{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Ζ Μ Δ Ρ Η Γ Α Δ.Δ.Σ.Γ.

Η ζςμβολή ηηρ Τεσνικήρ Γεωλογίαρ ζηα έπγα ανάπηςξηρ και ςποδομήρ ζηη Βόπειο Ελλάδα 14 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2011

ΣΕΥΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΥΑΡΣΕ΢ Α΢ΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕ΢ ΢ΣΗ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ από Δξ. Γ. Κσλζηαληνπνύινπ ΙΓΜΕ / Δ/λζε Σετληθής Γεωιογίας


Ο ηερληθνγεωινγηθόο ράξηεο κηαο αζηηθήο πεξηνρήο είλαη ην απνηέιεζκα εθαξκνζκέλεο έξεπλαο πνπ ζηνρεύεη:

΢ηνλ νξζνινγηθό ζρεδηαζκό ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο θαη ηωλ ππνδνκώλ (ζσλζήθες ζεκειίωζες ηωλ θαηαζθεσώλ) ΢ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο απώιεηαο αλζξώπηλεο δωήο θαη πεξηνπζίαο ιόγω θπζηθώλ γεωινγηθώλ θαηαζηξνθώλ (θαηοιηζζήζεης, θαζηδήζεης, ελεργά ρήγκαηα, ζεηζκοί θιπ)

΢ηελ ελίζρπζε θαη πξνζηαζία ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηεο πόιεο (αζθάιεηα θαηαζθεσώλ, εληοπηζκός σιηθώλ θαηαζθεσής)

΢ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (θαηάιιειοη τώροη δηάζεζες αποβιήηωλ)


Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ζηα αζηηθά θέληξα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ππήξραλ κεκνλωκέλεο γεωηερληθέο κειέηεο ζεκειίωζεο πνπ γίλνληαλ ζην πιαίζην κεγάιωλ ηερληθώλ έξγωλ ή δεκόζηωλ θηηξίωλ. Γελ ππήξρε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηωλ γεωηερληθώλ ζπλζεθώλ ηνπ εδάθνπο ζεκειίωζεο, πνπ ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ νδεγόο πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη νηθηζηηθήο αλάπηπμεο. Η αλάπηπμε ηωλ πόιεωλ ππαγνξεύηεθε θπξίωο από ηηο απμαλόκελεο νηθηζηηθέο αλάγθεο ιόγω ηεο εθξεθηηθήο αύμεζεο ηνπ πιεζπζκνύ θαη ηελ επαθόινπζε ππεξαμία ηεο γεο, κε απνηέιεζκα ηελ νηθνδόκεζε αθόκα θαη ζε πξνβιεκαηηθά εδάθε.


Μεηά από ηνλ θαηαζηξνθηθό ζεηζκό ηνπ 1995 πνπ έπιεμε ηελ επξύηεξε πεξηνρή Κνδάλεο – Γξεβελώλ θαη άιιαμε ηελ επηθξαηνύζα ζεώξεζε ζρεηηθά κε ηε ζεηζκηθόηεηα ηεο πεξηνρήο, ην ΙΓΜΔ δξαζηεξηνπνηήζεθε ηδηαίηεξα ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία, κε ζηόρν ηε κείωζε ηωλ γεωινγηθώλ θηλδύλωλ, ηόζν ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, όζν θαη ζηηο πεξηαζηηθέο πεξηνρέο θαζώο θαη ηα έξγα ππνδνκήο ηεο Πεξηθέξεηαο. ΢ην πιαίζην εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάηωλ ηνπ Β΄ θαη Γ΄ Κνηλνηηθνύ πιαηζίνπ ΢ηήξημεο αιιά θαη αλαζέζεωλ από ηελ Σνπηθή Απη/ζε, εθπνλήζεθαλ εηδηθέο κειέηεο, ζην πιαίζην ηωλ νπνίωλ ζπληάρζεθαλ γεωηερληθνί θαη ηερληθνγεωινγηθνί ράξηεο εηδηθνύ θαη πνιιαπινύ ζθνπνύ κεγάιεο θιίκαθαο ζηηο 5 κεγάιεο πόιεηο ηεο ΠΓΜ.


