¤ÛÂÈ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. ∫·È ¤ÙÛÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó È· “¯ıÚÔ›” ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÒÓ. ∞ÊÔ‡ ÙÂÏ›ˆÓÂ Î·È ·˘Ù‹ Ë ‰È·‰Èηۛ·, Ô˘ ı‡ÌÈ˙ ÁÈÔÚÙ‹ ÚˆÙÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋, Ì ÙËÓ ·Á¿Ë ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î˘Ú›·Ú¯Ô, fiÏÔÈ ¿ÏÈ, ·Á·Ë̤ÓÔÈ, Í·Ó·Á‡ÚÈ˙·Ó ÛÙ· ÙÚ·¤˙È· ÙÔ˘˜ Î·È Û˘Ó¤¯È˙·Ó ÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi ÁϤÓÙÈ ÙÔ˘˜, ̤¯ÚÈ Ô˘ ¿ÓÙÂ¯Â Ô Î·ı¤Ó·˜. ∂ΛÓÔ fï˜ Ô˘ ı¤Ïˆ Ó· ÙÔÓ›Ûˆ ȉȷ›ÙÂÚ·, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ¤‰ÈÓ ÙÔÓ È‰È·›ÙÂÚÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙÔ “ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ”, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ¤Ó·- ›Ûˆ˜ ÙÔ ÈÔ ÙÚ˘ÊÂÚfi- ·fi Ù· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· ¤ıÈÌ· Ù˘ πηڛ·˜, ‹Ù·Ó fiÙÈ ÙÔ ÎÚ¤·˜, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ¤ÙÚˆÁÂ Î·È ı· ÁÏÂÓÙÔ‡Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¯ˆÚÈfi, ‹Ù·Ó ÚÔÛÊÔÚ¿ Ï›ÁˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ·˘ÙÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·, Ô Î·ı¤Ó·˜ fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡ÛÂ, ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ·Ûı› ÙÔ ÎÚ¤·˜, ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ Î·ÙÛ›ÎÈ· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÎfiÛÈÙ·. (™ËÌ. Ôχ ·ÏÈ¿ ÙÔ ÎÚ¤·˜ ÚÔÛʤڷÓ ÔÈ ÙÛÔ¿Óˉ˜, Û·Ó “·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·” ÁÈ· Ù· ˙Ò· ÙÔ˘˜ Ô˘ ‚ÔÛÎÔ‡Û·Ó ÛÙÔ

“ÚÔ˘Ì¿ÓÈ” (‰¿ÛÔ˜) Ô˘ ·Ó‹Î ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‹Ù·Ó Î·È ∫ÔÈÓfiÙËÙ·, ·ÊÔ‡ Ì ™Ô˘ÏÙ·ÓÈÎfi “ÊÈÚÌ¿ÓÈ” Ù· ‰¿ÛË ÛÙËÓ πηڛ·, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙËÓ ¿ÏÏË ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ Ù· ‰fiÛË ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜, ·Ó‹Î·Ó ÛÙȘ ¢ËÌÔÁÂÚÔÓٛ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ì·˜, ÛÙȘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ ‹ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ πηڛ·˜. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ÚÔÛʤڷÓ ٷ ¯Ú‹Ì·Ù·, ‹Ù·Ó ¤Ó· ›‰Ô˜ ÌÈÎÚÔ› “¯ÔÚËÁÔ›”, fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ÎÏ·ÛÛÈ΋ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· Û˘Ó¤‚·ÈÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÙËÓ ÔÔ›·, Ôϛ٘ Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¤Î·Ó·Ó “¯ÔÚËÁ›Â˜” ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‹ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ “ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ˘”, Ô˘ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ· ÙÔ ÈÔ ÙÚ˘ÊÂÚfi ›Ûˆ˜ ¤ıÈÌÔ Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜, Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘, ‹Ù·Ó ‚·ı‡Ù·Ù· ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋, Û˘Ó‰ÂfiÌÂÓË Ì ÙË ¯·Ú¿ Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ÁÈÔÚÙ‹˜, ÙË §·ÌÚ‹ ‹ ¶¿Û¯·, Ô˘ ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÙÔ “ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ”, Ë ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙË ÌÂÁ¿ÏË, ‰È·¯ÚÔÓÈ΋, ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 1960, ÊÙÒ¯ÂÈ· ÙÔ˘, ‰ÂÓ ı· ¤Î·Ó ¶¿Û¯·, ÁÈ·Ù› fi¯È ÌfiÓÔ ÎÚ¤·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ, ¿ÏÏ· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ô‡ÙÂ Î·Ó „ˆÌ›. ∞˘Ù‹ Ë ˘¤ÚÔ¯Ë Ï·˚΋ ·Ú¿‰ÔÛË, ·˘Ùfi ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi, ÁÂÌ¿ÙÔ ·Á¿Ë, ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È ·ÓıÚˆÈ¿ ¤ıÈÌÔ, ¤¯ÂÈ ·‡ÛÂÈ È· Ó· ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯ˆÚÈ¿ ÙË πηڛ·˜ Î·È Û ÂΛӷ Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÙËÚ›ٷÈ, ÈÛ¯‡ÂÈ, Ï›ÁÔ ¤ˆ˜ Ôχ ÎÔ˘ÙÛÔ˘ÚÂ̤ÓÔ. ¶ÚÔÛˆÈο, ıˆÚÒ ÙËÓ “ÂÁηٿÏÂÈ„Ë” Î·È ÙÔ “ÎÔ˘ÙÛÔ‡ÚÂÌ·”, ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ˘¤ÚÔ¯Ô˘ Âı›ÌÔ˘, fi¯È ÌfiÓÔÓ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ· ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏË “·ÒÏÂÈ·” Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Ì·˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. ∂Ófi˜ Âı›ÌÔ˘ Ô˘ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ Ù· ÈÔ Â˘ÁÂÓÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∫·ÚÈÒÙÈ΢ „˘¯‹˜, ÙËÓ ·ÓıÚˆÈ¿, ÙËÓ ·Á¿Ë, ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ˆ˜ ·Í›· ÌÔÓ·‰È΋ Î·È ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙË, ¤Ú· ·fi ÛÙÂÚÂfiÙ˘·, ÚÔηٷϋ„ÂȘ Î·È Ù¿ÛÛÂȘ ÂÚȯ·Ú¿ÎˆÛ˘ ÛÙÔ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ ÙÔ˘ ÂÁˆÈÛÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ Ì·˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ ·fiÏ˘Ù·, fiÙÈ Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È Ë ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Í›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ Âı›ÌÔ˘, Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï˜, Ô˘ Ú¤ÂÈ, Î·È Î·ÏÒ ÁÈ ·˘Ùfi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ πηÚÈ·ÎÔ‡˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜, ÙÔÈÎÔ‡˜ Î·È ∞ıËÓÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Î·ı¤Ó· ∫·ÚÈÒÙË ¯ˆÚÈÛÙ¿, Ó· οÓÔ˘Ì fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ÁÈ· Ó· ·Ó·‚ÈÒÛÂÈ ·Î¤Ú·ÈÔ, fiˆ˜ Â› ·ÈÒÓ˜ ›Û¯˘Û (ÌfiÓÔ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ‰·¿ÓË ÌÔÚ› Ó’·ÏÏ¿ÍÂÈ ·ÊÔ‡ ÙÒÚ· ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó), Ì fiÏ· ÂΛӷ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Ô˘ ÚÔ·Ó¤ÊÂÚ·, Ù· ÔÔ›·, Î·È ÙÔ˘ ¤‰ÈÓ·Ó ÙËÓ ··Ú¿ÌÈÏÏË ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘. °È·Ù› ·˘Ùfi Ô˘ Û οÔÈ· ¯ˆÚÈ¿ Á›ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·, Ï›ÁË ‹ Î·È Î·ÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ “ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ” Ô˘ ÂÚȤÁÚ·„· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ, ·ÊÔ‡ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ¯ˆÚÈ¿, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ οÓÔ˘Ó Â›Ó·È Ó· ‚Ú¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÎÚ¤·˜ Î·È Ó· ÙÔ ÌÔÈÚ¿˙Ô˘Ó Ì ÙÔ ˙Ô˘Ì› Û οı ¯ˆÚÈ·Ófi, Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ì ÙÔ “ÌfiÙÔ” ÙÔ˘, Î·È ÌfiÏȘ Ù· ¿ÚÂÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Ó· Ê¿Ó Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘, Ϙ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜

