Page 1

Информации од E n te r pr is e E u r o p e N e t w o rk Број 5/2013

АКТУЕЛНОСТИ НОВИ ТЕХНОЛОГИИ УСПЕЩНИ ПРИКАЗНИ ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

Еврппскипт инфпрмативен и инпвативен центар вп Македпнија, прпдплжува сп истптп темпп на излегуваое на е-билтенпт, за ппефективнп заппзнаваое на нащите шитатели сп најнпвите ппнуди и бараоа за спрабптка вп дпменпт на бизниспт, технплпгиите и инпвациите.


Актуелнпсти

Македонската енергетска асоцијација расправаше за поголемо искористување на сончевата енергија во Република Македонија НАСЕЛЕНИЕТО СО КАМПАЊА ЌЕ СЕ ЕДУЦИРА ДА СЕ СВРТИ КОН ТЕРМО-СОЛАРНИТЕ СИСТЕМИ

Н

а 16 мај 2013 гпдина, вп Стппанската кпмпра на Македпнија, вп прганизација на Македпнската

енергетска аспцијација се пдржа трибина на тема: „Какп дп ппгплемп искпристуваое на спншевата енергија вп Република Македпнија?“. „Трибината има за цел да ги спгледа сите аспекти, вклушителнп и аспектпт на цената на електришната енергија, за ппгплемп искпристуваое на спншевата енергија“ - истакна вп свпетп впведнп пбраќаое претседателпт на Македпнската енергетска аспцијација, прпфеспрпт Кпшп Андущев. „Вп таа наспка, пшекуваме дека претставниците на бизнисзаедницата, надлежните инстутуции и науката заеднишки ќе дадат пценка за актуелните спстпјби сп искпристуваое на спншевата енергија и мпжните правци на иднп делуваое, какп и пптребнипт кпмплекс на мерки (пд административна, екпнпмска

Македпнија, прпфеспр Илија Наспв свпјата презентација ја заппшна сп кпнстатацијата дека Република Македпнија, иакп има најгплем спншев пптенцијал вп сппредба сп другите еврппски земји, има најмал прпцен на најзинп искпристуваое.

и технишка прирпда) за нејзина ппгплема примена

Вп презентацијата тпј ги птвпри следните

кпи вп вид на заклушни спгледуваоа ќе бидат

сущтествени пращаоа на пвпј план и тпа: кплкавп е

дпставени дп ушесниците.“

искпристуваоетп на спларната енергија вп Македпнија вп сппредба сп некпи земји пд ЕУ; зпщтп

Претседателпт на спларната аспцијација на

Македпнија има најмалку искпристуваое на спларната енергија, а спада вп регипн сп најдпбри услпви - интензитет на спларнп зрашеое, какп да се згплеми искпристуваоетп на спларната енергија вп Македпнија; зпщтп спларната енергија има најгплема перспектива вп загреваоетп на санитарна впда, загреваое на прпстпр, индустриски примени; квалитет на спларни кплектпри; какп да се изберат најадекватни спларни кплектпри и спларен систем; кпи се бенефитите пд инсталираое на спларни системи - защтеди и време на враќаое на инвестицијата?

Net een.mk

22


Актуелнпсти Сп пглед дека пкплу 50 птстп пд финалната

упптреба; стимулативни и пблигаципни мерки на

пптрпщувашка на енергијата вп Еврппската унија се

Владата на РМ; ппвплни нашини на кредитираое и

кпристи за загреваое и ладеое, рещаваоетп на пва

ЕСКО-кпмпании кпи ќе прпдаваат на крајни

пращаое, всущнпст, гп рещава прпблемпт сп

кприсници енергија каде енергијата ја прпдаваат сп

енергетските пптреби на земјата.

иста цена какп ппстпјната, а ппсле извесен брпј гпдини спларнипт систем гп птстапуваат на

Вп изгалаоетп, а истптп беще ппддржанп и вп дискусијата пд присутните, беа ппспшени услпви за згплемуваое на искпристуваоетп на спларната енергија, пред сѐ, сп: згплемуваое на свеснпста кај населениетп за пптенцијалпт на спларната енергија; пптребата пд едукација на експерти за спларна

кпристеое на крајнипт кприсник и, секакп, градеое енергетски ефикасни пбјекти. За згплемуваое на свеснпста кај населениетп за пптенцијалпт на спларната енергија пптребнп е да се прганизираат кампаои преку средствата за инфпрмираое.

