Page 1

Информации од E n te r pr is e E ur o p e N et w o rk Број 12/2013

СРЕЌНА НОВА

ГОДИНА ви посакува тимот на ЕИИЦМ

АКТУЕЛНОСТИ НОВИ ТЕХНОЛОГИИ УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

Европскиот информативен и иновативен центар во Македонија, продолжува со истото темпо на излегување на е-билтенот, за поефективно запознавање на нашите читатели со најновите понуди и барања за соработка во доменот на бизнисот, технологиите и иновациите.


Актуелности

Брисел ќе има на располагање 960 милијарди евра за идните седум години

С

оветот на Европската унија на

и создавање нови работни места,

висина од 150 000 евра.

2.12.2013 година ја усвои

во согласност со политичките

регулативата за утврдување на

приоритети на Унијата. Освен

КОСМЕ има за цел зајакнување на

повеќегодишна финансиска рамка

обезбедување буџетска

конкурентноста и одржливоста на

на Унијата (МФФ) за периодот

дисциплина за Европската унија,

претпријатијата, охрабрување на

2014-2020 година.

овој буџет е и преведување

претприемничката култура и

политички приоритети во бројки,

промовирање во развојот на

Усвојувањето уследи откако

оти целта на МФФ беше, исто така,

малите и средни претпријатија.

Европскиот парламент на 19

да се олесни усвојувањето на

ноември 2013 година даде

годишниот буџет на ЕУ.

согласност за финансиската рамка,

Овие цели ќе бидат исполнети за подобрување 4 активности и тоа:

со што Брисел ќе има на

Со оглед на тоа што годинава се

располагање 960 милијарди евра

доведоа во „пет до 12“ да го

за трошење во следните седум

усвојат идниот буџет, Советот на

(реализација на финансиските

години. Оваа одлука означува крај

ЕУ и Европарламентот се

инструменти каде ЕЕН треба

на две иполгодишните преговори

договорија идната повеќегодишна

да учествува во креирање на

во Унијата и овозможува новата

финансиска рамка за периодот

национално ниво);

генерација на програми за

2021-2028 година да почнат да ја

субвенционирање во ЕУ да

разгледуваат уште од почетокот

Унијата и на глобално ниво

започне од 1 јануари 2014 година.

на 2018 година, со цел да се

(ЕЕН ќе биде главен извор на

испита усогласувањето со

креирање на информации за

Според утврдената рамка, МФФ и

политичките циклуси на

МСП);

овозможува на Европската унија

институциите.

3.

евра во обврски и 908,40

Во прилог е преглед на новите

4.

милијарди евра во исплати во

програми на КОСМЕ и ХОРИЗОНТ

претприемничка култура

периодот од 1 јануари 2014

(2014-2020)

(повици за поддршка на

1.

2.

да потроши и до 959,99 милијарди

пристап до пазарите, во

поддршка на претприемачите;

година до 31 декември 2020 година. Ова е за 3,5, односно 3,7

пристап до финансии за МСП

претприемништво и

бизнис асоцијации-комори и КОСМЕ-Cosme (2014-2020)

сл.).

% помалку од се уште актуелната повеќегодишна финансиска рамка

2,3 милијарди евра ќе се дадат за

1. Пристап до финансии: од 1,4

за периодот 2007-2013 година, но

поттикнување на конкурентноста

милијарди евра на 2,3 милијарди

идниот буџет обезбедува буџетска

на малите и средни претпријатија

евра од КОСМЕ буџетот е наменет

дисциплина ,и е одраз на одреден

во текот на следните седум

за кредити на национално ниво.

буџетски притисок со оглед на тоа

години, согласно известувањето

Банките ќе обезбедат кредити за

што земјите-членки во моментов

од Брисел, објавено на 21

мали и средни претпријатија во

се соочени со кратење на

ноември 2013 година, на веб

износ до 150 000 евра.

национално ниво.

страницата на програмата КОСМЕ (2014-2020).

Силен акцент во идниот

2. Пристап до светските пазари за поддршка на МСП на ЕЕН мрежата

сеудмгодишен буџет на ЕУ е

Од 2,3 милијарди евра, КОСМЕ ќе

– (Enterprise Europe Network) со

ставен на трошоците со цел

обезбеди гаранција за кредити за

околу 60 % кофинансирачки

зголемување на економскиот раст

мали и средни претпријатија во

грантови.

