Page 1

Информации од E n te r pr is e E u r o p e N e t w o rk Број 6/2013

АКТУЕЛНОСТИ НАСТАНИ НОВИ ТЕХНОЛОГИИ УСПЕЩНИ ПРИКАЗНИ ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

Еврппскипт инфпрмативен и инпвативен центар вп Македпнија, прпдплжува сп истптп темпп на излегуваое на е-билтенпт, за ппефективнп заппзнаваое на нащите шитатели сп најнпвите ппнуди и бараоа за спрабптка вп дпменпт на бизниспт, технплпгиите и инпвациите.


Актуелности

ЕИИЦМ учествуваше на шестиот состанок на Enterprise Europe Network - Community of practice

Е

врппскипт инфпрмативен и

Двпдневнипт спстанпк се пдржа

технплпщки развпј. Се истакна и

инпвативен центар вп

пд 13-14 мај 2013 гпдина вп

улпгата на кпнзпрциумите на

Македпнија и пваа гпдина

Глазгпв, Щкптска, и на негп

Мрежата вп рамките на

ушествуваще нa щестипт спстанпк

ушествуваа триесетина

инструментпт за МСП-ја вп

на Enterprise Europe Network Com-

претставници пд земјите-шленки

Прпграмата Horizon2020, и нивна

munity of Practice. Станува збпр за

на Мрежата. Претставниците имаа

ппдгптпвка за нпвите услуги кпи

спстанпци на нефпрмална група

мпжнпст да ги разменат свпите

Enterprise Europe Network ќе ги

на експерти на Enterprise Europe

искуства вп даваоетп на услугите,

дава на свпите клиенти.

Network кпи рабптат на даваое

какп и да гп спгледаат щкптскптп

услуги за ппмпщ и ппддрщка на

искуствп вп ушествп и впдеое

м-р Бети Костадиновска

свпите клиенти за ушествп вп

прпекти пд Седмата рамкпвна

Димитровска

наушнпистражувашки прпекти.

прпграма за истражуваое и

Н

Подготвила:

(beti.kostadinovska@ukim.edu.mk)

European Inventor Award 2013 а гпдищната церемпнија

Blum за нивнипт изум систем на

- Не-еврппски земји: Ajay V. Bhatt,

кпја пваа гпдина се пдржа

ампртизери за мекп затвпраое на

Bala Sudarshan Cadambi, Jeff Mor-

на крајпт на мај вп Амстердам,

мебел врати, фипки и кабинети.

riss, Shaun Knoll, Shelagh Callahan

Еврппскипт патентен завпд ги

"BLUMOTION" има пгрпмен успех

(САД), за спздаваое и развпј на

прпгласи дпбитниците на

на пазарпт вп целипт свет и стана

Universal Serial Bus (USB)

наградата Еврппски прпнапдаш

индустриски стандард.

технплпгијата, една пд најважните

2013. Наградата се дпделува на

- Мали и средни претпријатија:

креации вп кпмпјутерската

најдпбрите инпватпри за нивнипт

PAL Nyrén (Щведска) за креираое

индустрија пп спздаваоетп на

придпнес вп ппщтественипт,

на pyrosequencing ─ мнпгу ппбрз,

силикпнскипт шип . Таа се напда вп

екпнпмскипт и технплпщкипт

ппмалку кпмпликуван и ппевтин

милијарди електрпнски уреди низ

развпј.

метпд на секвенципнираое на

целипт свет пд веб камери,

DNK нищките. Метпдпт

мпбилни телефпни и мемприски

категприи:

претставува ревплуција вп

стапшиоа.

- За живптнп делп: Мartin Schadt

истражуваоата за лекуваое на

- Popular prize (Пппуларнa

(Щвајцарија), креатпрпт на првипт

бплести кпи гп загрпзуваат

награда) José Luis López Gómez

рамен екран сп тешни кристали,

живптпт, какп на пример ракпт и

(Щпанија), шиј изум за уникатни

ппдпбрп ппзнат какп LCD екран.

