Page 1

02. märts 2008

1

EESTI HARRASTUSTEATRITE LIIT STRATEEGLINE ARENGUKAVA 2008-2011

1. MISSIOON Eesti Harrastusteatrite Liidu missiooniks on aidata kaasa vaimseid väärtusi hindava ja materiaalseid väärtuseid kasutada oskava inimese kujunemisele teatrikunsti kaudu ning toetada tema loomingulist ja tegusat elamiseviisi. 2. VISIOON • • • • •

EHL loob võimalused osa saada ja väärtustada omakultuuri ja rahvuskeelt. EHL on avatud erinevatele koostöövormidele nii kodu- kui välismaal. EHL avardab teatritegevuse piire ja aitab kasutusele võtta uusi teatritegevuse vorme. EHL toetab teatrikunsti valdkonnas tegutsejate omavahelist suhtlemist ja kontaktide loomist. EHL toetab organisatsiooni liikmete loomingulist tahet ja vabadust.

3. VÄÄRTUSED Eesti Harrastusteatrite Liit väärtustab • • • • •

inimeste loomingulist vabadust ja huvi vaimsete võimete arendamiseks loomingulist paindlikkust ja katsetamise julgust innovaatilist mõtlemist ja ideede rakendamist teistega arvestavat ja meeskonnatööd hindavat kollektiivi usaldust pälvivat koostööpartnerit.

4. STRATEEGILISED LÄHTEALUSED • Kultuuriministeeriumi strateegiline arengukava aastateks 2007-2010 (kinnitatud kultuuriministri 29.03.2006 käskkirjaga nr. 123) • Eesti Vabaharidusliidu arengukava 2005-2010 • KOOSTÖÖLEPING nr 7/2007/ÕPE Elukestva õppe strateegia aastateks 2005-2008 (Kinnitatud Vabariigi Valitsuse protokollilise otsusega 3.11.2005) • Huvikooli seadus (vastu võetud 21. dets. 2006.a.) • IATA/AITA konstitutsioon (kinnitatud 18.juuli, 2003.a. Brüsell) • IATA/AITA põhikiri (kinnitatud 29.juuli, 2007.a. Masan, Korea) • Eesti kultuuripoliitika põhialused (16.09.1998 Riigikogu otsus) • EHLi arengukava 2007-2011 • EHLi põhikiri (kinnitatud üldkogu otsusega 02.04.2006.a.) 5. LÄHIAJA RÕHUASETUSED Lähiajal vajavad suuremat tähelepanu: • • • • • • • • • •

organisatsiooni analüüs ja arenguperspektiivi väljaselgitamine võimalik reorganiseerimine lisa finantsallikate loomine ja leidmine alaliitude töö organiseermine ja töökeskkonna kujundamine ühisprojektide taaselustamine alates 2009 koolitusaluste hindamine ja uute koolitusprogrammide väljatöötamine aktiivne osalemine loometegevuses ja kultuurivahetuses nii Eesti piires kui rahvusvaheliselt infovahetuse tõhustamine koolituse korraldamine ja festivalid sümboolika väljaarendamine.

2010

EHL

Vene tn 6, Tallinn 10123, tel 6464 080, epost.ehl@gmail.com


02. märts 2008

2

6. HETKEOLUKORRA ANALÜÜS 6.1. ORGANISATSIOONI TUGEVUSED: • • • • • • •

Loominguline vabadus. Alternatiivne õppimise võimalus. Pikk ja tugev traditsioon. Organisatsiooni ühtsus ja eesmärk. Kõik paikkonnad on haaratud/ toimib paikkondede aktiviseerijana. Õpetab meeskonnatööd. Ressursside efektiivne kasutamine (inimesed, ideed, materiaalne baas).

6.2. ORGANISATSIOONI NÕRKUSED: • Liidrite vähesus. • Koolituse ebajärjepidevus ja puudus. • Liigne enesekesksus. • Halb koostöö omavahel, KOV-ga jne. • Juhtide vähene motiveeritus (ka materiaalne). • Liikmete passiivsus. • Info vähene kättesaadavus liikmesorganisatsioonides. • PR puudulikkus. • Eesmärkide ebaselgus. 6.3. VÄLISKESKKONNAST TULENEVAD VÕIMALUSED: • • • • • • • • • •

Võimalus saada professionaalset abi ja teha koostööd. Rahastamine – Kultuuriministeerium, Kultuurkapital, KOV. Eesti publiku teatrilembus. Projektid ja vabaõhulavastused. Kõrgkoolidesse draamaõpetuse õppekava sisseviimine. Koolitustel osalemine. Festivalidel (ka rahvusvahelistel) osalemine. Tuntud inimeste kaasamine. Koolides esinemine. Teiste kunstiliikide kaasamine.