Δηδηθνύ ζθνπνύ Γεωηετληθή κειέηε οηθηζηηθής θαηαιιειόηεηας ηωλ ζεηζκόπιεθηωλ οηθηζκώλ Κοδάλες – Γρεβελώλ (ΑΝ.ΚΟ) 3 γεωηετληθές κειέηες κεηεγθαηάζηαζες οηθηζκώλ (ΑΝ.ΚΟ) 6 γεωηετληθές κειέηες ζεκειίωζες, ζηα όρηα ηοσ δήκοσ Κοδάλες (Δήκος Κοδάλες)


Πνιιαπινύ ζθνπνύ Μηθροδωληθή κειέηε περηοτής Ακκούδας Κοδάλες (Ο.Α.΢.Π.) Μηθροδωληθή κειέηε πόιες Κοδάλες (Δήκος Κοδάλες) Μειέηε Γεωιογηθής θαηαιιειόηεηας πόιες Γρεβελώλ (Νοκαρτία Γρεβελώλ) Γεωηετληθά Δεδοκέλα Δσηηθής Μαθεδολίας (ΠΕΠ Γ’ ΚΠ΢)


΢ηηο αζηηθέο πεξηνρέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ: Σερληθνγεωινγηθή ραξηνγξάθεζε ζε θιίκαθα 1:5.000, κε νξηνζέηεζε ηωλ γεωινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ πνπ απνηεινύλ ην έδαθνο ζεκειίωζεο. Πξνζδηνξηζκόο ηωλ γεωκεραληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηωλ ζρεκαηηζκώλ κε δνθηκέο ζε δείγκαηα από νξύγκαηα θαη παξάιιειε αμηνπνίεζε ηωλ γεωηερληθώλ δεδνκέλωλ από κειέηεο πνπ είραλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί από θνξείο θαη ηδηώηεο κειεηεηέο. Δπηζήκαλζε ηωλ ρώξωλ ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη πηζαλόηεηα εθδήιωζεο θαηνιηζζεηηθώλ ή άιιωλ θπζηθώλ θαηαζηξνθηθώλ θαηλνκέλωλ.


Πξνζαξκνγή ηωλ γεωηερληθώλ δεδνκέλωλ ηωλ πόιεωλ Κνδάλεο θαη Γξεβελώλ ζε αλάινγε θιίκαθα.

Φεθηνπνίεζε ηωλ ηερληθνγεωινγηθώλ ραξηώλ ηωλ πέληε αζηηθώλ θέληξωλ κε ηε ρξήζε Γεωγξαθηθώλ ΢πζηεκάηωλ Πιεξνθνξηώλ (GIS) θαη δεκηνπξγία βάζεο γεωηερληθώλ δεδνκέλωλ.


Νεόηεξα ηκήκαηα - επεθηάζεηο Παιαηά πόιε

Λίκλε Οξεζηηάο

ΚΑ΢ΣΟΡΗΑ


ΣΔΥΝΙΚΟΓΔΩΛΟΓΙΚΟ΢ ΥΑΡΣΗ΢ ΚΑ΢ΣΟΡΗΑ΢


ΣΔΥΝΗΚΟΓΔΧΛΟΓΗΚΟ΢ ΥΑΡΣΖ΢ ΦΛΧΡΗΝΑ΢

Γνξπθνξηθή εηθόλα


ΣΔΥΝΙΚΟΓΔΩΛΟΓΙΚΟ΢ ΥΑΡΣΗ΢ ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ΢


ΣΔΥΝΙΚΟΓΔΩΛΟΓΙΚΟ΢ ΥΑΡΣΗ΢ ΚΟΕΑΝΖ΢


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Τεχνικογεωλογικοί χάρτες

Ζώνες Γεωλογικής Οικιστικής Καταλληλότητας


ΖΩΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΔPΙΟΥΗ: Ι – II -V θιίκαθα 1:5.000

