Page 1

květen - červenec 2013

listopad-prosinec 2012

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a s Techno-

logickým centrem AV ČR uspořádal BIC Plzeň 13. června diskusní fórum (kulatý stůl) k novému operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

(OP

PIK).

Zúčastnili

se

jej

zástupci

firem

z Plzeňského kraje, které mají zkušenosti s realizací projektů podpořených

Motivace k zakládání firem prostřednictvím workshopů, soutěží o nejlepší podnikatelský záměr apod.

• •

Modernizace výrobních provozů, rekonstrukce výrobních objektů. Rozvoj a využití stávající infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru s důrazem na technické

ze stávajícího Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).

odborné vzdělávání či adaptační systém pro nové zaměstnance

Nový OP PIK by neměl být pouhou vylepšenou kopií dosavadního

(absolventy).

OPPI, ale měl by u něj být patrný jasný posun na vyšší úroveň. Při

Prioritní osa 3: Udržitelné hospodaření s energií

jednání kulatého stolu zástupci MPO postupně představovali

a rozvoj inovací v energetice

priority nového OP PIK a diskutovali s účastníky o vhodnosti

zacílení programů i preferovaných témat.

Výstavba a rekonstrukce zdrojů OZE (MVE, výroba

z tepla) pro distribuci vyrobené energie.

Z pracovního návrhu prioritních os, který byl dán

Modernizace a zvyšování účinnosti stávajících zařízení

účastníkům k dispozici, vyplynula řada navrhovaných

aktivit. Mezi nejzajímavější patří:

na výrobu energie.

Prioritní osa 1: Rozvoj podnikání založený na

podpoře výzkumu, vývoje a inovací

zavádění a modernizace systémů měření a regulace,

• • •

budov,

vlastní konkurenční výhody firmy.

a transformoven.

Zavádění inovací výrobků a služeb a jejich uvedení na

trh, zvýšení efektivnosti výrobních procesů.

efektivní nakládání s energií a získávání druhotných

Ochrana duševního vlastnictví v podnicích. Realizace

projektů

aplikovaného

výzkumu

Nový OP PIK podpoří ve firmách zejména jejich výzkumné a vývojové aktivity

Modernizace přenosových a distribučních sítí, rozvoden Projekty výzkumu, vývoje a inovací zaměřené na

surovin.

Zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla,

rekonstrukce soustav zásobování teplem.

(spolupráce firem a výzkumných institucí vedoucí k inovacím vyšších

Prioritní osa 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí

řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích).

k internetu a informačních a komunikačních technologií

Rozvoj služeb podpůrné infrastruktury (VTP, inkubátory apod.).

• • •

Poradenské služby pro inovační start-upy a MSP. Inovační vouchery. Rozvoj sítí spolupráce, vč. klastrů a technologických platforem

Zvýšení pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu. Rozvoj znalostně náročné produkce s vysokou přidanou hodnotou. Zakládání a rozšiřování center sdílených služeb. Dopracované návrhy nového operačního programu by měly být do

30. září předloženy MMR a do 30. listopadu vládě ke schválení. Následně bude celý OP PIK schvalovat Evropská komise. První výzvy tak lze

Znalostní transfer mezi podniky a univerzitami.

podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání

• •

vlastností

s jasně definovanou a životaschopnou strategií rozvoje

Prioritní osa 2: Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících

technických

snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla.

(zejména pro kolektivní výzkum).

tepelně

Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných center

a experimentálního vývoje v podnikovém sektoru

• • • •

Zvyšování

Finanční nástroje podpory (záruky, úvěry, mikro úvěry, seed fond,

očekávat nejdříve v polovině roku 2014. Konzultanti BIC Plzeň budou celý proces tvorby a schvalování nových operačních

programů

sledovat.