други бплести.

"независнп впдени“ тркала

Технплпгијата Schadt гп ппплпши

- Истражуваое: Patrick Couvreur,

наместп стандардна пска на

патпт за прпизвпдствп на нискп-

Barbara Stella, Véronique Rosilio,

брзите патнишки впзпви ги

енергетски уреди, какп щтп се

Luigi Cattel (Франција, Италија),

направи пвие впзпви едни пд

рамни екрани, таблет кпмпјутери

тим на Универзитетпт Paris-Sud, за

најбезбедните и најудпбните вп

и мпбилни телефпни, кпја сега се

нивнипт изум на нанп-капсули - 70

индустрија. Нпвата технплпгија,

кпристи пд страна на милипни

пати ппмали пд црвените крвни

истп така, ппмага да се намали

луде низ целипт свет.

зрнца защтитени сп

пптрпщувашката на енергија и

- Индустрија: Mraz Hämmerle и

бипразградлив слпј кпј ги

трпщпците за пдржуваое и да се

Klaus Brüstle (Австрија) пд

унищтува клетките на ракпт без да

спреши предвременптп абеое

австрискипт прпизвпдител Julius

му нащтети на здравптп ткивп.

Наградите се ппделени вп пет

Net een.mk

"Инпвациите се клушпт за

22


Актуелности / Настани защтита на квалитетпт на живптпт

претседателпт на ЕПО Benoît Bat-

и екпнпмскипт прпсперитет вп

tistelli на дпделуваоетп на

Еврппа” нагласи вп свпјпт гпвпр

наградите.

Подготвилa: Емилија Велковска (emilija@mir.org.mk)

ПОВИК ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗЕЛЕНИ БИЗНИСИ

Е

врппската кпмисија пбјави ппвик за предлпг

зелени бизниси, и

прпекти за најдпбрите 45 прпекти за екп-

сектпр храна и пијалпци.

инпвации. Предлпг-прпектите за нпви рещенија за

Ппвеќе инфпрмации мпжете да дпбиете на следнипт

живптната средина вп следните пбласти мпже да се

линк:

дпстават дп 5 септември 2013 гпдина пд страна на

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply

кпмпаниите низ Еврппа:

-funds/call-proposal/index_en.htm

рециклираое на материјали;

впда;

пдржливи градежни материјали;

Подготвила: м-р Бети Костадиновска Димитровска (beti.kostadinovska@ukim.edu.mk)

Б2Б настани во EEN мрежата во јуни и јули 2013 година Конференција за медународен

прпвајдери пд мед-тех,

градежнищтвп)

кластер (25/06/2013) , Дебрецин

фармацеутика, ИТ и услуги, какп и

- Инфпрмираое на МСП за вашата

(Унгарија)

релевантни снабдуваши пд

стратегија за склушуваое на ппд-

На медунарпдната рабптилница ќе

некплку земји кпи бараат да

дпгпвпри и ващите пптреби

се разгпвара за праксата на

спрабптуваат за медусебна

- Ве инфпрмираме за трендпвите

развпјпт на еврппскипт кластер,

кпмерцијална кприст

и прпектите на МСП на

медунарпдните кпнтакти на

Индустриски сектпри:

теритпријата на Нпрмандија

наципналните кластери, мпжнпсти

• медицина, здравствп

(вещтини, инпвации)

за прекугранишна спрабптка.

• фармацеутика/кпзметика

- Бидете вп директна врска сп RDV

Ппкрај претставниците пд

лице в лице за еден ден и на истп

Еврппската кпмисија, гпвпрници

Тркалезна маса на

пријателскп местп . Вп пракса,

пд следните земји, меду другите,

нормандискиот бизнис за

слпбпден пристап на настанпт сп

ќе гп сппделат свпетп искуствп:

нормандиската индустрија

една или некплку RDV

Белгија, Германија, Италија, Бпсна

(27/06/2013), Довил (Франција)

резервации (вп зависнпст пд

и Херцегпвина, Рпманија,

Тргпвската кпмпра на Нпрмандија

брпјпт на ващи претставници).

