Page 1

srpen - říjen 2013 listopad-prosinec 2012

Nový evropský program pro výzkum a inovace Horizont 2020 Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (zkráceně program H2020) má být největším a nejvýznamnějším programem

měnícím se světě: inkluzivní, inovativní a reflektivní společnosti; Bezpečné společnosti: ochrana svobody a bezpečnost Evropy a jejích občanů.

financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014-

Jak už bylo řečeno, z pohledu sítě Enterprise Europe Network a její

2020. Program H2020 navazuje na rámcové programy pro výzkum, které

hlavní cílové skupiny – malých a středních podniků (MSP), je klíčová

vyhlašuje EU už od roku 1980, konkrétně na poslední z nich - 7. rámcový

především druhá priorita zahrnující podporu inovací. Oproti předchozím

program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace 2007-2013

rámcovým programům klade program H2020 ještě větší důraz na

(7. RP). Od 7. RP se program H2020 bude lišit větším důrazem na

aplikační sféru. Zatímco motorem hraničního výzkumu jsou jednotliví

podporu inovací, což se prakticky projeví například v zavedení nových

výzkumní pracovníci či malé týmy, vývoj nových technologií a produktů je

úvěrových nástrojů a v podpoře inovací u malých a středních podniků.

založen na spolupráci, bez níž nelze dospět k produktům uplatnitelným na

Program H2020 v sobě integruje také dřívější Rámcový program pro

trhu.

konkurenceschopnost a

technologický

a

institut

inovace (EIT).

(CIP)

a

Podporována

Evropský bude

inovační

návaznost

na

Druhá priorita bude rozdělena na tři oblasti: První oblast bude zaměřena na průlomové (tj. zavádějící radikální, skokovou změnu) a

strukturální fondy a na jiné programy EU.

průmyslové

technologie,

které

budou

podpořeny v těchto šesti směrech:

Cílovou skupinou programu jsou na jedné straně výzkumní pracovníci, ať už se jedná

1) informační a komunikační technologie,

o výzkumníky pracující na univerzitách, ve

2) nanotechnologie,

výzkumných ústavech, nebo v průmyslových

3) pokročilé materiály,

firmách,

4) biotechnologie,

na

straně

druhé

také

podniky

a firmy, které mohou v programu H2020 najít

5) pokročilé výrobní systémy,

účinného pomocníka pro financování aktivit

6) vesmírné aplikace. Při implementaci programu bude kladen

v oblasti špičkového výzkumu a technologií. Program Horizont 2020 bude realizován ve třech hlavních prioritách:

důraz

zejména

na

snižování

spotřeby

energie,

nové

materiály,

1. Vynikající věda – tato priorita bude podporovat excelentní výzkum

bezpečnost, interoperabilitu systémů a vytváření norem. Podpořeno bude

a vytvářet podmínky pro jeho provozování. Podporovány budou vynikající

také ověření výsledků výzkumu v pilotních aplikacích.

projekty hraničního výzkumu, vývoj nových a ambiciózních technologií,

Vzhledem k tomu, že uvádění průlomových technologií do provozu je

mobilita vynikajících výzkumných pracovníků a špičkové infrastruktury.

spojeno se značným finančním rizikem, budou další oblastí finanční

Priorita je rozdělena do čtyř velkých oblastí: Evropská výzkumná rada

nástroje, které mají usnadnit přistup k rizikovému kapitálu. Ve snaze

(ERC), Budoucí a vznikající technologie (FET), Marie Skłodowska-Curie

zapojit průmysl do evropských projektů výzkumu, vývoje a inovací

akce (MSCA), Evropské výzkumné infrastruktury (včetně e-infrastruktur).

navrhuje Evropská komise v druhé prioritě rozšířit a zintenzivnit využití

2. Vedoucí postavení průmyslu – cílem je zlepšení konkurenceschopnosti

finančních nástrojů (dluhových a kapitálových), které usnadňují přístup

evropského průmyslu, a to zejména prostřednictvím průlomových

k rizikovému kapitálu.

technologií a podpory financování výzkumu v průmyslu a v malých

Třetí oblastí druhé priority pak bude podpora inovačních aktivit MSP.

a středních podnicích. Z pohledu podniků je tato priorita nejdůležitější

Na podporu všech inovačních firem, které mají za cíl rozvíjet se, růst

a bude o ní podrobněji pojednáno dále.

a působit mezinárodně, bude vytvořen v programu H2020 jediný nástroj.

