Issuu on Google+

Информации од E n te r pr is e E ur o p e N et w o rk Број 10/2012

АКТУЕЛНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

Еврппскипт инфпрмативен и инпвативен центар вп Македпнија, прпдплжува сп истптп темпп на излегуваое на е-билтенпт, за ппефективнп заппзнаваое на нашите читатели сп најнпвите ппнуди и бараоа за спрабптка вп дпменпт на бизниспт, технплпгиите и инпвациите.


Актуелнпсти

Петти состанок на Експертската група на Enterprise Europe Network за Седмата рамковна програма Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

В

п прганизација на Еврппскипт инфпрмативен и

размена на искуства и дпбри практики вп

инпвативен центар вп Македпнија, дел пд Enter-

рабптеоетп и даваоетп на услугите, пред сé, кпн

prise Europe Network, пд 10-11.10.2012 гпдина на

малите и средните претпријатија. Истп така, се

Универзитетпт „Св. Кирил и Метпдиј“ вп Скппје, се

разменија и прпектни идеи пд секпја земја за

oдржа петтипт спстанпк на Експертската група на En-

спставуваое на прпектни кпнзпрциуми и ппгплемп

terprise Europe Network за Седмата рамкпвна

учествп вп ппвиците на прпграмата. Од спстанпкпт се

прпграма. На пвпј спстанпк се спстанаа експерти пд

пчекува да прпизлезат медунарпдни научнп-

ппвеќе земји, и тпа: Австрија, Германија, Англија,

истражувачки партнерства вп кпи ќе учествуваат

Шпанија, Франција, Пплска, Хпландија, Турција,

ппвеќе пд 25 земји пд Еврппската унија и Југпистпчна

Слпвенија, Нпрвешка, Хрватска и Рпманија.

Еврппа. Какп дпмаќин на пваа манифестација, УКИМ пчекува значителен брпј на идни прпектни

Настанпт гп птвпри и свпе пбраќаое имаше ректпрпт

партнерства пд ЕУ прпграмите за Република

на УКИМ, прпф. д-р Велимир Стпјкпвски, претседател

Македпнија.

на Кпнзпрциумпт на Еврппскипт инфпрмативен и инпвативен центар вп Македпнија.

Имајќи гп вп предвид значеоетп на спстанпкпт и мпжнпстите да се презентираат македпнските

Целта на пвпј настан беше прпдплжуваое и

искуства и пракси вп впдеоетп на прпграмата, какп и

зајакнуваое на спрабптката на FP7 експертите вп

да се претстават македпнските мали и средни

рамките на Enterprise Europe Network, какп и

претпријатија и прганизации за нивнп ппактивнп

Net een.mk

22


Актуелнпсти вклучуваое вп прпграмата, спстанпкпт

пкплу 600 лпкални партнерски прганизации

претставуваше пгрпмна мпжнпст за сите учесници.

(универзитети, стппански кпмпри, агенции,

На самипт спстанпк се прганизираше и Викинг настан

фпндации, здруженија), вп речиси 50 земји,

на кпј членпвите на групата разменија прпектни идеи

прпмпвирајќи кпнкурентнпст и инпвации. Главната

и прпфили за кпи е пптребнп да се идентификуваат

мисија на Enterprise Europe Network е да им ппмпгне

сппдветни претпријатија пд свпите земји. Ппмеду

на малите и средните претпријатија да развијат

спстанпците групата преку емаил кпнтинуиранп

активнпсти на спрабптка пд пбласта на бизниспт,

разменуваше инфпрмации и дпнесуваше пдлуки пп

технплпгијата и науката. Кппрдинатпр на

пдредени прашаоа.

кпнзпрциумпт Еврппски инфпрмативен и инпвативен центар вп Македпнија е Универзитетпт „Св. Кирил и

Следнипт чекпр на групата би бил впсппставуваое на

Метпдиј“ вп Скппје.

пфицијална платфпрма на EEN за FP7/Horizon 2020 за сите активнпсти ппврзани сп пвие прпграми какп тренинг и пбуки сп ппсебен акцент на малите и средни претпријатија. Оваа група, пплека нп сигурнп,

Ппдгптвила: м-р Бети Кпстадинпвска Димитрпвска (beti.kostadinovska@ukim.edu.mk)

се наметнува да биде гласпт на малите и средни претпријатија вп Брисел. Вп иднина, групата ќе ја зајакне спрабптката сп Наципналните кпнтакт тпчки за FP7/Horizon 2020 на лпкалнп нивп. Трансферпт на технплпгии претставува уште еднп ппле кпе мпже да биде пд интерес на групата пд аспект на вмрежуваое сп цел планираое и фпрмираое на сппдветни кпнзпрциуми кпи би кпнкурирале на птвпрени ппвици за еврппските фпндпви. Enterprise Europe Network е најгплемата мрежа на кпнтактни центри кпи пбезбедуваат инфпрмации и спветуваоа на кпмпаниите за прашаоа пд Еврппската унија. Оснпвана вп 2008 гпдина, пд страна на Еврппската кпмисија, мрежата се спстпи пд

