{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ΢Η ΣΩΝ ΜΓΣΑΛΛΓΙΩΝ ΚΑ΢΢ΑΝΔΡΑ΢ ΣΗ΢ Α.Γ. ΓΛΛΗΝΙΚΟ΢ ΥΡΤ΢Ο΢

Δεμ. Απμζημιίδεξ - Γεςιόγμξ Α.Π.Θ. – ΓΤΡΩΣΓΥΝΙΚΑ Γ.Π.Γ. Δεμ. Μπάιιαξ - Γεςιόγμξ, MSc Γεςθοζηθόξ Α.Π.Θ. – ΓΤΡΩΣΓΥΝΙΚΑ Γ.Π.Γ.


΢θμπόξ Η πενηβαιιμκηηθή παναθμιμύζεζε ηςκ μεηαιιείςκ Καζζάκδναξ ηεξ Γιιεκηθόξ Υνοζόξ Α.Γ. γίκεηαη από εηδηθεομέκμ πνμζςπηθό ηεξ ΓΤΡΩΣΓΥΝΙΚΑ Γ.Π.Γ ζε ζοκενγαζία με όιεξ ηηξ εμπιεθόμεκεξ εηαηνείεξ θαη ηα ζηειέπε ημοξ πμο δναζηενημπμημύκηαη ζημ ένγμ. Ο ζθμπόξ ηεξ είκαη: • Ο έιεγπμξ ζομμόνθςζεξ ηεξ ιεηημονγίαξ ηςκ ΜΓ΢ με ημοξ πενηβαιιμκηηθμύξ όνμοξ θαη ημοξ ηζπύμκηεξ θακμκηζμμύξ, ζύμθςκα πάκηα θαη με ηηξ ΚΤΑ 45129/99 θαη ΚΤΑ 143088/05.

Η απμηίμεζε ηςκ δοκεηηθώκ πενηβαιιμκηηθώκ επηπηώζεςκ από ηεκ ηνέπμοζα μεηαιιεοηηθή δναζηενηόηεηα, ώζηε κα παίνκμκηαη άμεζα ηα απαναίηεηα μέηνα γηα ηεκ απμθογή ανκεηηθώκ επηπηώζεςκ ζημ πενηβάιιμκ.


• Η αλημιόγεζε ηεξ απμηειεζμαηηθόηεηαξ ηςκ ιεηημονγηθώκ πανεμβάζεςκ ηςκ εγθαηαζηάζεςκ ζηε βειηίςζε ηςκ πενηβαιιμκηηθώκ παναμέηνςκ. •

Η πιήνεξ θαη ζοκεπήξ θαηαγναθή ηεξ οθηζηάμεκεξ θαηάζηαζεξ ημο πενηβάιιμκημξ, ζημηπεία ηα μπμία αλημπμημύκηαη ζηεκ μνημζέηεζε ηςκ θονημηένςκ πεγώκ επηβάνοκζεξ θαη θαη’ επέθηαζε ζημκ μνζμιμγηθό ζπεδηαζμό ηεξ μνηζηηθήξ απμθαηάζηαζήξ ημοξ.


Πανάμεηνμη παναθμιμύζεζεξ ζηηξ ΜΓ΢ 1. Κιίμα 2. Γπηθακεηαθά κενά 3. Τπόγεηα κενά 4. Πόζημα κενά 5. Θαιάζζημ πενηβάιιμκ 6. Αημμζθαηνηθό πενηβάιιμκ 7. Τγνά απόβιεηα 8. Γπηθακεηαθέξ απμννμέξ 9. Αένηεξ εθπμμπέξ 10. ΢ηενεά θαηάιμηπα 11. Θόνοβμξ 12. Δμκήζεηξ 13. Μηθνμμεηαθηκήζεηξ 14. Γοζηάζεηα πνακώκ


Μεηεςνμιμγηθά δεδμμέκα – ζοκεπήξ θαηαγναθή 5 μεηεςνμιμγηθμί ζηαζμμί:

1. 2. 3. 4. 5.