3. Společenské výzvy - v prioritě bude podporován výzkum směřující

Tento nástroj bude zahrnovat podporu všech druhů inovací a všech

k řešeni zásadních otázek a problémů, s nimiž se potýkají evropské

stupňů jejich zavádění. Žadateli o příspěvek mohou být pouze samotné

společnosti. Jedná se o následující společenské výzvy:

MSP, které však budou moci v případě potřeby spolupracovat s dalšími

Zdraví, demografické změny a životní pohoda (wellbeing); Potravinové

partnery včetně subkontrahování výzkumných prací.

zabezpečeni, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika;

Hlavní nástroj podpory vychází z amerického SBIR (Small Business

Bezpečné, čisté a účinné energie; Inteligentní, ekologická a integrovaná

Innovation Research) a bude zahrnovat podporu ve třech fázích

doprava; Klimatická změna a účinné využívání zdrojů a surovin; Evropa v

inovačního cyklu s plynulým přechodem mezi nimi:


Fáze 1: Koncepce a hodnocení proveditelnosti – příspěvek na průzkum

které vedle svých činností provádějí také vlastní výzkum a vývoj.

vědecké a technické proveditelnosti.

O tento program byl mezi podniky značný zájem, ovšem jeho desátá

Fáze 2: Výzkum a vývoj, demonstrace, tržní aplikace – podpora VaV

a poslední výzva byla uzavřena v dubnu 2013. Podle dostupných

s důrazem na demonstrační činnosti.

informací lze očekávat první výzvu programu Eurostars 2 v březnu či

Fáze 3: Komercializace – nebude přidělena přímá podpora, cílem je

dubnu následujícího roku. Více informací lze nalézt v dokumentu Evropské

usnadnit přístup k soukromému kapitálu.

komise (DG-RTD) na adrese http://ec.europa.eu/governance/impact/

Vedle hlavního nástroje podpory může MSP získat též zvláštní formu podpory - tzv. Specifickou podporu, která bude určena pro tržně

planned_ia/docs/2013_rtd_005_eurostars2_en.pdf . Celkový

rozpočet programu H2020 počítá s částkou 72,3 mld. €

orientované MSP s intenzivním výzkumem v hi-tech oborech. Tato

a byl schválen Evropským parlamentem a Radou ministrů počátkem

specifická podpora naváže na současný společný program Eurostars, ale

července 2013. Program tedy může být v souladu s původním plánem

bude dostupná pro veškeré vědecké a technologické oblasti. Dále bude

spuštěn v lednu 2014 a první výzvy pro předkládání projektů lze očekávat

možné použít podporu pro posílení inovační kapacity MSP (např. aktivity

již na přelomu roku 2013/2014.

zaměřené

Kontakt pro bližší informace:

na

zvyšování

informovanosti,

školení,

transfer

znalostí

a technologií až po dosažení inovací s vysokou přidanou hodnotou) –

BIC Plzeň, Ing. Jaroslav Sobotka, sobotka@bic.cz

v této oblasti se předpokládá spolupráce se sítí Enterprise Europe Network. Specifickou podporu bude možno též použít na inovace orientované přímo na trh. Pod programem Horizont 2020 bude v letech 2014-2020 pokračovat také program Eurostars, zaměřený na podporu mezinárodní spolupráce v aplikovaném a průmyslovém výzkumu a vývoji MSP. Týká se podniků,

