Page 1

Информации од E n te r pr is e E ur o p e N et w o rk Број 3/2014

АКТУЕЛНОСТИ НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

Европскиот информативен и иновативен центар во Македонија, продолжува со истото темпо на излегување на е-билтенот, за поефективно запознавање на нашите читатели со најновите понуди и барања за соработка во доменот на бизнисот, технологиите и иновациите.


Актуелности

Прес конференција на Европскиот информативен и иновативен центар во Македонија

Н

а 31 март 2014 година, во Стопанската комора

база на компании, со понуди и побарувачки од сите

на Македонија, се одржа прес конференција за

сектори, а сите понуди од Македонија се

можностите кои ги нуди Европскиот информативен и

публикуваат во профили кои потоа стануваат дел од

иновативен центар во Македонија за малите и

оваа европска мрежа.

средните претпријатија. Прес конференцијата се одржа од страна на претставниците од

Во делот на трансфер на технологии, мрежата врши

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,

поврзување на оние компании кои нудат и оние кои

Стопанската комора на Македонија и Фондацијата за

бараат нови иновативни технологии. Главниот фокус

менаџмент и индустриско истражување кои ги

на мрежата се малите и средните претпријатија, но и

претставија можностите за малите и средните

истражувачите, иноваторите, научно-истражувачки

претпријатија да најдат странски бизнис партнери, да

центри кои имаат иновативна технологија. Станува

изберат нови технологии или да учествуваат во

збор за иновативна технологија која пред сѐ има

европските програми.

комерцијален потенцијал, односно која може да се примени во бизнис секторот и на тој начин ќе се

Присутните имаа можност да слушнат за работата на

овозможи зголемување на конкурентноста на тоа

центарот и за услугите кои ги дава мрежата за

претпријатие на пазарот.

компаниите бесплатно, а особено во делот на нивна интернационализација. Заинтересираните компании

Подготвила:

можат да се обратат до Центарот и да добијат помош

м-р Бети Костадиновска Димитровска

за да склучат деловна соработка, да направат

(beti.kostadinovska@ukim.edu.mk)

трансфер на технологии или да учествуваат на европските повици со изработка на научноистражувачки проекти. Мрежата има голема

Net een.mk

22


Актуелности

Horizon 2020 SME Instrument индустрискиот сектор во кој е таа претставена (нови производи, процеси, дизајн, услуги и технологии или нови пазарни апликации на постоечките технологии). Тука може да се вклучи инвоациска стратегија за развој, барања на партнери, јасност на концептот вклучувајќи било каков ризик, и мора да има

И

европска димензија и нструментот за мали и средни претпријатија во

да го содржи потенцијалното враќање на

рамките на програмата Хоризонт 2020

инвестицијата во иновативните активности.

претставува финансиска алатка на Европската комисија која ги адресира финансиските потреби на

Во втората фаза ќе се поддржат иновативните

претпријатијата кои се насочени кон

проекти кои адресираат специфични предизвици, и

интернационализација. Овој инструмент финансира

кои демонстрираат висок потенцијал во однос на

проекти со специфични теми и ги опфаќа

конкурентноста на претпријатието и раст. поткрепени

претпријатијата кои спроведуваат иновативни

со стратешки план. Активностите вклучуваат

решенија со голем потенцијал.

демонстрација, тестирање, прототип, дизајн, репликации и сл., со цел да се донесе иновативната

Тој има за цел да даде поддршка на проекти кои

идеја (производ, процес, услуга и сл.), подготвена во

имаат европска димензија и кои водат кон

индустријата и зрела за воведување на пазарот, но,

иновативни промени во водењето бизнис (производ,

може да вклучува и некое истражување.

процес, услуга, маркетинг и сл.). Во третата фаза, претпријатијата може да имаат Инструментот за МСП-а е наменет за сите типови

корист од индиретни мерки на поддршка, како што е

иновативни претпријатија кои покажуваат силна

поддршката со ризичен капитал.

амбиција за развој и за интернационализација на дејноста. Поддршката се одвива во три одвоени фази

Повеќе информации за повиците од овој инструмент,

поддржана и со менторирање. Услугите на

можете да најдете на следниот линк:

менторирање, во рамките на овој инструмент, ја

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/

даваат партнерските организации на Enterprise

desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1

Europe Network.