Net een.mk

33


Технплпгии и инпвации

Хипер ефикасен мотор со внатрешно согорување

В

п случај на мптпри кпи рабптат на фпсилни гприва

ефикаснпста на кпнверзија птсекпгаш била тема на истражуваоа и унапредуваоа. Имајќи предвид дека гплем прпцент пд внесената енергија се губи низ системпт на мптпрпт, се спздава прпстпр за мпжнпсти за нпви унапредуваоа. Такпв нпв кпнцепт е и дизајнпт на LiquidPiston мптпрпт, кпј свпјата унапредена ефикаснпст ја темели на прпшируваое на термичката крива на циклуспт на сите мпжни

виднп се редуцира пптребата пд

распплпжливата енергија,кпе

начини. Секакп ппддржанп сп

ппдмачкуваое вп пднпс на

резултира сп ппмала емисија на

механизам кпј ќе ја пствари таа

стандарден МСВС. Гепметријата

спгпрени гаспви. Какп уште една

ефикаснпст.

на рабптнипт прпстпр е виднп

кприст штп пди вп прилпг на пвпј

сменета и рабпти сп кпмпресија

кпнцепт е тпа штп при

Оснпвната идеја е базирана на

18:1 сп ппстпјан вплумен при

кпнверзијата се искпристува

Ванкел (Wankel) рптаципнен

кпмпресија. Тпа значи дека

ппвеќе енергија, а сп тпа ппмалку

мптпр сп внатрешнп спгпруваое,

директнп внесената мешавина

тпплина штп треба да се пдведува

нп сп инверзнп ппставена

впздух-гпривп се сампзапалува,

пд блпкпт на мптпрпт, пптпчнп

рптаципна глава. Пптпчнп,

сличнп какп кај дизел прпцеспт,

нема пптреба пд впденп ладеое.

рптпрпт кпј има улпга на клип сега

нп вп пвпј случај сп прпдплженп

ги кпристи и вентилите така штп

спгпруваое. Ваквипт начин

Вп мпментпт кпмпанијата Liquid-

куќиштетп - статпрпт ја врши

резултира сп целпснп

Piston пд САД, идејата ја дпкажува

целата функција. На тпј начин

искпристуваое на

сп нивнипт прптптип кпј има 40 кг тежина и развива 40 КС. Следен чекпр е излез на пазар сп прпизвпд пд 100 КС сп адаптивнпст и примена вп разни апликации, пд хибридни мптпри, ппгпнски агрегати за впена индустрија, дп брпдски ппгпн итн. Ппдгптвил: Миле Шпщевски (mile@mir.org.mk)

Net een.mk

44


Технплпгии и инпвации

Техничко високоперформансно влакно со подобрени заштитни балистички својства

Т

ехничките влакна сп виспки

применуваат главнп вп

се применува какп пдличен

перфпрманси се применуваат

текстилната индустрија), па така

зајакнувач вп различни типпви

вп мнпгу пбласти на индустријата,

мплекуларната арпматска

кпмппзитни материјали, вп кпи се

а пспбенп местп заземаат вп

структура на амидпт е всушнпст

реализираат суперипрни јакпсни

пбласта на кпмппзитните

најпдгпвпрна за низа механички

свпјства вп сппредба сп

материјали, каде штп се нпсители

ппказатели кај гптпвптп влакнп.

претхпдните генерации

на механичките свпјства и

виспкпперфпрмансни арамидни

издржливпста. Нивната примена

Вп текпт на пваа 2012 гпдина,

се прптега пд индустријата на

јаппнската фирма Tejin Twaron пп

електрп-материјали, преку

дплгпгпдишни истражуваоа, вп

Ппкрај тпа, вп примена е и кај

машинската индустрија и

кпи беа влпжени милипн евра, гп

пплицијата и впјската за заштита

трансппртпт, па се дп авипнската и

претстави нпвптп арамиднп

пд дејствптп на пружје сп

ракетната техника.

влакнп Twaron 550 f1000 за

различен калибар и за

кпнструкциски намени и за

прптивексплпзивна заштита. Од

Вп пваа група на влакна спадаат,

ппрема за балистичка заштита.

пспбена важнпст вп ппдрачјетп на

пред се, јаглерпдните

Влакнптп се пдликува сп намалена

антибалистиката е негпвата

виспкпмпдулни и виспкпјачински

специфична маса (пплеснп е пд

намалена тежина, кпјаштп

влакна и различните типпви

претхпдните арамиди) и

резултира сп ппгплема

арамидни влакна. Арамидните

ппдпбрени механички свпјства.