Net een.mk

22


Актуелности ЕЕН мрежата наредните 7 години

програма на ЕУ за истражување и

со буџет од 24,2 милијарди евра

повторно ќе се фокусира на

иновации, со буџет од околу 78,6

(истражување од ФП7);

интернационализација на малите

милијарди евра.

2. индустриско лидерство

и средни претпријатија,

(industrial leadership) со буџет од

олеснување на бизнис-

ХОРИЗОНТ (2014-2020) e замена

17 милијарди евра (еко иновации

експанзијата, особено на извозно

на FP7 – (2007-2013) Седмата

и други иновации во претпријатија

ориентираните компании и

рамковна програма за

– дел од ЦИП);

прекугранични партнерства.

истражување и дел на ЦИП

3. општествени предизвици

Програмата за конкурентност и

(social challenges) со буџет од 29,7

3. Подобрување на условите за

иновации (еко иновации и

милијарди евра (ЦИП

поддршка на претпиемачите ќе се

интелигентна енергија).

интелигентна енергија, дел од еко

постигне со поддршка на

иновации – репликации и др.

имплементацијата на политиката

Европската комисија (21.11.2013

за МСП на ЕУ, намалување на

година) го поздрави усвојувањето

енергетски програми).

административниот товар и

на Хоризонт 2020, за истражување

Овие три области се базата на сите

вработување, создавање и

и иновации. Со буџет од речиси од

видови активности што ќе се

креирање работни места.

78,6 милијарди евра за седум

финансираат преку Хоризонт 2020

години, Хоризонт 2020 е

програмата (од наука до

4. Промоција на

најголемата програма за

иновации).

претприемништвото - активности

истражување на ЕУ и еден од

кои ќе се вклучуваат во развој на

најголемите јавно финансирани

Останати видови на активности се

претприемничките вештини и

буџети во светот.

програмите од:

претприемачи, млади луѓе и жени,

КОЛКУ СРЕДСТВА СЕ ДОСТАПНИ

како и Еразмус+ програмата за

ОД ХОРИЗОНТ 2020 И ЗА ШТО?

ставови, особено меѓу новите Европскиот институт за иновации и технологија со

претприемачи.

буџет од 2,7 милијарди евра; 

финансирањето за нуклеарни

Програмата се очекува да им

истражувања под Евроатом со

помогне на околу 330 000 фирми

буџет од 1,6 милијарди евра.

да добијат кредити и кофинансирачки грантови со цел:

Општата цел на Хоризонт 2020 е поедноставна програма која ќе

1.

да се создадат или да се

Хоризонт 2020 година е во

направи полесни процедури и

спасат стотици илјади работни

вредност од речиси 78,6

документи за учество на

места;

милијарди евра за наредните

повиците, особено за помалите

да се започне нов бизнис на

седум години, вклучувајќи го

истражувачки организации.

производи, услуги или

финансирањето за нуклеарни

процеси.

истражувања под Евроатом. Ова

Во прилог е веб страната на

претставува зголемување од

објавени повици на Хоризонт

Повеќе информации можат да се

речиси 30% во споредба со

програмата 2014-15 http://

добијат на:

претходната, Седмата рамковна

europa.eu/rapid/press-

http://ec.europa.eu/enterprise/

програма за истражување и

release_MEMO-13-1122_en.htm#%

initiatives/cosme/index_en.htm

технолошки развој (ФП7).

21.

ХОРИЗОНТ - Horizon (2014-2020)

Составен е од три главни области:

2.

Подготвилa: Ирена Мојсовска

Хоризонт 2020 година, e следната

Net een.mk

1. врвна наука (excellent science)

(irena.mojsovska@mchamber.mk)

33


Актуелности

European IPR Helpdesk Вашата влезница во светот на иновациите

Д

енешната економија е сѐ

европските мали и средни

повеќе водена од

претпријатија (МСП-а) кои се

IPR Helpdesk.

нематеријални вредности како

соочени со интернационални

European IPR Helpdesk има

што се знаењето, иновативноста и

договори за партнерства и кон

развиено многу различни

креативноста. Способноста овие

посредници кои пружаат

публикации, водичи, студии на

вредности да се претворат во

поддршка за МСПа и истражувачи

случаи и документи кои нудат

иновативна бизнис идеја е

во областа на иновациите.

практични информации и совети

вистинска предност за

како да се справите со прашања

подобрување на конкурентноста

ИC е многу широка материја. На

од областа на ИС во текот на

на вашето претпријатие – сега и во

веб страница на European IPR

работењето или во текот на

иднина.