-2014.html

Во првата фаза може да се развие визибилити студија за верификација на технолошката/ практичната како и економски оправданата

Подготвила: м-р Бети Костадиновска Димитровска (beti.kostadinovska@ukim.edu.mk)

иновативна идеја/концепт со значителна новина во

Net een.mk

33


Нови технологии

Нов бум на „зелени“ градби КУЌИ ОД ГЛИНА Зелонки, која продава гипс и бои базирани на глина на градежни компании и други трговци на големо, како и на индивидуални сопственици на куќи. За помош, односно за пронаоѓање на снабдувачи, тој се обрати до Enterprise Europe Network, чии експерти во повеќе од 50 земји им помогнале на околу 11.000 компании да потпишат договори за технолошко и бизнис-партнерство. Користејќи ја моќната бизнис matchmaking база на податоци, Изабела Палуч од Краковскиот универзитет за технологија направи Строжински да стапи во контакт со двајца снабдувачи кои тој самиот никогаш не би можел да ги најде. Тоа се австриската компанија Sand&Lehm Zöchbauer, која вади песок и глина од сопствен каменолом, и Tierrafino BV, холандски производител на глинени градежни материјали и клиент на Мрежата Michelle Lemmers at Agentschap од Холандија.

Н

„Ние нудиме широк спектар на бесплатна поддршка ов бум на „зелени“ градби стартува во Полска

од превод до маркетинг и рекламен консалтинг,” -

благодарение на триото на визионерски

вели Палуч, која му помогна на својот клиент да ги

компании кои беа споени од страна на Enterprise

финализира договорите со двајцата снабдувачи. „Јас

Europe Network.

ќе им ја препорачам Мрежата на МСП-а во кој и да било сектор,” – вели Мартијн Хеинсуис, кој ја

Полскиот претприемач Анджеј Срожински верува во

надгледува меѓународната продажба и развој на

моќта на глината како еколошки материјал за

производи со Tierrafino

изградба на куќи. „Земјата помага во акумулирање на топлина во зима и ги одржува куќите ладни во текот на летото, намалувајќи ја енергијата потребна

Подготвила: Ирена Мојсовска (irena.mojsovska@mchamber.mk)

за греење или ладење,” вели тој. Тој ја раководи FORMES Ltd., мала и средна компанија во јужниот дел на

Net een.mk

44


Нови технологии

Со наноматеријали до подобрувања на анодата и катодата кај Li-ion батериите

Л

итиум-јонските (Li-ion) батерии веќе подолго време се предмет на интензивни истражувања,

со цел истите да се произведат од наноматеријали, што би ги направило помоќни и во чекор со сѐ поинтензивните барања на електронските уреди (лаптопи, мобилни телефони и сл.), електричните возила и друго. Има бројни истражувања насочени во развој на наноматеријал за анодата на Li-ion батериите, со кој би се заменил графитот. Исто така, во последните неколку години има и истражувања кои се насочени кон подобрувања на перформансите и на катодата.

минатите неколку години има истражувања кај кои е постигнат капацитет на анодата од 1250 mAh/g при

Истражувачки тим од Универзитетот на Јужна

5000 циклуси на полнења-празнења.

Калифорнија (анг. University of Southern California USC) работи на истражувања во насока на

Коментарот во однос на ова, од страна на

подобрувања на Li-ion батериите со помош на

научниците од USC, е тоа дека во минатите години и

наноматеријали, при што истражувачкиот тим врши

тие имале развиено анода со многу повисок

едновремени подобрувања и на анодата и на

капацитет и број на циклуси од моментално

катодата.

презентираниот, но, методот на производство бил многу скап. Според оваа група на научници, новиот

За подобрувањата на анодата, истражувачите од USC

метод, кој се темели на нивните поранешни

развиле евтин метод за производство на порозни

истражувања, претставува баланс помеѓу

силиконски наночестички. За катодата тие развиле

перформансите и цената на производство. Заради

метод за обложување на сулфур во прав со графин

тоа, групата научници смета дека оваа нова

оксид со цел да подобрување на перформансите.

технологија има потенцијал да се користи при производство на новите генерации на Li-ion батерии.

Силиконската анодата, развиена од овој тим на научници, има стабилен капацитет од над 1100 mAh/

Повеќе информации за ова истражување можат да се

g за 600 продолжени циклуси. Ова ја прави скоро три

најдат на:

пати помоќна и потрајна од типичната комерцијална

http://spectrum.ieee.org/nanoclast/semiconductors/

анода. Во меѓувреме, со методот за обложување на

materials/nanomaterials-improve-both-the-anode-and-

сулфурната катода со графин оксид се добила катода

cathode-of-liion-batteries .

со капацитет од 800 mAh/g при 1000 циклуси на полнења-празнења (ова е пет пати поголем капацитет од типична комерцијална катода).