V článku jsou použity informace z brožury HORIZONT 2020 - stručně o programu, kterou v červnu 2013 zpracoval kolektiv autorů Národního informačního centra pro evropský výzkum TC AV ČR. Celá brožura v elektronické podobě je dostupná na www.fp7.cz/files/svobodova/ tcav_brozura_horizont_2020_internet_1.pdf. -js-

Další podpora firemního výzkumu a vývoje v roce 2014 V roce 2014 bude pokračovat Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA (dále jen „program ALFA“),

s uvedeným usnesením vlády ČR realizováno podle možností státního rozpočtu, jehož návrh byl vládou schválen 25. září.

který se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního

Příjemci podpory na projekt mohou být samostatné podnikatelské

vývoje zejména v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů,

subjekty (právnické i fyzické osoby) i výzkumné organizace. V programu

energetických zdrojů, ochrany a tvorby životního prostředí, a dále

ALFA budou zejména podporovány jejich společné projekty, a to takové,

v oblasti udržitelného rozvoje dopravy.

které

Usnesením vlády ČR ze dne 28. srpna 2013 byly v tomto programu

odůvodněně

předpokládají

dosažení

alespoň

jednoho

z následujících druhů výsledků:

schváleny některé změny – zejména prodloužení doby trvání programu

• patent,

do roku 2019, tj. na 9 let, úprava rozpočtu v souladu s návrhem výdajů

• poloprovoz, ověřená technologie,

státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2014

• výsledky s právní ochranou - užitný vzor, průmyslový vzor,

s výhledem na léta 2015 a 2016, zapracování Národních priorit

• technicky realizované výsledky - prototyp, funkční vzorek,

orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací promítnutím

• certifikované metodiky a postupy a mapy s odborným obsahem,

do

• software. Struktura přihlášky a další související dokumenty budou zveřejněny již v průběhu října, aby se žadatelé mohli s dostatečným předstihem připravit na podávání projektů. Zájemci z řad malých a středních firem mohou již nyní konzultovat své náměty a záměry s odborníky BIC Plzeň.

jednotlivých

podprogramů,

sjednocení

terminologie

ohledně

způsobilých a uznaných nákladů tak, aby byla v souladu se zákonem. Zároveň došlo k rozšíření programu o informaci o čtvrté veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích, která bude vyhlášena 1. listopadu 2013. Financování v rámci čtvrté veřejné soutěže bude v souladu

Soutěž Česká inovace zahajuje třetí ročník Soutěž Česká inovace, která se stala významnou platformou pro ino-

soutěže je rozpoznat perspektivní inovace, ocenit jejich autory a podpořit

vativní projekty v rámci České republiky, zahajuje již svůj třetí ročník. Do

další uplatnění v praxi. Každý projekt bude hodnocen nejméně 3 porotci,

soutěže se mohou hlásit nápady a inovace od jednotlivců, malých

přičemž všichni soutěžící dostanou po ukončení evaluace hodnocení po-

i velkých firem i od veřejné správy. Hodnotit je bude téměř stočlenná

rotců k dispozici. I díky této zpětné vazbě Česká inovace již pomohla

odborná porota v následujících pěti kategoriích:

desítkám projektů posunout se o krok vpřed.

• Inovační nápad (inovace pocházející od jednotlivců, studentů nebo jejich týmů, kteří jsou ve fázi nápadu/myšlenky a potřebují pomoci s její realizací) • Nadějná inovace (inovace začínajících firmem a start-upů, které mají do 10 zaměstnanců a na trhu působí méně než 3 roky) • Inovační hvězda (inovace malých a středních firem do 250 zaměstnanců, které jsou na trhu déle než 3 roky) • Inovativní firma (inovace společností nad 250 zaměstnanců) • Inovace ve veřejné správě (organizační složky státu, kraje, obce a jimi zřizované a zakládané organizace) Letošní novinkou bude udělení Speciální ceny za Společenskou prospěšnost inovace. Česká inovace dává inovátorům prostor pro zviditelnění nápadů, nalezení potenciálních partnerů a vzájemnou výměnu zkušeností. Cílem