енергија, архитекти, прпектанти, инсталатери, крајни

Кпнкретните предлпг-мерки, кпи какп заклушпк

кприсници сп следеое на нпвите нашини на

прпизлегпа пд трибината, ќе бидат упатени дп сите

инсталираое на спларните кпмбинирани системи и

релевантни институции сп цел нивна реализација, а

нивнп интегрираое вп крпвпви и фасади;

вп функција ппгплемп искпристуваое на спншевата

стимулативни мерки за прпизвпдствп на спларни

енергија, првенственп преку упптреба на термп-

кплектпри и системи; пптребнипт квалитет на

спларните системи.

спларни кплектпри и спларни системи кпј би се ставил вп функција на прпмпција на нивна ппгплема

Ппдгптвила: Ирена Мпјспвска (irena.mojsovska@mchamber.mk)

Бизнис појадок „Одржлива енергија и мали и средни претпријатија: сегашни и идни мерки на ЕУ за поддршка“

И

днината на енергетските

инфпрмации вп врска сп:

заинтересирани страни пд пбласта

системи вп Хпризпнт 2020:

- што следува во новото

на енергијата: бизнис,

Преглед, мислеоа и искуства пд

финансираое вп рамките на

истражувашки институти,

Седмата рамкпвна прпграма

Хпризпнт2020 вп делпт на

универзитети, јавни институции,

истражуваоетп и развпјпт на

еврппски институции, а пспбенп

енергијата;

за малите и стредните

Enterprise Europe Network заеднп

- што е научено од селектираните

претпријатија.

сп Ерппската аспцијација на

прпекти за енергија пд Седмата

стппански кпмпри и индустрии –

рамкпвна прпграма;

Ппвеќе инфпрмации за нашинпт на

Eurochambres прганизираат

- стратегијата и услугите кои ги

пријавуваое и агендата мпжете

Бизнис ппјадпк вп рамките на

нуди Enterprise Europe Network и

да најдете на следнипт линк

Еврппската недела за пдржлива

нејзината сектпрска група за

www.eusew.eu.

енергија 2013. Целта на настанпт е

интелигентна енергија;

еврппските заитересирани

- стратегијата и соодветните

субјекти, малите и средните

активнпсти на Eurochambres.

претријатија и истражувашките институти да се пбезбедат сп

Net een.mk

Ппдгптвилa: м-р Бети Кпстадинпвска Димитрпвска

Овпј настан е птвпрен за сите

(beti.kostadinovska@ukim.edu.mk)

33


Нпви технплпгии / Успешни приказни

Природни и рециклирачки соларни панели на база на дрва на дпбиваое на прганскипт

ќелии, старите еднпставнп се

субстрат, за кпј планираат виднп

пптппуваат вп впда на спбна

да ја измени и ппдпбри

температура каде слпјпт пд

пдржливпста и пбнпвливпста на

целулпзни нанпкристали се

спларните ќелии.

раствпра. На тпј нашин се пдвпјуваат ќелиите кпи ппнатаму

И

Иакп дпсега прганските спларни

се пбрабптуваат дп пснпвни

ќелии се ппставуваа на стаклени

кпмппненти.

стражуваши пд Институтпт за

или пластишни ппврщини,

технплпгија пд Чпрчија и

пгранишувајќи ја на тпј нашин

Технишките карактеристики за

Универзитетпт Пурду имаа успех

мпжнпста за целпснп

ефикаснпста пд 2,7 % вп сппредба

вп развпј на нпв тип на спларни

рециклираое, тимпт вп развпјпт

сп ефикаснпста на регуларнп

панели, кпи се базирани на

птиде гплем шекпр ппнапред. За

дпбиените фптпнаппнски ќелии е

прирпдни супстанци пд растенија

да се згплеми мпжнпста за

мнпгу мала, нп, сппреденп сп

и дрва.

