Page 1

Информации од E n te r pr is e E ur o p e N et w o rk Број 1/2014

АКТУЕЛНОСТИ НАСТАНИ НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

Европскиот информативен и иновативен центар во Македонија, продолжува со истото темпо на излегување на е-билтенот, за поефективно запознавање на нашите читатели со најновите понуди и барања за соработка во доменот на бизнисот, технологиите и иновациите.


Актуелности

Европски мисии за раст во Белгија, Грција, Италија и Шпанија итн.) - Атина, Грција – 10/11 март 2014 (агро-храна, прехранбена индустрија, биотехнологија, енергетика, туризам) - Неапол, Италија – 13/14 март 2014 (еко-градби, биотехнологија, енергетика, автомобилска индустрија, агро-храна, туризам) - Палермо, Италија – 27/28 март 2014 (агро-храна, интелигентна енергија, ИКТ, градежништво и еко-градби, креативни индустрии) - Севиља и Мерида, Шпанија – 3 и 4 април 2014 (подетални информации се очекуваат наскоро)

М

Повеќе информации околу исиите за раст

претприемништво,

програмата на наведените мисии,

претставуваат иницијатива

потпретседателот на Европската

можностите за деловни средби

на Европската комисија

комисија Антонио Таџани

како и за приоритетните бизнис

организирани со цел да се

континуирано работи на

сектори може да најдат на

поттикне растот и конкурентноста

промовирање на европската

следниот линк:

на европската индустрија како и

индустрија и МСП со цел полесно

интернационализацијата на

да ги надминат последиците од

http://ec.europa.eu/enterprise/

малите и средни претпријатија

економската криза. Во мисиите за

initiatives/mission-growth/missions-

(МСП).

раст реализирани во периодот

for-growth/antonio-tajani/europe/

2011-2013 предводени од

index_en.htm

Мисиите вклучуваат политички и

еврокомесарот Таџани учествуваа

бизнис средби како и дискусии од

607 претставници од 425

За подетални информации околу

заеднички интерес од областа на

претпријатија/деловни

учеството на претпријатија/

претприемништвото и

асоцијации од 26 европски земји.

претставници на деловни

индустријата. Учеството во

здруженија и останати

мисиите нуди можност за

Европската комисија го објави

организации од Македонија

воспоставување на контакти со

календарот на планираните мисии

задолжен е Европскиот

бројни претпријатија од различни

за 2014 година, фокусирани на

информативен и иновативен

земји како и со високи политички

неколку европски земји:

центар во Македонија (ЕИИЦМ) –

претставници од Европската

- Валонија, Белгија – 18 февруари

Контакт лице за мисиите за раст:

комисија и локалните власти.

2014 (сектори: машинска

Како комесар за индустрија и

Net een.mk

индустрија, биотехнологија,

м-р Габриела Костовска Богоеска,

логистика, креативни индустрии

gabriela@mir.org.mk (02 3077 008)

22


Настани

Брокерски настан во Софија INDUSTRYMATCHMAKING – IMM2014

Б

угарската стопанска комора, како партнер на Enteprise Europe Network, организира директни бизнис средби Industrymatchmaking – IMM2014, B2B и средби за трансфер на технологии на 6 март 2014, од

10:30-18:00 во Inter Expo Centre, Софија, Бугарија. Директните средби ќе се одржат со следните меѓународни изложби: • MachTech & Metal ;(www.machtech-metal.bg) – металургија, леење и алатки; • IFAM ;(www.ifam.bg) – автоматика, роботика, мехатроника; • INTRONIKA ;(www.intronika.bg) – електронска индустрија, компоненти, мерења, телекомуникации, услуги, итн; • PLAST ;(www.plast.bg) – пластика и гуми. Повеќе информации за настанот, можете да најдете на следниот линк: www.b2match.eu/imm2014 Подготвила: м-р Бети Костадиновска Димитровска (beti.kostadinovska@ukim.edu.mk)

Брокерски настан во Мадрид FARMAFORUM 2014

F

undación madri+d, во рамките на Enterprise Europe Network, организира Меѓународен ден за трансфер на технологии - International Technology Transfer Day in Life Sciences, за размена на информации помеѓу

технолошките партнери, на 12 март 2014. Настанот ќе се одржи во рамките на FARMAFORUM 2014, специјализиран форум од областа на фармација, биотехнологии и козметика, кој ќе се одржи во Мадрид од 12 до 13 март 2014. Повеќе информации за настанот, можете да најдете на следниот линк: (http://www.b2match.eu/farmaforum2014). Подготвила: м-р Бети Костадиновска Димитровска (beti.kostadinovska@ukim.edu.mk)