Helpdesk можете да најдете

различни фази од истражувачки

тековни вести и статии, настани,

проекти финансирани од ЕУ кои се

Имајќи го ова предвид, со цел

“најчесто поставувани прашања“,

имплементираат во соработка со

максимално да се искористи

опширни информации за

повеќе партнери.

иновативниот потенцијал на

различните аспекти на ПИС и

вашето претпријатие или проект,

менаџирање на ИС, особено во

Дополнително во нивната on-line

неопходно е професионално

врска со специфични прашања

библиотека можете да најдете и

управување со вашата

кои се однесуваат на програмите

примери/форми за различни

интелектуална сопственост (ИС) и

за истражување и развој

договори.

со правата од интелектуална

финансирани од ЕУ. Tука може да

сопственост (ПИС). Во текот на

најдете и збирка на примери на

Во рамките на European IPR Help-

целиот циклус на еден проект за

договори од Седмата рамковна

desk функционира линија за

истражување и развој– од идеја

програма, како и различни

поддршка која нуди

до реализација, па дури и

документи кои ќе ви помогнат да

професионален совет: прилагоден

понатаму – ИС е особено значајна.

се справите со поединечни теми

на случајот, непосреден, јасен и

Следствено на ова, експертиза во

од областа на ИС со кои може да

бесплатен. За стручен совет или

областа на ИС и ПИС е предуслов

се соочите, во реализацијата на

разгледување на вашето лично

за успех на вашиот проект.

проекти за истражување и развој

прашање од областа на ИС,

Всушност, може да се каже дека

кои ги имплементирате во

обратете им се преку регистрација

тоа е вашата влезница во светот

соработка со повеќе партнери.

на веб страната или по телефон

на иновациите. Целта на European

или факс. Имаат обврска да

IPR Helpdesk е да ја подигне

Билтенот на European IPR Help-

одговорат во рок од три работни

свеста за ИС, да пружи поддршка

desk ви овозможува одредени

дена.

за справување со општи или

теми од областа на ИС и

специфични прашања од областа

истражување и развој да ги

Со цел да се разберат денешните

на ПИС, како и да ги поттикне

гледате од различни перспективи.

и да се предвидат утрешните

корисниците на нивните услуги да

Билтенот е бизнис ориентиран и

предизвици, European IPR Help-

развијат свои капацитети преку

содржи илустративни студии на

desk издава е-весник кој ве

кои ќе се справуваат со ИС во

случаи и примери за успешни

информира за тековните

секојдневното работење. Услугите

приказни, експертски текстови кои

случувања во областа на ИС,

се насочени кон учесниците во

се лесни за читање, интервјуа.

менаџирање на ИС и проектите за

програмите кои се финансирани

како и извештаи за настани и

истражување и развој во Европа.

од Европската Унија (ЕУ),

активности на тимот на European

По вашата регистрација, весникот

Net een.mk

44


Актуелности / Нови технологии / Успешни приказни го добивате два пати неделно.

интернационални договори за

email на service@iprhelpdesk.eu

партнерства. Доколку сакате

или обратете се во Фондацијата за

European IPR Helpdesk пружа

самите да се едуцирате на веб

менаџмент и индустриско

тренинзи кои се практични и

страницата ќе најдете и неколку

истражување на 02/3077008 или

јасни, на лице место или on-line на

едукативни видеа.

на е-email адреса

тековни или идни корисници на

emilija@mir.org.mk.

проекти финансирани од ЕУ како и

За повеќе информации посетете ја

на европските МСП-а кои се во

веб страницата на

преговори или потпишуваат

www.iprhelpdesk.eu, испратете е-

Подготвил: Миле Шошевски (mile@mir.org.mk)

Супер брз ладилник за пијалаци наскоро на пазарот

Р

азвојниот тим на проектот

однос на ладилниците со стаклена

самопослужување. Во моментов,

RapidCool разви автономен и

врата. Во првиот случај,

во тек се активности за

модуларен апарат за ладење на

потенцијалните заштеди на

производство на системот (ќе се

пијалаци во лименка и шише, од

трошоци за електрична енергија

пласира на пазарот по трговската

собна температура од околу 4°C за

изнесуваат 830 евра по ладилник

марка V-Tex), а се работи и на

45 секунди. Апаратот лесно се

годишно, додека во вториот

развојот на сродни производи со

чисти, едноставен е за употреба и

случај, заштедите се околу 220

потенцијална примена и во

има напредни безбедносни

евра (при претпоставка дека

домаќинствата и во

функции. Може да се применува

цената на електрична енергија е

комерцијалните објекти.