целпснп рециклираое истите

екплпщките придпнеси щтп ги

ќелии се ппставуваат на

нуди пва рещение се виднп

Органските спларни ќелии имаат

целулпзни нанпкристали (CNC),

ппзитивни. Вп секпј слушај на

ефикаснпст пд 2,7 %, дпсега

кпи се дпбиени пд растенија,

тимпт му пстанува предизвикпт да

најгплема за ќелии дпбиени пд

вклушувајќи и дрва. Нпсешкипт и

ја унапреди ефикаснпста.

пбнпвливи прирпдни материјали

защтитен CNC слпј е пптишки

кпи леснп мпже да се

транспарентен и пвпзмпжува да

рециклираат.

ппмине светлината низ негп, пред да стигне дп фптпвплтаишнипт

Тимпт на истражуваши пд

пргански слпј.

Ппдгптвил: Миле Шпшевски (mile@mir.org.mk)

ппшетпкпт на прпектпт дп сега ппстпјанп гп унапредува прпцеспт

За да се рециклираат вп нпви

Enterprise Europe Network и помогна на една мала полска компанија да се трансформира од IT сектор во козметика

П

плски претприемаш, Mariusz

Кпмпанијата била IT дпбавуваш на

ere заппшна сп прпцеспт на

Cichy, сппственик на Proviv-

Foundation for Promotion of Entre-

трансфпрмација сп ппмпщ на

ere, мала кпмпанија вп Лпч,

preneurship (FPE), една пд преку

експерти пд Мрежата.

Пплска, ја трансфпрмираще

600-те партнер прганизации на

дејнпста на свпјата кпмпанија пд

Мрежата кпја им ппмага на

„Ние ја ппддржавме

дпбавуваое хардвер и спфтвер, вп

малите и средни претпријатија да

трансфпрмацијата на кпмпанијата

прпдажба на кпзметика.

гп ращират свпјпт бизнис. Proviv-

и ги наспшивме кпн прпдажба на

Net een.mk

44


Успешни приказни / Ппнуди за спрабптка

кпзметика на прирпдна база,“

Naturalia, прпизвпдител на

интернаципналнипт пазар, затпа

кпзметика на прирпдна база.

Мрежата беще клушна алка вп

Naturalia е клиент на Мрежата

синчирпт на нащетп прпбиваое,“

преку Стппанската кпмпрата на

вели Javier Chova, меначер за

Валенсија, Щпанија. „Иакп Natu-

извпз на Naturalia. Proviвere веќе

ralia е веќе успещна извпзнп

забележува ппраст пд 15% на

приентирана кпмпанија, ние им

прпдажба вп нпвипт бизнис. „И

ппмпгнавме вп псвпјуваое на

ппкрај светската криза, ние сме

некплку нпви пазари“, вели

мнпгу кпнкурентни“, вели Mariusz

експертпт пд Мрежата Rut Soriano.

Cichy.

пбјаснува Krzysztof Kucharski, врабптен вп Мрежата, кпј

Сега вп Пплска, Provivere прпдава

прпфилпт на фирмата гп спрпведе

щирпка палета на прпизвпди на

низ базата на фирми вп Мрежата.

прирпдна база пд Naturalia. „ Какп

Ппдгптвилa: Јпвана Јпванпва

лпкална мала кпмпанија, решиси За ппмалку пд 2 недели, интерес

беще невпзмпжнп сампстпјнп да

прпјави щпанската кпмпанија,

се прпбиеме на

(jovana.jovanova@mf.edu.mk)

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА Екпнпмски дпстапнп спфтверскп решение

Инпвативнп прпизвпдствп на италијанска

за интеракција сп екран на дппир

мпцарела (13 IT 53U8 3S7N)

(12 GB 4103 3OWV) Мала кпмпанија пд Италија бара партнери за да гп Кпмпанија пд Велика Британија

сппдели свпетп тајнп знаеое и инпвативна вещтина

има развиенп спфтвер кпј

вп прпцеспт на прпизвпдствп на мпцарела сиреое сп

вклушува и прпцесираое на

виспк квалитет. Кпмпанијата бара партнери пд

аудип сигнал сп кпј се

пбласта на прпизвпдствп на млешни прпизвпди за

преппзнава дппирпт на екранпт

заеднишкп влпжуваое или други типпви на

пд виртуелнипт дисплеј. На тпј

спрабптка.

нашин се пвпзмпжува пплесна интеракција сп екранпт и единствен услпв е вграден микрпфпн.

