{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Ο ξόινο ηνπ Γεσιόγνπ Μειεηεηή ζηελ εθπόλεζε κειεηώλ ηερληθώλ έξγσλ ζηε Βόξεηα Διιάδα. Δκπεηξίεο - Πξνβιήκαηα - Πξννπηηθέο

΢ΤΝ.ΓΔ.Μ.Δ. ΢ύλδεζκνο Γεσιόγσλ Μειεηεηώλ Διιάδαο


ΚΑΣΟΛΗ΢ΘΖΣΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΔΛΔΤ΢Ζ ΣΖ΢ ΔΓΝΑΣΗΑ΢ ΟΓΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΟΜΒΟ ΠΔΡΗ΢ΣΔΡΗΟΤ ΔΧ΢ ΣΖ ΢ΖΡΑΓΓΑ ΑΝΘΟΥΧΡΗΟΤ


ΓΔΝΗΚΔ΢ ΓΔΧΛΟΓΗΚΔ΢ ΢ΤΝΘΖΚΔ΢ ΕΧΝΖ ΔΠΧΘΖ΢Ζ΢ ΣΖ΢ ΔΝΟΣΖΣΑ΢ ΠΗΝΓΟΤ ΔΠΗ ΣΖ΢ ΗΟΝΗΑ΢ ΔΝΟΣΖΣΑ΢ ΔΓΚΟΛΠΧ΢Ζ ΣΟΤ ΜΔΣΧΠΟΤ ΣΖ΢ ΔΠΧΘΖ΢Ζ΢ ΢ΣΖΝ ΚΟΗΛΑΓΑ ΣΟΤ ΜΔΣ΢ΟΒΗΣΗΚΟΤ ΔΧ΢ ΣΟ ΥΧΡΗΟ ΒΟΣΟΝΟ΢Η


ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ ΣΖ΢ ΔΠΧΘΖ΢Ζ΢ ΣΟΤ ΠΗΝΓΗΚΟΤ ΦΛΤ΢ΥΖ ΔΠΗ ΣΟΤ ΦΛΤ΢ΥΖ ΣΖ΢ ΗΟΝΗΑ΢ ΔΝΟΣΖΣΑ΢ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΝΓΗΑΜΔ΢ΟΤ ΥΑΟΣΗΚΟΤ ΣΔΚΣΟΝΟΗΕΖΜΑΣΟΓΔΝΟΤ΢ ΠΡΟΔΛΔΤ΢Ζ΢ ΠΖΛΗΣΗΚΟΤ - ΦΑΜΜΗΣΗΚΟΤ ΟΡΗΕΟΝΣΑ ΜΔ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ “melange” ΚΤΜΑΗΝΟΜΔΝΟΤ ΠΑΥΟΤ΢ (max 300 m) (ΕΧΝΖ ΤΛΗΚΧΝ ΔΠΧΘΖ΢Ζ΢)


ΠΖΛΗΣΗΚΟ΢ - ΦΑΜΜΗΣΗΚΟ΢ ΟΡΗΕΟΝΣΑ΢ (C) - ΕΧΝΖ ΤΛΗΚΧΝ ΔΠΧΘΖ΢Ζ΢


ΑΗΣΗΑ: ΑΠΟΘΔ΢Ζ ΤΛΗΚΧΝ ΔΚ΢ΚΑΦΖ΢ ΒΟΡΔΗΑ ΣΧΝ ΢ΣΟΜΗΧΝ ΣΖ΢ ΢ΖΡΑΓΓΑ΢ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑ: ΔΚΓΖΛΧ΢Ζ Α΢ΣΑΘΔΗΑ΢ ΜΔ ΒΑΘΔΗΔ΢ ΡΧΓΜΔ΢ ΚΑΗ ΚΗΝΖ΢ΔΗ΢ ΔΡΠΤ΢ΣΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΢ΣΟ ΒΑ ΣΜΖΜΑ ΣΖ΢ ΠΔΡΗΟΥΖ΢


ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΔ΢ ΔΡΔΤΝΔ΢ ΢ΣΡΧΜΑΣΟΓΡΑΦΗΑ: ΔΠΗΥΧΜΑΣΧ΢ΔΗ΢ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΟΛΗ΢ΘΖ΢ΔΧΝ ΤΛΗΚΑ ΕΧΝΖ΢ ΔΠΧΘΖ΢Ζ΢ Α. ΔΝΣΟΝΑ ΓΗΑΣΜΖΜΔΝΟ΢ ΗΛΤΟΛΗΘΟ΢ Β. ΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑΣΜΖΜΔΝΟ΢ ΗΛΤΟΛΗΘΟ΢ Γ. ΔΛΑΦΡΑ ΓΗΑΣΜΖΜΔΝΟ΢ ΗΛΤΟΛΗΘΟ΢


ΠΡΟ΢ΓΙΟΡΙ΢ΜΟ΢ ΣΟΤ ΒΑΘΟΤ΢ ΚΑΙ ΣΗ΢ ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ΢ ΣΗ΢ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ΢ ΟΛΙ΢ΘΗ΢Η΢ (ζθελνεηδήο γεσκεηξία κε απμαλόκελν πάρνο από ηελ θνίηε ηνπ Μεηζνβίηηθνπ θαη πξνο ηα αλάληε)


ΣΡΟΠΟ΢ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙ΢Η΢ ΜΔΣΡΑ ΑΠΟΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η΢ ΚΑΙ ΢ΣΑΘΔΡΟΠΟΙΗ΢Η΢ ΣΧΝ ΚΑΣΟΛΙ΢ΘΗΣΙΚΧΝ ΦΑΙΝΟΜΔΝΧΝ 1) Έξγα απνζηξάγγηζεο θαη δηεπζέηεζε ησλ πθηζηάκελσλ ξεκάησλ 2) Απνκάθξπλζε ησλ επηρώζεσλ - επαλαθνξά ηνπ πξαλνύο ζηε θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε 3) Καηαζθεπή πξίζκαηνο ιηζνξξηπήο ζηελ θνίηε ηνπ Μεηζνβίηηθνπ 4) Καηαζθεπή, ζηνλ πόδα ηνπ πξαλνύο, επηρώκαηνο αληηζηήξημεο ζε ξόιν αληίβαξνπ ζηαζεξνπνίεζεο ησλ γεσπιηθώλ


Β


Δθδήισζε αζηνρίαο ζηα πξνζσξηλά πξαλή εθζθαθήο ζήξαγγαο ηύπνπ C & C


Δθδήισζε αζηνρίαο ζηα πξνζσξηλά πξαλή εθζθαθήο ζήξαγγαο ηύπνπ C & C


ΣΜΗΜΑ 3.1. ΔΓΝΑΣΙΑ΢ ΟΓΟΤ ΠΔΡΙΟΥΗ Γ2


ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗ΢Η ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΟΛΙ΢ΘΗ΢ΔΧΝ ΔΡΠΤ΢ΣΙΚΔ΢ ΚΙΝΗ΢ΔΙ΢


Πξνζδηνξηζκόο επηθάλεηαο νιίζζεζεο


Πξνζδηνξηζκόο επηθάλεηαο νιίζζεζεο


΢ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΕΧΓΡΑΦΙΑ΢ • •

΢ακαξίλα: Παξαδνζηαθόο νηθηζκόο ζην βνξεηνδπηηθό όξην ηνπ λνκνύ Γξεβελώλ, ζηα ζύλνξα κε ην λνκό Ισαλλίλσλ. Υηηζκέλνο ακθηζεαηξηθά ζηηο αλαηνιηθέο πιαγηέο ηεο ςειόηεξεο θνξπθήο ηεο Πίλδνπ (ζε πςόκεηξν πεξί ηα 1.500 m), ην ΢κόιηθα, κε πςόκεηξν 2.637 m.


