Page 1


Rawatannya . 路dalam Islam

../

,

(f" /1/11


DRS.IlANAFI MOHAMED

:路Y" "'A路路 K" !IJ!T: PEN ,-'

,

"

i

"

..

-

...

-

....

..

: :,'

'i路..

.:

. ..

:,':-

(',

. .,

'

......... .. . . . :

...

ROHA'N:I. & Rawatannya dalam Isbam Editor;

Mo'hd. Zaini:Ofhman Abdul Aziz.Mohamad

o

~.

.

.

Pus taka BaJi Abdul Majid 2010


PEi"IYAKIT ROHAJ\1J DAJ'1

RA"~TANNYA

DALAIVI ISLAM

ISBN 983-9619-70-5 Cetakan 2010

Š Hakcipta Pustaka HajiAbdul Majid Hakcipta Terpelihara. Mana-mana bahagianpenerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula dalam bentuk apa juapun tanpa terlebih dahulu mendapat izin daripada Pustaka Haji Abdul Majid.

KoordinatoriPenyusun: Hj. Abdul Majid Hj. Jaafar

AturHuruf: Thnu GhazaliAI-Bakri

Rekabentuk luar: Abd. Rahman Hj. Kassim

Editor: Mohd. Zaini Othman Abdul Aziz Mohamad

Penerbit:

~

PDSTAKAHAJIABDULMAJID SDN. BHD. No. 54, Jalan SBC 3, Taman Sri Batu Caves, 68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan. Telefon: 03-61842641 Faks: 03-61842671

Dicetak oleh: HAZRAHE!'ITERPRISE No. 122, Jalan SBC 3, Taman Sri Batu Caves, 68100 Batu Caves, Selangor Darnl Ehsan. Telefon: 03-6185 8907

Harga: RM 14.00

IV


:Kanclungan

UJ'APEN'GANTAR ...... ,.................,.,,, ... '.'...... PBNDAmJLUAN ....

:BAllI.

BAR

" i , • • • • • • • , • • • • • • • " • • • • • • '•• " " • • •

i • • • ,• • • ,• • • ,., • • • • • • ,., • • ' ' ' ' ' , ' , ' ,,,,,,,,,:• • • • , • • ,' • • • • • • • ',' • • • • ' , , ' , "

v:ii

. , • • ' • • • • • ,.

1

PENYAKI1' ROIIANI DAN PENGARUHNYA 1.

Peflyeoab Keresahan Hiciup .'........'........... 'i,.""

2.

Againa,Penangkal Pen~akitRon.ani.: ... :....... , ... 10

....

7

II.JENIS~mNIS PENYAKlTROHANl

1.H:asadDengki ... ",........ ,..................J ................... 13

2:.

Samoang .,....... ,..:.... :......,.. "... ,............... ;:........,., .... 19

3.

E1yak: '............. ',;' ,.,.....'. ','" ""," .,...

4.

Fitnah (Nartilinah) .....,..............,............... ,........ 31

5.,

Metlg'U1J:jlpat ",'"

'i • • • • • • • • • • " • • • ' • • • • • • • • • • •

c•••••••••••••••• ,••••••••••• " ••••••••

i ••••,,; " ••••

:26

39

6.Zalim(.[{cejam)".,....................... ;........:................ 50

'7.

,Dusta ........................... ;..................'........... ,..... 57

'8.,

Maran. .........

'9.

Mencaci Maki .... "..........,....

10.

Bak:hil(Kikir} ........................ "............'...... ,...... , 80 .

11.

Mlil1gkir Janji .....: ~ ',' ...... ,......

,.i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . : ••

v

i . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i ••••••••••••••••••••••••••••

65

73

84


BAB III.

] 2.

Cintakan Dunia ............................................... 89

13.

Ivlunafik (Nifak) .............................................. 99

RA\VATAl~PENYAKITROHANI

SECARA KESELURUHAN

BAB IV.

1.

Mengingati Allah ........................................... 107

2.

Mengerjakan Solat ......................................... 111

3.

Taubat ........................................................... 117

4.

TakutkepadaAllah ....................................... 122

5.

Mujahadah .................................................... 129

6.

Mullasabah ................................................... 132

7.

Muraqabah .................................................... 138

8.

Takwa ........................................................... 141

9.

Sabar ............................................................ 150

10.

Qana'ah ........................................................ 157

11.

Warak ........................................................... 160

12.

Zuhud ............................................................ 167

13.

Tawaduk ....................................................... 174

14.

Istiqamah ...................................................... 178

15.

Menjaulli Makanan dan Minuman Haram ...... 183

DOA-DOA PENTING UNTUK MEl\1BERSIHKAN ROHANI 1. Doa Pengampunan Dosa ............................... 189 2.

Doa JV1enguatkan Inlan .................................. 191

3.

Doa Memperoleh PetunjukAllah ................... J92

4.

D01 Agar Sentiasa Bersyukur Kepada Allah 193

5.

Doa Ivlemohon Perlindungan Akhlak Buruk .. 194

6.

Doa Untuk Membersihkan Hatl dan Jiwa ...... 195

VI


7.

Doa Untuk Menghilang"Keresahan ............... 196

8..

;ooaAgar pijauhkanSifat Nifak, l{Ufur claIl Fasig, .~ ...... ,." ....................... ;............ ..... .. 197

9.

DoaAgar Dijauhkan D afip ada Maksiat. ........ 198

1O.Doa MencapaiI<-elJa.llagiaa,n punia da,llAk:hirat .............. ;....... ;â&#x20AC;˘............ ;... ~ ............ 199

BIBLIOQRAflr.:...................... "...........'........ " ..'..."................. ,......... 20J

VII


Kata Pengantar

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagiAllah S.W.T. Aku memuji-Mu wahai Zatyang MahaMemiliki s ifat Keagungan dan Kemuliaan atas segala sesuatu yang telah Engkau sempurnakan daripada agama Islam. Sela\vat dan salam atas Nabi pelnberi petunjuk dan rahmatyang diutuskan dengan membawa al-Kitab dan Hlkmah sebagai penutup para Nabi dan para pemiInpinpetunjukkebenaran, Nabi Muhammad s.a.w, juga kc atas semua keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Dengan lilnpahan taufik dan hidayahAllah S.W.T, penulis dapat menYl1SUI1 sebuah buku, ia1tu Penyakit Rohani Dan Rawatannya Dalam 1slam. Sernoga bl.lku sederhana ini menjadi peringatan, nasihat, dan bimbingan bagi umat Islam dalam rangka menyempl1makan disipJin kchidl1pal1 agar sentiasa memperoleh taufik, hidayah, dan rahmat daripaclaAllah S.\VT.

VIII


Sesungguhnyapara ulama, pelldakwah, rnubaligh, dan mereka ya1l,gmemiiiki vl1ll1u pengetahuan l1lerupakan obor yang menyinari kellidupan lltnmah kepada jalankebeliatah.MeIiyedari persoalan ini, pen1:l1i:s dengaJil raSa rendah ditiinginmellbicarakan sifat hidup umat Islam yangsenatusnyatid'ak m011jacli budaya kerana Natijahnya amat bertentam-gan dellgangati$ pa:t1duan aJ1-'Qlu::an dan ahSunnah. tJmat Islam kiNi: lJanyak melilgalami gejala penyakit tohani sell,inggaboleh menimr.mlkam keresahan da:tlkegelisahan. .. Kesannya, kesihatan fizikal at"3:11 j asmani ma:nus:tcl tliengalam,i seksaan dan pehqetitaaN jiwft.Penyakit rdb.a111 yang boleh membawa. kepada keresalhahkehidtlpal11J1anusia telah timbul sejak adahyamanusia di qurtia ipI sebagaimaha yaNg .dij elaskan olen. Allah didalam al-Quran 4~nganfH.1:nan-Nya:

'.

.

"Sesun:ggubnyaman:us.iadiJa路dikanber~U'at

keluh Jte$ap,apabi.la.dia. ditimpa keburukan" dia kelll1.1.:k:esah 1

dal;! apabHamend.;ip~t .kebaikan. (harta:), ;(~berSedekah) kecual1 orang. yangsolat."

dia,enggall

(.Surah. @:l-Ma'arij: 119-22)

Dalam Islam,penawatatau rawatan yang pating lTrtljarab utltuk . m~ngubatpelilyakit roh(iniaelalahdengaN.menihgkatkaR talswakepada Allah, fiiend~katkahdiri~ kepada'-'Nya, bartyak meng<::nj akan atnal soleh, ll'lentaatisega:la peritltah Allah!dan rp.enj aubi segaJ1alaratilgan-Nya serta m.enco1):tohi ataulJiletilgalllalkatl s1il.D.tl.ahRasululiah s. a. w. Semogabl.lKu ini ci(ipat tuem.berisedikit seballyak iltizam, dan komitrhen oagi uinatIslammeningkatkan kese<ilaran, kefahamall, dan n1emb(iiki did ke araTh,menjadi Mtislim yang benar-berrar berimaIl, nerakhlakm.utia, dan bertakwa kepada Allah S. W.I. serta mendapat petliRdum.gaN,. keraluhataIl',.dan keberkatan hidupdiduuua dan.akhirat.

AmiN.

IX


DRS. HAN AFI iVIOHAIVIED Lot 2211 Tama n Kena nga lalan Desa Dama i 17500 Tanah Mera h Kelan tan 1 Disem ber 1996 .

x


PENDAHPLUAN

I.Vjian

j)3·n Cabaran HidupManusia

Dalarh pelja:lanan hidup,rnanusra o:i dllhiaini cabarandanl!1!jian daripadaAlilah·S. WT. tidak lupNtsarnaadayaRgbetbentukkesusahan atalll kesulitan mahl1pun ya1lg berbellwk i<:esel1a1!1gandatt keka-yaan. kesemuanya ini hatlis dihad(}pid'~hgan pe1!1uh kesa'banifi .agar kita se1!1tiasa tergolongdaltl;Ih golong~n oralllg yan.g berada ,di jahth YClPg lurus·dan diredaiAllah S.W. t. FirrJ::lCln.A11ah:

i

"Dal'l sesullgguh.n.¥aKami aik:an betikan cuba.'an kepadamudengan sedHdt ,k:etaklitan,kelapalta,n, kektr.ra.nganh~tt~,jiwa, danbuah·buahai1,. Dan berikan berita igeinbira kepada. orang yang sabat.;' '(Sutah al-Baqaltah: 155)

Rasulullah s.a;w. bersabda: .

1


Pcnyaki, Rohcmi 8:. Rawatannya Dalam Islam

"Ujian yang tiada henti-hentinya menimpa kaum mukminin lelaki dan wanita yang mengenai dirinya, hartanya, anaknya (dengan sabar) sehingga dia akan menemui Allah dalam keadaan tidak berdosa." (H.R. at-Tirmizi)

Kita sebagai orang yang beriman tidak akan terlepas daripada cubaan dan ujian daripada Allah S.W.T. Ada orang yang tabah mcnghadapinya dan ada pula yang tidak mampu dan berputus asa sehingga boleh mendatangkan kemudaratan kepada diri sendiri. Allah S.\V.T. akan menimpakan cubaan ke atas ll1anusia mengikut keadaan atau kadar keimanan masing-masing. Rasulullah s.a.w. bersabda: ):>

)

.JWI CS:J i (~"':""...rJ1 ,,1-'..... ) "Sesungguhnya bagi setiap umat ada ujian dan ujian bagi umatku ialah harta kekayaan." (H.R. at-Tirmizi)

Sesllnggulmya segala ujian, cubaan, dan balaAlIah S.W.T. ke atas hamba-Nya adalah berhljuan: \

a. rvIembersih dan memilih orang mulanin yang sejati dan membezakan orang yang munafik.

i

i

I

I

I

b. J'vfengangkat darjat dan menghapuskan dosa hamba-Nya kerana bersabar menghadapi ujian dan cubaan. c. Iv1engllngkap hakikat manusia itu sendiri sehingga jelas memperlihatkan kesabaran dan ketaatannya. d. rVlembentuk pelibadi yang tahan uji dengan ujian hidup dan mclal1irkan manusia berakhlak Inulia dan tabah. c. rvl elatil1 diri agar manusia yang diuji dan dicuba ini bertambah sabar. tabah, dan berpendirian teguh menghadapi musibah. Rasulullah s.a.w. bersabda:

2

I',

I

,I,


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam , , '

~ "

,.-!"

*",

,.,.

:::,~

0,.,

--],I4JJ-','<>~W ;S~~~I ,:. ,

,;

,~

'''Tidakada seor,ang Muslim pun yang ditimpa g~ngguan sepettitusuk:an duri atau lebih ,be rat idatipadapya,melainkan dengan ,ujian itudihapuskan All'ahperbuat;:ali burulttlyaserta digugurkan dosanya sebagailllanapo.h'o].J. kayu yang nieIlggugutkah daunnya." , (H.R.Muttafaq 'alaih)

01ehitu orang yang beti1llflllbanyakl11enghadapi cubaandan rintallgall da'.lammengharutlgi hidl.1p ,cii ~6unia ini.Kesemuanya im harusiahditem];nw.l Cl~llgaf1penuh kesabatandall'ketabahan hati tanpa rasa putus a,sa dan: panta:ngmenyerah keJDada takdit Allah atau nasib semata-thata.

2.

Deri:ta

[)al1lJab~gia

Dalam Hidup

I)alalllk¢lttdupan setiap manusiadi dtIniaini, terdapat dtla perkara yang Sal1gat dfihginkan dan pentiIlg,sertati11ggi nilainya, iaita kesiliatan dan kesenangall.SebaJIikhYa, pe:nY£lkit dan kesusahanadalah <dua perkara yangamat tidakdiinginkan 01eh setiapmartusia. Facia hakikatnya, lCesenangan dan kesihatan dapatmenjamin kebahagiaan 111anakala penyakitdan kesusahanakan membawakepada pe1!lderitaan hidup. Rasulullah.s.a.W. bersabda yang bermaksud: "Ada duanikmatyang sentiasa ditindukan oleh manusia, iaitukesihata:n: dan ke!$enangan." (H.R. Bukhari dari.!Musliln)

Rasulullah s.a~ W; juga membayangkanbahawa terdapat ernpat perkara yang akaIi l11emberi keb&hagiaan manusia di dunia ini, sebagaitnana sabdanya:

3


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

"Empat perkarabagi membahagia.kan seorang manusia, iaitu isteri yang salih, a'n~'k yangbaik, bergaul dengan orang yang balk-baik (salin') da.n adanya reze~i dalam negetinya." . (H.R. ad..;Dailafili daripada AU)

. Alangkahhahagiaseseorangyang Illernpunyai isteri yangsalihah, yang mmnpu mel1ghiburkanhatinyaapabila berada dalam kesusahan dan setiamenjadi ternan. berunding dalamsegalatlrlJsansertafuenjaga kehonnatan dirinya ketikq ke'tiadaan sl1ami di rumah. Kethudiatl dianugerahkan Allah kemnman anal<: yang salih yaJigdapat mend@alml1l kesej ahteraan dan keselatnatalllorangtuanya. Berbahagialah orang yangsentiasa bergauldengan路oran.g yang salihd,m taat heribadah kepada Allah kerami sudah tentu clUinya ber~da di jalan yang benardandiredai Allah. Begitu jugaorangyang memperoleh rezeki yang melimpak'lcuah di tetnpat sefldiri akanberasa bJahagia ketana tidak perIu bersusahpayah mertcati .11afkah di iwar dati tempat$elldiri atau ke telIlpat lain.

0}

I,

I

Setiap orangmenginginkah hicl.l1psej ailteradml bahagia, sihat jasmani dan tohani serta tercapai segala kepefluan atau!cl:1.ktip naikah hidupnya, narnun padahakikathya tidak se111ua()rangJlrien.getafmijalan yang hams ditempuhlmtukmencapai kebahagiaab,hidmp tersebut. Setiap orang tidak irtgin hidupn.yamenjadi sengsaranamun. temyataramai yang hidup menderita pada hari inL Dalam kehidupandi dunia yang fana ini, deritadan bahagia akan sentiasasilih bergan.ti. Seseorang ticlak dapatmerasakan kebahagiaan jikalau dia tidak pernah merasakan pen.deritaall dan sebaliknya seseorang tidak akan merasakan pencleritaanMkalau dia belum petnah berasa bahagia. Di dalam al-Qurall, Allah S.W.T. rnembayangkan. bahawa kehidupan di dunia ini dihiasi denganpergantian yang 'liann0nis antara derita dengan bahagia, antara kesulitan dengan kesenangan.

4

'


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

Adanyakesuiitalldan kesenangan dalam kehidupandi duma ini telah diperingatkanoleh Allah dellgan fmrtan-Nya:

"Mahasesungguhnyad.isamping kesulitan itu ada kesenangan." (Surahal-Insyirah: 6)

Segala yaRgdirasakan olen manusiasamaadabahagia ataU derita sifatnya hanyalah sementara dan tidak kekaL Hal ill! sarnalah dengall semua yallgada idi duma ini. SesUnggtilinya.kehidupan didunia yang sementara ini dapat mempetclaya flilMTIsia jikalau dibandingkan denga:tl kebidupa11:diakhitatyangkelilll abet(1i. Matilah kitaperhatikandan hayati dialogatltaraAllMS.W. T. del1ganmanusiadi:dala1U sutahal",Mu.km.mun, de:tlganfumarr-Nya:

"Firman Allah: Berapatahunkahlamanya kamutinggal dibumi?M:eteka me:nja:w:ab: Kami ti:tigga1 (dibumi) .sehariatau isetengahhari, maka tanyaika.nlah;Jtepada orang yang menghitu,j:1g.â&#x20AC;˘ Allah,berfirman:Kamu tidak tirtggaldi Ibumimelainkanseben.tarsahaja kalau kamu mengetahuinya." (Surah a:1'~Mu1t11linurt:112 .. 114)

Kesenangandan segala ke:tliktnatan di dU:tliaini juga bersifat semehtafa tetapJ kesena:tlgan daR kellikin.atan ai akhirat kekal abadi. Allah S.W.T. telah lIlemperingatkan mam:lsia agar jangan t~1!pedaya oleh kesenangan chrnia yang penuh kenilanatan sementara mi Allah bet:firma:tl:


Penya kit Rohan i & Rawat annya Dalam Islam

"Mak a jang anla h sekal i..,ka li kehi dupa n duni a mem perd aya kamu clan jang anlab pUla syai tan mem perda ya kaDiu dalam ment aati Allah ." ~, (Sura h Luqm an: 33)

Rasulullah s.a.w.. trremperingatkall umat nya bahawa:kesihatall dan wakt u lapah g atau S€hang juga dapat l11emperdaya kehid upan Inanusia, sebagailiiana, sabdanya:

~I ,~LtH ~. 2t(

"Du~

maca mken ikma ta·fi yang keba nyak an tnanu sia dapa t ditipu . 61eh kedu .a ..du.a~fi.ya, .iaitu. kesih atan dan wakt u lapaf igata u tetlu alig." (:H.R. 'Burk hati)

Oran g yange erima n 'hendaklah menyedarioahawaxehidu,pandi dunia ini hanya lahse ment ara. Dalam p€Jjalallafl rnenu juakl litaty ang lebih kekal abadi,gHnaka:nla:h sega.la kesem patall ya:rtgaclaulil'tuk dimanfaatkaa dengan perbuatall atallltrelaluri amala n baik yang boleh dijadikan belqlllll'ltlik kebahagiaanhidup di akliliat.

6


PENTARtT ROHANI "','","'"'"'",",'Y))

Ii, i

DANPEN'GARUHNYA

Penyebab keresahalildalam hidup manusia melilumt andangan lslanl sangat banyak tetapiyang ,m~mj adipuncautamaia:lah: .p â&#x20AC;˘ ,

a. Tidaka:danya 'itnanatau lemalmya Rna!l sese6tahg.

h. Percampuran alWtara iman dengan s)(:iliJik.

c. K:utangllya keseclatatfl bahawa ,da:latl!l usaha fl1anusia ada keteliltuan Allah yangMaha Berktmsa. Manusia hahya sebagai Ina1.d:tluk yang diciptakall dan berada dalatIlkekuasa~nll-Nya. F'mnanAilah:

'I

t

"Dan kepll:nya~n';Nyalall apa-apa yarig di Ilangit, dan di bumi, semua InakhIuk tunduk kepad~nya." (Surah ar.,Rum: 26)

d. Ufi1at Islamkurafig menghayati danmellgamalkan kebidupan beruttmh tangga berlandaskan aj aran Islam." e. Orang tNa kurang men1beti perhatian terhadap ilnlu pengetahuan dan, pendidikan keagamaankepada anak di samping iImn pengetahuan ya'1g lain.

7


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

f. Kebebasan da1am pergau1an tanpa didasari dengan keimanan bo1ehmempengaruhi manusiame1akukarrperkara yang haram mengikut hukmn syarak.

g. Manusia terlalu membanggakan i1mupengetahua!l hasil daripada pemikiran aKa1 manusia talipa di'Sertai imal1 sedangkan pemikiran IIiahusia amat terbatas. h. Pengaruh makaI1ali.dan minuman haram ke atas Ul1'lat Islam secaraseqar atau tid~k sedar. 1.

Adanya penyakit roh.ani yang membahay~ka'E. dan merosakkanperibadi dan marta:b>at malllisia, seperti hasad dengki, khianat, dusta, takbur,riyak dan s~bagainya.

J. Kurangnya kesed'aran untukbersytikur sewakturnelldapat nikmat Allah S. W.T.. dan terlalll]]1ementingkan l:llUSan dl1n:iawi. k. Sentiasa disehtbungi perasaal1 bersa1ah atau. berdosa ketaha telahmelakukan petouatan terkutuk yang bertentang'ln den.gallhatintltanir~ya sehingga teIjadi ko11f1ik batrn. Konflik batin ini menyebabkangallgguan fikiran seperti rasa ticlak tenterarrl dan tertekan, Ketesahall hatidan fi1dranmanusia pacla hakikatrtya terj adi disebabkan..o1eh beberapafaktor, antaranya: a.

Me1akukan dosa.

Orang yangme1akukan dosa akan mehcehIs,kan keresallan dalam 'hidupnya. Ini dije1askano1eh RasliluHah 8.a.W. ciengansabdanya yailg bennaksud: IfYangmenyebabkan timbulnya l1,uru"hara di dalam hati sanubari manusia ialahdosa-,dosayang dilaktdta:路Jl manusia. 1f (H.R. Muslim)

b.

. 'j

r

Betpa1ing daripada peringatan Allah.

Seseorang yang ;lupatentang peringatah dan amMan Allah akan menga1ami kesempitan rohani da1am kehidupannya sehingga menimbulkan keresahan. Finnan Allah:

(

I

I 8


Penyakit. Rohan! & Rawat.ahnya DaZam Islam

"Dan barangslapaberpaling daripada peringatan-KU maka seSi1hgguhnyabaginyapenghidupan yang sempit dan, 'kami' akatlllleJlgbiIlipullkanllYa. padallari kiamat d.a:lam .keadaanbuta." (SurahThaha: 124)

c.Melaknk31il: syirikkepacla Man baikdâ&#x201A;Ź!l[gallperkataan, perbuatan atallL hati.Firman Allah:

FilmlanAJJlah:

, '

,I

"Sesunggubnya Allah tida'kakan fi1.¢ngampuni (dosa) or.ang 'yangmempersekutu:kan"Ny.a dan Dia :mengamp1J.ni yang .selain itu :bagi sesiapa yaIlg dikehend'akhNya.Dan ba:rang sesia'pa yang mempersekutukan"Nya ma,ka suftgguh dla telah ,berbuat dosayang .Desai¡." (Surah a,n .. Nisa': 48)

~

I

i'

I.

d.

HidupnyaJdiselubungi perasaan putus asa, lantaran itu apabila imannya leman tE~fd()ronglah pula seseorang itu untukmelakukan perkara yang boleh rnembahayakan diri sendiri. Finnan Allah:

.1

'I,

9


Penya kit Rohan i & Rawat annya Dalam Islam

"Dan apabH a kami berik an kepad a. manu sia snatu rahm at, nesca ya fnere kabe rgem bira .men erima nya. Dan apab ila m.ere ka ditim pasu atum usiba h lteran a perbu atan ntere ka sefidiri~ lanta smer eka menj adi putu s asa." (Suta h ar-Ru m: 36)

Jikalau seseoFang itu hidup nya penu h deugalil penderitaan, tidak berer ti dia bany ak dosa kerama tidal<: s.emua derita: im akiba t darip ada perbu atan atau dosanyasebagaiJ.il:1alila hahiy a denga n kisaR Nabi Ayyu b a~s. N abi Ayyu b hidup mend erita, penya kitny a tidak pema h semb uh, harta benda nyam usnah dananak.,anaknyasetnua mati bahka:nhiduprtya sentia sa diasingkatr olehl11asyanikat Adak ah bagilld,l berdo sa? J elas tidak, pende ntaan terseb at adalahuj~an daripadaAllcillS .W.1. walaupun baginda ialahNabi dan RastlL Ini sebaga,i contoh kepad aman usia bahaw a kita tidak dapat mengelak<iatipada rnelilgalamipelilderitaanataukesulitan . hidup walau pun ,]{lita telah balilyak melak ukan a:rnal salih. Semu allya datang darip ada Allah yaag mahu fuengUji keimanani\l1ahwsia. 28

Aga ma Pen ang kal Pen yak jt Roh ani

Dalam kehidupanl11anusia didwn ia ihi terda pat banya k perso aland an tentan gan sehin gga manu siaser ingm eRgn adapi ! penya kit yang sukar diubati, seper ti penya kit rohani. Peny akit rohan i iaiJ.ah suatu gaflgguan kejiw aan keata s peras aan seseo rangm anusi a yangb iasall ya ditan dai dengan rasa mUram, sedih, pilu,.cemas,resah, gelisah:}Qati,dan jiwa tidak tenter am serta betas akaa diriny a.kur ang berda ya melilgatasi perso alan yang dihadapi. Segala gejala kejiwaan tersebut sering kali mempenganrhi jasmani sebingga menimbulkan gaagg uan pada organ-organ tubuh. Situa si dan kondi si yang ,diciptakaJ1 oleh pemb ahan sosia l yang cepat keran a adany a Inodenisasi dan ilildustrialisasi denga n kema juan telmolo gi telah mem bawa damp ak kepad a jiwa dan. fikira n manu sia sehin gga boleh meni mbul kan keres ahan hidup . Pada suatu sisi,

10


PenyaJdt Rohani & Rawatannya Dalam Islam

moden!isasi dart industrialisasi merupakan proses penting dalam petnbangunan bangsadan negara. N amun di sisi lain ternyata arus modetriS8:sj dftu i:t1dustrialisasi mempllhyai pengaruh yang besar kepada kehidupanmasyarakat sehingga l11embawa pula dampak negatifyang membimbangkan. ,<:jle1litlll,. individuyang tidak malllpu menyesuaikan diri dengaNaruslllodenisasi tersebmt bolehlnenyebabkan timbulnya penyakittonam.

i I

i ~

,

, PeNyaldtFohani keralJ kali roelanda masyarakat keranak:Eltangnya keseitnbal1gal1 dalal11 sistem sosiall. MaNusiaBaNya Cel!delUllg kepada material ~semata~ Illata daN kural1g .memberi perhatian kepada aj aran agama. Sebenamyakeclinaniikanhldup beragamamempakanpenangkal penyakit!ohaNi yang pa;li~g@fektif. Us aha mendekatkan. diri kepada Allah.merupakafi foFillulayang palingiTIlljarabUhMnllengubati penyakit tdhaBi yal1g dialatn卤 olehl11~l1usia. Dengal1 mengingati Allah, j!iwa malilusia akan tenteram, hatinya menjadi, tenang dan damaiserta:tidak mudah tetpengatuh dengart rel1tak kehid1llpal1duniaWidall penunmusJ:ihatserta tipti daya. Kel1lewahan hidllP, dliniawi setriata."inata. tidak: dapat mei11beri kebahaglaan sepenuhttya kepada !manusi? daialJl erti kata yaNg sebenar. Agi:lllla mempunyai peranan yang besar sebagaisatu-'satunya sanc4rran llldup bagi orang yang henman, DeNgan betagarnamemTherimsa kedamaian hatidanjiwasarrraaGaketika Illenghadapi kejay:aansestlatu usallaataupunsituasidukacitaiTIen~pf~esu1itanhldlip路dapatdiwujudkan.

Pengalaman hlidup kilta menunjukkan bahawa kehida~an yang bersurnberkan kebendaandankeculrupan TahiTiah sahaja.' tidak cukup dijadiikan laNdasall untlitk meilcapai kehidupallyal1g bahagia. Pada prinsipnya, sifatmallusia yang paliflg baikialah mereka yangmampu menjalani kehiciupan.secara wajar dan pal1dai men~yukuri segala nikrnat . AHah:dalam segala keadaan. Oleh itu, agama mel11ptuiyai permia11 paling pentjl1g sebagai usahamencegah pellyakit :t0hani kerana jikalau peIRyakititu dibiarkanberlarutan akal1lalw:lah perasaatl berdosa, pUtus asa dan tidaksanggtip tnel1g:hadapi segala cabaran dan dugaan hidup. Gejala J?enyalgtfohani tidak hanya rtampak dala:m bentuk keluhan jiwa, kegeiisaban hati, tekanan perasaan, bahk:an ia juga menyebabkan keluhan j aSniani seperti kurallg memiliki semangat ker] a, sukar tidur, dan kurang makart dan Ininutn. Peratusan orang yang mengalami penyakit rGhaili meningkattemtam~ di Ilegara-negara 11laju seperti

11


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

Amerika Syarikat, Eropah, Jepun dan negara yang sedang Ineningkat maju dalmn bidang perindustrian. Usaha pengubatan atau rawatan penyakit rohani secara perubatan moden hanya memberi semangat kepada yang bersangkutan untllk meyakinkan bahawa penyakitnya boleh diubati atau boleh sembuh dengan memakan jangka masa yang tertentu. Hakikat yang sebenarnya, proses penyembuhan penyakit rohani tidak dapat ditentukan.

12


JENIS路JENIS PENYAKITROHANI

x.Basad Dengki .Hasad den.gld ialah satu daripada penyakTht fohani yaJ3.g; ada dahl11ildiri seseoraIlgman.hlS.1a. .Penyakitini akah trlethusnahkankehidupan manusia jikala.u l1dak dapatdicega.hatau dijaga secara waj arnya~ Penyakit hasad clengki merupakarisiikap mental yangmempengaruhimanusia yan.g m.engakibatkan tirrtrbull1ya rasa irihati terhadap seseorang atau ora:p.g lain yang fuetidapatkesenangan atau kej ayaai. Hasatl den.gki dapat diertikan sebagaisuatN sikap tidak senang atas kenikmatan, kesen.an.gan ataukelebihanyang diperoleh orahg lain dall lanjlltan daripada ita lllef垄ka bernsah.a untuk ,menghHangkan keillk:matan itu agar betpindal1 ke tangannya sendiri. Oleh im, sifat nasad dengki boleh menymbl.;l]jkan perasaanden&am" pennusuhan, busuk. hati, tidak rhetnputlyai rahmat ,dan kasih sayang serta suk(i beriJrasangka "b)ttiiIkterhaciaporang lain. Dalam Islam, kes~muasifat ini adalah tercela dan dilatangkeranabc>leflmembrnasakan drri.

Finnan Allah:

i

I

"Adakah patutmereka dengkikepada manusia at as nikmat yang .l\11arh betikan kepada merekadadpada kurnla-Ny-a ?" (Surah an-Nisa': 54)

13


Penya kit Rohan i & Rawat annya Dalam Islam

Orang yang sedang climusuhi oleh oranglain yang bemati dengki periu berhati-hati dan waspada kerana mereka akanmenghancurkan clirinya dengan l11embuat fitnah yang merangkullli pe1bagai tipu daya secara senyap. Malah orang yang suka bersikap hasad itu sendiri sebenarnya berasa terseksa batinnya, seakan-akan dia tidakmendapatrahmat sarna sekali sebingga daIam batinnya terasaberperang melawan musuh yang tidakkelibatan. Oleh itu, orang yang bersifat hasad dengk ijiwa nya seIaIhl berasa serba kekurangan dengan segaia yang dimilik:illya. Finna n Allah:

"Dan dadp ada kejah atan orang yang hasad ' apabU a dia hasad ." (Sura h al'';Falaq: 5)

Sabda Rasulullah s.a.w: .?-

...

&-~ Eli ~ ..

J...... .

).

J-"

Jl>:1 La wj.&-II -:- =·.·.~ =" ~ .--:( .~,.:; ..;,::.....J . . .'tJI ·tJ..Y~··!!iJ U.J~~ J.l, .. ; ; ;......

'-; .

'

.f ~~I ~ if.'1 cr~.-JIv.'O':'I "'JJ) "Yan g palin gaku taku ti darip ada apa yang aku taku ti pada umat ku ial~h yang bally ak harta pada mere ka, lalu mere ka berd engk i-den gkian dan berb unuh bunuhan~"

(H.R. Ibnu Abid Du:ny a darip ada Abi Amtr al-A,s y'ad)

Orang yang menarnh perasaan hasad dengki terhadap orang lain tidak menyedari bahaw a Allah amat tidak: menyukaiBya. Firman All all:

14


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

"Adaka. h orang yang di dalam hatinya penyakit (:kekafiran) mengita bahawa Allah tidak akan melabirkail kedengkian hati meteka?" (Surah Muhammad: 29)

Sabda1,asuluUah s.a.w. yang benmaksud: "Janganlah .kamu dengki-mendertglrlt janganlah marahmemarahi,janga:n1ah tambah-menambah padajualbeli dan Jallganlahbe\akang-memibelakangi serta Janganlahmertglimp.til satusama lain. Kamu semua ialah hamba Allah yang persaudara." , fH)j.~.. Bllkhati dart Muslim..)

