{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Ημεπίδα Δλληνικήρ Δπιηποπήρ Σεσνικήρ Γευλογίαρ “Η ζςμβολή ηηρ Σεσνικήρ Γευλογίαρ ζηα έπγα

ανάπηςξηρ και ςποδομήρ ζηη Βόπειο Δλλάδα”

Η εκπαίδεςζη ηηρ Σεσνικήρ Γευλογίαρ ζηην Δλλάδα και διεθνώρ. Σο επγαζηήπιο Σεσνικήρ Γευλογίαρ και Τδπογευλογίαρ ηος ημήμαηορ Γευλογίαρ ηος Α.Π.Θ και οι πποοπηικέρ διδαζκαλίαρ και έπεςναρ. Β. Υξεζηάξαο, Καζεγεηήο, & Β. Μαξίλνο, Λέθηνξαο

Eξγαζηήξην Σερληθήο Γεσινγίαο θαη Τδξνγεσινγίαο


Γομή

1. Η εθπαίδεπζε ηεο Σερληθήο Γεσινγίαο ζηελ Διιάδα 2. Η εθπαίδεπζε ηεο Σερληθήο Γεσινγίαο δηεζλώο 3. Σν εξγαζηήξην Σερληθήο Γεσινγίαο θαη Τδξνγεσινγίαο – δηδαζθαιία θαη έξεπλα 4. ΢πκπεξάζκαηα


Γομή

1. Η εθπαίδεπζε ηεο Σερληθήο Γεσινγίαο ζηελ Διιάδα 2. Η εθπαίδεπζε ηεο Σερληθήο Γεσινγίαο δηεζλώο 3. Σν εξγαζηήξην Σερληθήο Γεσινγίαο θαη Τδξνγεσινγίαο – δηδαζθαιία θαη έξεπλα 4. ΢πκπεξάζκαηα


Γιδαζκαλία Σεσνικήρ Γευλογίαρ ζηην Δλλάδα Σκήκαηα Γεσινγίαο: • 1 ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθό Μάζεκα «Σερληθήο Γεσινγίαο» • 1 ππνρξεσηηθό επηπιένλ ζην ηκήκα ηεο Πάηξαο: «Γεσινγία Σερληθώλ Έξγσλ θαη Πεξηβάιινλ» •3ν (Αζήλα – Πάηξα) ή 4ν ρξόλν ζπνπδώλ (Θεζζαινλίθε) • 2 έσο 4 καζήκαηα επηινγήο ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή γεσινγία •Θεσξείηαη δύζθνιν έσο αξθεηά δύζθνιν κάζεκα από ηνπο θνηηεηέο. •Γπζθνιία θαηαλόεζεο κεζν-θιίκαθαο, αδπλακία ζε καζεκαηηθά (δηαγξάκκαηα, εμηζώζεηο), θαηαλόεζε ηάζεσλ


Γιδαζκαλία Σεσνικήρ Γευλογίαρ ζηην Δλλάδα Σκήκαηα Γεσινγίαο: • Δπηινγήο Μαζήκαηα: i. Βξαρνκεραληθή – Δδαθνκεραληθή (θπξίσο) (Α/Θ) ii. ΢ηνηρεία Γεσηερληθήο Μεραληθήο (Π) iii. Γεσινγηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο κειέηεο Σερληθώλ Έξγσλ (Θ) iv. Σερληθή Γεσηξήζεσλ (Θ) v. Φπζηθέο θαηαζηξνθέο (Α) vi. Γεσηερληθέο θαηαζθεπέο (Α) vii. Υξήζε γεσπιηθώλ ζηα ηερληθά έξγα (Π)


Γιδαζκαλία Σεσνικήρ Γευλογίαρ ζηην Δλλάδα Πεξηερόκελν δηδαζθαιίαο (παξαδόζεηο θαη αζθήζεηο): • Υαξαθηεξηζηηθά εδαθηθώλ ζρεκαηηζκώλ • Υαξαθηεξηζηηθά βξαρσδώλ ζρεµαηηζµώλ • Γηαηµεηηθή αληνρή βξάρνπ - εδαθώλ , µεραληθέο παξάµεηξνη • Αζπλέρεηεο θαη µεραληθή ζπµπεξηθνξά ηεο βξαρνµάδαο. Απνζάζξσζε. Γεσηερληθή ηαμηλόµεζε ηεο βξαρνµάδαο). • Καηνιηζζήζεηο - Δπζηάζεηα πξαλώλ. • Γεσηερληθή έξεπλα πεδίνπ. • ΢εηζµνί (Σερληθνγεσινγηθέο ζπλζήθεο θαη δηαλνµή ησλ ζεηζµηθώλ εληάζεσλ. Μηθξνδσληθέο µειέηεο). • Γνµηθά Τιηθά.