Jakmile

budou

známy

detaily

z konkrétních programů, bude možné procházet s jednotlivými podnikateli

rizikový kapitál) pro začínající i rozvíjející se podniky (MSP).

jejich strategické záměry a identifikovat příležitosti pro získání dotace

Posílení sociálního rozměru podnikání bonifikací v hodnocení projektů.

z OP PIK.

Služby

pro

usnadnění

vstupu

strategických informací o trzích.

na

zahraniční

trhy

a

získání

-lp-


Ještě letos se firmy mohou ucházet o podporu výzkumných projektů Na podzim tohoto roku vyhlásí Technologická agentura České repub-

Ministerstva průmyslu a obchodu. Hlavním cílem programu Epsilon bude

liky (TA ČR) čtvrtou soutěž v programu Alfa, který je určen na podporu

podpora projektů aplikovaného průmyslového výzkumu a experimentál-

spolupráce výzkumné a podnikové sféry v oblastech progresivních tech-

ního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění

nologií, energetiky a ekologie a dopravy.

Příjem návrhů projektů do

v nových produktech, výrobních postupech a služ-bách. Financování

4. soutěže bude zahájen na konci září za podmínek a ve struktuře, která

projektů z výše uvedených soutěží je podmíněno schválením státního

bude identická s předchozí soutěží tohoto programu. Pro první rok řeše-

rozpočtu na rok 2014 a střednědobého výhledu do roku 2016, kapitoly

ní projektů TA ČR předpokládá výdaje okolo 450 mil. Kč, začátek finan-

„Technologická agentura ČR“.

cování v polovině roku 2014.

Konzultanti BIC Plzeň již v minulosti získali řadu zkušeností při pří-

Na jaře 2014 by pak podle plánu měla být vyhlášena první soutěž nového programu Epsilon, který nahradí program Alfa a program TIP

pravě úspěšných projektů do programů Alfa a TIP a jsou připraveni poskytnout zájemcům bližší informace a pomoc při zpracování žádostí.

BIC Plzeň podporuje mezinárodní spolupráci v oboru nanotechnologií Nanotechnologie představují technickou oblast, která se zabývá chemickými prvky a sloučeninami v měřítku nanometrů (tisícina tloušťky

JTJ

(vývoj

produktů

využívající

fotokatalýzu

nanočástic

oxidu

titaničitého), NanoTrade (produkty na bázi nanočástic stříbra), Pardam

lidského vlasu). Jedná se o poměrně nový vědní

(průmyslová výroba anorganických nanovláken),

obor, který má před sebou velkou budoucnost díky

Kertak Nanotechnology (dodavatel anorganických

nově objevovaným vlastnostem určitých materiálů

nanovláken),

a sloučenin. Již dnes někteří vědci předpovídají, že

úsporných budov UK, Student Science (výroba

díky

pokročilých nanovláken) a Ústav experimentální

v

nanotechnologiím budoucnu

léčit

bude

například

rakovinu

možné

medicíny

prostřednictvím

v

Univerzitní

Praze

centrum

(výzkum

v

energeticky

oblasti

bio-

transportu nanočástic do místa rakovinného bujení.

degradabilních matric z netkaných nanovláken).

Dále

grafenu

Díky agentuře CzechTrade se v rámci české sekce

(nanočástice uhlíku), za jehož objev byla udělena

na veletrhu prezentovaly na ostatních stáncích

v roce 2010 Nobelova cena. V rámci vypracované

i další subjekty: Regionální centrum pokročilých

se

očekává

i

velké

uplatnění

technologií a materiálů při Univerzitě Palackého

strategie Evropa 2020 je počítáno s podporou výzkumu v oboru nanotechnologií prostřednictvím programu Horizont

v Olomouci, Contipro Biotech, Elmarco a 2G. Poslední den konference probíhala dvoustranná jednání mezi

2020 (nástupce 7. rámcového programu). Každé dva roky probíhá za podpory Evropské komise významná

účastníky,

do

kterých

se

zapojilo

téměř

150

zástupců

firem

mezinárodní konference EuroNanoForum. Vzhledem k tomu, že v první

a výzkumných institucí z 28 zemí. České firmy zde prezentovaly poměrně

polovině

vysokou úroveň rozvoje odvětví nanotechnologií v České republice i svoji

roku

předsedalo

Radě

EU

Irsko,

proběhla

konference

EuroNanoForum 2013 ve dnech 18. – 20. června v irském Dublinu.