Uzávěrka přihlášek do soutěže je 15. listopadu 2013, vítězové pak budou vyhlášeni 14. března 2014 na Festivalu České inovace v Národní technické knihovně v Praze. Oceněné Inovace budou mediálně zviditelněny, získají konzultační podporu pro další rozvoj, přístup k finančním zdrojům a kontakty. Jedním ze spolupracujících partnerů předchozích ročníků Festivalu inovací byla česká část mezinárodní sítě Enterprise Europe Network. Iniciativa České inovace je platformou, ve které partneři sítě mohou potkat úspěšné autory inovativních projektů a nabídnout jim případné další ekonomické zhodnocení ve spolupráci se zahraničním partnerem. Bližší informace a přihlášky do soutěže jsou na www.ceskainovace.cz. S případnými dotazy se lze obracet na Ing. Terezu Halgašovou (halgasova@bic.cz, tel. 377 235 379).

-th-


Představujeme inovační firmy v regionu LC Tools s.r.o. Ing. Jiří Štrunc, PhD. se rozhodl podnikat v oblasti vývoje a výroby

na začátku října přestěhovala svou montážní a prototypovou dílnu

potřeb pro výtvarné techniky, využívané při tvorbě šperků z populárních

z garáže do nové provozovny v prostorách Podnikatelského inkubátoru

modelovacích polymerových hmot. V červnu 2013, několik týdnů před

BIC Plzeň v areálu vědeckotechnického parku na Borských polích.

tím, než založil společnost LC Tools s.r.o., se obrátil na BIC Plzeň, aby se informoval o službách, které by mohl v souvislosti se zahájením nové

Zakladateli společnosti LC Tools s.r.o., Ing. Jiřímu Štruncovi, PhD., jsme položili několik otázek:

podnikatelské činnosti využít. Tak začala soustavná spolupráce, jejímž základem jsou konzultace nad podnikatelským plánem a společná formulace jeho částí. Při nich jsou postupně identifikovány různé potřeby firmy, které lze řešit s využitím služeb odborných konzultantů BIC Plzeň.

Jak jste přišel na myšlenku vývoje a výroby potřeb pro tvorbu z polymerových modelovacích hmot? Naše dcera Lucie se vytvářením polymerových šperků a dalších ozdob začala zabývat před několika lety. Nástroje, které jsme jí kupovali a bez

Zákaznický segment je poměrně úzký, a proto se nelze při zajištění odbytu omezovat jen na český trh. S využitím zahraničních partnerů sítě

kterých

se

tyto

tzv.

tvořilky

neobejdou,

jsou

poměrně

drahé

a přitom nekvalitní a poruchové. Práce s nimi je obtížná. Často jsou

Enterprise Europe Network byl proto

původně určeny pro výrobu těstovin.

konzultanty BIC sestaven seznam

Jiné však na trhu nebyly. Brzy jsem

potenciálních partnerů ve vybraných

si uvědomil, že by bylo možné

evropských

zemích,

provést

e-shopů

velkoobchodů

a

lizovaných kterým obchodní

na

provozovatelů

výtvarné

by mohla být spolupráce.

Se

řadu

technických

zjed-

specia-

nodušení a vylepšení, která práci

potřeby,

významně usnadní a díky kterým

nabídnuta

budou

stejným

nástroje

čitelné.

cílem byl vystaven i kooperační profil

A

tak

prakticky se

nezni-

začal

rodit

podnikatelský záměr.

firmy v systému nabídek a poptávek

Který z Vašich výrobků je zatím u zákazníků nejúspěšnější?