Υάξηεο νηθηζηηθήο θαηαιιειόηεηαο

Σερληθνγεωινγηθόο ράξηεο B

B

800

Lt-fo

ΠΔΡΗΟΥΖ V

L

800

ΚΕ-16

ΠΔΡΗΟΥΖ V 80

0

900

Fl-st

80 0

900

L

L

800

800

Fl-st

800

800

800

800

L

Fl-st

ΤΠΟΜΝΖΜΑ

L Fl-st

ΠΔΡΗΟΥΖ II Lt-fo

L

ΚΕ-7

800

o

Αγία Κπξηαθή

800

rf

Παιαηέο θαη λέεο επηρσκαηψζεηο (κπάδα)

al

Αιινπβηαθέο απνζέζεηο

700

L

L

scr

Πιεπξηθά θνξήκαηα

Pl-tr

Δλαιιαγέο ηξαβεξηηλνεηδψλ καξγατθψλ αζβεζηνιίζσλ κε αζβεζηηηηθέο κάξγεο

Pl-mr

Δλαιιαγέο καξγψλ, αξγηινκαξγψλ, αζβεζηηηηθψλ καξγψλ, θαη ακκνχρσλ καξγψλ

Fl-st

Δλαιιαγέο ςακκηηψλ θαη ηιπνιίζσλ ηνπ θιχζρε

700

ΠΔΡΗΟΥΖ II

L

΢Σ 3

Lt-fo

ΚΕ-17

΢Σ 4

800

Αλσθξεηηδηθνί αζβεζηφιηζνη

L

800

L

Αγία Κπξηαθή

Δλαιιαγέο ζρηζηνιίζσλ - θεξαηνιίζσλ - αζβεζηνιίζσλ

Lt-fo scr

΢Σ 1

Οθηφιηζνη

o

Pl-mr

Σ6

΢Σ 2

L

ΤΠΟΜΝΖΜΑ

Όξην ηερληθνγεσινγηθψλ ελνηήησλ

scr

Παξάηαμε θαη θιίζε πεηξσκάησλ

10°

Πεξηνρή Κ (θαηάιιειε γηα νηθηζηηθή αλάπηπμε)

Ρήγκα θαλνληθφ, νξαηφ

Πεξηνρή ΚΠ (θαηάιιειε ππφ πξνυπνζέζεηο γηα νηθηζηηθή αλάπηπμε)

L

Ρήγκα θαλνληθφ, κε νξαηφ

Σ5

Fl-st o

ΚΟ-7

700

al

ΚΕ-9

Pl-mr

Pl-mr

Οξηνζέηεζε ξεκάησλ

ΚΕ-19 Γεηγκαηνιεπηηθή γεψηξεζε ΚΟ-5

Pl-mr

Pl-tr

Δξεπλεηηθφ φξπγκα

700

Γεηηλίαζε κε πηζαλψο ελεξγά λενηεθηνληθά ξήγκαηα θαη απφηνκα πξαλή

10° 5°

o

Pl-tr

Πεξηνρή ΑΚ (αθαηάιιειε γηα νηθηζηηθή αλάπηπμε)

scr

o

scr rf

o

al

ΚΟ-3

ΚΟ-4

ΠΔΡΗΟΥΖ I

Pl-tr

L

Pl-mr

scr

Pl-mr

o

L

Απνηξνπή ζεκειίσζεο ζε επηρσκαηψζεηο (κπάδα)

Κπδσληέο Pl-mr

ΚΟ-6

rf

ΚΕ-19

scr

Κπδσληέο

Pl-tr

ΚΟ-5

al

Παλαγία

Pl-mr

ΚΟ-1

ÉÍ ÓÔÉÔÏ ÕÔÏ ÃÅÙË Ï ÃÉÊ ÙÍ Ê ÁÉÌ ÅÔÁË Ë ÅÕÔÉÊ ÙÍ ÅÑÅÕÍ ÙÍ Ì ÅÓÏ ÃÅÉÙÍ 70 - 115 27 ÁÈ ÇÍ Á - ÔÇË . 210 7798412 - FAX 210 7752211