Γιδαζκαλία Σεσνικήρ Γευλογίαρ ζηην Δλλάδα • Βηβιία Σερληθήο Γεσινγίαο • «Σερληθή Γεσινγία» Γ. Κνύθεο & Ν. ΢ακπαηαθάθεο (2 ηόκνη) • «Σερληθή Γεσινγία» Γ. Γεκόπνπινο • «Σερληθή Γεσινγία» Γ. ΢ηνπξλάξαο & Μ. ΢ηαπξνπνύινπ • «Σερληθή Γεσινγία» Γ. Ρόδνο • «Γεσινγία Σερληθώλ Έξγσλ» Γ. Κνύθεο & Ν. ΢ακπαηαθάθεο • ΢εκεηώζεηο Σερληθήο Γεσινγίαο


Ππόοδορ διδαζκαλίαρ Σεσνικήρ Γευλογίαρ ζηην Δλλάδα Δμνπιηζκέλα εξγαζηήξηα (πεξηζώξην γηα αθόκα θαιύηεξν εμνπιηζκό) Νέα ηερληθνγεσινγηθή γλώζε από ηνλ ζρεδηαζκό θαη θαηαζθεπή δεθάδσλ ηερληθώλ έξγσλ ζηελ Διιάδα θαη ζπλεξγαζία ησλ δηδαζθόλησλ θαη ησλ εξεπλεηώλ κε απηά. Νέεο κέζνδνη γεσινγηθήο δηεξεύλεζεο, απνηύπσζεο θαη πξνβνιήο Νέα ππνινγηζηηθά πξνγξάκκαηα εύθνια ζηελ ρξήζε  Υξήζε θαη πξνβνιή γεσινγηθώλ ζηνηρείσλ ησλ ΢πζηεκάησλ Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ (GIS)

Πξνβιεκαηηζκόο – θίλδπλνη:  Η επξύηαηε ρξήζε ησλ

ππνινγηζηηθώλ εξγαιείσλ θαη παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ κε «εληππσζηαθά» ζρέδηα δελ ζα πξέπεη λα αθαηξεί ηελ γεσινγηθή θξίζε θαη λα «απινπζηεύεη» ηηο ηερληθνγεσινγηθέο ζπλζήθεο.


Ππόοδορ διδαζκαλίαρ Σεσνικήρ Γευλογίαρ ζηην Δλλάδα

Υπήζη GIS


Ππόοδορ διδαζκαλίαρ Σεσνικήρ Γευλογίαρ ζηην Δλλάδα

3D ππογπάμμαηα παποςζίαζηρ (Surfer) γευλογικών ζηοισείυν επιθανειών

Ανάλςζη βπασοκαηαπηώζευν


Ππόοδορ διδαζκαλίαρ Σεσνικήρ Γευλογίαρ ζηην Δλλάδα

Ανάλςζη πεπεπαζμένυν ζηοισείυν


Δκπαίδεςζη Σεσνικήρ Γευλογίαρ ζηην Δλλάδα Βαζηθά ζηνηρεία εθπαίδεπζεο:

 Δπίζθεςε ζε ζεκαληηθά ηερληθά έξγα.  Παξαδείγκαηα αζηνρηώλ έξγσλ – Αζθήζεηο γεσινγηθώλ κνληέισλ  Μεζνδνινγία ζύληαμεο ηερληθνγεσινγηθνύ κνληέινπ  Σερληθνγεσινγηθή ραξηνγξάθεζε - απνηύπσζε θαηάιιεισλ ζηνηρείσλ – θιεηδηώλ γηα ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ γεσπιηθνύ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηερληθό  Δθηέιεζε βαζηθώλ εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ  Απνηύπσζε γεώηξεζεο γηα δεηγκαηνιεπηηθνύο ζθνπνύο  Καηαλόεζε ηάζεσλ θαη επίδξαζε ζηα έξγα ηνπ  Γεκηνπξγία δηαγξακκάησλ – επίιπζε βαζηθώλ εμηζώζεσλ  Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηερληθώλ έξγσλ  Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πεηξσκάησλ - εδαθώλ


Δπιζκέτειρ ζε επγοηάξια – Κλίμακα έπγυν

Δγναηία Οδόρ

Νέορ ΢ιδηπόδπομορ


Δπιζκέτειρ ζε αζηοσίερ ηεσνικών έπγυν – διδάγμαηα- νέα γνώζη


Γημιοςπγία ηεσνικογευλογικών μονηέλυν κςβοδιαγπαμμάηυν


Υξεζηκνπνηήζηε ην θξηηήξην αζηνρίαο Hoek-Brown

σ1

σ 3 σ ci

σ3 mb σ ci

Υξεζηκνπνηήζηε ην θξηηήξην αζηνρίαο Barton

a

s

Αζηνρία βξαρόκαδαο σο ηζόηξνπν κέζν

tan(

b

JRClog

JSC

Αζηνρία θαηά κήθνο ΢πγθεθξηκέλσλ αζπλερεηώλ

Δπηινγή Καηάιιεισλ Παξακέηξσλ

)