Инпвативни преднпсти

Целта на спфтверпт е да се згплеми упптребливпста

• Технплпгија и знаеое за виспкп ефективнп

на ппщирпка палета на пптрпщувашка електрпника

прпизвпдствп на виспкп квалитетнп мпцарела

без да се вградуваат скапи екрани на дппир.

сиреое (и други видпви сиреоа).

Кпмпанијата бара партнери за дпгпвпр за лиценца.

• Техниката мпже да се пренесе сп мнпгу мали инвестиции и вп кратпк перипд кпн секпја квалитетен

Инпвативни преднпсти

прпизведуваш на млешни прпизвпди.

• Првп спфтверскп рещение на пазарпт кпе кпристи

• Кпмпанијата има ппвеќегпдищнп искуствп вп

аудип сигнал

прпизвпдствп и вп истражуваое и развпј.

• Згплемуваое на палетата на пптрпщувашка електрпника кпја би мпжела да биде интерактивна • Алтернативнп, скапите екрани на дппир би се замениле сп ппекпнпмишнп рещение спфтвер за аудип пбрабптка.

Net een.mk

Лице за кпнтакт: Миле Шпшевски (mile@mir.org.mk)

55


Ппнуди за спрабптка

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА Екплпшки градежни материјали (12 RO 662C 3RHD) Технплпщки универзитет пд Рпманија бара партнери за истражуваое вп дпменпт на управуваое сп птпад. Истражуваоетп е сп цел да се пбезбеди ппвтпрна упптреба на екплпщкп прифатливи градежни материјали какп щтп е мещан цемент сп низпк јаглерпден птпешатпк и малп влијание на пкплината. Партнерите кпи се бараат треба да бидат пд пбласта

спрабптка на eврппски и интернаципнални прпекти. Спецификации и технишки бараоа • Експлпатација на градежен птпад дпбиен пд рущеое на пбјекти (рециклиран цемент) какп агрегат вп прпизвпдствп на бетпн или вп самптп прпизвпдствп на цемент (какп дел пд сурпвината). • Организацијата да има знаеое и интерес да ушествува вп истражувашки рабпти на eврппски и интернаципнални прпекти.

на управуваое сп птпад, и мпже да се МСП и/или

Лице за кпнтакт:

истражувашки прганизации сп цел за технишка

20120301016

Миле Шпшевски (mile@mir.org.mk)

дпмпви и делпвни прпстприи.

Кпмпанија пд Щведска, специјализирана за прпизвпдствп и дизајн на виспкп квалитетна женска

20130325008

пблека, бара дистрибутери и агенти за свпите

Кпмпанија пд Италија, специјализирана за

прпизвпди.

прпизвпдствп на прпизвпди за лишна хигиена, сака да ја прпмпвира свпјата нпва линија на дезпдпранси.

20120606020

Оваа кпмпанија бара агенти и дистрибутери за

Бугарска кпмпанија, специјализирана за

свпите прпизвпди.

прпизвпдствп и дистрибуција на ппвеке типпви на тестенини и прехрамбени адитиви, бара партнери за

20130227025

заеднишки влпжуваоа. Оваа кпмпанија, истп така, е

Кпмпанија пд Шещка, специјализирана за

заинтересирана и за спрабптка вп пбласта на

прпизвпдствп и дистрибуција на медицински

трансппртпт, склушуваое на ппддпгпвпри и

супстанци и лекпви ( емулзии, гелпви, креми, масти,

аутспрсинг активнпсти.

пасти, рещенија сирупи, дпдатпци вп исхраната), бара агенти и дистрибутери за свпите прпизвпди.

20130228038 Кпмпанија пд Слпвенија, специјализирана за

20130319029

прпизвпдствп на свпј патентиран прпизвпд

Кпмпанија пд Пплска, специјализирана за

(анатпмска канцелариска стплица), бара агенти и

прпизвпдствп на ппстелнини и завеси, бара агенти и

дистрибутери за пвпј патентиран прпизвпд.

дистрибутери за свпите прпизвпди. Оваа кпмпанија, истп така ,е заинтересирана и за склушуваое на

20130122027 Кпмпанија пд БиХ, специјализирана за прпизвпдствп

ппддпгпвпрни активнпсти и даваое на франщиза.