ÎÚ¤·˜ Î·È Ó· ÙÔ ‚Ú¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÙÛÔ˘Î¿ÏÈ ÙÔ˘!!. ŒÙÛÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ·˘Ùfi ¤ıÈÌÔ Ì·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô, ·ÊÔ‡ Â¤˙ËÛ Â› ·ÈÒÓ˜, ÙÒÚ· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ¤Ó· “ηڢ‰fiÙÛÔÊÏÔ” ¯ˆÚ›˜ ÂÚȯfiÌÂÓÔ, ‰ËÏ. ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÂΛӷ Ô˘ ÙÔ ·Ó·‰Â›ÎÓ˘·Ó ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ˆÚ·›· ¤ıÈÌ· Ì·˜, Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi “·ÁÎÔÓfiÚÈ” Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Ì·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜. °È’·˘Ùfi Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ì·˜ Ó· οÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È, ÒÛÙ Ӓ ·Ó·‚ÈÒÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ Û’ÔÏÔÎÏËÚÔ ÙÔ ÓËÛ› Î·È Û’fiÏÔ ÙÔ˘ ÙÔ ÌÂÁ·Ï›Ô, fi¯È È· ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ô˘ ÙÔ Á¤ÓÓËÛÂ, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ È· ηӤӷ˜ ∫·ÚÈÒÙ˘ Ô˘ Ó· ÌË ÌÔÚ› Û‹ÌÂÚ· Ó’·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÎÚ¤·˜ ‹ „ˆÌ› ÙÔ ¶¿Û¯·, ·ÏÏ¿, ÁÈ· Ó· ÎÔÓÙÚÔÏ¿ÚÔ˘ÌÂ, Ó· ÊÚÂÛοÚÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ‚ÈÒÛÔ˘Ì ͷӿ, Ì›·Ì›·, fiϘ ÙȘ ·Í›Â˜ Ì·˜, ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÙËÚ‹Û·Ì ·Î¤Ú·È˜ Â› ·ÈÒÓ˜ Û ηÈÚÔ‡˜ ¯·ÏÂÔ‡˜, ÛÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ Ù˘ ÛÎÏËÚ‹˜ ÛÎÏ·‚È¿˜ Î·È Ù˘ ·›ÛÙ¢Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, Î·È Ì·˜ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó fiÚıÈÔ˘˜ Î·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙ˜ ÙËÓ ·ÓıÚˆÈ¿ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Ì·˜, Î·È Ô˘ ı· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· Ó’ ·ÓÙÈÛÙ·ıԇ̠ÛÙȘ Λ‚‰ËϘ ÍÂÓfiÊÂÚÙ˜ “ÓˆÙÂÚÈÛÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜” Î·È ÚÔ·ÓÙfi˜ ÛÙÔÓ §Â‚È¿ı·Ó Ù˘ ÈÛÔ¤‰ˆÛ˘ Î·È Ù˘ ·ÔÎÚÔ˘ÛÙÈ΋˜ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘, Ô˘ Ì·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÔÈ ÙÔÎÔÁχÊÔÈ ÌÂÁÈÛÙ¿Ó˜ ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ·‰›ÛÙ·ÎÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÈÔ ÌÂıÔ‰È΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÔÙ¤, ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ˘ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È È‰È·ÈÙÂÚÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ Ï·ÒÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ԯڈ̷ÙÈÛÌfi Î·È ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘˜ Û ̿˙· Ï·‰·Ú‹ Î·È ¿‚Ô˘ÏË, ¯ˆÚ›˜ Ù· ˙ˆÔÔÈ¿ ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÚÈ˙ÒÓ, ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ·Ú·‰fiÛÂˆÓ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ Ô ¿ıÏÈÔ˜ Î·È ·ÓÂΉȋÁËÙÔ˜ äÓÚ˘ ∫›ÛÛÈÁÎÂÚ, Û ¤Ó· ηٿÙ˘ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘, Ô˘ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ÙÔ µ‹Ì· ÛÙȘ 28-9-1997, ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛ˘ Î·È Ù·›ӈÛ˘ ÙˆÓ ÛÎÏËÚÔÙÚ¿¯ËÏˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Û˘Ì‚Ô‡Ï¢Â. > ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙË ÛÂÏ›‰· 1

™∆√¡ ¢ƒ√ª√ ∆∏™

∞•π√¶ƒ∂¶∂π∞™ ... ∂›Ó·È ¤Ó· ÛÙÔ›¯ËÌ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰Èı› Î·È ·˘Ùfi Û›ÁÔ˘Ú· ı· Á›ÓÂÈ, ·ÊÔ‡ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Ó¤· ÁÂÓÈ¿, Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÂÁ¿ÏË ÂÚ›Ô‰Ô ·Ô˘Û›·˜ Î·È ·Ú·Í›·˜. ŸÏÔÈ Ì·˙› ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi Ù·Í›‰È, ‰ÈfiÙÈ ÙȘ ÈÔ ˆÚ·›Â˜ ı¿Ï·ÛÛ˜ ‰ÂÓ ÙȘ ¤¯Ô˘Ì ·ÎfiÌ· Ù·Íȉ¤„ÂÈ Î·È ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ì ηÂÙ¿ÓÈÔ ÙËÓ Ó¤· ÁÂÓÈ¿.» ∂›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ÁÚ¿Ê·Ì ÙfiÙÂ Î·È ‹Úı·Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ó· Ì·˜ ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ۋÌÂÚ· ‰ÈηȈ̤ÓÔÈ Î·È ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ. ∞Ú¯›˙Ô˘Ì ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ‚ϤÔ˘Ì ͤʈÙÔ Î·È Ó· ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ. ∂›Ì·ÛÙÂ Â˘Ù˘¯Â›˜ Î·È ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ Ô˘ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÌÔÚÂ˘Ù‹Î·ÌÂ Î·È ÛÙËڛͷÌ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜, Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È. ™‡ÓÙÔÌ· Ô Ï·fi˜ Ì·˜ ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ̤Ú˜ Î·È ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ˆ˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ Ì·˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË Î·È Ì·˜ ÚÔÛٷهÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ì·˜ ı¤ÏÔ˘Ó ‰Ô‡ÏÔ˘˜ Î·È ˘ËÚ¤Ù˜ ÙÔ˘˜.


∞fi„ÂȘ ñ 5

∞ı¤Ú·˜ / ª∞´√™-π√À¡π√™ 2012

∏ °¡ø™∏ ∆∏™ ∞°¡√π∞™ ∂π¡∞π ™√ºπ∞, ∂¡ø ∏ ∂°∫§∏ª∞∆π∫∏ ™∫√¶πª√∆∏∆∞ ∂™Ã∞∆∏ ¶ƒ√¢√™π∞ ∆Ô˘ ∫ÒÛÙ· ∂. ƒfi˙Ô˘

> ™˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜

¢›ÓÔÓÙ·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔ˘˜ Î·È Î·ıÈÂÚÒÓÂÙ·È Ë ·˘ÙfiÌ·ÙË ÙÈÌ·ÚÈıÌÈ΋ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹. ∞ÔÙ˘¯Ë̤Ó˜ Î·È ıÓËÛÈÁÂÓ›˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ï·˚΋˜ ‚¿Û˘ Î·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÂȯÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÎÔÚ‚·Ó¿. ŸÏ· ·˘Ù¿ ı· ‹Ù·Ó ‰›Î·È· ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÛˆÛÙ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ·Ó Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÎÔÚ‚·Ó¿˜ ›¯Â ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÚÔ˚fiÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ Î·È ·ÎfiÌ· Ë ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÓÙfiÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∞Ï‹ıÂÈ·, Ì fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Ô‡ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ; ª· ·fi ‰¿ÓÂÈ·. ∂ÓÒ ˘‹Ú¯Â ‹‰Ë ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜, ‰·ÓÂÈ˙fiÌ·ÛÙ ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ (ÔÌfiÏÔÁ·) Î·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ ·fi ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ Ì ˘„ËÏ¿ ÂÈÙfiÎÈ·, fi¯È ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂϤÛÔÌ οÔȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰ËÌfiÛȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ‹ Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÔÌ οÔÈ· ·ÏÈ¿ ¯Ú¤Ë, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔÌ ‰›Î·È˜ ÌÂÓ, ·ÏÏ¿ ¿Î·ÈÚ˜ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜ ÛÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔ˘˜. •Ô‰Â‡ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰Âοڷ˜ ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ Ô ÓÂÔ¤ÏÏËÓ·˜. ªÂ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ (Ï·ÛÙÈÎfi ¯Ú‹Ì·) ˘ÔıË·ÂÈ Î·È ÙȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘. ∆Ô ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ·˘Í¿ÓÂÈ Ì ÂÎÚËÎÙÈÎfi Ú˘ıÌfi. £˘Ì¿Ì·È fiÙÈ fiÙ·Ó ¿ÎÔ˘Á· fiÛ· ¯ÚˆÛÙ¿Ì ٷ ‰È·ÈÚÔ‡Û· Ì ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Â‡ÚÈÛη fiÛ· ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ Î¿ı ŒÏÏËÓ·˜. ¶ÚÈÓ ·fi οÔÈ· ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó 300.000 ‰Ú¯ . ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È 2.500.000 ‰Ú¯. ¢ËÏ·‰‹ ÌÈ· ÙÂÙÚ·ÌÂÏ‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ 10.000.000 ‰Ú¯. ∫·È ÂÏ›‰· Ó· Ì·˜ Ù· ¯·Ú›ÛÔ˘Ó ÔÈ Í¤ÓÔÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, ‰È·Ú¿Í·Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¤ÁÎÏËÌ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ì·˜.

Ÿ¯È ÌfiÓÔ ¤Û·Ì Ì ٷ ÌÔ‡ÙÚ· ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·È ÙÔÓ Â˘‰·ÈÌÔÓÈÛÌfi Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÛ·Ì ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ηÏÔÂÚ·Û¿ÎÈ·, ÔÓËÚÔ‡ Î·È Î·¿ÙÛÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ›¯ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ∂ÏÏËÓÈÎfi ÊÈÏfiÙÈÌÔ, ·ÏÏ¿ Â› ϤÔÓ ¯ÚÂÒÛ·Ì ÙȘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜ Ì ¤Ó· ˘¤ÚÔÁÎÔ ¯Ú¤Ô˜ Ô˘ ÌfiÓÔ ‰˘ÛÙ˘¯›· ÚÔÔȈӛ˙ÂÈ ÁÈ’ ·˘Ù¤˜.”

