{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΔΥΝΙΚΗ΢ ΓΔΧΛΟΓΙΑ΢ ΣΗ΢ ΔΛΛΗΝΙΚΗ΢ ΓΔΧΛΟΓΙΚΗ΢ ΔΣΑΙΡΔΙΑ΢ ΗΜΔΡΙΓΑ: «Η ζπκβνιή ηεο Σερληθήο Γεσινγίαο ζηα έξγα αλάπηπμεο θαη ππνδνκήο ζηε Βόξεην Διιάδα»

Οξηζκέλεο πεξηπηώζεηο θαηνιηζζήζεσλ ζηε Βόξεηα Διιάδα

ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢Ζ

:

N. Νάζθνο , Γξ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο Κ. Δημαράς, Γεωλόγος ΑΠΘ

 ΓΔΧΓΝΧ΢Η Α.Δ.


ΚΑΣΟΛΙ΢ΘΗ΢Η  f (θιίζεο αλαγιύθνπ) METABΟΛΔ΢ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ΢ – ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ΢

 Αλζξσπνγελείο επεκβάζεηο (π.ρ. εθζθαθέο) Φπζηθέο δηεξγαζίεο (π.ρ δηαβξώζεηο πνδόο)

ΚΙΝΟΤ΢Δ΢ ΓΤΝΑΜΔΙ΢  Γηαηκεηηθή ζπληζηώζα βάξνπο  Δίδνο - δνκή γεσϋιηθώλ πεξηνρήο  Τπόγεηα λεξά (κείσζε δηαηκεηηθήο αληνρήο) Κιηκαηνινγηθέο θαη γεσκνξθνινγηθέο ζπλζήθεο  Δπηθνξηίζεηο  Αλζξσπνγελείο θ.ιπ. επεκβάζεηο  Αδξαλεηαθέο δπλάκεηο  Σεθηνληθή δξαζηεξηόηεηα /ζεηζκόο, εθαηζηεηαθή δξαζηεξηόηεηα

ΑΝΘΙ΢ΣΔΚΟΜΔΝΔ΢ ΓΤΝΑΜΔΙ΢ Γηαηκεηηθή αληνρή γεσϋιηθώλ (ηξηβή ιόγσ νξζήο ζπληζηώζαο βάξνπο θαη ζπλνρήο)  είδνο – δνκή γεσϋιηθώλ Αληηζηεξηθηηθά κέηξα  αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο Κηλεηνπνηνύκελε αληίζηαζε: Tmob=WT, , Νmob=Wn Οξηαθή αληίζηαζε: Tult=(Wn-U)εθθ’+c’ ΔΤ΢ΣΑΘΔΙΑ: όηαλ TmobTult

,

ΔΝΑΡΞΗ ΟΛΙ΢ΘΗ΢Η΢: όηαλ Tmob=Tult


ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΣΟΛΙ΢ΘΗ΢ΔΧΝ ΜΔ ΒΑ΢Η ΣΟ ΢ΥΗΜΑ / ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ 

Δπηκήθεηο ξνέο / Δπίπεδεο κνξθήο νιηζζήζεηο

Κπθινεηδνύο / πνιπγσληθήο / κηθηήο κνξθήο νιηζζήζεηο (εδαθηθά θαη βξαρώδε γεωϋιηθά)

(εδαθηθά θαη ζρηζηώδε γεωϋιηθά)

(Πεξηζηξνθηθήο) 

΢θελνεηδνύο / πνιπεδξηθήο κνξθήο ζξαύζεηο

(ζπλήζωο βξαρώδε γεωϋιηθά)

Αλαηξνπέο πνιπεδξηθώλ πξηζκάησλ

(ζε βξαρώδε γεωϋιηθά)

Κύιηζε / πηώζε

(βξαρώδε γεωϋιηθά)

  

  

ΦΤ΢ΙΚΔ΢ Α΢ΣΑΘΔΙ΢ ΚΑΣΟΛΙ΢ΘΑΙΝΟΤ΢Δ΢ ΠΔΡΙΟΥΔ΢ Μεγάινπ κεγέζνπο εθηεηακέλεο αζηαζείο πεξηνρέο Σνπηθέο θαηνιηζζήζεηο κηθξνύ - κέηξηνπ κεγέζνπο

 

ΚΑΣΟΛΙ΢ΘΗ΢ΔΙ΢ Λόγσ αιιαγώλ ζηε γεσκνξθνινγία ή θαη ιόγσ επηθόξηεζεο Σερλεηέο Δπεκβάζεηο (π.ρ. δηάλνημε ΟΡΤΓΜΑΣΧΝ, πξόζζεζε ΦΟΡΣΙΧΝ, αύμεζε πηέζεσλ ππνγείσλ πδάησλ) Φπζηθέο δηεξγαζίεο (π.ρ. ππνζθαθέο δώλεο πνδόο, δηαβξώζεηο, ζεηζκόο)

 


Πηώζε βξάρνπ

Ρνή μεξήο άκκνπ (Varnes, 1978)

Αλαηξνπή ιόγσ θάκςεο (Goodman and Bray, 1976)

Πεξηζηξνθηθή νιίζζεζε βξάρνπ (Varnes, 1978)

Eμαπιώζεηο βξάρσλ ρσξίο θαιώο νξηζκέλε επηθάλεηα δηάηκεζεο ή δώλεο πιαζηηθήο ξνήο (Varnes, 1978)


ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΣΟΛΙ΢ΘΗ΢ΔΧΝ ΜΔ ΒΑ΢Η ΣΗΝ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΜΔΣΑΚΙΝΗ΢Η΢ Cruden & Varnes, 1996 ΚΛΑ΢Ζ ΣΑΥΤΣΖΣΑ΢

1*

ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ

ΣΑΥΤΣΖΣΑ

Δμαηξεηηθά ΑΡΓΖ 1,5cm/έηνο

2*

ΑΡΓΖ 13m/κήλα

4

ΜΔΣΡΙΑ 1,8m/ώξα

5

ΓΡΖΓΟΡΖ 3m/min

6**

7**

ΠΟΛΤ ΓΡΖΓΟΡΖ Δμαηξεηηθά ΓΡΖΓΟΡΖ

Ακπδξή θίλεζε αληρλεύζηκε κόλν κε όξγαλα. Οη θαηαζθεπέο είλαη δπλαηέο κε κέηξα πξνθύιαμεο. Οξηζκέλεο κόλν κόληκεο θαηαζθεπέο κπνξεί λα παξακέλνπλ ρωξίο δεκηέο.

Πνιύ ΑΡΓΖ 1,6m/έηνο

3

ΠΙΘΑΝΔ΢ ΔΠΙΠΣΩ΢ΔΙ΢

300m/min

Δίλαη δπλαηόλ λα γίλνληαη επηδηνξζωηηθέο εξγαζίεο. Με επαίζζεηεο θαηαζθεπέο κπνξεί λα δηαηεξνύληαη κε ζπρλή ζπληήξεζε εθόζνλ δελ ππάξρνπλ πεξηνδηθέο εμάξζεηο ζηε ηαρύηεηα κεηαθίλεζεο. Μεξηθέο πξνζωξηλέο θαη κε επαίζζεηεο θαηαζθεπέο κπνξεί λα δηαηεξεζνύλ πξνζωξηλά. Γπλαηή ε δηαθπγή. Καηαζηξνθή θαηαζθεπώλ, εγθαηαζηάζεωλ θαη εμνπιηζκνύ. Μεξηθώο ζαλαηεθόξεο επηπηώζεηο. Με εθηθηή ε νιηθή δηαθπγή (βάδηζκα αλζξώπνπ 70m/min). Μείδνλνο βηαηόηεηαο θαηαζηξνθέο, Αδύλαηε ε δηαθπγή, Καηαζηξνθέο θαηαζθεπώλ επίζεο από πξόζθξνπζε θαηνιηζζαηλόληωλ πιηθώλ.


Γηα πνιύ αξγέο θαηνιηζζήζεηο κε  ζηαζεξή ηαρύηεηα κεηαθίλεζεο Ιζνξξνπία  ΢Fy=0  WT = Tmob  Tult Κίλεζε  ΢Fy=0  WT = Tmob = Tult Σult= (Wn-U)εθθ’?? Σult = (Wn-U)εθθ’(v)

Η Γηαηκεηηθή αληνρή “ηult” θαηά κήθνο ηεο δώλεο (“επηθάλεηαο”) νιίζζεζεο εμαξηάηαη από ηελ ηαρύηεηα κεηαθίλεζεο!!