sítě. Konzultovány

jsou i

možnosti

využití dotací v programech podpory

Na

inovací financovaných z evropských

extrudéru pro vytlačování

zdrojů. Pro firmy bez historie je

s různými profily, který je nezbytný

jaře

jsme

zahájili

výrobu hmoty

nabídka velmi omezená, přesto byla vytipována zajímavá příležitost ve

pro spoustu výtvarných technik. Dokončili jsme vývoj již 2. generace:

formě projektu CzechEkoSystém, který je součástí Operačního programu

masivní a přitom elegantní ocelový nástroj, s možností pohonu pomocí

Podnikání a inovace. Projekt umožňuje získat bezplatný koučing a cenové

aku-vrtačky, který neskřípe, díky pístu stabilizovanému dvojicí o‑kroužků

zvýhodněné poradenství při detailním dopracování podnikatelského plánu

se nezasekává a nedochází ke stržení závitu. Uživatelé jsou velmi

tak, aby mohl být přesvědčivě prezentován potenciálním investorům.

spokojení

Kapitálový vstup by mohl firmě pomoci financovat další rozsáhlejší

a specializovaných internetových stránkách. Za prvních pár měsíců jsme

vývojové a internacionalizační záměry, plánované na další roky. BIC Plzeň

prodali už několik stovek extrudérů, a to nejen u nás a na Slovensku, ale

v

projektu

také ve Španělsku a v Německu. Na dobré cestě je vývoz do dalších

v Plzeňském kraji, pomohl firmě zpracovat i žádost a další potřebné

evropských zemí i do USA. A aby bylo jasné, že je to český výrobek, zvolili

dokumenty.

jsme název CZEXTRUDER.

roli

skauta,

vyhledávajícího

vhodné

účastníky

a

své

pozitivní

zkušenosti

sdílejí

na

sociálních

sítích

Technické novinky a inovace produktů vyžadují také spolupráci s odborníky v oblasti technického a konstrukčního řešení. BIC Plzeň proto

Jaké další inovace přinášíte?

zprostředkoval setkání s pedagogy i studenty Fakulty strojní Západočeské

Na začátku října jsme začali prodávat LC GILO BLADE, velmi ostrý

univerzity v Plzni, kteří se mohou do vývoje nových nástrojů zapojit.

a tuhý řezák s tvarem ostří speciálně zvoleným pro řezání polymerové

Studenti přitom mohou ve firmě získat praktické zkušenosti také v rámci

hmoty. Do konce roku pak chceme představit i funkční prototyp tzv.

stáží, pořádaných v rámci projektu POSPOL podpořeného v Operačním

gilotiny. S tímto nástrojem lze při řezání dosáhnout ideálně pravidelných

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Připravované stáže

a tenkých plátků hmoty s vytvořenou barevnou kresbou na řezu, která je

studentů

Fakulty ekonomické ve firmě a spolupráce s nimi např. na

typická pro polymerové šperky. Jsme první, kdo takový nástroj uvádí

mezinárodním marketingu pak může být podporována v obdobném

do sériové výroby a na trh. Právě pro něj hledáme vhodný obchodní

projektu UNIPRANET.

název a do hledání jsme zapojili i naše příznivce na sociálních sítích.

Pro zajištění mezinárodní konkurenceschopnosti nestačí jen spolehlivé konstrukční řešení a vynikající funkční vlastnosti. Je třeba nabídnout

Rozvíjíme několik dalších originálních myšlenek. Výsledky vývoje, který právě probíhá, budeme prezentovat v průběhu příštího roku.

i atraktivní vzhled nástrojů, což je v tomto případě, kdy potenciální odběratele tvoří převážně ženy zaměřené na výtvarnou tvorbu, obzvlášť důležité.

Součástí

poskytovaných

služeb

je

proto

také

Jak hodnotíte spolupráci s BIC Plzeň?

pomoc

Poradci BIC Plzeň se nám věnují, sami aktivně vyhledávají a přinášejí

s navázáním spolupráce s designéry i s vyhledáním dotačních programů

náměty na možnou spolupráci, upozorňují na aktuální příležitosti

pro její financování. Dalšími oblastmi, na něž se konzultační služby

v oblasti podpory podnikání. Při konzultacích nad podnikatelským plánem

zaměřují, je například pomoc se zajištěním mezinárodní ochrany práv

získávám zpětnou vazbu ke svým myšlenkám a záměrům, které se jejich

průmyslového vlastnictví, či podpora účasti na zahraničních výstavách

formulací postupně zhmotňují. Vznikají i nové nápady.

a veletrzích. Důkazem dynamického rozjezdu společnosti LC Tools je rovněž to, že

Více informací na www.czextruder.com, www.lctools.cz.