úspěšnost v oblasti komercializace výsledků výzkumu a vývoje.

Konference se zúčastnilo téměř 1300 odborníků z 50 zemí světa.

BIC Plzeň je již od roku 2008 aktivním členem zastupujícím ČR

Doprovodnou akcí ke konferenci byl také veletrh, na kterém dostaly

v sektorové skupině Micro&Nanotechnologie sítě Enterprise Europe

české firmy z oboru nanotechnologií jedinečnou příležitost prezentovat

Network. Za dobu svého působení podpořila tato skupina prostřednictvím

své výzkumně-vývojové aktivity a produkty. Organizace české účasti se

služeb

uskutečnila v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network a zajišťoval ji

nanotechnologií a podílela se např. na organizaci technologických burz

BIC Plzeň ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR

při konferencích EuroNanoForum 2009, NANOCON 2010 a dalších.

technologického

transferu

celou

řadu

firem

v

oboru

-js-

Akce se zúčastnily následující firmy a instituce: Advanced Materials –

Podnikatelské vouchery umožní spolupráci podniků a univerzit V dubnu 2013 skončil příjem žádostí do programu „Plzeňské

apod. Výsledky pak použijí pro projekty vývoje nebo zavádění nového

podnikatelské vouchery“, který si klade za cíl podpořit spolupráci podniků

produktu či procesu. Nejvíce žádanou fakultou z pohledu služeb byla

a univerzit v Plzeňském kraji. Program byl vyhlášen městem Plzeň

Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni.

a bude také financován z rozpočtu města.

Z vybraných 15 firem jich 10 doposud

Firmy, které podaly žádost do programu,

s žádnou výzkumnou nebo vývojovou

mají zájem využít služeb poskytnutých

institucí nespolupracovalo a 13 žadatelů

univerzitami pro své inovační aktivity.

bude

Celkově bylo podáno 25 žádostí. Alo-

s

vybranou

univerzitou

spo-

lupracovat na smluvní bázi ve výzkumu,

kované prostředky do programu však

vývoji

nepostačí na podporu všech projektů.

programu voucherů využijí například pro

Možnost uzavřít smlouvu na získání dotace

a

inovacích

poprvé.

Firmy

inovace nástrojových ocelí, pro vývoj

bude mít 15 firem, které využijí služby zejména od Západočeské

prototypu senzoru, pro matematický model komunikační sítě ČR, pro

univerzity v Plzni, ale také od Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.

testování biokompatibility materiálu či pro inovaci designu stroje.

Nejčastěji firmy požadují od univerzit služby v oblastech měření, diagnostiky, testování, zkoušek, rozborů, analýz, ověřování, výpočtů

Realizace služeb od univerzit bude probíhat do září 2014. -jk-


Představujeme inovační firmy v regionu Veřejná informační služba, spol. s r.o. Společnost Veřejná informační služba, spol. s r.o. (VIS) působí na českém trhu již od roku 1992. V současné době jsou jejími hlavními pro-

jak může vypadat kvalitní jídelna. Těch projektů je hodně a další neustále vznikají.

dukty informační systémy pro stravovací provozy, školení a audity. Inovační

prostředí a přístupy

této společnosti

představuje jeden ze

spoluvlastníků a jednatelů společnosti Ing. Vladimír Bureš.

Vaše společnost je dnes známá především jako dodavatel informačních systémů pro školní jídelny a další provozy hromadného stravování. Jaká ale byla Vaše cesta od založení společnosti k vedoucímu postavení na tomto specifickém trhu?