Подготвила: м-р Весна Ојлеска (vojleska@feit.ukim.edu.mk)

Додека бројките за капацитетот се многу добри, бројките за циклусите на полнења-празнења не се толку високи, ако се има предвид фактот дека во

Net een.mk

55


Понуди за соработка

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА Технологија за производство на водоотпорен дрвен

Технологија за неутрализација на индустриска

ламинат (Реф.бр 11 HU 50S2 3NBF)

смрдеа (Реф.бр. 12 LV 58AD 3PH2)

Унгарска компанија, во соработка со истражувачкиот

Латвиска компанија, активна во областа на

оддел од унгарскиот универзитет, има развиено

производство и дистрибуција на воздушни филтри,

технологија, сложен процес на производство за

бара иновативно решение за неутрализација на лоши

продолжување на животниот век на ламинатот во

мириси кои се создаваат во производните процеси

случај на присуство на вода. Компанијата бара

во индустријата. Компанијата бара партнери за

партнери за понатамошно унапредување, договор за

комерцијален договор со техничка асистенција.

производство и/или комерцијален договор со техничка поддршка.

Технички барања: - технологијата да биде подобна за индустриски

Иновативни предности:

процеси при обработка на храна и месни производи,

- не постои слична технологија на пазарот,

преработка на дрво, јаглен и при третман на

- опција дизајн за производство на дрвени греди со

индустриски води.

меѓу спојки,

- да нуди економичен приод, поточно при

- високо ниво на издржливост на ниво на структура

инсталација да не го зголемува трошокот на

на ламелите, без ефект на одвојување дури и во

производство.

случај на високи оптоварувања,

- ново оригинално решение,

- отпорност на вода.

- пожелно е да технологијата биде целосно разработена и достапна на пазарот. Лице за контакт: Емилија Велковска (emilija@mir.org.mk)

BOBE20131202001

BO0I20130910001

Компанија од Белгија, специјализирана за

Босанска компанија специјализирана за

производство на козметички производи од морски и

производство на алуминиумски прозорци, различни

растителни состојки, бара агенти и дистрибутери за

типови на фасади, бара агенти и дистрибутери за

своите производи.

своите производи.

20130605015 BODE20140224001

Компанија од Чешка, специјализирана за дизајн и

Компанија од Германија, Баварија, специјализирана

производство на електрични инструменти, бара

за производство и дистрибуција на пумпи, бара

партнери за заеднички вложувања и склучување на

партнери за заеднички вложувања.

поддоговорни активности.

Net een.mk

66


Понуди за соработка BO2E20121021001

BOBA20130906003

Компанија од Црна Гора, специјализирана за

Компанија од Босна, специјализирана за

производство на рачно изработени козметички

производство на чорапи и хулахопки, бара агенти и

производи од маслиново масло, бара агенти и

дистрибутери за своите производи.

дистрибутери за своите производи.

BRIT20131217001

BOE02013101000

Компанија од Италија, специјализирана за

Компанија од Шпанија, специјализирана за

производство на типична тосканска храна, бара

производство на каталози за текстилната индустрија,

aгенти и дистрибутери за своите производи.

бара агенти и дистрибутери за своите производи.

BOD120131016001

BOTR20131010001

Компанија од Данска, специјализирана за

Компанија од Турција, специјализирана за

производство на високо квалитетно 100% органско

производство и проектирање на пластични и

масло од арган наменето за козметика, бара агенти,

метални делови за автомобилската индустрија, бара

дистрибутери и козметички салони заинтересирани

компании кои се заинтересирани да работат како

за откуп и дистрибуција на ваков тип на производ.

подизведувачи.

BOPL20131004007

BOTR20130729002

Компанија од Полска, специјализирана за

Компанија од Турција за производство на машини за

имплементација на ИТ-системи, креирање на

преработка на лешници и слични лупени овошја бара

наменски софтвери и интернет маркетинг услуги,

агенти и дистрибутери за своите производи.

бара агенти и дистрибутери за ваков тип на производи.

BRRO20130909001

BOFR20131001003

Дистрибутер на стоматолошки материјали од

Компанија од Франција, специјализирана за

Трансилванија, бара производители на ваков тип на

производство на трендовска платнена облека, бара

материјали за да увезува ваков тип на производи.

компании заинтересирани за склучување на поддоговорни активности и заеднички вложувања.

Лице за контакт: Огнен Гаревски (ognen@mchamber.mk)

Net een.mk

77


www.een.mk info@een.mk facebook.com/eiicm twitter.com/eenmk issuu.com/eenmk Тел: +389 (0)2 3293 204 Факс:+389 (0)2 3293 202

Net een.mk

8

Vesnik na EIICM 3/2014  

Vesnik an EIICM 3/2014