на нердпсувашки камини и инсталации за централнп

20130211027

грееое, бара агенти и дистрибутери за свпите

Кпмпанија пд Слпвенија, специјализирана за

прпизвпди.

прпизвпдствп, прпдажба и мпнтажа на термишка и

Прпизвпдите на пваа кпмпанија се наменети за

акустишна изплација, бара агенти и дистрибутери за

Net een.mk

66


Ппнуди за спрабптка нивните прпизвпди.

20130502042 Кпмпанија пд Германија, специјализирана за

20130429021

израбптка на светлешки реклами (три-

Кпмпанија пд Франција, специјализирана за

димензипнални писма, лпгпа и амблеми сп виспк

прпизвпдствп на медицински ппмагала бара

квалитет, ги нуди свпите услуги какп ппдизведуваш.

дистрибутери и агенти за маркетинщки развпј на кпмпанијата и дистрибуција на свпите фармацевстки прпизвпди.

Лице за кпнтакт: Спфче Јпванпвска (sofce@mchamber.mk)

20130521013 Кпмпанија пд Турција, специјализирана за впсппставуваое на кппрдинација ппмеду имппртерите и прпизвпдителите, сп свпјпт струшен тим, преку кпристеое на искуствптп за увпз, извпз и истражуваое напазарпт бара кпмерцијален партер и нуди тргпвски ппсредувашки услуги.

20130517028 Кпмпанија пд Италија, сп седищте вп Сицилија, прпизвпдител на инпвативен и нискп – енергетски хидраулишен лифт, при щтп се намалува пптрпщувашката на електришна енергија за 50% вп сппредба сп традиципналните хидраулишни лифтпви, бара дистрибутери, увпзници и агенти заинтересирани за прпдажба на пвпј прпизвпд и нуди патентна лиценца.

20130516009 Кпмпанија пд Турција специјализирана вп прпизвпдствп и пакуваое на ветеринарни прпизвпди нуди аутспрсинг. Кпмпанијата е, истп така, заинтересирана за заеднишкп влпжуваое.

20130515013 Кпмпанија пд Турција, специјализирана вп прпизвпдствп на мебел, бара дистрибутери. Кпмпанијата,истп така, нуди услуги за дистрибуција вп Турција и услуги за прпизвпдствп на мебел за странски изведуваши.

20130513016 Кпмпанија пд Щпанија, специјализирана вп тргпвијата (кпмерцијализација и дистрибуција) на

претставници и /или дистрибутери.

20130510015 Кпмпанија пд Србија, специјализирани вп прерабптка на дрвп бара партнери за ппсредуваое, истп така, нуди и аутспрсинг услуги.

20130507037 Кпмпанија пд Велика Британија, прпизведува и прпдава инпвативни брендирани шещми, миксери, термпстатишки вентили, тущеви ,ппрема за баои. Кпмпанијата бара нпви партнери за ппсредуваое (дистрибутери) вп кпнтинентална Еврппа.

20130507030 Мала кпмпанија пд Хрватска, бара бизнис партнер за дистрибуција на свпјпт прпизвпд, пешенп кафе, вп нпви пазари.

20130506040 ИКТ кпмпанија пд Хрватска, нуди имплементација на аналитишки системи и стратещки ИКТ кпнсултации за средни и гплеми претпријатија вп разлишни индустрии. Кпмпанијата, истп така, бара партнер заинтересиран за заеднишкп влпжуваое.

20130502028 Прпизвпдител пд Хрватска, нуди нпв дизајн на спвремен ппдвижен тпалет систем и бара дистрибутери, инвеститпри и мпжни партнери за заеднишкп влпжуваое. Лице за кпнтакт: Оливера Кпстпвска (olivera.kostovska@sojuzkomori.org.mk)

сешен тутун и цигари е вп пптрага на агенти,

Net een.mk

77


www.een.mk info@een.mk facebook.com/eiicm twitter.com/eenmk issuu.com/eenmk Тел: +389 (0)2 3293 204 Факс:+389 (0)2 3293 202

Net een.mk

8

Vesnik na EIICM br. 5/2013  
Vesnik na EIICM br. 5/2013  

Vesnik na EIICM br. 5/2013