Щпанија.

прганизира: ТРКАЛЕЗНА МАСА НА НОРМАНДИСКИОТ БИЗНИС ЗА

Дизајнерски брокерски настан

Партнерство за мед-тех и

НОРМАНДИСКАТА ИНДУСТРИЈА.

(28/06/2013), Торино (Италија)

фармацеутика (26/06/2013),

Од примарните изведуваши мпже

Целта на пвпј брпкерски настан е

Гарцинг (Германија)

да заппзнаете сп нпрмандиските

да се реализира синергија меду

Медунарпднптп партнерствп за

вещтини:

прпизвпдните кпмпании и

мед-тех и фармацеутика нуди

- Резервирани 18 RDV, 6 се

дизајнерите, за да се унапреди

спврщена мпжнпст за стапуваое

селектирани спстанпци

еднп инпвативнп и екплпщкп

вп кпнтакт сп ветувашки актери пд

- Средба сп нпрмандиските

прпизвпдствп.

пбласта на Мед-тех и

бизниси вп сите сектпри на

Овпј настан ќе им ппнуди на

фармацеутика преку билатерални

индустриска активнпст

прпизвпдните претпријатија

средби. Ние пшекуваме 15-200

(индустрија, услужна индустрија и

мпжнпст да се сретнат сп врвни

Net een.mk

33


Настани еврппски дизајнери.

дијагнпстика, медицински

Настанпт ќе се пдржи вп

Дизајнерите ќе бидат вп мпжнпст:

ппмагала, ИТК и е-здравје.

ТаргуМурес, вп седищтетп на

- да пткријат неистражени

Ушествптп е бесплатнп.

Бизнис инкубатпрпт. Темите на

пптенцијали;

Пријавуваое и инфпрмации на:

кпнференцијата и CM/BE ќе бидат

- да предлпжат начини за

http://neuroconnection.eu

фпкусирани на зелената енергија.

алтернативнп и пдржливп

Излпжбата ќе им ппнуди на

прпизвпдствп и да ги зајакнат

Брокерски настан на португалски

излагашите и ппсетителите

кпмпаниите вп пдредена пбласт;

компании и француски трговски

активнпсти сврзани сп системи за

- да развијат нпви пдржливи

агенти (02/07/2013), Клермон-

ппшиста енергија, вклушувајќи

прпцеси и прпизвпди, птвпраое

Феран (Франција)

пбнпвливи извпри на енергија,

кпн нпви пазари или

Тргпвскп-индустриската кпмпра на

екпнпмска и ефикасна енергија за

впсппставуваое на пднпси сп

Аверн ќе прганизира партнерствп

кпнкурентна Еврппа.

разлишни прпизвпдни сектпри.

сп три ппртугалски партнери на

Пријавуваое на:

Семинар за екп-инпвација ќе се

Enterprise Europe Network

csilla.buda@fmkik.hu

ппнуди на 27 јуни. Ушествптп е

(PT150230-04, PT150230-05,

ЕК Прпграми:

бесплатнп.

PT150230-08) брпкерски настан

• Системи за ппшиста енергија,

Индустриски сектпри:

меду ппртугалските кпмпании и

вклушувајќи ги и пбнпвливите

• ИНДУСТРИЈА

француските тргпвски агенти на 2

извпри на енергија

• ИНФОРМАТИШКА ТЕХНОЛОГИЈА

јули 2013 гпдина вп Клермпн-

• Екпнпмска и ефикасна енергија

• ЖИВОТНА СРЕДИНА

Феран (Франција).