Net een.mk

33


Нови технологии

DNA-мотор се користи за транспорт на товар по должината на јаглеродна нано-цевка

В

о последните години,

наноцевка, снабдувајќи се со

дека целиот овој процес може да

нанотехнологијата базирана

енергија преку јадење на RNA

се забрза со зголемување на

на принципите на работа на DNA

молекули кои се наоѓаат на

температурата и киселоста на

структурите стана една од

нивните патеки. DNA ензимот има

средината, сѐ уште не е јасно

најголемите надежи во

јадро и две раце кои излегуваат

колкави се максималните брзини

молекуларното производство,

од површината и од дното на

кои би се постигнале во тој случај.

каде идејата е да се изградат

јадрото. Движењето се случува на

големи објекти, атом-по-атом, од

тој начин што јадрото на DNA

Не е јасно како ќе се постават RNA

најосновни градежни блокови.

ензимот го отсекува влакното на

молекулите со цел цело време да

Истражувањата покажуваат дека

кое стои RNA молекулата. Откако

бидат присутни на местата каде ќе

многу од претпоставките за DNA

ќе се отсече едното влакно од RNA

поминувааат DNA моторите, но,

производството се точни, како што

молекулата, горната рака на DNA

несомнено, приврзаниците на

е на пример можноста да се

ензимот ја зграпчува другата

молекуларното производство ќе

постигнат поставените

гранка на RNA молекулот и го

бидат охрабрени од ова

спецификации до точност на еден

извлекува целото тело.

истражување и од евентуалниот

атом.

успех на оваа нова технологија. Исказот дека DNA моторот е

Едно од најновите истражувања

побавен во неговото движење од

Повеќе информации за ова

во DNA производството е

соодветниот протеин-базиран

истражување можат да се најдат

истражувањето на научниците во

мотор воопшто не е шега. На DNA

на

Универзитетот Пурдју, кои

моторот му се потребни 20 часа за

http://spectrum.ieee.org/nanoclast/

развиле DNA-мотор кој може да

да се придвижи по целата

semiconductors/nanotechnology/

пренесува нано-честички нагоре и

должина на нано-цевката, долга

dna-motor-transports-cargo-along-

надолу по јаглеродна нано-цевка.

неколку микрони.

carbon-nanotube

Додека “протеинските мотори” го

Подготвила:

прават истото ова во биолошките

Додека истражувачите од тимот

системи, DNA структурата

во Универзитетот Пурдју веруваат

м-р Весна Ојлеска (vojleska@feit.ukim.edu.mk)

развиена од овие истражувачи е првиот обид за постигнување на овој подвиг со синтетички молекули. DNA моторот не патува онолку брзо колку и протеин-базираниот мотор, но истиот може да се управува, т.е. по потреба да се вклучува и исклучува. Според ова истражување, DNA ензимите можат да пренесуваат кадмиум сулфид нанокристали по должината на единечниот ѕид на

Net een.mk

44


Нови технологии / Понуди за соработка

Декоративен светлечки слој за патеки и плочници

К

ако алтернативно решение за

размислувала и иновативната

активности на пешаците. Како

осветлување на околината,

британска компанија кога го

предизвици за ова решение се

британската компанија Pro-Teq

развивала своето решение. Во

зимскиот период кога има

неодамна го промовираше својот

нивниот случај светечката патека

помалку светлина и кога снегот ги

најнов производ, светечки слој за

не произведува електрична струја,

блокира УВ зраците. Доколку се

патеки и плочници. Премазот кој

но, обезбедува интересно

покаже како успешно решение во

се базира на вода и кој се

алтернативно решение за

пробниот период, компанијата

нанесува како спреј може да

осветлување кое е

планира набрзо да излезе на

впива УВ зраци во текот на денот

водонепропустливо, со ниска

пазарот со готов производ.

и да ги емитира во текот на ноќта,

цена на инсталација и одржување.

притоа адаптирајќи се на

Според техничките податоци,

светлосните услови на околината.

слојот кој се нанесува како спреј

Миле Шошевски

Технологијата веќе е ставена на

врз веќе изградените патеки има

(mile@mir.org.mk)

тестирање во реални услови во

способност да ги апсорбира и

парк во Кембриџ каде првите

складира УВ зраците од сончевата

резултати покажуваат дека може

светлина и понатаму, во текот на

да биде економично решение за

ноќта адаптирајќи се на

осветлување. Досега

осветленоста на околината, да

технологијата за „фаќање“ на

осветлува со одреден интензитет.