΢ηναηώκη (Αζηενμζθμπείμ) Μάκηεμ Λάθθμξ – ΢εβαιηέ Οιομπηάδα Κεπμονίζηνα ΢θμονηέξ


Γπηθακεηαθά κενά – πενημδηθέξ μεηνήζεηξ 22 ζέζεηξ δεηγμαημιερίαξ ζηα νέμαηα ηεξ πενημπήξ Πανάμεηνμη: •pH •Αγςγημόηεηα •Δοκαμηθό μλεηδμακαγςγήξ •Θενμμθναζία •Οιηθά ζηενεά •Δηαιομέκα ζηενεά •΢ογθέκηνςζε μεηάιιςκ •΢ογθέκηνςζε ζεηηθώκ •Πανμπή


Τπόγεηα κενά – πενημδηθέξ μεηνήζεηξ 29 ζέζεηξ δεηγμαημιερίαξ ζε γεςηνήζεηξ, ζηεκ εονύηενε πενημπή. Πανάμεηνμη: •pH •Αγςγημόηεηα •Δοκαμηθό μλεηδμακαγςγήξ •Θενμμθναζία •Οιηθά ζηενεά •Δηαιομμέκα ζηενεά •΢ογθέκηνςζε μεηάιιςκ •΢ογθέκηνςζε ζεησθώκ •΢ηάζμε


Τπόγεηα κενά – ζοκεπήξ θαηαγναθή 4 ζέζεηξ παναθμιμύζεζεξ ζε γεςηνήζεηξ ζηεκ πενημπή ΢ηναημκίθεξ. Πανάμεηνμη: •pH •Αγςγημόηεηα •Θενμμθναζία •΢ηάζμε


Πόζημα κενά – πενημδηθέξ μεηνήζεηξ 12 ζέζεηξ δεηγμαημιερίαξ ζε οδνεοηηθέξ γεςηνήζεηξ θαη δελαμεκέξ. Πανάμεηνμη: •pH •Αγςγημόηεηα •Δοκαμηθό μλεηδμακαγςγήξ •Θενμμθναζία •Οιηθά ζηενεά •Δηαιομέκα ζηενεά •΢ογθέκηνςζε μεηάιιςκ •΢ογθέκηνςζε ζεηηθώκ


Θαιάζζημ πενηβάιιμκ – πενημδηθέξ μεηνήζεηξ

19 ζηαζμμί μέηνεζεξ ζηεκ ζάιαζζα – 34 δείγμαηα. Παράμετροι: DO, BOD5, COD, αηςνμύμεκα ζςμαηίδηα, pH, Αιαηόηεηα, αγςγημόηεηα, ζενμμθναζία, H2S, NH4, NO3, μνοθηά έιαηα, πνώμα, δηαθάκεηα, πηζζώδε θαηάιμηπα, επηπιέμκηα οιηθά, μιηθά θαη θμπνακώδε θμιμβαθηενημεηδή, Κοακημύπα, μέηαιια.


Αημμζθαηνηθό πενηβάιιμκ – ζοκεπήξ θαηαγναθή 3 ζηαζμμί μέηνεζεξ Παράμετροι: •΢ογθέκηνςζε ζθόκεξ Α΢10 •΢ογθέκηνςζε μεηάιιςκ


Αημμζθαηνηθό πενηβάιιμκ – ζοκεπήξ θαηαγναθή

Ζύγηζε θαζαξνύ θίιηξνπ – κάδα

24σξε δεηγκαηνιεςία - όγθνο

Ζύγηζε εθηεζεηκέλνπ θίιηξνπ - κάδα

Μάδα ζθόλεο / όγθν Σσγκενηρώζεις Pb 0,6

100

0,5

80 Σπθθέληξσζε (κgr/m 3)

Σπγθέληξσζε (κgr/m 3)