Dalam Islailikeharnsan :tnelahirkan perasaan dengki terhadap orang lain hanya dalaih dlla perkana sahaja, iaim ternadap il1.Iludan harta kekayaarr yallgditni~ikinya. Sabda Rasuiullah s ..a. w;~,

"Tidakada dengki selain daripada d~a hal, iaituorang yang diberikan ha:i1:a oleh Allah laludikuasainyaharta itu padS. kebenar~:n dan orang yang dibedkan ilmu olell.ldlali lalu diamalkail ilmu itudan diajarkannya kepada ,maIlusia." (H.R. Bti1thaii. dan Mus1i~ daripada Ibnu Vmar)

Punca Tin1bulpya Penlsaah lIasad Denglti a. Disebabkan adanya rasapertnusuhandan kebenCiart terhadap orangbm. b. Berasakan adanya. orang lain yangiIle1ebihinya dalalIl apaapasahajasepertikekayaan, kepandaian, kecantikan wajah,

I

i,

15


Penya kit Rohan i & Rawat annya Dalam Islam

maju dalatn pemiagaan, banyakjasa, tinggi pangkat, banyak pengaruh dan sebagainya. c. Gem ar .menjadi pemi mpin dan ingin kan pang kat dan kedudukan yang tinggi lagi terhonnat. d. Hatin ya keras. dart engg an mela kuka n kebaikan kepad a sesama manUSIa. Basa d dengki boleh merosakkan akidah kerana seseorang yang berperasaan has ad itu seolah-olah tidak rela kepad a iradat dan takdir Allah S. W. T. denga n ahggapan meng apa buka ndiri nya dikurniakan kelebihan dan kenikrnatan sebagaimana orang yang dihasadhya. Jadi keadilan Allah S. W. T. yang meng atur semu a llrusan hidup manusia inilah yang dibenci oleh orang. lni adalah sarna seperti iblis atau orang kafrr yang tidak senan g sama sekal,i j,:i:kalau orang Islam memperoleh kejayaan dan keleoihan. Finnan Allah:

. "'/1': ....

J...,u.~

./

.".

fJ. .

<~~...l, ~)-. /jJ/ ~/.~"", t. "'...i. ". . . }}.:.~ .-.; . / .<..J~ ~\~ .fi"'='.~J ~;,.""" ..,... ~ ".,.

:5'' '

"'/ t. ... ~.f. .\~/'/ '\~Y~ t'. ,~ . L4~u-:~t路;"... ;~I~~~l)路~~k

\/

c:::.~/~"',;;.////

~\~U9..

"Seb ahag ian besa rahl i kitab meng ingin kan ag~r mere lta dapa t meng emba likan kanll ikepa da kekaf iran setel ah kamu beriIl 1.an kera: na deng kiya ng timb ul darip ada diri merek a. .send iri setel ah nyata bagi mere ka kebe naran ." (Sura h al-Ba qarah : 109)

Akib at Hasa d Deng ki a. Men urut ulam a kesa n perb uatan hasa d d engk i boleh mendatangkan lap an bencana, iaitu: 1.

Merosakkan ketaatan.

11.

Mendorong berbuat derhaka.

16


Penya kit Rohat d & Rawa tanny a Dalam Islam

ill.

Meng halan gi darip ada rnelldapat syafaat.

IV.

Mas1i1Jk lleraka.

v. MelaksaRakan sesua tu yang memb ahaya kan orang lain. VI, Senti asada lam keada an berdo sa.

b.

VlJ,.

Hatin ya tertutup daripada11lell1ahami huku m Allah.

wi

'tidak terca pai cita,-citanya,

Me170sakarnal kebajikan. Sabda: Rasl!1Ilutlaas.a.w.;

Ii

I

hasad "Ja~lhnah diti,in u darip ada hasa, d deng ki keran a

ihf m'em cakaJ .lama l ke'ba ji'kan , .seba gaim ana api

. mefu akan kayu ." (H.R. Abi Daud darip ada Abi Hura irah)

Beni asark an had;i~ .di atas, pefas aall hasad dEfhgki boleh ll1erosa:l,<kan amal kebaj ikan seora ng. Pada dasalillya iame liputi tiga a:spek: anaty ang 1. Mero sakka n clirisendi;ri keran asetrr akin bany aknil betupakesenallgah yang diterima orang lain, senialdn berat pula penderitaah yang dirasakanolehorang yang berhasad dengki. Apab ilaada seseorang yang berakhlak mulia, lalu semua orang mein uj inya tetap i ora11-g yang ada peras aan hasad dengk i mem (1nda ngny a dellg an nada yanK _sini s dan cuba merelldahkanmartabatnya dengaR mengucapkan ucapa nyang buruk a:tau jelik. iii. OraRg yang suka berhas~d dengk i, di akhir at kelak akan mendapatkefl1gian yang besar kerana pahala se~ua kebajikan

11.

17


Penya kit Rohan i & Rawat annya Dalam Islam

yang dilakukannya selama di dunia akan diberikan olehAllah kepad a orang yang dihasad dengki. c.

Tvfendapat liInaj enis bencana.

Menu rut al-Faqih Abu Laith Samarqandi, orang yang berha sad dengki akan dhiInpa benca na sema sa hidup di dunia, iaitu: 1.

Hatin ya selalu resah dan tidak tenteram.

11.

Ditilnpa.bala atau cubaa n yang tiada pahal a baginya.

iii. Perbu atann ya sebur uk-bu ruk celaan.

iv. DiInurkai Allah S. W. T. v. Tidak mend apatt auflk darip adaA llah S.W.T. Khali fah Muaw iyah pema h berpe san kepad a anaknya: "Hai anak ku, awas i diri, lenya pkan rasa hasad deng ki sebab akiba tnya akan mem baha yaka n diri kamu secar a nyata sebel um dinya takan pada musu h-mu suhm u."

d.

Mend atang kan tujuh perbu atan tercela.

Menu rut Imam al-Ghazali, peras aan hasad dengki seseorang itu akan mendatangkan tujuh perbuatan yang amat tercela dan Inerosakkan diri sendiri, iaitu: 1.

Suka kepad a permusuhan.

11.

Peras aan kelnu liaan diri.

iii. Takbur. iv. Mengagmni diri sendiri. v. Takut hilang cita-cita yang diingini. vi. Suka menj adi ketua.

vii. Jiwan ya jahat dan kikir.

Rawa tan Perb uatan Hasa d Deng ki a. Menguatkan iman dan takwa serta mensyukuri segala nikmat Allah.

18


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

b. Membersih diri dengan merrgerjakan amal salih dan bertaubat kepadaAllah.S. W. T. c. Awasr diri (muraqabah) dengan rnerasakan bahawa rasa hasad depgki im bolehmerosakkandiri dan amal kebajikan. d. Serrtiasa tekun berusaha rhencari rezeki yang halal yang telah disediakan oleh Allah. .8. I

-,I

Ii "

Bersikap bail<; sal1gkaterhadap orang lain. dalam setiap tindakan amu i1.trUs(1n. ,~

if. Sentiasa mengeratkan tali silaturahim dan saling tolongmenolong afit~ta sam sama lain.,dalam perkara kebajikan. -

g. Sentias,a menj.aga perbuatan dan percakapan daripada menyihggung hatidan perasaah oralig lain. h. Mengamalkan sikap kasih sayal1g@an.hormat--lnenghonnati sesama manl;isia. Cukup mefij adi; peringatal1kepada liInatIslalIl bahawamemiliki stfat hasadden.gk:iakal1 mendatartgkanketugian yang besardan merosakkal1 Imal1 dan peribadi.

2.Sombong SomboIlg adalahsarn slfM yang terceladalam Islam. SOlnbong mewpakan pedlaku yang law dari,dalam diriseseorang yang menolak kebenaralldan meteniehkanataumerendahkan kepandaian, kelebihan atau kejayaan orang lain. Pads- prinsip:t).ya, sifat sombong dapat dikJasifikasikan. kepada tigaaspek, iaitu: a. Sornbongterhadap Allah S .W. T, iaim, ellggan mematuhi dan mentaati segala hukum dan perintah-Nya.

h SOrilbong terhaclapRasul,iaitu enggan Ihematuhi路dan menolak kebenaran ajaranyangdisampaikanoleh RasuL c. Sombong terhadapmanusia, iaitu mementingkan.diri sendiri daN. bartgga dengansegala yang dirnilikinya. Sifat sombong dan angkuln.menimbulkan kebencian. Malah tercatat di cialam al~Quran bahawaiblis tidakmahu sujud kepada Nabi Ada'11'la.s. sebagai talilda h0rmaf dan memuliakannya kerana I I I

,I I I

19


Penyakit Rohani &. Rawatannya Dalam Islam

kesombongannya. Begitujuga dengan umat terdahulu seperti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Bud, kaum Nabi Saleh dan kaum Nabi Lut yang kesemuanya dibinasakan oleh Allah kerana keangkuhan dan kesombongan mereka menolak ajaran dan syatiat yang dibawa oleh para nabi mereka yang membawa kebenaran. Perasaan sombong inilah yang Inenyebabkan seseorang lupa kepada nikmat Allah dan p1enentang hukrun-Nya serta takdir-Nya. Malah orang yang mempunyai sifat sombong atau bangga diri berasakan dirinya mempunyai kelebihan druipada orang lain. Sabda Rasulullah s.a.w:

"Sombong itu menolak kebenaran dan menghina orang lain." (H.R. Muslim)

Hujjatul Islam In1am al-Ghazali membahagikan sifat sombong kepada dua, iaitu sombong zahir dan sombong batin. Sombong zahir diperlihat melalui amal perbuatan yang terbit daripada anggota tubuh badan seperti memalingkan muka atau bermasam muka. SOlnbong batin dilihat melalui perlakuanjiwa seseorang seperti Inenganggap dirinya pandai, tinggi iln1unya, mulia keturunannya dan sebagainya. Sifat sombong dapat dilillat apabila seseorang itu mengrunalkan perbuatan seperti berikut: a. Merendahkan daljat orang lain. b. Suka memuji diri sendiri dan bangga dengan kemuliaan diri. e. Suka menghina dan mengutuk orang lain. d. Suka membazirkan harta benda. e. Ivrenjauhi pergaulan dengan orang yang tidak setaraf kedudukan dengannya. f. IVlemalingkan muka apabila beljumpa, bereakap dengan orang lain.

g. Bakhil atau kikirmengeluarkan harta dijalanAllah S.W.T.

20


Fenyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

Sifatsombong seseorang itu boleh Inenyebabkan dia menolak dan mengingkati kebenaran. Firman Allah: I

~

"Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Katni dia berpaling ,dengan menyombongkan did seolah-olah dla belum.mendengarnya,.s.eakan-akan tertutup kedua-dua telinganya, maka berilah 'khabar dengan azab yang pedih." (Surah Luqman: 7)

Akibat Ferbuatan SQmbong a.

DibenGi dandimurkai oleh Alilah. FitrrlanAllah:

;L.?~.'\/.·./ / ......... c..~~.....··~u ). .\ . ,/~ .. .... ~ . ?/".,.-::.,4\ 4.. "'.. · .~\/..//.;t \..4 ~.:......:.....> ~ . ~' .~.l

>1,.•.. \.1::./...

A.J;~'.

~

~~

_ -

."..,

.. ~ J"J~

~

\:-

.~' . . . . . . /...... /'.0~/.... ~~».t,..;\ ~ .>. .;t

··n"~~~.l ...... ~ ~~ ,..,,!,;; "" ",.,.. ..

"T.idak diragukan lagi bahaw'a sesungguhnya AUah MahaMengetahui apa yang mereka rahsiakan dan lahir~an. Sestln.ggu,luiya Allah tida.kmenyukai orang yangsombong." (Surrah an-Nah1: 23)

Finnan Allah:

"Jallganlah engkau memalingkan mukamu kepada lllantisia dan janganlah engkau betjalan di muka bumi dengan bedagak sombong, sesungguhnya Allah tidak ,t I

I'

21


Penyabt Rohani &. Raruatannya Dalam Islam

suka kepada orang yang sombong dan bangga diri." (Surah Luqman: 18)

Sabda Rasulullah s.a.\\'.:

"Barang sesiapa membesarkan diri dan sombong pada jalannya, nescaya dia menemui Allah dan Allah marah kepadanya." (H.R. Ahmad daripada !bnu Umar)

b.

Ditutup hatinya olehAllah S.W.T.

Finl1an Allah:

"Orang yang membantah ayat-ayat Allah tanpa keterangan yang sampai kepada mereka. Amat besarlah kebencian di sisi Allah dan di sisi orang yang beriman. Demikian Allah menutup setiap hati orang yang sombong lagi ganas." (Surah Ghafir: 35)

c.

Al la11 memalingkan hatinya daripada kebenaran. Fimlan Allah:

22


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

"Aku a~n J.lalingkan daripada ayat-ayat-Ku orang yang menyombon'gkart dirinya dimukabumi tanpa ,kebenaran. " (Surah al-A'raf: 146)

I d.

Dimasl:lkkan ke cialam lleraka. Pjyrn.an Allah:

"Sesungguhnya mereka yang menyombongkanditinya dadpada menyembal1.-ku akan masuk ke dala.:m Neraka Jahanani dengan keadaan hina." ,(Suta.ll al-lVIukmin:60)

"M'a:Ka. masukilahpintu-pintu neraka Jahanam, kamu kekal di dalamnya.Maka amatbur,ukla.h orang ya.ng menyombong did." (Sllta.h a.n-Nahl: 29)

FinnanMlah.:

23


PenyaJ.cit Roi1ani & Rawatannya DaZam Islam

"Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. Bukankah neraka Jahanam itu tempat bagi orang yang menyombongkan diri." (Surah az-Zumar: 60)

Sabda Rasulul1ah s.a.\v.:

"Barang sesiapa di dalam hatinya seberat biji sawi daripada sombong, maka Allah membanting mUkanya ke dalam neraka." (H.R. Ahmad)

Sabda Rasulullah s.a.w.:

"Sesungguhnya di dalam neraka Jahanam ada sebuah lembah yang bernama Habhab, Allah berhak menempatkannya setiap orang yang sombong lagi keras kepala." (H.R. Abu Yu'la, al-Tabrani dan al-Hakim daripada Abu Musa)

e.

Tidak dapat masuk syurga. Sabda Rasulullah s.a.w.:

24


Penyakit kohani & Rawatannya Dalam Islam

"Tidak akan masuksyurga orang yang bersifat sofubong di hatinya walaupun'sebesar zarah." (H.R. Muslim)

Dalam hadis lain Rasulullah s.a. w. bersabda:

I

I,

"Tidak akan masuksy'1i1"ga orang yang di dalam hatinya seberat biji sawi daripaciasifat sombong. Dan tidak akanlllasu,k neraka orang yang didalamhatinya $eberatbiji sawi daripada ifuah." (H.R.MtisHm dadpada Ibnu Mas'ud)

RawatanPerbuatan Smnbong a.

BenHam diP d(ill mel1ja:l;lhi sifat menonjolkan dm daripacla menjadi terkena1.

b~Rela dan sanggup ditempatkan pada temp at yangrendah. Co

Berasa syukur dengart segalayang dimiliki.

d.

Mengamalkansikap k(:isib sayangdansaling hOntlat-lnenghormati afitara sam ,sarna lain.

e.

Men:j auhi diri claripada sifat buruk sangkaterhadap orang lain.

f.

Bertafakur meIllikirkankelemahan diri dan Inengingati kebesaran Allah S.W. T.

g.

Sentiasa berdoa danmemohon tauÂŁk danhidayahAllah agar dijauhi daripada sifat sombong.

h.

Memohon keam.punan. dan bertaubat kepadaAllah atas perbuatan yanglalu.

25


Penya~:it

Rohani & Rawatannya Dalam Islam

Kcsimpulannya, sombong adalah SaUl-satunya sifat yang bolch mcrugikan diri seseorang kerana orang yang sombong akan mendapat kebencian masyarakat dan dimurkai Allah. Maka umat Islam hanlslah menyingkirkannya daripada bertakhta di hati dan j i,va agar dapat membentuk akhlak yang 1uulia dan dihonnati oleh masyarakat.

Riyak adalah sifat mazmumah yang arnat dilarang dalam Islam. Perbuatan riyak tersembunyi di dalmn hati, perasaan, dan peribadi scseorang berganhmg kepada niat tertentu. Menurut 1mmn al-Ghazali, liyak adalah mencari kedudukan di hati Inanusia dengan luen1perlihat kepada n1ereka hal-hal kebajikan. Pada hakikatnya seseorang yang melakukan riyak bertujuan lmhlk menampakkan dirinya kepada orang lain agar diketahui kehebatal1l1ya, kebaikalmya, peljuangal1l1ya, dan arnalnya. SaidinaAli bin Abi Talib berkata: "Orang yang bersifat riyak itu rnernpunyai tiga tanda, iaitu rnalas apabila bersendirian, rajin apabila di ka!angan orang rarnai dan dia rnenarnbahkan arnal apabila dia dipuji dan dikurangkan apabila dicela."

Riyak biasanya berlaku rnelalui perbuatan, percakapan, dan tulisan agarrnendapatkernasyhuran, pujian, dan sanjungan serta perhatian orang lain. Dalmn Islam, riyak adalah hararn hukurnnya dan amat dibenci olehAllah S.W.T. Finnan Allah:

"Maka celakalnb orang yang bersembahyang, ialtu yang lalai daripada bersembahyang dan berhati riyak dengan itu." (Surah al-Ma'un: 4-6)

26


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

FinnanA1lall:

"Hai orang yang beriman, janganlah kamu men:gh'ilangkan(palialaJ sedekahmu del1l.gan menyebut;-:nye'iJuttlya dan menyakiti(penerimanya) seperti. orang yang me.narkahkan harta.nya kerana riyak kepada ma.n usia." (Surah al-Baqaran: 264)

Sabda Rasulullah s.a.w.:

"Sesuatu yang paling aku khuatitkan di an tara kamu ialah syirikkecH, la.ln dltanya kan oleh sahabat, apakahsyitik keeil itu, ya RasuluUah? Kemudian Ibagindabersabda: 'Iaitu riyak/' ,(H.R. Ahmad dan al-B~ih.aqi) 1

\

,

Adaulama me:mbahagil}Illl riyak itu kepada dua hal, iaitu yang :berhubung del1gan 80a1 iThadat dan hal yang tidak berhubung dengan ibadat Adapun riyak yang berhubungdenganperibadatan seperti solat, puasCl, haji"zakat,jihaddansebagainya ada1ah di1arang dan wajib dijaga ketana iaakan tne1!lghapuskan pahala ibadat tersebut Manaka1a riyak yang tJukan merupakal1 soa1 ibadat kadangka1a hukumannya harrIs seperti meratakan s~rban, merapikan rambut, berpakaian kemas agar tidak dipandang hina atau tidak menyerupai pakaian orang kafir. Menutut Imama1-Ghazali, riyaklnelibatkanEma perkara penting, iaitu tubuh, perkataan, perbuatan, pakaian dan pengikut atau pengaruh.

27


PCTlyokit Rohani 8, Rmuatannya

Dalam Islam

Punca Timbulnya Riyak

a.

Tidak berasa puas dengan kedudukan yang ada.

b.

Ingin mendapat pujian, sanjungan, dan penghon11atan terhadap jasa dan kebaikan.

c.

lngin memperlihatkan ketaatan, ketakwaan, kewarakan, dan kezuhudannya.

d.

lngin memperlihatkan kepada orang lain agar mengikuti atau mencontohinya.

Setiap mukmin vvajib menjauhkan dili datipada berperangai riyak. Dalam melakukan ibadat khususnya, hendaldah disertakan dengan niat dan maksud hanya kepada Allah demi mencapai pahalanya di akhirat kelak.

Akibat Perbuatan Riyak a.

Boleh menghapuskan segal a amal kebajikan. Finnan Allah:

"Hai orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (hati penerima) seperti orang yang menafkahkan hartanya kerana riyak kepada manusia." (Surah al-Baqarah: 264)

Sabda Rasulul1ah s.a.w.:

28


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

"Sesungguhnya orang yang berbuat riyak akan dipanggil pada hari kiamat: Hili orang yang zaUm, hai orang yang menyeleweng, hai orang yang berbuat rlyak. Amalmu sesat dan pahalamu sia-sia. Pergilah, malta ambillah pahalamu daripada orang yang kamu berbuat amal baginya." (H.R. Ibnu Abid Dunya daripada Jabatan al-Yab.salabi)

b.

Tergolong sebagai riyak keci!. Sabda Rasulullah s.a.w.:

"Sesungguhnya riyak itu. adalah. syirik keen." (H.R. Ahmad dan ai-Hakim)

Sabda Rasulullah s.a.w.: ;'

.d:;4 ~ l2JJl ~si 01

;'

"Sesungguhnya dyak yang paJing rendah ialah syirik." (H.R. ai-Tab rani dan aI-Hakim dadpada: Mu'az)

Dalam hadis lain, Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Berjaian dengan sifat riyak itu termasu1;t syirik." (H.R. aI-Hakim)

c.

Dimurkai Allah dan dibenci oJf'h manusia.

29


P2flyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

cL

Scgala amalan kebajikan tidak mendapat keberkatan daripada Allah.

c.

rVlcmpcroleh azab Allah di akhirat.

Rawatan Perbuatan Riyak

a.

J\1enginsan bahawa riyak itu boleh merosakkan amal kebajikan dan mendapat azab Allah. Fimlan Allah:

"Orang yang merencanakan kejahatan, mereka itulah yang mendapat seksa yang keras sekalipun tipuan mereka itu gaga!." (Surah Fatir: 10)

b.

Menyedari bahawa riyak itu diketahui Allah tujuam1ya. FhnlanAllah:

"Barang sesiapa mengerjakan kejahatan walaupun seberat zarah (debu) akan dilihatnya (dibalas) kejahatan itu." (Surah al-Zalzalah: 8)

c.

rV1cmbenci perbuatan riyak kerana ia adalah perbuatan syaitan. Fim1an Allah:

30


Penyakit Rohani & Rawatannya DaZam IsZam

"Ini pekerjaan syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang menyesatkan lagi "nyata." (Surah al-Qasas: 15)

d.

B ertaubat dan memohon keampunan kepada Allah. FimnanAllah:

i

-I

i

"Dan mintaampun:lahkamu kepada. Tuhanmli, kemudian bertaubatlah kepada-Nya nescaya Dia :me:mberikalllu kesenangan yalig 'Daik. " (Surah Hud: 3)

Kesimpulannya, riyal( merupakal1 gej ala pellyakit rohani yang boleh metosakkau atnalan kebajikan.manusia dan al11at dirnurkai Allah. Oleh itu,urnat Islam..lleudaldah ikhlasdalarn melaksanakan arnalan kebajikallsupayaditerimaolehAllahS.W.T.,"

4.

Fitnct'h '(Namill1ah,)

Sifat fitn.ah atau mengadu dombamerupElkan penyakit rohani yang amat kej idalam Islam kerana ia holeh mendatangkan akibat yang buruk kepadadiri sendiridanterhadap orang lam. Fitnah boleh diertikan sebagai seseotang yang menyampaikan keblirlikan orang la.in di tengah--tengah orangramai dengan tujuan supaya mereka,membenci ataumem:usuhinya. DallliTI Islam, fitmih dinilai sebagai tindakanyang :rebrn kejam daripadapembunuhan keraria akibatnya tidak hanya merugikan. seseorangmalahmenyebabkan lTIasyarakat kehilllilgan rasa kasrn sayang, honnat-menghormati sertamencetuskan pergaduhan.

F jullaIi Allah:

:'1

31


Rohan; &. Rawatannya Dalam Islam ---_.---._-_._-----_._----------_._-

PCTlyakit ---- --

--~-

~---

"Dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan." (Surah al-Baqarah: 191)

Finnan Allah:

"Dan fitnah itu lebih besar (dosanya) daripada membunuh." (Surah al-Baqarah: 217)

Fitnah boleh berlaku di mana-l11ana dan kepada sesiapa sahaja. Oleh itu, fitnah merupakan satu dosa besar dalam Islam kerana boleh menjatuhkan aib seseorang dan n1enghalangnya daripada berbuat kebajikan. Fb111an Allah:

"Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela yang ke sana ke mari menabur fitnah, yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa." (Surah al-Qalam: 10-12)

Punca Timbulnya Fitnah a.

Didorong oleh perasaan iIi hati atau dengki terhadap orang lain. FimlanAllah:

32


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

"Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penya.kitnya .da.n bagi mereka seksa yang pedih disebabkailmereka berdusta." (Surah al-Baqarah: 10)

D.

Kurangnya imandan tiada kefahatnan tentang larangan-larangan daN kemurkaaN Allah. FinnailA1lah:

"Di antara mereka ada orang yang .beriman kepada alQuran da.n diantaranya a.da pula -orangtidak beriman kepadan,ya,.T1lhaIlillulebih!l1.engetahui tentang orang yangberiman kepada-Nya .. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orangyangberbuat kerosakan." .. (Sutah 'Yunus: 40)

\1

"Tidakkahmereka mahu berjalan di muka bumi supaya adabagi mereka hati yangboleh mengerti dengannya atau telinga yang boleh mendengar dengannya. Sesungguhnyabukan penglihatan yang~buta tetapi hati merekayang ada di dalam dada itulah yang buta." (Surah.al-Hajj: 46)

d.

Hati danjiwanya kotor atau tidak bersih.

Finnan Allah:

33


PenyaJc-it Rohani <.Y. Rmoatannya Dalam Islam

"Adapv.n orang yang dalam hatinya ada penyakit maka ditambahkan kekotoran atau kekotoran mereka yang telah ada dan mereka mati dalam keadaan kufur." (Surah at-Taubah: 125)

e.

I ngin mendapat kuasa dan pengaruh selia kepercayaan orang lain terhadap dakwaannya.

f.

Ingin membela diri atau menyelamatkan dili daripada hukurnan.

Islam amat menyuruh uma111ya agar melindungi setiap rahsia seseorang sehingga apabila ada orang yang nlembuka rabsia orang lain berelii dia telah me]anggar larangan Allah. Rasulullah s.a.w. menilai baJlawa menyelidiki rahsia dan memfitnab orang lain yang baik tenl1asuk ciri-ciri orang munafik yang nlengaku beriman dengan lidalmya tetapi hatinya membenci. Mereka pada bari kiamat akan dibebani dengan closa yang besar dan berat di badapanAllah S.W.T. Melindungi kehormatan orang lain arpat dituntut dalam Islam. OIeh itu, Rasulullah s.a.w. mengharamkan dengan keras seseorang mengintip rumah orang lain tanpa izinnya dan kemuclian menyebarkan fitnah untuk menjatuhkan nama baiknya. Orang yang gemar menyebarkan fitnah ia1ah mereka yang tidak mal1U dan tidak tahu menjaga diri terhadap segala yang didengar sehingga menimbulkan keinginan untuk menghancurkan atau menjatuhkan kedudukan orang lain. Kata seorang penyair bahawa setiap fitnah itu aclalah dusta.

Akibat Fitnah

a.

i'vlenclapat laknat dan kutukan Allah.

Finllan Allah:

34


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

"Sesungguhilya orang yang menuduh (memfitnah) wanita yang ibalk lagi iberiman.iberzina, mereka kena laknat d'i dunia dan akhirat dan ibagi mereka azab yang besar." . (Surah an~Nur: 23)

o.

'Lidak dapat masuk syurga di akhirat. SabdaRasuiullah s.a.W.:

"Tidak akan masuk syurgaorang yang membawa fitnah." . '. (H.R. Bukhal"i dan Muslim dadpada Huzaifah)

c.

MeIidapgtazab Allah didmniadanaklrirat. FirrnanAllah:

Iii

I' I

"Sesungguhnya orang yang higin agar (berita) perbuatan yang keji itu tersiar di kalangan orang yang be,.-iman, bagi mereka azab yang pedih di-dunia dan di akhirat .. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. " (Surah an-Nur: 19)

35


Pcnyoki1 Rohani 8:. RmUO(Cll111ya Da/am Islam

d.

Tcrgolong orang yang palingjahat di dunia. Dalam sebllah had is. Rasulullah S.a.\\'. bersabda:

"Mahukah kamu aku beritahukan orang yang paling jahat di antara kamu? Sahut mereka (sahabat): Tentu sahaja. Maka baginda bersabda: Orang yang paling jahat itu ialah mereka yang berjalan membawa fitnah, mereka merosak hubungan sesama Muslim dan mereka mencari kecacatan orang yang tidak bersalah." (H.R. Ahmad daripada Abu Malik al-Asy'ari)

Dalan1 hadis lain, Rasulullah S.a.w. bersabda:

"Sesungguhnya yang termasuk manusia yang paling jahat itu ialah orang yang ditakuti orang lain kerana tindakanjahatnya (fitnah)." (H.R. Muslim daripada Aisyah)

c.

Tergolong sebunlk-bunIk hambaAllah.

Sabda Raslilullah s.a.w.:

"Seburuk-buruk hamba Allah, iaitu orang yang beIjalan ke sana dan ke mad dengan fitnah yang

36


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

memecahbelahkan antara kekasih dan yang suka niencari kecacatan orang yang baik. (H.R. Ahmad)

f.

Mendapat seksaanAllah di dalam kubur. SabdaRasulullah s.a.w.:

"Bal}awa Rasuhillah$.a.w.nHHewati dna kubur sambit bersabda: Ses:ungguhnya penghuni dua kubur ini diseksa dan. kedlla-duanya tidak diseksa kerana dosa besar. AdapllD. sala.h seorartgnya tidak bersuci daripada kencihgnya dall yang lain. .suka memfitnah. Kemudian Rasululla,h S.R.W. mengambil pelepah kurma yang basah dan mettlotong dua laIn dicacakkan dikeduadua kllbur sambil berdoa: Semoga Allah meringankan seksaan at as kedua-dllanya.'~ (H.R. Jemaah dan ibnu Khuzaimah) .

l

'I'

11.,

!

Rawatan Perbuatan Fitnah a.

Berhati...hati danjangan mudah percaya dengan fitnah. Finnan Allah:

"'Wahai orang yang berimanapabila datang kepadamu orang fasiq yang membavoa berita (fitnah) l11aka

37


Pcnynkit Rohani 8; Rml'CHanl1ya Dalom Islam

perhatikaniah dengan teliti (kebenarannya). (Surah aI-Hujurat: 6)

b.

iV1cmerangi orang yang menyebarkan fitnah. Fimlan Allah:

"Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan agama itu hanya untuk Allah belaka. Jikalau mereka berhenti, maka tiada permusuhan kecuali terhadap orang yang zalim." (Surah al-Baqarah: 193)

Finnan Allah:

"Dan perangilah mereka supaya tidak ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata bagi Allah. Jikalau mereka berhenti maka sesungguhnya Allah Maha Melihat segala yang mereka kerjakan." (Surah al-Anfal: 39)

C.

Bicara baik-baik dan menjauhi perkara yang sia-sia. Sabda Rasulullah S.a.\v.: ,....

:;,.

)

I

::>.....

:>..,;J

,

~ ~ -f'il i~'j ~~ ~~ 5l.S' ~

-

(

-

~-' J-",~I 01-,-",) .cLa~ jl ::>

38

"


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

"Barang sesiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, berbicaralah yang baik-baik kalau tidak mampu maka diilm sajalah." (H.R. Bukhari dan Muslim)

d.

Sentiasa ll1enjaga lisan dan tindakannya. Sabda RasuluUah.,s.a.w: ~

~~

.~+J.J!yi~.~ 5~lgf~n ~ ~ ~I .(~J~...,J~I "L~..,),

"Sesiapa yang selalufuenjaga perkataan dan tindakannya, tidak sampai menyakiti perasaaIi umat Islam." (H.R. Bukhari dan :Muslim)

e.

13ertaubat kepada Allah dan .mernohon maafkepada orang yang difitnah.

f.

Menjauhi bl:UUksangkaterhadap senillaMuslim.

g.Men,cegah orangberbuat.fitnah dengan cara .menasihatinya dan lllenunjukkan keillarahan da1llsikapyang tegasterhadap orang yangsukamellyebatka1ll fitnah. Kesimpulannya, perbuataRfitnah merupakan suatusifat yang amat terceladalam Islam. kerana ia boleh mendatangkan k6hludaratan kepada kehidupan kehal1.ll0fiian luanusia. Oleh itu, sebagai orang beriman, umat Islam haruslah mellgawasl diti agar tidak llludah rnempe1!cayai fitnah atalllmembuat fitnahmembabi buta terhadap orang lain tanpa bukti dan keterangan yang benar.

s.

Mengumpat

Mengumpat merupakansatusifat yang tercela dalmllIslmll. Perbuatan mengumpat bermal<:sud menceritakan keburukan peribadi dan tindakan seseorang kepadaorang lain yang tidak disukainya. Hal ini dilakukan secara sengaja dan disedari oleh seseorang yang suka mengU111pat kerana tidak dapat Inenjaga dan ii1engawal lisannya daripada membicarakm1 peribadi dm1 sifat kelemahan orang lain.

39


..

;

Penyakil Rohalli &. Rawat.allnya Da/am Islam

Pada hakikatnya, perbuatan l11engumpat adalah perbuatan atau ,lmalan orang yang tidak beriman dan berhati busuk. Oleh itu, Islam melarang keras umatllya l11engul11pat terhadap sesama Muslim kerana perbuatan ini boleh l11endatangkan akibat yang bUfUk. Fil111an Allah:

"Hai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka (sesama Muslim) kerana sebahagian buruk sangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencaricari aib orang dan jangan pula sebahagian kamu mengumpat yang lain." (Surah al-Hujurat: 12)

Rasulullah s.a.Vv. bersabda:

"Ghaibah ialah apabila kamu menyebut perihal saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukainya." (H.R. Muslim)

Orang yang mengumpat itu diumpamakan sebagai orang yang l11cl11akan daging bangkai saudaranya sendiri. Perbuatan mengumpat boleh menyinggtU1g perasaan, hati dankeho1111atan orang lain. Rasuiullah s.a.\\'. melarang umatnya mengunlpat kerana boleh menimbulkan pcrmusuhan dan pertelingkahan ant31'a satl! sama lain. Rasulullah s.a.w. bersabda:

40

I

I


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

"Janganlah kamu dengki-mendengki, janganlah marahmemarahi, janganlah tambah-nienambah padajual bell danjanganlah belakang-membelakangi serta janganlah mengumpat satu sarna lain. Kamu semua ialah hamba Allah yang bersaudara." (H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis lain, Rasulullah s.a.w. bersabda:

&J

J5 "Setiaporang Islam terhadap sesama Islam itu haram darahnya (tidak boleh memhunuh), hartanya (Udak boleh merampasnya) dan kehormatannya (tidak boleh mengumpatnya)." (H.R. Muslim dadpada Abi Hurairah)

Hukutnmengumpatdalarn Islam ialah harmnkeranakesan dmipada perbuatan ini banyak nlenimbulkan sangkaan buruk dan fitnah terhadap orang lain sarna ada melalui hati atau lisan. Hasan al-Basri berkata, IIDelm Allah, Inengumpat itu Inempunyai pengaruh yang lebih cepat pada agama seorang nmkmin daripada pengmuh sekali makan pada tubuh. ff

â&#x20AC;˘I I.

Punca Perbuatan Mengumpat Menurut Imam al'-Ghazali, punca nlengmllpat terbahagi kepada 11 j enis, lapan daripadanya terjadi di kalangan orang awam dan tiga daripadanya di kalangan agmna dan orang khusus. Di antaranya:

'I

a.