сончевите зраци најчесто беше

Нанесениот слој може да биде во

насочена кон кровните

11 видови на бои. За пример, на

конструкции кои се директно

површина од 150 квадратни метри

изложени на дневната светлина.

слојот се нанесува за 30-тина

Но, со подлабока анализира може

минути и веќе е во употреба после

да се констатира дека пешачките

4 часа. Дополнителна позитивна

патеки, плочници и плоштади се,

страна е што слојот не ја

исто така, доволно осветлени во

рефлектира дневната светлина,

текот на денот. Во таа насока

така што не смета во дневните

Подготвил:

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА Топлинска пумпа од третата

термодинамички циклус со троен

обезбеди греење и ладење со моќ

генерација

медиум. Иноваторот бара

од 5kW, притоа консумирајќи

(Реф.бр. 11 SI 68CS 3N5M)

стратегиски партнер за заедничко

енергија од околу 350 – 450 W.

унапредување на прототипот за Словенечки иноватор го нуди

настап на пазарот.

своето иновативно решение за топлинска пумпа од третата

Иновативни предности:

генерација. Уредот овозможува

Уредот може да лади и да грее во

греење и ладење независно од

дијапазон на температури од -

енергијата од околината,

70С0 до +65С0. Прототипот во

користејќи го својот внатрешен

помала варијанта може да

Net een.mk

Лице за контакт: Миле Шошевски (mile@mir.org.mk)

55


Понуди за соработка Нови креативни идеи за дизајн и

кореспондираат со околината.

или договор за пренос на

типови на материјал за мебел

Мебелот треба да биде компактен

технологија.

(Реф. Бр. 12 ES 22C4 3R5U)

и лесно склопив. Материјалот треба да ги задоволува

Технички барања:

Шпанска компанија,

регулативите за безбедност за

Пакувањето треба да обезбедува

специјализирана во делот на

здравје и заштита од пожар.

видливост на мебелот од

архитектонски решенија и

минимум една страна. Поради

изведби на градби, бара решенија

големиот број на елементи,

за разработка на нови идеи и

пакувањето треба да обезбеди

материјали за мебел наменети за

Еколошки пакувања за

лесна мобилност на елементите

сместувачки капацитети за одмор.

модуларни елементи од мебел

без се нарушување на

Компанијата е заинтересирана за

од иверка

функционалноста на мебелот.

партнер со договор за техничка

(Реф. Бр. 11 IT 532W 3LIV)

Големината на елементот на

соработка со заеднички развој и

пакувањето е 1000 х 2000 х 17,5

комерцијален договор со техничка

Италијанска компанија, со

mm, со тежина 21 кг. Материјалот

асистенција.

експертиза од индустриски и

за пакување треба да биде

графички дизајн за компании од

еколошки и по можност достапен

Технички барања:

производниот сектор, бара

на пазарот.

Компанијата бара решенијата да

еколошко решение за пакување за

поддржуваат масивно

сопственото производство на

Лице за контакт:

производство, со употреба на

мебел од иверка. Компанијата е

Миле Шошевски

удобни материјали и добра

заинтересирана за комерцијален

завршна изработка кои ќе

договор со техничка поддршка

(mile@mir.org.mk)

Ископување и обработување на природни камења

Производство на хидраулични и пневматични

(20130227014 BO)

цилиндри (BOBG20131129001)

Романска компанија, која врши ископување и

Основна дејност на бугарска компанија е

обработување на природни камења, сега

обработување на метал, но, таа е специјализирана во

произведува лесни материјали за поплочување на

две главни гранки: производство на хидраулични и

тротоари и други спезијализирани производи.

пневматични цилиндри и делови за нив и

Компанијата е во потрага по европски трговски

производство на опрема за помали гаражи и

партнери заинтересирани за продажба на

работилници. Компанијата бара дистрибутер во

романските производи низ целиот свет, и, исто така,

странство.