ΔΤ΢ΣΑΘΔΙΑ ΟΡΤΓΜΑΣΟ΢ Ανάλςζη εςζηάθειαρ


Κινημαηική ανάλςζη εςζηάθειαρ ππανούρ - ΢κίηζα

Δπίπεδη ολίζθηζη

Ολίζθηζη από Αναηποπή

΢θηνοειδή ολίζθηζη

Ολίζθηζη από Αναηποπή


Κινημαηική ανάλςζη εςζηάθειαρ ππανούρ ΢ςλλογή και επεξεπγαζία δεδομένυν ζε ζηεπεοδιαγπάμμαηα


Κινημαηική ανάλςζη - ΢ηεπεοδιαγπάμμαηα Πξαλέο (θπ)

Γσλία ηξηβήο (θν)

΢πγθέληξσζε πόισλ

θπ > θ η > θ

Σνκή Αζπλερεηώλ (θα)


Τπολογιζμόρ ΢ςνηελεζηή Αζθαλείαρ (FS)

Αλάιπζε δπλάκεσλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζπληειεζηή αζθαιείαο έλαληη επίπεδεο νιίζζεζεο


Τπολογιζμόρ ΢ςνηελεζηή Αζθαλείαρ (FS)

΢εβαζμόρ ζηη γευλογική ππαγμαηικόηηηα: Δμμονή, απόζηαζη Αζςνεσειών, βήμα πποσώπηζηρ, νεπό, ζειζμό


Μέηπα ανηιζηήπιξηρ ανάλογα με ηην αζηάθεια


Γημιοςπγία διαγπαμμάηυν – εξοικείυζη με παπαμέηποςρ Πξνζδηνξηζκόο ηεο δηαηκεηηθήο αληνρήο ησλ αζπλερεηώλ κε ην θξηηήξην 18000 ζξαύζεο Barton (αθνύ πξώηα 16000 ππνινγηζηεί ε βαζηθή γσλία 14000ηξηβήο θb)

τ - σν

τ (kPa) η (KPa)

12000 10000

Ba

θb=30ο JRC=14 JCS=45MPa

8000 6000 4000

ph

fill

θb=+i= 48o

2000 0 0

5000

10000

15000

ζn σν(KPa) (kPa)

20000

25000


Γιδαζκαλία Σεσνικήρ Γευλογίαρ ζηην Δλλάδα • Σκήκαηα Πνι. Μεραληθώλ: • 2 ππνρξεσηηθά καζήκαηα (ΔΜΠ, ΓΠΘ) • Γεσινγία Μεραληθνύ (1ν έηνο) • Σερληθή Γεσινγία (2ν ή 3ν έηνο) • 1 +1 (Δπηινγήο) (ΑΠΘ-Πάηξα) • Σν ΓΠΘ (1 επηινγήο επηπιένλ) • Φύζε, πνηόηεηα πεηξσκάησλ, εδαθώλ, γεσκνξγνινγία, επζηάζεηα πξαλώλ, ζύληαμε γεσινγηθώλ ηνκώλ-κνληέισλ, εθηίκεζε παξακέηξσλ βξαρόκαδαο, πεξαηόηεηα, ζηεγαλόηεηα θξαγκάησλ, ζπκπεξηθνξά ζηηο ζήξαγγεο.


Γιδαζκαλία Σεσνικήρ Γευλογίαρ ζηην Δλλάδα •Γηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο ηερληθήο γεσινγίαο: • Γεσινγηθά ηκήκαηα • Πνιπηερληθά ηκήκαηα • Γεσινγηθά ηκήκαηα: Δθηέιεζε γεσεξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο, ζύλζεζε πιεξνθνξηώλ, ζύληαμε ηερληθνγεσινγηθώλ εθζέζεσλραξηώλ, πνζνηηθνπνίεζε πιεξνθνξίαο ζε όξνπο κεραληθνύ • Πνιπηερληθά ηκήκαηα: Καηαλόεζε ησλ γεσινγηθώλ δηεξγαζηώλ – θαηλνκέλσλ θαη επίδξαζή ηνπο ζηελ επζηάζεηα ή όρη ησλ θαηαζθεπώλ. Αμηνιόγεζε ησλ ηερληθνγεσινγηθώλ εθζέζεσλ θαη ραξηώλ θαη επηινγή ησλ θξίζηκσλ γεσινγηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηνλ γεσηερληθό ζρεδηαζκό.