Untuk meredakan kelnarahan.

b.

Digenmri dan sesuai dengan para sahabat.

c.

Adanya kesaksian terhadap Ulnpatamlya dan luelepaskmmya.

d.

Menafikan tindakannya terhadap orang lain.

e.

MelnbanggalcandiIi.

f.

Dengki. 41


Penyakit Rohani & Rawatannya DaZam Islam

g.

Bennain, bergurau senda, dan menghabiskan waktu dengan keta\va yang sia-sia.

h.

Menghina dan mempennainkan orang lain.

Tiga punca umpatan di ka,langan para ulall1a dan orang khusus adalah: a.

Taksub luenentang kernungkaran dan kesalahan pada agama.

b.

Berdukacita disebabkan bencana menimpa seseorang.

c.

MarahkeranaAllah Taala.

Islam juga membolehkan mengumpat terhadap orang lain dengan sebab-sebab tertentll. Menurut Imam al-Ghazali, umpat im. boleh dilakukan hanya kepada enam perkara sahaja, iaitu: a.

Dalam hal penganiayaan atau kezaliman. Finnan Allah:

"Allah tiada mengasihi mengeraskanperbuatanjahat kecuali bagi orang yang tetaniaya. Allah Maha . Mendertgar lagi Maha Mengetahui." (Surah an-Nisa': 148)

Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Sesungguhnya yang punya hak itu mempunyai perkataan (berhak berbicara)." (H.R. Bukhari dan Muslim)

b.

Merrrinta bantuan untuk mengubah kejahatan ke jalan yang baik

lvlenurut satu riwayat ketika sampai berita kepada Saidina Umar r.a. baha\va Abu lundul membuat arak di negeri Syam, beliau menulis

42


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

surat kepadanya seperti berikut: "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamim, diturunkan kitab ini daripada Allah yang Maha Berkuasa dan Maha Mengetahui, Pengampun dosa, Penerima taubat, keras hukuman dan luas kurnia-Nya. Tiada Tuhan selain Dia, kepadaNya tempat kembali." (Surah al-Mukmin: 1-3)

Setelah membaca surat tersebut maka bertaubatlah Abu lundul. Saidina Uillar r.a. berpendapat bahawa segala yang disampaikalmya itu bukan pengumpatan kerana maksudnya untuk menentang kemungkaran tersebut.

. '

c.

Meminta fatwa tentang hukum agama.

Diriwayatkan bahawa Hindun binti Utbah menghadap Rasulullah s.a.w. dan berkata: "Ya Rasulullah, suatnikuAbu Sufian itu seorang kikir dan dia tidak memberi belanja yang cukup untukku dan anakku. Apakah boleh aku mengambil hartanya tanpa diketahuinya." Rasulullah S.a.w. bersabda:

"Ambil sajalah secukupnya untukmu dan anakmu itu dengan baik." (H.R. Bukhari dan Muslim)

d.

Menakutkan orang Musliln daripada kejahatan.

e.

Memanggil atau menamakan seseorang n1engikut gelm-an tertentu yang biasa dipakai.

f.

Melihat seseorang yang menatnpakkan kefasiqam1ya.

Ash-Shultu bjn Thuraifberkata: Aku bertanyakepada Hasan alBasri, "Lelaki fasik yang Inenampakkan kelllaksiatanl1ya, apakah sebutanku kepadanya. Apakah ada'lJengmnpatan itu kepadanya?" Jawab Hasan al-Basri, "Tiga Inacan1 manusia, tiada pengumpatan

43


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

baginya, iaitu yang mengikuti hawa nafsu, orang fasik yang mcnampakkan kefasiq31IDya dan iln31n (penguasa) yang zalim."

Akibat lVlengumpat

a.

Dibenci olehAllah S.W.T. FiIman Allah:

"Celaka bagi setiap pengumpat lagi pencela." (Surah al-Humazah: 1)

Mujahid mengulaskan bahawaHrunazah bermaksud pengumpat, iaitu orang yang menusuk perasaan orang lain, melukai hatinya dan memburukkan dirinya manakala Lumazah (pencela) ialah orang yang suka makan daging seS31na Inanusia kerana suka mengumpat.

b.

Tergolong perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Finnan Allah:

"Bukanlah suatu kebaikan dalam kebanyakan bisikan mereka (umpatan) kecuali orang yang menyuruh bersedekah atau dengan makruf atau mendamaikan antara manusia." (Surah an-Nisa': 114)

c.

Tergolong orang yang tidak berilnan. Rasulullah s.a.vy. bersabda:

44


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

"Tidak termasuk orang bedman, mereka yang suka mencela, mengutuk, berbuat keji dan bedidah kotor." (H.R. al-Tirmizi dadpada Ibnu Mas'ud)

d.

Mendapat azab yang pedih di dunia dan akhirat. Finnan Allah:

~, :

"Sesungguhnya orang yang ing'in agar (berita) perhuatan yang am at keji itu tersiar di kalangan orang yang bedman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidakmengetahui." (Surah an-Nur: 19)

e.

Mendatangkan pembohongan dan dosa. F ll1118J1 Allah:

"Orang yang menyakiti mukmin lelaki dan wan ita dengan sesuatu yang tidak diperbuatnya maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (Surah al-Ahzab: 58)

45


PenyaJdt Rohani & Rawatonnya Dalam Islam

f.

lVlendapat tiga bencana dalam kehidupan. RasuluJlah s.a.\v. bersabda:

". . ., t . . .- J""" ". ;t ~j~1 yul ~:YG

" ;

4!! 5;1

~

:>

J

;;!~Ij f~~

D J.:1:1 ~ igWlj tL.cin lJ y~~t~kJ .~13~ .~JI ~ ..

"....

~ls::>:5

htWhi

~,...-I

"Jauhilah olehmu sekalian daripada mengumpat kerana sesungguhnya di dalam mengumpat itu terdapat tiga bencana, iaitu doanya tidak dikabulkan, kebaikannya tidak diterima dan keburukannya akan menjadi bertambah." (Zubdah)

g.

Tergolong orang yang berdosa besar di hari kiamat. Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Orang yang paling besar dosa di hari kiamat kelak ialah orang yang banyak membicarakan hal-hal yang batil (mengumpat)." (H.R. al-Tabrani daripada Ibnu Mas'ud)

h.

Segala pahala ama] kebajikan akan berpindah kepada orang yang di umpatinya.

1.

ivlendapat sepuluhjenis seksaan.

Rawatan Perbuatan I\1engumpat d.

IVIengawallidah daripada membicarakan kebunlkan orang lain.

46


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

Finnan Allah:

"Tiadalah perkataan yang dikeluarkan seseorang, melainkan di sisinya ada (malaikat) pengawas yang hadir." (Surah Qaf: 18)

Rasulullah s:a.w. bersabda:

~

,

"Simpanlah lisanmu kecuali untuk berkata yang baik, sebab dengan demikian itu kamu dapat mengelakkan godaan syaitan." (H.R. al-Tabranicdan Ibnu Hibban)

Dalamhadis lain, Rasulullah s.a.w. bersabda:

(,;.........~ Vol

-

cY ~~~l "I.J~)

"Termasuk sebaik-baiknya Islam seseorang ialah meninggalkan segala yang tidak perIu baginya." (Surah al-Tirmizi)

DariAbi Hurairah bahawa Rasulullah S.a.w. bersabda:

47


PenyaJ...it Rohani & Rawatanllya Dalam Islam

"Seseorang tidak akan mencapai kesempurnaan hakikat iman sehingga dia meninggalkan bantahbantahan walaupun dia di pihak yang benar." (H.R. Abid Dunya)

b.

Iv1enjauhi orang mengumpat terhadap orang lain dengan rasa benci.

"Maka janganlah kamu duduk bersama-sama mereka sehingga mereka masuk dalam perkataan yang lain, nescaya kamu seumpama mereka Uikalau kamu duduk bersama mereka)." (Surah an-Nisa': 140)

c.

Memohon keaInpunan dosa dan kebaikan bagi orang yang diumpatinya. Rasulullah s.a.w. bersabda:

.. l--..... ~

....

W.,t">

"Barang sesiapa ada padanya perkataan zalim bagi saudaranya, mengenai kehormatan at au harta, maka hendaklah dia meminta dihalalkan bagi saudaranya itu sebelum datangnya hari di mana di situ tidak ada

48


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

dinar dan dirham. Sesungguhnya diambilnya daripada kebaikannya. Jikalau dia tidak mempunyai perbuatan kebaikan, nescaya diambilnya daripada perbuatan kejahatan saudaranya, laiu ditambahkan pada kejahatan. " (H.R. Bukhari dan Muslim dad Abi Hurairah)

Berkata Hasan al-Basri, "Mencukupi dia beristighfar (minta kemnpunan Allah) tanpa memmta dihalalkan (dunaafkan). " Mujahid pula lnengatakan, "Kafarah seseorang n1akan daging saudaranya (mengumpat) hendaklah dia melnuji dan mendoakan kebaikan bagu1ya." Saidatina Aisyah r.a. berkata kepada seorang wanita yang mengatakan wanita lain bahawa wanita itu panjang ekor, "Sesunggulmya engkau telah lnengulnpatinya, Inaka mintalah dia Inenghalalkam1ya (an1puni)."

d.

Menj aga nama baik dan rahsia orang lain. Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Tidak diketahui oleh seseorang Islam akan cacat saudaranya laiu dia sembunyikan, melainkan dia akan dimasukkan dalam syurga." (H.R. al-Tabrani daripada Abi Sa'id al-Khudri)

Dalmn hadis lain, Rasulullah s.a.w. bersabda:

49


Penyal-..ir Rohani & Rawatannya Dalam Islam

HBarang sesiapa yang menutupi rahsia sesama Muslim, nescaya Allah akan menutupi rahsianya di dunia dan di akhirat." (H.R. Muslim daripada Abi Hurairah)

e.

lvlenampakkan baik sangka terhadap sesama Muslim. Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Tidak beriman seseorang hamba sehingga tetangganya berasa am an daripada segala keburukannya." (H.R. Bukhari daripada Abi Syuraih)

Oleh kerana Inengumpat adalah perbuatan kotor dan dibenci oleh Islam Inaka kaum Muslimin hendaklah sentiasa mengawal emosi dan lisan agar tidak mudah Inelemparkan umpatan yang boleh mertiejaskan kehormatan orang lain.

6.

Zalim (Kejam)

Zalim atau kejam ialah satu daripada sifat-sifat manusia yang tercela dan dilaknat olehAllah S. W. T. Zalim bermaksud menganiaya diri sendiri atau menganiaya orang lain. Perbuatan zalim ini lebih cenderung kepada bentuk penindasan dan penganiayaan yang melampaui batas kemanusiaan sehingga membawa kepada penderitaan, kemelaratan, kesengsaraan, dan kematian. Perbuatan zalim ia1ah satu dosa dan sesiapa yang melakukannya akan mendapatseksaanAllah S.W.T. yangpedih. FirmanAllah S.W.T.

50


Penyakit Rohani.& Rawatannya Dalam Islam

"Danjanganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira bahawa Allah lalai daripada segala yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Mereka datang bergegasgegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya sedang mata mereka tidak berkedip,..kedip dan hatf mereka kosong." (Surah Ibrahim: 42-43)

Dalam sejarah baflyak tercatat contoh Inanusia yang bersifat z~di;rn dan bengis seperti Fitaun, Namrud, dan sebagainya. Mereka menzalimi atau.m.enganiaya manusia sewenang-wenangnya tanpa perasaanperikemal1usiaal1. Sifatsedemikiafl amat dikutuk dalarTI Islam dan mel1dapat kemurkaan dan kutukan Allah di dunia dan ak.hITat. MenurutSyeil<hAhrnad Thnu Atail1ah, perbuatan zalim atau kejam terballagi ke]!)ada bebetapa aspek, iaim

L

Zalim mantlsia terhadap Allah S. W. T. berupa syirik, kufur, dan nifak. Firman Allah:

"Dan ingatlahketika Luqm,an bGrkata kepada anaknya sewa,ktu II1emberi pelajaran kepadanya. Hai anakku, janganlah kamu rnempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukatJ. Allah ialah satu kezaliman yang besar. " (Surah Luqman: 13)

Finnan Allah:

51


Penyaht Rohani & RawatClT1T1ya Dalam Islam

"Maka siapakah yang terlebih aniaya daripada orang yang berdusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika sampai kepadanya? Bukankah dalam neraka tempat tinggal orang yang kafir?" (Surah az-Zumar: 32)

Syirik merupakan sifat atau perbuatan manusia yang men yekutukan Allah S. W. T. dengan sesuatu yang lain yang menunlt anggapamlya baha\va benda tersebut nlempunyai sifat sepelii Allah. Syirik kepada Allah meliputi iktikad dalamhati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan secara nyata. Kufur ialah sifat manusia yang Inengingkari ayat-ayat Allah dan menolak segala kebenaran yang dibawa oleh Nabi MuhatIDl1ad s.a.w. Nifak pula berelii nlengaku berilnan kepada Allah dengan lisan tetapi menolak atau mengingkari di dalam hatinya.

2.

Zamn manusia terhadap sesama manusia, iaitu perbuatan manusia yang l11enyebabkan orang lain menderita, merana, Inati, dan sebagainya kerana kezalimatlliya yang pelbagai bentuk. Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Dari Tuhan yang Maha Tinggi bahawa Dia berfirman: Wahai hamba-Ku sesungguhnya Aku mengharamkan engkau berbuat zalim kepada-Ku dan Aku mengharamkanjuga di antara kamu makajanganlah kamu saling menzalimi." (H.R. Muslim daripada Abi Dzar)

Dalam hadis lain Rasulullah s.a.w. bersabda:

52


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

"Menunda (hutang) bagi orang kay a itu termasuk zalim." (H.R. Bukhari dan Muslim daripada Aisyah)

3.

Zaliluluanusia terhadap diri sendil-i, iaitu perbuatan yang boleh luerugikan atau luerosakkan diri sendili seperti berzina, beljudi, rnenghisap dadah, luinurn arak, dan sebagainya. Firman Allah:

"Di antara mereka ada yang zalim kepada dirinya." (Surah Fatir: 32)

Finuan Allah:

"Mereka tiada menzaBmi Kami tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri." (Surah al-Baqarah: 57)

Punca Manusia Zalim a.

Hasad atau dengki terhadap orang lain yang lebih baik kedudukan daripadanya.

b.

Tarnak haloba terhadap harta atau pangkat.

c.

Tidak berupaya luelawan enlosi dan nafsu arnarah.

d.

Melupunyai perasaan dendam atau Ce1Ubunl terhadap orang lain.

e.

Tidakluelupunyai ilnan yang luantap.

f.

Jahil tentang ajaran aganla dan hukull1 Islam.

g.

Tidak ll1enyedari akibat atau balasan ke atas perbuatannya.

53


Penyakit Rohani & Rawalannya Dalam Islam

Akibat Perbuatan Zalim

a.

Ivfendapat azab yang pedih daripadaAllah. Finnan Allah:

"Hanya ada jalan bagi orang yang zalim kepada manusia dan berbuat bencana di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih." (Surah asy-Syura: 42)

Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Manusia yang paling berat seksaannya pada hari kiamat ialah pemimpin yang zalim." (H.R. At-Tabrani)

b.

Tidak Inasuk syurga di akhirat nanti. Sabda Rasulullah s.a.w.:

"Tidak masuk syurga orang yang mengambil harta orang lain tanpa hak dan diberi orang lain." (H.R. Abu Daud)

c.

Hidupnya penuh kesesatan. Fimlan Allah:

54


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

"Dan Allah menyesatkan orang yang zaliIn dan memperbuat segala yang Dia kehendaki." (Surah Ibrahim: 27)

d.

Mendapat kutukan dan kebencian Allah. Finnan Allah:

"Ingatlah kutukan Allah ke atas orang yang zalim." (Surah Hud: 18)

Finnan Allah:

"Dan Allah tidak menyukai orang yang zalim. " (Sura~ Ali Imran: 140)

e.

Dilnasukkan ke dalam neraka di akhirat nanti. Finnan Allah:

"Dan tempat kembali mereka hilah neraka dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang yang zalim." (Surah Ali Imran: 151)

Finnan Allah:

"Kemudian Kami akan menyelamatkan orang yang bertakwa dan membiarkan orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut." , (Surah Maryam: 72)

55


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Sesiapa sahaja pemimpin yang mencurangi (zalimi) rakyat maka akan masuk neraka." (H.R. at-Tabrani)

Rawatan Perbuatan Zalim a.

Beliaubat kepada Allah memohon kemnpunan-Nya. Firman Allah:

"Sesungguhnya Tuhanmu mempunyai ampunan (yang luas) bagi manusia walaupun mereka zalim dan sesungguhnya Tuhanmu sangat keras seksaan-Nya." (Surah ar-Ra'd: 6)

Fir1nanAllah:

"Bagi orang yang berlaku zalim kemudian ditukar kezalimannya dengan kebaikan, maka sesungguhnya Aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Surah an-Naml: 11)

b.

Berlaku baLk dengan semua golongan manusia. Finnan Allah:

56


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

"Dan tolong-menolong kamu dalam perkara kebaikan dan takwa danjanganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan kesalahan." (Surah al-Maidah: 2)

c.

Bersedekah sebahagian harta pada j alan Allah. Finnan Allah:

"Jikalau kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah lebih baik sekaH." (Surah al-Baqarah: 271)

d.

Mel11ohon maafkepada orang yang dizaliminya.

e.

Menanam rasa kasih sayang terhadap sesama l11anusia dalam kehidupan.

f.

Mengamalkan akhlak terpuji dalarn kehidupan seharian.

Kesitnpulannya perbuatan zalitn adalah dibenci olehAllah S. W.T. di dunia dandi akhirat. Oleh itu, setiap Muslil11 hendaklah nlenikmati kehidupan yang penuh sejahteradan diberkati oleh Allah.

7.

Dusta

Dusta ialah penyakit rohani yang boleb Inerebak di dalam diri dan masyarakat. Dusta l11elupakan pernyataan tentang sesuatu yang tidak sesuai dengankeadaan yang sebenarnya. Perbuatan dusta adalab amala11 Offu"'1g munafik dan dilar'ang keras dalarll Islam kerana dapat menjauhkan manusia dengan Tubannya, ballkan dikutuk olehAllall dan dibenci oleh nlanUSIa. Dusta mendatangkan dosa y2..t1g besar kerana belientangan dengall iman. Orang berdusta ll1enunjukkan bahm:va di dalam hatjnya

57


PenyaA.it Rohani

8:;

Rawatannya DaZam Islam

tidak tcrdapat iman yang scmpurna dan kufllr terhadap ayat-ayat Allah. Finl1an AJlah:

"Sesungguhnya yang mengadakan kebohongan hanya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah orang pendusta." (Surah an-Nahl: 105)

Dalam Isl31n perbuatan dusta adalah suatu perbuatan yang amat keji dan terkutuk kerana ia merupakan induk daripada pelbagai sifat tercela yang Inerugikan diri dan Inasyarakat. Perbuatan dusta dipengaruhi oleh ketidakmampuan diri seseorang menentang kehendak hawa nafsu yang sentiasa mengarahkan kepada kejahatan sehingga boleh merosakkan amalan kebajikan. Ruang lingkup dusta mnat luas sekali dan dapat mencakupi segala gerak -geri manusia terutama melalui ucapan yang berupa kemunafikan, menyalahijanji, kesaksian palsu dan sebagainya. Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Sesungguhnya setakut-takut apa yang aku takuti atau umatku adalah setiap munafik yang pandai lidahnya." (H.R. Abu Ya'la)

Dalam hadis lain, Rasulullah s.a.w. bersabda:

58


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

"Takutlah kamu terhadap dugaan kerana sesungguhnya dugaan itu ialah sedusta-dusta pembicaraan. " (H.R. Muttafaq Alaih)

Punca Perbuatari Dusta a.

Ingin melepaskan diri daripada sesuatu hukuman.

b.

Ingin merrdapat pengaruh, pujian, dan sanjungan rmuai.

c.

Ingin mendapat pertolongan dan perlindungan atau simpati.

d.

Kejahilan tentang ajaran agama.

e.

Hatinya tidak pemah ingat kepada Allah dan sering berbuat keluungkaran.

Dalam Islam, ada kalanya dusta diharuskan dengan sebab-sebab tertentu dan mendatangkan kebaikan serta kemaslahatan untuk luenolak sesuatu bahaya. Malah menurut ulama kadangkala dusta luenjadi wajib. Menurut Thauban, dusta itu semuanya berdosa kecuali dusta yang diInaksudkan untuk memberi kemanfaatan kepada seseorang Muslim atau ditujukan untuk Inenolak sesuatu bahaya yang akan datang. Dalmn sebuah hadis daripada Ummi Kalthum baha wa katanya: "Aku tidak mendengar Rasulullah s.a.w. memberi keringanan berdusta pada sesuatu kecuali tiga tempat, iaitu orang yang mengatakan sesuatu perkataan yang dimaksudkannya untuk kebaikan seperti orang yang mengatakan sesuatu perkataan dalam peperangan dan orang yang berbicara dengan isterinya dan isteri yang berbicara dengan suaminya. " (H.R. Muslim dadpada Ummi Kalthum)

Rasulullah S.a.w. bersabda:

~

...

JW ~J31 ~ ~I ~ ~1Js; ~j... ... ~J ~...-~I "IJ...-) .I? ~ ji ~

(

59


Penya kil Rolwn i &. Rawat mznya Dalam Islam

"Tid akla h dina mak an pend usta oran g yang mem perb aiki di antar a yang berse lisih , lalu dia meng ataka n yang baik atau mena mbah kan yang baik. " (H.R. Bukh ari dan Musl im)

Akib at Perb uatan Dust a a.

Boleh meny ebabk an seseo rang masu k nerak a. Fin11an Allah:

"Pad a hari kiam at engk au lihat orang yang berdu sta terha dap Allah , maka mere ka hitam warn anya . Buka nkah dalam nerak a temp at tingg al orang yang somb ong." (Sura h az-Zu mar: 60)

Rasul ullah s.a.W. bersa bda: ...

P

.~WI ~ Wj ~#I ~ ~p y.짜 Jlj f~l ( ~~I

'"

....

-:;;,.

"

A if-I c.r ifL-: JIJ ~\.; cr.'1 "IJ~)

HAwa slah berdu sta, sesun gguh nya orang yang berdu sta itu bersa ma orang yang zalim , kedu a-dua nya masu k nerak a." (H.R. Thnu Maja h dan Nasa i darip ada Abu Baka r AsSiddi q)

Dalam had is lain Rasulul1ah s.a.w. bersa bda:

60


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

"Neraka bagi orang yang berbicara, lalu berdusta untuk mentertawakan orang ramai dertgan perbicaraannya, neraka baginya." (H.R. Abu Daud dan al-Tarmizi)

b.

Mendapat laknatAllah S.W.T. Finnan Allah:

"Maka kami meminta agar laknat Allah ditimpakan kepada orang yang berdusta." (Surah Ali Imran: 61)

Finnan Allah:

"Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas lagi pendusta." (Surah al-Mukmin: 28)

c.

Tergolong orang yang lnunafik.

Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Sesungguhnya dusta itu ialah satu dadpada beberapa pintu munafik." (H.R. Ibnu 'Adi)

Dalatn hadis lain, Rasulullah s.~.w. bersabda:

61


Penyak:it Rohan i & Rmuat annya Dalam Islam

J..c] I~!J ~J5 ~3.>

IS! .~~ ~l:~ll ~ ~ ~ ~ 01-,-,) 5U: ~~ 4~1 I~!J Ji;:1 ....

"Tan da orang muna fik itu ada tiga: Apab ila berbi cara berdu sta; apabi la berja nji ia mung kiri dan apab ila diper cayai dia khian at." (H.R. Mutt afaq 'Alaih )

d.

Tidak memperoleh petunjuk dan hidayahAUah.

FiI111an Allah:

"Sesu nggu hnya Allah tidak menu njuk i orang yang berd usta dan sang at ingka r." (Sura h az-Zu mar: 3)

e.

Mend apat azab yang pedih darip ada Allah pada hari kiamat. Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Ada tiga golon gan pada hari kiam at nanti Allah tidak akan meIih at dan mens ucika n mere ka bahk an akan ditim pa seksa an yang pedih , iaitu orang yang berzi na, raja yang berdu sta dan orang fakir yang somb ong." (H.R. Musl im)

r.

ivlcndapat penghinaan darip adaA llah S.W.T. Rasulullah s.a.w. bersabda:

62


Penyakit Rohani & Rawatallllya Dalam Islam

~

::

%A

J/Oo

.

J:::>

.............

,..

~:..c ~I 1拢L5 ~I U~ I~~

...

(~~~I

01..."..... )

.~ ~ If LA ~ --

...

"Apabila seseorang hamba berdusta maka malaikat menjauhkan did dadpadanya satu batu kerana busuknya segala yang dibawanya." (H.R. al-Tirmizi)

g.

Tidak dihonnati dan tidak: dipercayai orang lam. Luqman a1-Halcill1 berkata路kepada anaknya, "Hai anakku! Takutilah berdusta kerana .dusta itu tidak disukai oleh yang berdusta itu sendili."

h.

Tidak mendapat kemenangan dan kejayaan dalam hidupnya.

1.

Mendatangkan keresahan dan tekananjiwa.

Rawatan Perbuatan Dusta a.

Berlakujujur dalam setiap perbuatan atau amalan. Finnan Allah:

"Dan jauhilah perbuatan-perbuatan dusta." (Surah aI-Hajj: 30) i

I

Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Barang sesiapa beriman kepada Allah dan pada had akhirat, maka hendaklah dia berkata benar at au Iebih baik diam." (H.R. Bukhari daripada Abi Hurairah)

63


Penya~:it

h.

Rollani & Rawatannya Dalam Islam

---------

l\'1cnycsali kesalahan dan menjaga lisan. Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Ya Rasulullah apakah yang membawa keselamatan? Jawab baginda: Hendaklah kamu menjaga lisanmu, memperluas rumahmu (mengeratkan tali silaturahim) dan menyesali kesalahanmu." (H.R. Abu Daud dan at-Tirmizi)

c.

Tvlemohon maafkepada orang yang didustai dan bertaubat kepada Allah. Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Semua anak Adam itu berbuat kesalahan tetapi sebaikbaik orang yang bersalah ialah yang suka bertaubat dan memohon keampunan." (H.R. aI-Tirmizi dan aI-Hakim)

d.

Membersihkan hati dan mengerjakan ama] kebajikan. Fimlan AJlah:

"Dan berbuatlah kamu akan kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan." (Surah aI-Hajj: 77)

64


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

e.

Takut akan azab Allah. Firman Allah:

"Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku." (Surah al-Baqarah: 150)

Dalam. usaha mempertingkat kemantapan iman dan membentuk akh1ak yanglnulia Inaka setiap Muslim hendaklah sentiasa berkata benar, berlaku jujur, dan beraJnanah dalaln setiap tindakan agar mendapat kepercayaan dan Inemperoleh keberkatan, kej ayaan, dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhu'at.

8.

Marah

Menurut Imaln al-Ghazali, sikap Inarah ialah nyalaan api yang bersU111ber daripada api Allah yang menyala dan 1neruuIang tinggi s31npai naik ke hati. Perasaan marah ditimbulkan oleh sifat congkak yang terpendaln dalam kaibu setiap manusia yang curang dan derhaka, sebagaimana memancamya api daripada besi yang dipukul de~1gal1 batu. , I

Menurut para fuqaha dan ahli tasawuf, Inanusia ada kalanya urat sarafnya tertarik dengan tipu daya syaitan yang terlaknat. Oleh itu, orang yang dapat dipengaruhi oleh api kelnarahan, bererti a111at eratlah hubungannya dengan syaitan. Firman Allah:

" Engkau (Ya Tuhan) menjadikan aku (syaitan) daripada api dan menjadikan dia (Adam) dadpada tanah." (Surah al-A'raf: 12)

65


PenyaJ.dt Rohani & Rawatannya Dalam Islam

;vfarall mempakan sifat fltrah yang ada pada setiap manusia. Sifat marah ini lahir kerana seseorang itu tidak dapat mengawal perasaan akibat pcrbuatan orang lain yang tidak diingini. Sifat kemarahan yang berlebihan tanpa mengenal batas dan ketentuan akan memenangkan marahnya sehingga keluar daripada ke\varasan dan kematangan akal, keluar daripada tunt-utan agama dan menjauhi ketaatannya. Sikap kemarahan scperti ini seharusnya tidak ada pad a setiap peribadi Muslim. Terdapat perubahan fizikal apabila seseorang sedang marah, seperti peru bahan pada wama muka, mata, gementar badannya, keras suaranya, dan resah kerana dendam sehingga terkeluar kata-kata yang kej i dan kotor. Kata-kata ini dilepaskan secara terus terang terhadap orang yang dimarahinya. Orang yang beriman akan berasa kesal setelah reda kemarahannya. Menunlt pandangan Islam, sikap marah terbahagi kepada dua jenis, iaitu marah yang tercela dan marah yang terpuji. Sikap marah yang tercela ialah lnarah yang berlebihan dan menempatkan sifat marahnya bukan pada tempat yang terpuj i yang dibolehkan oleh syarak. Manakala sifat marah yang terpuji ialah marah kepada hal-hal yang patut dimarahi mengikut syarak. IYJenurut Imam al-Ghazali, tahap kelnarahan seseorang itu terbahagi kepada tiga tingkat, iaitu tingkat rendah, tingkat sederhana dan tingkat berlebihan. Orang yang bertenaga marah tingkat rendah dinamakan Tafi'ith, iaitu acuh tidak acuh atau hilang kemaral1an. Mereka tidak bersemangat dan beIjiwa lemah. Sikap demikian adalah tercela dalam Islan1. Orang yang bertenaga marah tingkat sederhana dinamakan 1 iidal kerana mampu mengendalikan kemarahannya. Sikap demikian adalah tcrpuj i kerana menempatkan kemarahannya sesuai dengan situasi dan kondisi. Orang yang bertenaga marah tingkat berlebihan dinamakan {li路alh. Perkara yang keeiI boleh menimbulkan kemarahan yang mcJampaui batas bagi mereka pada tingkat ini sehingga menimbulkan perkara ycmg tidak cliingini. Sikap demikian adalah tercela dalam Islam kcrana telah dipcrdaya oleh iblis. Rasulullah s.a.w. melarang umatnya marah seem-a bcrlebihan sesama Muslim dengan sabdanya:

66


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

"Daripada Abi Hurairah bahawa seorang lelaki berkata kepada Nabi s.a.w., berwasiatIah kepadaku. BeHau bersabda: Janganlah marah, beliau mengulanginya berkali-kali. Baginda bersabda: Jangan marah." (H.R. Bukhari)

째Ja'far bin Muhammad berkata, "Marah ialah kunci segala kejahatan." Sebahagian sahabat Ansar ada berkata, "Pokok pangkal kebodohan ialah bersikap kasar dan pembilnbing sifat ini ialah kemarahan. " Dalam Islam, sikap kemarahan dan keras yang berlebihan dibolehkan terhadap beberapa golongan, antar:;mya:

a.

Golongan orang kafir yang memusuhi Islmn sebagaimana Allah n1emberi keutamaan kepada Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya, bertindak keras ke atas mereka. Finnan Allah:

"Muhammad itu ialah utusan Allah dan orang yang bersamanya bersikap keras terhadap orang kafir." (Surah al-Fath: 29)

Finnan Allah:

67


PenyakiL RO!Wlli & Rmcatannya Dalwn Islam

"Hai Nabi, perangilah orang kafir dan orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka." (Surah at-Tahrim: 9)

b.

Terhadap orang Islam yang berzina dan berbuat maksiat mengiK'l.lt ketentllan al-Quran dan sunnah Rasulullah S.a.w. Finnan Allah:

"Lelaki dan wanita yang berzina hendaklah kamu dera (hukum) masing-masing seratus kali dera (sebat) dan janganlah kamu belas kasihan terhadap kedua-duanya dalam (melaksanakan) agama Allah jikalau kamu beriman kepada Allah." (Surah an-Nur: 2)

Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Barang sesiapa di antara kamu mendapati orang yang melakukan perbuatan kaum Luth (homoseks), maka bunuhlah dia sama ada yang mengajak atau diajak." (H.R. Abu Daud)

c.

Terhaclap mereka yang melakukan kemungkaran dan kerosakan. Fim1an Allah:

68


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

--------------------------._"Lelaki dan wanita yang mencuri, potonglah tangan kedua-duanya sebagai pembalasan bagi apa-apa yang dilakukan dan seksaan daripada Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Surah al-Maidah: 38)

Punca Timbulnya Perasaan Marah Menurut hnmn al-Ghazali, sifat Inm"ah adalah disebabkan oleh 10 punca, iaitu: a.

Rasa bangga diIi.

b.

Takjub kepada peribadi sendiri.

c.

. Suka bergurau senda yang Inelampaui batas.

d.

Suka bercakap perkara yang sia-sia.

e.

Suka membuat fitnah.

f.

Suka berbantah-bantah dalmn sesuatu perkara.

g.

Khianat.

h.

Tamak kepada harta dan pangkat.

1.

Tidak dapat mengendalikan nafsu dan emosi.

J.

Dengki dan iIi hati.

Akibat Perbuatan Marah Yang Melampaui Batas a.

Mendatangkan dosa. Firman Allah:

"Dan orang yang menyakiti orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka lakukan maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa-dosa yang t;lyata." (Surah al-Ahzab: 58)

69


Penyaki.r Rohani 0', RawatallTlya Dalam Islam

Rasulullah S.tl.W. bcrsabda:

"Cukup bagimu suatu dosa selama kamu tidak berhenti berbantah-bantah." (H.R. al-Tirmizi)

\Vahhab bin Munabbih berkata, "Kufur itu mempunyai empat scndi, iaitu marah, nafsu, syahwat, bodoh dan haloba."

b.

Dimurkai olehAllah S.W.T. Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Barang sesiapa yang berbantah-bantah sampai bertegang urat-urat leher dalam pertengkarannya tanpa didasari dengan ilmu nescaya kemurkaan Allah tidak akan terhenti selama dia belum berhenti." (H.R. Abid Dunya daripada Abi Hurairah)

Dalam hadis yang lain, Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Orang yang sangat dimarahi oleh Allah ialah orang yang sangat bermusuhan." (H.R. Bukhari daripada Aisyah r.a.)

70


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

C.

Ditakuti dan dibenci orang.

d.

Meni111bulkan perbalahan dan pergaduhan.

e.