Σνύην ζπκβαίλεη ζε βηζθώδε πιηθά

Βηζθώδε γεσϋιηθά κπνξεί λα είλαη ηα ζπλεθηηθά, κε πιαζηηθόηεηα (π.ρ. αξγηιηθά) ΟΥΙ ηα ςαζπξά (π.ρ. άκκνη, ακκνράιηθα)

΢ε πεξίπησζε έθηαθηεο θόξηηζεο (π.ρ. WT λα απμεζεί 2 ζε ζεηζκό) ζα κπνξνύζε λα θηλεηνπνηεζεί απμεκέλε δηαηκεηηθή αληνρή (π.ρ. 2) ρσξίο αζηνρία θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα επηβνιήο ηεο έθηαθηεο θόξηηζεο. Η ηαρύηεηα κεηαθίλεζεο “v” ζα απμαλόηαλ ζηελ πεξίπησζε απηή 10.000 ή πεξηζζόηεξν π.ρ. από 1cm/έηνο  10.000cm/έηνο (0,2mm/min)


Πορίσματα ΕΔΑΦΟΣΕΥΝΙΚΗ΢ ΕΡΕΤΝΑ΢ - ΜΕΛΕΣΗ΢ περί τοσ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ τοσ ΠΡΩΣΑΣΟΤ ΚΑΡΤΕ΢ ΑΓΙΟΤ ΟΡΟΤ΢


Πορίσματα ΕΔΑΦΟΣΕΥΝΙΚΗ΢ ΕΡΕΤΝΑ΢ - ΜΕΛΕΣΗ΢ περί τοσ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ τοσ ΠΡΩΣΑΣΟΤ ΚΑΡΤΕ΢ ΑΓΙΟΤ ΟΡΟΤ΢

1060 από βορά


Πορίσματα ΕΔΑΦΟΣΕΥΝΙΚΗ΢ ΕΡΕΤΝΑ΢ - ΜΕΛΕΣΗ΢ περί τοσ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ τοσ ΠΡΩΣΑΣΟΤ ΚΑΡΤΕ΢ ΑΓΙΟΤ ΟΡΟΤ΢


Πορίσματα ΕΔΑΦΟΣΕΥΝΙΚΗ΢ ΕΡΕΤΝΑ΢ - ΜΕΛΕΣΗ΢ περί τοσ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ τοσ ΠΡΩΣΑΣΟΤ ΚΑΡΤΕ΢ ΑΓΙΟΤ ΟΡΟΤ΢


ΠΙΟ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΔ΢: Πνιύ Αξγέο θαηνιηζζήζεηο ζε ΦΑΘΤΡΑ Γεσϋιηθά ΢πλήζσο ε ηαρύηεηα απμνκεηώλεηαη έληνλα επνρηαθά ιόγσ απμνκείσζεο ηεο πίεζεο “u” ησλ ππνγείσλ πδάησλ  Οπνηαδήπνηε έληνλε έθηαθηε ζπάληα θφξηηζε κπνξεί λα ηε κεηαβάιεη ζε ΓΡΖΓΟΡΖ Μηθξφ βάζνο επηθάλεηαο νιίζζεζεο  ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΔ΢ ΕΖΜΗΔ΢  ΛΕΓΑΚΤΣΕΡΕ΢ ΖΗΛΘΕ΢: θάησ απφ θαηαζθεπέο ΢ηη ΖΩΜΗ ΥΕΘΚΟΤ΢ ΢ηη ΖΩΜΗ ΠΟΔΟ΢ Μεγάιν βάζνο επηθάλεηαο νιίζζεζεο  ΜΗΚΡΟΣΔΡΔ΢ ΕΖΜΗΔ΢  θάησ απφ θαηαζθεπέο 

Λικρόηερες ΖΗΛΘΕ΢ ζηην θεληξηθή πεξηνρή

΢ηηο πνιχ αξγέο βαζεηέο νιηζζήζεηο ζπλήζσο ζπκβαίλνπλ κηθξέο κφλν παξακνξθψζεηο εληφο ηεο νιηζζαίλνπζαο κάδαο ( Κίλεζε “ζηεξενχ ζψκαηνο”). Δίλαη ζπρλέο σζηφζν θαη νη δεπηεξνγελείο επηθάλεηεο νιίζζεζεο πνπ αλαδχνληαη εληφο ηεο θηλνχκελεο κάδαο.


Πνιύ γξήγνξεο θαηνιηζζήζεηο ζπκβαίλνπλ ζπλήζσο:

-

΢ε έληνλεο θιίζεηο αλαγιύθνπ όηαλ ζπκβεί έληνλε έθηαθηε θόξηηζε.

-

Χο απόξξνηα αξγώλ νιηζζήζεσλ (θαη θπξίσο “ςαζπξώλ”) ππό έθηαθηε θόξηηζε.

Αλ πξνθιεζεί γξήγνξε νιίζζεζε, ζπλήζσο ζπκβαίλνπλ έληνλεο παξακνξθώζεηο εληόο ηεο νιηζζαίλνπζαο κάδαο. Γηα αξθεηά - πνιχ γξήγνξεο νιηζζήζεηο ε νιηζζαίλνπζα κάδα θαηαξξέεη (ζξπκκαηηζκνί βξαρνκαδώλ πνπ θαηνιίζζεζαλ ή ιαζπνξξνέο εδαθηθώλ πιηθώλ πνπ θαηνιίζζεζαλ)


ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙ΢Η ΚΑΣΟΛΙ΢ΘΗ΢ΔΧΝ / ΔΠΙΠΣΧ΢ΔΧΝ Α: ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΢ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖ΢Ζ΢  ΢ε ηερλεηέο θιίζεηο: Λήςε κέηξσλ ΑΝΣΗ΢ΣΖΡΗΞΖ΢ (θαηά πξνηίκεζε πξηλ ή καδί κε ηηο επεκβάζεηο ή έζησ έγθαηξα).  ΢ε θπζηθέο αζηαζείο πεξηνρέο πνιχ αξγά θαηνιηζζαίλνπζεο: Γηάγλσζε θαη ιήςε αλαθνπθηζηηθψλ κέηξσλ, κέηξσλ αλαραίηηζεο, κέηξσλ πξνθχιαμεο θαηαζθεπψλ.

Β: ΑΠΟΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ ΚΑΣΟΛΗ΢ΘΖ΢ΔΧΝ  ΢ε ηερλεηέο θιίζεηο πνπ θαηνιηζζαίλνπλ: Λήςε κέηξσλ επηζθεπήο, ζηαζεξνπνίεζεο, αληηζηήξημεο, απνζηξάγγηζεο, κέηξα πξνθχιαμεο.  Πεξηνρέο πνπ ήδε θαηνιίζζεζαλ θαη θαηέξξεπζαλ: Λήςε κέηξσλ αλάπιαζεο, αλαραίηηζεο πεξαηηέξσ εμάπισζεο ηεο θαηνιίζζεζεο, κέηξσλ πεξαηηέξσ πξνθχιαμεο θαηαζθεπψλ. ΜΔΣΡΑ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗ΢Ζ΢ ΚΑΣΟΛΗ΢ΘΖ΢ΔΧΝ  ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ (π.ρ. Αληηζηήξημεο – ζηαζεξνπνίεζεο φπσο ηνίρνη, αληίβαξα, αγθπξψζεηο, ειψζεηο, θιπ)  ΜΔΣΡΑ ΠΔΡΗΟΡΗ΢ΜΟΤ ΦΟΡΣΗ΢ΔΧΝ (π.ρ. Απνζηξαγγηζηηθά, εθζθαθέο απνθφξηηζεο, θιπ)  ΠΑΘΖΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΦΤΛΑΞΖ΢ (π.ρ. Πξνζηαζίαο απφ θαηαπηψζεηο, ελίζρπζεο θαηαζθεπψλ φπσο ηερλεηέο βαζκίδεο, βξαρνπαγίδεο, θξάρηεο, ππνζεκειηψζεηο θαηαζθεπψλ, θιπ)

ΥΡΤ΢Ο΢ ΚΑΝΟΝΑ΢: Ο ΢πλδπαζκφο ΜΔΣΡΧΝ ελδείθλπηαη θαη πξνηείλεηαη.


ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΛΗΦΗ΢ – ΛΗΦΗ΢ ΜΔΣΡΧΝ Αληηκεηώπηζεο  Δθηίκεζε άκεζσλ θηλδχλσλ θαη ηπρφλ ιήςε επεηγφλησλ πξνζσξηλψλ κέηξσλ πξνθχιαμεο – αλαραίηηζεο ηεο εμάπισζεο ηεο θαηνιίζζεζεο. (ζε πεξίπησζε εθδεισζείζαο νιίζζεζεο, αλαιφγσο θαη ηεο επηθηλδπλφηεηαο).  ΣΟΠΟΓΡΑΦΖ΢Ζ – ΑΠΟΣΤΠΧ΢Ζ ΑΝΑΓΛΤΦΟΤ.  ΣΔΥΝΗΚΟΓΔΧΛΟΓΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ – Μεηξήζεηο (Γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε, ηεθηνληθέο κεηξήζεηο, δνκή θαη ζηξσκαηνπνίεζε γεσυιηθψλ).  ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ πεδίνπ – εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ζε δείγκαηα γεσπιηθψλ.  ΔΝΟΡΓΑΝΧ΢Ζ – Μεηξήζεηο παξαθνινχζεζεο (κεηαθηλήζεηο, ππφγεηα λεξά).  Αμηνιφγεζε ζηνηρείσλ: ΓΗΑΓΝΧ΢Ζ – Δληνπηζκφο επηθάλεηαο νιίζζεζεο – Πξνζνκνίσζε θαη Μνληεινπνίεζε κεραληζκνχ νιίζζεζεο – Πνζνηηθνπνίεζε θηλνπζψλ δπλάκεσλ (+ πηέζεσλ ππνγείνπ λεξνχ) θαζψο θαη αλζηζηεθφκελσλ δπλάκεσλ (δηαηκεηηθψλ αληνρψλ γεσυιηθψλ)  Τπνινγηζηηθή ΑΝΑΛΤ΢Ζ Καηνιίζζεζεο (αλάδξνκεο αλαιχζεηο επζηάζεηαο) ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΤ΢ΣΑΘΔΗΑ΢ : πνζνηηθνπνίεζε κέζσ ηνπ ΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΖ Α΢ΦΑΛΔΗΑ΢ FS: ΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΖ΢ Α΢ΦΑΛΔΗΑ΢ FS= Αλζηζηεθφκελεο δπλάκεηο / Κηλνχζεο Γπλάκεηο.  Αλάιπζε θηλδχλνπ (risk analysis): πνζνηηθνπνίεζε πηζαλφηεηαο θαη βαζκνλφκεζε θηλδχλσλ θαη επηπηψζεσλ.  Δπηινγή ΚΑΣΑΛΛΖΛΧΝ ΜΔΣΡΧΝ αληηκεηψπηζεο. Γηαζηαζηνιφγεζε κέζσ ππνινγηζηηθψλ ειέγρσλ κε θξηηήξην ηελ επίηεπμε ηθαλνπνηεηηθήο αζθάιεηαο ( ρξήζε θαλνληζηηθψλ θξηηεξίσλ - ηηκψλ επηζπκεηνχ ζπληειεζηή αζθαιείαο minF.S.).  ΢ρεδηαζκφο – Γηαζηαζηνιφγεζε / πξνζαξκνγή κέηξσλ ζηελ έθηαζε πνπ ζα ιεθζνχλ, θαζνξηζκφο αιιεινπρίαο θαηαζθεπήο, ελνξγάλσζεο θαη πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο, ΢χληαμε Σερληθψλ πξνδηαγξαθψλ εξγαζηψλ, θνζηνιφγεζε εξγαζηψλ.  Καηαζθεπή κέηξσλ αληηκεηψπηζεο θαη παξάιιειε παξαθνινχζεζε, κέζσ θαη ηεο ελνξγάλσζεο.  ΢πλέρηζε παξαθνινχζεζεο γηα απνηίκεζε ηνπ απνηειέζκαηνο (θαη ιήςε πξφζζεησλ κέηξσλ, αλ απαηηεζεί βάζεη ησλ κεηξήζεσλ παξαθνινχζεζεο).


ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΚΤΡΗΟΣΔΡΧΝ ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΣΟΛΗ΢ΘΖ΢ΔΧΝ απφ ΓΔΧΓΝΧ΢Ζ Α.Δ. (1991 έσο ζήκεξα) ζει.1/9 α/α

1.

Πεξηγξαθή Μειέηεο ΔΡΓΟ: Δθηέιεζε εξγαζηψλ απν-πε-ξά-ησ-ζεο παξαιιαγήο δηαπιαηχλζεσλ θαη απν-θα-ηά-ζηα-ζε νξαηφηεηαο πξν ηνπ ρσξηνχ Αγ. Γε-κεηξίνπ Ν. Πηεξίαο [596] ΜΔΛΔΣΗ: Γεσηερληθή έξεπλα θαη κε-ιέ-ηε έξγσλ αληηκεηώπηζεο εθδε-ισ-ζεί-ζαο θαηνιίζζεζεο

Δξγνδόηεο

Ηκ/λία Αλάζεζεο

Ηκ/λία Πεξάησζεο

Ξελεηηάδεο, ΔΓΔ / ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ΢ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ΢ - 2Ζ ΓΔΚΔη3εο ΠΤΓΔ

6νο 1991

10νο 1991

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ

ΔΡΓΟ: Καηαζθεπή θξάγκαηνο Βάζεο Ν. Κηιθίο ΜΔΛΔΣΗ: Οξηζηηθή κειέηε θαη πα-ξν-ρή Τπεξεζηώλ ΢πκβνύ-ινπ γεσηε-ρλη-θνύ πνηνηηθνύ ειέγ-ρνπ θαηά ηελ θα-ηα-ζθεπή ηνπ θξάγκαηνο ελίζρπζε ηνπ θξάγκα-ηνο έλαληη θαηνιίζζεζεο

Τ.Δ.Β. Ν. Κηιθίο

ΔΡΓΟ: Απνθαηάζηαζε θαηνιίζζεζεο επί ηεο νδνχ Γνπκέληζζαο - Κάξπεο [794] ΜΔΛΔΣΗ: Γεσηερληθή έξεπλα κε-ιέ-ηε, ΢ρεδηαζκόο έξγσλ απνθαηά-ζηα-ζεο

Γ.Σ.Τ. Ν. ΚΗΛΚΗ΢

4.

ΔΡΓΟ: Οηθνδνκή Π. Γαξέθε ζηελ ην-πν-ζε-ζία Pleybert ζηνλ Υνξηηάηε Θεζ/λί-θεο [964] ΜΔΛΔΣΗ: Μειέηε αληηκεηώπηζεο ζηα-ζε-ξν-πνίεζεο ηεο θαηνιίζζεζεο

Π. Γαξέθεο

4νο 1996

10νο 1996

5.

ΔΡΓΟ: Απνθαηάζηαζε θαηνιίζζε-ζεο αλάληε πνδνζθαηξηθνχ γεπέ-δνπ Κνη-λφ-ηε-ηαο Αξδακεξίνπ Θεζζα-ιν-λίθεο [980] ΜΔΛΔΣΗ: Γεσηερληθέο έξεπλεο αμην-ιν-γή-ζεηο - κειέηεο

ΠΔΡΗΦ. ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ΢ - ΣΤΓΚ

3νο 1996

8νο 1996

2.

3.

6.

Γεσηερληθή έξεπλα κειέηε ζηα-ζε-ξν-πνί-εζεο ησλ θαηνιηζζεηη-θώλ θαηλν-κέ-λσλ ζηα πξαλή νξπγκά-ησλ ηνπ απ-ηνθηλεηόδξνκνπ Θεζζα-ινλίθεο Κα-ηεξίλεο ζηελ πεξηνρή Μεζώλεο

5νο 1994

7νο 1994

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ

5νο 1994

8νο 1994

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ

ΠΔΡΗΦ. ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ΢ - 2ε ΓΔΚΔ

7νο 1996

12νο 1996

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ


ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΚΤΡΗΟΣΔΡΧΝ ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΣΟΛΗ΢ΘΖ΢ΔΧΝ απφ ΓΔΧΓΝΧ΢Ζ Α.Δ. (1991 έσο ζήκεξα)

7.

8.

9.

10.

ζει.2/9

ΔΡΓΟ: Μειέηε έξγσλ πξνζηαζίαο απφ θαηνιηζζήζεηο ηεο Δ.Ο. ππ' αξ. 2 ζηε ΥΘ 117+000 Ν. Καβά-ιαο [1128] ΜΔΛΔΣΗ: Γεσηερληθή έξεπλα αμην-ιό-γε-ζε θαη νξηζηηθή κειέηε ζηα-ζε-ξν-πνίε-ζεο - απνθαηάζηαζεο Δ.Ο. ζηελ πε-ξην-ρή ηεο θαηνιίζζεζεο

ΠΔΡ. ΑΝΑΣ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΖ΢ - Γ΢Δ

Οξηζηηθή κειέηε έξγσλ νιηζζεηηθώλ θαη-λν-κέλσλ θαη απνηειέζκαηα ηλθιη-λν-κεηξηθώλ - πηεδνκεηξηθώλ κεηξήζεσλ ζην ζπγθξόηεκα Sani Club Καζζά-λδξαο - Υαιθηδηθήο [1028]

΢ΑΝΖ Α.Δ.

ΔΡΓΟ: 2ν θαη 7ν Γπκλάζην Κεξαηζηλίνπ [1637] ΜΔΛΔΣΗ: Πξνζηαζία ζρνιηθνύ θηηξίνπ θαη αύιεηνπ ρώξνπ από βξαρνπηώζεηο εθ ηνπ αλάληε πςεινύ αζηαζνύο πξα-λνύο

ΖΡΑ ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΣΗΚΖ ΑΣΔ / Ο.΢.Κ.

ΔΡΓΟ: Δλίζρπζε ηνπ θξάγκαηνο Δμν-ρήο Ν. Πηεξίαο [1546] ΜΔΛΔΣΗ: Οξηζηηθή Μειέηε έξγσλ ελίζρπζεο θξάγκαηνο

ΓΖΜΟ΢ ΔΛΑΦΗΝΑ΢ Ν.ΠΗΔΡΗΑ΢

7νο 1997

10νο 1997

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ

1νο 1999

6νο 2000

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ

6νο 2001

10νο 2001

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ

8νο 2000

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ 2νο 2003

11.

ΔΡΓΟ: Δγλαηία Οδφο: Αγία Αλα-ζηα-ζία Αξρή ΢ήξαγγαο Γσδψλεο θαη Σέινο ΢ή-ξαγγαο Γσδψλεο - Πεδηλή Γξνζνρψξη (1.3.1/1.3.3 & 2.1/2.2) [1283] ΜΔΛΔΣΗ: Σκήκα παξαιιαγήο ράξαμεο από Υ.Θ. 1+620 έσο Υ.Θ. 2+600 (ηκήκα 1.3.1) - Οξηζηηθή κειέηε επηρσκάησλ θαη έξγσλ ζηαζεξνπνίεζεο θα-ην-ιίζζε-ζεο κεηαμύ Υ.Θ. 1+620 θαη Υ.Θ. 2+600

4νο 2001

12.

ΜΔΛΔΣΗ: Σκήκα 1.3.1: Όξπγκα από Υ.Θ. 3+930 έσο Υ.Θ. 4+150: Γεσηερληθή έξεπλα - αμηνιόγεζε θαη νξηζηηθή κε-ιέ-ηε έξγσλ ζηαζεξνπνίεζεο

2νο 2001

13.