90

70 60 50 40 30

0,4

0,3

0,2

20 0,1

10 0 01/01/10

20/02/10

11/04/10

31/05/10

20/07/10

08/09/10

28/10/10

17/12/10

0,0 01/01/10

10/02/10

22/03/10

01/05/10

Ηκεξνκελία Ξελώλαο

Ξπινπξγείν

Ταηλία

10/06/10

20/07/10

29/08/10

08/10/10

Ηκεξνκελία

Όξην εκεξήζην

Όξην εηήζην

Ξελώλαο

Ξπινπξγείν

Ταηλία

Εηήζην όξην

17/11/10

27/12/10

Χεκηθή αλάιπζε - θίιηξνπ

Ημερήζιες ζσγκενηρώζεις ΑΣ10


Τγνά απόβιεηα – πενημδηθέξ μεηνήζεηξ Θέζεηξ παναθμιμύζεζεξ: 1. είζμδμξ μμκάδαξ επελενγαζίαξ κενώκ 2. ηειηθή απμννμή ζηε ζάιαζζα Πανάμεηνμη: •pH •Αγςγημόηεηα •Δοκαμηθό RedOx •Οιηθά ζηενεά •Δηαιομέκα ζηενεά •΢ογθέκηνςζε μεηάιιςκ •΢ογθέκηνςζε ζεησθώκ •Πανμπή

1. Νενά πνηκ

2. Νενά μεηά


Τγνά απόβιεηα – ζοκεπήξ θαηαγναθή Θέζεηξ παναθμιμύζεζεξ: 1. είζμδμξ μμκάδαξ επελενγαζίαξ κενώκ 2. ηειηθή απμννμή ζηε ζάιαζζα Πανάμεηνμη: •pH •Αγςγημόηεηα •Αηςνμύμεκα ζηενεά •Πανμπή Αοηόμαηε εκεμένςζε ζημ θέκηνμ ειέγπμο ημο πιοκηενίμο γηα ζοκεπή παναθμιμύζεζε ζε πναγμαηηθό πνόκμ


Οη ζογθεκηνώζεηξ όιςκ ηςκ θύνηςκ νοπακηώκ, πενηιαμβακμμέκςκ μεηαλύ άιιςκ ημο μιηθμύ ζηδήνμο θαη ηςκ δηαιειομέκςκ ρεοδανγύνμο, μαγγακίμο θαη μμιύβδμο, βαίκμοκ μεημύμεκεξ


Η βειηίςζε ηςκ πμημηηθώκ παναθηενηζηηθώκ είκαη άμεζε θαη ακαμεκόμεκε απόνηα ηεξ ζοκέπηζεξ ηεξ ιηζμγόμςζεξ ζημ ελμθιεμέκμ μεηαιιείμ ημο Μάκηεμ Λάθθμο, θαζώξ θαη ζηε ιηζμγόμςζε ηςκ θεκώκ πμο δεμημονγμύκηαη ζημ μεηαιιείμ Μαύνςκ Πεηνώκ θαηά ηεκ ηνέπμοζα παναγςγή


Γπηθακεηαθέξ απμννμέξ – πενημδηθέξ μεηνήζεηξ 22 ζέζεηξ παναθμιμύζεζεξ Πανάμεηνμη: •pH •Αγςγημόηεηα •Δοκαμηθό RedOx •Θενμμθναζία •Οιηθά ζηενεά •Δηαιομέκα ζηενεά •΢ογθέκηνςζε μεηάιιςκ •΢ογθέκηνςζε ζεησθώκ •Πανμπή


Αένηεξ εθπμμπέξ – πενημδηθέξ μεηνήζεηξ Υπολογιζμός ολικής ζκόνης ποσ εκπέμπεηαι

Δεηγμαημιερία από ENCO ΓΠΓ

Σπγθέληξσζε νιηθήο ζθόλεο ζηελ έμνδν ηεο θακηλάδαο ηνπ ηξηβείνπ

Παξνρή απαεξίσλ

Καμηκάδα ηνηβείμο.

2,8

Μονάδες

m3/h

Ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηξηβείνπ/ρξόλν

1497

h/y

Σθόλε ζπλνιηθή πνπ εθιύεηαη ζηελ αηκόζθαηξα

182,4

kg/y

Αs

Τιμή

Cd

κg/m3

1,791

kg/y

Cr

Cu

Ni

Pb

Zn

0,059

20

κg/m3 kg/y

nd

κg/m3

nd

kg/y

1,3

κg/m3

0,085

50000

Μονάδες

27,5

0,9

Όριο E-PRTR (kg/y)