на конзервирани пијалаци од 150

0,20 евра/ kWh).

ml и вински шишиња од 750 ml.

Ладилната комора е

Резултатите од примената на

дизајнирана на таков начин да

апаратот покажуваат заштеда на

може да се користи самостојно,

енергија од над 80% споредено со

но, може и да се интегрира во

отворените ладилници и 54% во

постоечките ладилници за

За повеќе информации посетете ја интернет страницата на V-Tex. Подготвила: м-р Габриела Костовска Богоеска (gabriela@mir.org.mk)

Меѓународна соработка, клуч за успех

С

е исплати да си познавач на

средни претпријатија во

и вино. Biorealis успешно го

вино, доколку живееш во

партнерства, користејќи ги своите

пробиле својот производ Omnilab

Шпанија, каде се одгледува грозје

ефикасни алатки, огромната база

на домашниот пазар, во Франција

од времето на Феникија. Мала

да податоци и брокерските

и Италија. Според нивниот профил

биотехнолошка компанија од

настани. Шпанската

изгледаа како одличен партнер за

Логроњо продава нано-био

биотехнолошка компанија Sen-

Sensora.

сензори за прехрамбена

sara беше поврзана со Biorealis

индустрија и производители на

преку Енрике Естебан од партнер

преставник во мрежата, Естебан

вино. Благодарение на Enterprise

организацијата во Логроњо.

ги поврза двете компании кои

Europe Network, фирмата тестира

Естебан го проследи

Со поддршка на Словачкиот

започнаа бизнис соработка.

портабилни анализери на вино,

технолошкиот профил на Biorealis

Сопственикот на Biorealis е многу

од компанија за висока

подготвен од страна на

задоволен од соработката со

технологија Biorealis од

претставникот на мрежата во

Мрежата заради поддршката во

Братислава, Словачка.

Словачка. Biorealis е

изнаоѓање нови пазари.

Enterprise Europe Network, со

специјализирана компанија за

повеќе од 600 партнер

производство на инструменти за

организации во повеќе од 50

мерење што се користат при

земји, успешно поврзува мали и

процеси за производство на пиво

Net een.mk

Подготвила: м-р Јована Јованова (jovana.jovanova@mf.edu.mk)

55


Понуди за соработка

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА Производство на сонцобрани (BRSE20131112001)

железни конструкции, нуди градежни услуги и бара

Мала компанија од Шведска бара производител на

подизведувачки можности.

сонцобрани со дијаметар од 3м. Компанијата бара

Компанијата нуди производство на структури,

партнер од доверба, заинтересиран за производство

железни и лимени делови.

на посакуваниот производ. Електронски системи за воздухоплоство Месни производи (BRPL20131112001)

(BOIT20131115001)

Мала компанија од Полска, специјализирана за

Италијанска компанија произведува електронски

размена на месни производи, бара нов добавувач.

компоненти за воздушниот пазар како релеи,

Компанијата, исто така, нуди посреднички услуги

тајмери, волтажни сензори, моментални сензори,

како дистрибутер или комерцијален агент за

три-фазни-секвентни сензори и производство по

странски партнери.

нарачка. Предвидените партнери треба да се производствени

Железо што не ‘рѓосува (BRCZ20131113001)

компании на електронски системи за

Големопродажна компанија од Чешка бара

воздухопловство и да имаат добро познавање на

производител на производи од железо што не

локалниот маркет.

’рѓосува со цел да си го зголеми своето портфолио на добавувачи. Компанијата се фокусира на комплексни

Играчки за деца од картон (BOLV20131119005)

достави, посебно дизајнирани за производство и

Компанија од Литванија инвентира, дизајнира и

реконструкција на машини.

произведува играчки од картон за деца. Играчките се произведувани од еколошки материјали кои се

Системи за безбедност (BRFR20131115001)

безбедни за децата. Компанијата нуди едноставни

Француска компанија, специјализирана во

играчки кои што ја разбудуваат детската

електронска опрема за одбрана и безбедност,

имагинација, и ја развиваат нивната креативност и

индустриски и здравствен сектор, бара инженеринг

визија додека играат со родителите и пријателите,

компании од Европа за да развијат електронски

креирајќи своја единствена играчка. Компанијата не

картички (хардвер). Оваа компанија нуди голем опсег

нуди готови, обоени, играчки што зборуваат или

на апликации и поддршка.

