Page 30

roonakaoL!t

I93? e. oktoobrlkuu 4.D[6vaI tolDtas slL]-slcohasal palTel Edutunualeugustl

prol. !.Ellnrooth

algurcs surnual kobtualk

Artur Slrk-Xadulu Lalba vullaa Ulagaatuoo. Ulevaatu!. Juular , ollil doktofiil otra IIo Ja Relao EunAlgtnen. oelmtuon protokoutJ.ne. :€d€ tolnitstl

rFII€ uksoholilJa s.St€:rholE ablstalana. 0lavaatus Helslugt ullkoolt

KohtuEedltdlnlllls

XUnssJ.Iolsv lalp laEas t ar@estklrstu s I ELs oll

Rlrltud ollvad pltseoritud. L

uA0anunlce callukorrr!

es tnstltuud,lr.

t8lnkklrstu

olav koskeallso naho Lalp. Lalp otl ruotatud

Ja l"lhaks€ial onen sl ole.

palc-

Negir pruunlkageuat I kulTetanud,

JuukEalil,

Ranbail, nllrbrd

t€reod,valgrd.

kul netal nehtl.

Kolbas ipealuus ) al oIEuA vdlrner1& konstateorldta nlnllsugust tclctsugust

s€e

Nold availo! konBtate3rltl kau8sl€ arenaDud

luoaase tuneilatcoga rlletesrsItln

.

yLga.stust,Ko1paeI avatual, selletdttu

'.

nurrat v5!

otl vdiEata Utelala, kas

on kolba pdbJas ehk olnud Luunurret. uuJalgl oI1 nll

llha kut 1!.hskse0

Erutunual pluunlkasnust ekB kulvanud. maseikE. Sello r nassls et vdlAud kolste-. Xuna oII vliltlatuA, et kaduuuL oll olrud FssBa tccllila nLalagl srlllst. :DuLve lahottuses luumurre, klnnltatl t6hotpaaurkqlal €1 ka salloEge otlllat saadual konstatoerlda

seaL nlnglsugurt

pragu v61 luueurrot.

Ifoenla1l6ek8

lalba kdhukoopast proove,kuld ei vuluud' uurlDisoks v6tt1s 'ioklor HH.nEildinen alvesse vdttea/ st kdtk slseelundld ol-1d nuutunud Eust Jashaltlkaks traEslkst

eIu!d.lsl proovld s t s a ld a s ld . . T e ls l u u rln u s l e I E o o rlt a t u d I i te ld a , n J.ssuguscld. Selle uurlmuse alusel

on volBata miaagl iltelala kaalunud Slrkl

suflIa

p6bJustestsoda kdlkl tl'enal€oeoda au la sudgmotuunlstuae kohaselt grnst Ehruootb 01va EIo K o h t u -n e ' 1 lt s lln lI ls e t n B t lt u u d l f oh tu roedltsl 1 !l p l o f e e s o r a s s ls t e n t , T I l-lE n a a rs t R. HaEiildlnen T erv l ehol uvalli suse kohtuk€eELk

%,*

lr

,t<

lrl

tL le D d a i a k B eS tg e k s : H e l ,s l ngt s , V Htls E l al s t e er lunls 15. ok t oobrlI

ADt!. poolest R.Nuuello .allklrt)

nrhltviboldja

k.t.

Teated Brüsseli ja Helsingi Eesti esindajailt A. Sirgu surma ja matuse kohta  

Teated Brüsseli ja Helsingi Eesti esindajailt A. Sirgu surma ja matuse kohta

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you