™Àª¶∂ƒ∞™ª∞∆π∫∞, ¤ÁÚ·Ê· ÙfiÙÂ: “∆ÂÏÈο, ·Ó ı¤Ï·Ì ӷ Û˘ÓÔ„›ÛÔÌ ˘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Èٛ˜ Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ηÎÔ‰·ÈÌÔÓ›·˜ ı· ··ÚÈıÌÔ‡Û·ÌÂ: 1. ∏ ·ÓÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ, ÂÎÙfi˜ ·ÂÈÚÔÂÏ¿¯ÈÛÙˆÓ ÂÍ·ÈÚ¤ÛˆÓ, Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ §·fi Ì ۇÓÂÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô, Ì ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ÚÔÙÂÚËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Ê˘Ï‹˜ Î·È ÙˆÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì ¢¤ÏÈÎÙË, ·ÓÙÈÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈ΋ Î·È ‰›Î·ÈË ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÍÔ˘ÛÈÒÓ Î·È Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙÂÚÔ˘˜ Î·È ËıÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. 2. ∏ ·ÓÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÂÎÙfi˜ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÍ·ÈÚ¤ÛˆÓ, Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó: ·fi ÙÔ ÎÔÓÙfiÊı·ÏÌÔ „¢ÙÔÛ˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘˜, ÙÔÓ Êfi‚Ô Ù˘ ‰›ˆÍ˘, ÙËÓ ÚÔÛ‰ÔΛ· ÙÔ˘ ÚÔ˘ÛÊÂÙÈÔ‡, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÎÔ˘Ì·ÚÈ¿, ÙÔ ÙÔÈÎÈÛÙÈÎfi - Û˘ÁÁÂÓÈÎfi - ÁÓˆÚÈÌÈ·Îfi Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ÁÈ· Ó· ÂÎϤÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙÂÚÔ˘˜, ·ÍÈfiÙÂÚÔ˘˜ Î·È ËıÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ Î·È Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó, ÔÈ ›‰ÈÔÈ, ÂÓÙ·ÙÈο Î·È ·Ú·ÁˆÁÈο ¯ˆÚ›˜ Û·Ù¿Ï˜, „¢ÙÔÂ˘Ì¿ÚÂÈ· Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÛÌfi. 3. ∆Ô ·ÈÒÓÈÔ Ê˘ÏÂÙÈÎfi ÂÏ¿Ùو̷ Ì·˜, Ë ÂıÓÈ΋ ‰È¯fiÓÔÈ·, Î·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Ë ·Ó¿ÌÂÈÍË ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ Û’ ·˘Ù‹Ó, Ô˘ ÙËÓ ÚÔηϤ۷Ì ‹ ÙËÓ ·Ó¯ı‹Î·Ì ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ ·ÎÚ¿‰·ÓÙ·,

Ë Î¿ı ÏÂ˘Ú¿, fiÙÈ ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ù˘ ͤÓÔÈ ÚÔÛٿ٘ Â›Ó·È ˘ÂÚ¿Óˆ ¿Û˘ ˘Ô„›·˜ ÂıÓÈ΋˜ ‚Ï¿‚˘. ∆ˆÓ ÙÚÈÒÓ ·˘ÙÒÓ Î·ÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ̇ÚÈ· ¤ÔÓÙ·È. ∆· ‰‡Ô ÚÒÙ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì ۯ¤ÛË Ê·‡ÏÔ˘ ·ÎÏÔ˘. º·‡ÏÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÂÎÊ·˘Ï›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ì ‰ËÌ·ÁˆÁ›· Î·È ÚfiÛηÈÚË „¢ÙÔÂ˘Ì¿ÚÂÈ· ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜. ∂ÎÊ·˘ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ôϛ٘ „ËÊ›˙Ô˘Ó ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜, ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÙÔ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌÔ ·ÙÔÌÈÎfi, ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ‹ ¤ÛÙˆ ÙÔÈÎfi ‹ Û˘ÓÙ¯ÓÈ·Îfi Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘˜. ∞Ó ÙÒÚ· ‚¿ÏÔÌ ̷˙› Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Î·Îfi Î·È Î¿ÓÔÌÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Î·È ÚÔÛı¤ÛÔÌÂ Î·È ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË Èı·ÓfiÙËÙ· Ù˘ ÙÂÚ·ÙÔÁ¤ÓÓËÛ˘ ÂıÓÔÛˆÙ‹ÚˆÓ Î¿ı ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘...Â, ÙfiÙÂ, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÂÏÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ó’ ·ÔÚ› ηÓ›˜ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÔÌ ˆ˜ ¤ıÓÔ˜ Î·È ÎÚ¿ÙÔ˜ ·ÎfiÌË.”

™∆∞ ∂¶√ª∂¡∞ Ã√¡π∞ ∆ËÓ ·ÊÚÔÛ‡ÓË Ê¿ÓËΠӷ ‰È·‰¤¯ÂÙ·È, ÁÈ· Ï›ÁÔ, Ë Û‡ÓÂÛË Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ·fi ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ™ËÌ›ÙË, Ì ÛÎÔfi Ó· Ì·˜ ‰Â¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ √¡∂ (√ÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ŒÓˆÛË) Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¤ÁÈÓÂ, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ·ÔʇÁÔÌ οÔȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ “Ì·˚ÌÔ˘‰È¤˜”, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È. ŒÂÈÙ·, ˙ËÙ‹Û·Ì ӷ ÔÚÁ·ÓÒÛÔÌ οÔÈÔ˘˜, Ï·ÌÚÔ‡˜!!, √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜, ·Ú¿ ÙË ÊÙүȷ Ì·˜, ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ, ·ÊÔ‡ ÙËÓ ·ÚÁ‹Û·Ì ·ÂÏÈÛÙÈο, ¤ÂÈÙ·, Ì ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ˆ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›·, ˘ÔÁÚ¿„·Ì οı ›‰Ô˘˜ ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ. √È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜, ·Û‡‰ÔÙÔÈ, ·ÓÂͤÏÂÁ¯ÙÔÈ

Î·È ·¯˘Ï¿ ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓÔÈ, ÚÔÛÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·Ó¿ıÂÛ˘: ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜, ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Î·È Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ Ê‹Ì˘, ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÛ¿, ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ, Î·È ·˘Ù¿ ·fi Ù· ‰·ÓÂÈο ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. ∏ ·Ë‰È·ÛÙÈΤ˜ Û·Ù¿Ï˜ Û˘Ó¯›ÛÙËηÓ, Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜, Ì ‰·¿Ó˜ ηı’ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹Ó Î·Ù·Û΢ÒÓ Î·È Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ (ÔÏÈÎÒÓ Î·È ÌË) ÛÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ‰ÈÛÙ·ÁÌfi˜ Ó· Íԉ¢ÙÔ‡Ó Î·È ‰ÈÏ¿ÛÈ· ·ÎfiÌË ÔÛ¿ ·fi Ù· ηÓÔÓÈο, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù¿Ù˘ÛÙÔÈ, ˘Ô˘ÚÁÔ› Î·È ¿ÏÏÔÈ ÎÚ·ÙÈÎÔ‰›·ÈÙÔÈ, ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ‹ ÙË “Ì›˙·”.

™∏ª∂ƒ∞ ¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ·˘Ù¿, ‚ϤÔÌ ˆ˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ ÂȉÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ οÔÈˆÓ ÛÔÊÒÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘, ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó Ù· ÔϤıÚÈ· Ï¿ıË Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Ì ̷ıËÌ·ÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙËÓ ˘ÂÚ¯Ú¤ˆÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ŒÙÛÈ, Ì ٤ÙÔÈ· ·ÊÚÔÛ‡ÓË, ̤۷ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÂÙÚ·Ï·ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Î·È Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ ϤÔÓ Ó· ·ÔÏËÚˆı› Û‹ÌÂÚ·. ∆Ô ÂÚ›ÂÚÁÔ Â›Ó·È fiÙÈ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÊÚÔÛ‡ÓË ÙËÓ ‰È¤Ú·Í·Ó Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ› Î·È ˘Ô˘ÚÁÔ› Ô˘ ‹Û·Ó ‰È‰¿ÎÙÔÚ˜ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Î·È ÓfiÌÈ˙·Ó ˆ˜ ÁÓÒÚÈ˙·Ó Û ‚¿ıÔ˜ Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∞ÏÏ¿ ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÏÔ‡ ÓÔÈÎÔ·ÚË Ô˘ ͤÚÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÈÛً̘, fï˜ ͤÚÂÈ Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ù· ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ ÙÔ˘. ∏ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ Èı·ÓfiÙËÙ· Â›Ó·È fiÙÈ: ¤ÙÛÈ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÈÛÙ‡ÔÌÂ.

°È’ ·˘Ùfi: Ë ÁÓÒÛË Ù˘ ¿ÁÓÔÈ·˜ Â›Ó·È ÛÔÊ›·, ÂÓÒ Ë ¿ÁÓÔÈ· Ù˘ ¿ÁÓÔÈ·˜ ̈ڛ·, ÂÎÙfi˜ ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û˘ÁÎ·Ï˘Ì̤ÓË ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· Ì ÛÎÔfi ÙÔ ›‰ÈÔÓ fiÊÂÏÔ˜, Ô˘ Â›Ó·È ÂÛ¯¿ÙË ÚÔ‰ÔÛ›·.

™À§§√°√™ «∏ ∂¡ø™∏» ∆ÔÓ ¢‹ÌÔ πηڛ·˜ > ¶ƒ√™: £∂ª∞: ¢ÚfiÌÔ˜ ∫Ô˘ÓÈ¿‰Ô˜-¶ÚÔÂÛ¤Ú· ·ÓÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi, ÌÂÙ¿ ·fi ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜ Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· η̛· χÛË. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ∫√À¡π∞¢√À¶ƒ√∂™¶∂ƒ∞™ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ η̛· ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¯ˆÚ›˜ η̛· ÚÔÔÙÈ΋. Ÿˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ °∂ª∂§π∞-µƒ∞∫∞¢∂™∫√À¡π∞¢√™, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ·fi ÙËÓ ¢∂∏ Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Î·È ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ °∂ª∂§π∞-¶ƒ√∂™¶∂ƒ∞-∫∞∆ø ¶ƒ√∂™¶∂ƒ∞ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ¡∞™∫∞ƒ∫π¡∞°ƒπ Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È, ÙÔ ÌfiÓÔ ÙÌ‹Ì· Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› Û ηӤӷ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Â›Ó·È ÙÔ ÙÌ‹Ì·

∫√À¡π∞¢√™- ¶ƒ√∂™¶∂ƒ∞™.