Pl-mr

Παλαγία ΚΕ-18

ΠΔΡΗΟΥΖ I

Pl-mr

ÉÍ ÓÔÉÔÏ ÕÔÏ ÃÅÙË Ï ÃÉÊ ÙÍ Ê ÁÉÌ ÅÔÁË Ë ÅÕÔÉÊ ÙÍ ÅÑÅÕÍ ÙÍ Ì ÅÓÏ ÃÅÉÙÍ 70 - 115 27 ÁÈ Ç Í Á - ÔÇË . 210 7798412 - FAX 210 7752211

ΔΡΓΟ: ΣΔΥΝΗΚΟΓΔΩΛΟΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΔΩΛΟΓΗΚΖ΢ ΟΗΚΗ΢ΣΗΚΖ΢ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ΢ ΢ΣΗ΢ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ΢ ΕΩΝΔ΢ ΠΟΛΔΟΓΟΜΖ΢Ζ΢ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΟΕΑΝΖ΢

ΠΔΡΗΟΥΖ I

ΔΡΓΟ: ΣΔΥΝΗΚΟΓΔΩΛΟΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΔΩΛΟΓΗΚΖ΢ ΟΗΚΗ΢ΣΗΚΖ΢ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ΢ ΢ΣΗ΢ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ΢ ΕΩΝΔ΢ ΠΟΛΔΟΓΟΜΖ΢Ζ΢ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΟΕΑΝΖ΢

al

Pl-tr

ΚΟ-2 700

Pl-mr

ΔΡΓΟΓΟΣΖ΢: ΓΖΜΟ΢ ΚΟΕΑΝΖ΢

ΔΡΓΟΓΟΣΖ΢:

700

ΘΔΜΑ ΢ΥΔΓΗΟΤ:

ΓΖΜΟ΢ ΚΟΕΑΝΖ΢

ΣΔΥΝΗΚΟΓΔΩΛΟΓΗΚΟ΢ ΥΑΡΣΖ΢ ΠΔΡΗΟΥΖ:

ΘΔΜΑ ΢ΥΔΓΗΟΤ: ΥΑΡΣΖ΢ Α΢ΣΤΓΔΩΛΟΓΗΚΖ΢ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ΢ Pl-mr

΢ΤΝΣΑΞΖ: Δκκ. Απνζηνιίδεο Σερληθφο Γεσιφγνο

-

ΠΔΡΗΟΥΖ:

Παλ. Πάζρνο Γξ Γεσιφγνο

΢ΤΝΣΑΞΖ: Δκκ. Απνζηνιίδεο Σερληθφο Γεσιφγνο

Λεπθφβξπζε

0

100m

200m

300m

-

Παλ. Πάζρνο Γξ Γεσιφγνο

ΑΘΖΝΑ, ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ 2003 ΢ρήκα 7.1

ΚΛΗΜΑΚΑ 400m

Λεπθφβξπζε

500m

ΑΘΖΝΑ, ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ 2003

ΚΛΗΜΑΚΑ 0

100m

200m

300m

΢ρήκα 8.1 400m

500m


ΣΔΥΝΙΚΟΓΔΩΛΟΓΙΚΟ΢ ΥΑΡΣΗ΢ ΓΡΔΒΔΝΧΝ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ΢ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ΢ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ΢ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΣΕ΢ Α΢ΣΙΚΩΝ (1995 ΙΓΜΕ ΙΓΜΕ (1995-2005) -2006) Π