ΜΔΛΔΣΖ: Σκήκα 1.3.1: Παξνπζίαζε αμηνιφγεζε γεσηερληθψλ - γεσινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη νξηζηηθή κειέηε ζηαζε-ξν-πνίε-ζεο νξχγκαηνο απφ Υ.Θ. 3+760 έσο Υ.Θ. 3+930

Κ/Ξ: "ΣΔΒ Α.Δ ΘΔΜΔΛΗΟΓΟΜΖ Α.Δ. ΠΑΝΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ." / ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ΢ Α.Δ.

10νο 2001

5νο 2003

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ

11νο 2001

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ 6νο 2001

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΖΚΔ


ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΚΤΡΗΟΣΔΡΧΝ ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΣΟΛΗ΢ΘΖ΢ΔΧΝ απφ ΓΔΧΓΝΧ΢Ζ Α.Δ. (1991 έσο ζήκεξα) 4νο 2002

14.

ΜΔΛΔΣΖ: Σκήκα 1.3.1: Παξνπζίαζε αμηνιφγεζε γεσηερληθψλ - γεσινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη νξηζηηθή κειέηε ελίζρπζεο νξπγκάησλ απφ Υ.Θ. 3+520 έσο Υ.Θ. 3+760

1νο 2002

15.

ΜΔΛΔΣΗ: Σκήκα 1.3.1: Οξηζηηθή κειέηε παζζαινδηαθξάγκαηνο ζηαζεξν-πνίε-ζεο αζηαζνύο πεξηνρήο κεηαμύ Υ.Θ. 3+458 θαη Υ.Θ. 3+569

7νο 2001

16.

ΜΔΛΔΣΗ: Σκήκα 1.3.1: Όξπγκα από Υ.Θ. 2+600 έσο Υ.Θ. 2+850: Γεσινγηθή γεσηερληθή έξεπλα θαη αμηνιόγεζε. Μειέηε έξγσλ ζηαζεξνπνίεζεο

3νο 2002

17.

ΜΔΛΔΣΖ: Μειέηε αληηζηήξημεο θαη ζηαζε-ξνπνίεζεο νξπγκάησλ απφ Υ.Θ. 0+000 έσο Υ.Θ. 0+340

4νο 2002

18.

ΜΔΛΔΣΗ: Αμηνιόγεζε γεσινγηθώλ γεσηερληθώλ ζηνηρείσλ θαη κειέηε ζηαζεξνπνίεζεο νξπγκάησλ από Υ.Θ. 2+960 έσο Υ.Θ. 3+350 ΜΔΛΔΣΗ: Απνθαηάζηαζε - ζηαζεξν-πνίεζε ηκήκαηνο νξύγκαηνο 1.3.1 από Υ.Θ. 0+700 έσο Υ.Θ. 0+780

5νο 2003

ΜΔΛΔΣΗ: Αληηζηήξημε - ζηαζεξνπνίεζε νξπγκάησλ ηκήκαηνο 1.3.1 από Υ.Θ. 0+390 έσο Υ.Θ. 0+940

11νο 2001

ΜΔΛΔΣΗ: Αμηνιόγεζε γεσινγηθώλ γεσηερληθώλ ζηνηρείσλ θαη κειέηε ζηα-ζε-ξνπνίεζεο νξπγκάησλ από Υ.Θ. 1+300 έσο Υ.Θ. 1+840

6νο 2000

19.

20.

21.

8νο 2002

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΖΚΔ

4νο 2002

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ 11νο 2001

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ 7νο 2002

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΖΚΔ

8νο 2001

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ

7νο 2003

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ

2νο 2002

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ

1νο 2001

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ

ζει.3/9


ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΚΤΡΗΟΣΔΡΧΝ ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΣΟΛΗ΢ΘΖ΢ΔΧΝ απφ ΓΔΧΓΝΧ΢Ζ Α.Δ. (1991 έσο ζήκεξα)

ζει.4/9 22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

ΜΔΛΔΣΖ: Γεσεξεπλεηηθέο εξγαζίεο, κεηξή----ζεηο θαζεζηψηνο ππνγείσλ πδάησλ, δηε--ξεχλε-ζε ζεκειίσζεο θαη ζχληαμε πξν-κε--ιέηεο κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ησλ πξν-βιε--κά-ησλ ζηνλ Ηεξφ Ναφ ηνπ ΠΡΧΣΑΣΟΤ (ΚΑ-ΡΤΔ΢, Αγ. Όξνο) [998] - Μεηξήζεηο πα-ξα-θν-ινχ-ζεζεο νιίζζεζεο ζην ΠΡΧ-ΣΑ-ΣΟ [2822]

ΗΔΡΑ ΚΟΗΝΟΣΖ΢ ΑΓΗΟΤ ΟΡΟΤ΢ ΑΘΧ

Γεσινγηθή - Γεσηερληθή έξεπ-λ-α - κε-ιέ-ηε γηα ηελ θαηνιίζζεζε ζηε Υ.Θ. 63+800 ηεο Δ.Ο. Σξηθάισλ Ισαλ--λί-λσλ (ζέζε Πνηίζηξα) [2091]

Κ/Ξ:" ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ΢ ΗΧΑΝΝΖ΢ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ΢ ΓΔΧΡΓΗΟ΢" / ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ΢΢ΑΛΗΑ΢ ΓΔ΢Δ ΛΑΡΗ΢Α΢

ΔΡΓΟ: ΢πγθξφηεκα Καηνηθηψλ ζηελ Κξπν-πεγή Υαιθηδηθήο [2128] ΜΔΛΔΣΗ: Γεσηερληθή έξεπλα - κε-ιέ-ηε, γηα ηε δηεξεύλεζε αληηκεηώπηζε ησλ θα--ηνιηζζεηηθώλ θαηλνκέλσλ θαη νξη-ζηη-θή κειέηε κέηξσλ Α’ θάζεο ζηαζε-ξνπνίε-ζεο ηεο θαηνιίζζεζεο

Ηθηγέλεηα Ρηδνχιε

ΔΡΓΟ: Απν-θαηάζηαζε νδηθνχ δη-θηχ-νπ θαη κέηξα πξνζηαζίαο θαη αληη-ζηή-ξημεο πξα-λψλ ζηηο πεξηνρέο Αγ. Νη-θήηα - Πεπ-θνχιηα Σζνπθαιάδεο ηεο Ν. Λεπ-θάδαο [2107] ΜΔΛΔΣΗ: Οξηζηηθή γεσηερληθή θαη γε-σινγηθή κειέηε Οξηζηηθέο κειέηεο ζηα-ζεξνπνίεζεο - απνθαηάζηαζεο θα-ηνιηζζήζεσλ - βξαρνπηώζεσλ (Αθνξά 10 πεξηπηψζεηο αζηαζψλ νξπγκά-ησλ)

ΤΠΔΥΧΓΔ / ΤΠΖΡΔ΢ΗΑ ΑΠΟΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ΢ ΢ΔΗ΢ΜΟΠΛΖΚΣΧΝ

9νο 1998

1998

2010

3νο 2004

2νο 2004

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ

11νο 2003

3νο 2004

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ

10νο 2003

3νο 2004

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ

ΔΡΓΟ: Απνθαηάζηαζε θαη ΢ηαζε-ξν-πνί-εζε θξίζηκσλ πθηζηάκελσλ πξα-λψλ νξπγκά-ησλ ζην ηκήκα 60.2.1 Ρηδηαλά Λεπθψλαο, Τπνηκήκα Η ηνπ Κάζεηνπ Άμνλα Γεξβέλη - ΢έξξεο Πξν-καρψλαο [1792] ΜΔΛΔΣΗ: Οξηζηηθέο γεσηερληθέο θαη γεσ-ιν--γηθέο κειέηεο αληηκεηώπηζεο θα-ην-ιηζζή-ζεσλ - ζηαζεξνπνίεζεο πξν-ζηαζίαο ησλ πθηζηάκελσλ νξπγ-κά-ησλ (Αθνξά 9 πεξηπηψζεηο αζηαζψλ νξπγκά--ησλ)

ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ΢ Α.Δ.

ΔΡΓΟ: Απνθαηάζηαζε - ΢ηαζεξνπνίεζε θηηξίνπ κε ππφγεην ζηε ζέζε “Γθξέκηα - Γιπθά λεξά” ζην φξην Πνηίδαηαο - Ν. Φψ-θαηαο Καζζάλδξαο - Υαιθηδηθήο [2273] ΜΔΛΔΣΗ: Γεσηερληθή έξεπλα θαη νξη-ζηηθή κειέηε έξγσλ ζηαζεξν-πνίε-ζεο - αληηκεηώπηζεο θαηνιίζζεζεο

Μαηδαξάθεο Ησάλλεο

ΔΡΓΟ: Δθπφλεζε γεσινγηθψλ - γεσηερλη-θψλ κειεηψλ γηα ηνλ Κχξην Άμνλα ηεο Δγλαηίαο Οδνχ θαη ηνπο Κάζεηνπο Άμνλεο [1818] ΜΔΛΔΣΗ: Οξηζηηθή κειέηε θαηνιίζζεζεο Υ.Θ. 3+430Υ.Θ. 3+600 - ηκήκα 1.3.1

1νο 1996

5νο 2002

12νο 2004

Τπό Καηαζθεπή

1νο 2005

6νο 2005

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ

1νο 2005 ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ΢ Α.Δ.