∫·Ù·Ú¯‹Ó, Â›Ó·È ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, fiˆ˜ ÚԷӷʤڷÌÂ, ·ÊÔ‡ ı· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔÓ ∫Ô˘ÓÈ¿‰Ô Ì ÙËÓ ¶ÚÔÂÛ¤Ú·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ µÚ·Î¿‰Â˜ Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ¯ˆÚÈ¿ Î·È fiÏ· Ì·˙› Ì ÙÔÓ ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ‰ÂηÂٛ˜ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ, ¤¯Ô˘Ó Ù·Ï·ÈˆÚËı› ¿Ú· Ôχ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ηÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÏÏÔ› ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ˙ˆ‹, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰Ô˘Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ ¤ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÚÈˆÓ ¯ˆÚÒÓ (µÚ·Î¿‰Â˜-∫Ô˘ÓÈ¿‰Ô˜-¶ÚÔÂÛ¤Ú·), ·fi fiÔ˘ ‹ÚÂ

∆ÔÓ ¢‹ÌÔ πηڛ·˜ > ¶ƒ√™: £∂ª∞: ÀÂÚ‚ÔÛÎË̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ Ô ™‡ÏÏÔÁfi˜ Ì·˜. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· ‹Ù·Ó, fiÙ·Ó ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ·, ηٷÛ΢¿ÛÙËÎÂ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ °∂ª∂§π∞-µƒ∞∫∞¢∂™-∫√À¡π∞¢√™, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙfiÙ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È ¤Ó· ‰›Î·ÈÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ı· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ Á‡Úˆ ¯ˆÚÈÒÓ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜, ÛÙ· ÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ı· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÚÔ˜ ÙȘ ÎÔÓÙÈÓ¤˜ ·Ú·Ï›Â˜, Û‡Ó‰ÂÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ Î·È Ì ÙÔÓ ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Î·È ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÏÔÈfiÓ, Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÙ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi (‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘) Û οÔÈÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· (.¯. ∂™¶∞ ‹ οÔÈÔ ¿ÏÏÔ) ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÓËÛ› Ì·˜. £· ı¤Ï·Ì ӷ ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ‰Ò, fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¯¿Ú·ÍË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È ÌÂϤÙË, Ë ÔÔ›· ı· ‹Ù·Ó Î·È ‰··ÓËÚ‹ Î·È ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ·. ªÔÚ› Ó· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó ÌfiÓÔ Î¿ÔÈ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ (ÛÙÚÔʤ˜) Î·È Ó· ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙÚˆı›, ˆ˜ ¤¯ÂÈ, Ô ˘¿Ú¯ˆÓ ‰ÚfiÌÔ˜. ŒÙÛÈ, ı· ÎÔÛÙ›ÛÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Î·È ı· Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı›. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜.

¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ƒ·¯ÒÓ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¤ÓÙÔÓ· ˘ÂÚ‚ÔÛÎË̤Ó˜, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ ¢·ÛÔÓÔÌÂ›Ô πηڛ·˜ ¤¯ÂÈ ÂΉfiÛÂÈ ··ÁÔÚ¢ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ‚ÔÛ΋˜ Î·È ·ÚfiÏ·˘Ù¿ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÓÂÏÏÈÒ˜ Ë ‚fiÛÎËÛ‹ ÙÔ˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ·Ô„›ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛËÌ›ˆÓ ÂÚËÌÔÔ›ËÛ˘. ª›· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÚÁÈÔ˘Ï¿ÎÈ-ºÚ¿ÁÌ· ºÔ˘ÚÓÔfiÙ·ÌÔ˘, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â¿Óˆ ·fi Ù· ¯ˆÚÈ¿ Ì·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ οÔÈÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ·fi ·˘Ù‹. ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ πηڛ·˜ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÂÁÁڿʈ˜ ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ∫ÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÎÔ·‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙËÓ ¢/ÓÛË ¢·ÛÒÓ ™¿ÌÔ˘ Î·È ÙÔ ¢·ÛÔÓÔÌÂ›Ô πηڛ·˜ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Î·È Ó· ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÊÔÚ›˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ‰ÂÓ‰ÚÔʇÙ¢ÛË ÂÚÈÔ¯ÒÓ ‹ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯ÂÈ Î¿ı ‰˘Ó·Ù‹ ‚Ô‹ıÂÈ·. £· ‹Ù·Ó ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë ‰È·‰Èηۛ· ¿ÌÂÛ·, ÂÓfi„ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È Ù˘ ¿ÓÔÈ͢ Î·È Ù˘ Ê˘ÙÈ΋˜ ·Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ Ô˘ ı· Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ›. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÁÈ· ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ Û·˜.

∏ ¶Úfi‰ÚÔ˜, ∂ÈÚ‹ÓË ¡. °·ÁÏ›· √ °ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶ÚÔÎÔ›Ô˘

ªÂ ÂÎÙ›ÌËÛË, °È· ÙÔ ¢.™. ∏ ¶Úfi‰ÚÔ˜, ∂ÈÚ‹ÓË ¡. °·ÁÏ›· √ °ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶ÚÔÎÔ›Ô˘


6 ñ ∂ȉ‹ÛÂȘ

∞ı¤Ú·˜ / ª∞´√™-π√À¡π√™ 2012

∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ∂ÎÏÔÁÒÓ ∂ÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜ ∫fiÌÌ·

πÔ‡ÓÈÔ˜ 2012 „‹ÊÔÈ ¤‰Ú˜

%

¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ™˘ÚÈ˙·-∂∫ª ¶∞™√∫ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ∫∫∂ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Í·Ó¿ §∞√™ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ §ÔÈ¿ ÎfiÌÌ·Ù·

29,66 26,98 12,28 7,51 6,92 6,26 4,5 1,59 1,58 0,88 1,91

1.825.637 1.655,086 755.868 462.466 425.990 385.077 277.204 98.061 97.094 54.420 117.649

129 71 33 20 18 17 12 -

ª¿ÈÔ˜ 2012 „‹ÊÔÈ ¤‰Ú˜

% 18,85 16,78 13,18 10,61 6,97 6,11 8,48 2,90 2,93 4

1.192.051 1.061.282 833.527 670.957 441.018 386.263 536.072 183.467 185.410 253.580

108 52 41 33 21 19 26 -

∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¡ÔÌÔ‡ ™¿ÌÔ˘ %

µÔ˘Ï¢ÙÈΤ˜ 2009 „‹ÊÔÈ ¤‰Ú˜

33,48 4,6 43,92 7,54 5,63 2,53 2,3

2.295.318 315.501 3.011.521 517.062 386.063 173.388 157.593

91 13 160 21 15 -

πÔ‡ÓÈÔ˜ 2012 % „‹ÊÔÈ

∫fiÌÌ· ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ™˘ÚÈ˙·-∂∫ª ¶∞™√∫ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ∫∫∂ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ §∞√™ §ÔÈ¿ ∫fiÌÌ·Ù·

24,61 25,5 10,78 5,68 5,93 4,55 18,29 0,87 0,79 3,00

∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· πηڛ·˜ πÔ‡ÓÈÔ˜ 2012 % „‹ÊÔÈ

∫fiÌÌ· ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ™˘ÚÈ˙·-∂∫ª ¶∞™√∫ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ∫∫∂ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ §∞√™ §ÔÈ¿ ∫fiÌÌ·Ù·

12,92 31,38 7,2 3,93 2,93 3,86 34,06 0,92 0,56 2,81

786 1.909 438 239 178 235 2.072 56 34 171

513 1.177 464 342 143 231 2.422 138 88 328

µÔ˘Ï¢ÙÈΤ˜ 2009 % „‹ÊÔÈ

πÔ‡ÓÈÔ˜ 2012 ∫fiÌÌ·

17,84 10,15 25,53 36,9 2,95 3,5 2,93

¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ™˘ÚÈ˙·-∂∫ª ¶∞™√∫ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ∫∫∂ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ §∞√™ §ÔÈ¿ ∫fiÌÌ·Ù·

1.165 663 1.667 2.409 193 229 194

%

πÔ‡ÓÈÔ˜ 2012 % „‹ÊÔÈ

¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ™˘ÚÈ˙·-∂∫ª ¶∞™√∫ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ∫∫∂ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ §∞√™ §ÔÈ¿ ∫fiÌÌ·Ù·

20,08 28,66 7,71 2,42 3,47 3,51 29,16 1,14 0,68 3,15

440 628 169 53 76 77 639 25 15 69

ª¿ÈÔ˜ 2012 % „‹ÊÔÈ 13,93 19,46 7,99 3,68 3,31 4,31 35,75 1,77 1,77 4,12

307 429 176 81 73 95 788 39 39 91

∫fiÌÌ· ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ™˘ÚÈ˙·-∂∫ª ¶∞™√∫ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ∫∫∂ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ §∞√™ §ÔÈ¿ ∫fiÌÌ·Ù·

ª¿ÈÔ˜ 2012

%

„‹ÊÔÈ

%

9,41 35,57 5,43 6,12 3,29 3,58 34,06 0,75 0,58 1,22

163 616 94 106 57 62 590 13 10 21

6,43 22,27 5,32 8,77 1,99 3,04 40,91 3,04 1,4 4,57

4.614 3.739 3.190 2.278 1.363 1.300 6.596 666 620 1.277

29,74 5,12 38,49 17,86 2,32 3,97 2,49

8.821 1.519 11.417 5.296 689 1.176 741

„‹ÊÔÈ 110 381 91 150 34 52 700 52 24 78

262 84 290 21 14 8 268 4 2 12

µÔ˘Ï¢ÙÈΤ˜ 2009 % „‹ÊÔÈ 18,05 2,79 28,03 5,69 2,58 1,18 35,34 1,18 2,36 1,93

168 26 261 53 24 11 329 11 22 18

%

„‹ÊÔÈ

25,36 1,02 47,62 23,41 0,65 1,86 1,2

409 11 512 239 7 20 12

∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¢ËÌ. ∂ÓÔÙ. E˘‰‹ÏÔ˘ µÔ˘Ï¢ÙÈΤ˜ 2009 % „‹ÊÔÈ 23,98 9,14 25,74 31,07 3,19 3,61 3,28