Meni111bulkan dendam terhadap seseorang.

f.

Boleh memutuskan tali silaturahli11 dengan orang lain.

Rawatan Perbuatan Marah a.

Sabar dan m~ngawal perasaan 111arah atau en1osi. Rasulullah s.a.w. bersabda:

--.)J

(~'-' ~I~I ~I-,.,;)

.A5j}ÂŁ WI :j.,;;

"Barang sesiapa menahan kemarahannya, maka Allah akan menahan seksa-Nya kepada orang itu dan barang sesiapa mengemukakan keuzuran kepada Tuhannya, maka Allah akan menerima keuzurannya dan barang sesiapa yang menjaga lisannya, maka Allah akan menutupi celanya." (H.R. aI-Tab rani dan Baihaqi)

b.

Segera memberi ke111aafan. Firman Allah:

E ~~:~lfJ,ft~:J~~t;:i,t "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf dan berpalinglah daripada orang yang bodoh." (Surah al-A'raf: 199)

c.

Menginsafi dili bahm:va 11131'ah mendatangkan seksaan Allah.

d.

Menyesal akibat kemarahan dilakukan dan mengampuni

71


Pcnyo;::: RohClni G'. Rowczumnya. Dcziam Islom

kcsalahan ormlÂŁ!: - -'vang-- climarahi. c.

\lcnginsafi bahawa kcmarahannya clipengamhi oleh syaitan yang tcrkutuk. "Diriwayatkan bahawa Umar r.a.: Apabila berpidato, beliau mengucapkan bahawa, "Memperoleh kemenangan daripada kamu yang menjaga dirinya daripada kerakusan, hawa nafsu kemarahan."

f.

Scntiasa memperkuat iman, bercloa memohon tauflk clan hidayah c1aripada Allah S.\V.T.

g.

Scntiasa menjauhi sifat benci, dengki, dan dendam terhadap orang lain. "Ayyub bin at-Taimiyah al-Sakhatiani berkata, "Tidak lekas marah satu saat itu akan menolak banyak kejahatan."

h.

Bersikap lemah lembutdanhormat-menghonnati terhadap orang lain. Fim1an Allah:

"Dan katalah kepada manusia perkataan yang baik." (Surah al-Baqarah: 83)

Diriwayatkan bahawa Sufian a1-Thauri, Abu Klmzaimah al\{arbu'i, dan al-FudhaiJ bin Jyadh berkumpuI pada suatu tempat, laIu rncrcka bcrmuzakarah tentang zllhlld. Maka, mereka sepakat bahawa amal yang paling utama ialah lemah Iembut ketika marah dan sabar kctika slIsah. Kcsimpulannya, sifat marah yang dilahirkan oleh seseorang tcrhadap orang lain tanpa sebab yang dibolehkan adalah melambangkan Liehk adanya scmangat toleransi dalam diri danjiwanya clan kesannya anlU( buruk. Justenl itu, lImat Islam bendaklah scntiasa mcngamalkan sikap kasih sayang clan simpati serta h0l111at-menghonnati antara satL! sam~llain.

72


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam -------------------------------------------------- -------

9 â&#x20AC;˘

Mencaci Maki

Perbuatan mencaci maki atau menyakiti hati seseorang JVluslim tennasuk dosa besar dal31n Islam kerana perbuatal1 itu boleh menjejaSkan nama baik atau m31uah orang yang dunaki atau disakiti hatinya. Pada prinsipnya, Inencaci Inaki orang mukn1in adalah dilarang dan dibenci dalan1 Islain. Lantaran itu ada kalanya makian yang dilemparkan sengaja untuk Inenutupi kesalahanllya. Sikap yang sedelnikian adalah suatu peinbohongan yang besar dan nyata. Firman Allah:

"Orang yang menyakiti mukmin lelaki dan mukmin wanita dengan sesuatu yang tidak dip.erbuatnya maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan yang besar dan dosa yang nyata." (Surah al-Ahzab: 58)

Isl31n ialah ag31na universal yang sentiasa lnementingkan nilai perpaduan, kehannonian, dan saling hOm.1at-lnenghonnati antara satu sama lain tanpa Inengira pangkat, kedudukan, dan keturunan. Malah, Ulnat Is131n hendaklah sentiasa Inenjaga kehonnatan dui dan orang lain ag31¡ dapat dibentuk budaya hidup Inasyarakat penyayang dan berakhlak lnulia dalam pergau1an hidupnya berlandaskan unan. Finn311 Allah:

"Hai orang yang beriman, janr-anlah kamu menghina (mencaci) suatu kaum yang lain kerana boleh jadi

73


kaum yang dihinakan itu lebih baik daripada kaum yang menghinakan." (Surah al-Hujurat: 11)

Ra5ulullah S.a.w. bersabda: .,

'"

J

~

.l3W 5~ 31 (O../~ rf.1 ~ ~ "I..,.,.,)

"Tidak patut seseorang sahabat baik mengutuk (sahabatnya)." (H.R. Muslim daripada Abi Hurairah)

Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencerca, bukan suka menghina, bukan yang suka berbuat keji dan bukan orang yang suka bercakap keji." (H.R. At-Tirmizi dari Ibnu Mas'ud)

Dalam Islam, setiap Muslim itu bersaudara terhadap sesama fv;uslim yang lain dan tidak menganiaya serta mengbinanya. likalau scscorang itll Olcnghina, maka dianggap berlakujahat terhadap sesama

lvluslim.

PUllen Tirnbulnya Perbuatan IVleneaci I\1aki a.

Didorong olch perasaan iri hati, dengki, dan dcndam tcrhadap

orang lain. b.

Ingin mcnjatuhkan nama baik pcribadi dan Olarllah scscorang kcrana kcsalahannva.

74


Penyakit Rolwni & Rawatannya Dalam Islam

c.

Disebabkan berlakunya perbalahan dan perkelahian antara seseorang dengan orang lain.

d.

Dizalimi dan dianiaya oleh seseorang.

e.

Imannya lemah dan tidak lnengamalkan ajaran Islam.

f.

Banyak mengerjakan dosa dan lnaksiat.

g.

Jiwanya kotor dan dipengaruhi oleh hawa nafsu.

h.

Berlakunya pergaduhan atau salah fahan1.

Akibat Mencaci Maki a.

Termasuk golongan orang fasik. Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Mencaci orang Islam itu termasuk fasik dan membunuhnya termasuk kafir." (H~R. Abu Daud)

DaimTI hadis lain, Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Mengutuk seseorang Muslim itu seperti membunuhnya. " (H.R. al-Jama'ah selain Ibnu Majah)

b.

Mendapat laknat atau kutukan sepelii diucapkan.

75


"Sesungguhnya seorang hamba apabila melaknat seseorang nescaya laknat itu akan naik ke langit, kemudian menutup pintu-pintu langit di bawahnya, lalu turun ke bumi menutup pintu yang lain, kemudian mengambil tangan kanan dan kirinya, apabila tidak memenuhi sasarannya, ia kembali kepada orang yang dilaknat dan jikalau tidak boleh, ia kembali kepada orang yang melaknatnya." (H.R. Abu Daud)

c.

Ticlak bolch menjacli penolong clan saksi pacla hari kiamat. Rasulullah S.a. w. bersabcla:

HTidaklah para pelaknat itu dapat menjadi penolong dan saksi pada hari kiamat." (H.R. Muslim)

d.

Tcrgolong suatu dosa bcsar. Rasulullnh s.n.\\'. bersabcla:

76


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

"Antara dosa besar itu ialah mencaci maki seseorang terhadap orang tuanya. Baginda ditanya: Apakah ada orang yang mencaci maki orang tuanya? Baginda bersabda: Va, dia mencaci maki ayah orang lain, lalu orang itu mencaci maki ayahnya dan dia mencaci maki ibu orang lain, lalu orang itu mencaci maki ibunya." (H.R. Bukhari dan Muslim)

e.

Tergolong orang yang tidak belTman kepadaAllah dan Rasul-Nya. Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Tidaklah termasuk orang beriman mereka yang suka mencela, mengutuk, berbuat keji, dan berlidah kotor." (H.R. al-Tirmizi dadpada Thnu Mas'ud)

f.

Tidak boleh Inemasuki syurga di akhirat Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Tidak dapat masuk syurga orang yang tetangganya tidak berasa am an daripada gangguannya (menyakiti)." (H.R. Muslim)

g.

Dilnasukkan ke dalam neraka pada hali akhiTat. Rasulullah s.a.w. bersabda:

77


Penyakit Rohani & Rawatannya Da/am Islam

"Rasulullah s.a.w. ditanya: Wahai Rasulullah, jikalau ada sese orang wanita melakukan solat malam, sedang pada siang harinya dia berpuasa tetapi menyakiti tetangganya dengan lisannya, bagaimana? Baginda bersabda: Tiada kebaikan sedikit pun dalam (amal perbuatannya) dan nanti akan masuk neraka." (H.R. Hakim, Ibnu Hibban dan Bizzar)

h.

Iv1erugikan diri sendiri dan sia-sia Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Semua ueapan anak eueu Adam akan merugikan dirinya sendiri dan tidak menguntungkan dia keeuali amar makruf dan nahi mungkar atau berzikir kepada Allah." (H.R. Ibnu Majah)

Rawatan Perbuatan Mencaci Maki a.

Berkata dengan kata-kata yang baik, lemah lembut, dan lnesra. Finnan Allah:

"Berkatalah kepada semua manusia dengan baik-baik." (Surah al-Baqarah: 83)

Finnan Allah:

"Katakanlah kepadanya perkataan yang lemah lembut

78


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

supaya dia menerima peringatan atau takut (kepada Tuhan)." (Surah Thaha: 44)

b.

Jauhi sifat suka Inencaci maki sesmna Musliln. Finnan Allah:

"Dan janganlah kamu mencaci maki mereka yang menyembah selain Allah agar mereka tidak mencaci maki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan." (Surah al-An'am: 108)

Rasulullah s.a.w. bersabda: J~..-

::;Jt"

.....

.....' tit t

\

"Aku melarang kamu mencaci maki orang Muslim atau kamu menderhakai imam yang adil." (H.R. Abu Nairn daripada Muaz)

c.

Bergaullah sesmna manusia dengan cara yang baik. Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Berlakwalah kamu kepada Alldl di mana sahaja kamu berada, irlngi perbuatanjahat dengan kebaikan supaya

79


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

kebaikan itu menghapuskan kejahatan dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang balk." (H.R. Ahmad)

d.

Menjauhkan diri daripada bersikap pelmusuhan danpertengkaran.

e.

Mernohon arnpun dan rnaaf dengan seseorangjikalau berbuat salah ke atasnya.

f.

Mengmnalkansikap berbaik sangka antarasatu sarna lain.

g.

Mengamalkan hubungan silaturahlm antara satu sarna lain.

Kesimpulannya, Islam ialah agama toleransi yang sentiasa menuntut umatnya agar mengamalkansikap honnat-menghoTI1ilati', sayang-'menyayangi, berbaik sangka serta ~elarangperbuatan bencimernbenci, mencaci rnaki serta menghina antara satu sarna lain yang boleh rnembawa kepada pertelingkahan yang arnat dibenci olehAllah S.W.T.

10.

Bakhil (Kikir)

Bakhil rnerupakan sifat yang tercela dan dilarangdalam Islam. Sebahagian ularna rnenyifatkan sifatbakhil im sebagai keinginan yang diharapkan oleh seseorang untuk rnendapatkan sesBatuyang ada cii tan.gan orang lain. Dengan kata lain, bakhil bermaksud seseorang sayang terhadap sesuatu yang ada di tangannya untuk diberikan kepada orang lain. Dalarn Islam orang yangrnemiliki ilmu pengetahuan, tenaga, dan kekuatanjikalau tidak diberikan atau dimanfaatkan untuk keperluan orang lain, juga dianggap bakhiL :pada hakikatnya,. bakhH ialah suatu sifat egoisrne yang jahat sehingga di darlarn hati timb-al kekerasan, kehilangan kasih sayang, dan .tidak rnernpunyai rasa perikemanusiaan sesama manusia yang dianggap tidak menguntungkan. Orang yang mengalnalkan sifat bakhil akan menyebabkan hilangnya rasa tanggungj awab sosial kerana terlalu mementingkan diri sendiri.Malah, orang yang bakhil biasanya golongan kaya yang sanggup menyisihkan sebahagian harta mereka daripada dimanfaatkan oleh masyarakat, enggan lnernbayar zakat, dan sebagainya. Perbuatandemikian tennasuk dalam kategori dosa besar dalam Islam.

80


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

Finnan Allah:

"Dan janganlah sekali~kali orang yang bakhil dengan harta yang diberikan Allah kepada mereka menyangka bahawa keba.khilan itu baik bagi mereka. Tetapi kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka, harta yang mereka bakhilkan akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat." (Surah Ali Imran: 180)

Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Takutlah terhadap kezaliman, sesungguhnya kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Takutlah terhadap bakhil, sesungguhnya bakhil itu menghancurkan umat sebelum kamu, ia membawa kamu untuk menumpahkan darah mereka dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan at as mereka." (H.R. Muslim daripada Jabir r.a.)

Islam tidak melarang uma1l1ya mencarl sebal1yak n1ungkin haria kekayaan denganja1an yang baik, bersih, dan ha1a1 untuk keperluan hidup. Malah disyariatkan pula Inenghulm;kan bantuan secara ikhlas atas kelebihan hartanya pada jalan Allah. Orang yang rakus dar1 tar11ak atau bakhil akan sentiasa berusaha untuk menambahkan h31ia kekayaan yang ada tanpa batas sehingga boleh menjejaskan peribadi atau merugikan orang lain.

81


Penyak.it Rohani & Rawatannya Dalam Islam

Punca Timbulnya Sifat BakhiI

a.

Didorong oleh perasaan tamak haloba dan sentiasa ingin menmnbahkan harta kekayaannya.

b.

Tidak mempunyai iman yang sempuma.

c.

Mengikut tuntutan hawa nafsu.

d.

Tidak mensyukuri segala nikmat dan pembelianAllah.

e.

Terlalu sayang kepada harta dan merasakan rugi jikalau diberikan kepada orang lain.

f.

Takut j adi miskin jikalau hartanya diberikan kepada orang lain.

Akibat Perbuatan BakhiI

a.

Memperoleh seksa Allah yang amat pedih. Firman Allah:

"Orang yang menyimpan emas dan perak dan tiada membelanjakannya di jalan Allah, hendaklah diberi peringatan dengan seksa yang pedih." (Surah at-Taubah: 34)

b.

Tergolong orang yang buruk budi pekertinya. Rasulullah s.a.w. bersabda:

J.J.:>

(~i "I.."..... ) .~I ,. "Dua pekerti tidaklah ada pada seorang mukmin, iaitu bakhil dan buru!: budi." (H.R. Ahmad)

82


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

c.

Jiwanya tidak dipenuhi iman. Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Kikir dan iman tiadalah berkumpul di dalam hati seseorang hamba Allah selamanya." (H.R. at-Tabrani)

d.

MeInbawa kepada pennusuhan dan pertumpahan darah.

e.

Dijauhkan dmipada ralunat dan keberkatan hidup oleh Allah.

f.

Dijauhkan oleh Allah dmipada syurga.

g.

Dibenci oleh orang lain dan ll1asyarakat.

Rawatan Perbuatan BakhiI a.

Sentiasa Inenjaga diri daripada tuntutan hawa nafsunya. Finnan Allah:

"Barang sesiapa yang memelihara dirinya daripada bakhil, maka itulah orang yang berjaya." (Surah al-Hasyr: 9)

b.

Sentiasa beliaubat dan ll1enl0hon keampunan Allah.

c.

Sentiasa l11engm11alkan hidup yang sederhana. Fin11an Allah:

/~/~ \~ \ j~::r//\~ o;>'>p/ i ~~~T~\6j\/

~u

:J~ :J~~ ./

~

~

~/~

~t:~~S 83


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

"Dan orang yang menafkahkan hartanya tanpa berlebihan dan tidak pula kikir, melainkan pertengahan (sederhana) antara kedua-duanya." (Surah al-Furqan: 67)

d.

Sentiasa ingat bahawa segalahartanya tidakkekal dan tidak boleh dibawa mati.

e.

Sentiasa bersyukur kepada Allah atas segala pemberian-Nya dan dimanfaatkan pada j alan yang diredai Allah.

f.

Sentiasa ingat akan azab Allah jikalau mengamalkan sifat bakhil dalam segala hal untuk kepentingan umat Islam.

Kesin1pulannya, Ulnat Islam hendaklah Inenjauhi sifat bakhil atau sayangkan harta untuk dnnanfaatkan ke jalan Allah. Sifat sebegilli akan mendatangkan kemarahan dan azab Allah. Justem itu, setiap harta atau kekayaan yang dllniliki hendaklahdibelanjakan pada jalan yang diredai Allah agar Inemperoleh keberkatan, kerahmatan serta kebahagiaan hidup di dlmia dan akhirat.

:1:1.

Mungkir Janji

Janji ialah sesuatu yang diucapkan atau diperkatakan oleh seseorang terhadap orang lain untuk menguatkan dan meyakinkan kepercayaan terhadap suatu perkara yang hendak dilaksanakan. Dalam Islam, beljanji dengan seseorang adalah hams bagimempersiapkan diri lmtuk memenuhi. keperluan atau permintaan orang lain dalam perkara yang baik. Dalam keghairahan beljanji, kadangkala seseorang itu sama ada secara langsung at au tidak lang sung memungkiri janjinya atau mengabaikannya. Perbuatan mungkir janji adalah suatu penyakitrohani yang biasanya berlaku dalam masyarakat. Justem itu, kesannya amat buruk kepada seseorangj ikalau j anjinya tidak dipenuhi dengan sebaikbaiknya. Perbuatan sedemikian adalah dilarang dalam Islam. Perbuatan mungkir janji bermaksud menyalahi pemyataan terhadap kesediaan dn1 seseorang untuk memenuhi sesuatu yang dllninta oleh orang lain. Lantaran itu, menunaikanjanji adalah wajib dalam Islam. Pada hakikatnya dalam Islam, beIjanji melibatkan sarna ada sesama Muslim dan bukan Muslim dalam apajua umsan hidup. Maka Islam

84


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

mengajarumatnya agarmengamalkan sifat-sifat amal1ah,jujur, dan ikhlas dalam setiap pekeIjaan agartidakdimurkai olehAllah S.\V.T.

Punca BerIakunya Mungkir J anji

a.

Disebabkan terlalu sibuk dalam menguruskan sesuatu urusan hidup seharian.

b.

Terlupa kerana ketiadaan nlasa yang sesuai untuk 111emenuhi JanJ!.

c.

Tidak berasa penting untuk Inenunaikanjanji.

d.

Sengaja berpura-pura Inelnbuat janji hanya sekadar untuk mengambil hati orang.

e.

Tidak ada sifat jujur dan aInanah pada diri seseorang.

f.

Tidak melnpunyai iman yang selnpuma.

g.

Tidaknlengetahui akibatlnungkirjanji.

Seseorang yang nlelnungkirijanji yang dibuat sarna ada dengan sengaja atau tidak sengaja mnat tidak nienyenangkan dan nlenghampakan harapan orang yaIlg dijanjikan. Setiap janji yaIlg dibuat Inelupakan suatu aInanah yang wajib ditunaikan atau dipenuhi dengan selnpU111a. Rasulullah s.a.w. bersabda:

P. ~짜JI

... ...

( ~~

;;:)

.~ lol c.r. 1 uS' ~.-JI ~I ,,'J. . . )

)

::>

"Secara mutlak pembicaraan antara kamu adalah amanah." (H.R. Abid Dunya daripada Ibnu Syihab)

Akibat IVlungkir Janji

a.

Tergolong orang yang munafik. Rasulullah s.a.'\'. bersabda:

85


Penya]..:it ROflani & Rawatannya Dalam Islam

------------------------------

"Ada empat macam siapa sahaja yang terdapat semuanya ini, maka dia adalah termasuk orang munafik yang asli dan barang sesiapa yang terdapat padanya, maka bererti dia terjangkit sifat kemunafikan sampai dia bersedia meninggalkan empat hal tersebut: Apabila berbicara dia berdusta; apabUa dipercayai dia berkhianat; apabila berjanji dia mungkiri dan apabila berbalah dia melampaui batas." (H.R. Bukhari dan Muslim)

b.

Tergolong orang yang menipu. Rasulullah S.a.w. bersabda:

"Kepada setiap penipu itu pada hari kiamat nanti akan membawa bendera seraya dikatakan kepadanya orang ini pernah menipu orang itu." (H.R. Muslim daripada Ibnu Umar)

c.

Dibenci dan tidak dipercayai orang.

d.

Boleh mencetuskan perbalahan atau permusuhan.

e.

Dimurkai Allah dan Rasul-Nya.

86


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

Rawatan Perbuatan Mungkir Janji a.

Tunaikanjanji dengan sebaik-baiknya. F inuan Allah:

"Hai orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu." (Surah al-Maidah: 1)

Finnan Allah:

"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan ditanyakan. " (Surah al-Isra': 34)

Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Janji itu sebagai pemberian." (H.R. al-Tabrani, Abu Na'im dan selain daripadanya)

Rasulullah s.a.w. Inenjadi teladan yang baik dalam menunaikan setiap janji. Diriwayatkan bahawa Abdullah bin Abu} KJlansa berkata: Saya pemah beljanji dengan Nabi Muhmnmads.a.w. sebelum diangkat n1enjadi Rasul dan n1asih ada beberapa hari lagi daripada saat kerasulannya. Janji saya adalah untuk datang kepada beliau di satl1 temp at yang sudah ditentukan. Tiba masanya saya terlupa denganjanji tadi dan juga hmi berikutnya. Pada hmi yang ketiga bmulah saya teringat. lalu saya mendatanginya. Setelah melihat kedatangan saya, laiu baginda bersabda:

87


Penya"-ir Rohani & Rawatannya DaZam Islam

"Hai peIl1uda, saudara telah membuat kesengsaraan padaku di temp at ini sebab saya telah menantimu sejak tiga hari yang lalu." (H.R. Abu Daud)

Diriwayatkan bahawa pada waktu Vmar bin Abdul Aziz sudah mendekati ajalnya dia berkata: Puteriku itu sudah dipinang oleh seorang lelaki daripada suku Quraisy. Antara aku dengan dia sudah ada percakapan yang berupa janji. Maka demi Allah, saya tidak akan beliemu dengan Allah dengan membawa sepertiga sifat munafik. Maka Jaripada itu, saya Inempersaksikan kepadamu semua bahawa saya telah mengahwinkan puteliku itu dengan orang Quraisy tadi. "Diriwayatkan bahawa suatu peristiwa terjadi sewaktu Rasulullah s.a.w. sedang duduk membahagikan harta rampasan Hawazin daripada Perang Hunain. Tiba-tiba datang seseorang menemui Rasulullah s.a.w. lalu berkata, "Saya pernah mendapat janji daripada tuan, ya Rasulullah." Baginda bersabda, "Baiklah, tuntutlah kini apa yang engkau inginkan." Dia berkata, "Saya menuntut dengan 80 ekor unta berserta pengembalanya sekali." Nabi s.a.w. bersabda, "Baiklah, tuntutanmu kupenuhi, yang kau tuntut hanyalah soal yang ringan sahaja." (H.R. Hakim dan Ibnu Hibban)

b.

Hendaklah diucapkan insya-Allahketikamembuatjanji dengan orang. Menunlt IbnuAbbas r.a.: Setiap kali membuat pelj anj ian selalu disertai dengan kata-kata insya-Allah. Cara inilah yang terbaik dan terpuji sekali.

c.

Nlemohon maaf dengan orang yang dijanjikan kerana tidak dapat menunaikanjanjinya sarna ada dengan sengaja atau tidak sengaja.

d.

l\.llemohon keampunan kepada Allah S.W.T. kerana kesalaharulya tidak menunaikan janji yang tidak disengajakan.

88


Penyakit Rohani

8:;

Rawatallllya Dalam Islam

-------------------------------e.

J\1emohon kepada Allah agar sentiasa memberi petunjuk dan hidayah-Nya dalam segala urusan kehjdupan.

Orang beriman yang berjanji padajalan yang baik hendaklah ditunaikan walaupun dengan apa cara sekalipun melainkan ada halangan yang tidak dapat diatasi dan dibolehkan untuk membataLkannya. Justen! itu, hendaklah berhati-hati dengan berfikir secara bijaksana sebelum Inembuat sesuatu janji dengan seseorang kerana akibatnya mendatangkan kemw"kaan Allah dan dibenci oleh manusia. "Kepada setiap penipu itu pada hari kiamat nanti akan membawa bendera seraya dikatakan kepadanya orang ini pernah menipu orang itu." (H.R. Muslim daripada Ibnu Umar)

1%.

Cintakan Dunia

Dunia adalah selnua yang wujud di lnuka bumi ini yang berupa benda, yang nlenarik nafsu lnanusia untuk lnenikmatiriya. Justeru itu, semua jenis benda atau barang yang nafsu inginkan sehingga tertalik kepadanya dan sangat nlengutanlakannya sehingga lupakan Allah, itulah yang dianggap dunia yang tercela. Cintakan akan kenlewahan dan kesenangan dunia, seperti lnengejar pangkat atau kedudukan, mengurllpulkall halta kekayaan, dan nlenjaganya dengan sikap bakhil adalah dilarang dan amat dibenci oleh Allah. Fimlall Allah:

89


Penyabt Rohani & Rawatannya Dalam Islam "~--------------~-----------------------

"Dihiaskan kepada manusia mencintai syahwat seperti wanita, anak, dan harta benda yang banyak daripada emas, perak, kuda yang bagus, binatang ternakan, dan tanaman-tanaman. Inilah kesukaan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang sebaik-baiknya." (Surah Ali Imran: 14)

Finnan Allah:

"Ketahuilah bahawa sesungguhnya hidup di dunia hanya gurauan, mainan, hiasan, dan bermegah-megah antara kamu serta berlumba-lumba banyak pada harta benda dan anak-anak." (Surah al-Hadid: 20)

Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Disukakan kepadaku daripada duniamu tiga: wanita, bau-bauan, dan tetapnya mataku dalam solat." (H.R. Nasai dan Hakim daripada Anas)

Sesungguhnya, orang yang mencintai dunia akan sentiasa memllaskan kehendak hawa nafsunya dan tidak mengikut peringatan Allah. 1v1alah mereka juga tidak memperhitungkan dari mana harta benda diperoleh, tidak menghiraukan ha1a1 dan haram, lantaran sibuk dengan tuntlltan kehidllpan duniawi. Dllnla la1ah sebuah pentas sandiwara yang penuh keseronokan, kegembiraan, dan kenjlanatan yang boleh melalaikan manusia, terutama

90


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

manusiayang tidak beriman kepada Allah. Sebenamya dunia ialah syurga yang penuh kenikmatan bagi orang kafir dan penjara yang penuh cemas bagi orang yang beriman. Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Dunia ini penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir." (H.R. Muslim)

Jj"\va orang yang terlalu melnentingkan kehidupan duniawi dan melupakan kepentingan kehidupan ald1irat akan sentiasa dipenuhi sifat rakus, mementingkan diri sendiIi, lupakenikInatan y2.ng dibelikan oleh Allah S.W.T. Segala tindak tanduknya adalah terkutuk dan tidak dirahn1ati Allah. Walau bagailnanapun, Allah akan Inerahmati mereka yang Inencintai dunia untuk n1encapai keredaan ,Allah. Rasulullahs.a.w. bersabda:

"Dunia ini terkutuk, terkutuk apa yang ada di dalamnya melainkan yang ada bagi (kerana) Allah daripadanya." (H.R. al-Tirmizi dan Ibnu Majah)

Da13m hadis lain, Rasulullah S.3.\\'. bersabda:

~ ~f 4J~ ~itl (~t.J ~...JI

if. 1

cr.'

,,1-,-,)

.0jJUj

"Takutlah dunia kerana dunia ini lebih menyihirkan daripada Harut dan Marut." (H.R. Thnu Abid Dunya dan Baihaqi)

91


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

Sesungguhnya segala keme\vahan, kesenangan, dan kenikmatan yang dimiliki oleb manusia dalam kehidupan di duma ini ada1ah Iimpahan kum.ia AIlah. \Valau bagaimanapun, iajuga merupakan ujianAllah bagi mengenaI pasti siapakah yang paEng baik pekerjaan dan an1a1annya semasa dibeli kesempatan hidup di dunia ini. Fimlan Allah:

"Sesungguhnya Kamijadikan apa yang di muka bumi sebagai perhiasannya, supaya Kami uji manakah di an tara mereka yang Iebih baik amalannya." (Surah al-Kahfi: 7)

Punca Manusia Cintakan Dunia a.

Manusia tidak mensyukuri segala nikmat yang dikumiakan oleh Allah S.W.T. Finl1an Allah:

"Sesungguhnya Allah mempunyai kurnia untuk manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. " (Surah al-Baqarah: 243)

b.

ManLlsia tidak menghayati dan tidak mengambi1 peringatan a1Quran dan Sunnah. FiT111an Allah:

92


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

"Tidakkah mereka memperhatikan perkataan al-Quran ataupun yang telah datang kepada mereka itu sesuatu yang tidak pernah datang kepada orang tua mereka dahulu." (Surah al-Mukminun: 68)

c.

Manusia tidak pernah menlikirkan bahawa kehidupan akhirat lebill baik datipada kehidupan di dunia. Finnan Allah:

"Mereka hanya mengetahui yang lahir dadpada kehidupan duniawi sedangkan mereka Ialai tentang akhirat." (Surah ar-Rum: 7)

d.

Manusia tidak lnenyedari bahawa Inencintai kehidupan dunia adalah sia-sia. Finllan Allah:

"Orang yang sesat perbuatannya waktu hidup di dunia, sedang mereka mengira bahawa mereka mengerjakan itu sebaik-baiknya." (Surah al-Kahfi: 104)

e.

Manusia terlalu tamakkan hmia kekayaan dunia. Fin11all Allah:

93


-.

-

PenyaA.-it Rohcmi & Rawatannya Dalam Islam ---~

..

-- -

--.---~--~-~----------------

"Berkata orang yang menghendaki hidup di dunia: Hai kiranya untuk kami seumpama kekayaan yang dapat seperti Qarun itu. Sesungguhnya dia mempunyai untung yang besar." (Surah al-Qasas: 79)

f

Manusia teI1Jengaruh dengan kemewahan hidup duniawi yang penuh tipu daya. Fimmn Allah:

"Tiadalah hidup di dunia ini melainkan kesenangan yang memperdayakan." (Surah Ali Imran: 185)

Fim1an Allah:

"Orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan gurauan, sedangkan mereka telah terpedaya dengan kehidupan duniawi." (Surah al-A'raf: 51)

Akibat l\'lanusia Cintakan Dunia

a.

Kehidupan manusia akan penuh dengan kesesatan.

Firman Allah:

94


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

"Orang yang memilih hidup di dunia daripada akhirat dan menghalangi jalan Allah dan mencari jalan yang bengkok. M~reka itu dalam kesesatan yang jauh." (Surah Ibrahim: 3)

b.

Hapus segala am31 di dWlia dan di akhirat tergolong orang yang mgI.

FU111an Allah:

"Mereka itu hap us segala amalnya di dunia dan akhirat dan mereka itu orang yang rugi." (Surah at-Taubah: 69)

c.

Mendapat seksaan di akhirat. FU111an Allah:

"Ada pula nanti umat yang akan Kami beri kesenangan (dunia), kemudian Kami timpakan kepadanya seksaan yang pedih (di akhirat)." (Surah Hud: 48)

d.

Boleh menyebabkan manusia menjadi sombong dan putus asa. Finnan Allah:

95


PenyaJ.dt Rohani

8:;

Rawatannya Dalam Islam

"ApabilaKami memberi nikmat kepada manusia (di dunia), dia berpaling dan menjauhkan dirinya dan apabila ditimpa kesusahan dia berputus asa." (Surah al-Isra': 83)

c.

Ti dak mendapat kebahagiaan hidup di akhirat. Fin11an Allah:

"Barang sesiapa menghendaki hidup di dunia dan perhiasannya, Kami sempurnakan pekerjaannya di dunia, sedang mereka tiada dirugikan. Tetapi tidak ada bagi mereka di akhirat, melainkan neraka. Dan hapuslah apa-apa yang mereka perbuat di dunia dan binasalah apa-apa yang mereka amalkan." (Surah Hud: 15-16)

f.

Dimasukkan ke dalam neraka di akhirat. Fim1all Allah:

96


Penyakit Rohani & Rawalannya Dalam Islam

"Barang sesiapa menghendaki dunia, segera Kami penuhi apa yang Kami kehendahl untuk siapa yang Kami kehendaki. Kemudian Kami adakan untuknya neraka jahanam, dia masuk ke dalamnya, sedang dia tercela dan terusir." (Surah al~Isra': 18)

Rawatan Perbuatan Cintakan Dunia a.

Jalanilah kehidupan di dunia uli dengan hati-hati danjanganlah tellJengaruh dengan kesenangan dunia. FU1TIan Allah:

"Sesungguhnya janji Allah adalah benar, sebab itu janganlah kamu terpedaya oleh hidup di dunia dan jangan kamu terpedaya terhadap Allah oleh tipu daya syaitan." (Surah Luqman: 33)

b.

Hendaklah n1enganggap segala kemewahan hidup di dunia ini hanya sementara sahaja. Fin11al1 Allah:

"Harta benda dan anak-anak ialah perhiasan hidup di dunia dan amal yang kekal lagi baik, lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik daripada yang diinginkan." (Surah aI-Kahfi: 46)

97


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

c.

Hcndaklah ingat akan peringatan Allah dan amaran-Nya. Fimlan Allah:

"Biarkanlah orang yang mengambil agamanya jadi mainan dan gurauan dan mereka terpedaya oleh kesenangan hidup di dunia dan berilah mereka peringatan dengan al-Quran supayajangan dijatuhkan diri mereka ke lembah kebinasaan kerana usahanya." (Surah al-An'am: 70)

d.

Hendaklah mencari kebahagiaan akhirat tanpa Inelupakan kepentingan kebahagiaan hidup di dunia. Finllan Allah:

"Hendaklah tuntut bahagian akhirat dengan (kekayaan) yang diberikan Allah kepada kamu dan janganlah kamu lupakan bahagian kamu dari dunia." (Surah al-Qasas: 77)

e.

