{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Τδξνειεθηξηθό Έξγν Ιιαξίσλα : Δξγαζίεο ζηεγαλνπνίεζεο Φ. Μινόπετρος, Γεωλόγος ΔΕΗ Α.Ε / ΔΥΗΠ / ΤΓΓΜ


ΦΡΑΓΜΑ ΙΛΑΡΙΩΝΑ


ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΡΓΟΤ / PROJECT MAP

ΜΤΗΕ

΢ήξαγγεο

Μήθνο

Δηαηνκή

Δθηξνπήο & Δθρεηιηζηή Νν1

765m νξηδόληηα 117m θεθιηκέλε

12m (θπθιηθή)

Δθρεηιηζηή Νν2

650m

12m (θπθιηθή)

Δθθελσηή Ππζκέλα

749m

3m, 4m (θπθιηθή)

Πξνζαγσγήο

596m

8m, 6.6m, (θπθιηθή ή πεηαινεηδήο)

Απνζηξάγγη ζεο

772m

2.5x3.5m (ζπλδπαζκόο)

Οδηθή

298+132m

~9mx8m (ζπλδπαζκόο)

Φρζαρ θυροφραγμάτων

΢ηαζκόο Παξαγσγήο

Λεκάνη αποτόνωςησ Τποςταθμόσ


ΟΦΙΟΛΙΘΟΙ

ΛΕΚΑΝΗ ΕΛΑΣΗ΢ (πεξηνρή Λνγγάο)

ΦΡΑΓΜΑ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

ΠΛΕΙΟ-ΠΛΕΙ΢ΣΟΚΑΙΝΙΚΕ΢ ΑΠΟΘΕ΢ΕΙ΢

Α΢ΒΕ΢ΣΟΛΙΘΟΙ

ΚΑΡ΢ΣΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ

ΦΤΛΛΙΣΕ΢

ΓΝΕΤ΢ΙΟΙ

ΠΗΓΕ΢ ΡΤΜΝΙΟΤ

ΛΕΚΑΝΗ ΕΛΑΤΗΣ – ΦΡΑΓΜΑ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ


Χαρακτηριςτικοί λιθολογικοί τφποι φυλλιτών περιοχήσ δεξιοφ αντερείςματοσ

Ζώνη διάτμηςησ, εντόσ ςερικιτικοφ φυλλίτη

Αςβεςτιτικόσ φυλλίτησ

Γραφιτικόσ φυλλίτησ

΄΄Συπικοί΄΄ φυλλίτεσ, μεταβλητοφ βαθμοφ αποςάθρωςησ

•Βαςικό χαρακτηριςτικό γνώριςμα των φυλλιτών, με καθοριςτική επιρροή ςτην ευςτάθεια, είναι η παρουςία ζντονησ ςχιςτότητασ. Η κλίςη τησ ςχιςτότητασ ςτα πρανή του δεξιοφ αντερείςματοσ κυμαίνεται από 30ο ζωσ 45ο, με μζςη τιμή 11 περί τισ 37ο.


ΤΠΑΡΥΟΤ΢Α ΟΔΟ΢

ΜΟΝΙΜΗ ΟΔΟ΢ ΠΡΟ΢ΠΕΛΑ΢Η΢ ΢ΗΡΑΓΓΑ΢ LU

ΜΟΝΙΜΗ ΟΔΟ΢ ΠΡΟ΢ΠΕΛΑ΢Η΢ ΢ΗΡΑΓΓΑ΢ RU


Kαηνιίζζεζε Ιαλνπαξίνπ 2006 •

Μεηαθίλεζε όγθνπ 75,000m3 κεηά από πεξίνδν έληνλωλ βξνρνπηώζεωλ, ε νπνία εθδειώζεθε ζηα αξρηθά πξαλή εθζθαθήο, θαηάληε ηωλ δηακνξθωζέληωλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θαηνιίζζεζεο ηεο πεξηόδνπ 2004 Παλαιότερθ μικρι κατολίςκθςθ ςε πλειο-πλειςτοκαινικά υλικά