572 218 614 741 76 86 78

∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¢ËÌ. ∂ÓÔÙ. ƒ·¯ÒÓ πÔ‡ÓÈÔ˜ 2012

ª¿ÈÔ˜ 2012 „‹ÊÔÈ

27,15 8,7 30,05 2,18 1,45 0,83 27,77 0,41 0,21 1,23

∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¢ËÌ. ∂ÓÔÙ. ∞Á›Ô˘ ∫ËÚ‡ÎÔ˘ ∫fiÌÌ·

17,27 13,99 11,94 8,53 5,10 4,87 24,69 2,49 2,32 4,78

µÔ˘Ï¢ÙÈΤ˜ 2009 % „‹ÊÔÈ

∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ºÔ‡ÚÓÔÈ

ª¿ÈÔ˜ 2012 % „‹ÊÔÈ 8,68 19,91 7,85 5,78 2,42 3,91 40,97 2,33 1,49 5,55

6.686 6.926 2.928 1.544 1.612 1.237 4.969 236 214 812

ª¿ÈÔ˜ 2012 % „‹ÊÔÈ

πÔ‡ÓÈÔ˜ 2012 % „‹ÊÔÈ

∫fiÌÌ· ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ™˘ÚÈ˙·-∂∫ª ¶∞™√∫ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ∫∫∂ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ §∞√™ §ÔÈ¿ ∫fiÌÌ·Ù·

8,47 30,77 8,1 3,7 2,08 4,44 39,01 0,83 0,42 2,18

183 665 175 80 45 96 843 18 9 47

ª¿ÈÔ˜ 2012 % „‹ÊÔÈ 4,81 18,38 9,86 5,56 1,8 4,21 46,77 2,35 1,25 3,55

96 367 197 111 36 84 934 47 25 69

µÔ˘Ï¢ÙÈΤ˜ 2009 % „‹ÊÔÈ 13,35 11,28 27,41 41,47 1,5 2,51 2,25

303 256 622 741 76 57 56

∫π¡∏™∏ ∂¶πµ∞∆ø¡ §πª∂¡ø¡ π∫∞ƒπ∞™ 2011* µÔ˘Ï¢ÙÈΤ˜ 2009 %

„‹ÊÔÈ

15,53 10,34 23,09 38,94 4,39 4,61 3,27

290 193 431 727 82 86 58

∞Ê›ÍÂȘ

∞Ó·¯ˆÚ›ÛÂȘ

∂‡‰ËÏÔ˜

∞Á. ∫‹Ú˘ÎÔ˜

∂‡‰ËÏÔ˜

∞Á. ∫‹Ú˘ÎÔ˜

∂È‚¿Ù˜

42.336

36.180

44.197

31.990

¢›Î˘ÎÏ·

2.269

1.500

2.446

1.179

∞˘ÙÔΛÓËÙ· 5.664

3.985

7.618

1.074

ºÔÚÙËÁ¿

1.104

1.410

1.074

1.582

*·fi ÂÊËÌÂÚ›‰· «πηڛ·» «A£EPA™» ™Y°XPONH A¢E™MEYTH EºHMEPI¢A TH™ IKAPIA™ I¢IOKTHTH™ «A£EPA™» (AÛÙÈ΋ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Iηڛ·˜) EΉfiÙ˘ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ηٿ ÙÔ ÓfiÌÔ ∏Ï›·˜ ºˆÎÈ·Ófi˜: ÕÁÈÔ˜ ∫‹Ú˘ÎÔ˜ πηڛ· 83 300 ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ - ¶·Ú·ÁˆÁ‹:

™fiψÓÔ˜ 120, 106 81 Aı‹Ó·, TËÏ. 210 38.13.349-38.13.395/Fax

EÙ‹ÛÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ EÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ 12 EYPø – E͈ÙÂÚÈÎÔ‡ 35 $ USA TÚ¿Â˙˜ – N¶¢¢ – EȯÂÈÚ‹ÛÂȘ 15 EYPø AÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· – EÌ‚¿ÛÌ·Ù·: K·Ú·ÁÈ·ÓÓ¿Î˘ EÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ™È̈ӛ‰Ô˘ 19 ÕÏÈÌÔ˜ 17456 TËÏ. 210 99.65.216 - 210 99.30.458 K¿ı EÓ˘fiÁÚ·ÊÔ K›ÌÂÓÔ ‰ËÌÔÛÈ¢fiÌÂÓÔ ÛÙÔÓ «A£EPA» ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙÔÓ Û˘ÓÙ¿ÎÙË ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ‰ÂÛ̇ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜, Ô˘ Â›Ó·È ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÙ›ıÂÙË ¿Ô„Ë.

∞fi ¢‹ÌÔ πηڛ·˜ ¶ƒ√™ πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ™¿ÌÔ˘ Î·È πηڛ·˜ ™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË Î.Î. ∂˘Û¤‚ÈÔ ™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÂ, √ ¢‹ÌÔ˜ πηڛ·˜ Ì ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ 30-01-2012 ˙‹ÙËÛ ӷ ÌËÓ ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ °ËÚÔÎÔÌ›Ô, Ó· ÌËÓ ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ÔÈ ÙÚfiÊÈÌÔÈ Î·È Ó· ÌËÓ ·ÔÏ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ·˘Ùfi ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛı› Ë ·ÚfiÛÎÔÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ. ¢ÂÓ ˘‹ÚÍ η̛· ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ô‡Ù ·fi ÙËÓ πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË Ô‡ÙÂ Î·È ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ¶ÚfiÓÔÈ·˜. √ ¢‹ÌÔ˜ πηڛ·˜ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ οı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË ÔÚÈÛÙÈ΋˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ χÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ πηڛ· Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ, ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙË ªËÙÚfiÔÏË ™¿ÌÔ˘ Â›ÛËÌÔ ·›ÙËÌ· ÛÙȘ 20.0.2012 Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ˙ËÙ¿ Ó· ÌÂÙ·‚È‚·ÛÙ› ÛÙÔ ¢‹ÌÔ πηڛ·˜ Ë Ï‹ÚË Î˘ÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘

°ËÚÔÎÔÌ›Ԣ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘- ‚›‚·ÛË Ù˘ ΢ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ °ËÚÔÎƠ̠̂ӷ ·Ó·Î·Ù·Û΢¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ÂÁηٷ- Ô˘ πηڛ·˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ πηڛ·˜. ÛÙ¿ÛÂȘ, Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙȘ ··È∂›Û˘ ›̷ÛÙ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ™·˜ ÙÔ‡ÌÂÓ˜ ¿‰ÂȘ Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ·Ûı› ¿ÌÂÛ· Î·È ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏË ªÔÓ¿‰· fiÔÈ· ¿ÏÏË Ï‡ÛË ı· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙ ÙË ÏÂȺÚÔÓÙ›‰·˜ ∏ÏÈÎȈ̤ӈÓ, Ô˘ ı· Èη- ÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ πηڛ·˜. ÓÔÔÈ› ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ì·˜. ª¤¯ÚȘ fï˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ªÂ Û‚·ÛÌfi Á›ÓÂÈ Î·Ì›· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ™·˜ Ô˘ √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ πηڛ·˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÌÈ· ÌfiÓÈÌË Ï‡ÛË ÚÔ˜ ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜ ™Ù·˘ÚÈÓ¿‰Ë˜ fiÔÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË, ›̷ÛÙ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ ÁÈ· Ó· ÚÔˆıËı› ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ›ÙÂ Ë °ƒ∞º∂π∞ ∆∂§∂∆ø¡ ∆√À ™Àª¶∞∆ƒπø∆∏ ª∞™ Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ Kø™TA ¶AP¢AKI¢H ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· Û·˜ ™∆∏¡ π∫∞ƒπ∞ ∂π¡∞π ¶∞ƒø¡ ∫∞§∂™ ∆πª∂™ ™∞™ ¢π¡∂π ÌÂ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∂ª¶π™∆√™À¡∏ ¡∞ ∂Ã∂∆∂ ™∆√¡ ∫ø™∆∞ ¶∞ƒ¢∞∫π¢∏ ¢‹ÌÔ˘, ›ÙÂ Ë ÌÂÙ·‚›‚·ª∂ ™∂µ∞™ª√ ∫∞π ∂∫∆πª∏™∏ ™∂ √§∏ ∆∏¡ π∫∞ƒπ∞ ÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÔfiÙ KENTPIKO: §∂øº. ¶∞¡. ∆™∞§¢∞ƒ∏ 59-63 ¶∂ƒπ™∆∂ƒπ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚԂ›Ù TH§.: 210 57 43 045 & 210 57 50 968 Û fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ KIN. TH§.: 6944 307 660 FAX: 210 57 78 600 E-ªAIL: kpar@otenet.gr ñ www.gr.athina2004 ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·-


∂ȉ‹ÛÂȘ ñ 7

∞ı¤Ú·˜ / ª∞´√™-π√À¡π√™ 2012

∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¢ËÌ. ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∞Á›Ô˘ ∫ËÚ‡ÎÔ˘ 6/2012