Perbanyaklah mengingati akan mati. Firman Allah:

98


Pe71yakit Rohan! & Rawata/1nya Dalarn Islam ----.---.--~----~-.,-.~------.--

j~--~~-

..------.------

-.-~

"Setiap diri (yang bernyawa) mesti merA.sai mati. Kami akan menguji dengan kejahatan dan kebaikan sebagai suatu ujian, kepada Kami kamu akan dikembalikan." (Surah aI-Anbiya: 35)

Rasulullah s.a.w. bersabda:

~a~ ~p y~ll }~ ~ ~f ( L;.-JI

~I cr. 1 cl-,J')

}

â&#x20AC;˘

L?lt I ~ ia;~.J

"Perbanyaklah mengingati kematian kerana yang demikian itu akan menghapuskan dosa dan menyebabkan timbulnya kezuhudan dunia." (H.R. Ibnu Abid Dunya)

Kesimpulannya, seseorang yang sentiasa l11engingati mati dapat Inenjalani kehidupan di dunia ini dengan waspada dan berhati-hati. Mengingati mati juga nlengawallnanusia agar tida1< terlalu terpengaruh dengan kemewahan dan kenila.llatan dunia yang fana dan penuh tipu daya.

13. Munaiik (niiak)

Munafik atau nifak tennasuk penyakit rohani yang mempunyai pengaruh yang amat buruk terhadap kelnU111ian akidah dan keperibadian yang luhur. Dalam pandangan Islam, perbuatan nlunafik merupakan sifat yang tercela, beliapak dalanl diri dan jivla umat Islam berdasarkan tindakamlyamenyalahi beberapa aspek ajaran atau hukum Islam. Pada zaman yang serba canggih, ilnlu pengetahuan. dan teknologi semakin mempesonakan kehidupan manusia. Terdapat pelbagai aktiviti kebendaan yang menarik perhatian dan mengkagumkan akalmanusia sedangkan aspek kerohanian tidak merangsangkan keplihatinan manusia untuk mencmi kebenaran dala.l11 kehidupan. Sercntak dcngan itlllah realiti pcrbuatan munafik sccar'a integral ITiJl1CU] sclaras dengan iklil11 kchidupan manusia.

99


Pcnyakit Rohani & RauJatannya Dalam Islam

Secara ringkas, munafik bennaksud seseorang menampakkan keimanan pada ZahlITIya tetapi menyembunyikan keengganan di dalanl hatil1Y8. rvlenunlt Imam Nawawi, apabila sese orang yang berinlan mempunyai sifat-sifat munafIk maka dia disebut n1fak, iaitu melahirkan sesuatu yang menyalahi keadaan hatinya.

Ciri-ciri Perbuatan l\1unafik a.

Berkhianat dan tidak menepatijanji. FiITIlan Allah:

"Tatkala Allah memberi kurnia-Nya kepada mereka, laIu mereka bakhil dan berpaling, sedang mereka tetap berpaling. Lalu Allah menjadikan merekajadi munafik dalam hatinya sampai pada hari mereka menemui-Nya, disebabkan mereka telah melanggar janji mereka, lagi kerana mereka berdusta." (Surah at-Taubah: 76-77)

Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Ada tiga perkara yang barang siapa memiliki semua ini di dalam dirinya, maka dia ialah seorang munafik,

100


Penyakit Rohani & Rawalallnya Dalam Islam

walaupun dia solat, berpuasa dan mengira bahawa dia seorang Muslim, iaitu jikalau berkata dusta, jikalau berjanji menyalahi dan jikalau dipercayai apabila berkhiana t. " (H.R. Bukhari dan Muslim)

b.

Suka membuat fitnah. Finnan Allah:

" Jikalau mereka keluar bersama kamu, tiadalah mereka menambah selain daripada kebinasaan dan mereka segera membuat fitnah." (Surah at-Taubah: 47)

c.

Suka Inencela orang yang berlaku benar dan berbuat baik. FU111an AlJah:

, I

"Di antara mereka yang mencela kamu tentang pemberian sedekah. Jikalau diberi sedekah, mereka gembira, tetapi jikalau mereka tiada diberi, mereka menjadi marah." (Surah at-Taubah: 58)

d.

Menyuruh berbuat mungkar dan melarang berbuat makruf. FU111aIl Allah:

101


Penyakir Rohani 6:. Rawatannya Dalam Islam

"Orang m.unafik lelaki dan wanita, sebahagian mereka sarna dengan yang lain. Mereka menyuruh berbuat rnungkar dan rnelarang berbuat rnakruf, mereka rnenggenggarn tangan (bakhil)." (Surah at-Taubah: 67)

C.

Suka berbuat dusta. Fi1111an Allah:

"Allah rnengetahui bahawa engkau Rasul-Nya dan Allah menjadi saksi bahawa orang munafik itu dusta." (Surah al-Munafiqun: 1)

Secara 1ah1riah, orang munafik ialah mereka yang menentang dan mengingkari segal a nikmat Allah, memusuhi rasul-Nya dan mengkhianati perjuangan umat Islam. Di samping itu, merekajuga rncmecahbelahkan perpaduan umat Islam dan menghalang para pejuang elaripada berjuang eli jalan Allah.

Scbab-scbab iVlanusia lVlenjadi lVlunafik a.

Kchidupannya dipcnganzhi olch hawa nafsu.

b.

Tidak mempunyai iman yang kukuh.

c.

Tidak mensyukuri scgala nikmat clan kumiaanAllah.

d.

Banyak rncngcrjakan pcrbuatan maksiat dan dosa bcsar.

102


Penyakit Rohan! & RawatanT1ya Dalam !slam

e.

Cara hidupnya tel1Jengamh dengangaya hidup orang kafir.

f.

JahiI tentang bukum dan ajaran Islam.

g.

Hati dan fikirannya tidakpemah mengingati Allah dan azab-Nya.

Akibat Perbuatan Munafik a.

Tergolong dalam orang yang menipu Allah S.W.T. Fitman Allah:

"Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah, sedangkan Allah menipu mereka (membalas tipuan). Apabila mereka berdiri hendak mengerjakan solat, mereka berdiri dengan malas serta riyak terhadap manusia dan mereka tidak mengingati Allah melainkan dengan sedikit." (Surah an-Nisa': 142)

b.

Mendapat balasan seksaan yang pcdih daripada Allah S .\V.T. Finnan Allah:

"Berilah khabar orang munafik bahawa sesungguhnya untuk mereka itu seksaan yang pedih." (Surah an-Nisa': 138)

c.

Ditempatkan di dalam neraka yang paling bawah.

Fiml311 Allah:

103


Penyakit RoilOni (5'c. RauxltaTlnya Dczlczm Islam

"SesungpIhnya orang munafik ditempatkan di tingkat yang paling bawah di dalam neraka, sedang kamu tiada memperoleh penolong untuk mereka." (Surah an-Nisa': 145)

d.

Segala amalan di dunia dan untuk akhirat terhapus.

c

Tidak mcmperoleh hidayahAllah.

Ra'watan Perbuatan I\1unafik

a.

Ivlembersihkan hati dan jiwa dengan Inelnperbanyak ama1 kebajikan. Fimlan Al1ah:

"Sesungguhnya menanglah orang yang suci hatinya dan menyebut nama Tuhannya serta mengerjakan solat. " (Surah aI-A'Ia: 14-15)

b.

Jujur, amanah, bercakap benar, dan mcnepatijanjinya. Firman Alla11:

"Tepatilah janji, sesungguhnya janji itu akan diperiksa. (Surah al-Isra': 34) t)

104


Pellyakit Rohani & RozJJatannya Dalam Islam

c.

Mensyukuri segal a nikn1at pemberian Allah. Fin11 an Allah:

"Maka ingatlah kamu kepada-Ku, nescaya Aku in gat kepadamu dan bersyukurlah kepada-Ku, janganlah kamu mengingkari (nikmatKu).tl (Surah al-Baqarah: 152)

d.

Sentiasa mengingati kebesaran Allah di dalam bah dan takut kepada-Nya. F ll111aJ1 Allah:

"Dan ingatlah kepada Tuhanmu di dalam hatimu dengan merendahkan did dan takut." (Surah al-A'raf: 205)

e.

Memohon kean1punan dan beliaubat kepadaAllah S.\V.T. FinDaJ1Allah:

"Dan minta ampunlah kamu kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepada-Nya, nescaya Dia memberi kamu kesenangan yang baik." (Surah Hud: 3)

Kesi111pulml11ya~ umat Islam hendaklah

sentiasa berhatj-hatj dalam setiap tindak tanduk agar tidak termasuk sifat-sifat nifak se.rta sentiasa berbuat sesuatu menurut ketentuan Allah di samping sentiasa menjauhi segala larangan-Nya yang boleh menyelamalkan daripada murka dan azab Allah.

105


3

RAWATAN PENYAKIT 路ROHANISECARA . KESELURUHANNYA

enYakitrohani mendatangkan risiko yang besar dalam kebidupan seseorangjikalau tidak dicegah atau dirawat. Ini disebabkan ia akan Inemusnahkan keikhlasan beramal, meruntuhkan nilai-nilai keperibadian, dan keluhuran aldllak. Akhirnya seseorang itu akan luenanggung derita dan azab yang berpanjangan di akhi1'at kelak.

P

Terdapat beberapa langkah penting bagi merawati penyakit rohani menurut perspektifIslam. Antaranya ialah:

1.

: I

Mengingati Allah (Zikrullah)

Allah S .W.T. sentiasa 111emberi pertolonga~1 kepada orang yang beriman wltuk 111encapai ketenangan hati danjiwa dengan mengingati-Nya. Finnan Allah:

"Orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ketahuilah hanya dengan mengingati Allah maka hati berasa tenang." (Surah ar-Ra'd: 28)

107


Penyakir Rohani 8:. Rau'aiannya Dalam Islam

Kctenteraman hati adalah asas lltama kesihatan rohani dan jaslllani seseorang. cv1cngingati Allah mempakanjalan yang baik bagi mcnQubati alau mcrawat hati dan -iiwa manusia. rvlengingati Allall atau zikrullah aclalah dcngan bertafakuf merenung keh12lsaanAllah S."Y.T. clapat membersihkan hati dan menambahkan keyakinan tentang kcbcsaran dan kctinggian Allah S.vV.T.

-

~

~

~Q

IV1cngingati Allah mempunyai dua pengertian iaitl1: a.

Ingat, patl1h. dan ikhlas kepada Allah dalam melaksanakan sega1a perintah-Nya.

b.

Menyebut nama Allah dengan memllji, mengagungkan, dan mensucikan Allah dengan segala sifat kebesaran, ketinggian, dan kesempumaan-Nya.

Finllan Allah:

"Orang yang mengingati Allah ketika berdiri, duduk dan berbaring dan mereka memikirkan kejadian langit dan bumi sambi! berkata: Ya Tuhan kami, bukanlah Engkau jadikan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau maka peliharakanlah kami daripada seksa neraka." (Surah Ali Imran: 191)

Fi1l11aJl Allah:

" Ingatlah Tuhanmu dalam hatimu serta merendahkan did dan takut dan bukan dengan suara yang keras, waktu pagi dan petang dan janganlah engkau termasuk orang yang lalai." (Surah aI-A'raf: 205)

108


Penyakil Rohani & RawalcUlnya Da/am Islam

Ingat atau zikir kepada Allah S.\V.T. penting kerana dcng;1I1 berbuat demikian peribadi Muslim dapat dididik. Segala sesuatu yang terjadi adalah at as kehendak Allah. JVlengingati Allah memainkan peranan penting dalam kehidupan manusiu, dengan zikir manusia akan l11engenaI Tuhannya, mengenal diri, dan kelemahannya. Selain itll, mengingati Allahjuga akan melahirkan suatu keyakinan bahawa ketaatan yang diperbuat11ya merupakan kumiaan Allah dan dengan taufik-Nya. Oleh yang demikian, terhindarlah daripada sifat ujub, bangga diri dan sebagainya. Jikalau l11anllsia berada dalam keadaan maksiat 111aka dengan 111engingati Allah akan dapat n1el11bangkitkan kesedarannya untuk mencintai Allah. Oleh yang demikian, timbul keinsafan bahawa maksiat merupakan dinding yang membentengi ant31"a dirinya dengan Allah S.W.T. dan Inaksiat itu akan menjerumuskan seseorang ke jurang kebinasaan. likalau l11anusia l11el11peroleh nikmat, baik berupa harta benda, pangkat atau kedudukan serta kemewahan-kenle\vahan Iainnya, dengan lnengingati Allah akan n1enimbulkan keinginan untuk nlensyukw'i nikIl1at tersebut.

Di sanlping itl1,jikalau nlanusia l11engalami penderitaan, dengan mengingati Allah tiIllbullah keyakinan bahmva pendelitaan pad a hakikatnya merupakan cubaan dan ujian ke atasnya. Setiap cubaan yang dihadapi dengan penuh kesabaran, Allah akan membeli pahala yang berlipat ganda dan menghindarkan diIinya daripada cubaan atau ujian. ;1

Menurut al-Faqih Abu Laith al-Sal11arqandi: Berzikir atau lnengingati Allah adalah amal ibadclt yang paling unggul kerana setiap ibadah ditentukan kadar dan wakil1, bahkan kadangkala dilarang tidak menepati waktunya atau l11elebihi ketentua11Jlya letapi berzikir kepada Al1ah tiada batas waktu dan banyakjumlahnya. Berkata IbnuAbbas: 1anganlah lepas d31ipada berzikir, sama ada pada wakill ll1alam atau siang, di daratan atau di lautan~ pada saat meninggalkanrumah atau di rumah, dalam keadaan kaya atau miskin. waktu badan sihat atau sakit dan dalam keadaan sunyi atau orang rams i.

Kelebihan I\1engingati Allah (ZikrulIah) a.

Dapat mententeramkan hati danji\va. Finnan Allah:

109


PCllyakit Rohani 8; Rawatannya Dolam Islam

"Dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenterrun." (Surah ar-Ra'd: 28)

Rasulullah s.a.w. bcrsabda:

HMengingati Allah itu menjadi ubat haH." (H.R. ad-Dailami dari Anas)

b.

Allah akan mengingatinya. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah s.a.\v. bersabda: . . ...

;::;:,

r;:f~ Lc ~* ~ GI ~j

(O~ cr.b ~Wl

,,1-'.... )

....

;.c

.lJ

J

J

WI J~

.~L7~,~ ~ ~~j

"Allah Azzawajalla berfirman: Aku sentiasa berserla hamba-Ku selama dia tetap berzikir kepadaKu dan selama kedua-dua bibirnya tetap bergerak untuk ingat kepada-Ku." (H.R. Hakim dan Ibnu Hibban)

c.

Dapat masuk syurga di akhirat. Rasulullah s.a.w. bcrsabda:

110


Penyakit Rohani & Rawatal1nya Dalam Islam

"Sesiapa ingin berdiam di taman-taman syurga maka hendaklah memperbanyak berzikir kepada Allah Azzawajalla. " (H.R. Tabrani)

d.

Dapat meningkatkan ketaatan kepada Allah.

e.

Terpelihara d81ipada melakukan perkara maksiat.

f.

Memperoleh taufik dan hjdayah Allah.

g.

Dilindungi Allah daripada gangguan syaitan.

h.

Mell1peroleh ral1Jnat daripada Allah.

Kesimpulannya, hanls difahami bahawa bagi orang beriman dan berama1 saEh serta selaIu mengingati Allah, dalam kehielupannya di dunia dan akhirat akan memperoleh ketenangan elan kesejahteraan.

z.

Mengerjakan Solat

Di tengah-tengah kehidupan Inanusia yang penuh e1engan ujian dan eubaall, kekuatan rohani penting sebagai benteng untuk menanganinya. Untuk Inemperoleh kekuatan rohani yang penting adalah e1engan lnengerjakan solat lima waktu seeara tertib dan khusyuk dar: ditambah e1engan solat sunat 111al8111 dan siang. Solat merupakan satu daripada saranan yang a111at tepat untuk mendekatkan diri kepaela Allah S.\V.T. Dengan melaksanakan solnt seeara khusyuk dan tmvaduk, kehidupan orang l11Ukmil1 akan sclamat dari segala kesulitan dan keresahan urusan dunia kerana sclama waktll solat segala fikiran dan hatinya dipusatkan untuk mengingati kebcsaran d811 ketinggian Allah. Fin11an Allah:

111


PenyaJcit Rohan i

8;

Rawat annya Dalam Islam

"Sesu nggu hnya Akul ah Allah , tiada Tuha n selai n Aku maka semb ahlah Aku dan dirik an solat untu k meng ingat i Aku." (Sura h Thah a: 14)

Deng an meng erjak an solat secar a rutin meng ikut petun juk Raslllllllah s.a.w. maka dalam segal a aspek seseo rang akan selalu berse rah diri kepad a Allah di san1ping Inem ohon pelio longa n dan perlindungan serta petun juk dmipada-Nya. Di samp ing itu, solat 111erupakan suatu ibada h utam a dalam kehidupan manusia dan berpe ranan pentin g daripada segala ibadah dan amala n-ama lan yang lain. Peng aruh solat an1at besar dalam kehid upan orang berim an kerana ia dapat meny ejukk an hati seseo rang sebag ailnan a dinya takan oleh Rasulullah s.a.w. denga n sabdanya:

"Tela h dijad ikan sebag ai peny ejuk hatik u di dalam solat . " (H.R. Ahm ad dan Nasai )

Di samp ing solat fardu , kaUln Musl imin juga dianj urkan meng erjak an solat sunat tahaju d, tasbih, tauba t, dan sebag ainya bagi . memp erkua t keim anan dan ketak waan serta memp erole h kered aan Allah S.W.T. Firman Allah:

"Dan pada sebah agian mala m hari, solat tahaj udlah kamu sebag ai suatu ibada h tamb ahan bagim u, muda hmuda han Tuha nmu meng angk at kamu ke temp at yang terpu ji. " (Sura h al-Isr a': 79)

112


Penyakit Rohani

8:,

Rawatannya Dalam Islam

Fil111an Allah:

"Hai orang yang berselimut (Muhammad), bangunlah (untuk solat) pada malam hari kecuaIi sedikit (daripadanya). " (Surah al-Muzzammil: 1-2)

Rasulullah s.a.w. bersabda:

~

( ~ 1.."., ""'...;..,~I

"I..:..... )

"Kerjakanlah solat malam kerana itu adalah kebiasaan orang salih sebelummu dahulu, juga suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, malah sebagai penebus dosa, pencegah dosa serta dapat menghindarkan penyakit." (H.R. at-Tirmizi dan Ahmad)

Rasulullah s.a.\v. bersabda:

I~I =-

(C-'/ ...r,1

cr \-t-.... "I..".... ) .~.:j!9;: 0:':JSf. ,

~

"Apabila seorang di antara kamu bangun malam maka hendaklah mulai solat dua rakaat yang ringan." (H.R. Muslim dad Abi Hurairah)

113


PenyaJ.dt Rohan i & Rawat annya Dalam Islam

lv!enumt al-Fa gih Abu Laith al-Sa marg andi bahaw a orang yang mcng crjak an soIat akan mem perol eh bebe rapa peng horm atan. AntaranY3 ialah: a.

Selamat daripada pengb idupa n yang sempit.

b.

Selam at darip ada seksa kubur.

c.

Catatan 3m81 diteri ma denga n tanga n kanan .

d.

IvIelewati Titian Sirat al-J\1ustagim seperti kilat menyambar.

e.

IVlasuk syurg a tanpa hisab .

Pengaruh So]at Dalam Kehidupan a.

Mena namk an sifat berdi siplin dalam meng erjak an ibada h, khusu snya ibadah solat. Finna n Allah:

"Ses ungg uhny a solat itu atas oran g yang berim an suat u kew ajip an yang telah dite tapk an wakt unya . " (Sura h an-Ni sa': 103)

b.

Dapa t memb ersihk an diri dan hati.

lni dapat dicapai denga n kewa jipan ketika berwu duk di samp ing bcrpa kaian bersih sebel um meng eIjaka n solat. F ll111an Allah:

114


Penyakil Rohani & Rawatannya Dalam Islwl1

"Wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan solat maka basuhlah mukamu dan keduadua belah tanganmu hingga dua siku dan sapulah kepalamu dan kakimu hingga dua mata kaki." (Surah al-Maidah: 6)

c.

Dapat memancarkan cahaya pada hari kiamat. Finl1an Allah:

"Pada hari (kiamat) engkau melihat orang mukmin lelaki dan wanita cahayanya bersinar di hadapan dan di kanan mereka." (Surah al-Hadid: 12)

d.

Dapat menan31n sifat sabar dan tidak putus asa dalam menghadapi cabaran. Finnan Allah:

"Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah. Apabila ditimpa kesusahan mereka sangat gelisah dan apabila mendapat kejayaan maka dia sangat kikir kecuali mereka yang mengerjakan solat, iaitu mereka yang solat dalam hidupnya." (Surah al-Ma'arij: 19-23)

e.

Dapat menjadikan seseorang ingat kepadaAl1ah S.\VT. FimlaI1 Allah:

115


Fenyakit Rbhani & Rawatannya DaZam Islam

"f)~~'Ungguhnya.Akulah Anah,

tiada Tuha路n .selain Aku. Makaslembahlah Aku, difikansolatuntukmengingati

'11.. 1_ " .n.:.H;u.

.

(SurahThaha: 14)

L

.1)apat nrelahirkart sifattasa takMtberbuatd0Sa dankemungkaran. F1l1:nanAliah:

"Dan dirikah;la.ll solat, sesungguhnya solat dapa.t mencegali pe~1luatan kejidan mUllgkar." . (Surah al-Ankabut: 45)

g.

DapatHlem.eaangkan hati danjiwa.

FinnahAllah:

I

)1

"Kei:a:nuilah dengan mengingatlAllah ltn hati menjadi tena.ng.'~

(Sllrah ar-Ra'd: 28)

h.

Memuclahkan memasukisyurga.

FittJ1all,Allali:

116


Peny(;t1£jt Rohani' & RdU)dtd'nh;ya Dalcu)l Islam -

-

--

-

"])~n .mei,'eka.yang memelihara solatnya,

me:teka itulah o:t~ng. yangfi:J:ewarisi, .iaftutnewarisl sy,utga .Firdaus sedang. mereka lkekal·di dalamllya." " (Suraib. al-Muk~inun:9"1'1)

Rasululilans.a.w. betsa:bda~

"Kuncisyurga lalah sDla:t. " -(:H.R.ThaHyasi: danTirmiz~ dati .Jabirl

Kesimpulanfiya, solat·dapatlnembersihkan rohani danjasmanLIniffiipat drcapai melalui ,pembersihan,anggotabadah, pakaia,fidafi te1'l1pat SGIat baillkandapa:t pularnembersihkan hatidaIljhva setta):llembenUIk akhlak yang bqik. -

Taubat ialah mellgllentikan segalapetbuatamdosa d~m menyesaJli.serta bertekad tidak akanrnefi:gllla1Ll,ginya. lagd buatselama-[amanya. Kecenderungan beftaubat meti'lOholl kea:lnpu:nan .danllleflyerah dir1 kepada Anah metupakansifat utama yangidimHikioleh QF,angyamg beriII1ah~ beftakwa,.dan. beuamal saHh kepadaAl1ah:

Firman: Allah:

~;..

.f-o\j~.

~ 1:.. .<i()\~.';" .. /< .\1'i\ / . J~\<

/. ":'.'" . ).7'-!' ",1-\ . HI ..... ~~~J ...... . ~.~,:;,.) ... r • . ,J.)J ... ~. J. ~ \" . . ....... J . ?... ... ~~;' J

:\0.

)- ~. ~.J ../ ~. ~t~y.

...~;;,. • ;";" ..

.

.;J.

~tD .)-;;' ~/ ·.~;,.i ~

~\ .i.~~j.1~..r=~~~~\\;·§tj~ bp:"': ~~\\

•.~~~ ~~~;I~~~!J~~; "Daft orang ya·ng melakukaii pe:t'buatan ··kejiatau menzf:iJiiD.:i dltisend.iri, .me:r~'kaseget:ainga:tkepada: Allah la:1ub1emohon ampun akandot>3. 11iereka. Dan

117


Fenyakit Rohani & Rawatatmya DalamJslam

tiada sesiapa yangmengampllni.dosa. melainkan AIlah.dan mel"eka tidak .menerttskanpetbuatan kejinya, sedang merekamengetahui." (Surah.Ali Imran: 135)

Ta:ubatdanistighfarsangat difilntut ke atas setiaporal1g beriinan keran.a.kedua--clllanya mempakan perbendaharaanamal dan jalan. llhtuk mehdekatkan dirikepada AI1ah untuk mencapai kebahagiaan hiclup cii dunia daIl.路a:khirat. Keutamaan dan.kewajipart tal1batdapat menyedatkan manusia daripada terns berbuat dosa danmenjauhi dill daripacla segala laral1ganAI:lah. Sesungguhrtya pintu tau.bat tetap terbuka bagiorang yang berbuatdosa danjnsafterhadap seg'fla kesalahanyang dilakakan. FifmanAllah:

"Dan: .be.:ristig4farlah kamu kepad.a Allah, sesungguhnya AHan MahaPen~afilPun lagi Mana Mengasihani. " (Surah al-Baqarah: 199)

Fitm.anAJiah:

"Kataitan ha.ih.a路mba':ham.ba路<Kll yang melampaui batas terhada.p diti !1l'ereka send!ri, j~ng.anlah kamll. 'berputusasa d@.rip:lda rahmat Allah. 'Sesullgguhhya. Allahmengampuni segabl ,dosa.Dialah yang Ma.ha: Pengampun lagi Maha.penyayang." ., (Surah. az-Zu,mar.: 53)

Rasulullah s.a. w. bersabda:

118


Penyakit Rohani

8-,

Rawatonnya D%m Is/olll

"Hai sekalian manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah dan istighfarlah kamu kepada-Nya, sesungguhnya aku bertaubat setiap hari seratus kali." (H.R. Muslim)

Para ulama membahagikan taubat kepada tiga katcgori. iaitu: a.

Taubat orang awam, iaitu tau bat yang dilakukan kerana mclakukan dosa atau kesalahan yang zahir, scpelii membunuh. mcncuri. berzina, dan sebagainya.

b.

Taubat khusus, iaitu taubat yang dilakukan olch goJongan u lama dan salihin daripada dosa-dosa batin, sepelti riyak, takbur, dcngki. dan scbagainya.

c.

Taubat lebih khusus, iaitu taubat daripada setiap kelakuan terhadap nikmat Allah dan pcrintah-Nya.

Menumt par'a ulama, dosa yang ada 1m bungan dengan Allah dan manusia wajib beliaubat dengan memcrlukan bebcrapa syarat. Antara syarat-syarat tersebut adalah: a.

Berhenti daripada nlelakukan 111aksiat dan dosa.

b.

Menyesali terhadap dosa yang lalu.

c.

Beraza111 bersungguh-sungguh tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu.

d.

Memohon ampun dan 111aaf atau kerelaan daripada orang yang berkenaan atau mengembalikan barang yang pemah diambiI selia menarik balik segala perkataan keji yang pelllah diucapkan.

Sebahagian Imkum pula menggariskan syarat utama taubat haruslah memenuhi em pat perkara yang berikut, iaitu: a.

M:enahan lisan daripada berbicara yang berlebihan, seperti mcngumpat, fitnah. dusta, dan sebagainya.

b.

Tvlenghilangkan perasaan dengki di hali dan tidak memusuhi orang lain.

c.

lv1enjauhi kawan-kawan yang berakhlak buruk.

d.

Sentiasa mellyiapkan did unruk mali dengan rasa mcnycsa I daripada scgaJa dosa yang dilakL~aIl dan bersungguh-sungguh taat kcpadn Allah.

119


Fenyak£t .R0nani & Ra;u;iitanhyii :baZam Islam

JusteN im, oertauhat dan benstighfl:ifllen,daklabdiiakukan setiap masaketan.asetiap titIdaktandttkdan gel'ak-geri manusialidaktetlepas daI'ipadaberb"uat.kesalahCi:!1 ~atau rGQsa:samaada secaraJangsutng atau tidak lalilgsul1g.

RasululIahs'.a. w~ bersabda dalati1 sebuah hadis quQ.si: .

.

j

l-:i~l· ,...(.f. t:W . . .~. . .ID.·. ~~~ . . . . . ~, l~J:&J ~ 0 M U . ...'I ,,~

~

,-;. - ,. ,,+

~

.J. .

;

·ti.' .....·

"'Berfir·rn~n AUa:hTaala: Aklisentiasabers~un;:J. hamba~

h.am'ba-Kuapabi1ahlgatkeptul.a...,Ku(beri:aubat) dan kedua.,dua.bibirnya. 'betgefakmenyebutnama-Kli." . '(:H;Q!R.Bu:khl!,ri dad AbiHut~H.ra:h)

,i

HikmatbettaHIDai rnendatangkankeutamaan.i!dan,pelilgatUh yang besaf daIamkehidupal1 !sesec)l:a11gMlilsHrn.ARtaranya adalah seperti herlkttt: a.

Dapatmembersibka,l1iJ1ati danjiwa serladisukai Al[ah.

F:iJJtJ1an .NIah:

~

"Sesun.gguhn:ya. :Allah aft.i.'at !;u'kakepada otafi'g yang bertaubat da.nsuka kepa.4a orang.y:angmembersillkan. u.lrl.," ~.-

.

-,- J

b..

Mempetol¢h ke:ttlenahgandalamhiduf'J1ya.

Fihtlan. ArNall:

.120


PCl1yokit Rohani 8-. Rawotannyo Do[alll /,,/(l11l

(( Dan bertaubatIah kamu sekalian kepada Allah hai orang yang beriman supaya kamu me.ndapat kemenangan. " (Surah an-Nur: 31)

c.

Dihapuskan Allah segala dosa. FiI111an Allah:

"Hai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, mudah-mudahan Allah menghapuskan kesalahan kamu." (Surah at-Tahrim: 8)

d.

Diterima taubat oleh Allah. Fimlan Allah:

"Sesungguhnya Allah Azzawajalla tetap menerima taubat hamba-Nya sebelum rohnya sampai di tenggorok (hampir mati)." (H.R. al-Tirrnizi)

Rasulullah s.a.\\'. bersabda:

-"Sesiapa bertaubat sebelum terbit matahari dari barat maka Allah menerima taubatriya." (H.R. Muslim dari Abi Hurairah La.)

121


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam I$lam

e.

Tergolong orang yang tidak berdosa. Raslllullahs.a.w.bersabda:

"S'eseorangyang bertaubat daripadadosanya itu . adaJ.a:h sarna d~nganorang yangtidak berdosa lagi." (HeR. Ibnu.Majah)

Kesirnpulannya, dengan sentiasa bertaubat kepadaAllahdaripada segala noda clan dosaakan metnperoleh kea11lpUUcUi Alhlh dandapat membersihkanhati,dqujiwa di srurtping boleh mendekatkanditi kepadaNya.

4..

TakutKepada Allah (lQtauf)

Perasaan takut kepada Allahadalah satu,aatipada sifat orang m1lk:min kerana sifM takut ini dapatmendorong seseoratlg untukmellingkatkan aIDal ibadah kepada AUah. Perasaan ini juga dapat menitnbu]kcJn suatu peraSaan dalamjiwabahawadiri14ya sela:ltt dilihatdan dia-wasi oleh Al1ah, lalu tidakberani 11lelakukanperkara~perkarayang,ditntlrkai oleh. AllahS.W.T. Padahakikatnya; orang yang takut kepadaAUah ialali orangyamg mampumengenal ditiJiyadan mengenalAllah lDerserta sifat-"sifat-Nya. Sejauh mana pengenal'an seseorang:rnengenai路.dirinya danA~lah rnaka setaraf ita~ahpula tingkat ketakuta11llya kepada Allah dan ancamanNya. TakHtkepada Al1ahmeru~akan. 8ifat mental yang mendorong seseorang bersifat ZUhlild, warak,muraqabah, mllhasabah,(lan sebagainya serta rnempunyai keYak:i:han bahawa segala getak~gerinya selltiasadalamperhitungan dan pemethatian Allah. Finnan Allah:

1.22


Penyol,it Rohani ,5:. Rmvotannycz Dolon) isiom

"Dan takutlah kepada-Ku jikalau kamu orang yang bedman." (Surah Ali Imran: 175)

Berkata Abdul Qasim aI-Hakim: Sesiapa yang lakul akan seSU3(1l nescaya dia lari daripadanya dan sesiapa yang takut kepacla Allah c1ia berlari menuju Allah. Menurut Ibnu Qudamah aI-Muqadasi: Takut kepada Allah ilu mendorong seseorang untuk mengamalkan ilmunya dan mcnclorongnya untuk 1ebih banyak beramal bakti kerana jImu dan amal clapat mendekatkan dirinya kepadaAllah S.\V.T. Pada prinsipnya, perlu difabami bahmva takut kepada Allah itu mencakupi tiga sasaran penting, iaitu: a.

Takut akan ancaman-Nya. Finl1an Allah:

"Mereka itu takut kepada Tuhan di atas mereka dan mereka melakukan segala yang disuruh." (Surah an-Nahl: 50)

b.

Takut akan ditolak segaJa amal kebajikannya. Fil11laI1 Allah:

"Apa sahaja kebajikan yang kamu kerjakan t sesungguhnya Allah Maha MengetahuL H (Surah al-Baqarah: 215)

c.

Takut tidak I11cmperolch petunj 1lk dan rahmat-Nya.

123


Penigdkit Rohart.i & Rawgtann-ya llJdldm Islam

FinnanAllah:

"Tll:t1Jukkanl'ah ..kepadaltamir jalan., yang ,lurus, iaitu. ja.1'anotangyang tel~b :m:en;dapatrahmat'"M1i,bu:kan jalan. ota.ngyang menc1apat murka..-Mu. da.i!pu.k~n,jalan otang yan.g.~~~at.:" (8u.t a:I:tal-Fatihah:6.-7)

SestIn,ggtilmya!orangy;ang paliNg tak:ut kepadaA11a1l ialahpata nabidart.rasctl s~rlapata sal:ihin dan ulci1~a.

Salhda Rasulu1l'ahs!.a. W â&#x20AC;˘.':

"Akur~h()l"an!g

yang. paUn,gta.:kg"t,kepada:A:l1ah,den:H: Alla.h.a:kuta;.h:yang paring t:ak-alt;1t~pada .Alla:b. dan ,pMi!igtakut .kepada~:Nya. i:1$.r~pa.da., kam,u. '? '.. (HJ~... :Bl1khat,j,)

Para:sallaThat Nabi MuhaB.1n.IacLs.a.w. llf:Iil.at pek,fdâ&#x201A;Źm,gannasib dan keb:idupaJJl ulereka setta ~1:l;la1tk(li[iAI:lah S.W, T. ' Golongan lillamCi, k:hiilsusnyaula1l1a akhiratclan para sali11in amat takutkepilo.a.AHah, lanfaranifu.Ilietekaamat bernati"i11:rQ' dalafusetia,p tindakan agar tidakmebdatangkan keIlll1rkaandanazahAllah S.W.T. FirrrlanAllahz

124


Pcnyakit RollOlli ,";',

ROl~'()iWi1lYO

])(1irw;

ISlcllll

"Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-Nya hanyalah para ulama." (Surah Fatir: 28)

Ciri-cir-j Orang Takut Kcpada Allah a.