Πρόςφατθ λαςπορροι από υπερκείμενθ κατολίςκθςθ Αναβακμόσ +470

Παλαιότερεσ μικρζσ κατολιςκιςεισ ςτο φυλλίτθ

Αναβακμόσ +430

Αναβακμόσ +410

Τοίχοσ προςταςίασ από μεταλλικοφσ δοκοφσ

Οριο κατολιςκαίνουςασ μάηασ Ιανουαρίου 2006

Εκςκαφι κατολίςκθςθσ περιόδου Απριλίου – Ιουλίου 2004

15


ΤΠΑΡΥΟΤ΢Α ΟΔΟ΢

ΜΟΝΙΜΗ ΟΔΟ΢ ΠΡΟ΢ΠΕΛΑ΢Η΢ ΢ΗΡΑΓΓΑ΢ LU

ΜΟΝΙΜΗ ΟΔΟ΢ ΠΡΟ΢ΠΕΛΑ΢Η΢ ΢ΗΡΑΓΓΑ΢ RU


ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΟΜΗ ΚΑΣΑ ΜΗΚΟ΢ ΣΗ΢ ΚΟΤΡΣΙΝΑ΢ ΢ΣΗΝ ΕΠΕΚΣΑ΢Η ΣΟΤ ΑΡΙ΢ΣΕΡΟΤ ΑΝΣΕΡΕΙ΢ΜΑΣΟ΢

15

12 15

ΣΟΜΗ ΚΑΣΑ ΜΗΚΟ΢ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ ΚΟΤΡΣΙΝΑ΢ Σ΢ΙΜΔΝΣΔΝΔ΢ΔΩΝ ÓÔÏ ÁÑÉÓÔÅÑÏ ÁÍ ÔÅÑÅÉÓÌ Á

20

20

20

20

16

16

14

20

ΤΠΟΜΝΗΜΑ Α΢ΒΔ΢ΣΟΛΙΘΟ΢

ΦΤΛΛΙΣΗ΢ ΑΓΙΑΙΡΔΣΟ΢


Απνξξνθήζεηο ζηελ θνπξηίλα ηνπ επξύηεξνπ αξηζηεξνύ αληεξείζκαηνο ηνπ Φξάγκαηνο

Yδξαπιηθέο θνλίεο (Kg) /m

700 600 500 400 300 200 100 0 P

S

T

Q

E


Elati basin Ilarion Dam

Polyfito Lake


ΛΔΚΑΝΗ ΔΛΑΣΗ΢


ΟΦΙΟΛΙΘΟΙ

ΛΕΚΑΝΗ ΕΛΑΣΗ΢ (πεξηνρή Λνγγάο)

ΦΡΑΓΜΑ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

ΠΛΕΙΟ-ΠΛΕΙ΢ΣΟΚΑΙΝΙΚΕ΢ ΑΠΟΘΕ΢ΕΙ΢

Α΢ΒΕ΢ΣΟΛΙΘΟΙ

ΚΑΡ΢ΣΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ

ΦΤΛΛΙΣΕ΢

ΓΝΕΤ΢ΙΟΙ

ΠΗΓΕ΢ ΡΤΜΝΙΟΤ

ΛΕΚΑΝΗ ΕΛΑΤΗΣ – ΦΡΑΓΜΑ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ


• ΜΔΣΡΑ ΢ΣΔΓΑΝΟΠΟΙΗ΢Η΢ • Γηα ηελ ζηεγαλνπνίεζε ηεο δώλεο απηήο ησλ θαξζηηθώλ καξκάξσλ απνθαζίζηεθε ε θαηαζθεπή δύν επαιιήισλ ζεξάγγσλ ηζηκεληελέζεσλ, ζε πςόκεηξα 405κ. θαη 318κ. αληίζηνηρα, κήθνπο 470m πεξίπνπ ε θάζε κία, κε αληίζηνηρα δύν ζήξαγγεο πξνζπειάζεσλ ζπλνιηθνύ κήθνπο 360m. Η θνπξηίλα ηζηκεληελέζεσλ πνπ πξόθεηηαη λα θαηαζθεπαζζεί ζα είλαη ζπλνιηθνύ βάζνπο 200m θαη επηθαλείαο 90000m2 πεξίπνπ. • Η θνπξηίλα απηή πεξηιακβάλεη ηελ εθηέιεζε νπώλ ζε δύν άμνλεο κέζα από ηηο ζήξαγγεο ηζηκεληελέζεσλ. Η θύξηα θνπξηίλα ζα εθηειεζηεί ζην θαηάληη άμνλα θαη ζα πεξηιακβάλεη νπέο έσο θαη ηέηαξηεο ηάμεο ελώ ε δεπηεξεύνπζα ζα εθηειεζηεί 2,5m αλάληη θαη ζα πεξηιακβάλεη νπέο πέκπηεο ηάμεο θαη κεγαιύηεξεο. Οη νπέο πξώηεο ηάμεο (πξσηεύνπζεο) ζα είλαη ππξελνιεπηηθέο κε ζύγρξνλε εθηέιεζε δνθηκώλ εηζπηέζεσλ θαη ζα εθηειεζηνύλ αλά 48m ελώ όιεο νη ππόινηπεο νπέο ζα γίλνπλ ρσξίο ππξελνιεςία (Down the hole) θαη κε ππνδηπιαζηαζκό ησλ κεηαμύ ηνπο απόζηαζεσλ. Έηζη ε ηειηθή απόζηαζε ησλ νπώλ κεηαμύ ηνπο ζα είλαη 3m κέρξη ην πςόκεηξν ησλ 250m θαη κέρξη ην πςόκεηξν ησλ 200m ζα είλαη 24m. • Οη ηζηκεληελέζεηο πνπ ζα εθηειεζηνύλ κέζα από ηηο νπέο ζα πεξηιακβάλνπλ κίγκαηα ηα νπνία ζα απνηεινύληαη από δηάθνξεο αλαινγίεο λεξνύ, ηζηκέληνπ, ηπηάκελεο ηέθξαο, κπεηνλίηε θαη άκκνπ (εάλ απαηηείηαη).