5/2012

6/2012

5/2012

6/2012

∆Ì‹Ì· 1

5/2012

∆Ì‹Ì· 2 %

æ

%

æ

%

6/2012

5/2012

∆Ì‹Ì· 3 æ

%

æ

5/2012

∆Ì‹Ì· 4 %

æ

æ

% æ

¡¢

21,8

58

15,79 45 22,04 69

16,4

15,04 40 20,45 55

14,29 38

22,14 60

™Àƒπ∑∞-EKM

36,84 98

24,91 71 28,12 88

21,22 66 30,86 79

16,54 44 19,7

10,15 27

¶∞™√∫

4,14

11

5,61

16 7,03

∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜

3.76

10

3.86

11 2.56

22

8,04

25 9.38

24

8.65

23 10.04 27

7.89

8

2.89

9

7

4.51

12 0.37

1

3.76

ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹

3.38

9

4.21

12 4.47

14

3.86

12 4.3

11

4.14

11 2.6

7

¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿

3.38

9

4.21

12 3.83

12

4.82

15 3.13

8

4.14

11 5.2

14

∫∫∂

21.05 56

25.61 73 26.84 84

30.87 96 25.00 64

33.83 90 32.34 87

32.97 101 31.37 85

√ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ

1.88

5

2.46

7

0.32

1

0.96

3

1.56

4

3.01

8

3

1.88

5

0.74 2

§∞√™

1.13

3

1.05

3

2.24

7

2.89

9

0.78

2

4.14

11 -

-

0.75

2

§√π¶∞

2.64

10

8.06

23 2.56

9

5.46

17 3.51

9

5.65

15 8.18

23

6.39

17

1.12

æ

%

53

5/2012

∆Ì‹Ì· 5

%

2.73

æ

6/2012

∫fiÌÌ·

51 19,53 50

%

6/2012

6/2012

5/2012

∆Ì‹Ì· 6

%

æ

%

æ

6/2012

5/2012

∆Ì‹Ì· 7 ¶ÂÚ‰›ÎÈ %

æ

6/2012

5/2012

∆Ì‹Ì· 8 ¶ÂÚ‰›ÎÈ æ

%

∆Ì‹Ì· 9 ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ

%

æ

%

æ

13,26 35

26,76 76 21,07 59 5,1

8

5,56

9

30,63 83

24,24 64

27,46 78 17,5

49 29,3

46

20,37 33 23,68 36 16,25 26

30,04 67 23,33 49

21

6.27 17

5.3

14

9.51

27 11.07 31 8.28

13

6.79

11 5.92

9

6.88

11

8.52

19 11.43 24

10

2.58 7

2.65

7

0.35

1

4.64

13 4.46

7

5.56

9

3.95

6

3.75

6

2.69

6

1.90 4

3.76

10

2.58 7

2.65

7

6.69

19 4.64

13 1.27

2

1.23

2

1.97

3

1.25

2

1.79

4

1.90 4

5.64

15

2.21 6

4.17

11

4.93

14 3.21

9

4

3.09

5

3.29

5

6.88

11

2.24

5

2.86 6

39.02 103 22.18 63 32.14 90 40.76 64

46.3

75 43.42 66 48.13 77

31.39 70 39.52 83

1.89

5

1.06

3

1.43

4

2.55

4

2.47

4

1.32

2

1.25

2

0.45

1

0.48 1

0.37 1

2.27

6

0.7

2

1.07

3

-

-

0.62

1

-

-

1.25

2

-

-

0.95 2

1.11 3

3.42

9

0.37

1

1.79

5

5.73

9

8.04

13 1.97

3

1.2

2

4.04

9

3.34 7

2.55

%

6/2012

14,47 22 8,13

æ

%

æ

%

æ

13

18,83 42 8,1

17

∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¢ËÌ. ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∂‡‰ËÏÔ˘ 6/2012

5/2012

6/2012

∆Ì‹Ì· 10 ∂‡‰ËÏÔ˜ ∫fiÌÌ·

%

æ

%

5/2012

6/2012

∆Ì‹Ì· 11 ∂‡‰ËÏÔ˜ æ

%

æ

% 3.82

5/2012

6/2012

∆Ì‹Ì· 12 ∞ÚÂıÔ‡Û· æ

%

11 6.35

æ 8

5/2012

6/2012

∆Ì‹Ì· 13 ¢¿ÊÓË

5/2012

6/2012

∆Ì‹Ì· 14 ¢¿ÊÓË

5/2012

6/2012

5/2012

6/2012

5/2012

6/2012

∆Ì‹Ì· 15 ∫·Ú·‚fiÛÙ·ÌÔ ∆Ì‹Ì· 16 ∫·Ú·‚fiÛÙ·ÌÔ ∆Ì‹Ì· 17 ª·ÁÁ·Ó›Ù˘

%

æ

%

æ

%

æ

% æ

%

æ

%

9.28

22

6.96

13

6.86

æ

%

%

æ

%

æ

7

4.15

9

0.87

2

%

æ

%

%

æ

% æ

7

9.81

21 3.59 8

31

17.29 37 11.66 26

10.08 25

20.75 22 10.49 30

5.17

6

16

11.72 28

5.51

™Àƒπ∑∞-∂∫ª

34.27 85

10.38 11 40.91 117 27.78 80 26.98 34

9.48

11 35.02 83

23.48 54

32.22 77

23.31 55

25.00 51 18.63 38 24.42 53

10.92 25 34.39 54 22.4

¶∞™√∫

8.06

20

12.26 13 9.44

27

9.72

28 -

-

-

-

6.75

16

9.96

16

10.04 24

13.56 32

4.41

9

7.35

15 9.22

20

11.79 27 19.75 31 22.14 31

7.48

16 8.52 19

∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜

4.44

11

8.49

9

2.45

7

9.03

26 2.38

3

1.72

2

1.69

4

3.04

7

3.35 8

2.97

7

2.45

5

5.39

11 2.3

5

1.31

3

5.73

9

7.86

11

7.48

16 8.97 20

ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹

5.24

13

6.6

7

1.05

3

3.13

9

1.59

2

0.86

1

2.95

7

2.17

5

1.26 3

0.85

2

0.49

1

0.49

1

0.46

1

1.31

3

3.82

6

1.43

2

1.4

3

1.35 3

¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿

6.45

16

1.89

2

8.39

24

8.68

25 2.38

3

2.59

3

5.49

13

2.17

5

6.69 16

7.63

18

3.43

7

2.45

5

0.92

2

5.24

12 3.18

5

2.14

3

3.27

7

3.59 8

∫∫∂

27.42 68

31.13 33 23.43 67

27.43 79 57.14 72

74.14 86 33.76 80

44.35 102 34.31 82

38.98 92

51.96 106 54.9

112 53.92 117 59383 137 16.56 26 30.00 42

51.4

110 53.36 119

√ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ

0.82

2

0.94

1

1.75

5

3.47

10 -

-

0.86

1

0.84

2

3.48

8

-

-

2.12

5

1.96

4

3.92

8

0.92

2

2.62

6

-

-

2.14

3

0.47

1

1.35 3

§ÔÈ¿

2.82

7

3.78

4

1.75

5

5.92

12 3.16

4

6.03

8

2.95

7

1.73

4

0.42 1

2.54

6

2.94

6

2.94

6

3.68

8

4.37

10 1.28

2

3.57

5

0.94

2

4.44 10

6/2012

∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¢ËÌ. ∂ÓfiÙËÙ·˜ ƒ·¯ÒÓ 6/2012