Gcmcntar hatinya dan kuat imannya apabi]a clibacakan (lvat-(1vat Allah. Fimlan AlIah:

"Sesungguhnya orang mukmin itu ialah mereka yang berasa takut apabila disebut nama Allah. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, berlambah kuatiah imannya kepada Allah dan kepada Tuhannya, mereka berserah diri." (Surah al-Anfal: 2)

b.

Mcndirikan solat, mcngcluarkan zakat, dan mcmbelanjakan scbahagian rczcki kepadajalal1 Allah. Firman Allah:

"Mereka itu mendirikan solat dan membelanjakan sebahagian rezeki yang Kami kurniakat: kepada mereka." (Surah al-Anfal: 3)

c.

I'vIenjaga diri dan keluarga daripada segal::! larnngall Allah. Finmm Allah:

125


Penyalcit·Rohani &; RawatannyaDalqrt:tIs.lam

"Hai orang yang be:riman,peliharalah. diririiiq.da::n: keluargamu. daripada api neraka/' (Suta·h, ~t';Ta:hdm:61

d.

TaatkepaclaAllahdanRasul-Nya. Fi:ftrJ.an Al1!Wl

:;~ \ ./, L,1\~-; ( J/ ;J. .~\'\.',_ ;J. ,.~. 4U".e:":' ~, :~J!··~cr :,.t:.,.

"Sesiapayang pa.'tull. kepada kepadaAil~h." "

e.

,rastd;.ber~tti

d.ia'taat

Ingat kepada Allahdan1li@ils'yUktirinikmat'"Nya.

FinnanAllah:

"J.v.(aka hend.aklah ltamu !l1,g~t kepada-KunescayaA:ku ingat kepadia.mu dal'B, 1;,ersyukutl.ahkepad:a,-Kudan janga,nlah ,kamu inglt:a,ri'ku1"nia-Kulhi." ,(~u:rahal-aaqarah; 1:52)

f.

MenyenilTIkanse,gala urusanfuidup keJj)adaAUah.

FitJ:n.anAllah:

"Katakaniah.: Sesuj,1,ggu:h:nya. semba·hya4g~u, 1ba datltu, hidupku dan filatiku untu.'k:Alia:h.,l'u:han, sekaUan a1am.:" (Surah al-Ah'am: 1(2)

g.

:Bertaubat dan memohon ampuJ1 k~paCla Allah.

FinNafiAllah:


)-

)-//~'/.///7---;/

-5

"'/>

/'

//

~ ~ 4JJ\~~ r.Lo\j.~A..Ab..JJu "r ~t u.,) .J_____ " A .L.:",.

~L

. .-;;:-";",,-

J

/" '" (..,.....

/' "'/- /'"

C /"

~iJJ r~~~~\~~~ HSesiapa yang bertaubat sesuatu berbuat derhaka dan bersedia memperbaiki kelakuannya, maIm Allah akan mengampuninya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Surah al-Maidah: 39)

Kelcbihan dan Kcberuntungan Takut Kepada Allah 3.

Mcmpcrolch kcmcnangan dan kcjayaan dalam hiclupn:,;a.

FiJlllan Allah:

"Orang yang patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, takut dan bertakwa kepada-Nya, itulah orang yang memperoleh kemenangan." (Surah an-Nur: 52)

b.

I\1cmpcrolch kcampunan Allah.

Fi1111an A llah:

"Ketahuilah bahawa Allah Maha Mengctahui setiap yang ada di dalam hatimu, maka takutlah kamu kcpada-Nya dan ketahuilah bahawa Allah Maha Pengampun lagi Maha PemuL.:1." (Surah al-Baqarah: 235)

127


Penyakit Ranani & RawdfCmnya Balamlslam..

c.

Tergolong dalam orang yang l1Julia. Rasulullah,s.a.w. bersabda:

"SemuUa:ft:l.uHa ma:nusia iaIa'h orang yangtakut kepada Alla,h.. "

d.

Selamatdaripadaazabliietaka. Rasulullahs.a:.w. bersabda:

"Tiadalah masu.'k, n.era,ka seseorangyangme:na..n{?;is kerana taktit~epada .Allahsehi:ngga air$llsu itu kembaH fuetljadi sqs:u dantidaklahbetkutnpul €leou eli jalan P11bah dan ass:pneICa'ka, Jahanam." . ' (!H:R. al"Tirmizi)

e.

Mempetolehbalasa1l sytltg&. 1

FinnanM1ah:

""' ; } @ ' ' .'. ..:

.

s • ...:

....... \:

"Sesiapayang taatkepada Allah dan Rasul",N¥a,l1escaya Allah memasukka.i1.l1y~ ke dalam .syurgayang me:hgaJir di bawahnya sung~hsungai sedangmereka kekal til dalamnya dan itulah keunfunganya:ngbesa.t." (Surah ,an..;~nsa': I3}

128


Penyokir HollOn; d". RfllJ'OfnTlIl.1lo Du/mn Islom

Kcsilllpulannya. takul kcpacla /\ llah akan dapat lllcnging(ltkan scscorang itll daripada lllciakukan scsuatu pcrkara yang J11Cl1ci:lt3ngk:m dosH atau maksiaL maIah ia dapat mcningkatkal1 kciman3n d:lfl kctakwaan kcpadaAIJah S.\V.T.

5.

Mujahadah

Mcnurut Imam al-Ghazali, mujahad3h bcrcrti pcnycrahan yang bcrsungguh-sungguh dalam menyingkirkan nafsl1 dan s)tahwac Juslen! iiu, menjadi kc\vajipan bagi setiap orang yang bcriman mcngamalkan prinsip mujahadah dengan berusaha membcbasktln cliri dari pada kongkongan hawa nafsu supaya dapat mengcndalikan diri daripada mcngikut kehcndaknya daJam kebanyakan \Vaktu. i\1ujahadah memerangi nafsu merupakanjihad paling besar dalam kchidupan bagi setiap T\1uslim di samping bCljil18cilllelllercmgi musuh IsI31ll dm1 mcnentang segaJa bentuk kemungkinan. Fill11a11 Allah:

"Berjihadlah di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka." (Surah at-Taubah: 20)

Fim13nAllah:

"Orang yang berjuang (menunaikan hak) nescaya Kami akan tunjukkan mereka jalan yang benar. Sesungguhnya Allah berserta orang yang membuat kebaikan." (Surah al-Ankabut: 69)

129


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Bukanlah yang ga,gall berani itu lan.tax:and:apat mengalahkan musuhnya dalampettempuran tetapi orang ya~gbetani lalah orang yang boleh me:hahan ditinya. daripada 'kemarahan (nafsUI)." ('a.~. Abu Daud,)

Di dalam al-Qural1, Allah telah m~l1jelaskall banawa nafsu mallusia terdiridaripada tigajenis,.iaitullafsli a111.31'an, nafsu lawwamah dan nafsu mlitrnallmall. N afsu amatah lllel1lpakan muslJh 111anusiadan musuh bagiorang berirnan k:erarta nafsli iflisentiaS3l11endorongclan .menghasut seseQrang melakukan sesuatu kiejahatahserta menghalang daripada rnelalcsanakan fugaS .idan kewajipan terlJiadCl;p Allah 拢. W. T.

FirtnahA11ah:

"Dan jangan1ah eng~au. tUl"ut haws. nafsu, nanti, ia akan menyesatlt~llertgkau daripada jailan..Mlah." (S ufa.:h$ad.:26)

Mepurut PtofDr Haffika,ciri,,-ciri perjuangan melawan nafsH rhanusia terbahag,i k~padatigaaspek penting, iairtu: a.

Kalah sama sekali dengan aJakan. hawa nafsli sehin.gg~ dirinya ditahan dandipetbudakkan oleh l1awa nafsu itu dijadikan Tuhannya.

Finnan Allah;路

130


".Adakah engkaumellhat oi"aftgyangmertg~m:bil ha.wa. na.f~u.n,ya. m,eiljadiTuha,l,1.? Adakah 'engkaumenjadi wakil :(,penjagal untuknya."

b.

:Ofllal111Derj~al'lgal1 ada kalaJ:~ya ~ehafig craNada kalahya kalah. Orang yang begini disebutml!ljahid. likalau d~a mati tlalam.

keadaaN menangakan mendapat syahid. Walau jbagaimanapun, memerangi'liaWa nafsu lebih beratdai11ebih Thesar@atipada melawan mllsuh secara])yata.

c.

Orang yang dapattnengalahkaNhawa nafsunya sehingga dapat mengtlasainyaakan selamatdaripad~l diperbudakkan ol@hhawa nafsUfiya.

Darj at ya1l'g ketiga illi adalahdarjat para nabidan rasuilserta patawali Allah dan sa:lihin yang telan bertaqarrub kepada AUahdeNgart amal ibadah mereka. Sesungguhnyapetj:&allganhiciup m¢lawan :hafSH -adalahsuatuvisi yang beratdan ballyakhalanganpya. J'msterH ita, setiap tnttkminhelldaklah berhati-nati:dalarnrne:rijalam urnsanhidup agar.:tidak tergelincir dap kalahsehingga diperbudakkan oleh hawa rrafsbl;nya sendiri. -

-

FirtnanA1lah:

"]Jan Janga.rilahka.:mutututhawa nafsuk.amu yang telah sesat sebelu1'n itudan. meftyesatkan.,ke~~nyakan manusia danmer~kasesat.datipadajalan yang tum::.." (Stitaha.l~Maidah:771

Firman Aliah:

131


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

"Dan janganlah kamu tutut hawa nafsu orang yang mendustakan ayat-ayatKanti dan orang yang tidal~ beri.man kepada had akhir~t sedangkan mereka itu mempersekutukan Tuh;:tll'" (Surah al-AIl'arn: ISO)

Kesimpul3lilllya, ,mujahadah berperanan penting dalamkeWdllpan setiap Muslim ~agar dapatmembentuk sikap yang tidak mudah diperdayakan oleh tuntutan hawa nafsu yang. bolehmelalui dal1 merugikan yang·akhimyamendatangkan kemurkaall AUah S.W.T.

6.

MUhasabah

Muhasabahadalah suatu tindakart yarrg pentth teliiti terhadap segala tingkah laktiagar tidak mendata,B,gkan kemurkaatl Allah, JlIstej;l;l itn, setiaporang yallg betiman wajiibNlelakul<:an m1Jl~hlasaJbahl atau memperbaiki diD dalarn setiap tindakan ~gar 'tidak bersatafig di dalam hatinya sifat-sifat tercela. Finnan Allah: t::.

-", /.. '>

/.~\. 0\#1-" .. :J.. /~. '.>.

4.-..,.:2>-.

...

-;;,; -,

.j

, -

."". ". . Q) "\

0,;;;.;0.0:

.

",.-:J.-:'t':: .

j:.:! .

)1.!-! i-:-.)1.-:: .•.•. ,4\. )1. /.?/ / ? / .~ ....... l~ ......• 4)j '.' .•~ . ~. ~ ~. ;., ~ .. " \" -. .. :, J:.

i.

.?~ ~"'.),.'~/..:/ .1:..,r--J . )-7./ ;;. ~ , .. ~ !el, () J~ ~4U

·1_~_:' ~I iVJ·

~-~ /I\"";p .' ""././

.)l..::.' "'\;'J

,#.\.

A

....

"Pada had Allah memba:Iigki~kanmereka, lan1 dikhabarkan-Nya apa-apa ya,ng telah mereka:k:erjakap.. Allah telah mel1giJ.ltgngkannya tetapi mereka melupakannya. Allah menjadi sa'ksi a:tas setiap sesuatu." (Surahal-l\IIujadalah: 6)

FirrnanAliah:

132


PenyalCitRohahi ,(fu RaWiiia1inya Dalam Islam '~J{.etallui1a.h bab,awa ,.A.na.lt

mengetahui. a.pa,-,apa didalam ltatimu maltata,klltla:h :kepad'a:'NYa." (Sura:nal.Baqara!1: 235,' i

i

Muhasabah petlUdistlsulideflgafi.sifafmemlJet$ihkan dui, jiWll dam. penrikiran, l11enerimanasihat seFta:sentiasa mefilohoJ!l petunjuk)dan rudayah di sampingmemohon keampunanAl1ah. Lmamal-Ghazali Nilenggatiskati bahawa iprillsip rr;n.lhasab~h Ii1eme:rlUkall penj agaarr tujuh anggota penting, iaitu mata, teimga., liGla.b, perut, kemaluan, tangan, dankaki.

Mata adalah rtik:mat Allah yang besafd:ik:tu:niakankepadamal1usia agar路 dapat idipefguna lintuk tneNYcrks,ikap s~gala keil1da~an dan k:.ebesaral1ciptaan~Nya sehinggaciClpatmenal1lbaNkan pengenalandan

keyakinanserta kebaktian kepada-Nya.Setiapmulqnin sejati wajih memelihara eliri danmenjaga mamllyadanpadamemandafigotam.g lain路 dengan pal1dangati yafig Inenghina, merendabkatt oiri danmenghinclarl datipada thel1gintip atb serta aurat otangJaiIr. Alilah $.W~ T. lheI:atang ,seseorang melihat aurat wanitaatau gambar wanita yang membangkitkannafsu syahwat. Firman Allah:

"Katakaillan kepada lelaki yang1;,eri:r.nan, .hendaklah metekamena.han pandanganrtya dan' m.emelihaht lt~II1aluaIinya. " (Surahan.-Nur:30)

Rasulullah s.a.w. hersabda:

133


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

"Pergunakanlah matamu kepada sebahagian dadpada ibadat, iaitu memerhatikan al-Quran. dan mentafakurinya (hayati) sertamengambil iktibar ketika melihat keanehannya." (H.R. Hakim dan A,b~ Said)

Telinga juga Illerupakan nikmat yang besar yang dij adikan oleh Allah untuk manusia agardapat mendengar ayat-ayat atall fIIInan Allah dan sabda atau hadis Nabi-Nya, perbiearaan para 1:lJama daR hukatna yang salih agar dapat menernpuh j alan hidup yang lurus dan diredai Allah S.W.T. di dunia danakhirat. Orang mukmin dilarang mendehgar segalasesuat1:l yang diharamkan oleh Allah, seperti mendengar pereakapan dusta, eaei maki, fitnah, dansebagainya. Finnan Allah:

"Tidakkah mereka berjalan dimuka bumi iili lalu mereka mempunyai hati da:naka,l llll tuk memikirkannya atau telinga untukmendengar." (Sll~ah al-Ha.ij:46)

Lidah adalah nikrnat AlJah Yang besaryang'dikurniakan oleh Allah kepada rnanusia agar dapat dipergunakanHntuk berzikir kepada-Nya, membaea kitab-Nya, memberi nasihat kepada umatmanusia dan menyeru kepada ketaatan kepada-Nya.OraIlg yang berimanhendaklah sentiasa menjaga lidahnya daripada membiearakanhal-hal yang dilarang oleh Allah dan sia-sia seperti mengurnpat, memfitnah, IIlehghifla, berdusta, bersumpah, bersaksi palsu, dan sebagairtya. Finnan Allah:

134


Pellyiikit.Rf>nani& Rawatan7:l-ya Dtilatn Islam

"Janganlah. engltau. [Muhammadl.men,ggerakka~ iidah engkau de.ngan.. al-Qu.tansup.aYa bersegera membaeanya. " (Surab. al~Qiyama:h.: 16)

Perot ntemerlukall penj agaandan pemeliharaandatjpada segala yang haram dansubahai serta mengendahkallhawa nafsli daripada memakan makanan yang halrnl secata berlebihan.Makan berleblhan dilarang dalam lslam kerana holeh Inendatal1gkan kemudaratandan menggallggu kesihatan. FhmanNlah:

"Ma:ka.n dan rtlinumlah tetapi janganlah bedebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukaiorang yang be:rlebih-lebihan. " (Surahal-A'raf: 31)

Memenuhi keperluan peftitt denganpelbagai makanan yangbersih dan halal adalah penti:m:g ul1tuk menjaga kesihatan di samping membekalkan tenagadalamrnenj alani pelbagai kegiataJl. Man tetapi jikalau memakan sesuatu makanan mengikut kemahuan haw:a nafsu akan mendatangkan penyakit atau muqarat, kurang ghairah untuk beribadah kepada Anah serta remah .dalammemahami ilmu pengetahuan. Justeru itu, umat Islam hendakla4 sefltiasa makan dan minum tidak terlalu kenyang, sekadar llutukkepetluan. kesihatal1 dah sebagai sumber tenaga untuk menguatkan jasmani bagi mengabdikan diri dan beribadah kepadaAUah S. W. T. .

.

Rasulullah s.a.w; bersabda:

"Tidakada pediftdunga.D. yanglebih kuat bagi b.a:mba~

xu. kecuali menyedikitkanm~ka.n.."

(H.Q.R .. al~.Dai1a.mi dad Ibnll1\bbas t .a.)

135


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

Kemaluan merupakan nikmat Allah yang wajib dijaga daripada berbuat kejahatan kerana boleh mendatangkan kerosakan diri,jiwa, dan kesucian agama Islam. Finnan Allah:

"Katakanlah kepada mukmin lelaki supaya mereka merendahkan penglihatan dan menjaga kehormatannya (jangan berzina)." (Surah an-Nur: 30)

Orang yang beriman, lelaki, dan wanita hendaklah sentiasa menjauhkan diri daripada zina, liwat, lesbian, khalwat, dan bersekedudukan kerana kesemuanya dihatalnkan oleh Allah dan natijahnya Inendatangkan murka dan azab Allah serta bala bencana yang anlat besar menimpa manusia. Finnan Allah:

"Janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu amat keji danjalan yang amatjahat." (Surah al-Isra': 32)

Tangan dan kaki merupakan nikmat Allah yang amat besar pengaruh dan peranannya dalam kehidupan seseorang Inanusia. Setiap Muslim hendaklah memperguna tangan untuk berbakti kepada Allah S.W.T. seperti memperbanyak sedekah, menolong kaum Muslimin dalanl perkara kebaikan, menulis atau mengarang ilmu pengetahuan dan kata-kata hoollah, mencari dan mengusahakan sumber rezeki yang halal dengan niat membantu menegakkan agama Allah dan mencari keredaan-Nya. Firman Allah:

136


Penyakit Rohani & Ratuotantiya Datam Islam

"Jika1atikamu petlihatkafised.e~il.:go.aka Itu1~hsebaik颅 :bailtnya danjikala,ukamll semhuny~Htan,dan betikan kepad.a.: ot~ngfa.ltirrrta:ka itulah yangh~bihbaikbagi kamu." . (Suraha:l,.Baq~rah:271)

Rasulullahs.a.w. bersabda:

"Hai :anak Ad.am. JikaJ路au kamumenderm,a.kan. kelebihanmu(hafta) itu .1ebih baik bagimudanapabila. :ttat!iU tallail, ~tll betba:hayabagil1l11.Dail kaiJ1l;ll i!:id~lt tercelaataskesederhanaan. Dah'Ulukanl~iu:u:~ang yang menjad.i tanggunganmu. Tangan ttl: atas(mem.bed) lebih balk dadpada. ta.ngan di ba.wab (menerima:)." (HoR. MU71Um)

Tanganjuga wajib dij aga da:ripada: betbttat closaai:aukej ahatam~ sepefti mellctlri, lneren1pak, merripudalamJwalbelt meWDl1,lllili, <;tall sebagainya.~

Fir:manMlah:

"Danja,nganlafhkamu berbtiatbe:tlcana eli muka. 'bumi in.!. Sesungguhnya Al1a:i1 tidak ilneny:urkai .orang ya.ng berbuat bencana.." ,,~ , (Sura.h .::i1"Qasas: '77)

131


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

Kaki juga wajib dijaga dan dipelihara, iaitu sentiasa melangkah ke tempat-tempat kebajikan, tempat an1al ibadah, temp at menlmtut ihnu, menziarahi orang sakit, dan sebagainya. Malah kaki juga dilarang melangkah atau mengtmjungi tempat-tempat yang haraln seperti tempat maksiat, temp at judi, mendekati pelnerintah yang zalim, dan sebagainya. Kesilnpulannya, muhasabah memainkan peranan penting dalam kehidupan orang beriman kerana dengan bennuhasabah dapat meningkatkan tahap keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan sentiasa memelihara diri daripada berbuat sebarang kemungkaran dan larangan Allah S. w. T.

7.

Muraqabah (Menga-wasi Diri)

Muraqabah ialah satu daripada sikap dan jiwa orang yang beriman dalam rangka memantapkan diri bagi mencapai daIj at kemajuan rohani yang tinggi, terutama golongan ahli tasawuf dan ahli sufi. Menurut Imam al-Qusyairi, muraqabah ialah keadaan seseorang meyakini bahawa Allah sentiasa melihat dan mengawasi dirinya. Imam al-Ghazali menerangkan bahawa muraqabah ialah pengawasan terhadap zat (Allah) yang menjaga diri seseorang dan menaruh perhatian yang sebesar-besarnya kepada Allah. Fuman Allah:

"Sesungguhnya Allah adalah Maha Penjaga (meneIiti) kamu sekalian." (Surah an-Nisa': 1)

Finnan Allah:

"Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Surah al-Isra': 1)

138


Penyamt RohdfLi & Rawatannya Dalam [slam

Rasll1uHah s.a.W. bersabda:

"Hehda.k1ah ':k:amu menyem:bahAlla,h seolah.-olah emu Iilelihat-Nya..danjikalau tidak dapat melihat"Nya maka sesungguhnya Dia Maha MeUhat kamu." ff.LR.. Muslim)

Bermuraqabah wajib'diamalkan Glen setiap nillkmiRagar dapat memperliha! danmeNghaYCtti kepentingall serta hak AUah. 1a dilakukan dengan memperhitungkan diri sendiri berapa banyak kebaikanyang dilakukan danberapapuladosa yang telah diperbuat.la dijadikansebagai perba~dinga:tl supaya terns berhati~hati dalam setiap gerak-geri dan apajuatindakan yang akandilakukan. JliLsteru im, setiapinsanyalilg beriman.hendaklah semtiasa mertginsafi diri bahawa pendengatan zat Allah dan penglihatatl--Nyamendahului apa yrihg diJihatdan didengar oleh manusia. Pada hakikatnya, muraqabah hams diamalkan dengCtn mengarah kepada daapandangan, iaifu: a.

Pandangalilsebelumsesuatuitu diamalkau.

b.

Pandangan padasaat sesuam itu diamalkali.

Dalam pandangan pertama,. setiap insan hams menelitisebelum melakukan sesuatusama ada am alan itu semata-inata rb.engharapkatl redaAl:lah atail kerana menurut kehendakhawa nafsu atan 111ellgIkmti ajakalil syaitart yang terktituk. Justeru itu,jikalau sesuatu al1lalan itu.cenderun.gkepada keredaan Allahmaka perlu diteruskan atau diperjuangkan. SebaIiknya, jikalau keninaada sesuatu selain Allah, heildaklahdengan l1asa rendah ,did berasa lllaiudan takut kepadaAllah s. W. T. dan dihen1ikan, Adapunmenarutpal1dangankedua, setiap msah.1crJ.uktnin hams meIiel~ti pada saathendak merrmlakan amalan supaya,diyakinidengan benar-hetl3,T agar segala~galanya sesuaidengan wntutalil Allah dan mencapai keredaan.,.Nya. 139


PenyaJ...:it Rohani & Rawatannya Dalam Islam

!'vlenurut Imam al-Ghazali, bahawa setiap amalan dan perbuatan manusia tidak terlepas daripada tiga keadaan. Antaranya ialah: a.

Amalan berupa ketaatan kepadaAllah S.W.T.

b.

Al11alan yang dibolehkan atau mubah.

c.

A111alan yang berupa kelnaksiatan.

An1alan yangberupa ketaatan kepadaAllah S.W.T. hendaklah dihiasi dengan rasa tulus ikhlas dan dilaksanakan dengan bersungguhsungguh serta menjaga agar sempuma dan tidak batal atau sia-sia. Fi1111aI1 Allah:

"Hai orang yang heriman, takutlah kepada Allah dan setiap diri hendaklah memerhatikan segala yang hendak dipersemhahkan (kepada Allah) pada esok hari." (Surah al-Hasyr: 18)

Amalan yang berupa sesuatu yang diboIehkan atau diharuskan hendaklah dipenuhi dan disempumakan dengan adab sopan yang patut dilaksanakan di samping tidak melupakan rasa syukur apabila mendapat kenikmatan dan bersabar apabila Inendapat sesuatu kesusahan. Adapun amalan yang berupa kemaksiatan hendaklah segera bertaubat kepada Allah disertai rasa menyesal dan beIjanji tidak akan melakukannya buat selama-Iamanya. I\1enurutulama tasa\vuf, muraqabah terdiIi daripada tiga tahap, iaitu: a.

Muraqabah hatl, iaitu kewaspadaan dan peringatan terhadap hati agar tidak keluar kehadirannya denganAllah S.W.T.

b.

I\IIuraqabah roh, iaitu kewaspadaan dan peringatan terhadap roh agar sentiasa berasa dalam pengawasan dan peringatan Allah.

c.

:Nluraqabah rahsia, iaitu kewaspadaan dan peringatan terhadap rahsia agar sentiasa meningkatkan amal ibadahnya dan

140


Penyakit ROhani & Eawatannya iDalam Islam m~mp~Fbaiki adabnya.

FinnanAl1ah:

.' . . /~~f! ~\u-t;:Jb~· "'. ~;-'':i.'/. . / (p "

: ,t'

.... ~,.,

1j

I

I.

'

- /

•.

,.

. -

•.

\

..... ~ .. ,: -

' . \,

,

<,.

;,-. .~

[Ill 'J

Umar r:a.berkata: P'er1lilw.ngka!tldirimu isebelutIl kamli dipethitutrgkanoleh Tuhandan tim,banglahdahulu amalaliniu se8ehll:n ditirnbal1g pada.bari akhi:t1at. Kesimpulannya, tntlI;aqaball adalahslllatu sifat yangdapat mempeI;siapkan diriseseorang untlllkmeficapai keFedaafi Allah aengah melaksanakatlsegala a1'llalah kebaikan dan meiljauhi segalC). yang inendafal1gkanlarangarr Allah.

Kehidupan 'Llmat'inahUs,ia di cinaia iB:i ad,alahdellgCtl11NenJalatii tugas clah tartggtIn,gjaW'aosebagaikhalifah AllahuntlllktnernbeFi kebahagiaan dan kesej ahte.raan seJagatdengan beberapa ketentaan. Just~ru itu~ bertakwa kepadaAHah 8,W, Tadalah satu,..satNIiya JalanYflllgtetbaik untuk mencapaitujuaa tersebut. Menurut istilahE);yaral<:, t£lkwa bererti rnenjaga dan. trlefilelihata diridatjpada seksa dattmurkaAl1ah t'aala dengan me1aksanakansegala perintah-Nya, mat kepada7"Nya danmefijauhi segala.larangan:..Nya serta . menjauhi perbuatanmaksiat Mem.trtitbnamai-'<ffnazali, takwamelirtdUJ1gi.dan mem-elihara'diri dati ikeJei"katankerana adan.ya keingifian yang lru.atunttikmenihgga1kan kejanatan iUl. Faraahli tasaw:uf:rpengatakan banawa tak:wadap,at membentengi diP qanpada seksa An~h denganj alan. taat kepada:-Nya. Para fuqaha p-atla berpendapat,bahawatakwa dapat menjaga diri danpadasegala.sesuatuyangmeHbatkan diri kepaClaciosa.

\

~

A

":Aku bersumpab denganJiwayangselalu.menegur ditin:yasenditii• '?

[

I

.I

" . · _ 1 :•. ,·

-

1c41


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

Bertabva kepadaAllah S.\V.T. dapat menanamkan sifat disiplin diri scseorang dalam melaksanakan segala kewajipan sebagai hamba Allah yang baik. Fimlan Allah:

'~Hai

orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa." (Surah Ali Imran: 102)

Rasulullah s.a.w. bersabda:

(~j "IJ~) "Aku berpesan kepadamu dengan takwa kepada Allah dalam segala urusanmu baik yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan." (H.R. Ahmad)

Dalam hadis yang lain, Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Bertakwalah kepada Allah dalam segala sesuatu yang kamu ketahui." (H.R. al-Tirmizi)

Dalam Islam, dmjat atau tingkatkemuliaan seseorang insan dapat c1iukur dan dinilai dengan takvva kepada Allah dan bukannya kepada kclebihan material yang dimiliki. Fimlan Allah:

142


Pertyakit Rbhani & Rawatdn;hya Dalam Isldm

"Sesunggqhnya orallg yang paling mulia di antara kamu. di sisi Alla.h i~lahorang yangpalingbertakwa dl. ailtaraka:mu." lSutahal-Hujutat: 131

Menurutsebahagiall ulama,cm:,ciri orang bertakwaJdapat dilihat melalui bebetapakriteria pentiRg, iaitu; a.

Melrihggalkansegalasesuatu kecnali tuntutanA~lah .8.W.T.

b.

Mellghirtdarkan diri daripada segala SeSilMu yang dapat rnenjauhkan diti daripadaAllah 1aala.

c.Meninggalkall segala hasratjiwa danmenentang doroRgan hawa nafsu. d.

MelI1eHhara dCl;n tnelaksallaka1!l tatacata kehidupan menumt .syariatIslam.

e.

Mengikuti tontonan Rasuiullahs.a.w. dala:rn ucapan ataupun perbuatannya.

Menutut aL-faqih Abu LaitN SatnarqaDdi bahawa syarat unthlk mencapai taraf takwa adalah dengan melaKsanaKan tujuhpetkara pehting, iaitu: a.

Lisannya tidak pemah berdusta,mengumpat dan bicatCl; yang sia. . sia, lnelail1kahhaBya untuk berzikir kepada Allah, membaca al-Qutan, danbe1aja:r ilmu (agama).

b.

Perut tidak pemah m.akl1n atau, minutn kecuaH yar;g halaldan hanya secukupnyadah tidakbe!lehihan.

c.

Matartya tidak pemah melihatkecuali yangdihalalkall dan tnenliLudukkan pandab.gaunya bahka1i menj adi peringatan bagi dirinya.

d.

Tangannya tidak ]Z>emahberbuat yang sia,..sia kecuali untuk taat kepada Allah semata-'mata,

e.

Kakinya tetpelihara daripadaperbuatan mak~.!at.

f.

Hatinya penuh ltasih sayallg terhadap sesama Muslim, tidak bangga diri dandellgkL

g.

Lbadahnya.dilandasi dengan permh keikhrasandanjauh aaripada riyakdannifak. 143


Penyakir Rohani 8:. Rawatannya Dalam Islam

Scbab-sebab 1\'1anusia Diperintahkan Bertakwa a.

Supaya manusia merealisasikan kehambaan terhadap Allah S.\VT. Fimlan Allah:

"Hai manusia, sembahlah 'Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." (Surah al-Baqarah: 21)

b.

Mengingatkan manusia agar menjauhi segala lar'angan Allah. Fim13n Allah:

('Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba itu jikalau kamu orang yang beriman." (Surah al-Baqarah: 278)

c.

Supaya manusia taat kepada Allah dan rasuI-Nya. Fimlan Allah:

PI;IS 禄1 ~~ ~~\~\3~~~\:; /' ~;.

/' -:; ~ --:; t -; N

y. -:;,.. /,1::../ '" / ' --c./'/? ,/"".;''''';'?

Y\~~~\0rA.U\~\3WlJl:,路~ ,~~j~zfL

~d3~\ 144


Peuyak;it .Rb.h.ai1i & Raiuatannya JfJ(j[latn Islam

"lngatlah. akannfkmat Mlab.itepada,mu danperjanjian yang telah dijanjikan~Nya,kepadaID.u~~Hkakamu .berkata.: Kami dengat dankami taat sertabe:rta:~a'lah k~ID.ll •. SesungguhnyaAllahMaha. Mengetahui segala apadi da:lamdada."

d.

SilpaY:a: tnaflusiasentiasabe17sifat benaf'dalam segaQ~ tindakan. F'innanAll'ah:.

":Malta hend.ai!cla:hme'reka ,be.rta,kwa lt~pa.da Amlb dan, betkata d,eJ.'J,ga.:fi p.erkataan yang !betul.(])enar.).;' .(SUJ:a:han~Nisa;:. 9)

e.

Supay;~trt1anusia metnperol~hkejayaallhidtlpdi dunladanakhirat.

FimmnAllah:

II

I', "Sesiapa yang men,gik.uti.AHah dan Rasul-Nya (taat) dantakut' kepada Alla.b:settabettakwa, me;r.eJta ihHah or.~JJ.g

f.

yangberjaya."

Supayamanlilsiaselam{l:t.daripadaazab Allah,

FifmanAUah: (

,.,

Ii) /./;"~;.O

,'?~

<';.0

..

~;"

/;ja

)-1, ;.O/L",

,/

/ j /'

./;",A-{, ,/"",-

~·'~JJ\~~·'~j'~~\~~\~~q\~,P~\~ "lh

t45


Penyak ir Rohan i

<..Y.

Rawar annya Dalam Islam

"Alla h meny ediak an mere ka seksa yang keras maka berta kwala h kamu kepad a Allah , hai orang yang berak al dan berim an." (Sura h at-Th alaq: 10)

Oleh kerana takwa 1alah kunei untuk meneapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhir at maka ia akan mend atang kan beber apa keleb ihan yang besar yang d iklll11iakan Allah kepad a orang yang be11man. Ivlala h, Allah ber~janji akan meny empu maka n beber apa keisti mevv aan dan keleb ihan yang besar dan tidak temila i.

Keut arnaa n 1Vlengarnalkan Takw a a.

Dimu liakan Allah pada hali kiama t. Firman Allah:

"Dan orang yang berta kwa itu (mem puny ai darja tnya) pada had kiam at. Dan Allah mem beri rezek i kepa da sesia pa yang dikeh enda kinya tanpa hisab ." (Sura h al-Ba qarah : 212)

b.

Dise11ai Allah dalam setiap pelju angan . Finna n Allah:

"Dan berta kwal ah kepad a Allah dan ketah uilah bahaw a Allah berse rta orang yang berta kwa. " (Sura h al-Ba qarah : 194)

c.