Απνξξνθήζεηο ζηε Αλσ ΢ήξαγγα

Τδξαπιηθέο θνλίεο (Kg) / m

300 250 200 150 100 50 0 UP

US

UT

UQ

UE

Ust


Απνξξνθήζεηο ζηελ Καησ ΢ήξαγγα

Yδξαπιηθέο θνλίεο (Kg) /m

350 300 250 200 150 100 50 0 LPD

LSd

LTd

LQd

LEd

Lstd

Παξαηήξεζε : Η δηαθνξνπνίζε πνπ θαίλεηαη ζηηο απνξξνθήζεηο ζηηο LPD θαη LSd νθείιεηαη ζηελ αιιαγή ηεο εθαξκνδνκέλεο πίεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηωλ ηζηκεληελέζεωλ από 10At (ζηηο LPD) ζηηο 20At (ζηηο LSd θαη ζηηο κεγαιύηεξεο ηάμεο νπέο)


ΔΤΥΑΡΙ΢ΣΩ


Map of Elati Jobsite


΢ΗΡΑΓΓΑ ΔΚΣΡΟΠΗ΢ DIVERSION TUNNEL


ΕΚ΢ΚΑΦΗ ΢ΗΡΑΓΓΑ΢ ΕΚΧΕΙΛΙ΢ΣΗ - ΦΑ΢Η Γ΄ Spillway Excavation – Phase C’


ΕΚ΢ΚΑΦΗ ΢ΗΡΑΓΓΑ΢ ΕΚΧΕΙΛΙ΢ΣΗ - ΦΑ΢Η Β΄ SPILLWAY EXCAVATION – PHASE B’


ΕΚ΢ΚΑΦΗ ΢ΗΡΑΓΓΑ΢ ΕΚΧΕΙΛΙ΢ΣΗ - ΦΑ΢Η Α΄ SPILLWAY EXCAVATION – PHASE A’


Diversion (Spillway 1) Tunnel outlet

Diversion Tunnel inlet

Inlet of Spillway Tunnels 1 & 2 Grout Curtain Axis

Limestone

Transition Zone

Contractual Cross Section of Spillway 1 and Diversion Tunnel

Phyllites Ilarion fault

52


Grout MIX

Α1 Β1 C1 C2 C3

Grout MIX

Α1 Β1 C1 C2 C3

TABLE 1 Quantity per mix (lt) 1000 1000 1000 5000 Stage denial

TABLE 2 Quantity per mix (lt) 3000 5000 10000 10000 Stage denial

The grout holes LPD 252, 300, 348, 444 & LSD 228, 324 were proceeded using the quantities shown in Table 2.


Profile for eetg eetg

1.1_Ilarionas_MINOPETROS_EETG_2011  

Τδξνειεθηξηθό Έξγν Ιιαξίσλα : Δξγαζίεο ζηεγαλνπνίεζεο Φ. Μινόπετρος, Γεωλόγος ΔΕΗ Α.Ε / ΔΥΗΠ / ΤΓΓΜ ΦΡΑΓΜΑ ΙΛΑΡΙΩΝΑ Δθθελσηή Ππζκέλα 749m 3m...

1.1_Ilarionas_MINOPETROS_EETG_2011  

Τδξνειεθηξηθό Έξγν Ιιαξίσλα : Δξγαζίεο ζηεγαλνπνίεζεο Φ. Μινόπετρος, Γεωλόγος ΔΕΗ Α.Ε / ΔΥΗΠ / ΤΓΓΜ ΦΡΑΓΜΑ ΙΛΑΡΙΩΝΑ Δθθελσηή Ππζκέλα 749m 3m...

Profile for eetg
Advertisement