-zd-


Evropský jednotný patent Evropská unie se přiblížila zavedení patentu s jednotným účinkem

bydliště

či

sídlo,

nebo

do

jazyka

státu,

v

němž

došlo

(jednotný patent) a vytvoření jednotného patentového soudnictví. Již

k porušení patentu, a dále do úředního jazyka státu, kde má sídlo příslušný

v prosinci 2012 Evropský parlament a Rada podpořily tzv. „patentový

soud.

balíček“ a přijaly dvě klíčová nařízení. Patentový balíček se celkově

• Dohoda o jednotném patentovém soudu (UPC) vytváří zvláštní

skládá ze tří částí:

soudní systém pro projednávání sporů z porušení evropských patentů

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2012,

a patentů s jednotným účinkem. Systém bude obsahovat soudy první

kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné

instance (ústřední, regionální a lokální komory) a jeden společný soud

patentové ochrany. Nařízení využívá již existujícího systému udělování

druhé instance. Ústřední komora bude sídlit v Paříži a bude mít pobočky

evropských patentů podle Evropské patentové úmluvy z roku 1973.

v Londýně a v Mnichově. Členské státy budou mít možnost vytvořit si svou

Evropské patenty uděluje Evropský patentový úřad (EPO) se sídlem

lokální komoru, popřípadě se několik států může dohodnout na vytvoření

v Mnichově, a to pro jednotlivé členské státy Evropské patentové

společné

organizace podle volby přihlašovatele. Udělený evropský patent má

z porušení a návrhy na zrušení evropských patentů a patentů s jednotným

v určeném státě stejný účinek jako patent národní. Podmínkou je, že majitel patentu po jeho udělení provede validaci, tj. podá u úřadů průmyslového

regionální

Možnosti patentování po zavedení jednotného patentu

komory.

účinkem

a

Soud

bude

dodatkových

projednávat ochranných

spory

osvědčení

udělených na základě takových patentů. Soud druhé instance bude sídlit v Lucemburku.

vlastnictví určených států překlad patentového spisu

Nový

do úředního jazyka tohoto státu a zaplatí předepsaný

z evropských patentů. Až doposud musel majitel

soudní

systém

zjednoduší

vedení

sporů

poplatek. Za udržování evropského patentu platí

evropského patentu v případě porušení vést soudní spor

majitel roční udržovací poplatky v každém státě zvlášť.

v každém státě, kde k porušení patentu došlo. Nový

patentů

systém mu poskytne možnost domáhat se svých práv

možnost do jednoho měsíce po udělení evropského

najednou, u jediného soudu. Dohoda by měla být

patentu požádat EPO o vyznačení jednotného účinku

účastnickými státy podepsána v první polovině příštího

ve všech členských státech EU (kromě Španělska a

roku.

Itálie, které se do tohoto režimu nezapojily). Hlavním

Celý patentový balíček začne pro území daných států

Nařízení

nově

poskytne

majitelům

fungovat v závislosti na vývoji ratifikačního procesu

rysem jednotného patentu je jeho jednotná povaha, tj. že poskytuje jednotnou ochranu a má stejný účinek ve všech

Dohody UPC. Jednotný patent bude mít účinek v těch státech, které

zúčastněných členských státech. Zjednoduší se tak udržování patentů

Dohodu UPC ratifikovaly. Podmínkou začátku účinnosti patentového

v platnosti, protože majitelé patentů s jednotným účinkem budou platit

balíčku je ratifikace Dohody UPC v alespoň 13 státech, mezi nimiž nesmí

jednotný roční udržovací poplatek Evropskému patentovému úřadu.