Účastníky Inovačního fóra, které se v Plzni konalo na konci května (pořadatelem byla Asociace malého a středního podnikání ve spolupráci s BIC Plzeň), velmi zaujalo také Vaše představení netradičních motivačních nástrojů využívaných ve Vaší společnosti. Můžete s nimi ve stručnosti seznámit i čtenáře tohoto Zpravodaje? Za 22 let existence naší firmy jsme si vytvořili některé vnitřní řídící a motivační mechanismy, které opravdu dobře fungují. Dvakrát ročně pořádáme burzu projektů,

Byla podobná jako cesta mnoha dalších podnikatelů

kde kterýkoliv pracovník firmy může přijít s vlastním

v ČR. Na počátku bylo především nadšení pro věc a

podnikatelským záměrem nebo projektem. Když uspěje,

ohromná chuť uspět, práce od rána do večera 7 dní

stává se automaticky šéfem realizačního týmu. Máme

v týdnu. A také trochu štěstí. Hned v roce 1992 nás

dobře zvládnutou péči o naši firemní flotilu vozidel.

nasměrovala jedna nenápadná zakázka na skladové

Každé auto má svého správce a ten o něj pečuje jako o

hospodářství ve třech školních jídelnách v Plzni a Roky-

vlastní. Sledujeme ekonomiku provozu každého auta a o

canech. Objevili jsme nový, dosud neobsazený trh škol-

úsporu (ale také o ztrátu) se pracovník dělí s firmou

ního stravování. Pak následovalo mnoho drobných a

napůl. Pracovníci sami rozhodují o nákladech přímo

celkem obyčejných kroků. Postupně jsme vyvíjeli další a

souvisejících s jejich prací – jaký si pořídí mobil, notebo-

další programy, přidali jsme elektronické průkazky místo

ok nebo i auto a kdy a komu tuto techniku zase prodají.

stravenek, objednací terminály, přístup přes internet.

Až na zcela vzácné výjimky nic ve firmě není tajné,

Důležité bylo, že jsme se soustředili právě na oblast

nejsou žádná tabu. Každý pracovník se snadno dostane

školního stravování. Ukázalo se to jako velká výhoda.

nejen ke všem informacím potřebným pro jeho práci,

Ostatní systémy hromadného stravování (závodní, ne-

ale i k ekonomickým výsledkům jako je zisk, obrat a

mocniční, atd.) jsou totiž zpravidla výrazně jednodušší.

náklady jeho střediska nebo i celé firmy.

Vaše nabídka ovšem nekončí u dodání objednávkového systému, systému výdeje stravy apod., ale v posledních letech jste doplnili řadu zajímavých inovací, zahrnujících mimo jiné i péči o zdravou výživu jednotlivých strávníků či projekt vzorové školní jídelny …

Vaše vystoupení na výše uvedené akci nebylo první spoluprací s BIC Plzeň. Přinesla Vám v minulosti něco užitečného a počítáte s dalším využitím služeb našich konzultantů, především v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network

Ano, firma nemůže zůstat na jednom místě. Buď se rozvíjí, nebo upadá.

Určitě. Akcí BIC se účastníme celkem pravidelně. Konzultanti BIC nám

Když se nám podařilo dosáhnout dominantního postavení na trhu školního

pomohli uspět ve dvou dotačních programech. V poslední době byla pro

stravování v ČR, vznikla otázka, co dál. Čím ještě můžeme přispět

nás velmi zajímavá například přednáška, jak získávat rychle a efektivně

k rozvoji školního stravování. A z těchto úvah vznikají pořád nové projek-

marketingové informace na internetu. Těšíme se na další aktivity BIC.

ty. Strávník může získat informace, jak se na jídelně stravoval z hlediska zásad zdravé výživy a má možnost své další stravování mimo jídelnu

Děkujeme za rozhovor.