mg/m3

43507

Φημική ανάλσζη ολικής ζκόνης ποσ εκπέμπεηαι από καμινάδα

Πανάμεηνμη: •Οιηθή ζθόκε • Μέηαιια

Τιμή

kg/y

nd

κg/m3

nd

kg/y

104,5

κg/m3

6,806

kg/y

156,3

κg/m3

10,18

kg/y

10

100

100

50

200

200


Αένηεξ εθπμμπέξ – ζοκεπήξ θαηαγναθή Μακμμεηνηθόξ έιεγπμξ ζαθθόθηιηνςκ


΢ηενεά θαηάιμηπα – πενημδηθέξ μεηνήζεηξ Πενηβαιιμκηηθόξ παναθηενηζμόξ από: 1. Γνγαζηήνημ μεηαιιμονγίαξ Γ.Μ.Π. 2. Γνγαζηήνημ ακαιοηηθήξ πεμείαξ Α.Π.Θ. ΢ύκζεηα εηήζηα δείγμαηα από: •Παναγςγή ROM •Αδνμμενέξ ηέιμα. •Λεπημμενέξ ηέιμα. •΢ηείνα. •Τιηθό ιηζμγόμςζεξ.


΢ηενεά θαηάιμηπα – πενημδηθέξ μεηνήζεηξ Γιιείρε ζεζμμζεηεμέκςκ δμθημώκ παναθηενηζμμύ γηα ηα μεηαιιεοηηθά, μη δμθημέξ πμο εθανμόδμκηαη ΢ΗΜΓΡΑ είκαη αοηέξ πμο πνμβιέπμκηαη από ηεκ Landfill Directive

΢ΣΑΣΙΚΓ΢ ΔΟΚΙΜΓ΢: ΔΟΚΙΜΓ΢ ΓΚΥΤΛΙ΢ΙΜΟΣΗΣΑ΢:

ΚΙΝΗΣΙΚΓ΢ ΔΟΚΙΜΓ΢:

prEN15875 Acid Base Accounting – ABA EN 12457 CEN TS 14405

Column tests


Θόνοβμξ – πενημδηθέξ μεηνήζεηξ 5 ζέζεηξ δεηγμαημιερίαξ ζε πώνμοξ πιεζίμκ πεγώκ ζμνύβμο ηςκ μεηαιιεοηηθώκ εγθαηαζηάζεςκ Πανάμεηνμη LΑeq , LΑmax, Lαmin, LZpk, LΑN% (L1, L10, L50, L95, L99),LAF (SPL)


Δμκεμεηνηθόξ έιεγπμξ – ζοκεπήξ θαηαγναθή 4 ζεμεία παναθμιμύζεζεξ ζημκ μηθηζμό ΢ηναημκίθεξ. Πανάμεηνμη: •Σαπύηεηα εδαθηθήξ θίκεζεξ (3 ζοκηζηώζεξ) •Έκηαζε ζμνύβμο


Δμκεμεηνηθόξ έιεγπμξ

΢ύκμιμ Kgr εθνεθηηθώκ ακά μήκα πμο ακαιμγμύκ ζε έκα πνόκμ επηβνάδοκζεξ 800 700 600

500 400 300 200 100 Μασ-11

Ιακ-11

΢επ-10

Μασ-10

Ιακ-10

Μασ-09

΢επ-09

Ιακ-09

΢επ-08

Ιακ-08

Μασ-08

΢επ-07

Μασ-07

Ιακ-07

΢επ-06

Μασ-06

Ιακ-06

0


΢εηζμηθόηεηα – ζοκεπήξ θαηαγναθή 2 ζεμεία παναθμιμύζεζεξ πιεζίμκ ημο νήμγαημξ ΢ηναηςκίμο – Βανβάναξ. Η παναθμιμύζεζε γίκεηαη από ημ ΙΣ΢ΑΚ


Μηθνμμεηαθηκήζεηξ – ζοκεπήξ θαηαγναθή Αοηόμαημ γεςδαηηηθό ζύζηεμα παναθμιμύζεζεξ. Δίθηομ 13 μπηηθώκ ζηόπςκ ζε θηίνηα ημο μηθηζμμύ ΢ηναημκίθεξ.

Παναθμιμύζεζε ζηόπςκ ακά 1 ώνα.


Έιεγπμξ εοζηάζεηαξ πνακώκ πώνςκ απόζεζεξ Κιηζημμεηνηθή παναθμιμύζεζε ζηειώκ γεςηνήζεςκ. ΢οπκόηεηα παναθμιμύζεζεξ 3 μήκεξ.