5νο 2005

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ


ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΚΤΡΗΟΣΔΡΧΝ ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΣΟΛΗ΢ΘΖ΢ΔΧΝ απφ ΓΔΧΓΝΧ΢Ζ Α.Δ. (1991 έσο ζήκεξα) ΜΔΛΔΣΗ: Οξηζηηθή κειέηε κέηξσλ ζηαζεξνπνίεζεο νξύγκαηνο κεηαμύ Υ.Θ. 3+960 έσο Υ.Θ. 4+140 ηκήκα 1.3.1

1νο 2003

29.

1νο 2004

30.

ΜΔΛΔΣΖ: Οξηζηηθή κειέηε ελίζρπζεο πθη-ζηά-κελσλ εκηηειψλ νξπγκάησλ Ο1/ ηκήκα 3.5.2

12νο 2003

31.

ΜΔΛΔΣΗ: Αληηζηήξημε ζηαζεξνπνίεζε πξαλώλ νξύγκαηνο Ο2 / ηκήκα 3.5.2

8νο 2003

32.

ΜΔΛΔΣΗ: Αληηζηήξημε ζηαζεξνπνίεζε πξαλνύο Ννηηνδπηηθνύ πθηζηάκελνπ νξύγκαηνο Γ/Φ Πνηίδαηαο

33.

Γεσηερληθή κειέηε γηα ηελ αληη-ζηή-ξημε θαηνιίζζεζεο ζηε Υ.Θ. 63+800 ηεο ΔΟ Σξηθάισλ-Ισαλλί-λσλ [2263]

ΜΑΝΣΕΗΟ΢ ΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ / ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ΢΢ΑΛΗΑ΢ ΓΔ΢Δ ΛΑΡΗ΢Α΢

ΔΡΓΟ: Οινθιήξσζε εξγαζηψλ ζηνλ νδηθφ άμνλα Ακθίπνιεο - Μεζνξάρεο (Φάζε Β') [2318] ΜΔΛΔΣΖ: Μειέηε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ Μεηψπσλ εθζθαθήο ηεο νδνχ Κφκβνπ Ακθίπνιεο - ΢εξξψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ρσκατθνχ Τδξαγσγείνπ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ΢ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ΢ - Γ.Γ.Δ.

ΔΡΓΟ: Δθπφλεζε γεσινγηθψλ γε-σ-ηε-ρληθψλ κειεηψλ ζην ππνηκήκα απφ έμνδν ζήξαγγαο Μαιαθαζίνπ Α έσο θαη έμνδν ζήξαγγαο Μαιαθαζίνπ Β (2ν ππν-ηκήκα) ηνπ ηκήκαηνο 3.5.1 ηεο Δ.Ο. [2424] ΜΔΛΔΣΗ: Οξηζηηθή Μειέηε έξγσλ ζηα-ζε-ξν-πνί-εζεο θαηνιίζζεζεο ζηελ πε-ξηνρή ηνπ Μεγά-ινπ Οξύγκα-ηνο

ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ΢ Α.Δ.

34.

35.

36.

ΔΡΓΟ: Δθπφλεζε ησλ γεσηερληθψλ κε-ιεηψλ ηεο ζπλδεηήξηαο νδνχ Α/Κ Μεηζφ-βνπ (ηκήκα 3.2) ηεο Δγλαηίαο Οδνχ [2350] ΜΔΛΔΣΖ: Οξηζηηθή κειέηε παζζαιφηνηρνπ αληη-ζηήξημεο επηρψκαηνο ηνπ θιάδνπ εηζφ-δνπ πξνο Μέηζνβν

3νο 2004

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ

5νο 2004

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΖΚΔ

3νο 2004

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ

1νο 2004

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ

8νο 2004

10νο 2005

Πξνο Καηαζθεπή

12νο 2004

10νο 2005

Τπφ Καηαζθεπή

9νο 2005

3νο 2006

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ

2νο 2006 Κ/Ξ ΑΚΣΧΡ Α.Δ. ΘΔΜΔΛΖ Α.Δ. - ΘΔΜΔΛΖ Α.Δ. -ΘΔΜΔΛΗΟΓΟΜΖ Α.Δ. - ΔΣΔΘ Α.Δ.

5νο 2006

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΖΚΔ

ζει.5/9


ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΚΤΡΗΟΣΔΡΧΝ ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΣΟΛΗ΢ΘΖ΢ΔΧΝ απφ ΓΔΧΓΝΧ΢Ζ Α.Δ. (1991 έσο ζήκεξα) ζει.6/9 37.

ΜΔΛΔΣΖ: Οξηζηηθή κειέηε νξχγκαηνο 23 (ΚΔ΢ - Μέησπν Αγ. Νηθνιάνπ)

38.

ΜΔΛΔΣΗ: Αλαζύληαμε Οξηζηηθήο κε-ιέ-ηεο ζρεδηαζκνύ θαη ζηαζεξνπνίεζεο νξπγ-κάησλ 7 θαη 26

39.

ΜΔΛΔΣΗ: Αλαζύληαμε νξηζηηθήο κε-ιέ-ηεο ζρεδηαζκνύ θαη ζηαζεξνπνίεζεο νξύγκαηνο 4

3νο

2005

12νο

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΖΚΔ

3νο 2005

12νο 2005

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ

3νο 2005

12νο 2005

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ

3νο 2005

40.

ΜΔΛΔΣΗ: Αλαζύληαμε νξηζηηθήο κειέ-ηεο ζηαζεξνπνίεζεο αληηζηήξημεο νξπγκά-ησλ 12 θαη 14

2νο 2005

ΜΔΛΔΣΗ: Γεσηερληθή έξεπλα - Αμηνιό-γε-ζε θαη νξηζηηθή Γεσηερληθή κειέηε Οξύγκαηνο 18 θαη παζζαιόηνηρνπ 19

42.

ΔΡΓΟ: Δθπφλεζε ησλ γεσινγηθψλ - γε-σηερ-ληθψλ κειεηψλ κεηαμχ ησλ Υ.Θ. 17+490 θαη Υ.Θ. 17+970 (Σκή-κα 3.5.1) ηεο Δγλαηίαο Οδνχ [2460] ΜΔΛΔΣΖ: Mειέηε έξγσλ αληηζηήξη-μεο θαη ζηα-ζεξνπνίεζεο απφ Έμνδν ΢ήξαγγαο Μεηζφβνπ έσο θαη Δίζνδν ΢ήξαγγαο Μα-ια-θαζίνπ Α (Αξηζηεξφο Κιάδνο)

ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ΢ Α.Δ.

ΔΡΓΟ: Καηαζθεπή Νφηηαο Παξάθακ-ςεο Έδεζζαο [2558] ΜΔΛΔΣΗ: Μειέηε έξγσλ πξνζηαζίαο θαη ζηα-ζε-ξν-πνίεζεο ηεο εθδε-ισ-κέ-λεο θαην-ιί-ζζε-ζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ κε-ζν-βά-ζξνπ Μ1 ηεο γέθπ-ξαο Σ6

ΦΗΛΗΠΠΟ΢ Α.Δ / ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ΢ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ΢ - Γ.Γ.Δ.Σκήκα ΢πγθ. Έξγσλ

ΔΡΓΟ: Γηαζθάιηζε θαη πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ απφ θαηαπηψζεηο ζηελ Αθξφ-πν-ιε ησλ Λεηβίζξσλ [1911] ΜΔΛΔΣΗ: Μειέηε αληηζηήξημεο - ζηα-ζε-ξνπνίεζεο πξαλώλ

Η΢Σ' ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨ΢ΣΟΡΗΚΧΝ & ΚΛΑ΢΢ΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

44.

45.

ΔΡΓΟ: Δθπφλεζε ηεο νξηζηηθήο κειέηεο γηα ηελ αληηζηήξημε πξαλψλ θαη απν-θα-ηά-ζηαζε ηεο νδνχ απφ ηελ ζέζε ΢άξα έσο ηε Υ.Θ. 41+000 πεξίπνπ, ηνπ ηκήκαηνο πνπ θπ-θιν-θν-ξηέηαη επί ηεο νδνχ Γξεβελψλ - Η/Κ κε ΔΟ Σξηθάισλ - Μεηζφβνπ (Λεη-ηνπξ-γηθή Δγλαηία) [2523] ΜΔΛΔΣΗ: Οξηζηηθή κειέηε πξν-ζηα-ζίαο νδνύ Κξαληάο Μειηάο (πεξηνρή ΢άξαο) - Έιεγρνη έλαληη βξαρσδώλ θαηα-πηώ-ζεσλ

7νο 2005

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ

41.

43.

2005

5νο 2006

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ

12νο 2005

6νο 2006

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΖΚΔ

10νο 2006

11νο 2006

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ

9νο 2002

11νο 2006

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ

7νο 2006

12νο 2006

ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ΢ Α.Δ. ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ


ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΚΤΡΗΟΣΔΡΧΝ ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΣΟΛΗ΢ΘΖ΢ΔΧΝ απφ ΓΔΧΓΝΧ΢Ζ Α.Δ. (1991 έσο ζήκεξα) ζει.7/9 7νο 2006

46.

ΜΔΛΔΣΗ: Οξηζηηθή κειέηε απν-θα-ηά-ζηα-ζεο θαηνιίζζεζεο νδνύ Κξαληάο - Με-ιηάο (πεξηνρή 41km)

47.