за кпнкурентна Еврппа

Enterprise Europe Networkна Аверн

Индустриски сектпри:

НеуроКонекција 2013

ги централизира апликациите

• ЕНЕРГЕТИКА

(01/07/2013), Марсеј (Франција)

(агенти и кпмпании), спбира

Вп рамките на ФП7 Еврппскипт

изрази на интерес и ќе ги

Е-здравство конекција

прпект за NeuroRescue

презентира прпфилите на

(03/07/2013), Кастрес (Франција)

(“Неврпнаушни истражувашки

ппртугалските кпмпании на

Дпјдете вп Кастрес/ Миди-

кластери за извпнреднпст”);

француските агенти. Партнерите

Пиринеи и приклушете се кпн

кластер за кпнкурентнпст EURO-

на Enterprise Europe Networkи на

Бизнис кпнвенција-е-здравствп

BIOMED и EnterpriseEuropeNet-

ппртугалската Enterprise Europe

кпнекција щтп ќе ги спбере

work прганизираат брпкерски

Networkќе гп кппрдинираат

клушните актери,акципнери и

настан за време на двпдневната

расппредпт на спстанпците.

нпсители на пдлуки вп

медунарпдна кпнференција

Сите инвплвирани партнери ќе

здравствените и спцијалните

Неврпнауката и старееоетп.

пбезбедат следеое на Б2Б

сектпри. Мпжнпст да сретнете,

Цели:

спстанпци.

најдете и сппделите вещтини вп е

- Јакнеое на приватнп-јавнп

-здравствптп!

партнерствп вп неврпнауката.

Извори на зелена енергија кои се

EnterpriseEuropeNetwork и Кастрес

- Ппдпбруваое на

користат за одржлива и чиста RO-

- MazametTechnopoleCEEI, сп

кплабпративната рабпта и

HU- Конференција CM/BE

свпите партнери Centree-santé и

беншмарк активнпстите меду

(02/07/2013), ТаргуМурес

CCI Midi-Pyrénées, ве канат на

еврппските играши

(Романија)

Бизнис кпнвенција-е-здравствп

Ушесници: индустрии,

Тргпвскп-индустриската кпмпра на

кпнекција.

истражуваши, лекари и

пбласта Фејер и CENTI Cluj-Napoca

Стекнуваое нпви мпжнпсти и

практиканти, здруженија на

вп спрабптка сп Центарпт на

кпнкурентни преднпсти преку

пациенти, нпсители на пдлуки и

Агенцијата за регипнален развпј

технишки и И& Р кппперации.

кластери. Клушни збпрпви:

прганизираат брпкерски настан и

Ппсетата на пвпј настан ќе ви даде

пткриваое на лекпви,

кпмпаниски мисии за енергетика.

лесен пристап дп претпријатијата

Net een.mk

44


Настани / Нови технологии вп пбласта на здравствптп, ТИЦ и

• м-здравствп: мпбилни

ппртали/ прпстпри ппсветени на

спцијала. Дпјдете на пвпј настан и

апликации, мпбилна

спбираое на инфпрмации,

ќе најдете рещенија за е-

телемедицина

дискусии и размена на знаеоа

здравствп!

• Навигација, ппзиципнираое и

меду пациентите/фамилиите/

Фпкус

телекпмуникации

негувателите/ здравствени

• Најнпви трендпви вп кпристеое,

• Телемедицина:

рабптници и прпфесипналци …

технплпгии и истражуваоа за

телекпнсултација, телеекспертиза,

Пријавуваое: http://

упптреба на ИКТ вп здравствптп и

теленадзпр и телеасистенција

www.b2match.eu/ehealth-

автпнпмијата

• Автпнпмија и дпмащна нега:

connection

• Заппзнаваое сп клушните играши

аутпмација дпма, геплпкација,

Индустриски сектпри:

кпи им нудат услуги на

детектпр за пад...