chybět Německo, Francie a Velká Británie. Účinky na další území se pak

• Nařízení Rady (EU) č. 1260/2012, kterým se provádí posílená

dále budou rozšiřovat tak, jak budou jednotlivé státy ratifikační proces

spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany, pokud jde

ukončovat. Zavedením patentu s jednotným účinkem by mělo být

o příslušná ustanovení o překladu. Podle nařízení bude patent udělen

dosaženo deklarovaného cíle, tedy možnosti získání patentu na vynález

v jednom z úředních jazyků EPO (angličtina, francouzština, němčina)

v předmětných evropských zemích snáze a levněji - to platí nejen pro

a patentové nároky zveřejněny ještě ve zbývajících dvou jazycích. Dále

podniky z EU, ale i pro přihlašovatele z jiných zemí, např. Spojených

budou k dispozici strojové překlady

udělených patentů do všech úředních

států, Ruska nebo Číny. Pokud jde o patentové či soudní poplatky, jejich

jazyků EU. V případě sporu majitel patentu musí na své náklady předložit

výše zatím nebyla navržena, a bude předmětem jednání účastnických

překlad patentu do úředního jazyka státu EU, v němž má porušovatel

členských států.

-lp-

Dotace pro malé a střední podniky na služby v oblasti designu Koncem září vyhlásila agentura CzechTrade výzvu k zasílání přihlášek • Propagace průmyslového designu v zahraničí formou společné expozice do projektu Design pro konkurenceschopnost 2013–2014, jehož

na vybraných veletrzích a výstavách. cílem je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti průmyslových podniků • Účast na odborných vzdělávacích akcích s tématikou designu. prostřednictvím efektivního využívání designu v inovačním procesu. V rámci • Získávání informací o ekonomických přínosech průmyslového designu projektu mohou malé a střední podniky získat dotaci ve výši až 56 tis. Kč, prostřednictvím tištěného periodika DESIGN NEWSLETTER a odborné přičemž podíl dotace z celkových způsobilých výdajů činí až publikace. 100 %. Poskytované dotace jsou financovány ze zdrojů Evropské unie i z rozpočtu ČR.

Na tuto výzvu je alokováno celkem 6 735 470 Kč. Přihlášky přijímá agentura CzechTrade v období od 20. 9. 2013 do 28. 11. 2014. Při

Dotaci je možné získat na podporu následujících aktivit: hodnocení přihlášek je kladen důraz zejména na exportní potenciál • Využití služeb designéra, zahrnujících provedení analýzy stávajícího žadatele, inovační potenciál žadatele, připravenost žadatele k propagaci stavu designu produktového portfolia ve firmě, definování problému, designu v zahraničí, konkurenceschopnost produktu. navržení strategie a harmonogramu, odhad nákladů na provedení změn Kontakt pro další informace: Ing. Zbyněk Doležal, tel. 377 235 379, e-mail: a 3 návrhy nového designu (skici). dolezal@bic.cz . -zd-

Evropská komise ani žádná osoba jednající jejím jménem nenese odpovědnost za jakékoliv důsledky plynoucí z využití informací, které jsou obsahem tohoto zpravodaje. Uvedené informace reprezentují výhradně sdělení autorů a nemusí odrážet oficiální postoj Evropské komise. Síť Enterprise Europe Network je podporována Evropskou komisí . Aktivity sítě v ČR jsou realizovány projektem BISONet (Business and Innovation Support Network for the CR), který je spolufinancován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. e-Zpravodaj Enterprise Europe Network Plzeň Vydává BIC Plzeň - Podnikatelské a inovační centrum Adresa: Riegrova 1, 306 25 Plzeň. Tel.:377 235 379 Fax: 377 235 320 E-mail: bic@bic.cz Datum vydání 15. 10. 2013

Říjen 2013  
Říjen 2013  

Zpravodaj Enterprise Europe Network Plzeň 4/2013

Advertisement