Page 1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υφιστάμενο καθεστώς-Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Γ. ΤΣΙΑΜΠΑΟΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ: Η Συμβολή της Τεχνικής Γεωλογίας στις σύγχρονες απαιτήσεις των αναπτυξιακών έργων


Τεχνική Προδιαγραφή (Οδηγία 93/37/ΕΟΚ) •

Κείμενο με γενικές αρχές και κανόνες

Καθορίζει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ¾ εργασίας ¾ υλικού ¾ προϊόντος ή ¾ προμήθειας ειδών

⇒ να ανταποκρίνονται στη χρήση για την οποία προορίζονται (επίπεδα ποιότητας ή απόδοσης, ασφάλεια, κτλ.) •

Περιλαμβάνει επίσης: ¾ κανόνες σχεδιασμού και υπολογισμού του έργου ¾ όρους δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής καθώς και ¾ κατασκευαστικές τεχνικές ή μεθόδους


Ralph Peck (1997): «Η φύση δεν ακολούθησε κάποια πρότυπα (standards) όταν δημιουργούσε τους βραχώδεις και εδαφικούς γεωλογικούς σχηματισμούς. Ένα ‘ελάττωμα’ ή μια ιδιαιτερότητα των σχηματισμών αυτών, που μπορεί να διαφύγουν της προσοχής, είναι δυνατόν να αποδειχθούν μοιραία για ένα έργο… …η κρίση, βασισμένη στην εμπειρία, αποτελεί βασικό παράγοντα για τη Γεωτεχνική και αυτή δεν μπορεί ποτέ να τυποποιηθεί (standardised)».


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΕΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, 1983-86) 1. Τεχνικές προδιαγραφές δειγματοληπτικών γεωτρήσεων ξηράς για γεωτεχνικές έρευνες (Ε101-83) ΦΕΚ 363/24-61983/Β Τεύχος 2. Προδιαγραφές επιτόπου δοκιμών Βραχομηχανικής (Ε10284) και εργαστηριακών δοκιμών Βραχομηχανικής (Ε10384) ΦΕΚ 70/8-2-1985/Β Τεύχος 3. Τεχνικές προδιαγραφές Γεωλογικών εργασιών στα πλαίσια μελετών Τεχνικών έργων (Ε104-85) ΦΕΚ 29/112-1986/Β Τεύχος 4. Προδιαγραφές εργαστηριακών δοκιμών Εδαφομηχανικής (Ε105-86) ΦΕΚ 955/31-12-1986/Β Τεύχος 5. Προδιαγραφές επιτόπου δοκιμών Εδαφομηχανικής (Ε106-86) ΦΕΚ 955/31-12-1986/Β Τεύχος • Σύνταξη και των αντίστοιχων Τιμολογίων


Τεχνικές Προδιαγραφές Γεωλογικών Εργασιών στα πλαίσια Μελετών Τεχνικών Έργων (1985) ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ • Στάδια μελέτης • Εργασίες υπαίθρου • Εργασίες γραφείου και εργαστηρίου • Σύνταξη της μελέτης • Προγραμματισμός γεωερευνών • Επίβλεψη – αξιολόγηση των γεωερευνών ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ • Έργα οδοποιίας • Έργα σιδηροδρομικών γραμμών • Αεροδρόμια • Θαλάσσια έργα • Φράγματα


Κατάρτιση Προσωρινών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ) Δημοσίων Έργων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ - ACTION PLAN – 2η ΟΔΕ (ΥΠΕΧΩΔΕ-ΥΠΕΣΔΔΑ/2002)

• Σύνταξη 440 κωδικοποιημένων τίτλων Τεχνικών Προδιαγραφών για όλα τα αντικείμενα του κατασκευαστικού τομέα (www.iok.gr): ¾ Κτιριακά Έργα ¾ Αποκαταστάσεις βλαβών από σεισμούς ¾ Έργα Οδοποιίας ¾ Χωματουργικά ¾ Έργα Αεροδρομίων ¾ Σιδηροδρομικά ¾ Λιμενικά - Θαλάσσια ¾ Έργα Πρασίνου ¾ Υδραυλικά ( + Υδρογεωτρήσεις)


¾ Γεωτεχνικά έργα ™ Βαθιές θεμελιώσεις ™ Αντιστηρίξεις ™ Βελτίωση εδαφών (Οι αντίστοιχες ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές –ΕΝ- έχουν καταλλήλως επεξεργαστεί και προσαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα)

¾ Σήραγγες ™ Διάνοιξη – συμβατική ή με μηχανικά μέσα ™ ™ ™ ™ ™

Μέτρα υποστήριξης Μόνιμη επένδυση Στεγάνωση Τσιμεντενέσεις Όργανα παρακολούθησης

¾ Φράγματα ™ Χωμάτινα – Λιθόρριπτα ™ Με ανάντη πλάκα σκυροδέματος ™ Όργανα μετρήσεων και παρακολούθησης