ΔΡΓΟ: Δθηέιεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγα-ζηψλ απη/κνπ ΠΑΘΔ κε ηα ζπ-λν-δά ηνπ έξγα ζην ηκήκα: Μαθξχ-γηα-ινο Καηεξίλε (απφ Υ.Θ. 44+100 έσο Υ.Θ. 63+500) [2628] ΜΔΛΔΣΖ: Γεσηερληθή έξεπλα - κε-ιέ-ηε ζηε ζέζε εκθάληζεο ξσγκψλ επί ηνπ θιάδνπ Γ-Δ-Ε

Καξαληηλίδεο Βαζίιεο, ΔΓΔ / ΤΠΔΥΧΓΔ - ΔΤΓΔ ΠΑΘΔ

48.

ΔΡΓΟ: Δθπφλεζε ΓεσινγηθψλΓεσηερλη-θψλ κειεηψλ θαηά κήθνο ηεο Δγλαηίαο Οδνχ, ησλ Καζέησλ Αμφλσλ, ηεο Λεη-ηνπξ-γη-θήο Δγλα-ηίαο, ζε επαξρηαθέο νδνχο & ηνπηθέο ζπλ-δέ-ζεηο, ζε έξγα ππφ θα-ηαζθεπή θιπ [2660] ΜΔΛΔΣΖ: Αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ γεσ---ηερληθήο έξεπλαο θαη πξνκειέηε θαην-ιηζζαί-λνπζαο πεξηνρήο Γ2 ηκήκαηνο 3.1 ηεο Δ.Ο.

ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ΢ ΑΔ

49.

ΜΔΛΔΣΖ: Πξνκειέηε ελίζρπζεο αζηαζνχο επηρψκαηνο Α΢ΧΜΑΣΧΝ ΜΔΛΔΣΗ: Οξηζηηθή κειέηε έξγσλ ελίζρπ--ζεο πςεινύ ηκήκαηνο επηρώ-κα-ηνο Δ6

3νο 2010

50.

ΜΔΛΔΣΗ: Οξηζηηθή κειέηε έξγσλ απν-θα--ηά-ζηαζεο θαηνιίζζεζεο ρακεινύ ηκή-κα-ηνο επηρώκαηνο Δ6

3νο 2010

51.

12νο 2006

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ

12νο 2006

3νο 2007

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΖΚΔ

3νο 2009

ζπλερίδεη

5νο 2007

10νο 2008

Πξνο Οξηζηηθή Μειέηε

5νο 2010

Πξνο Καηαζθεπή

5νο 2010

Πξνο Καηαζθεπή


ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΚΤΡΗΟΣΔΡΧΝ ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΣΟΛΗ΢ΘΖ΢ΔΧΝ απφ ΓΔΧΓΝΧ΢Ζ Α.Δ. (1991 έσο ζήκεξα)

52.

ΜΔΛΔΣΗ: Οξηζηηθή κειέηε απνθαηά-ζηα-ζεο θαηνιίζζεζεο θαη ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ νξύγκαηνο Ο7

53.

ΜΔΛΔΣΖ: Οξηζηηθή κειέηε εθαξκνγήο νξχγκαηνο Ο5

54.

ΜΔΛΔΣΗ: ΟΡΤΓΜΑ Ο4.1: Οξηζηηθή κε-ιέ-ηε αζηαζνύο πεξηνρήο νξύγκαηνο

1νο 2008

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ

4νο 2008

ΜΔΛΔΣΖ: Οξηζηηθή κειέηε νξχγκαηνο Ο12

ΜΔΛΔΣΖ: Οξηζηηθή κειέηε νξχγκαηνο Ο11

57.

ΜΔΛΔΣΗ: Αμηνιόγεζε γεσηερληθήο έξεπλαο θαη αλαζύληαμε Οξηζηηθήο κε-ιέ-ηεο επηρώ-κα-ηνο Δ6

58.

ΜΔΛΔΣΗ: Οξηζηηθή κειέηε εθαξκνγήο ζηα--ζεξνπνίεζεο θαηνιίζζεζεο πε-ξην-ρήο εμόδνπ ΢ήξαγγαο ΢πξηνύ

3νο 2008

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΖΚΔ

5νο 2007

7νο 2007

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ

8νο 2006

2νο 2007

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ

4νο 2007 59.

7νο 2008

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΖΚΔ

3νο 2007 56.

8νο 2008

Πξνο Καηαζθεπή

4νο 2007 55.

4νο 2008

2νο 2008

ΜΔΛΔΣΖ: Οξηζηηθή κειέηε Οξπγκάησλ Ο΢1-Ο΢1 ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΖΚΔ

ζει.8/9


ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΚΤΡΗΟΣΔΡΧΝ ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΣΟΛΗ΢ΘΖ΢ΔΧΝ απφ ΓΔΧΓΝΧ΢Ζ Α.Δ. (1991 έσο ζήκεξα) ζει.9/9 9νο 2007

60.

ΜΔΛΔΣΖ: Οξηζηηθή κειέηε επηρψκαηνο πξφζβαζεο αθξνβάζξνπ Α5Κ Κιάδνπ 1 γέ--θπξαο Παλαγηάο

61.

ΔΡΓΟ: Μειέηε επαλαθαηαζθεπήο θα-ην-ιηζζε-κέλνπ ηκήκαηνο επηρψκα-ηνο ζηνλ δξφ-κν Καξπέο - Ηεξάο Μν-λήο Βαην-παη-δίνπ [2709] ΜΔΛΔΣΗ: Γεσηερληθή κειέηε ν-πιη-ζκέ-λνπ επηρώκαηνο απνθαηάζηαζεο νδνύ

Η.Μ. Βαηνπαηδίνπ

ΔΡΓΟ: Δθπφλεζε κειέηεο νδνπνηίαο ηεο λέαο ράξαμεο ηνπ ππνηκ. ''Δμνρή - Α/Κ Αγ. Αλδξέα'' (ηκ.12) ηεο Δ.Ο - Αλη-ζφ-πεδνο Κφκβνο Αγ. Αλδξέα (Υ.Θ. 40+180-Υ.Θ. 41+384,40) [2759] ΜΔΛΔΣΗ: Απνθαηάζηαζε θαηνιίζζε-ζεο & ελίζρπζεο νξύγκαηνο (Υ.Θ. 40+350-Υ.Θ. 40+525) ηνπ Αλη-ζό-πε-δνπ Κόκβνπ Αγ. Αλδξέα

ΦΗΛΗΠΠΟ΢ Α.Δ. / ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ΢ Α.Δ.

63.

Γεσινγηθή & Γεσηερληθή έξεπλα - πξν-κε-ιέ-ηε ζηε ζέζε ηεο θαηνιί-ζζε-ζεο ζηελ πε-ξην-ρή "Νηέξηη", Υ.Θ. 84+000 - Υ.Θ. 84+400 Ν. Ησαλλίλσλ [2861]

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ / Γ.Γ.Δ.

64.

ΔΡΓΟ: Δ.Ο. Φεξψλ - Καζηαλέσλ / ηκήκα: Γηδπκφηεηρν έσο Οξεζηηά-δα (80.5) πα-ξά-θακςε Υεηκσλίνπ απφ Υ.Θ. 15+796,26 έσο Υ.Θ.. 20+207,24 [2963] ΜΔΛΔΣΗ: Απνθαηάζηαζε θαηνιηζζή--ζε-σλ θαη νξηζηηθά κέηξα ελίζρπζεο ησλ νξπγκάησλ ηνπ αληζόπεδνπ θόκ-βνπ Υεηκσλίνπ

ΑΛΣΔΚ Α.Δ. / ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ΢ Α.Δ.

62.

11νο 2007

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΖΚΔ

6νο 2007

9νο 2007

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ

11νο 2007

1νο 2008

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ

7νο 2008

4νο 2009

Πξνο Οξηζηηθή Μειέηε

4νο 2009

6νο 2009

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ

ΔΡΓΟ: Δμνρηθή θαηνηθία ζηελ Κξπ-ν-πε-γή Καζζάλδξαο Υαιθηδηθήο [3059] ΜΔΛΔΣΗ: Μειέηε έξγσλ αληηζηήξη-μεο - ζηαζεξνπνίεζεο θαη δηακόξ-θσ-ζεο απιείνπ ρώξνπ

Υξήζηνο Ράκηαιεο-΢φληα Ρνπθάβηλα

Οξηζηηθή κειέηε έξγσλ αληηζηή-ξημεο-πξνζηαζίαο ηνπ έξγνπ: ΢ηα-ηη-θή κειέηε κόληκσλ κέηξσλ αληη-ζηή-ξημεο πξαλνύο νξύγκαηνο πε-ξί ηε Υ.Θ. 19+000 επί ηεο επαξ-ρηα-θήο νδνύ νδηθνύ θπθιώ-καηνο Καζζάλδξαο, ζηελ πεξηνρή κεηα-μύ Ν. Φσθαίαο θαη Αζύηνπ [3069]

ΜΔΣΔ ΢Τ΢Μ Α.Δ. / ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ΢ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ΢ - Γ.Γ.Δ.

3νο 2010

67.

Καηεπείγνπζεο εξγαζίεο ζπλνιηθήο δηε-ξεχλε-ζεο πεδίνπ γηα ηε ζηαζε-ξν-πνί-εζε ηεο θαηνιηζζαίλνπ-ζαο πε-ξην-ρήο ηεο Ηεξάο ΢θή-ηεο Δπαγγειηζκνχ Ηεξάο Μνλήο Ξελν-θψληνο Αγίνπ Οξνπο [2917]

Η. Μνλή ΞΔΝΟΦΧΝΣΟ΢ Αγίνπ Οξνπο

10νο 2008

ζπλερίδεη

3νο 2010

6νο 2010

68.