ги нуди своите услуги како подизведувач на слични странски компании. Градење на соларни објекти (BOGR20131121001)

Безалкохолни и освежителни пијалоци

Грчка компанија, која изведува дизајн и/или градење

(BOPL20131119001)

на соларни објекти, нуди технички совети/решенија

Полска компанија која произведува безалкохолни и

за комплексни градежни прашања и има искуство во

освежителни пијалоци на природна основа бара

просторното планирање, проценка и управување со

трговски и бизнис партнери кои ќе и помогнат во

трошоци. Компанијата е заинтересирана да

позиционирање на брендот во ЕУ. Производителот,

воспостави соработка – договор за дистрибуција,

исто така, е заинтересиран за производство на

договор за заедничко вложување и/или соработка/

пијалоци за различни брендови и ја нуди својата

подизведување во границите на европскиот пазар,

лиценца на другите производители.

како и на водечките светски пазари.

Net een.mk

66


Понуди за соработка Решенија за индустриски инсталации (20121016021

партнери со цел интернационално пласирање на

BO)

нивните решенија.

Романска компанија, експерт за испорака на целосен пренос на топлина и решенија за индустриски

Системи за издувни гасови, цевоводи, резервоари

инсталации, ги нуди своите услуги како подизведувач

(BRDE20131122001)

за потенцијалните партнери кои се заинтересирани

Германско МСП кое тргува со системи за издувни

да работат во Романија.

гасови, цевоводи, резервоари и опрема е заинтересирано за преземање или спојување со

Висококвалитетни ЛЕД производи за осветлување

мали компании кои обработуваат метали.

(BOMT20131004001)

Продажбата и листата на клиенти се зголемуваат

Компанија од Малта, која се занимава со продажба

брзо и стабилно. За да се обезбеди квалитет и да се

на опрема за осветлување на големо, е

произведат иновативни производи, компанијата бара

заинтересирана за проширување на нејзиниот

можности за преземање или спојување.

бизнис и бара трговски интермедијатори и дистрибутери за претставување на овие производи

Индустриска постројка и производство на цистерни

во своите земји/региони. Компанијата нуди

(BRHR20131124001)

висококвалитетни ЛЕД производи за осветлување.

Хрватска компанија, специјализирана за

Исто така, оваа компанија е заинтересирана за

инженерство, технички прием, градежништво и

заедничко вложување како дел од нејзината

изградба на индустриска постројка и производство

стратегија за раст.

на цистерни, е заинтересирана за франшизирање и реципрочно партнерство за производство.

Облека за инвалиди (BOCZ20131127002) Чешка компанија која произведува облека за

Изградба и одржување на водоводната мрежа

инвалиди е заинтересирана да најде дистрибутери

(20120919008 BO)

или компанија која има потреба од производител на

Српска мала компанија, специјализирана за

облека за инвалиди за својот бренд.

производство на делови за изградба и одржување на водоводната мрежа бара дистрибутери. Нејзините

Човечки, реструктуирани, моноклонски антитела

производи веќе се вградени во водоводните мрежи

(BODE20131105004)

на државите во Југоисточна Европа, но, таа настојува

Германско МСП нуди производи, услуги и технологии

да го прошири нејзиното пазарно учество.

за генерирање на човечки, реструктуирани,

Компанијата може да понуди производство во

моноклонски антитела. Ова претпријатие има

следниве области: машинско производство, леење,

напредна технологија за ин витро селекција ( phage

поцинкување, напрашување и производство на

display ) и големи универзални лаборатории за

делови од гума. Од идните партнери бара продажба

човечки гени антитела, коишто овозможуваат

на нејзините производи на ЕУ пазарот, know-how и

ефикасно и брзо создавање на несекојдневни

соработка со цел продажба на источните пазари.

антитела без вакцинирање/имунизирање на животните. Се бараат партнери и клиенти од

Здрава храна (20101209010 BO)

истражувачката или фармацевтската индустрија за

Црногорска компанија, специјализирана за

дистрибутери, ко-маркетинг или лиценцирани

производство на здрава храна од конвенционални и

претставници.

еколошки ресурси, е заинтересирана за пронаоѓање на трговски партнери, како и за заедничко

3Д софтверски решенија (BOIT20131126004)

вложување.

Италијанска компанија која произведува софтверски решенија во областа на тродимензионалното препознавање на движење на човечкото тело и комуникација е заинтересирана за комерцијални

Net een.mk

Лице за контакт: Оливера Костовска (olivera.kostovska@sojuzkomori.org.mk)

77


www.een.mk info@een.mk facebook.com/eiicm twitter.com/eenmk issuu.com/eenmk Тел: +389 (0)2 3293 204 Факс:+389 (0)2 3293 202

Net een.mk

8

Vesnik EIICM br. 1/2014  

Vesnik EIICM br. 1/2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you