• ИНФОРМАТИШКА ТЕХНОЛОГИЈА

кпмпаниите

• Вградени системи

• Медицина, здравствп

• Рещете си гп ващипт прпблем –

• Рпбптика вп здравствптп:

сппдветни прганизации кпи нудат

хирурщка ппмпщ, ппмпщ дпма...

или бараат

• Интерпперабилнпст

Главни теми

• Спцијални мрежи: Интернет

Подготвилa: Софче Јовановска (sofce@mchamber.mk)

Нано панделки од графин (слој на графит со дебелина од еден атом) ќе направат пресвртница кај Li-ion батериите структурата на литиум-јпнските (Li-

батеријата имала ппшетен

ion) батерии сп цел да се згплеми

капацитет пд ппвеќе пд 1520 mAh/

нивнипт капацитет.

g. Пп ппвеќекратни циклуси

Сп истражуваоетп се развил

пплнеоа и празнеоа, пваа

метпд преку кпј GNR мпже да се

вреднпст ппшнала да се

кпмбинира сп

стабилизира на пкплу 825 mAh/g.

нанпструктуриранипт калај пксид

Знашеоетп на ппдпбруваоетп

(SnO2) и пва да се примени какп

на Li-ion батериите е гплемп, пд

анп панделки пд графин

анпда кај Li-Ion батериите. На

аспект щтп мнпгу уреди кпи ги

(слпј на графит сп дебелина

такпв нашин се ппдпбрил

кпристи шпвекпт вп денещницата

пд еден атпм) ќе направат

тепретскипт максимум на

рабптат сп ппмпщ на вакви

пресвртница кај Li-ion батериите.

акумулирашкипт капацитет на

батерии.

Н

Пред некплку гпдини, наушникпт

калај пксидпт. Прптптиппт щтп гп

Ппвеќе инфпрмации за пва

Чејмс Тур пд Универзитетпт Рајс

развил тимпт пд Универзитетпт

истражуваое мпжат да се најдат

(Rice University), развил метпд сп

Рајс успева да пдржи дуплп

на

шија ппмпщ мпже да се птпакуваат

ппгплем акумулирашки капацитет

http://spectrum.ieee.org/nanoclast/

цилиндришните нанп-цевки сп цел

пд традиципналнипт графит и

consumer-electronics/portable-

да се пфпрмат вп графин-

ппсле 50 пати пплнеоа и

devices/graphene-nanoribbons-

базирани нанп-панделки (анг. gra-

празнеоа.

bring-new-twist-to-liion-batteries

phene nanoribbons - GNR).

Мещавината на GNR

Графинпт претставува слпј на

материјалпт и калај пксидпт е

графит сп дебелина пд еден атпм.

применета кај Li-Ion батерија сп

Денес, пвпј нпв GNR материјал за

гплемина на кппше. Вп

прв пат напда примена вп

лабпратприски услпви, прптптип

Net een.mk

Подготвилa: м-р Весна Ојлеска (vojleska@feit.ukim.edu.mk)

55


Успешни приказни / Понуди за соработка

Градење на солидна основа

Н

пв бум на ‘зелени’ градби

или ладеое,” вели тпј. Тпј ја

кпмпанија Sand&LehmZöchbauer,

стартува вп Пплска

ракпвпди FORMES Ltd., мала и

кпја вади песпк и глина пд

благпдарение на триптп

средна кпмпанија вп јужнипт дел

сппствен каменплпм, и Tierrafino

визипнерски кпмпании кпи беа

на Зелпнки щтп прпдава гипс и

BV, хпландски прпизвпдител на

сппени пд страна на EnterpriseEu-

бпи базирани на глина за

глинени градежни материјали и

ropeNetwork.

градежни кпмпании и други

клиент на Мрежата Michelle Lem-

тргпвци на гплемп, и за

mersat Agentschap, Хпландија.

идивидуалните сппственици на куќи.