Μεηαπηπρηαθέο ΢πνπδέο – Σερληθή Γεσινγία Γεσινγηθό Σκήκα ΑΠΘ I. ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΩΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤ΢Η΢ ζηνπο θιάδνπο: α. Σεθηνληθή θαη ΢ηξσκαηνγξαθία β. Δθαξκνζκέλε θαη Πεξηβαιινληηθή Γεσινγία (6 άηνκα πέξζη, δπλαηόηεηα γηα πεξηζζόηεξνπο θνηηεηέο) γ. Οξπθηνί Πόξνη - Πεξηβάιινλ δ. Γεσθπζηθή ε. Πεηξνινγία-Γεσρεκεία ζη. Γεσγξαθία θαη Πεξηβάιινλ


Μεηαπηπρηαθέο ΢πνπδέο – Σερληθή Γεσινγία Γεσινγηθό Σκήκα Παλεπηζηεκίνπ Πάηξαο ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΩΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤ΢Η΢ ζηνπο θιάδνπο: α) Δθαξκνζκέλε θαη Πεξηβαιινληηθή Γεσινγία θαη Γεσθπζηθή (δπλαηόηεηα γηα 15 άηνκα) β) Πεξηβαιινληηθή Ωθεαλνγξαθία (8 άηνκα) γ) Πεξηβαιινληηθή θαη Θαιάζζηα Γεσρεκεία (8 άηνκα) δ) Γεσινγηθέο δηεξγαζίεο ζηε ιηζόζθαηξα θαη πεξηβάιινλ (8 άηνκα) ε) Οξπθηέο Πξώηεο Ύιεο θαη Πεξηβάιινλ (8 άηνκα)


Μεηαπηπρηαθέο ΢πνπδέο – Σερληθή Γεσινγία Γεσινγηθό Σκήκα Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο I. ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΩΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤ΢Η΢ ζηνπο θιάδνπο: i. Δθαξκνζκέλε Πεξηβαιινληηθή Γεσινγία (Σνκείο Οξπθηνινγίαο θαη Πεηξνινγίαο, Οηθνλνκηθήο Γεσινγίαο) ii. ΢ηξσκαηνγξαθία-Παιαηνληνινγία iii.Γεσγξαθία θαη Πεξηβάιινλ iv.Γπλακηθή – Tεθηνληθή - Δθαξκνζκέλε Γεσινγία v. Γεσθπζηθή-΢εηζκνινγία


Μεηαπηπρηαθέο ΢πνπδέο – Σερληθή Γεσινγία Γεσινγηθό Σκήκα Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο IΙ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΩΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤ΢Η΢ • Πξόιεςε θαη Γηαρείξηζε ησλ Φπζηθώλ Καηαζηξνθώλ (καδί κε ην ηκήκα Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο ηνπ ΣΔΙ ΢εξξώλ )


Μεηαπηπρηαθέο ΢πνπδέο

ζε ζρέζε κε ηα Σερληθά Έξγα • Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ ΢πνπδώλ: «΢ρεδηαζκόο θαη Καηαζθεπή Τπνγείσλ Έξγσλ», ΢ρνιή Πνι. Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ ΜεηαιιείσλΜεηαιινπξγώλ. • Γεσιόγνη κε 4+1 ρξόληα ζπνπδώλ (κε κεηαπηπρηαθό δίπισκα ζπνπδώλ)


Μεηαπηπρηαθέο ΢πνπδέο

ζε ζρέζε κε ην Πεξηβάιινλ ή θαη ηα Νεξά • “Οηθνινγηθή Πνηόηεηα θαη Γηαρείξηζε Yδάησλ ζε επίπεδν Λεθάλεο Απνξξνήο”, Σκήκα Βηνινγίαο, Πνι. Μερ/θσλ, Γεσινγίαο ΑΠΘ • “Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία ησλ Τδαηηθώλ Πόξσλ”, Σκήκα Πνι. Μερ/θώλ, ΔΜΠ • “Πεξηβαιινληηθέο Δπηζηήκεο”, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Πάηξαο • “Γεσηερλνινγία θαη Πεξηβάιινλ”, Σκήκα Οξπθηώλ Πόξσλ Κξήηεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο


Γομή

1. Η εθπαίδεπζε ηεο Σερληθήο Γεσινγίαο ζηελ Διιάδα 2. Η εθπαίδεπζε ηεο Σερληθήο Γεσινγίαο δηεζλώο 3. Σν εξγαζηήξην Σερληθήο Γεσινγίαο θαη Τδξνγεσινγίαο – δηδαζθαιία θαη έξεπλα 4. ΢πκπεξάζκαηα


Σεσνική Γευλογία (Eng. Geology) ζηo Ηνυμένο Βαζίλειο 32 ηκήκαηα Γεσεπηζηεκώλ (Geology/Earth Sciences)