ΔΡΓΟ: Δθπφλεζε Γεσινγηθψλ-Γεσηε-ρλη-θψλ κειεηψλ θαηά κήθνο ηεο Δγλαηίαο Ο-δνχ, ησλ Καζέησλ Αμφλσλ, ηεο Λεηηνπξ-γη-θήο Δγλαηίαο, ζε επαξρηαθέο νδνχο & ην-πη-θέο ζπλδέζεηο, ζε έξγα ππφ θαηαζθεπή θιπ. [2660/2910β] ΜΔΛΔΣΗ: Δπίρσκα Δ6 (Υ.Θ. 14+468-14+929) / Οξηζηηθή κειέηε έξγσλ απν-θα-ηάζηαζεο θαηνιίζζεζεο ρακεινύ ηκή-καηνο επηρώκαηνο Δ6 (κεηαμύ δηα-ην-κώλ 288 θαη 301)

65.

66.

12νο 2009

ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ΢ Α.Δ.

3νο 2010

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ

3νο 2010

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΘΗΚΔ


Καηνιίζζεζε ζέζε: “ΝΣΔΡΣΗ” ΢αξαληάπνξνο ΖΠΔΗΡΟΤ Μήθνο L≈ 1.350m ΓΖ ≈ 265m (β ≈ 11ν) max Βάζνο ≈ 35m Όγθνο ≈ 9.000.000m3

v ≈ 25cm/εηνο


Καηνιίζζεζε ζέζε: “ΝΣΔΡΣΗ” ΢αξαληάπνξνο ΖΠΔΗΡΟΤ Μήθνο L≈ 1.350m ΓΖ ≈ 265m (β ≈ 11ν) max Βάζνο ≈ 35m Όγθνο ≈ 9.000.000m3

v ≈ 25cm/εηνο


Ιαζάνδρα, Υαλκιδικής


EGNATIA ODOS – Sections 1.3.1 (Αγία Αλαζηαζία)


Καηνιίζζεζε ζέζε: “ΝΣΔΡΣΗ” ΢αξαληάπνξνο ΖΠΔΗΡΟΤ Sections Αλαζηαζία) Μήθνο L≈ 1.350m EGNATIA ΓΖ ≈ 265mODOS (β ≈ 11ν– ) max Βάζνο 1.3.1 ≈ 35m(Αγία Όγθνο ≈ 9.000.000m3

v ≈ 25cm/εηνο


Καηνιίζζεζε ζέζε: “ΑΓΗΑ ΑΝΑ΢ΣΑ΢ΗΑ 3+430 ~ 3+600” ηκ. 1.3.1, ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ΢ Μήθνο L≈ 300m ΓΖ ≈ 70m (β ≈ 13ν) max Βάζνο ≈ 15m Όγθνο ≈ 600.000m3 v ≈ 5cm/εηνο (max v=2m/day)


EGNATIA ODOS – Sections 1.3.1 (Αγία Αλαζηαζία) Φύλλο-Sheet Σελ. - Page 1 από/of 2

ΓΔΧΓΝΧ΢Η Α.Δ. Δηαηξεία Γεσηερληθώλ Δξεπλώλ-Μειεηώλ Σ.Θ. 480, 57001 Θέξκε Θεζζαινλίθεο - ηει. 031 469.169, fax 469.161

΢ρήκα - Figure:

P.O. Box 480, Thermi Thessaloniki 57001 Greece Tel. (+3031) 469.169, fax 469.161

΢ρήκα - Figure:

ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΑ INΚΛΘΝΟΜΕΣΡΘΚΩΝ ΜΕΣΑΚΘΝΗ΢ΕΩΝ 0,5 3,73 ΜΕΣΡΗ΢ΕΩΝ -1,63 5,77 ΟΡΘΖΟΝΣΘΩΝ -2,08 HORIZONTAL DISPLACEMENT (ASTM D4622-86) 1,0 MONITORING 3,40 -1,70 USING 4,91INCLINOMETER -1,72

10/07/01

1

08/08/01

8 9

2

19/09/01

10

3

03/10/01

11

4

29/11/01

12

5

08/02/02

13

6

11/04/02

14

7

04/06/02

15

Άμνλαο Έξγνπ

0 36,0

33

A0

0 0

δ

+

δ+90

Οξηδφληηεο Μεηαθηλήζεηο - Horizontal Displacements Καηά ηελ θχξηα δηεχζπλζε δ Αlong the major direction δ Y (mm) -20

0

20

40

Καηά ηελ δεπηεξεχνπζα δηεχζπλζε δ+90° Αlong the minor direction δ+90° Y (mm) 60

-20

0

20

40

60 0

5

5

10

10

15

15

20

20

25

25

30

30 08/08/01 19/09/01 03/10/01 29/11/01 08/02/02 11/04/02 04/06/02

35

40

Βάζνο - Depth (m)

0

1,5 3,45 -1,70 4,98 -1,70 ΔΡΓΟ-PROJECT : ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ΢Η ΜΔΣΑΚΙΝΗ΢ΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΗ΢ Δ.Ο. (ΓΧΓΧΝΗ) 2,0 3,44 -1,71 5,06 ΢ΣΟ -1,64 2,5 3,45 -1,67 5,15 -1,57 3,44 -1,59 Θέζη-Location: 5,27 -1,54 Γεώηπηζη - Borehole: (m): 36,0 A1 Βάθορ-Depth 3,0 X: 220486,14 Y:4384400,27 3,46 -1,52 5,39 -1,48 Ημ/νία εγκαηάζηαζηρ - Date of Installation:Θουν-013,5 Υψόμεηπο Εδάθοςρ-Ground Elevation (m): Z: +562,00 4,0 Βοππά 3,40Mean-1,50 5,29 of -1,46 Μέζη κύπια διεύθςνζη μεηακίνηζηρ δεξιόζηποθα από principal direction displacement (° - clockwise from North)33 δ: 4,5 3,41 -1,47 5,42 -1,38 5,0 θχξηα 3,40 δηεχζπλζε -1,41 5,43 -1,35δ ζε ζρέζε κε ππφβαζξν Οξηδφληηα κεηαθίλεζε ζηε κέζε κεηαθίλεζεο 5,5along 3,47 -1,40 principal 5,55 direction -1,34 δ of displacement Horizontal displacement the mean 6,0 3,48 -1,37 5,56 -1,26 6,5 3,48 -1,34 5,58 -1,22 40 7,0 3,44 -1,31 5,58 -1,20 7,5 3,41 -1,28 5,61 -1,18 8,0 3,42 -1,24 5,61 -1,12 Εψλε 1ε - Zone 1: 1,0-13,0m 8,5 3,40 -1,24 5,57 -1,05 35 Εψλε 2ε - Zone 2: 13,5-17,0m 9,0 3,42 -1,23 5,64 -1,05 Εψλε 3ε - Zone 3: 17,5-27,5m 9,5 3,45 -1,22 5,67 -0,98 Εψλε 4ε - Zone 4: 28,0-36,0m 10,0 3,47 -1,20 5,74 -1,00 30 10,5 3,46 -1,19 5,71 -1,00 04/06/02 11,0 3,41 -1,17 5,68 -0,95 11,5 3,44 -1,15 5,74 -0,91 12,0 3,44 -1,06 5,73 -0,72 25 12,5 3,49 -1,00 5,85 -0,67 13,0 3,59 -0,97 6,05 -0,75 13,5 2,67 0,79 4,39 2,72 14,0 -0,02 5,68 -0,26 11,84 20 11/04/02 14,5 -2,94 10,68 -5,16 21,08 15,0 -4,42 13,04 -7,72 25,46 15,5 -3,53 11,59 -6,49 22,74 16,0 -1,18 7,47 -2,64 15,13 15 16,5 1,74 2,77 2,67 6,34 17,0 3,62 -0,09 6,40 0,80 17,5 3,94 -0,46 7,1608/02/02 -0,11 18,0 3,84 -0,62 6,95 -0,41 10 18,5 3,60 -0,49 6,45 0,04 19,0 3,31 0,26 5,88 1,47 19,5 3,17 0,98 5,70 2,71 20,0 3,30 1,03 6,07 2,60 5 20,5 3,61 0,33 6,77 1,16 21,0 3,83 -0,23 7,23 0,04 29/11/01 21,5 3,81 -0,21 7,24 0,04 03/10/01 22,0 3,78 -0,22 7,22 0,06 0 22,5 3,77 -0,22 7,23 0,07 10/07/01 23,0 3,77 -0,21 7,24 0,11 08/08/01 19/09/01 23,5 3,75 -0,23 7,22 0,06 24,0 3,74 -0,25 7,23 -0,01 -5 24,5 3,74 -0,23 7,23 -0,10 08/06/01 28/07/01 16/09/01 25,0 05/11/01 25/12/01 7,26 13/02/02 04/04/02 24/05/02 13/07/02 3,74 -0,24 -0,05 25,5 3,77 -0,25 -0,07 Titre X 7,32 26,0 3,77 3,76 -0,22 7,34 -0,03 26,5 -0,29 7,39 -0,11 27,0 3,74 -0,26 7,34 -0,05 27,5 3,86 -0,32 7,68 -0,21 Οξηδφληηα κεηαθίλεζε - Horizontal displacement X (mm)

0

North

Μέζη κύπια διεύθςνζη μεηακίνηζηρ δεξιόζηποθα από Βοππά δ Mean principal direction of displacement (° - clockwise from North) δ : Βοππάρ

Διεύθςνζη - A0 Direction (° from North): 358,0 36,0 Βάθορ-Depth (m): Ημεπομηνίερ μέηπηζηρ Dates of measurement