“Ние нудиме щирпк спектар на бесплатна ппддрщка пд превпд дп

За ппмпщ вп прпнапдаое на

маркетинг и рекламен

снабдуваши тпј се пбрати дп Enter-

кпнсалтинг,” вели Палуш, кпја му

prise Europe Network, шии

ппмпгна на нејзинипт клиент да ги

експерти вп ппвеќе пд 50 земји им

финализира дпгпвприте сп двата

ппмпгнале на пкплу 11.000

снабдуваша.

Анджеј Српжински, претседател

кпмпании да пптпищат дпгпвпри

на FORMES Ltd.

за технплпщкп и бизнис

Мрежата на МСП вп билп кпј

партнерствп.

сектпр,” вели Мартијн Хеинсуис,

Пплскипт претприемаш Анджеј Српжински верува вп мпќта на

“Јас ќе им ја преппрашам

Кпристејќи ја мпќната бизнис

кпј ја надгледува медунарпдната

глината какп екплпщки материјал

matchmaking база на ппдатпци,

прпдажба и развпј на прпизвпди

за изградба на куќи.

Изабела Палуш пд Кракпвскипт

сп Tierrafino.

“Земјата ппмага вп

универзитет за технплпгија

акумулираое на тпплина вп зима

пвпзмпжи Стрпжински да стапи вп

и ги пдржува куќите ладни вп

кпнтакт сп двајца снабдуваши кпи

текпт на летптп, намалувајќи ја

тпј самипт никпгащ не би мпжел

енергијата пптребна за грееое

да ги најде. Тпа се австриската

Подготвилa: Софче Јовановска (sofce@mchamber.mk)

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА (20130404008) Кпмпанија пд Албанија,

шелишни касапски нпжеви, бара агенти и

специјализирана за спбираое, прерабптка и

дистрибутери за свпите прпизвпди.

пакуваое на разлишни видпви на лекпвити и

(20130320004) Кпмпанија пд Слпвенија,

арпматишни билки, бара агенти и дистрибутери за

специјализирана за: ласерскп сешеое, ласерска и

свпите прпизвпди.

механишка гравура на дрвп, кпжа, акрил, гума,

(20130507025) Кпмпанија пд Пплска, најгплем

алуминиум, шелик и мермер, бара партнери за

увпзник на јатки и сущенп пвпщје, бара агенти и

реципрпшнп прпизвпдствп и склушуваое на

дистрибутери.

ппддпгпвпрни активнпсти.

(20130429010) Кпмпанија пд Бугарија,

(20130429069) Кпмпанија пд Рпманија,

специјализирана за прпизвпдствп и мпнтажа на

специјализирана за пбука, тренинг, е-ушеое и

електришна инсталација, електрпника и интелигентни

кпнсултантски услуги, бара партнери за заеднишки

системи, бара партнери за склушуваое

влпжуваоа.

ппддпгпвпрни активнпсти сп кпмпании пд иста

(20130430034) Кпмпанија пд Пплска,

бранща.

специјализирана за прпизвпдствп на дущеци за деца

(20130410030) Кпмпанија пд Србија специјализирана

и за впзрасни, бара дистрибутери за свпите

за прпизвпдствп на прпфесипнални нердпсувашки

прпизвпди.

Net een.mk

66


Понуди за соработка (20130502033) Кпмпанија пд Хрватска,

(20220524005) Кпмпанија пд Пплска,

специјализирана за тргпвија сп традиципнални

специјализирана за пешатеое на книги и списанија,

хрватски прпизвпди (храна и пијалаци) , бара агенти,

бара дистрибутери и агенти за свпите прпизвпди.

дистрибутери и застапници за свпите прпизвпди.

(20220520008) Кпмпанија пд Бугарија,

(20130422003) Кпмпанија пд Италија,

специјализирана за прпизвпдствп на кпнзервиранп

специјализирана за прпизвпдствп на структурни

пвпщје и зеленшук, бара дистрибутери и агенти за

метални прпизвпди и метални кпнструкции, бара

свпите прпизвпди.

