Page 1

% " % $ " # " !

% ' ' &

u Jez , ben

G

l od

ief

en, b b he

n nse e m

heb f e i l

ol sv

gen


nieu w INLEIDING MISSIE VISIE STRATEGIE WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN? HOE WERKT HET? KWALITEIT VERGOEDING

!"#"$%"%&''% God liefhebben, mensen liefhebben, Jezus volgen


Veel gemeenten kampen met een tekort aan goed geschoolde werkers. Dit heeft deels te maken met het aanbod van werkers, maar ook heel praktisch met het gebrek aan geld. Daarnaast hebben gemeenten die wel een betaalde werker hebben (bijv. een voorganger) behoefte aan uitbreidingen in die deelgebieden waar de vaste werker minder kwaliteiten heeft. De stap naar opnieuw een extra werker is dan vaak een te grote stap. Tegendedraad is een beweging die wil voorzien in deze behoefte. Hoewel de bestuursvorm die van een stichting is, gedraagt Tegendedraad zich als een netwerk van werkers en ideeĂŤn om gemeenten en individuele christenen te ondersteunen en op te bouwen.

We zijn gloednieuw, dus we stellen ons graag even aan je voor. Weet je gelijk hoe we denken en wat je van ons kunt verwachten. INLEIDING


“En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal. Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben. Toen zeide Hij tot zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst”.

De missie van Tegendedraad wordt verwoord in Matteüs 9 vers 35-38

MISSIE


Op deze wijze wil tegendedraad door haar werkers allereerst de kerk dienen. De kerk is de werkplaats om Het “gaan� van Jezus langs alle volgelingen te laten groeien door dorpen en steden motiveert ons om op een actieve wijze handen en voeten onderwijs, bemoediging en coaching. De kerk is geen eindpunt, maar een te geven aan onze missie. Niet een remise waar mensen bij elkaar komen afwachtende houding staat daarbij om te leren en te leven om van daaruit centraal maar een energieke, vruchtbaar te zijn buiten de enthousiaste houding die kenmerkend gemeenschapsstructuren van de kerk. is voor de Here Jezus zelf. Veel christenen weten echter niet precies wat het betekent om als Onderwijs christen te leven. Tegendedraad wil hen helpen om op een structurele en Jezus onderwees in de synagogen en creatieve manier te ontdekken hoe verkondigde het evangelie van het geweldig het is om te leren leven naar Koninkrijk ondersteund door de de maatstaven van het Koninkrijk van tekenen van dat Koninkrijk. God.

Gaan

Deze tekst levert ons zes taakgebieden op waaruit wij ons geroepen weten om het uiteindelijke doel; meer werkers om de oogst binnen te halen, te behalen. MISSIE


Ontferming

Leiden

Jezus raakte met ontferming bewogen Herderschap is in de kerk toen Hij naar de mensen keek omdat noodzakelijk om mensen te helpen zij voortgejaagd en afgemat waren. groeien naar het beeld van Christus. Dat geeft een goede parallel met onze Net als Christus zelf is dat een dienend tijd. Mensen zijn drukker dan ooit, leiderschap waarbij de ontwikkeling krijgen dagelijks erg veel informatie te van het individu centraal staat tot verwerken en hebben grote moeite om opbouw en versterking van het geheel. middenin het tumult van onze cultuur Tegendedraad maakt zich sterk voor de rust te vinden om een geestelijk dienende leiders die vanuit de relatie leven op te bouwen. Tegendedraad met Christus willen werken. richt zich op de ontwikkeling van het persoonlijke geloofsleven boven de ontwikkeling van de geloofskennis, hoewel het ĂŠĂŠn het ander niet uitsluit.

MISSIE


Oogsten Jezus constateert dat de oogst groot is maar de arbeiders weinig. In onze postmoderne cultuur is de mens erg spiritueel en op zoek naar een geestelijk thuis. Men heeft de kerk vaak afgeschreven maar houdt de deur naar Jezus open. Dit biedt enorme kansen. In plaats van dat de werkers zichzelf en hun kwaliteiten beperken tot één locale gemeente, kunnen zij hun vaardigheden breder inzetten zonder het veel drukker te krijgen. Veel werkers zijn part-time in dienst van een gemeente maar zouden heel goed inzetbaar kunnen zijn in diverse andere gemeenten.