играат. Идејата е да се пренесе импулсот за игра, идеја, додека резултатот е развиван и креиран од

Видео игри (BRUK20131209002)

страна на детето. Компанијата нуди производи како

Издавачка куќа на нови серијали авантуристички

хартиени куќи за машки и женски деца, пиратски

книги за игри од Кембриџ, бара партнер – девелопер

бродови, куклени куќи, картонски авиони и др.

на видео игри, бара помош при конверзија на книги

Компанијата бара дистрибутери.

во видео игри под подизведувачки договор. Производство на дрвен мебел (BOHR20131103004) Импорт и продажба на лекови (BRAM20131111002)

Хрватски производител на дрвени пакувања,

Компанија од Ерменија која што прави импорт и

столарија, мебел и сечено дрво бара посредници и

продажба на лекови и медицински достави бара

нуди реципрочно производство. Производствените

посредниците (агенти, претставништва и

капацитети на компанијата вклучуваат: сушални,

дистрибутери) и нуди франшиза и заедничко

мелници-објекти и столарски работилници.

вложување. Лице за контакт: Железни конструкции (BOPL20131108007) Полска компанија произведува различни типови на

Net een.mk

Оливера Костовска (olivera.kostovska@sojuzkomori.org.mk)

66


Понуди за соработка Менаџмент, знаење и технологија за производство на калифорниски црви (TRBG20131029001) Бугарска компанија, специјализирана во агрономија, бара партнер кој ќе и обезбеди знаење и технологија за производство на био-хумус со калифорниски црви. Бараната технологија треба да е имплементирана и контролирана со соодветен систем на управување и менаџмент на квалитет. Потенцијалниот баран партнер би требало да има долгогодишно искуство од областа и да има капацитет да пренесе know-how и поддршка во процесот на стандардизација и сертификација. (Лице за контакт: Емилија Велковска emilija@mir.org.mk ) BOPL20131024005

активности и заеднички вложувања.

Компанија од Полска, специјализирана за производство на термопластични и пластични материјали, бара компании заинтересирани за склучување на поддоговорни активности и заеднички вложувања.

BOR020130911002 Компанија од Турција, специјализирана за производство на силоси за жито, челични лифтови за жито и машини за чистење на жито, бара дистрибутери и агенти за своите производи.

20130617023 Компанија од Полска, специјализирана за производство и дистрибуција на освежувачи на воздух за коли и простории, како и други типови на автокозметика, бара агенти и дистрибутери за своите производи. 20130325008 Компанија од Италија, специјализирана за производство на производи за лична хигиена, сака да промовира нова линија на дезодоранси. Оваа компанија бара агенти и дистрибутери за своите производи. 20130307003 Компанија од Русија, специјализирана за производство на дрвени брикети, бара дистрибутери и агенти за своите производи.

BOPL20130905005 Компанија од Полска, специјализирана за производство на производи од стaкло, бара агенти и дистрибутери за своите производи. BOBG20130819003 Компанија од Бугарија, специјализирана за производство на облека, бара агенти и дистрибутери за своите производи. Производната линија на оваа компанија вклучува производство на: мантили, панталони , јакни и фустани. BO0I20130702001 Компанија од Словенија специјализирана за консултантски услуги од област на: екологија, енергетика, енергетска ефикасност, економска проценка нa трошоците за живот, бара компанија

BOBG20131004001

заинтересирана за склучување на поддоговорни

Компанија од Бугарија, специјализирана за сите

активности.

типови на туристички услуги, бара компании заинтересирани за заеднички вложувања и други типови на соработка.

BOAL20130704001 Компанија од Албанија, специјализирана за производство на високо квалитетно 100 % органско

BOTR20131010001

маслиново масло, бара дистибитери и агенти за

Компанија од Турција, специјализирана за

својот производ. Оваа компанија има капацитет за

производство на пластични и метални делови

извоз на 100 тони годишно.

наменети за автомобилската индустрија, бара агенти и дистрибутери за своите производи.

20130221036 Компанија од Србија, специјализирана за

BORO20130916001

производство на млеко и млечни производи, бара

Компанија од Романија, специјализирана за

агенти и дистрибутери за своите производи

производство на мебел изработен од материјали како што се: стакло, дрво и камен бара компанија заинтересирана за склучување на поддоговорни

Net een.mk

Лице за контакт: Огнен Гаревски (ognen@mchamber.mk)

77


www.een.mk info@een.mk facebook.com/eiicm twitter.com/eenmk issuu.com/eenmk Тел: +389 (0)2 3293 204 Факс:+389 (0)2 3293 202

Net een.mk

8

Vesnik na EIICM 12/2013  

Vesnik na EIICM 12/2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you