Δ

Ρ

Σ

Η Φ Δ

Δ

Υ

Ν

Ρ

Δ

Η Α

Η Κ

Ο

Η Γ

Γ

Μ

Γ

Τ

Δ

Χ

Σ

Λ

Η Κ

Ζ

΢

Ο

Γ

Η Κ

Μ

Ο

Α

Η

Κ

Δ

Γ

Υ

Α

Ρ

Ο

Σ

Ν

Δ

Η Α

΢

΢

Δ

ΦΙΩΡΗΛΑ

ΘΑ΢ΣΟΡΗΑ ΠΣΟΙΔΚΑΪΓΑ

ΘΟΕΑΛΖ

ΓΡΔΒΔΛΑ


΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑ Οη Σερληθνγεσινγηθνί ράξηεο πνπ εθπνλήζεθαλ από ην ΙΓΜΕ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο Δπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηε βειηίσζε ηεο γλώζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ εδάθνπο ζεκειίσζεο θαη επαθόινπζα ζηελ αύμεζε ηεο αζθάιεηάο ηνπο έλαληη θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ.

Αλ θαη νη κειέηεο κηθξήο δηάξθεηαο είλαη ζαθώο ρξήζηκεο θαη δίλνπλ κηα γεληθή εηθόλα ησλ γεσηερληθώλ ζπλζεθώλ ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ, κπνξεί λα ππεξεθηηκεζεί ν βαζκόο αζθάιεηαο πνπ παξέρνπλ, αλ δελ ιεθζεί ππόςε ε πιεξόηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπο.


Η πιήξεο θαηαλόεζε ησλ ηερληθνγεσινγηθώλ ζπλζεθώλ ζην αζηηθό πεξηβάιινλ, είλαη θξίζηκνο παξάγνληαο θαη απαηηεί ζπλερή θαη δηαρξνληθή θαηαγξαθή ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ, πνπ αληηθεηκεληθά δελ κπνξεί λα θαιπθζεί από έλα άηνκν ή θνξέα. Απαηηείηαη ε θαιή ζπλεξγαζία όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη ζα πξέπεη ίζσο λα εμεηαζηεί ζνβαξά ε λνκηθή θαηνρύξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγθέληξσζεο όισλ ησλ γεσηερληθώλ ζηνηρείσλ ζε έλα ζπληνληζηηθό επηζηεκνληθό θνξέα κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό θαη κόληκε ιεηηνπξγία κε ζηόρν ηε ζπλνιηθή αμηνιόγεζή ηνπο θαη παξαγσγή πιεξέζηεξσλ ραξηώλ. Όζν ε γεσινγηθή πιεξνθνξία ζα εκπινπηίδεηαη, ε παξαπέξα ζπιινγή ηεο ζα γίλεηαη πεξηζζόηεξν επηιεθηηθή θαη ζα ειαρηζηνπνηείηαη κε πξνθαλέο όθεινο ζηελ νηθνλνκία θαη ην πεξηβάιινλ.


Σέινο, ε δηάζεζε ησλ πξντόλησλ επεμεξγαζίαο (γεσηερληθά ζηνηρεία, ςεθηαθνί ηερληθνγεσινγηθνί ράξηεο), ζα πξέπεη λα είλαη αλνηρηά όρη κόλν ζε γεσεπηζηήκνλεο θαη κεραληθνύο αιιά θαη ζε θάζε ελδηαθεξόκελν πνιίηε.


Profile for eetg eetg

1.2_Texnikogeologikoi chartes_IGME_Konstantopoulou_EETG_2011  

Η ζςμβολή ηηρ Τεσνικήρ Γεωλογίαρ ζηα έπγα ανά π ηςξηρ και ς π οδομήρ ζηη Βόπειο Ελλάδα από Δξ. Γ. Κσλζηαληνπνύινπ ΙΓΜΕ / Δ/λζε Σετληθής Γεωι...

1.2_Texnikogeologikoi chartes_IGME_Konstantopoulou_EETG_2011  

Η ζςμβολή ηηρ Τεσνικήρ Γεωλογίαρ ζηα έπγα ανά π ηςξηρ και ς π οδομήρ ζηη Βόπειο Ελλάδα από Δξ. Γ. Κσλζηαληνπνύινπ ΙΓΜΕ / Δ/λζε Σετληθής Γεωι...

Profile for eetg