z tohoto pohledu upravit. Jídelnám radíme, jak řídit jídelnu tak, aby své služby neustále zlepšovala a přitom fungovala velmi efektivně. Chceme

Více o společnosti na www.visplzen.cz

-eb-

vytvořit síť vzorových jídelen, kde se ostatní mohou podívat a inspirovat,

Soutěž Nejlepší spolupráce roku – výzva pro vysoké školy, výzkumné instituce a firmy Sdružení pro zahraniční investice – AFI a Americká obchodní komora

realizované ve spolupráci pracoviště výzkumné organizace na straně jedné

v ČR, ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR, vyhlašují třetí ročník

a právnickou osobou z aplikační sféry se sídlem v ČR na straně druhé, či

ocenění Nejlepší spolupráce roku a Ceny TAČR. Projekt je realizován

o transfer výstupu výzkumu a vývoje z výzkumné do aplikační sféry. Sou-

pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva

těžní projekty, resp. transfery je možné přihlásit nejpozději do 23.8.2013.

průmyslu a obchodu.

Celkový vítěz získá finanční prémii ve výši 100 000 Kč. Připraveny jsou

Soutěž uděluje ocenění v oblasti spolupráce mezi výzkumnou a aplikač-

také věcné ceny a propagace nejlepších projektů. Vítězný projekt z oblasti

ní sférou, která vede k inovacím, a úspěšných transferů technologií a zna-

informačních a komunikačních technologií získá zvláštní ocenění Czech ICT

lostí.

Alliance.

Do soutěže se mohou přihlásit projekty (i jejich části) či transfery (například prodej licence), které byly realizovány / ukončeny v období mezi 1.1.2012 až 1.6.2013. Musí se jednat o projekty výzkumu, vývoje a inovací

Bližší informace o soutěži včetně přihlášky mohou zájemci najít na

www.spolupraceroku.cz/nejlepsi-spoluprace/prihlaska-2013 -th-


Enterprise Europe Network nabízí účast na mezinárodních kooperačních akcích V rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network, mezi jejíž partnery

k jednání s předstihem z katalogu, ve kterém jsou uvedeny profily

patří BIC Plzeň, jsou pravidelně organizována oborově zaměřená setkání

účastníků a specifikovány požadavky na partnery pro vzájemnou

(tzv. brokerage events). Probíhají nejčastěji jako doprovodné akce při

spolupráci. Poté organizátoři zpracují individuální harmonogramy schůzek

významných mezinárodních veletrzích či konferencích a umožňují firmám

a na místě zajišťují potřebný servis.

i

výzkumným

institucím

sejít

se

při

dvoustranných

jednáních

s představiteli jiných podniků, výzkumných organizací a investorů,

Aktuálně připravované akce, na které je možné se v současné době

nabízejícími či poptávajícími výrobky, služby, technologie a know-how.

registrovat, jsou uvedeny v následující tabulce. Podrobnější informace

Výhodou těchto akcí podporovaných Evropskou komisí je zajištěná

k jednotlivým akcím poskytnou konzultanti BIC Plzeň Bc. Miroslava

logistika a příznivá cena, mnohdy je účast i bezplatná. Zájemci o účast se

Skrziszowská (m.skrz@bic.cz) a Ing. Jaroslav Sobotka (sobotka@bic.cz),

musí předem zaregistrovat a mají pak možnost vybrat si své protějšky

tel. 377 235 379.

Datum

Název akce

Místo

Oborové zaměření

29. - 30.8.

B2B "Agriculture and Everything for it"

Dobrich, Bulharsko

Zemědělství, mořské plody

12. - 13.9.

International Trade Fair MOS Matchmaking Event - Celje Slovenia 2013

Celje, Slovinsko

Automatizace, robotika, konstrukční technologie, elektronika, materiálové technologie

16. - 21.9.

Brokerage Event at EMO Hannover 2013 Meet the World of Metalworking

Hannover, Německo

Kovoobrábění

26. - 27.9.