агенти и дистрибутери за свпите прпизвпди. (20130503011) Кпмпанија пд Унгарија, специјализирана за прпизвпдствп на прпизвпди пд

Лице за контакт: Огнен Гаревски (ognen@mchamber.mk)

пбласта на автпматиката и сервп дискпви, бара агенти и дистрибутери за свпите прпизвпди. (20220429026) Кпмпанија пд Австрија,

(20130606008) Дистрибутпр пд Слпвенија на

специјализирана за прпизвпдствп на ултра лесни

технишки термппластики, на слпвенешкипт и на

електришни мптпри наменети за велпсипеди, бара

другите пазари вп Југпистпшна Еврппа, е вп пптрага

дистрибутери и агенти за свпите прпизвпди.

пп нпви партнери кпи имаат пптреба пд виспкп-

(20220527022) Кпмпанија пд Турција,

квалитетни термппластишни материјали за

специјализирана за прпизвпдствп на детергенти,

прпизвпдствп на нивните прпизвпди и

тпалетна хартија, хартија за лице, чпгери, метли и

пплупрпизвпди.

сунгери за шистеое, бара агенти и дистрибутери за

(20130605024) Турска кпмпанија, специјализирана за

свпите прпизвпди и, истп така е заинтересирана за

прпизвпдствп на градежни мащинерии, бетпнски

склушуваое на ппддпгпвпрни активнпсти.

мещалки, макари, дигалки, еднпщински кранпви,

(20220220042) Кпмпанија пд Данска,

каргплифтпви, цврсти и тешни миксери, редуктпри и

специјализирана за прпизвпдствп на фитнес ппрема

трансппртери за градежни фирми, нуди

за надвпр, какп и игралищта за деца направени пд

ппддпгпвпраое.

прирпдни материјали, бара агенти и дистрибутери за

(20130606047) Претпријатие пд Хрватска,

свпите прпизвпди.

специјализиранo вп тргпвија на гплемп,

(20220522005) Кпмпанија пд Русија,

дистрибуција, лпгистика и складираое, нуди услуги

специјализирана за прпизвпдствп на витраж стакла,

за тргпвскп ппсреднищтвп и трансппрт / лпгистика на

бара партнери за заеднишки влпжуваоа.

пптенцијални делпвни партнери.

(20220527007) Кпмпанија пд Литванија,

(20130604049) Кпмпанија пд Хрватска, сппственик на

специјализирана за прпизвпдствп на разлишни

нпва живинарска фарма специјализирана за

видпви на мебел (кујнски, стпларија и други), бара

прпизвпдствп на свежи селски јајца, е вп пптрага пп

агенти и дистрибутери за свпите прпизвпди.

партнери за тргпвскп ппсреднищтвп (тргпвци на

(20220229006) Кпмпанија пд Финска бара кпмпанија

гплемп и агенти) за свпите прпизвпди.

прпизвпдител на сущен „бери” прав за пткуп на

(20130603049) Кпмпанија пд Велика Британија,

нивнипт прпизвпд.

специјализирана вп пбезбедуваое на

(20220420027) Кпмпанија пд Шиле, специјализирана

виспкпкпквалитетни, делпвни и струшни интензивни

за прпизвпдствп на преви, бара агенти и

курсеви пп англиски јазик, бара агенти за свпите

дистрибутери за свпите прпизпди.

услуги и вп други еврппски земји.

(20220520022) Кпмпанија пд Пплска, специјализирана за прпизвпдствп на мебел за

Лице за контакт:

градини, бара агенти и дистрибутери за свпите

Оливера Костовска

прпизвпди.

Net een.mk

(olivera.kostovska@sojuzkomori.org.mk)

77


www.een.mk info@een.mk facebook.com/eiicm twitter.com/eenmk issuu.com/eenmk Тел: +389 (0)2 3293 204 Факс:+389 (0)2 3293 202

Net een.mk

8

2013 06  

Vesnik na EIICM br. 6/2013