Οπηηθόξ έιεγπμξ γεςηνήζεςκ Έιεγπμξ γεςηνήζεςκ με θάμενα


Αλημπμίεζε ζημηπείςκ πμηόηεηαξ πενηβάιιμκημξ •

΢ύκηαλε έθζεζεξ «Σεπκηθή έθζεζε ζημηπείςκ πμηόηεηαξ πενηβάιιμκημξ» ζε εηήζηα βάζε, με πανάζεζε θαη ενμεκεία όιςκ ηςκ μεηνμύμεκςκ πενηβαιιμκηηθώκ παναμέηνςκ. Τπμβμιή ζημ Γονςπαηθό μεηνώμ έθιοζεξ νύπςκ EPTR


Νέμ πνόγναμμα πενηβαιιμκηηθήξ παναθμιμύζεζεξ Μεηά ηεκ έγθνηζε ηεξ ΜΠΓ θαη ζύμθςκα με ημ επηπεηνεμαηηθό ζπέδημ επέθηαζεξ / ακάπηολεξ ηεξ μεηαιιεοηηθήξ / μεηαιιμονγηθήξ δναζηενηόηεηαξ ζηηξ πενημπέξ Οιομπηάδαξ, ΢θμονηώκ θαη Μακηέμ Λάθθμο, ημ πνόγναμμα ηεξ πενηβαιιμκηηθήξ παναθμιμύζεζεξ επακαζπεδηάδεηαη με βάζε ηα κέα δεδμμέκα:


• Κάιορε όιεξ ηεξ εονύηενεξ πενημπήξ, ε μπμία πενηιαμβάκεη ηηξ κέεξ δναζηενηόηεηεξ •Καηαγναθή εθηόξ ηςκ οπανπμοζώκ θαη κέςκ πενηβαιιμκηηθώκ παναμέηνςκ •΢οιιμγή δεδμμέκςκ, όπμο είκαη δοκαηόκ, από απόζηαζε θαη ζε πναγμαηηθό πνόκμ με ζθμπό ηεκ άμεζε αλημιόγεζε •Δεμημονγία εκηαίαξ βάζεξ δεδμμέκςκ γηα ηεκ θαηαπώνεζε θαη ηεκ επελενγαζία όιςκ ηςκ μεηνήζεςκ •Ακάνηεζε όιςκ ηςκ απμηειεζμάηςκ ηςκ πενηβαιιμκηηθώκ μεηνήζεςκ ζε πίκαθεξ θαη δηαγνάμμαηα, ζε ζοκεπή νμή, ζε ηζημζειίδα ζημ δηαδίθηομ με ειεύζενε πνόζβαζε


• ΢ηόπμξ ημο κέμο πνμγνάμμαημξ είκαη:

– ε πνεζημμπμίεζε ελμπιηζμμύ θαη δηαδηθαζηώκ ζύμθςκα με ειιεκηθά θαη δηεζκή πνόηοπα – ε άμεζε εκεμένςζε γηα ηηξ μεηνμύμεκεξ παναμέηνμοξ – ε ηαπεία επέμβαζε όπμο αοηό απαηηείηαη

– ε ζοκεπήξ επηθαηνμπμίεζε ημο πνμγνάμμαημξ με βάζε κέεξ πνμδηαγναθέξ θαη δηεζκείξ ηεπκηθέξ – ε πνόζβαζε ζε όια ηα ζημηπεία ηεξ πενηβαιιμκηηθήξ παναθμιμύζεζεξ ζε μπμημκδήπμηε εκδηαθενόμεκμ


Υάνηεξ πενημπήξ κέαξ δναζηενηόηεηαξ


Profile for eetg eetg

Περιβαλλοντικη παρακολουθηση στα Μεταλλεια Κασανδρας της ΑΕ Ελληνικος Χρυσος  

Δ. Αποστολιδης & Δ Μπαλλας

Περιβαλλοντικη παρακολουθηση στα Μεταλλεια Κασανδρας της ΑΕ Ελληνικος Χρυσος  

Δ. Αποστολιδης & Δ Μπαλλας

Profile for eetg