ΠΛΗΘΤ΢ΜΙΑΚΑ ΢ΣΟΙΥΔΙΑ • •

Καηά ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, ε θνηλόηεηα ΢ακαξίλαο είρε πιεζπζκό 719 θαηνίθσλ. Σν θαινθαίξη, ηελ πεξίνδν 5 κέρξη θαη 20 Απγνύζηνπ ν πιεζπζκόο ηνπ ρσξηνύ αγγίδεη ηα 10.000 άηνκα.


ΚΛΙΜΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ •

Kιίκα πγξό κε κέηξηα έιιεηςε ύδαηνο θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν. Μέζε ηηκή πεηνύ, ζύκθσλα κε ηνλ κεηεσξνινγηθό ζηαζκό ηνπ Πεύθνπ, αλέξρεηαη ζε 1.008,7 mm αλά έηνο. Υηνλνθάιπςε εδάθνπο από ηέιε ηνπ Γεθεκβξίνπ έσο ηέιε ηνπ Μάξηε (πεξίνδνο ηξηώλ κελώλ)


ΓΕΧΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙ΢ΙΟ ΕΤΡΤΣΕΡΗ΢ ΠΕΡΙΟΥΗ΢ •

Γεσηεθηνληθά, ε πεξηνρή βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθό πεξηζώξην ηεο δώλεο ηεο Πίλδνπ, όπνπ ζπλαληώληαη νη επσζεκέλνη νθηόιηζνη επί ηνπ θιύζρε ηεο Πίλδνπ. Η δώλε ηεο Πίλδνπ είλαη επσζεκέλε πξνο ηα δπηηθά πάλσ ζηε δώλε Γαβξόβνπ – Σξίπνιεο, κε ηε κνξθή ελόο ηεξάζηηνπ ηεθηνληθνύ θαιύκκαηνο, ην νπνίν, ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο, έρεη πξνειάζεη αθόκα δπηηθόηεξα θαη έρεη θηάζεη θαη ζηελ Ιόληα δώλε.

Οη ζρεκαηηζκνί ηεο Πίλδνπ, ιόγσ ηεο πιαζηηθόηεηαο πνπ ηνπο ραξαθηεξίδεη, είλαη έληνλα πηπρσκέλνη θαη ιεπησκέλνη, θπξίσο ζην δπηηθό ηκήκα ηεο δώλεο απηήο θαη, γεληθά, ζην κέησπν ηνπ Πηλδηθνύ θαιύκκαηνο.


ΟΦΙΟΛΙΘΟΙ •

Οη Οθηόιηζνη απνηεινύλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζύκπιεγκα καθηθώλ θαη ππεξκαθηθώλ πεηξσκάησλ ζπλνδεπόκελα πνιιέο θνξέο από ηδήκαηα βαζηάο ζάιαζζαο. Οη ξίδεο ηεο ζεηξάο δελ είλαη γλσζηέο. ΢ρεκαηίδνπλ καγκαηηθή αθνινπζία απνηεινύκελε αξρηθά από ππεξβαζηθέο κάδεο πεξηδνηίηε θαη ζεξπεληηλησκέλνπ πεξηδνηίηε, ζηε ζπλέρεηα από κάδεο γαββξηθώλ κε ππξνμεληηηθέο θιέβεο θαη ηέινο ζην αλώηεξν ηκήκα από δηαβαζηθά θαη ζπηιηηηθά πεηξώκαηα.


ΦΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΛΤ΢Η ΑΝΑΓΛΤΦΟΤ


ΦΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΛΤ΢Η ΑΝΑΓΛΤΦΟΤ (DEM)


ΦΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΛΤ΢Η ΑΝΑΓΛΤΦΟΤ

Από ηελ θαηαλνκή ησλ δηεπζύλζεσλ θιίζεσλ θαίλεηαη όηη: ΢ην βόξεην ηνκέα ηνπ νηθηζκνύ νη επηθξαηνύζεο θιίζεηο έρνπλ δηεύζπλζε βόξεηα – βνξεηναλαηνιηθή έσο αλαηνιηθή. ΢ην λόηην ηνκέα νη θιίζεηο ζηξέθνληαη θπξίσο ζε λνηηναλαηνιηθέο έσο λόηηεο


ΦΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΛΤ΢Η ΑΝΑΓΛΤΦΟΤ • •

Από ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ θιίζεσλ ηνπ εδάθνπο σο πξνο ηε γσλία θιίζεο παξαηεξείηαη όηη ε γεληθή θιίζε ηνπ πξαλνύο ηνπ νηθηζκνύ δελ μεπεξλά ην 15 – 20 % έσο ην ΢ακαξηληώηηθν ξέκα. Τπάξρνπλ όκσο ηξεηο δώλεο εληόο ηνπ νηθηζκνύ ζηηο νπνίεο νη θιίζεηο μεπεξλνύλ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, θαη ην 40%.


ΦΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΛΤ΢Η ΑΝΑΓΛΤΦΟΤ

Από ηην ηπιζδιάζηαηη απεικόνιζη διακπίνονηαι δύο κύπιερ, κάθεηερ μεηαξύ ηοςρ, πηξιγενείρ ζώνερ παπάλληλερ με ηιρ γεωηεκηονικέρ δομέρ ηηρ Πίνδος


ΦΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΛΤ΢Η ΑΝΑΓΛΤΦΟΤ


ΓΕΧΛΟΓΙΚΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗ΢Η •

• • • • • • • • •

Οη ζρεκαηηζκνί πνπ ζπληζηνύλ ηελ γεσινγηθή δνκή ηνπ νηθηζκνύ ηεο ΢ακαξίλαο, όπσο δηαπηζηώζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο γεσινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, από ηνπο λεόηεξνπο πξνο ηνπο παιαηόηεξνπο, έρνπλ σο εμήο: Αλζξσπνγελείο απνζέζεηο Τιηθά θνίηεο ρεηκκάξσλ - πνηακώλ Παγεηώδεηο απνζέζεηο Πιεπξηθά θνξήκαηα θαη νθηνιηζηθά ιαηππνπαγή Απνζαζξώκαηα Πεξηδνηίηε θαη Λαβώλ Οθηνιηζηθή ζεηξά πεηξσκάησλ Αζβεζηόιηζνη Φακκίηεο Ιιπνιηζηθή θάζε ηνπ θιύζρε


ΓΕΧΛΟΓΙΚΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗ΢Η


ΓΕΧΛΟΓΙΚΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗ΢Η


ΓΕΧΛΟΓΙΚΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗ΢Η


ΓΕΧΛΟΓΙΚΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗ΢Η


ΓΕΧΛΟΓΙΚΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗ΢Η


ΓΕΧΣΕΥΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο ζηξσκαηνγξαθίαο ηνπ ππεδάθνπο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ εθηειέζζεθαλ δεθαεπηά (17) γεσηξήζεηο, ήηνη νη: ΢1 21.50 m, ΢2 15.00 m, ΢3 20.00 m, ΢4 18.30 m, ΢5 23.00 m, ΢6 20,00 m, ΢7 21,50 m, ΢8 21,00 m, ΢9 21,00 m, ΢10 19,00 m , ΢11 21,50 m, ΢12 13,00 m, ΢13 20,50 m, ΢14 16,50 m, ΢15 21,00 m, ΢16 19,00 m θαη ΢17 15,00 m ζε θάλλαβν ησλ 50 m πεξίπνπ κε πύθλσζε ζε εκθαλείο ζέζεηο εθδήισζεο ησλ θαηλνκέλσλ αζηάζεηαο


ΓΕΧΣΕΥΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ


ΓΕΧΣΕΥΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

• • • •

Από ηελ γεσηερληθή έξεπλα πξνέθπςε ε γεσινγηθή – γεσηερληθή ηνκή ηνπ νηθηζκνύ ε νπνία δηέξρεηαη από ηε ζέζε ησλ γεσηξήζεσλ ΢5 θαη ΢10. Οη ζρεκαηηζκνί πνπ δνκνύλ ηελ πεξηνρή είλαη: Δπιθανειακέρ αποθέζειρ ραιαξώλ αξγηινακκσδώλ πιηθώλ κέρξη ην βάζνο ησλ 4.00 m. Παγεηώδειρ αποθέζειρ και οθιολιθικά λαηςποπαγή από ράιηθεο θαη ηεκάρε ραξηδβνπξγίηε θαη πεξηδνηίηε, πάρνπο έσο 6.00 m ζε αξγηινακκώδε κάδα Αποζαθπώμαηα Πεπιδοηιηών – λαβών από ράιηθεο θαη ηεκάρε Πεξηδνηίηε ζε αξγηινακκώδε θύξηα κάδα. Βάζνο έσο θαη 12.00 m Δξαλλοιωμένερ ζπιλιηικέρ λάβερ. Απνηεινύλ ην «γεσινγηθό ππόβαζξν» ηνπ νηθηζκνύ


ΜΕΣΡΗ΢ΕΙ΢ ΑΠΟΛΚΛΙ΢ΙΟΜΕΣΡΧΝ

• •

Η θαηνιηζζαίλνπζα κάδα ρσξίδεηαη ζε δύν θύξηα ζώκαηα: Σν πξώην ζώκα ρσξνζεηείηαη από ηηο γεσηξήζεηο ΢5, ΢4, ΢7, ΢10, ΢13 θαη ΢14, όπνπ νη κεηαθηλήζεηο έρνπλ δηεύζπλζε Β 50ν – 88ν. Ο ξπζκόο κεηαθίλεζεο εθηηκάηαη όηη θπκαίλεηαη κεηαμύ 25 – 35 mm/year. ΢ηελ πεξηνρή ηεο γεώηξεζεο ΢10 ν ξπζκόο είλαη πνιύ πςειόηεξνο. Απηό, θαηά θύξην ιόγν, νθείιεηαη ζηελ παξνρέηεπζε ησλ απνρεηεύζεσλ ησλ θαηνηθηώλ ζην ζύζηεκα απνζηξάγγηζεο ησλ όκβξησλ πδάησλ. Καζώο ην θιηζηόκεηξν ηεο γεώηξεζεο ΢8 δελ θαηέγξαςε εδαθηθή θίλεζε κέρξη ην ηειηθό βάζνο ηεο γεώηξεζεο, πθίζηαηαη κία αζάθεηα σο πξνο ηελ ελνπνίεζε ηεο θαηνιίζζεζε πνπ εληνπίδεηαη κέζσ ησλ θιηζηνκέηξσλ ησλ γεσηξήζεσλ ΢4 θαη ΢5 θαη ησλ γεσηξήζεσλ ΢7, ΢10, ΢13 θαη ΢14. Σν δεύηεξν ζώκα ρσξνζεηείηαη από ηηο γεσηξήζεηο ΢9, ΢11 θαη ΢15 όπνπ νη κεηαθηλήζεηο έρνπλ δηεύζπλζε Β 96ν – 119ν. Ο ξπζκόο κεηαθίλεζεο δελ είλαη θαζνξηζκέλνο θαζώο ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνπλ κεγάιν εύξνο από 0,35 – 31,20 mm/year.


ΚΑΣΟΛΙ΢ΘΗΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ


ΚΑΣΟΛΙ΢ΘΗΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ


ΚΑΣΟΛΙ΢ΘΗΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ


ΚΑΣΟΛΙ΢ΘΗΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ


ΑΝΑΛΤ΢Η ΕΤ΢ΣΑΘΕΙΑ΢ ΠΡΑΝΧΝ Αλάιπζε επζηάζεηαο πξαλνύο κέζσ SLIDE κε αζηξάγγηζηεο ηηκέο δηαηκεηηθήο αληνρήο