6.4. VÄLISKESKKONNAST TULENEVAD OHUD: • • • • • • • • •

Massikultuuri omaksvõtt ühiskonnas. Hetke kultuuripoliitikast sõltumine. Otsustajate, rahastajate, teostajate ebapädevus. Ettearvamatus finantseerimisel. Dramaturgia ja õppekirjanduse madalseis. Juhendajate kasvulava väike. Eelarvamus – harrastusteater on halb teater. Pressi vähene huvi. Inimestel on vähe vaba aega.

6.5. PEAMISED SAAVUTUSED: Harrastusteatrite tegevuse koordineerimise jätkamine järgmiste tegevuste kaudu: • Riigifestivalide regulaarne toimumine • Ühisprojektid – kirjanduslikud projektid, suvelavastused, ühislavastused koostöös välismaaga. • Liikmete loominguline sõltumatus – repertuaari ja vormilahenduste valikul. • Koolitustegevus – harrastusteatri lavastajate ja näitlejate, õpetajate ja erivajadustega laste õpetajate koolitamine. • Välissuhted – IATA/AITA, NEATA, EDERED 7. STRATEEGILISED EESMÄRGID 7.1. EESMÄRK 1: Tegus ja jätkusuutlik organisatsioon MEEDE 1: Ühine tegutsemine

2010

EHL

Meetme lühikirjeldus: Avatud suhtlus, olukorra kaardistamine ja koostöövõrgustiku tihendamine. Uute tegutsemisvormide Vene tn 6, Tallinn 10123, tel 6464 080, epost.ehl@gmail.com


02. märts 2008

3

leidmine ja kasutamine. Tegevust toetavad teenused ja suurprojektid. Olulisemad tegevused ja nende vahetud tulemused: • Struktuuri ülesehituse analüüs, vajadusel selle muutmine, täiustamine. • Liikmete aktiivne osalemine organisatsiooni töös. • Alaliitude aktiivne osalemine organisatsiooni töös. • Andmeside arendamine, uute andmeside võimaluste kasutamine. Truppide omavaheline suhtlemine. Avatus arengust tingitud muutustele. • Suurprojektide ettevalmistamine. Ühiste koostöövormide kasutamine. Positiivne kuvand tegusast organisatsioonist. • Liikmete aktiivne loominguline tegevus. Julgus olla eestvedaja, algataja Oskus olukordi lahendada Eesti keelse kultuurikeskonna arendamine ja ahvatlevamaks muutmine Uued algatused: • Kohtumised truppidega, nende vajaduste ja võimaluste väljaselgitamine ja organisatsiooni tegevusplaanide tutvustamine. • Koduleht kui arenev ja muutuv keskkond (blogi). • Mentorprogammi käivitamine. • Liikmestruppide tegevusaruanne. • Nõustamisvõrgustiku loomine. MEEDE 2: Liidrid Meetme lühikirjeldus: Eestvedajate töö ja tegevuse väärtustamine. Olulisemad tegevused ja nende vahetud tulemused: • Olemasolevate eestvedajate kaardistamine. Ülevaade tegutsevatest ja võimalikest eestvedajatest. Koolitusvajadus ja sellel baseeruv koolitustellimus. • Eestvedajate hindamine. Tagatud kvaliteet. Kutsestandardid. • Eestvedajate aktiviseerimine ja uute kaasamine. Uute truppide sünd. Erinevate koostöövormide sünd. Olemasolevate truppide värskendamine. Osavõtt erinevatest teatrifestivalidest. Uued algatused: • Diplomilavastus. • Koostöö õppeasutustega. • Koolitustellimus. • Täiendkoolitus. • Välislavastajate ja –näitlejate kaasamine. Indikaatorid: * * * * * * *

Alaliitude toimimine. Tegijate aktiviseerumine. Ühisprojektide arv (kaasarvatud välisprojektid). Pidev täiendkoolitus. Uute liikmete (trupid, üksikisikud) liitumine. Uued liidrid. Uute alaliitude loomine.

MEEDE 3: Organisatsiooni nägu Meetme lühikirjeldus: Organisatsiooni liikmete töö ja tegevuse väärtustamine. Korporatiivse stilistika väljatöötamine Olulisemad tegevused ja nende vahetud tulemused: • Organisatsiooni atribuutika väljatöötamine ja selle pidev täiustamine ja kasutamine. Märgid: liikmemärk, teenetemärk. 2010

EHL

Vene tn 6, Tallinn 10123, tel 6464 080, epost.ehl@gmail.com


02. märts 2008

4 • • • • •

Stiiliraamat. Koduleht. Tunnustamine. Väärikate inimeste ja saavutuste hindamine ja meelespidamine. Uued algatused: Teenetemärgid. Liikmemärgid, Sümboolika Meened.

Indikaatorid: * * *

Tegijate tunnustamine. Organisatsioon on nähtav. Organisatsioon on äratuntav.