Tcrgo long orang yang mulia di sisi Allah. Finna n Allah:

146


Perivaltjt Rohani& iRa1:1Jeftartnya Dalq,m Islgm

1£; ..... ";,,

... '

.....

'/".""~'/"'" ~/:.' " '~.. , ) "{I.'~ ~" ...u.'.

~

' 0 . ; "" . ...

"

..

...,'\

.

.'

/ / ' J

?/'

.. ,:

~.\ -<p . • . . . . . . "'.' .." .. . '' ~

. . , ". ./.

'\

U~

orangyangpaUng mulia: til .a:nta.,ra kamu 'di'sisi AllalD. ia.laJ:iorang yang·pa,lihgbe'rtakwa.."

"Ses~llggll:hnya:

(Sutabal-Hujurat: 13) I

d.,

l)intudahk:li't,!Alla:h segala ufELsanhiduplilya.

FirtnanA11a1r,

"Sesiapa yangbert~Jnv~~~pa.da..A11ah,m~ka..A11a:h a.ka1'l mengatiakan baginya jalan T~elua.r (dad :sega.1a. ltesusahan.;).~' .. :(Surah ,at-Thalaq:~l

e.

Diw::tfatllial1J\llah'Qalamkeadaanb>aik F:irJ.11an AllaN;

"Demilkiall1~J:t Allah membedbalasan kepa,da. 'bfa.n,g ya·ng bertalkwa.,hli,ttiota.ngya.ngdiwaf~tk~~, 61eh,. malalkat seda:ngmerelt~ituora.ngyang bailk.'" (Su.tah !a.n-N:ahl:~1..;32)

Jafiji-Ja.i1jiAfiah Kepada orang Ber1:a:kwa

a,

Mempefoleli ,gatajatanpahalay;ang besat dala1'l1.peIjuangatlllya.

Fitman A1lal1:

147


PCl1yokii Rohnni 8~ Ro(l'manllya Dalam Islnm

"Orang yang memperkenankan seruan Allah dan Rasul, sesudah mereka mendapat kecederaan, untuk orang yang berbuat baik di antara mereka itu serta bertakwa, pahala yang besar." (Surah Ali Imran: 172)

b.

Dirahmati Allah hidupnya. Finll<m A !lah:

"Dan rahmat-Ku meliputi setiap sesuatu. Nanti Aku akan tuliskan rahmat itu bagi orang yang bertakwa dan mengeluarkan zakat serta orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami." (Surah al-A'raf: 156)

c.

Hatinya sentiasa digembirakan oleh Allah.

Fimlan Allah:

"Maka sesiapa bertakwa dan berbuat kebaikan maka mereka itu tidak takut dan tiada berdukacita." (Surah al-A'raf: 35)

d.

1-1 iclupnya c1igcmbirakan Allah di dunia dan akhirat. FinmlI1 Allah:

148


Peniya:kit Ro.Mrii &; Rct'[jJcttannya Dctlctm Islam

"o.r.ang yan,gberi~~~4anbe:rtakwa, unttrkmelleka khabar gembi!;a se,w,aktu hidup(ii d/unia dan di akhirat." fSurahYunus: 6:3-64)

e.

Memperoleh keatIil'plinandaripadaA11~h ke atas' d~sanya.

Firman Afilah:

"Sekiran,ya paraahUKitab berimau da11. bettakwa, nescaya Ka1Lll.:itui:up kesala.hart dan Kamt masukka.:n mereka .ke dalamsyulrga. yang.p.enubnikmat." (.Sutah~J"IVlaidah~ 65)

f.

Mernpe:tol垄h balasalil syurga yangpehl),h nikm.at. p.itn1~ Al[ah:

"Ufttuk orang yang bertakwa disisiTuhannya ;ada

yang mengalir.lah~ sun,g3iidi Ibawahnyasedang mereka. keka,l di dalamnya." . lSurai1, Alibnran: 15)

syurg~

:K.esi~PlJlannya, takwa ialah j alJan yaNg terb~ik untuk 111Y111bolehkan路otang yangb~rima:ii1meningkatkarikua1iti kecemerlangan

hldu.p didunia.inLDi samp.lng dapatmen.dekatkall :uiri kepada kllah, amalan takWa jiULgamef)j anjikan manilsiakebahagiaan hidllpdicltlhia dan di (;tkh~ratdellgan penuh keteqa:all Allah S. w. T.

149


PerlY(lkir l?oiwll1

9.

c;,

l?awm rmnya Dalam Islam

Saba r

Sabar mlalah scbah agian daripa da akhla k utama yang dapat memb entllk kcyak inan orTIng yang berirnan dalam mena ngani kehid upan yang penllh cabar an dan ujian. SiCat sabaI' sehar llsnya ditan amka n dalarn diri dan jiwa setiap ~\vruslim sebag ai manif estasi iman. Rasul ullah s.a.w. bersa bda:

"Sab ar adala h sebah agian darip ada iman ." (H.R. Abu Nairn dan Khati b)

Seem 'a ringk as, sabar berm aksud tahan mene rima pende ritaan yang tidak c1isenangi denga n reda dan meny erahk an diri kepad a Allah . Oleh itll. sebag ai orang yang berim an sehar usnya sentia sa ingat kepad a kekua saan dan kehen dak Allah serta tiada seora ng pun yang c1apat mcnob halan bo . Pada hakik atnya , segal a sesua tu yang terjad i sama ada berup a bala clan bcnca na yang meru gikan atau sebag ai nik111at dan rahm at yang mcng gemb irakan keran a kese111uanya darip ada Allah dan bukan kchen dak manu sia semat a-Illa ta. Malah , setiap manu sia tidak terlep as darip ada ujian Allah sama ada melib atkan secar a perib adi, kelom pok manu sia dan bangs a, kesem uanya memp unyai hikma11 dan penga jaran yang tertcn tu.

Fin11(111 Allah:

~~rQ\~~~D0lJl~~0Âť\\~;~ ~

-

E

..

~/"'/

A..2"-..J "Kat akan lah (hai Muha mma d): Siapa kah yang dapa t melin dung i kamu darip ada (takd ir) Allah jikal au Dia meng hend aki benc ana ke atasm u atau meng hend aki rahm at untu k dirim u." (Sura h al~Ahzab: 17)

150


Per:Lyakit Rohani& Rawatiirinya bcilain Islam

Menurutpandanganahl:i falsafah I.sla1l1, penerapan sifat sabar ""'d"d"l' " " ' k'Imtu: .{ , feId',m',' amp a ',a ll\tlaaspe,

1.

Sa'bar路dalam,~badah, 1aim, tekuh melaksanakan segala perintah

Allah ,derrgam. ikhlas dan peIllillh ketaa;tan, sepetti' 801at, puasa, zakat,lIajidanamal...amal ibadah lain ya;tlg clitu:trtlit dalal1lIslam.

FiftnatiAflab:

,

" 1_

meng~rila.ai;atlnya.

"

(SurahTliaha: 132-)

Ftin$ip sabar&laitl pelaksai1aanibada.h IhehillUfIniamabGhazaIi 1llehc::~1<:upitigaaspe1<: 'petltilJ,g, iaittir:

a.

Dengan 11iat yang sud dan ik1tlas' semata-mata beribaclahkerana takHtdartpatu11kepadaAllah S.W.T , Fin:rl&h:A1laJ1:

"Jaaika'nlahsabardansobit sebagai penolongmu dan sesullgg:u.hny;ad~ngan dem:iki~n

kecuaJiorang yang "kltusyu!k."

Itll 'su.ngguli'berat

' '. (Surab al""Jaaqara:b.: 45)

b.

K,efikamel~kukall ibaGlah itrlel11~rtukan ketekunan, !menjatlhi kelalaian agar tidak menjejaskan. kesempurnaan ibadah, terutamanya s01at

c.

Setelahselesai lIlengeljakan ibaclah, Jielldakla:b. denganlIati yang te:tlla:t,lg:dallSabRLf ch~mi In(:mgharapkan keredaanMlah selia tanpa mengharapkanpujianmantlsia. FirtnartAllah:

151


Penyakit Rohani & Rawata1:Lnya Da,larn: Islam

"Danber~abatlah

kari.'i/u ,betsafrl:a-~arn.a .de~gan . orang yangmenyembah Tuhan,n,ya waktu,pagi d.an. petang dengall men.ghf1~~pka:tlke:redaan.-Nya/' (Suta.hal-Kahf:.~28路)

2.

Sabarketikamendapat sesuatU:halaclan benoa.na. AHa4 S. W. T. sentia~an:lefiguji keimatlanhaffioa-NYadengarrwelbagaikesulitan, penderitaah, bala, daN TheBcapa.

Fi:rJ:l)anAllalt

"Deihi. 路sesun'gguh~ya:Kamia.kanujikamu dengail s:uatu uj!ian, iait11 ke:taku:t:an,.1te:lapara:ri, chan, kekura.llgan hatta, mall:usia, .da.n :bu:a.h":buahan~Da.n ~b~dlah berita.gembira:kepaaa ,otai1.gsal"ar."

(~ura:h.a.~J.-Baqara!h: 155)

Sebenamya setiap bala daB ,benoafiaat,atin:iala petaka yang betlaku dalam kehidupan man:usiaadqi1a"h se"0agaipehgajantn daN kesedar,)n kenanaangkata sebahagian manusiayangtidakflie:Q.syuktiti n~kmat Allah dan melak:q:kalllttlaksiat selia melanggarpermtah dan:

huk:titnAllah. 3.

Sabarterhadap maksiat, iaiiM menahan dm untmknrenghindatkan diri daripada melaktlkan:segala perbuatah jahat yang didorong oleh hawa1ilafsuyangbolehmenjeliUllluskan seseorang ls'e leii11pah kehinaan dan keITlHr~aan Allah. Pacla prfnsipnya, menghinclarl diridaripadagodaan hawa nafsu hwk.afilaJl itnudah k~.Gttalibagi orang yang bersabar sehingga menjaciikanseseorang 'ltlulctn.ill muha dan tedepas cl,axipada sjfat kehinaan dan tipu daya 152


Peiiyctkit R6hcthi& Ra.:watannya Dalam Islam

kejahatan. Justeru itu, tlhtuklllemperQiehdarj at kemuliaall ini, setiapMuslim hendaklah s~ntiasa berdQa kepadaAllahS.W. To

Pitman. Allan:

"YaTtthan. kami,. Umpahkartlan kepada karol 'kesabatail a,i dala:m. (,had) kami dan.mafcil{alllahkami dalam Is-

lam." (Surahal-A't.af: 126)

4.

Sabar dalampetjNatfgan, iaitu tidal(~lJetplltus asadalilll1etnpyrkuat kembali segaia ke.kurangan dan kele11lahanatau ke.gag~lan dijadikaRpemgajaran. Setiap perj:t1atlgan samaada.kejayaan atau kegagalan adalah.. afas kehendal<: Al1ahS.W.T.

FiI:1J:lall::A]lah;

. .'". .':\1,0,"" : . ,4\";;~~ . . . . . ./,.,,)' ... ~ ........' ./. '. , ;.. ~~.\ ..;;W" . f"'.. "'v.... .... /.,;I/ . ~ .. ;.. '.;.'. .. /-ft.. • .'/~.' .• ... . ... . '.•". '.".~" ""."'~ ··l~a ' '. " , ';\~ - . : " ,• . '9./ \ .•.~~./'·'··'./" • ~ '".,,;,;..' " y. .:", .. '.. ~I./· '. - ~- '" ,- - - - .... - ~ ? / / ' . /.'

, •...

"'@ .;': :"'" :"'. J~'W-'

~'" .,/~/

.:"_;0.00:

_

~

I;

".Dan,seStingguh.nya 'Kamiibenar-,benar .akan menguji k~llll:i ;igat::KSiiniIi:ieri.gi.1ji o:tangy:ang betjihad dan ber:sabar dan.,Kamlsia,tkan perkha'ball,ra,nmu." , (Surah. Muh.anunad: 31)

5.

Sabarterhadapp~llgaruli k~1i1i(hlpanduniawi. [slall1 menggariskan

lDahawa tln1at Is~am. tidaik seharusnya terpengarun .defigan ken:ikmatan dunia yang, sementara sehinggabolehl1lelalaikan kepentililgan hidupdiakhitat.Oleh im, setiapl1il11Q:nin hendaklah se1I1tias~alllehjaga itlilany,i:daripada terpesong sehingga boleh rrrelldatangkalfkerugiall atau keQinasaan. Firman Allah: '.

153


Penyakit Rohani& Rawatarmyg. Dalatn I$lam

"Dan jallganlah kamu jatuhkan dirimu.ke dalam. kebili~:s~an. " (S1.ltahal';Baqarah: i 95)

Daiammenjaianiikehidlilpandur:tiawi yang penu}:t,dengan p~lbagai .cabaran ini, kaum Musiimin hendaklah sa1ingmemp~rk.uat akidah, Bkhuwah Isla:miafu.,.trlEmgatn.alk~h3nlat mamrfdattnahi mungkar, dan saling berpesan atau ,menasj.htati depgall kebefl~tahdai1kesabaratL

FirlrlanAllah:

".Demi

mc~J;a,sesungguh.rt'yama:nusia itusel'ltias~

berada 路dalamkeru'gian kecu.alio1"angbe,.iman, bera.malsalih., dan.mehasih~ti isupaya: men,taati kebellatafi set-fa menasi'h,;:i.tideJ::i:gankesabaran.." (su!tab.al~Asr: 1-3).

Kelebihan Sabaii:'

a.

MemperolehpahaJla yat),gbesar,daripadaAllah S. W. t. Finnaa Allah:

"lVIer.eka diberi.paha:la d,uakali ketanaIKesaba"i"a:n:l1,ya dan merekamenolak ,kejahatan de:tJ,gan.. ber.buat kebaikan, sedang mere.ka lnena.:fkal1.1t.a.n sebah'agian rezeki yang Kamiberika:nke.pa.da.:ntereka." (Suraha.l-Qasas: 54)

154


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

Rasulullah s.a.w. Bersa;bda:

"Bahawasa.:inyabesarnya pahala itu. terga.:r.a.tung kepada besarnya u},tan b.ala dansesungg.tihnya AUa:b Ta.a1a. apabila mencinta:i ses1.latu lt~um., kaum itudiuji terlebih dahu.lu. Sesia"payang rela a'an r.edamendapat ujianittimaka. d:tamendapat keredaan Allah dan sesia,pa y3,:tig. benei maka .Allahmemutkalliya." ffi.R. TirfJiizi)

b.

MellP<1pat keampullandosa,daripada Allah. FinncmAllah:

":g;~ri:llidianTuha:fu.numenolong orang yang ber:hijtall,

sesudah menc:tapa:tfitnah (cubaanl,:Kemudian .mereka betjuang clansabar. iSe:su.ftg@hnya Tuhanmu sesudah it.ti.Mahapengampun l~gi P'enyayaJ:ig." :(Sur~:lJ. a_D.-Nabl: ll:(!))

c.

Metriperbleh pertolongan Niah:

FirJ.n.an Allah:

155


Fenyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

"Jikalau, ada di antara kamu seratusorang yalig sabar, mereJta dapat mengalahkan dua ratus orang kafir dan jikalau ada di antara kamu seribuorang makadapat mengalahkan dua ribu orang de!iga.Il izin Allah. Allah berserla orang yang sabar." . (Surahal-Anfal:66l

d.

Melllperoleh kedudlikaIi yang tinggi dan lillulia. Fitman Allall:

"Betapara:a:na.inabi yang 'berperang bersama .~a.umny:a. yang ramaL M~reka tidak pengecut路ke:fa:n.a (baha.ya). yang menimpametekapada jala!! :Allah dan tiada iema,h dan tiadattuiduk d.afi i\llall Dl,enga.sihf orang yang .sabar." (Suran.Alilmran: 146)

e .tergolollg orang yang selIl:r)ul1lain:aannya. Rasul:ul1ah s.a:w:. bersabcla:

"Termasukkesemput:l,1.aa.n iman ialahsabar dan berla.pang dada." . (H.R. Tabtani).

f.

Memperoleh balasalil syutga. Rasulullah s.a,w. betsabda:.

.~~.~

..

1'56


Penyakit Rohani& Rriwatannya Dalam Islam

"Apabila l\.kumellgoji seorang hambaKu dengan keduaduamatanya buta tetapi dia 'b.ersabar, Aku akan menggantikan kedUa-duamata hambaMu itu dengan syut.ga.~'

(%I.R. Bukha:d)

K@simpulanrtya, saharme(ugakanaspek p@ntingdalammencorak dan. membentuk keperibadiian kauhl Muslimin keatanmencapai wawasaJi iriSahfah yangbeJjaJa dap.terpujir disisi Allah didtmia dan a:khirat

QaNa'ah ialah sifatakhlakterpujiyal1g patut diamalkan ol@hs@tiap Muslim kerana iamemperl1hatkan sikap~ hati, dan tifidakan yartgbaik dalatn menghadapi kehldupan. ,;,

Secara ril1gkas, q alIa' aJh bererli menerima. dengan.rela. segala yaIlg ada atau betasa cukupdengan segala yangdimilooIilya. Mel11iltUt Abu Zaka:riaAnSari, qal1a'ahialahberasacukupdell,gafi segalayang sl1dah dimiTikinya yarr.g telah merhenllhi kepentirllgaDllya,.samaacia berupamakanan,pakaiart, rutnsebagamya.Muha111fRad bW Tirmizi pula mengatakan qana'a:n ialah jiwa berasf}1 lapang dengan rezeki yang dibetrkan Allah kepadanya dan fu:ila:ng rasa tamak terhadap sesuatu yang tidak tercapai. . Konsepqatta'ah yal1gdiganskan dalarn Isla1J1l.llen:cakupi segala aSjJekdengahsegala yallg,dirt짜liki dan dihadapidalatnkehidupan. Prof. r:k Hamka merrggariskan bahawa qana'ah men.garrdungi lima eirl penting.da.lath, setiap diriMusliln. Mmranya adalah: a.

Metleti;rna dengan, rela segala yang ada;

b.

Memohon kepada Allah tathbahan yang patutQan disertai dengan usaha danikhtiar.

c.

Menerima dengan sabar segala ketelltuan Allah.

d.

Bertawakal kepada Allah..

157


Fenyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

e.

Tidak tertarik olehtipu daya dumawi.

Menurut Abu SulaimClll Darani, qana' ah ad'alah sebahagian daripada sikap recla dan dapat menghindaridaripadaajakancianJ.dorongan hawanat'su kepada dutuadafikemewahannya. Keinginanl1afsli kepada dunia tidak akan pemah puas, malah akan mem.bawamalltlsia~efitiasa sibuk dengan uru~aJildun:iasehingga lupa dan lalaiIhempersiapkall diri untuk bekalanakbjratnya. Islam menggala:kkan tUnatnya bekerjadan bel1!lsahamellcati tezeki yangha:lalseballyakmungkinuntukikeperhtatl hidupnya,Ma1lusia hidup di duma dituntuj bekelJl a sebagai ibadah.J;l!lsteru im, Jiezeki yang dikurniakanAllah ,itulah YaJJ.g'rhatliLs ditiiknlati dengan penuhrasa sYMl&tr kerana berkat ketekunan usahalilya. Malah,rezeki lebihan. ~tu disedekahkandandibelanj akan dengancarasederhana.

Finnan Allah:

"Daft orang yaAg ~pabna .menafka:hkan li~rtanya, lllereka tid.~k 'i>edebihan dan 'tidakp.1l1a ~i'ldr clan adalah,( dibelanjakan) di tengah~teri,ga:h,(sederhana) di antara demi'kia:n.," (Surabal-Furqan:61.):

Rast1Jlullarr s.a.w. bersabda:

"Qana.' ah ituadalab hatta yang tid,alt akan hHang dan siDlpanan yang tidak akan lenyap." (illeR. Tabranidari JabU)

Pata ulama menganjurkan sifatqana' ah fuarus diamalkandengan men1enuhi beberapa aspek penting, iaitu:

158


,

PenyakitRohani & Rawatannya Dalam Islam

a.

BeHar-benar yakin akan kekuasaan dan pertolongan Allah yang mengatasi segala ktlaSa yang dapat rnemenuhi keperluan rnailUsia.

b.

Sabarmenerima ketelituaH Allah jikalau tidak menyenallgkan.

c.

Rersyak:ur jH<:alaumemperolehl1ikmat pemberian Allah.

d.

Beflil$u11a dart berikhtiar untuk Inencari ku:r1liaah Allah dengan kemampual1 yang adauntlilk mellcapai k~per1uan.

Kelebiha'l! Mengamalkan SifatQ~na' ah a.

T'ergolongorangyangberjayadanclikup re:z;ekinya. Rasulullah s.a.w.bersabda:

"S1.lngguh berjay:a orang yang beraga,ma Islam dan rezekinya cukup' dan be rasa cukup dengansegalayang dibedkan,oleh Allah.- kepada.nya." (H.R. lV.hislim) \

b.

Menumbuhkan kesanggupan 'lilhtuk m:encari rezek,i yang ha:lal tanpa sebarang keraguall.dengankemampuall yang ada. FirtnanAllah:

"Tiada sesua.tu yangmelat~ di nUl.:lta burhi, melainkan di tangan Allah rezekinya." (Surah Hud: 6) ..

c.

bapa.t mendidik lIlan.usia Uhtuk bersyukur kepada niklnat Allah. Rasulutlahs.a.w. bersabda;

.

159


Penyakit Rohani & Rawatannya j)alam Islam

=:

~4

~

"Jadikan dirimu oiang yang warak. Oleh yangdemikia~; kamu menjadiorang yaiig lebihbanyak bedbadat. Jadilah kamu orang yangbersikapqana'ahmaltakamu. menjadi manusiayallg lebih banyak1beisyti!kllr k~pada sesama man usia. " (H.R. Burkhad da,ll Abi Hurairah)

d.

Dapat rnenghilangkan rasa tamak danha:l6ba pada.manusia dalam mencari dan merniliki harta sertapefilberiall Al!lah.

e.

Dapat menambahkan sifat tawakalkepada AlIahciaJlam setiap usaha dan tindakan unttlk me:ttcapai ketedaan AHah.

KesimpulallNya, qal1a' ahl1lemainkan perall[lH pentingdalam kehidupan umat Islam kerana dapattnefiyedarkandiridaripad'a rnengamalkatlibidup hanyamementingkall kefllewaaan路duniaJefapi tidak melupakan kepentitl:ganakhirat dengan tekull betlItsaha serta menghatapkan keredaanAl1'~h.

II. Warak

Warak tennasuk sifatdan akhlak terpuji d.a:lam Islam. Ablll Zakaria Ansari mengatakan bahawawarakialah.menyiRgkirkan daripada yang subahat dan daripada yang tidakhalal serta tidaktnembawa kebaikan dalam kehidupan agama. Menurut Ibrahim ibl1u Adham, warak i~lah lllenmggalkan segala yang subahat dan tidak menjadi kepel1tingannya, iaitu me:ninggalkan segala kernewahan yang berlebihan. Kata Imam Nawawi, watak ialah bersikapberllati-hati terhadap halal dan haram sesuatu sama.ada makanal1, pakaian, tempat tmggal dan sebagainya yang belumjelas di antarakeciua-duanya.

160


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

Firman Allah:

"SuIlgguhberbahagialah orang befi~all' iaitu mereka yang 'khusyuk sembahyangnya .dan mereka yang menjaubk~n did datipada perbuatan yangsia-sia." (Surahal-Mukminun: 1-3)

Rasulullah s.a.w.bersabda: ...

~

J

'"

.~;.;~ ' SI' La '"l>j& ~~II路r~!L;r!~''!'~ ...

"Werma,s.uk keba.ika:n lslam se'seorangadalah me~路inggalkansegala yang bukan menjadi kepentingannya. " :(a.R. al.,.1'irftHzi dad Abi Hurairah)

Warak merupakan ,SUatu sikap pidup orang tnukmin kerana klewa:rakan itll dapat l1lenyingkirkan rintaugan yang m.enghalang tetcapamyatujili:U:1hidap, iairu bersihrohani dafidekatkepadaAllah S.w.T. Finnan Allah:

"~etika

kallluceritakan dengan lida!hmu dan kamu katakail. dengan 1l1.ulutmusesuatu yang tidak ada pengetahuail Ka.mn tellt~:ngkebenarannya dan kamu kiraha'l itu tidak berdosa padahal di sisi Allah (dosa) besar." (Surah an-l,'Tur: 15)

161


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

Finnan Allah:

"Sesunggtihllya Tuhaninu sen.tiasa mengHltip (mengawasi setiap perbuatan)'." (Surah al-Fajr: 14)

Menurnt Yahya bin Muaz al-Razi, warak terbahagi kepadadua bahagian, iaitu: a.

Warak zahir, 1aitu tida'k menggerakkanallggota badan dan pancamdera melainkan pad'a j alan yang diredaioleh Allah.

b.

Warak batin, iaim tidak me111astlkkan ke dalam ingatan dlll1 kenangannya rnelainkan hanya Allah~

Mepurut al-Faqih Abu Laith al-~a1Uarqandi, sifat wanrkakan diperoleh dengall mt~laksanakan sepuluh perk(lra berikut, iaittl: a.

Me111eliharq.lisan daripadan}ehguifipat FimlanAllah:

".Dan j~nganpula sebahagian ka:m.u m~:n.gumpat yang lain." .. . (Surah al-Hujurat: 12)

b.

Menghindarkan airi daripada bl:lfUk: sangka.

Firman Allah:

"Hal orang yang beriInan, jauhilah kebanyaltan buruk sangka (sesama Muslim) kera:na sebahagian buruk sangka itu adalal1 dosa." (Surali al-lIujurat: 12)

162


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

c.

Tidak menghina atau merenda:bk:~n dalj at orang lain. FirrnanAllah:

[

.

"Hai orang yangberiman, janganlah sesuatu kaum meP.ghina yang. lain kerana mungkin kamu yang dihinakan i't.u lebih baik datipada kamu yang menghinakan. " (Surah .al-Hujurat: 11)

d.

Memehhata panGiangan, ~atq. daripadayaTIlg haram. FinnalllAllah:

"Kata'kanlah kepacla orang mukmin agar memelihara paridangan matanya dad yallg haram." . . .(Sutah an-Nur: 30)

e. .

Membelanjakan hartanyapada jalaRAHah. Firman Allah:

'.

".Dan nafkahkanlah sebahagian rezeki yang Kami berikan kepadamu sebelum matidatang kepadamu." (S'llrah a'l-Munafiqun: 10)

f.

Serttiasa rnengingati nikn1at dan memamaatkan dengan sebaikbaiknya.

163


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

Firman Allah:

"Mereka bergembira dengan nikll1at Allah dan kurniaNya dan sesungguhnya AHah tida,k mengabaikan pahala orangberiman." (Surah Ali Imtan: 171)

g.

Berlaku benar,jujur, dan adiL

Firman Allah:

"Haioral1g yang beriman, he!ld~kIah kamuberdiri kera.I1a Allah, menjadi saksi d,ellgan keadilan." .(Surah a:1-Maidah:8)

h.

Sentiasa memeLihara soLat dan khusyukmengeIj aka:rmya. Finnan Allah:

"Peliharakanlah s~gala solat dan solat pertengahan (Asar), berdirilah kerana Allah ,(kh usyuk) serta mentaati-Nya. " (Surah al-Baqarah:238)

1.

Beristiqamah mengikuti sUlmah RasuL danjemaah umatIslam. Firman Allah:

164


II

I,

Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

"Sestingguhn.ya inilah jalan-Ku yang lurus,ikutilah jalan-ku itu danjanganlah ikuti jalan yang lain yang menyimpapg dadpadajalan Allah. Demikianlah Allah ber.pesan kepadamu agar kamu bertakwa." (Surah al-An'am: 153)

J

Tidak ter1a1u memelltiugkankedudukan dan tidak sombong. Firman Allah:

"Janganiah kamupa.;1ingkanmuka terliadap m.anusia (sOJ:nbong) dan. ja:n:ganberjalandi muka hum.i dengan sanga.tgembira. Sesunggtihnya, Allah tidak mengasihi orang yang sombong lagi bertn,egah~megah. (81l.tah Luq:man: 18)

Menutut ula111a bahawa sifat wara.kdapat ,diperoleh dehgan beberapa perkara, 1aitu: a.

Makan dan flilimirh pada perkara yal1g ha1a1 dan. bersih.

b.

Menjaga datl IRengawasipandangan dan pendengaran daripada perkara yang :l1aram dansubahat serta sia-sia.

c.

Sentiasabertaubat kepadaAilah S.W.T.

d.

Ikhlas dalatTI mengeIjakan seSl:latu ketaatan dan perintah Allah

e.

PelTIurah, memulia, dan mengasihi n1anusia.

f.

Merniliki ilmu pengetahuanyaiig bo1eh mendekatkan diri kepada Allah. 165


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

g.

Tidak menggemari dirinya dipuji.

h.

Sederhana dalam soal makanan, minuman, daR pakaian.

Hasan al-Basri pernah ditanya olehKhalifahAIi binAbi Talib: Apakah yang menyebabkan kebaikan agama dan kerosakan agama? Hasan Basri menjawab: Perkara yang menyebabkan kebaikan agama ialah hidup warak dan menyebabkan kerosakan agama ialah hidup tamak.

Kelebihan Mengamalkan Hidup Watak

a.

Tergol'ong orang yang banyak ibadahnya. Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Jadila:h kamu hidup warakdengan d'emikian kamu menjadi orang yang bany'ak amal ibadahnya." (H.R. :I3llkhari dad Abi Hurairarh).

b.

Dapat memasuki syurga tartpa hisab. Rasulullah s.a.W. bersabdadalam; sebuah hadis qudsi:

"Wahai Musa, sesungguhnya hamba-Ku tidak akan menemui Aku di medan pengadilan harikiamat kelak kecuali pada saat Aku periksa segala yang ada padanya. kecuali orang yang warak. Altu segan pada mereka. dan Aku hormati mereka serta Aku masukkan mereka ke dalam syurga." (H.Q.R. aI-Hakim dan al-Tirmizi)

166


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

c.

Tergolongorang yang mencapai kebahagiaan hidupdi dunia dan diakhirat.

d.

Diberkati Allah segala us aha dan amal kebaj ikannya.

e.

Se!ltiasa diberi taufIk dan bidayah daripada Allah.

Kesirnpularmya, sifat watak memberikan semangat dan motivasi yang pentingdalam kehidupan umat Islam kerana sifat ini dapat membersihkan haticiapjiwa daripa<da terpengaruhdengan perkara yang sbbahat datlharam."di sampingdapatmendekatkan cliri kepadaAllah S.W.T.

Menjalani kehidupan zuhuddi duniamerupakan suafu sifat mulia yang boleh menyelamatkan manusia daripada godaan nafsu atau azab Allah. Dengan bersifat ini juga dapat m.elldekatkan diri kepada-Nya. MenuJut Imam al:..Ghazali bahawazuh;tld dapat mengurangkan keinginan duniawi dan menjauhkannya dengan penuh kesedaran dan dalam hal yangmtll1gkindilakukan. Imam al-Qusyairi mengatakan zuhud ial~h berasa bangga terhadap ketnewahan dunia yang ada dan tidak berasa sedih dengan hilangnya kelllewahan daripadatangannya. Thnu Quffillnah al-Muqadisi pUlacberpeildapat bahawazuhud ialah penga1ilian keingmatl daripada sesuatu kepada ycmg lebih baik. Sebahagian ulama mengatakan bahawa. zuhud adalah rneninggalkan kesenangan,duniawi untuk mencapai kesenangan.akhirat. Malah ada pendapat yang rnengatakan bahawa zuhud bererti meninggalkart sega1a yang haram, menjauhi yang makruh atau subahat, danmellambahkafi amalan yang ha1a1. Finnan Allah:

167


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

"Dan apasahaja yang diberikankepada kamu maka it'li adalah kertikmatan hidup duniawi dan perhiasannya sedangkan segala yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih keka.l. Maka, apakah kamu tidak memahaminya?" (Surahal-Qasas: 60)

Menurut Syeikh Alnnad ibnu Ataillah al-Sukandari, ciri-ciriorang zuhud ini memiliki tiga sifat, iaitu: a.

Sedikit sekali menggemari dunia,sederhana dala11!l menggunakan segala miliknya dan menerima segala yang ada, dan tidak merisaukan 8esuatu yang sudah tidak ada, serta giat berusaha mencari rezeki yang halal sebagai kewajipannya.

b.

Pada pandangannya, pujian dancelaan orang sama sahaja. Dia tidak gembira dengan pujian dan tidak bersedih kettana mendapat celaan.

c.

Mendahulukan :reda Allah daripada reda manusia atau berasa tenang j iwanya hanyalah bersamaAllah. Bahagia hatifiya jwga kerana mentaati perintah-Nya. Rasuhillah 8.a. w. bersabda: .J. ,~,=:.jJ =:.1 ..?.-9 JJb .. ~ '-it:I...

~

,..

â&#x20AC;˘.

.JllJI¡~¡ ~ ....... "

.

C>

....

~

'"

11.t:f

.... ....~.

"Berpalinglah dad dunia ini. nescaya kamu dikasihi Allah dan berpalinglah daripada apa yang dimiliki manusia nescaya kamu dikasihi oleh manusia." (H.R. Hakim dari Sahal bin Said)

lbrallim Adham membahagikan zuhud kepada tiga perkara, iaitu: a.

Zuhud wajib, iaitu menghindari yang haram.

b.

Zuhud sunat, iaitu mengambil yang halal sekadar bekal untuk beribadah.

168


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

c.

Zuhud keselamatan, iaitu menghindari drri daripada yang subahat agar tidakterjerumus kepada yang haram.

Aspek-aspek Penting Zuhud a.

Menghindari daripada tipu daya dan habuan dunia, seperii ketnewahan harta kekayaan. FmnanAllah:

"Ketahuilah ba,lia.wa. sesungguhnya 'kehidupan dunia ini hanyalah permainan dansuatuyang melalaikan, perhiasan, dan bermegah..,megah." (Surah al-Hadid: 20)

Firman Allah:

"Dan tiadala.h kehidupan di dunia ifti melainka.n'senda gllrau dan mainan. Dan sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarjikalau mereka mengetahui." (Surah al-Ankabut: 64)

Rasulullah s.a,w. bersabda:

"Tiadalah perbandingan du.:nia ini dengan akhirat kecua.li seperti seseorang memasukkan jari路,jarinya ke

169


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

dalam lautan yang luas maka perhatikanlah berapakah yang dapat. (H.R. Muslim)

b.