Πξνπηπρηαθέο ΢πνπδέο (Ba) (3 ρξόληα ζπνπδώλ, ~180 ECTS) i. 70% Γεληθά ηκήκαηα Γεσινγίαο: Γηδάζθνληαη γεληθέο αξρέο Σερληθήο Γεσινγίαο ii. 30%Σκήκαηα κε εηδίθεπζε ζε Πεξηβάιινλ, Γεσθπζηθή, Σερληθή Γεσινγία (2 ηκήκαηα), Μεηαιιείσλ, Ωθεαλνγξαθίαο θ.α. Μεηαπηπρηαθέο ΢πνπδέο (MSc θαη PhD) (1 ή 2 ρξόληα ζπνπδώλ, ~100 ECTS) i. 7 Μεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα Σερληθήο Γεσινγίαο θπξίσο ζε ζρνιέο Πνι. Μεραληθώλ


Σεσνική Γευλογία (Eng. Geology) ζηo Ηνυμένο Βαζίλειο Σν πξόγξακκα ζπνπδώλ επηθεληξώλεηαη: πεδία ηεο εδαθνκεραληθήο, βξαρνκεραληθήο θαη πδξνγεσινγίαο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο εδαθνκεραληθήο επίιπζε πξνβιεκάησλ πεξηβαιινληηθήο γεσηερληθήο πνπ πξνθύπηεη από ηελ δηάζεζε ξύπσλ θαη ηελ αλάγθε γηα επαλα-ρξήζε πεξηνρώλ κε έληνλε ξύπαλζε. ζπλερείο εξγαζίεο θαη παξνπζηάζεηο πξαγκαηηθώλ εθαξκνγώλ θαη θαηαζηάζεσλ ζε εμσηεξηθνύο κειεηεηέο θαη θαηαζθεπαζηέο. ΢ηελή ζπλεξγαζία ζε εξγαζίεο-αζθήζεηο θνηηεηώλ Σερληθώλ Γεσιόγσλ-Πνι.Μεραληθώλ


Σεσνική Γευλογία (Eng. Geology) ζηην Κενηπική Δςπώπη (πεπιοσή Άλπευν) Διβεηία - Απζηξία (ETH Zurich, Graz University) (2 ρξόληα ζπνπδώλ) • Κπξίσο Αγγιόθσλα κεηαπηπρηαθά • ΢ηελά ζπλδεδεκέλα κε ηηο λέεο πξνθιήζεηο ησλ έξγσλ ησλ Άιπεσλ (βαζηέο ζήξαγγεο) θαη ησλ αλαγθώλ γηα λέεο κνξθέο ελέξγεηαο • Νέεο ηερλνινγίεο επηηόπνπ έξεπλαο • Γηπισκαηηθέο εξγαζίεο ζηα πιαίζηα εθηεινύκελσλ εξεπλώλ θαη ηερληθώλ έξγσλ


΢ήξαγγα Βάζεσο St. Gotthard Tavetsch Aar

3000m

St. Gotthard Urseren Garver

penninic γλεύζηνο

0 km

57km

Longitudinal geological profile of the Gotthard Base Tunnel

from Löw et al., 2000

Δπηινγή ησλ κεζόδσλ θαηαζθεπήο,Herrenknecht πξνθνξηθή επηθνηλσλία,

2002

Κξπζηαιιηθά πεηξώκαηα Πηζαλέο εθηηλάμεηο Κάησ από κεγάιεο ηάζεηο

Βξαρόκαδεο ρακειώλ αληνρώλ – πςειήο παξακνξθσζηκόηεηαο

Μεγάιεο παξακνξθώζεηο


Δθηηλάμεηο πεηξσκάησλ ζε γξαλίηε, κε ππεξθείκελα πάρνπο 1500m


Γιάθοποι ηύποι “αποζβεζηήπυν ζύνθλιτηρ” Οιηζζαίλνπζεο ζπλδέζεηο ζε εύθακπην ηόμν ToussaintHeintzmann.

Τπνρσξόλ ζηνηρείν ζηήξημεο ζρεδηαζκέλν από ηνλ Prof. Schubert, 1996

Οιηζζαίλνπζεο ζπλδέζεηο εγθαηεζηεκέλεο ζε ραιύβδηλα πιαίζηα πιήξσο ελζσκαησκέλα ζε


Η ζήξαγγα Sedrun, ηκήκα κε ζπκβαηηθή κέζνδν θαηαζθεπήο


΢ήξαγγα βάζεσο St. Gotthard


Σεσνική Γευλογία (Eng. Geology) ζηην Κενηπική Δςπώπη (πεπιοσή Άλπευν)

Πποζηαζία ςδπαςλικού αγυγού λόγυ ενεπγού πήγμαηορ με «εγκιβυηιζμό» ηηρ ζε άλλη ζήπαγγα