Οι ΠΕΤΕΠ περιλαμβάνουν: • • • • •

Περιγραφή μεθόδων εκτέλεσης Κριτήρια αποδοχής ενσωματούμενων υλικών Απαιτήσεις για την παραλαβή της εργασίας Διαδικασίες ελέγχου ποιότητας Όρους και απαιτήσεις υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος • Τρόπο επιμέτρησης και πληρωμής (για τη σύνταξη σύγχρονων τιμολογίων) 9 Είναι κείμενα με αναφορές στα ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ) ή αν δεν υπάρχουν, στα διεθνή (ISO), Αμερικανικά (ASTM) ή άλλων ευρωπαϊκών χωρών (κυρίως DIN) 9 Συνιστούν σημαντική αναβάθμιση των υπαρχουσών προδιαγραφών και τεχνικών συγγραφών υποχρεώσεων (ΤΣΥ) για τα δημόσια έργα


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ CEN/TC 341 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (CEN – Comité Européenne de Normalisation) • Σύσταση της Επιτροπής CEN/TC 341, με απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου της CEN (2000), με γραμματεία του Γερμανικού οργανισμού τυποποίησης (DIN) • Σκοπός: Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών για: «Γεωτεχνική Διερεύνηση και Εκτέλεση Δοκιμών Geotechnical Investigation and Testing» • Προβλεπόμενος χρόνος περαίωσης: Ιούλιος 2006


• Αντικείμενα: ¾ Προσδιορισμός και ταξινόμηση των εδαφικών και βραχωδών σχηματισμών (EN-ISO14688-1, EN-ISO14688-2, EN-ISO14688-2 ) ¾ Ηλεκτρονική διαχείριση δεδομένων για τους παραπάνω σχηματισμούς (σύμφωνα με ISO – υπό επεξεργασία) ¾ Δειγματοληψία (αρχές, κριτήρια πιστοποίησης και συμμόρφωσης των εταιρειών και του προσωπικού εκτέλεσης των γεωτρήσεων υπό επεξεργασία) ¾ Επιτόπου δοκιμές (κυρίως για εδάφη – SPT, CPT, πρεσσιομετρήσεις κτλ. – η πλειονότητα υπό επεξεργασία) ¾ Δοκιμές γεωτεχνικών κατασκευών – έργων (φορτίσεις πασσάλων, δοκιμές αγκυρίων, δοκιμές ενισχυμένης γης κτλ. - υπό επεξεργασία) ¾ Εργαστηριακές δοκιμές (έχουν ήδη δημοσιευθεί ως τεχνικές προδιαγραφές της CEN, EN-ISO 17892-1 έως -12)


ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 7 • ΕΝ 1997-1: Γεωτεχνικός σχεδιασμός – Μέρος 1ο: Γενικοί Κανόνες – Μέρος 2ο: Διερεύνηση Υπεδάφους και εκτέλεση δοκιμών ¾ Ενιαίος τρόπος διερεύνησης του υπεδάφους , εκτέλεσης δοκιμών, μελέτης και παρακολούθησης των Γεωτεχνικών Έργων (θεμελιώσεις, επιχώματα, εκσκαφές, βελτιώσεις εδάφους, αγκυρώσεις κτλ.) για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γενικές αρχές και οδηγίες, όχι συγκεκριμένες μεθόδους υπολογισμών ¾ Εθνικά κείμενα προσαρμογής


Ποιά η προοπτική για τον Τεχνικό Γεωλόγο μέσα στο νέο πλαίσιο; • Επιτροπή Γεωλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C.G.E.U.) • Ομοσπονδία Ευρωπαίων Γεωλόγων (E.F.G.) ΠΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

¾ ¾ ¾ ¾

Γεωλόγος (Geologist) Τεχνικός Γεωλόγος (Engineering Geologist) Γεωλόγος Μηχανικός (Geological Engineer) Γεωτεχνικός Μηχανικός (Geotechnical Engineer)

• Όχι μόνο δικαιώματα, αλλά και υποχρεώσεις (ενόψει της κατάργησης των κατηγοριών των μελετητικών πτυχίων; ; ;) 9 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 9 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 9 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΕΩΛΟΓΟΥ


ΤΣΙΑΜΠΑΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Υφιστάμενο καθεστώς-Ευρωπαϊκό πλαίσιο Γ. ΤΣΙΑΜΠΑΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ:Η Συμβολή της Τεχνικής Γεωλογίας στις σύγχρονες απαιτήσεις των αναπτυξιακών έργων...

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you