5/2012

∆Ì‹Ì· 19 ºÚ·ÓÙ¿ÙÔ

5/2012

6/2012

∆Ì‹Ì· 20 ÃÚÈÛÙfi˜

5/2012

6/2012

∆Ì‹Ì· 21 ÃÚÈÛÙfi˜

∫fiÌÌ·

%

æ

%

¡¢

0.86

2

1.78

4

¡¢

8.17

25

6.19

™Àƒπ∑∞-∂∫ª

42.16 129 29.97 92 41.25 125 29.14 88 38.1

112 25.76 76 19.08 50

¶∞™√∫

7.19

22

9.45

29 6.27

19

6.95

21 4.42

13

3.39

10 5.73

∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜

5.88

18

8.47

26 3.3

10

4.64

14 5.78

17

7.8

23 7.63

7.11

12

16

∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜

5.15

12

6.67

15

ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹

2.58

6

1.33

3

¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿

1.29

3

1.33

3

∫∫∂

49.36 115 58.67 132

√ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ

0.86

2

1.78

4

§ÔÈ¿

2.15

5

5.69

8

19 6.27

19

5.96

æ

%

æ

%

18 9.86

29

576

%

æ

%

12.05 30

10.15 27

6.59

18

7.97

7.23

18

36.47 97

21.98 60

34.22 103 16.49 47

15

2.81

7

4.89 13

5.86

16

3.09

12 3.86

20

9.64

24

7.52 20

10.26 28

6.98

21 12.28 35

7

1.3

4

0.99

3

0.99

3

3.06

9

0.68

2

15

2.93

9

3.63

11

2.32

7

6.12

18

5.76

17 1.91

∫∫∂

27.12 83

29.97 92 33.33 101 38.08 115 30.27 89

36.27 107 40.84 107 50.2

√ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ

1.31

4.89

3.73

3

3.31

10 0.68

2

8.4

∆Ì‹Ì· 25 ∫·ÚÎÈÓ¿ÁÚÈ

%

2.29

%

5/2012

æ

17 14.89 39

æ

6/2012

%

4.9

15 1.99

5/2012

æ

¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿

æ

%

æ

24 2.81

8

11

22

6.02

15

3.01 8

1.47

4

2.66

8

2.11

6

5

2.81

7

2.26 8

1.83

5

2.33

7

2.46

7

125 33.46 89

43.59 119 40.2

121 49.82 142

11 -

-

1.2

3

0.75 2

1.47

4

0.66

2

3.16

9

§∞√™

0.33

1

1.30

4

1.65

5

2.32

7

0.68

2

0.68

2

-

-

1.61

4

0.38 1

1.1

3

0.33

1

1.4

4

§√π¶∞

0.66

2

3.26

10 2.31

7

4.63

14 1.02

3

5.43

16 1.52

4

5.62

14

1.13 3

4.03

11

0.66

2

4.56

13

°È· fiÏ· ÊÙ·› Ô ™Àƒπ∑∞ ªÂ˜ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ì’ ·Ó¿Î·Ù˜ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÛÙÈÊÔÁ‡ÚÈ˙· Î·È Ù¤ÏÔ˜ ·ÔÊ¿ÓıËη: «°È· fiÏ· ÊÙ·›ÂÈ Ô ™‡ÚÈ˙·». ∞˘ÙÔ› ÔÈ ÎÚ˘ÊÔÛ‡ÚÈ˙ÔÈ Ô Õ΢, Ô ∆ÛÔ˘Î¿ÙÔ˜ Î·È Ï›ÛÙÔÈ µ·ÙÔ‰ÈÓÔ› Ô˘ Ú‹Ì·Í·Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÎÈ fiÏÔ Á˘ÚÂ‡Ô˘Ó ‰¿ÓÂÈÛ·, Ë ÛÙÚfiÊÈÁÁ· ÌË ÎÏ›ÛÂÈ ÌÓËÌfiÓÈ·, ÌÓËÌfiÛ˘Ó·, Ó· Ë ÌÔÈÚ·›· χÛË. ƒ›Í·Ó ÛÙËÓ ·fiÁÓˆÛË Ù· ÁËÚ·ÙÂÈ¿ ÙË ¡ÈfiÙË ÙÔÓ fiÚÔ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ „¿¯ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ª·ÌÈÓÈÒÙË. √ ™‡ÚÈ˙· ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ê¢ÁÈfi ÙˆÓ ¡¤ˆÓ Î·È ÁÈ· ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ˙ˆ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ Ô‡ÊÂÚ ͤÓÔ˘˜ ‰‡ÛÙ˘¯Ô˘˜ ¤Ú’ ·fi ÙËÓ ∞Û›· Î·È ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi ‰Â ‰›ÓÂÈ ÛËÌ·Û›·. ºÙ·›ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi¯ÂÈÚ˜, ÙÔ ŒÈÙ˙, ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ Î·È ÁÈ· ÙË ÊÙ‹ÓÂÈ· Ô‡ÊÂÚ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ ¶ÂΛÓÔ. ∆Ô ¯Ú¤Ô˜ Ô˘ ÎÔ˘Ú‡ÙËÎÂ; Ô˘ οÏÏÈÔ Ó· ÙÔ Í‡ÚÈ˙· ·Ó ı· ÙÔ˘ οÓÔ˘Ó ÂÚÌ·Ó¿ÓÙ ¿ÏÈ ı· ÊÙ·›ÂÈ Ô ™‡ÚÈ˙·. ™·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÊÔ‡ÚÓ·Ú˘ ‰Â ¤Î·Ì’ ¤Ó· ¤ÚÁÔÓ Î·È Á›Ó·Ó ·Ì¤ÙÚËÙ· Ù· Ï‹ıË ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ.

æ

ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹

1

6/2012

∆Ì‹Ì· 23 ÕÁ. ¶ÔχηÚÔ˜ ∆Ì‹Ì· 24 ÕÁ. ¶ÔχηÚÔ˜

æ

5.15

%

∆Ì‹Ì· 22 ÃÚÈÛÙfi˜

%

¶∞™√∫

æ

5/2012

æ

16.00 36

%

6/2012

%

31.76 74

æ

5/2012

∫fiÌÌ·

™Àƒπ∑∞-∂∫ª

15.29 24 5.00

æ

¡¢

∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¢ËÌ. ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∂‡‰ËÏÔ˘

14 3.43

æ

5/2012

∆Ì‹Ì· 18 ºÚ·ÓÙ¿ÙÔ

¢∏ª√™ π∫∞ƒπ∞™

¢ÂÏÙ›Ô Ù‡Ô˘

ºÙ·›ˆ ÎÈ ÂÁÒ Ë ¿ıÏÈ·, Ì·˙› ÙÔ˘ ·ÓËÁ‡ÚÈ˙· Î·È Ë ·ÌÂÙ·ÓfiËÙË ¿ÏË „ËÊ›˙ˆ ™‡ÚÈ˙· ÁÈ·Ù› ∂ÏÏ¿‰· ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÂÈ¿ Ù˘ ∞ÚÂÙ‹˜ Î·È ∆fiÏÌ˘ „ÒÓÈÛ· fiˆ˜ ÎÈ ÂÛ‡ Û‡Ó‰ÚÔÌÔÔÓ Ù˘ ™ÙÔίfiÏÌ˘ *.

£∂ª∞: ∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÛηÊÒÓ ∞Á. ∫ËÚ‡ÎÔ˘

™ÒÛ· ¶Ï·Î›‰·

* ™‡Ó‰ÚÔÌÔ Ù˘ ™ÙÔίfiÏÌ˘: ÛÂÈÚ¿ „˘¯ÈÎÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ·ÊÔÛ›ˆÛ˘ Î·È ›ÛÙ˘ Ô˘ ·ÔÎÙ¿ ÙÔ ı‡Ì· Ì ÙË Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ‚È·ÛÙ‹ Î·È Ù‡Ú·ÓÓfi ÙÔ˘.

ÂÙ¿ ÙȘ Â›ÌÔÓ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ (º∂∫ 149/3-5-2012 Ù‡¯Ô˜ ·Ó·ÁηÛÙÈÎÒÓ ··ÏÏÔÙÚÔÈÒÛÂˆÓ Î·È ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ) Ë ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ¯ˆÚÔı¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ∫·Ù·Ê˘Á›Ô˘ ∆Ô˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÛηÊÒÓ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫‹Ú˘ÎÔ πηڛ·˜. ªÂ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ¤ÁÈÓ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ë ¤Ó·ÚÍË Î·È Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∆Ô˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ∫·Ù·Ê˘Á›Ô˘ ÚÔˆı› Î·È ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ Ù˘ πηڛ·˜, Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ì·˜ Î·È ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ¡ËÛÈÔ‡ Ì·˜.

ª


(((((((( ∏

·ıÂÚfiÛÙÔÌ·

ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜

¿Ì·ÛÙ ÙÒÚ· fiÏÔÈ Ì·˙› ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÙË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ù· ·‰È¤ÍÔ‰· ÛÙ· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜. ™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ‹Úı·Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ÎfiÛÌÔÈ Î·È ·Ó·ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó ‰‡Ô ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÊÈÏÔÛÔʛ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜. ◊Ù·Ó ÌÈ· ÂÎÏÔÁÈ΋ Ì¿¯Ë ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Ô˘ ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ Ó¤Ô˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Î·È ·Ó¤ÙÚ„ ÙËÓ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÏÈÙÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∫¿Ùˆ ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÌÈ·˜ ÚˆÙfiÁÓˆÚ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ô Ï·fi˜ Ì·˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È Î·Ù·‰›Î·Û Ì ÙÔÓ ÈÔ ÍÂοı·ÚÔ ÙÚfiÔ ÙȘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ΢ڛ·Ú¯Â˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, Ô˘ ¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜, Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘. ¢‡Ô Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È. ∏ Ì›· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ˘ÈÔıÂÙ› Ë ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È Ë ÔÔ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ, ˘ÏÔ-

¡

ÔÈÒÓÙ·˜ Ù· Û¯¤‰È· Î·È ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Í¤ÓˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·ÔηÏÔ‡Ó ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ‰È΋ Ì·˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. ∞˘Ùfi˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È ·‰È¤ÍÔ‰Ô˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹. ∆Ô ÌfiÓÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ı· ÂÙ‡¯Ô˘ÓÂ Â›Ó·È Ë ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜ Î·È ÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ∏ ¿ÏÏË ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È Ë ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·ÓÙ›ıÂÙË. ∞˘Ù‹ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· Í·Ó·¿ÚÔ˘Ì ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜ ÙȘ Ù‡¯Â˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ó· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ì ÂÌ›˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì·˜ Î·È Ó· ÛÙËÚȯıԇ̠ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. ∆ÒÚ· Â›Ó·È Ë ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Î·È Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· Ì·˜ ·ԉ›ÍÂÈ ˆ˜ ÌÔÚ› ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÙËÓ ¯ÒÚ· ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô, Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, Ó· ‰ÒÛÂÈ ÚÔÔÙÈ΋ ÛÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿, ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ∏ ÒÚ· Ô˘ Ô Ï·fi˜ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Í·Ó¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì·ÎÚÈ¿, Î·È ÙfiÙ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ηÌÈ¿ ·Í›· ÔÈ „‡ÙÈΘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ, Ô‡Ù ÔÈ Î¿ı ›‰Ô˘˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÁÈ· Ó· ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜.