Υπήζη εξελιγμένυν μεθόδυν αποηύπυζηρ επιθανειών (LIDAR), University of Graz


Σεσνική Γευλογία (Eng. Geology) ζηιρ Κάηυ Υώπερ Οιιαλδία (Delft University) – Γεξκαλία (Aachen) (2 ρξόληα ζπνπδώλ) • ΢ηελά ζπλδεδεκέλα κε ηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ηκήκαηνο θαη ηηο αλάγθεο ησλ έξγσλ πνπ έρεη αλαιάβεη λα κειεηήζεη ην Παλεπηζηήκην • Πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ ηερληθή γεσινγία ηνπ Σεηαξηνγελνύο • Δηδηθόηεηα ζηελ αλάιπζε ηνπ εδάθνπο κε παξαδνζηαθέο κεζόδνπο θαη λέεο ηερλνινγίεο (γεσθπζηθή, CAD, GIS, θαη γεσζηαηηζηηθή) •Ιδηαίηεξνο πξνζαλαηνιηζκόο ζηελ Δδαθνκεραληθή θαη ζηηο ηδηόηεηεο αληνρήο θαη ζπκπηεζηόηεηαο πνιύ πξόζθαησλ ηδεκάησλ γηα ιηκεληθά έξγα


Σεσνική Γευλογία (Eng. Geology) ζηιρ Κάηυ Υώπερ Βξεηαλία - Οιιαλδία (Delft University) – Γεξκαλία (Aachen) (2 ρξόληα ζπνπδώλ) •Ιδηαίηεξνο πξνζαλαηνιηζκόο ζηελ Δδαθνκεραληθή


Σεσνική Γευλογία (Eng. Geology) ζηην Γαλλία • Γελ ππάξρεη ε Σερληθή Γεσινγία ζηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ησλ γεσινγηθώλ ηκεκάησλ. Μεγαιύηεξε εηδίθεπζε ζε πδξνγεσινγηθά ζέκαηα. • Γεληθόηεξα καζήκαηα εθαξκνζκέλεο γεσινγίαο ζε πξνπηπρηαθό επίπεδν. •Γηδάζθεηαη κε ηηο βαζηθέο γλώζεηο ζην 3ν έηνο ζηα Πνιπηερληθά ηκήκαηα.


Σεσνική Γευλογία (Geological Engineering) ζηιρ ΗΠΑ Από δείγμα 60 Πανεπιζηημίυν πος διδάζκεηαι η Σεσνική Γευλογία:

i. ii. iii.

Γευλογικά/Γευεπιζηημών ημήμαηα: 30 Σμήμαηα Σεσνικήρ Γευλογίαρ (Geological Engineering): 10 Σμήμαηα Πολιηικών Μησανικών: 20

• Σα ηκήκαηα «Geological Engineering» έρνπλ ηελ Σερληθή γεσινγία αξθεηά αλαπηπγκέλε (π.ρ. Rolla Missouri). • Σα πεξηζζόηεξα γεσινγηθά ηκήκαηα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζε κεηαιιεία, πεηξέιαηα, πδαηηθνύο πόξνπο: εθεί ε Σερληθή Γεσινγία είλαη απιώο έλα από ηα καζήκαηα (όρη πάληα πξνρσξεκέλνπ επηπέδνπ). • Από 60 Παλεπηζηήκηα (θαη γεσινγηθά θαη κεραληθώλ ζπλνιηθά), ην κάζεκα ηεο Σερληθήο Γεσινγίαο: -Πεπιλαμβάνεηαι ζηο ππόγπαμμα: 23 -Πεπιλαμβάνεηαι ζηοισειυδώρ: 7 -Γεν πεπιλαμβάνεηαι (καθόλος): 30 Πηγή, Π. Μαπίνορ, Jahns Lecture tour, 2009-2010


Γομή

1. Η εθπαίδεπζε ηεο Σερληθήο Γεσινγίαο ζηελ Διιάδα 2. Η εθπαίδεπζε ηεο Σερληθήο Γεσινγίαο δηεζλώο 3. Σν εξγαζηήξην Σερληθήο Γεσινγίαο θαη Τδξνγεσινγίαο – δηδαζθαιία θαη έξεπλα 4. ΢πκπεξάζκαηα


Σμήμα Γευλογίαρ ΑΠΘ

Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γευλογίαρ και Τδπογευλογίαρ Σκήκα Γεσινγίαο ηνπ ΑΠΘ: • Σν 2011 θαηαηάζζεηαη ζηελ 109ε ζέζε από άπνςε αθαδεκατθώλ πξνζόλησλ (ζε ζύλνιν 2000 Παλεπηζηεκίσλ) Παλεπηζηεκηαθώλ ΢πνπδώλ ηνπ Κόζκνπ ζην αληηθείκελν ησλ Γεσεπηζηεκώλ (http://www.topuniversities.com) • Καηαηάζζεηαη ζηαζεξά κεηαμύ 5εο θαη 10εο ζέζεο, κεηαμύ ησλ 42 Σκεκάησλ ηνπ Α.Π.Θ., παξά ηνλ κηθξό αξηζκό κειώλ πνπ δηαζέηεη (47 ππεξεηνύληα κέιε). • Από ην 1984 έρνπλ απνλεκεζεί 255 Μεηαπηπρηαθά Γηπιώκαηα Δηδίθεπζεο (MSc) θαη 144 Γηδαθηνξηθά (PhD).