Bidden Het is opvallend dat Jezus helder maakt dat zijn volgelingen niet in de eerste plaats harder of efficiënter moeten gaan werken, maar dat zij moeten bidden tot de Heer van de oogst om meer werkers. Alle activiteit binnen Tegendedraad komt voort uit gebed en het zijn in de aanwezigheid van God. Deze gebedshouding is de grondslag van al ons werken.

MISSIE


Deze visie betekent: inclusiviteit. Tegendedraad wil heel de kerk erbij betrekken. Iedere kerk kan een beroep op ons doen!

God liefhebben, mensen liefhebben, Jezus volgen!

VISIE


1

HET LEVEREN VAN WERKERS

2 Om haar missie concreet in te vullen richt Tegendedraad zich op vier verschillende werkvelden:

ALTERNATIVE SEMINARY

3 4

DIGITAAL UITGEVEN VAN BOEKEN

GEMEENTESTICHTING MOGELIJK MAKEN STRATEGIE


Voorgangers:

Deze groep werkers kunnen worden ingezet in kerken om algemene of deeltaken te verrichten die horen bij het voorgangersambt. Ook kunnen werkers ingezet worden voor bijzondere taken zoals: jeugdwerk, kringenwerk, beleid enzovoorts.

Muzikanten:

Deze groep werkers kunnen worden ingezet in kerken om tijdens erediensten (in brede zin) de gemeente in lofprijs en aanbidding voor te gaan en/of bestaande teams te trainen.

Overigen:

Deze categorie bestaat uit groepen of individuen die gaven en talenten hebben op de meest uiteenlopende terreinen. Als voorbeeld noemen we: grafische mensen, bestuurders, leerkrachten, IT mensen enzovoorts.

Tegendedraad ontsluit een netwerk van werkers die hun expertise graag breder willen inzetten. WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?


Professionele werkers geven aan wanneer zij beschikbaar zijn waardoor Tegendedraad hen kan voorstellen aan de kerk. In de voorbereiding van het inzetten van een werker, werken Stichting Tegendedraad, de oudstenraad van de kerk en de coรถrdinator vanuit Tegendedraad nauw samen. De inzet van een werker is een impuls voor langere termijn. Hij/zij komt dus niet "even vertellen" hoe het moet om weer te vertrekken maar neemt voluit deel aan het kerkelijk leven als werker.

Kerken doen een voorstel voor een project waarmee men geholpen kan/wil worden. HOE WERKT HET?


Voor het inzetten van onze werkers is professionele aansturing en begeleiding nodig. Daarom beschikt Tegendedraad over mensen die de kennis en ervaring hebben die nodig is voor het begeleiden van werkers binnen de context van de kerkelijke gemeente. De kwaliteit van onze werkers is hoog. Als we voor de Koning en Zijn Koninkrijk willen werken dan is alleen onze allerbeste inzet goed genoeg.

Tegendedraad zet structureel beschikbare werkers in, allen goed opgeleid en getalenteerd voor hun vakgebied. KWALITEIT


Het gaat ons niet om geld. Echt niet. Geld is een boeiend ruilmiddel maar in veel gevallen is geld een stinkende bron van macht en afgunst geworden. Daar gaan we dus niet aan mee doen. Het vergoedingssysteem van Tegendedraad is natuurlijk hartstikke tegendraads. Dat kan natuurlijk niet anders! Je zult er even aan moeten wennen, maar met een beetje lef lukt het om los te komen van de geldende waarden en normen als het gaat om geld verdienen. Op de volgende pagina leggen we kort uit hoe we willen werken.

"Als je denkt dat het om geld gaat, moet je zeker niet op deze manier gaan werken" VERGOEDING


Betalen...via de Koninklijke weg

Helder én duidelijk in vier handige stappen

1

WE MAKEN GÉÉN OFFERTE

2

WE STUREN GÉÉN FACTUUR

3

U BEREKENT ONZE TOEGEVOEGDE WAARDE...

4

...EN VERGOEDT ONS WAT WE WAARD ZIJN

VERGOEDING


% " % $ " # " !

% ' ' &

u Jez , ben

en ens

G

l od

ief

b heb

m en,

ol sv

gen

heb f e i l

D DE

.N AD

RA

D N AA GE R E D T E W. ND W E W G TE 8 @ O 213 1 INF 1 7 230 ✆

L

.NL

Tegen de draad  
Tegen de draad  

De folder van Tegen de Draad

Advertisement