7.2. EESMÄRK 2: Kunstiline tase MEEDE 1: Koolituste korraldamine. Meetme lühikirjeldus: Koolitusaluste hindamine ja uute koolitusprogrammide väljatöötamine. Olulisemad tegevused ja nende vahetud tulemused: • Väljakujunenud koolitusmudeli analüüs ja selle ajakohasuse hindamine. Laiem, eri koolkondade kaasamine. Võimekus huvitavaks rollilahenduseks. Osalejate oskuste/võimete maksimaalne kasutamine. Loomingulise taseme tõus. Hindamine – analüüsivõime. Avatus suhtluseks (k.a. välissuhtlus). Võimekus töötada erinevate truppide koosseisus. • Koostöö tehnilise valdkonna töötajatega: (kunstnikud, valgustajad, butafoor-dekoraatorid, jne.) Oskus kasutada erinevaid tehnilisi võimalusi. Tehniliselt keerukamate lahenduste kasutamine. Erinevate spetsialitide kaasamine. Uued algatused: • Uute vormide ja koolitajate kaasamine. • Spetsialiseerunud koolituslaagrid. • Tegevuskestev koolitus. • Mentorprogramm. • Kunstnike, valgustajate, butafoor-dekoraatorite, jne. kaasamine loomeprotsessi MEEDE 2: Festivalide korraldamine. Meetme lühikirjeldus: Huvitavamate loominguliste tööde väljatoomine. Uute loominguliste suundade tutvustamine. Olulisemad tegevused ja nende vahetud tulemused: • Festivalide korraldamine. Festival kui ideede, kogemuste, oskuste, koolitusvõimaluste ja koosolemisrõõmu vahetamise paik. Organisatsiooni teadvustamine-oleme olemas. • Festivalide programmide koostamise ja meeskonna moodustamise põhimõtete väljatöötamine. Tegusa meeskonna loomine. Võimalusterohke festivali toimumise paik. Ladus festivali toimimine. Uued algatused: • Festivali meeskond loomine • Festivali toimumise koht, arvesse võttes võimalikult erinevaid mängukohtade võimalusi. • Festivali raport. Indikaatorid: * *

Huvitavad ja omanäolised loomingulised tulemused. Julged loomingulised otsingud ja nende kajastamine meedias

2010

EHL

Vene tn 6, Tallinn 10123, tel 6464 080, epost.ehl@gmail.com


02. märts 2008

5

* *

Julged loomingulised otsingud ja nende kajastamine meedias Aktiivne kultuurivahetus.

7.3. EESMÄRK 3: Arvestatav koostööpartner MEEDE 1: Koostöö arendamine. Meetme lühikirjeldus: Koostöö riigi, omavalitsustega, haridusasutustega, Rahvakultuuri Keskusega, VHLiga, EMSLiga, Eesti Kultuurkapitaliga, Rahvakultuuri keskseltsidega ja teatrikunsti erinevate alaliitudega. Välissuhtlus – koostöö IATA/AITAga, NEATAga, EDEREDiga. Olulisemad tegevused ja nende vahetud tulemused: • Oma valdkonna järjepidev tutvustamine riigiasutustele. Riik omab ülevaadet valdkonnas toimuvast. Ideede esitlemine, rakendamine ja tulemuste esitlemine. Usaldus, valdkonna rahastamine. • Kohalike omavalitsuste koostööhuvi väljaselgitamine. Arusaam organisatsioon poolt hallatava valdkonna tööst. Valdkonna oskuste kasutamine KOV töös. Valdkonna eestvedajate abistav /täiendav finantseerimine. • Rahvusvahelise koostöö ergutamine Tihedam suhtlus ühiste aluste ja kokkupuutepunktide otsimine ja kasutamine. Osalejate laiapõhjaline ja mitmekülgne vahetus. Koostööprojektide sünd. Uued algatused: • koostöövõimaluste väljaselgitamine. • Infovahetuskanalite loomine. • Rahvusvaheline andmevahetus repertuaari ja spetsialistede osas. Indikaatorid: * Partnerlussuhete rohkus (koostöölepingud). * Riigi toetus. Organisatsiooni tegevust abistab KOV, EV Kultuuriministeerium, EV Haridus- ja Teadusministeerium,Tallinna Kultuuriväärtuset Amet. * Rahastajate finantseeringud. 9. ORGANISATSIOONI ARENDAMINE Organisatsiooni arendamiseks läbiviidavad tegevused: • Lisafinantseeringute leidmine • Lisafinantseeringute suunamine töökeskkonna parandamiseks ja uute töötajate palkamiseks ja uue teatrisaali avamiseks • Kodulehe edasine arendamine • Töövahendite soetamine.

2010

EHL

Vene tn 6, Tallinn 10123, tel 6464 080, epost.ehl@gmail.com

EHL Arengukava 2008-2011  
EHL Arengukava 2008-2011  

1. MISSIOON Eesti Harrastusteatrite Liidu missiooniks on aidata kaasa vaimseid väärtusi hindava ja materiaalseid väärtuseid kasutada oskava...