Σμήμα Γευλογίαρ ΑΠΘ

Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γευλογίαρ και Τδπογευλογίαρ • Ιδξύζεθε κε ην Πξνεδξηθό Γηάηαγκα κε αξ. 317 πνπ δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ κε αξ. 130/27-9-1990. • Σα κέιε ηνπ Δξγαζηεξίνπ δηδάζθνπλ 8 πξνπηπρηαθά θαη 16 κεηαπηπρηαθά καζήκαηα. • Δθπνλείηαη πεξί ην 40-50% ησλ δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ ησλ πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ, όηαλ ζην Σκήκα καο ππάξρνπλ ζπλνιηθά 9 Δξγαζηήξηα. • Έλα πνζνζηό 50% - 60% ησλ πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ επηιέγεη ηελ θαηεύζπλζή ηνπ εξγαζηεξίνπ • Μεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ζπνπδώλ κε ηίηιν «Δθαξκνζκέλε θαη Πεξηβαιινληηθή Γεσινγία» • Κάζε ρξόλν δίλνληαη πεξίπνπ 3-5 Γηπιώκαηα Μεηαπηπρηαθώλ ΢πνπδώλ θαη 1-2 Γηδαθηνξηθά Γηπιώκαηα.


Σμήμα Γευλογίαρ ΑΠΘ

Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γευλογίαρ και Τδπογευλογίαρ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γευλογίαρ και Τδπογευλογίαρ


Σμήμα Γευλογίαρ ΑΠΘ

Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γευλογίαρ και Τδπογευλογίαρ • • • • • • •

Β. Υξεζηάξαο, Καζεγεηήο Σερληθήο Γεσινγίαο, Γ/ληεο Δξγαζηεξίνπ Γ. Γεκόπνπινο, Καζεγεηήο Σερληθήο Γεσινγίαο Κ. Βνπδνύξεο, Δπ. Καζεγεηήο Τδξνγεσινγίαο Β. Μαξίλνο, Λέθηνξαο Σερληθήο Γεσινγίαο Γ. ΢νύιηνο, Οκ. Καζεγεηήο Τδξνγεσινγίαο Μ. Φπηίθαο, Οκ. Καζεγεηήο Γεσζεξκίαο

Δπηζηεκνληθό πξνζσπηθό: 5 άηνκα

• Μαθεδώλ Θσκάο, Γξ. Γεσιόγνο, ΙΓΑΥ • Μάηαο Υξήζηνο, Γξ, Τδξνγεσιόγνο, ΙΓΑΥ • Καθιήο Σξηαληάθπιινο, Γξ. Τδξνγεσιόγνο, ΙΓΑΥ • Βνγηαηδήο Γεκήηξεο, Γξ. Γεσιόγνο, ΙΓΑΥ • Παπαρξήζηνπ Μαξία, Γεσιόγνο , ΙΓΑΥ ΢πλεξγαζίεο κε άιια εξγαζηήξηα θαη εξεπλεηέο (π.ρ. Παπαζαλαζίνπ Γ.)


Σμήμα Γευλογίαρ ΑΠΘ

Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γευλογίαρ και Τδπογευλογίαρ Δμνπιηζκόο Δξγαζηεξίνπ  Δξγαζηεξηαθόο εμνπιηζκόο εδαθνκεραληθήο, βξαρνκεραληθήο, πδξνγεσινγίαο, πδξνρεκείαο, γεσζεξκίαο  Σξηαμνληθή δνθηκή αθόξεζησλ εδαθώλ (ηεο GDS)

΢ηόρνη  Αύμεζε θαη αλαλέσζε ηνπ εμνπιηζκνύ καο κε αγνξά λέσλ ζπγρξόλσλ νξγάλσλ: Γνθηκή άκεζεο δηάηκεζεο αθόξεζησλ εδαθώλ (ηεο GDS)


Σμήμα Γευλογίαρ ΑΠΘ

Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γευλογίαρ και Τδπογευλογίαρ Δμνπιηζκόο Δξγαζηεξίνπ: Σξηαμνληθή δνθηκή αθόξεζησλ εδαθώλ