Hendaklah menganggap duma dan perhiasannya sebagai ujian Allah S.W,T. Fnman Allah:

"Sesungguhnya Kami telah menjac:1.ikansegala yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar KalllimenguJi mereka siapakah di antara yang terbaik amalannya." (Surah at.<K:ahf: 7)

FnmanAllah:

"Dan janganlah kamu tujukan kedua-dua ma,tamli kepada segala yang tel'ah Kami berikan kepada golongan mereka sebagai bunga kehidupan dunia, untuk KaIIli uji mereka dengannya. Dan kurnia Tuhanmu adalah lebih baik dan.1ebih kekal." (Surah Thaha: 131)

Rasulullah s .a.w. bersabda:

170


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

"Sesungguhnya dunia ini indah dan manis dan Alla_h menyerahkannya kepada kamu maka kamu akan melihat bagaimana kamu berbuat padanya. Maka berhati-hatilah daripada godaan dunia dan berhatihatilah kamu daripada godaan wanita." (H.R. Muslin""!)

c.

Mencari tuntutan dunia sebagai tuntutan untuk kepentil1gan akhirat.

Setiap mukmin dituntut mencari kenikmatan dan kebahagiaan untuk kepentingan dunia yang dianugerahkan oleh Allah sebagai suatu kewajipan untuk keperluan diri dan keluarga tetapi tidak boleh melupakan kepentingan akhirat. Firman Allah:

"Dan carilah segala yang telah dikurniakan Allah kepada kamu dadpada kebahagiaan akhirat dan janganlah kamu lupa bahagian kamu di dunia." (Surah al-Qasas: 77)

Firman Allah:

" Sesiapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, Kami akan tambahkan keuntungan itu baginya dan sesiapa yang menghendaki keuntungan di dunia, Kami akan berikan sebahagian daripada keuntungan dunia dan tidak ada baginya sesuctu bahagian di akhirat." (Surah asy-Syura: 20)

171


PenyaJ...-i.t Rohani & Rawatannya Dalam Islam

d.

Ivlencari kemewahan dunia yang tidak melalaikan ibadah dan kev.rajipan terhadap Allah. Finnan Allah:

"Wahai yang beriman, mengapakah apabila dikatakan kepada kamu: Berperanglah kamu kepada jalan Allah, kamu berlambat-Iambat dan tinggal di tempatmu (tanah)? Adakah kamu suka dengan kehidupan di dunia ini daripada akhirat. Padahal kesenangan di dunia berbanding dengan akhirat hanya sedikit." (Surah at-Taubah: 38)

Rasulullah s.a.w. bersabda:

.,":

"Apabila kamu tEdab: beraniberjual beli dengan menipu dan sibuk dengan sapi peliliaraanmu, kemudian kamu suka bertani dan berladang, lalu kamu meninggalka.n jihad, nescaya Allah akan timpakan kamu kehinaan dan kamu tidak akan terlepas daripadanya sehingga kamu kembali kepada agamanya (jihad)." (H.R. At-Tirmizi)

172


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

Rasulullah s.a.w. bersabda:

:J~ ~! 4::~ ;'

Lo

0;;.L t;;.L t.;5in .)! ~I

"Ingatlah bahawa dunia ini terkutuk kecuali zikrullah dan segala' yang serupa atau sedarjat dengan itu dan orang yang berilmu dan yang belajar." (H.R. at-Tirmizi)

e.

Hendaklah berwaspada agar tidak terpedaya dengan keluewahan dunia. Firman Allah:'

"Hidup di dunia ini tidak lain hanya suatu kesenangan dan permainan. Sesungguhnya kampung akhirat itulah kehidupan yang sebe:narnya jikalau mereka mengetahuL" (Surah al-Ankabut: 64)

Finllan Allah:

"Sesungguhnya janji Allah itu benar, oleh sebab itu janganlah kamu terpedaya oleh hidup di dunia dan jangan pula terpedaya terhadap Allah oleh tipu daya (syaitan)." (Surah Luqman: 33)

173


Penya"-it Rohani & Rawatannya Dalam Islam

-----.------------------------

Kesimplliannya, dapat dikatakan baha\:va ZUhlld memainkan peranan penting dalanl kehidupan seseorang Inuknlin kerana ia dapat membinlbing dan membina kerukunan hidup yang ideal dan bahagia serta dirahmati Allah S.W.T.

13. Ta-waduk

Ta\vaduk adalah satu dmipada ciri-ciIi kemuliaan seseorang mukmin yang beriman dan bertakwa kepada Allah S. W. T. Tawaduk sering dieltikan dengan merendah diri. Menurut Fudhail bin Iyadh tawaduk ialah tunduk dan taat melaksanakan yang hak serta akan menerima kebenaran dari sesiapa sahaja. Ibnu Taimiah menerangkan bahawa tawaduk bermaksud Inenunaikan segala yang hak dengan bersungguh-sungguh, taat menghambakan diri kepada Allah dan tidak menganggap dirinya tinggi. Sikap tawaduk adalah sikap mental para ahli sufi yang mencontohi aldllak Rasulullah s.a.w. dalam segala bidang kehidupan. F ll111an Allah:

"Muhammad itu utusan Allah dan orang yang bersamasamanya keras terhadap orang kafir tetapi mengasihi sesama mereka." (Surah al-Fath: 29)

Para lliama membahagikan tawaduk kepada tiga aspek penting, iaitll: a.

Tawaduk kepada agama, iaitu sikap yang tidak menentang keterangan-keterangan yang dinublkan dari Allah dan Rasu]Nya serta tidak mence]anya.

b.

Tawaduk kepada sesama Muslim, iaitu sikap rela menjadikan sesama Ivluslim salldaranya, selagi Allah menganggap orang 174


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

tersebut sebagai hamba-Nya. Finnan Allah:

"Mereka bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin dan bersikap keras terhadap orang kafir." (Surah al-Maidah: 54)

Rasulullah s.a.w. bersabda:

-I"

(~ "1.."'.... ) .짜'

"Sesungguhnya Allah Taala memberi wahyu kepadaku agar kamu sekalian saling merendahkan diri sehingga sese orang tidak melampaui batas terhadap orang lain dan seseorang tidak berbangga terhadap orang lain." (H.R. Muslim)

c.

Tawaduk kepada hak yang datang daripadaAllah semata-n1ata tunduk, taat dan patuh kepada hukuln-Nya dan tidak mengingkarinya smna sekali.

Konsep tawaduk yang digariskan dalam Islam sentiasa menyelu umat Inanusia agar sentiasa bersikap rendah diri sesama Inanusia tanpa Inengira keturunan, pangkat, dan kedudukan kerana ia akan melahirkan sifat kasih sayang, honnat-menghormati, dan simpati yang akan lnenjmninkeselamatan, kehannonian, dankesejahteraan hidup dalam keluarga, Inasyarakat, dan negara. FU111an Allah:

175


PenyaA.-it Rohani & Rawatannya Dalam Islam

"Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang yang mengikutinya, iaitu orang yang beriman." (Surah asy-Syu'ara': 215)

F inl1lli1 Allah:

"Dan hamba Allah yang penyayang itu ialah orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati dan apabila orangjahil menyapa, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandungi keselamatan." (Surah al-Furqan: 63)

Finnan Allah:

"Dan hendaklah kamu bersikap rendah diri kepada orang yang beriman." (Surah al-Hijr: 88)

Ada sebuah riwayat menerangkan bahawa pada suatu hari terjadi . satll pertengkaran di antara Abu Dzar al-Ghifari dengan Bilal bin Rabah. Dalam pertengkaran itu, Abu Dzar tidak dapat menahan kemarahannya sehingga memanggil Bilal dengan panggilan anak hitam. Apabila hal tersebut diketahui oleh Rasulullah s.a.w., baginda bersabda kepadaAbu Dzar, "Wahai Abu Dzar, sebenarnya dalam dadamu masih ada sifat takburjahiliah." Mendengarkan sabda Rasulullah s.a.w. itu, Abu Dzar berbaring di tanah dan bersumpah tidak akan mengangkat kepalanya sehingga Bilal melangkah kaki di atas kepalanya. Demikianlah sifat tawaduk yang diajar o1eh Rasulullah s.a.w. dan diamalkan oleh pard sahabatnya. Hal ini seharusnya dijadikan panduan. tauladan, dan pengajaran oleh setiap orang mukmin.

176


Penyakit Rohani & Rawatanllya Dalam Islam

Keutamaan Mengamalkan SifatTavvaduk

a.

Diangkat darjatnya olehAllah S.W.T. Rasulullah s.a.w. bersabda:

U::-c .

"Sedekah itu tidak mengurangi 'harta dan Allah tidak menambahkan terhadap hamba yang memberi maaf melainkan kemuliaan dan seseorang yang merendahkan diri kepada Allah, melainkan Allah meninggikannya. " (H.R. Muslim)

Dalmll hadis yang lain Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Sesiapa yang merendahkan diri kepada saudaranya yang Muslim maka Allah meninggikannya dan sesiapa yang meninggikan diri terhadapnya (saudarafoluslim) maka Allah merendahkannya." (H.R. At-Tabrani)

b.

Tergolongorangyangn1ulia. Rasulullah s.a.w. bersabda: J

~

~lftJl

177


Penyokit Rohani

8;

Rmuatannya Dalam Is/om

"Sifat pemurah itu takwa, mulia itu merendahkan dirt, dan yakin itu kekayaan." (H.R. Ibnu Abid Dunya)

Kata Urwah bin ai-Ward: Tavvaduk itu satu daripada alat memancing kemuliaan dan setiap nikmat ihl didengki orang yang memilikinya selain tawaduk. c.

Dapat menyedarkan manusia tentang asal kejadiannya sama. Fil111an Allah:

"Dad setitis air mani manusia itu dijadikan-Nya, lalu diatur-Nya dengan sempurna. Kemudian dimudahkanNya bagi manusia jalan (dengan memberikan akal)." (Surah Abasa: 19-20)

d.

Dapat melahirkan rasa saling hormat-lnenghormati di antara satu sama lain.

e.

Dapat melahirkan rasa syukur kepada Allah di atas segala nikmat pemberian-Nya.

Kesimpulannya, mengmnalkan sifat tawaduk dapat menyiapkan . diri orang mukInin ke arah menyemai nilai-nilai akblak yang mulia dan berjiwa bersih serta menghargai segala pemberian Allah.

:14. Ist:iqamah

Istiqamah menunlt bahasa bererti tegak, tetap, dan lurus. Dalam istilah syarak, istiqamah berert; berdir; teguh padajalan yang benar, lurus, bcrpegang kepada akidah Islam, dan mengamalkan syariatnya dengan tekuT1 tanpa berubah.

178


Penyakit Rohani & RawataT1llya Dalam Islam

Finnan Allah:

"Sesungguhnya inilah jalan-Ku yang lurus. Oleh itu kamu turutlah jalan-Ku itu dan jangan kamu turut jalan yang lain." (Surah al-An'am: 153)

Islam Inenuntutumatnya beristiqmnah dalam setiap keadaan agm" dapat n1elnelihara tinan, akidah, dan n1enguatkan ketaatan kepada AllahS.W.T.

"Dengan demikian maka ajaldah mereka dan tetapkan pendirian sebagaimana engkau diperintahkan dan janganlah engkau turutkan kehendak hawa nafsu mereka." (Surah asy-Syura: 15)

Firman Allah:

"Sebab itu berlaku luruslah engkau sebagai:!llana yang diperintahkan dan orang yang bertaubat bersama kamu sertajanganlah melampaui batas." (Surah Hud: 112)

Rasulullah s.a.w. bersabda:

179


Penyakit RoJwni & Rawatannya Da/am IS/elm

"Katakanlah: Aku percaya kepada Allah kemudian berpendirian teguhlah (istiqamah) kamu." (H.R. Muslim)

lstiqamah di sisi ahli tasawuf dan ahE sufi adalah satu-satunya jalan yang dapat menye Iam atkan diI1 baik di dunia dan di akhirat. Justem itu, istiqamah dapat membimbing manusia agar berpegang teguh kepada ajaran aJ-Quran dan sunnah, taat menjalankan segala perintah Allah serta menjauhi segala larangan-Nya. l\1enurut ulama, istiqamah mengandungi empat perkara, iaitu: a.

Taat dalam melaksanakan perintah Allah.

b.

Mengawasi diri dalam Inenghadapi segala larangan Allah.

c,

Bersyukur dalam menerima nikmat Allah.

d.

Bersabar menghadapi dugaan hidup.

lstiqamah mencakupi tiga aspek penting dalam usaha mencapai kesempumaan iman dan ketakwaan kepada Allah, iaitu: a.

Istiqamah dengan hati membolehkan seseorang sentiasa teguh dalam memelihara iman, menjaga kesucian hat1, melnpertahankan kejujuran dan keikhlasan dalam Inelaksanakan sesuatu perkara. Firman Allah:

"Demikianlah Kami hendak tetapkan hatimu." (Surah al-Furqan: 32)

b.

Istiqamah dengan fizikal bagi memperkuat ketekunan dan kemhanan dalam melakLlkan riadah, keIja, dan peIjuangan untuk mencapai keredaan Allah S.W.T. FiT1l1an Allah:

180


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

"Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan kamu daripada gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu." (Surah al-Anfal: 11)

c.

Istiqmnah dengan lisan, iaitu sentiasa lnenjaga dan memelihara lisan atau perkataan agar berlaku jujur dan ikhlas sesuai dengan yang terlintas di dalam hati. Finnan Allah:

"Allah menetapkan orang yang beriman dengan perkataan yang tetap dalam penghidupan dunia dan akhirat." (Surah Ibrahim: 27)

Menurut Yahya bin Muaz, orang yang bcristiqamah itu n1en1punyai lima tanda, iaitu: a.

Berusaha taat kepada Allah tanpa penghubung.

b.

Melnberi nasihat kepada orang awam tanpa perasaan takut.

c.

Mengabdikan dili kepada kebenaran diseliai dengan rasa takut kepada Allah.

d.

Iv1engambil teladan daripada 1'egala yang dilihat di dunia tanpa timbul rasa syahwat.

181


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

e.

Bedikir dalam umsan akhirat tanpa lengah sam a sekali.

AI-Faqih Abul Laith mengatakan istiqamah itu clapat dicapai dengan menjaga sepuluh perkara, iait11: a.

Iv1cnjaga lisan dan membicarakan aib orang lain.

b.

Menjauhi prasangka bU11lk.

c.

1'vl enjauhi clili dan menghina orang lain.

d.

Memejamkan mata dari melihat perkara yang haram.

c.

Berkata benar dalam setiap tinclakan.

f.

I'vlenclel111a sebahagian barta padajalan Allah.

g.

Ticlak terlalu berIebihan membelanjakan hmia.

h.

Tidak mencmi ketinggian dan kebesaran untuk diri sendiri.

J.

Menjaga solat lima waktu.

J.

Teguh penclirian terhadap sunnah danjemaah.

Kelebihan Istiqamah a.

Memperoleh balasan yang besar daripada Allah, iaitu syurga. Finnan Allah:

"Sesungguhnya orang yang berkata: Tuhan kami ialah Allah, kemudian berlaku lurus (dalam amalannya), nescaya turunlah kepada mereka malaikat, (katanya): Janganlah kamu takut danjanganlah berdukacita dan bergembiralah kamu dengan syurga yang telah dijanjikan kepadamu." (Surah Fussilat: 30)

b.

Oapat mengangkat martabat manusia clan membawa manusia kc puncak kesempumaan hiclup.

182


Penyakit Rolwni & RawatallTlya Dolam Islam

c.

Dapat melindungi akal dan hati selia j iwa manusia daripada kerosakan.

d.

Tergolong dalam go]ongan orang yang taat dan patuh menjalan i peIintah agama serta menjauhi larangannya.

Kesullpulannya, dapat difahamkan bahawa istiqamah bell)(~ral1aI1 penting da1anl memperkuat akidah, i111an, dan tabva kepada Allah S.W.T. di tengah-tengahkehidupanyangpenuh dengan cabaran. Justenl itu, setiap Muslilll hendaklah sentiasa mengawasi diri dalam setiap tindakan agar tidak bertentangan dengan prinsip ajaran al-Quran clan Sunnah.

15. Menjauhi Makanan Dan Minuman Haralu SeC81-a fitTahnya, 111anusia memerlukan 111akanan dan 111ll1l1l11an untuk menlbolehkan hidup dan nlenjalani segala kegiat811 atau aktiviti, baik urusan pekeljaan atau ibadah. Makanan dan minuman lnempunyai pengaruh besar dal8111 kehidupan 111anusia kerana dapat menguatkan mental dan fizikal di sanlping bo1eh nlendatangkan mudaratjikalau digunakan secara berlebihan. Di da1alll al-Quran, Allah S.W.T. telah ll1enggariskan bahawa ll111at lllffilusia disyariatkan supaya makan dan InlllU11 benda-benda yang bersih dan ha1a1 sahaja. FU111ffil Allah:

"Wahai manusia makanlah apa-apa yang ada di bumi ini yang halallagi baik." (Surah al-Baqarah: 168)

Finl1an Allah:

183


Penyakit Rohan! &. Ratuatannya Dalam Islam

"Dan makanlah olehmu di antara apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kamu yang halal lagi baik." (Surah al-Maidah: 88)

Dari segi ilmu fikah, makan dan minum benda yang ha1a1 selia bersih ada1ah perintah Allah dan Rasul-Nya meneakllpi dua aspek utama, iaitu: a.

Dari segi zatnya, benda yang dimakan atau diminum mestilah baik, suei, dan ha1a1 serta dilarang makan dan minlm1 yang haram dan kotor.

b.

Dari segi eara memperolehnya, mestilah baik dan hala1 serta membelanjakan padaja1an yang hala1 dan diredai Allah. Finnan Allah:

"Janganlah sebahagian kamu memakan harta orang dengan cara yang batH (tanpa hak)." (Surah al-Baqarah: 188)

Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Mencad yang halal itu hukumnya wajib atas setiap Muslim." (H.R. Tabrani dad Anas)

Seeara tidak sedar atau dengan disedari, umat Islam, kini kebanyakannya ter1ibat dengan makan dan minum benda yang tjdak bersih, sllbahat dan haram. Perhatian mereka terhadap makanan dan minuman tersebut amat kurang kerana kejahilan tentang hukum halal dan haram, lemahnya iman serta tidak mengetahui akibat dan kesannya

184


Penyakit Rohani & Rawatannya Dalam Islam

kepada pembentukan nilai akhlak serta amal ibadah kepada Allah S. \VT.

Pengaruh Makanan dan Minuman Haram

a.

Mendapat azab Allah S.W.T. Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Setiap daging yang tumbuh dadpada makanan yang haram maka nerakalah tempat baginya." (H.R. al-Tirmizi dad Kaab)

b.

Tidak diterimaAllah selnbahyangnya dan ibadah yang lain. Rasulullah s.a.W. bersabda: I ~,..

uy

,..

':>

I

t.J:r~ ~ ,..

fb> "Sesiapa yang membeli pakaian dengan sepuluh dirham dan di antara sepuluh dirham itu terdapat satu dirham yang haram, maka Allah tidak akan menerima sembahyangnya selama ada barang yang haram itu padanya walaupun sedikit." (H.R. Ahmad dad Thnu Umar)

c.

Sedekah atau amalnya sia-sia dan mendapat azab. Rasulullah s.a.w. bersabda:

185


Penyakit Rohnni c"'.:. RClluatannya Dalam Islam

:::>

-

,..

~j ~) ~lo ~ ~U 0wl ~ .-

'".-

,..

-

1-

J..L..aJ d.l~

"Sesiapa yang memperoleh harta darijalan yang haram, lalu dia berikan kepada keluarganya atau disedekahkan atau dibelanjakan di jalan Allah, maka Allah mengumpulkan seluruh hartanya, kemudian Allah melemparkan bersamanya ke dalam neraka." (H.R. Abu Daud dari Qasim)

d.

Boleh mendatangkan penyakit dan membahayakan kesihatan. Rasulullah s.a.\v. bersabda:

"Perut itu semacam telaga bagi badan, urat, dan pembuluh darah serta apabila perut itu sakit, pembuluh darah itu akan membawa penyakit." (H.R. Tabrani dari Abi Hurairah)

e.

Boleh mempengaruhi seseorang melakukan maksiat atau kemungkaran. Fim1an Allah:

jk"'-;; -' //-..'" .\ :'\\~lr' --- - -'"

186


Penyakit Rohcmi & ROl.UOIOTlnyo Do/am fshun

"Hai orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala, dan tenung nasib adalah (perbuatan) keji daripada perbuatan syaitan." (Surah al-Maidah: gO)

Islam menggalakkan umatnya agar sentiasa makan dan minum benda yang halal, bersih, dan baik kerana boleh membentuk perkembangan rohani -cianjasmani yang baik.

Pengaruh Makanan dan Minuman Halal, Baik, dan Bersih a.

Dapatlnenyihatkan tubuh badan, memancarkan kecerdikan, dan 111enguatkan fizikal dan mental.

b.

Dapatn1e111bersihkanhati danjiwa, menguatkan iman dan ingatan kepadaAllah serta melahirkan rasa syukur atas nikn1at-Nya.

c.

Dapat 111elelnahkan nafsu syahwat dan tidak memandang rendah terhadap kmniaan Allah.

d.

Dapat menghindarkan did daripada penyakit rohani atau penyakit batin dalam diri seseorang.

Kesimpulannya, W11at Islam hendaklah sentiasa 111emihll makanan dan minuman yang halal, bersih, dan baik agar dapat nlembentuk kepelibadian Muslinl yang sa1ih dan beliakwa.

'~

,

I

I

i87


Penyak-it Rolwni & Rawatannya Da/mn Islam

4 1.

DOA-DOA UNTUK MEMBERSIHKAN ROHANI

Doa Pengampunan Dosa

"Ya Allah. Engkaulah Tuhanku tiada Tuhan yang disembah melainkan Engkau, Engkau telah menjadikan aku dan aku hamba-Mu. Dan sentiasalah aku dalam genggaman-Mu dan ketetapan-Mu. Tiada kesanggupanku, akuakui nikmat-Mu atasku dan aku akui dosaku maka ampunilah dosa-dosaku kerana tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa Uu melainkan Engkau. Aku berlindung did kepada-Mu dadpada kejahatan yang telah aku lakukan."

b.

189


F'cnyohr Roiwni &

Rfl1UCltClllTlya

Daleur! Islam

"Ya Allah. Aku telah menzalimi diriku dengan aniaya yang banyak lagi besar dan tiada yang mengampuni dosa melainkan Engkau, maka ampunilah aku dengan suatu ampunan yang besar dari sisi-Mu dan rahmatilah aku bahawa Engkau Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha kekal rahmat-Nya."

c.

"Ya Allah, ampunilah semua dosaku yang keeil, yang besar, yang akhirnya, yang nyata, dan yang tersembunyi. "

d.

Lf.ÂŁ :;'51j jLfJI ~ "Ya Allah, ampunilah kami, rahmatilah kami, redailah kami, terimalah daripada kami, masukkanlah karni ke dalam syurga, lepaskan kami daripada neraka, dan baikilah segala urusan kamL"

LtAT WI"

c.

--

U3-.'.J

.0-!~~ljl

"Ya Tuhan kami, karni telah beriman, rnaka arnpunilah !tarni dan rahmatilah kami dan Engkau sebaik-baik Tuhan yang merahmati."

190


Penyakil Rohnni 8, RcnuCliClIlI1!JO Da/ClTTl Isiwn

2.

Doa Mengua'tkan Iman '"

~l

3.

.W13 -"Ya Allah, bahawa aku memohon kepada-Mu iman yang kekal, petunjuk yang lurus, dan limu yang berguna."

b.

"Ya Allah, bahawa aku memohon kepada-Mu kesihatan dalam iman, iman dalam kebaikan akhlak, kelepasan yang ditakuti oleh kemenangan dan aku memohon rahmat-Mu, afiat, dan keampunan dadpada-Mu serta keredaan-Mu. "

c.

i,

1

"Ya Allah, bahawa aku memohon kepada-Mu iman yang kuat, nikmat yang tidak lenyap sebagaimana aku memohon supaya dapat menyertai Nabi kami Muhammad s.a.w. setinggi-tinggi darjat di syurga."

d.

ill.;;. --

;:;>

.~?~Ij 191


F'cnynb, Roiwni 8' R(l(cQwnnyo. Dolm71 Islam

"Ya Allah, berikanlah aku kekuatan dan keyakinan yang tidak dipengaruhi oleh kekufuran dan berikanlah aku rahmat yang dengannya aku mencapai kemuliaan di d unia dan akhira t."

Doa Memperoleh Perunjuk Allah :::>

(l,

:>'"

~

tJJ:>

rJ#lj LSjJ:J~ (y~~~j

....

:S.4l\ ~~I~ ~I .~j':1lj ~~ ':11 ~

"Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku dengan petunjuk yang benar dan bersihkanlah aku dengan takwa dan ampuni bagiku di dunia dan akhirat."

J~

b.

r+U1

.~~Ij

"Ya Allah, bahawa aku memohon kepada-Mu petunjuk, takwa, terpelihara daripada kesalahan dan kecukupan hidup. " ,

c.

c.;i ~ LJ ~~j L.>j ~lJ ~

"Ya Tuhan kami, berilah kami rahmat yang besar di sisi-Mu dan persiapkanlah petunjuk untuk kami tcrhadap urusan kamL"

192


Penyakit Rohani 8:. ROUIOtWlIl!lO Dnlorn J.<.;/cWi

d.

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan hati-hati kami setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami dan berilah kami rahmatMu dan sesungguhnya Engkau Tuhan yang amat banyak pemberianNya."

4.

Doa Agar Sentiasa Bersyukur Kepada Allah

"Ya Allah, tolonglah aku untuk menyebut-Mu, mensyukuri-Mu lahir dan batin dan untuk kebaikan ibadat kepada-Mu."

b.

c~d

u-;JI

~~9~, ~f 31 G-;.l~31

Yj

SW;yS ~w ~1 51j ~.illj ~j ~

<:.~UJI ~S4 r) d;.o>~ ~~Ij "Tuhanku, berilah kepadaku kesanggupan mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau curahkan atasku dan at as kedua-dua ibu bapaku dan mengamalkan pekerjaan salih yang Engkau redai dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang salih."

c.

193


UYa Allah , apa yang nyata menj adi rahm at bagik u atau bagi scsia pa darip ada makh luk-M u, itula h darip ada hadra tMu sesua tu yang Maha Esa tanpa seku tu maka dari-M u segal a pujik u dan bagi- Mu segal a rasa syuku r."

d.

<'Ya Allah . bagi- Mu segal a puja dan puji sebag ai tanda bersy ukur dan bagi- Mu segal a kebaj ikan sebag ai tanda kurni a-Mu ."

s.

Doa Moh on Per lind ung an Dar ipad a Akh lak Bur uk

a.

"Ya Allah , bahaw a aku berli ndun g denga n-Mu darip ada kebi ngun gan hati dan kegu ndah an dan aku berli ndun g deng an-M u darip ada kelem ahan dan kema lasan dan aku berli ndun g deng an-M u darip ada sifat pena kut dan kikir dan aku berli ndun g deng anMu darip ada tekan an hutan g dan kega nasan musu h."

b.

"Ya Allah , bahaw a aku berlin dung denga n-Mu darip ada am alan- am alan mung kar, darip ada akhla k yang buruk , darip ada hawa nafsu , dan segal a rupa peny akit."

194


Penyakit Rohoni 8', RO!!'OlCll1l1!1(l D%m is/om

"Ya Allah, tunjukilah aku dengan sebaik-baik perangai, tidak ada yang dapat menunjuk kepada sebaik-baiknya melainkan 'Engkau." ~

d,

51

,..).

~

~ d:~j.Llj J

::>

~

..,..).

#.1 ~ ~~j.L1

.,...~

J

~

=>....

~,

r)l r-J-Ul vJ

~

.,

,,)

8111 ~::.:.! ~ d:~j.Llj ~I J~51 ~l 5jl ...... /

::>

/

./.J.fI ~I.h: ~j "Ya Allah, bahawa aku berlindung dengan-Mu daripada sifat penakut dan aku berlindung dengan-Mu dadpada dikembalikan seburuk-buruk umur serta aku berlindung dengan-Mu dadpada fitnah dan azab kubur."

6.

Doa Un'tuk Membersihkan Hati dan Jiw-a

"Ya Allah, sucikanlah hatiku daripada nifak, amalanku dadpada riyak, lidahku daripada dusta, mataku daripada khianat kerana sesungguhnya Engkaulah yang mengetahui segala khianat mata dan segala waswas atau segala yang d'~sembunyikan olch dada manusia."

195


,

~

~~ rs~~;1 r~f.Jf

b.

"Ya Allah, kayakanlab aku dengan ilmu, hiasilab diriku dengan ketenangan Jiwa dan muliakanlah diriku dengun takwa dan elokkanlah diriku dengan ufiat."

~

c.

0-A ?

,

::>

~

~l

"Ya Allah, berilah kepada jiwa yang takwa dan sucikanlah ia, Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, Engkaulah penolong dan pelindungnya. "

7路

Doa Un1:uk Menghilangkan Keresahan

a.

rs;4>5 li

r>J5

.-

~i

.~I'-~.-~.-.J "Ya Allah, Penghapus kerunsingan, Penghilang kedukaan, Penyahut seruan yang derita, Pengasih di dunia dan akhirat dan Penyayang di kedua-dua tempat itu, Engkaulab ynng mengasibiku maka kurniakanlah rahmat kepadaku yang boleh menjadikan aku terkaya dnripada rahmat orang lain."

196


Penyakir Rohan!

~

b.

~'\"

ROIOCl[rlT111Yu DCliwll l:,/(un

*

~

J

~

~

~

,

r)l ~I

~5Sj ~~I ~ Y5 ~~~I . ~ \j..l~ I ~ l.&.ÂŁj ~ l. b ~t I ~ ~j

;

t ~ !~, I!

"Ya Allah, bahawa aku berlindung dengan-Mu Tuhanku daripada tekanan bencana, menderita kecelakaan, dan daripada nasib yang buruk."

c.

"Ya Allah, bahawa aku berlin dung dengan-Mu daripada kelemahan dan kemalasan, ketakutan dan keresahan serta dadpada seksa kubur."

8.

Doa Agar Dijauhi Siiat Niiak, Kuiur, dan Fasiq .-

Jl~'

a.

.J)G:~I

"Ya Allah, bahawa aku berlindung kepada-11u daripada pertengkaran, nifak, dan akhlak buruk."

b.

"Ya Allah, bahawa aku meTUohon kepada-Mu dengan zatMu yang Maha Mulia dan urusan-Mu yang bcsar

197


agar Engkau melindungi aku dadpada ncraka, kufur dan papa."

...

r+U1

c.

...

LJ-" Y

rJUI

u..=JI ..

I'

.-.~~I.tl C1: . . . . Y

~j ~Il;: :r:~ ~l.1J~ "Ya Allah, kasihkanlah kami iman dan hiasilah dalam hati kami iman dan bencikanlah kami kepada kekafiran, kefasikan, dan kederhakaan. Jadikanlah kami daripada orang yang mendapat petunjuk. Ya Allah wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, hubungilah kami dengan orang yang salih dalam keadaan tidak hina, dan terfitrah."

9.

Doa Agar Dijauhi Daripada Maksiat ... ...

Jl r+U1

a.

.I~f

4;11

"Ya Allah, bahawa aku bertaubat kepada-Mu dadpada segala maksiat, aku tidak akan kembali lagi kepadanya sclama-Iamanya."

b.

198


Pen!Jokit RolwTli 6', Rallmlaflllya

J)rliw71 Islom

"Ya Allah, rahmatilah aku agar dapat mcninggalkan segaia maksiat selama Engkau masih mcnghidupkan aku dan rahmatilah aku daripada mcngcrjakan sesuatu yang tidak berguna bagiku dan rczekikanlah aku kebaikan pandangan pada sesuatu yang Engkau redai."

c.

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ketakutan yang mendinding aku daripada maksiat sehingga aku mengerjakan kerana taat kepada-Mu, suatu amal yang berhak aku menerima lantaran ama! itu keredaan-Mu dan sehingga aku berlaku jujur dalam bertaubat kerana takut kepada-Mu dan sehingga aku beriaku ikh!as kepada-Mu kerana malu kepada-Mu dan sehingga aku bertawakal kepada-Mu dalam segala urusan dan sehingga aku .membaiki sangkaanku kepada-Mu. Maha Suci Tuhan yang menjadikan cahaya."

10.

Doa Mencapai Keselamatan Di Dunia dan Di Akhirat:

3.

199


"Ya Allah, jndikanlah semua urusan kami berakhir dcngan baik dan sclamatkanlah karoi daripada mcncrima malu di dunia dan mendapat azab di akhirat. n

b.

UYa Allah, aku mcmohon kepada-Mu keafiatan dan kcscmbuhan di dunia dan akhirat. n

c.

"Ya Allah, Engkaulah Penolong kami, maka ampunilah kami dan rahmatilah kami dan Engkaulah sebaik-baik yang mcmberi rahmat dan catatkanlah untuk karoi kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat bahawa kami akan kembali kepada-Mu."

d.

..A:.'*>

~

~

"Ya Allah, kurniakanlah kami kebaikan di dunia dan kcbaikan di akhirat dan lindungilah karoi darlpada az.nb nerakn.1"I

200


PCl1yakit Rohan; 8-

R01J'OtOllll.1!O

Dolwn

JsiOTn

BIBLIOGRAFI 1.

AI-f-fawa Li/ahzibin Nz{jils, Sycikh Ahmad lbnu Athaillah.

2.

AI-Jami 'us Shahih, Imam Bukhari-Iman rvlusjim.

3,

AI-Kabir, Syamsuddin al-Zahabi,

4.

Du,.,-afw7 Nasihin, Usman al-Khaibmvi.

5.

fialalliaram Dahlll1 Islam, Sycikh YusufQardhawi.

6.

fhya' UlumiddiJ7, Imam al-Ghazali.

7.

KUl1ci Alemahami llmu Tasawz4", Dr. Mustafa Zahri.

8.

Nasi/wI Agama Dan Hfasiaf fman, Imam Habib Abdullah

Haddad. 9.

Pedoman Zikir Dan Doa, Prof. Dr. T.M. Hasbi al-Shiddiqi.

] O.

Tasawuf lIloden, Prof. Dr. J-Iamka.

11.

TaJ'lir Quran Karim, Prof. Dr. H. Mahmud Yunus.

201


Penyakit Rohani & Rawatannya  

Mengenalpasti penyakit-penyakit penyakit rohani dan kaedah rawatannya

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you