Brokerage event "Technologies for Foundry METAL 2013"

Kielce, Polsko

Automatizace, robotika, materiálové technologie

8. - 9.10.

Kontakt - Kontrakt Podzim 2013

Brno, Česká republika

Strojírenství

16. - 17.10.

Brokerage event "RENEXPO 2013 Fair"

Varšava, Polsko

Obnovitelné zdroje energie, energeticky úsporné budovy, distribuce a skladování elektrické energie

24. - 26.10.

"CeBIT Eurasia" Matchmaking Event

Istanbul, Turecko

Elektronika, ICT, telekomunikace

Amsterdam, Nizozemsko

Vodní hospodářství, úprava a čištění vody

7.10.

AquaMatch 2013

V Plzni se konalo Inovační fórum pro malé a střední podniky Na konci května se v prostorách BIC Plzeň konala akce s názvem Inovační fórum pro malé a střední podniky, jejímž hlavním organizáto-

projekty a předal zajímavé praktické tipy a rady pro podnikatele. Specialista na průmyslový design Martin Tvarůžek pak představil

rem byla Asociace malých a středních podniků a živ-

oblast průmyslového designu z pohledu podnikatele

nostníků České republiky (AMSP ČR).

a udržení jeho konkurenceschopnosti. Vyvrátil někte-

V jeho úvodu se předseda představenstva AMSP

ré časté mýty o designu (např. že se týká pouze

a generální ředitel Sindat s.r.o Karel Havlíček věnoval

vzhledu, je drahý, zvyšuje cenu výrobku, mohou si

inovacím v malém a středním podniku na příkladu

ho dovolit jen velké firmy apod.). V jeho pojetí je

firmy (holdingu), kterou řídí. Úvod prezentace zasadil

součástí kvalitních designových služeb analýza sou-

do kontextu světového vývoje a poté představil

časné produkce a konkurence a získání důkladné

účastníkům strategická rozhodnutí firmy v oblasti

znalosti problematiky technologických postupů, důle-

inovací a její přechod na zcela nový obor nanotechno-

žitá je součinnost se členy týmu až do výroby prototypu.

logií a biomedicíny, nastínil i finanční souvislosti a změny v řízení.

O službách pro inovační podnikání, které v plzeňském regionu posky-

Možnosti financování inovací a investičních projektů prostřednictvím

tuje BIC Plzeň, informovala účastníky fóra Jana Klementová. Plzeňský

produktů České spořitelny a.s. prezentoval Ladislav Dvořák z úseku řízení

region zastupoval i jednatel společnosti Veřejná informační služba, spol.

produktů korporátního bankovnictví. Tomáš Valouch z Advokátní kancelá-

s r.o. Vladimír Bureš, jehož seznámení s procesními inovacemi a s netra-

ře Havel, Holásek & Partners se ve svém vystoupení zabýval právními

dičními motivačními přístupy vyvolalo značný zájem (více v rozhovoru na

a daňovými souvislostmi řízení změn ve firmě v souvislosti s inovačními

předcházející straně).

-eb-

Evropská komise ani žádná osoba jednající jejím jménem nenese odpovědnost za jakékoliv důsledky plynoucí z využití informací, které jsou obsahem tohoto zpravodaje. Uvedené informace reprezentují výhradně sdělení autorů a nemusí odrážet oficiální postoj Evropské komise. Síť Enterprise Europe Network je podporována Evropskou komisí . Aktivity sítě v ČR jsou realizovány projektem BISONet (Business and Innovation Support Network for the CR), který je spolufinancován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. e-Zpravodaj Enterprise Europe Network Plzeň Vydává BIC Plzeň - Podnikatelské a inovační centrum Adresa: Riegrova 1, 306 25 Plzeň. Tel.:377 235 379 Fax: 377 235 320 E-mail: bic@bic.cz Datum vydání 15.7. 2013

Červenec2013  

Zpravodaj Enterprise Europe Network Plzen, 3/2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you