Σμήμα Γευλογίαρ ΑΠΘ

Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γευλογίαρ και Τδπογευλογίαρ Οη εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο αλάγθεο εληνπίδνληαη:  ΢ηελ εθηίκεζε ηερληθνγεσινγηθώλ ζπλζεθώλ γηα ηελ θαηαζθεπή επηθαλεηαθώλ θαη ππόγεησλ ηερληθώλ έξγσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο από θπζηθέο δηεξγαζίεο (θαηνιηζζήζεηο, πιεκκύξεο, θαζηδήζεηο θ.ά),  ΢ηε κειέηε ησλ θπζηθώλ θαη κεραληθώλ ηδηνηήησλ πεηξσκάησλ θαη γεσινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ  ΢ηε κειέηε ηνπ πδξνινγηθνύ ηζνδπγίνπ ιεθαλώλ θαη πεξηνρώλ  ΢ηελ αλαδήηεζε θαη ηε κειέηε ππόγεησλ πδάηηλσλ πόξσλ, θαζώο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπο από ξύπαλζε θαη κόιπλζε  ΢ηελ εθηίκεζε απνζεκάησλ ππόγεηνπ λεξνύ θαη ζηνλ ηξόπν εθκεηάιιεπζήο ηνπο  Δληνπηζκό θαη δηαρείξηζε γεσζεξκηθώλ ξεπζηώλ


Σμήμα Γευλογίαρ ΑΠΘ

Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γευλογίαρ και Τδπογευλογίαρ ΢ηόρνη – Πξννπηηθέο  Αλαβάζκηζε ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ζύκθσλα κε ηηο πξόζθαηεο απαηηήζεηο ηόζν ηνπ επαγγέικαηνο όζν θαη ησλ λέσλ επηζηεκνληθώλ κεζόδσλ.  ΢πλεξγαζία κε άιια Παλεπηζηήκηα-Πνιπηερληθά ηκήκαηα ζηελ Διιάδα θαη δηεζλώο (EU-CANADA PROGRAMME FOR COOPERATION IN HIGHER EDUCATION,TRAINING AND YOUTH) ζε εθπαηδεπηηθό επίπεδν.  ΢πλερή επηθαηξνπνίεζε ησλ πξνπηπρηαθώλ καζεκάησλ θαη εξγαζία ησλ θνηηεηώλ κε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα-αζθήζεηο κε ρξήζε ζύγρξνλσλ ππνινγηζηηθώλ εξγαιείσλ.  Μεγάιε εθδξνκή Σερληθήο Γεσινγίαο ζε ηερληθά έξγα θαη αζηνρίεο έξγσλ Πνι. Μεραληθνύ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξώπε


Γομή

1. Η εθπαίδεπζε ηεο Σερληθήο Γεσινγίαο ζηελ Διιάδα 2. Η εθπαίδεπζε ηεο Σερληθήο Γεσινγίαο δηεζλώο 3. Σν εξγαζηήξην Σερληθήο Γεσινγίαο θαη Τδξνγεσινγίαο – δηδαζθαιία θαη έξεπλα 4. ΢πκπεξάζκαηα


Ανηί ΢ςμπεπαζμάηυν Οη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα εθπαηδεύνληαη λα: •

• • • •

αληηιακβάλνληαη, λα ραξαθηεξίδνπλ θαη λα πξνβιέπνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ βξαρόκαδσλ θαη ηνπ εδάθνπο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε θαηαζθεπαζηηθά έξγα. αλαγλσξίδνπλ, ραξαθηεξίδνπλ θαη λα αλαιύνπλ θπζηθέο θαηαζηξνθέο νξγαλώλνπλ θαη εθαξκόδνπλ έλα γεσ-εξεπλεηηθό πξόγξακκα δηεξεπλνύλ ηελ ύπαηζξν κε ηελ κνξθή ελόο αλαιπηηθνύ γεσινγηθνύ-γεσηερληθνύ κνληέινπ. ζπλζέηνπλ, εξκελεύνπλ θαη λα ζηνηρεηνζεηνύλ ηηο δηάζπαξηεο γεσινγηθέο θαη ηερληθέο πιεξνθνξίεο θαη λα κεηαθέξνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ζε έλα κνληέιν εδάθνπο κε παξακέηξνπο πνπ απαηηνύληαη γηα ηνλ γεσηερληθό ζρεδηαζκό. αλαιύνπλ θαη αμηνινγνύλ ηελ ξύπαλζε ησλ εδαθώλ θαη πδάησλ


Δςσαπιζηώ για ηην πποζοσή ζαρ

Profile for eetg eetg

2.3_Didaskalia Texnikis Geologias AUTH_XRISTARAS_MARINOS_EETG_2011  

Η εκπαίδεςζη ηηρ Σεσνικήρ Γευλογίαρ ζηην Δλλάδα και διεθνώρ. Σο επγαζηήπιο Σεσνικήρ Γευλογίαρ και Τδπογευλογίαρ ηος ημήμαηορ Γευλογίαρ ηος Α...

2.3_Didaskalia Texnikis Geologias AUTH_XRISTARAS_MARINOS_EETG_2011  

Η εκπαίδεςζη ηηρ Σεσνικήρ Γευλογίαρ ζηην Δλλάδα και διεθνώρ. Σο επγαζηήπιο Σεσνικήρ Γευλογίαρ και Τδπογευλογίαρ ηος ημήμαηορ Γευλογίαρ ηος Α...

Profile for eetg
Advertisement