ΑΝΑΛΤ΢Η ΕΤ΢ΣΑΘΕΙΑ΢ ΠΡΑΝΧΝ Αλάιπζε επζηάζεηαο πξαλνύο κέζσ SLIDE κε ηηκέο παξακέλνπζαο αληνρήο


΢ΤΜΠΕΡΑ΢ΜΑΣΑ ΢ύλνςε:


ΠΡΟΣΑ΢ΕΙ΢

• •

Σα θπξηόηεξα κέηξα αληηκεηώπηζεο κίαο θαηνιίζζεζεο ζπλίζηαληαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ επηθαλεηαθώλ θαη ππόγεησλ πδάησλ θαη ζηελ αληηζηήξημε ζην πόδα ησλ πξαλώλ Πξνηάζεθαλ ηα εμήο κέηξα: Καηαζθεπή, πεξηκεηξηθήο ηνπ νηθηζκνύ, ηάθξνπ Καηαζθεπή νινθιεξσκέλνπ δηθηύνπ απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο εληόο ηνπ νηθηζκνύ Πξνζηαζία θαη αληηζηήξημε ζηνλ πόδα ηνπ ΢ακαξηληώηηθνπ ξέκαηνο κε ζπξκαηνθηβώηηα


Οπιζηική γεωλογική μελέηη «΢ςνδέζειρ Δγναηίαρ με οδικό δίκηςο. Άξοναρ Πολύγςπορ – Θεζ/νίκη, ημήμα Κ11 - Θέπμη» Η ράξαμε δηέξρεηαη ζε ήπην έσο ινθώδεο αλάγιπθν ηέκλνληαο εγθάξζηα ζεηξά κηζγαγγεηώλ. Σν αλάγιπθν απηό δηακνξθώλεηαη από αξγηινακκώδε εδαθηθά πιηθά. Η δηέιεπζε γίλεηαη κε νξύγκαηα θαη επηρώκαηα κεγίζηνπ ύςνπο ζηνλ άμνλα 15m θαη 12m, αληίζηνηρα, θαζώο θαη κε κία γέθπξα αλνίγκαηνο 11m. Η ηερληθή γεσινγία έπαημε ζεκαληηθό ξόιν ζηελ επηινγή ηεο πξνηεηλόκελεο ράξαμεο ιόγσ ησλ έληνλσλ δηαβξσζηγελώλ θαηλνκέλσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά κήθνο ησλ ελαιιαθηηθώλ ραξάμεσλ αιιά θαη ζηελ ύπαξμε ζηελ ζηελή πεξηνρή ηνπ έξγνπ ελεξγώλ ξεγκάησλ. Γηα ην ιόγν απηό πξνηάζεθε από ηελ Γεσινγηθή κειέηε θαη εθαξκόζηεθε (ζηα ππόινηπα ζηάδηα ηεο κειέηεο) ζπληειεζηήο εδαθηθήο επηηάρπλζεο 0,24g αλ θαη ην έξγν βξίζθεηαη ζην κεγαιύηεξν ηκήκα ηνπ ζηε δώλε Ι.


Γηέιεπζε ηεο ράξαμεο ζε κνξθνινγία αξγηινακκσδώλ πιηθώλ (l-s) θαηάληε ηεο πθηζηάκελεο νδνύ (Υ.Θ.0+850÷1+150).

Άπνςε από ηα ΝΑ/θά ηνπ θόκβνπ CEDEFOP


Άπνςε από ηα ΝΑ/θά ηνπ ηκήκαηνο ηεο ράξαμεο κεηαμύ ησλ Υ.Θ.2+000÷2+700.

Άπνςε από ηα ΝΑ/θά ηνπ ηκήκαηνο ηεο ράξαμεο κεηαμύ ησλ Υ.Θ.3+500÷4+000.


ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ΢ Σμήμα 60.3.4.: ΓΔΧΛΟΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΢ΣΟΝ Α/Κ ΠΔΣΡΗΣ΢ΗΟΤ-ΠΡΟΜΑΥΧΝΑ ΢ΣΖ ΘΔ΢Ζ ΗΑΜΑΣΗΚΧΝ ΛΟΤΣΡΧΝ ΢ΗΓΖΡΟΚΑ΢ΣΡΟΤ Αληηθείκελν ηεο κειέηεο απνηέιεζαλ νη πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ησλ Λνπηξώλ ΢ηδεξνθάζηξνπ, πνπ βξίζθεηαη ζην πεξηζώξην ηεο ηάθξνπ ηνπ ΢ηξπκόλα, ζηηο δπηηθέο πξνζβάζεηο ησλ πξαλώλ ηνπ όξνπο Άγγηζηξν Αλάληε ηεο πεξηνρήο ησλ έξγσλ ππάξρνπλ αλαβιύζεηο ζεξκώλ λεξώλ, πνπ πξνέξρνληαη από γεσζεξκηθό πεδίν πνπ αλαπηύζζεηαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή. Η γεσινγηθή κειέηε απνζθνπνύζε ζηε δηεξεύλεζε ησλ ζπλζεθώλ ηεο πδξνθνξίαο ζεξκνύ λεξνύ θαη ζηελ πξόηαζε λένπ πδξνιεπηηθνύ έξγνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ ινπηξνζεξαπεπηεξίνπ. Δπίζεο ε κειέηε απνζθνπνύζε ζηε δηεξεύλεζε ηνπ πηεδνκεηξηθνύ θαζεζηώηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πδξνθνξίαο θαη ηελ παξνρή αλαιπηηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην γεσζεξκηθό πεδίν ηεο πεξηνρήο θαη ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο Δγλαηίαο νδνύ από απηό. Αληηθείκελν ηεο κειέηεο απνηέιεζαλ επίζεο θαη νη ζπλζήθεο δηαθίλεζεο θαη άιισλ κε-ζεξκώλ, λεξώλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην πξαλέο ηνπ 1νπ νξύγκαηνο θαη ηα νπνία πξνέξρνληαη ηειηθά από απόλεξα ηνπ ινπηξνζεξαπεπηεξίνπ θαη ησλ ζεξκνθεπίσλ. Σα λεξά απηά επηηείλνπλ ηα πξνβιήκαηα αζηνρηώλ ζην πξαλέο ηνπ 1νπ νξύγκαηνο θαη ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζζεί ε επαξθήο απνρέηεπζε ηνπο αλάληε ηεο θαηαζθεπαδόκελεο νδνύ.


Άπνςε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ινπηξνζεξαπεπηεξίνπ από ηα αλάληε πξαλή ησλ εθαηζηεηαθώλ πεηξσκάησλ

Ρεμηγελήο επηθάλεηα λενηεθηνληθνύ ξήγκαηνο Β-Ν ζηελ πεξηνρή ηεο κειέηεο


Ο πξόζθαηεο ειηθίαο ηξαβεξηίλεο ζε ζηξώζεηο ππεξθείκελνο ησλ ηιπσδώλ άκκσλ, ζην δηαλνηγκέλν πξαλέο ηνπ παξάπιεπξνπ δξόκνπ.

Δκθάληζε αζβεζηνππξηηηθνύ πεηξώκαηνο πνπ απνθαιύθζεθε ζην πξαλέο από ηηο εθζθαθέο δηάλνημεο ηνπ παξάπιεπξνπ δξόκνπ. ΢ην θάησ κέξνο ηεο θσηνγξαθίαο δηαθξίλεηαη ε απνξξνή ηεο ζεξκήο αλάβιπζεο Π4


Α΢ΣΟΥΙΑ ΜΕΣΧΠΟΤ ΕΙ΢ΟΔΟΤ ΢ΗΡΑΓΓΑ΢ ΓΚΡΟΠΑ΢ Ε.Ο. ΑΡΣΑ΢ ΣΡΙΚΑΛΧΝ


Profile for eetg eetg

argyriou  

argyriou eetg

argyriou  

argyriou eetg

Profile for eetg