X: 220486,14 Y:4384400,27 Θέζη-Location: Υψόμεηπο Εδάθοςρ-Ground Elevation (m): Z: +562,00 SINCO DIGITILT DATAMADE 50310900-28486B Ινκλινόμεηπο-Probe:

Βάζνο - Depth (m)

Φύλλο-Sheet Σελ. - Page 2 από/of 2

HORIZONTAL DISPLACEMENT MONITORING USING INCLINOMETER (ASTM D4622-86)

A1 Γεώηπηζη - Borehole: Ημ/νία εγκαηάζηαζηρ - Date of Installation:Ινπλ-01 ABS 55/60 Σωλήναρ - Casing:

40

ΜΔΣΡΗ΢Η 3:

Σ.Θ. 60480, 57001 Θέξκε Θεζζαινλίθεο - ηει. 0310 469.169, fax 469.161

ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΑ INΚΛΘΝΟΜΕΣΡΘΚΩΝ ΜΕΣΡΗ΢ΕΩΝ ΟΡΘΖΟΝΣΘΩΝ ΜΕΣΑΚΘΝΗ΢ΕΩΝ -

ΔΡΓΟ-PROJECT : ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ΢Η ΜΔΣΑΚΙΝΗ΢ΔΧΝ ΢ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΣΗ΢ Δ.Ο. (ΓΧΓΧΝΗ)

35

ΓΔΧΓΝΧ΢Η Α.Δ. Δηαηξεία Γεσηερληθώλ Δξεπλώλ-Μειεηώλ ΜΔΣΡΗ΢Η 2:

GEOGNOSIS S.A. Consulting Geotechnical Engineers Βάζνο x(M.Av.δ) y(M.Av.δ) x(M.Av.δ)y(M.Av.δ) P.O. Box 480, Thermi Thessaloniki 57001 Greece Tel. (+3031) 469.169, fax 469.161 (m) (mm) (mm) (mm) (mm)

GEOGNOSIS S.A. Consulting Geotechnical Engineers


EGNATIA ODOS – Sections 1.3.1 (Αγία Αλαζηαζία)


EGNATIA ODOS – Sections 1.3.1 – 1.3.3 (Αγία Αλαζηαζία) Πεξηνρή αζηαζώλ θνξεζκέλσλ νξπγκάησλ θιύζρε


EGNATIA ODOS – Sections 1.3.1 – 1.3.3 (Αγία Αλαζηαζία) Πεξηνρή αζηαζώλ θνξεζκέλσλ νξπγκάησλ θιύζρε


Καηνιίζζεζε ζέζε: “ΜΔΓΑΛΟ ΟΡΤΓΜΑ” Μαιαθάζη, ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ΢ Μήθνο L≈ 560m ΓΖ ≈ 325m (β ≈ 30ν) max Βάζνο ≈ 100m Όγθνο ≈ 12.550.000m3

v ≈ 15cm/εηνο


Καηνιίζζεζε ζέζε: “ΜΔΓΑΛΟ ΟΡΤΓΜΑ” Μαιαθάζη, ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ΢ Μήθνο L≈ 560m ΓΖ ≈ 325m (β ≈ 30ν) max Βάζνο ≈ 100m Όγθνο ≈ 12.550.000m3

v ≈ 15cm/εηνο


Καηνιίζζεζε ζέζε: “ΜΔΓΑΛΟ ΟΡΤΓΜΑ” Μαιαθάζη, ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ΢ Μήθνο L≈ 560m ΓΖ ≈ 325m (β ≈ 30ν) max Βάζνο ≈ 100m Όγθνο ≈ 12.550.000m3

v ≈ 15cm/εηνο


Καηνιίζζεζε ζέζε: “ΜΔΓΑΛΟ ΟΡΤΓΜΑ” Μαιαθάζη, ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ΢ Μήθνο L≈ 560m ΓΖ ≈ 325m (β ≈ 30ν) max Βάζνο ≈ 100m Όγθνο ≈ 12.550.000m3

v ≈ 15cm/εηνο


Καηνιίζζεζε ζέζε: “ΜΔΓΑΛΟ ΟΡΤΓΜΑ” Μαιαθάζη, ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ΢ Μήθνο L≈ 560m ΓΖ ≈ 325m (β ≈ 30ν) max Βάζνο ≈ 100m Όγθνο ≈ 12.550.000m3

v ≈ 15cm/εηνο


Καηνιίζζεζε ζέζε: “ΜΔΓΑΛΟ ΟΡΤΓΜΑ” Μαιαθάζη, ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ΢ Μήθνο L≈ 560m ΓΖ ≈ 325m (β ≈ 30ν) max Βάζνο ≈ 100m Όγθνο ≈ 12.550.000m3

v ≈ 15cm/εηνο

y-y

3350

ΝΟ-8 3300

ΝΔ-8

3250

ΝΟ-1 ΝΟ-3 ΝΟ-5 ΝΟ-6 ΝΟ-7 ΝΟ-8 N-1 N-2 ΝΔ-2 ΝΔ-4 ΝΔ-6 ΝΔ-8 NK-2 Γ2 Γ3 ΓΠ1

ΝΔ-4 ΝΟ-3

ΝΔ-2

-18500

-18450

-18400

-18350

-18300

3050

3000

2950 -18250

x-x

18/11/10

3100

06/07/09

3150

22/02/08

ΝΟ-5

mm

ΝΔ-6 N-2

100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0

14/01/04

ΝΟ-1 N-1

Μέγηζηεο κεηαθηλήζεηο (mm)

ΝΟ-1 ΝΟ-3 ΝΟ-5 ΝΟ-6 ΝΟ-7 ΝΟ-8 N-1 N-2

3200

10/10/06

ΝΟ-6

28/05/05

ΝΟ-7


Καηνιίζζεζε ζέζε: “ΜΔΓΑΛΟ ΟΡΤΓΜΑ” Μαιαθάζη, ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ΢ Μήθνο L≈ 560m ΓΖ ≈ 325m (β ≈ 30ν) max Βάζνο ≈ 100m Όγθνο ≈ 12.550.000m3

v ≈ 15cm/εηνο


ΜΔΣΡΑ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ ΚΑΙ ΑΝΣΙ΢ΣΗΡΙΞΗ΢ ΠΡΑΝΧΝ ΢ΣΙ΢ ΠΔΡΙΟΥΔ΢ ΑΓ. ΝΙΚΗΣΑ - ΠΔΤΚΟΤΛΙΑ Σ΢ΟΤΚΑΛΑΓΔ΢ ΣΗ΢ ΝΗ΢ΟΤ ΛΔΤΚΑΓΑ΢ ΜΔΣΑ ΣΙ΢ ΚΑΣΟΛΙ΢ΘΗ΢ΔΙ΢ ΑΠΟ ΣΟ ΢ΔΙ΢ΜΟ ΣΗ΢ 14-8-2003

M = 6.4 αh=0,333 αv=0,186


ΜΕΣΡΑ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ ΚΑΙ ΑΝΣΙ΢ΣΗΡΙΞΗ΢ ΠΡΑΝΩΝ ΢ΣΙ΢ ΠΕΡΙΟΥΕ΢ ΑΓ. ΝΙΚΗΣΑ - ΠΕΤΚΟΤΛΙΑ Σ΢ΟΤΚΑΛΑΔΕ΢ ΣΗ΢ ΝΗ΢ΟΤ ΛΕΤΚΑΔΑ΢ ΜΕΣΑ ΣΙ΢ ΚΑΣΟΛΙ΢ΘΗ΢ΕΙ΢ ΑΠΟ ΣΟ ΢ΕΙ΢ΜΟ ΣΗ΢ 14-8-2003


ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΔΥΝΙΚΗ΢ ΓΔΧΛΟΓΙΑ΢ ΣΗ΢ ΔΛΛΗΝΙΚΗ΢ ΓΔΧΛΟΓΙΚΗ΢ ΔΣΑΙΡΔΙΑ΢ ΗΜΔΡΙΓΑ: «Η ζπκβνιή ηεο Σερληθήο Γεσινγίαο ζηα έξγα αλάπηπμεο θαη ππνδνκήο ζηε Βόξεην Διιάδα»

Οξηζκέλεο πεξηπηώζεηο θαηνιηζζήζεσλ ζηε Βόξεηα Διιάδα

ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢Ζ

:

N. Νάζθνο , Γξ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο Κ. Δημαράς, Γεωλόγος ΑΠΘ

 ΓΔΧΓΝΧ΢Η Α.Δ.

Profile for eetg eetg

1.6_Katolisthiseis Voreia Ellada_Geognosi_EETG_2011  

ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢Ζ : N. Νάζθνο , Γξ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο Κ. Δημαράς, Γεωλόγος ΑΠΘ  ΓΔΧΓΝΧ΢Η Α.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΔΥΝΙΚΗ΢ ΓΔΧΛΟΓΙΑ΢ ΣΗ΢ ΔΛΛΗΝΙΚΗ΢...

1.6_Katolisthiseis Voreia Ellada_Geognosi_EETG_2011  

ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢Ζ : N. Νάζθνο , Γξ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο Κ. Δημαράς, Γεωλόγος ΑΠΘ  ΓΔΧΓΝΧ΢Η Α.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΔΥΝΙΚΗ΢ ΓΔΧΛΟΓΙΑ΢ ΣΗ΢ ΔΛΛΗΝΙΚΗ΢...

Profile for eetg
Advertisement