ª·‡Ú· Û‡ÓÓÂÊ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ÂÏÈο Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ô ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÌfi˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó ¤Ó· ¿ÁÚÈÔ ıËÚ›Ô, Ô˘ fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÚÈÌÒ¯ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ Á›ÓÂÙ·È. ™‹ÌÂÚ·, Ô˘ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È fiÔ˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÂϤÁ¯Ô˘, ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·˜ ÛÂÓ¿ÚÈ· Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Û οı ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜. ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÏÔÁÈ΋ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÌËÓ¢Ù› Ë Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË Â¤Ì‚·ÛË Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÂÌÏÔ΋ Û fiÏÔ ÙÔ ·Ú·‚ÈÎfi ÙfiÍÔ, ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ §È‚‡Ë Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ Û·Ó ÙÂÏÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÌÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÂÌÏÔ΋ Û ™˘Ú›· Î·È πÚ¿Ó. ∏ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ· ÓÂÚ¿ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ fiÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÈÛ¯˘Ú¤˜ Ó·˘ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·fi fiÏ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ πÛÚ·‹Ï, ÚÔηÏ› ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ı· ‰˘Ó·ÌÈÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË Î·È ÙËÓ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙËÓ Â˘·›ÛıËÙË ·˘Ù‹ ÂÚÈÔ¯‹. ∏ ·ÈÌ·ÙÔ¯˘Û›· Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ™˘Ú›· Â›Ó·È Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ Â¤Ì‚·Û˘ Ù˘ ¢‡Û˘ ÛÂ

∂ÈÎfiÓ˜ ·fi ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ô‡ÌÂ Î·È ‚ϤÔ˘Ì Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Û ¿ÏϘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô‡Ù Ô˘ ›¯·Ì ʷÓÙ·ÛÙ›. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ› Ì·˜, Ó· ˙Ô˘Ó ÌÈ· ÙÚ·Áˆ‰›· ÌË ÌÔÚÒÓÙ·˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ˙ˆ‹. ∂›Ó·È ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Î¿ÔÈÔÈ ·Ó‡ı˘ÓÔÈ Î·È ·Ó›Î·ÓÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· Ô Ï·fi˜ Ì·˜ ›¯Â ÂÌÈÛÙ¢Ù› ÙȘ Ù‡¯Â˜ ÙÔ˘. ∞ÊÔ‡ Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹, ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ͷӿ ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ‚ÈÔÏ› Î·È Ó· Ì·˜ ϤÓ ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛˆıÔ‡ÌÂ. ∂›Ó·È ÙÚ·ÁÈÎfi Î·È ·‚¿ÛÙ·¯ÙÔ ·˘Ù¿ Ù· ·‰ÈfiÚıˆÙ· ·ÓıÚˆ¿ÎÈ· Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÛˆÙ‹Ú˜, ÂÓÒ ı· ¤ÚÂ ӷ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û οÔÈ· Ê˘Ï·Î‹ Î·È Ó· ‹Ù·Ó ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· Ì·˜ ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ·Ù› Ì·˜ ¤ÊÂÚ·Ó Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∆· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ Â›Ó·È ÙÚ·ÁÈο. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ‰›ÓÔ˘Ó Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ÌË ÌÔÚÒÓÙ·˜ Ó· ˘ÔʤÚÔ˘Ó Ù· ·‰È¤ÍÔ‰· Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤ÛÙËÛ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÌË ÂÈı˘ÌÒÓÙ·˜ Ó· ‚ϤÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ˘ÔʤÚÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ›ӷ Î·È ÙËÓ ·Ó¤¯ÂÈ·.

¡· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ‰Â ηÓ›˜ fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ·ÎfiÌ· ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÙÚ·ÁÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜. ◊‰Ë ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¤Ú·Û·Ó Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È fiÏË Ë ÙÚ·ÁÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÙËÓ ÔÔ›· Ì ÂÈ̤ÏÂÈ· ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ·ÔÎÚ‡„Ô˘Ó ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Ó· ÙÔÓ ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó Ì „‡ÙÈΘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Î·È Ó· ÙÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘. √È ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ı· ˙‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Â›Ó·È ‹‰Ë ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜. Œ¯ÔÓÙ·˜ ‰È·Ï‡ÛÂÈ ÙËÓ ¯ÒÚ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌˉÂÓ›ÛÂÈ Î¿ı ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, Ì ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Î·È Ì ÔÏÏÔ‡˜ ·ÎfiÌ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, Ì ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ Î·È ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ, Ì ÙÔ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎfi ÍÂÔ‡ÏËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÙÚ·Â˙›Ù˜, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ı· ÛÙÂÚËıÔ‡Ó Ù· ¿ÓÙ· Î·È ı· ÂÈϤÍÔ˘Ó Ó· ı¤ÛÔ˘Ó Ù¤ÚÌ· ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ∞Ó ‰ÂÓ ·Ó·ÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÙÔÓ Î·Ù‹ÊÔÚÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ı· ‰Ô‡ÌÂ Î·È ı· ˙‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ‰ÂÓ ı· ¯ˆÚ¿Ó ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Ê·ÓÙ·Û›·.

∞ı¤Ú·˜ / ª∞´√™-π√À¡π√™ 2012

((((((((

8 ñ ∫ÔÈÓˆÓÈο

∞›Á˘ÙÔ, ∆˘ÓËÛ›· Î·È §È‚‡Ë Î·È ¤¯ÂÈ Û·Ó ÛÎÔfi Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ Ù· Û¯¤‰È· Î·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ™ÈˆÓÈÛÙÒÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·È Ó· Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó ÙȘ Ù‡¯Â˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∆· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· Á›ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· fiÙ·Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ πÚ¿Ó Î·È ÙȘ ˘ÚËÓÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ŸÏË Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÂÌfiÏÂÌË ˙ÒÓË, Ì fiÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÈÚ‹ÓË. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ¢ÚÈÛÎfiÌÂÓË Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË ·˘Ù‹ ˙ÒÓË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ Ù˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∞·ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÏÂÙÔ› ¯ÂÈÚÈÛÌÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏË ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. ∂Ï›˙Ô˘ÌÂ Î·È Â˘¯fiÌ·ÛÙ ӷ ÌË ˙‹ÛÔ˘Ì ٷ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·.

¡¤ÔÈ Î·ÈÚÔ› ¿ÏÏ· ‹ıË ˘Ùfi Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ô ™Àƒπ∑∞ ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿ ÌÈ· Ó›ÎË, ·ÏÏ¿ ¤Ó·˜ ıÚ›·Ì‚Ô˜ Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· Ù˘ Ϥ͢. ™ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·˘Ù‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÔÏÏ¿ Î·È ÚˆÙfiÁÓˆÚ· Ú¿ÁÌ·Ù·. ∏ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ¤ÊÙ·Û ÂΛ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, ÁÈ·Ù› Û‚¿ÛÙËΠfiˆ˜ ¿ÓÙ· ÙÔÓ Ï·fi Ì·˜, Ì›ÏËÛ ÛÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÏÒÛÛ· Î·È Î·Ù¤ıÂÛ ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¤‰ˆÛ ÚÔÔÙÈ΋ Î·È ÂÏ›‰· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜. ◊Ù·Ó Â‡ÎÔÏÔ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ, fiÙÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ ‚·‰›˙Ô˘ÌÂ Û·Ó ¯ÒÚ· Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi˜ Î·È ·‰È¤ÍÔ‰Ô˜. ŸÌˆ˜ Ë Ì¿¯Ë ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‰fiıËÎÂ Î·È Û ¿ÏÏ· Â›‰·. √È ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ›¯·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÊÔÚ¿ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ Î·ÙÂÛÙË̤ÓÔ, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù· ªª∂ Î·È ÙÔ˘˜ ‰È·ÙÂÙ·Á̤ÓÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, Ô˘ fi¯È Ï›Á˜ ÊÔÚ¤˜ ¤Êı·Û·Ó Ó· ·Ú·ÔÈÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ú·ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ Î·È ·fi„ÂȘ ÛÙÂϯÒÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì fiÙÈ ÂÚÓÔ‡Û ·fi Ù· ·ÚÚˆÛÙË̤ӷ ÙÔ˘˜ Ì˘·Ï¿. ŒÙÛÈ ·ÎÔ‡Û·Ì ӷ ϤÓ ˆ˜ Ô ™Àƒπ∑∞ ı· ‰ÂÛ̇ÛÂÈ ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ, ˆ˜ ı· ‚Á¿ÏÂÈ ÙËÓ ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË, fiÙÈ ı· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙËÓ ‰Ú·¯Ì‹ Î·È ¿ÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ·.

¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ›¯·Ó ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÛÂÈ Î·È Í¤Ó· ΤÓÙÚ· ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ÁÈ· Ó· ˘ԉ›ÍÔ˘Ó ÛÙÔ Ï·fi Ì·˜ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· „ËÊ›ÛÂÈ Î·È ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ„ËÊ›ÛÂÈ, ‰ËÏ·‰‹ Ú¿ÁÌ·Ù· ·›ÛÙÂ˘Ù·. ŒÙÛÈ Î·È Ì ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ∆Ô ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎÂ Â›Ó·È ˆ˜ ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÚÔÛÙ¤ıËΠ¤Ó·˜ ·ÎfiÌ· ÂÙ·›ÚÔ˜ ‰ËÏ·‰‹ Ë ¢∏ª∞ƒ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ó· ·ÔÚ› ηÓ›˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ıÏ›‚ÂÙ·È, ‰ÈfiÙÈ ¿Ú· ÔÏÏÔ›, ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÎfiÌÌ·, ¤¯Ô˘Ó ÔÚ¢Ù› Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Ì·˙› Ì ÙÔ Ï·fi Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ï¤„ÂÈ ·fi ÎÔÈÓÔ‡, ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ™‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ó· ÔÚ‡ÔÓÙ·È ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ηÙÂÛÙË̤ÓÔ˘, ·Ú¿ ÙËÓ ‰‹ÏˆÛË Ô˘ ›¯·Ó οÓÂÈ ÚÔÂÎÏÔÁÈο fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‰›Ó·Ó ·ÚÈÛÙÂÚfi ¿ÏÏÔıÈ Û ΢‚¤ÚÓËÛË ¶∞™√∫ Î·È ¡¢. ∆È ¿Ú·Á ӷ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â›. ª‹ˆ˜ ÙÂÏÈο Ë ÂÍÔ˘Û›· ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔÛÎÔfi˜; ∞ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ fiÙÈ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È fiÏÔÈ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙȘ fiÔȘ Ù·Ì¤Ï˜ ÎÔ˘‚·Ï¿ÓÂ.

Τεύχος 110  

Διαβάστε το τεύχος 110 της Εφημερίδας μας, που καλύπτει τους μήνες Μάιο-Ιούνιο του 2012

Τεύχος 110  

Διαβάστε το τεύχος 110 της Εφημερίδας μας, που καλύπτει τους μήνες Μάιο-Ιούνιο του 2012

Advertisement