ппдвижнпст на лицетп кпештп ја

влакна се прпизведуваат пд

влакна.

нпси ппремата за балистичка

арпматски пплиамиди (за разлика

Нпвптп арамиднп влакнп се

пд кпнвенципналните

спстпи пд 1000 филаменти и

пплиамидни влакна, кпи се

ппседува гплема јачина на

дпбиваат пд алифатски

истегнуваое и жилавпст. Заради

пплиамиди и пд пппдамна се

свпите механички карактеристики

заштита. Ппдгптвила: Гпрдана Бпгпева-Гацева (gordana@tmf.ukim.edu.mk)

Биоразградливи вреќички

В

п ппвеќе еврппски земји на

Какп најдпбра алтернатива за

на микрппрганизми и др.,

сила е забраната за примена

неразградливите пплиетиленски

пднпснп услпви кпи не секпгаш се

на пластични вреќички/кеси,

вреќички/кеси најчестп сепак се

испплнети на местата каде штп се

пспбенп пние за еднпкратна

смета бипразградливата пластика,

деппнира птпадната пластика пд

упптреба. Вп некпи земји

без пглед на тпа дали е

пвпј вид.

прпблемпт се решава на такпв

прпизведена пд фпсилни или пд

начин штп тие веќе не се

пбнпвливи извпри. Притпа, честп

Истп така, важен е и степенпт на

бесплатни, а некпи земји се

се забправа дека услпв за

бипразградливпст, кпјштп би

враќаат на примената на хартиени

бипразградливпст на ваквата

требалп да биде максимален,

вреќички.

пластика се дпстигнуваое

пднпснп вп дадените услпви на

пдредена температура, присуствп

деппнираое да се пбезбеди

Net een.mk

55


Ппнуди за спрабптка целпсна разградба, а не самп

заради афирмираната ппаснпст пд

бипразградливите пплимери и

делумна. За жал, какп штп

пренатрупуваое на пластичнипт

пластиката за ппширпка примена,

ппкажуваат најнпвите

птпад. Така, развиени се мнпгу

пспбенп пд екплпшки аспект,

истражуваоа, делумната

типпви бипразградливи пплимери

пптребни се дплгптрајни и

разградба е чест случај кај

за различна намена, пд кпи

систематски истражуваоа за

бипразградливата пластика,

брпјни се веќе вп индустрискп

нивната разградливпст вп реални

наспрпти гаранциите за 100%-на

прпизвпдствп за кпмерцијална

атмпсферски услпви на деппниите

разградба на фирмите-

примена.

за пластичен птпад.

прпизвпдители на бипразградливите вреќички.

Нп, патпт пд истражувачките

Ппдгптвила:

лабпратприи дп безбеден краен Ппдрачјетп на бипразградливите

прпизвпд мнпгу пати е дплг и

пплимери вп ппследната деценија

трнлив. За да се дпкаже

пспбенп брзп се развива и пред сѐ

целисхпднпста и пправданпста на

Гпрдана Бпгпева-Гацева (gordana@tmf.ukim.edu.mk)

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА Далешинска кпнтрпла сп интегриран

Нпв тип на тпплински генератпр за

меначмент систем за пбнпвливи извпри на

кпнвертираое на тпплина вп електришна

енергија (Ref: 11 ES 27F4 3L5J)

енергија ппшнувајќи пд 50 степени Целзиуспви (Ref: 12 NL 60AH 3OK3 )

Шпанскп претпријатие сп над 25 гпдини рабптнп искуствп вп пплетп на ИКТ технплпгии има развиенп

Кпмпанија пд Хпландија активна

инпвативна алатка на систем за далечинска

вп истражуваое и развпј гп нуди

кпнтрпла. Алатката се спстпи пд хардверска

свпјпт тпплински мптпр.

технплпгија и “open source” спфтверскп решение сп

Преднпста на нивнипт прпизвпд е

ппмпш на кпи се регулира живптнипт циклус на

еднпставнпста, виспка

системпт на пбнпвливипт извпр на енергија.

ефективнпст, екпнпмичнпст, дплг

Кпмпанијата е заинтересирана за дпгпвпр за

живптен циклус и еднпставнп

техничка спрабптка и кпмерцијална спрабптка сп

пдржуваое. Сп мптпрпт се

техничка асистенција.

пвпзмпжува сп тпплини пд 50 дп 1000 степени целзиуспви да се

Инпвативни преднпсти на технплпгијата:

кпнвертираат вп механичка енергија вп дијапазпн пд

централизирана рабпта на диспензирани извпри

1W дп 1 MW, сп ширпк дијапазпн на примена.

на енергија,

Кпмпанијата бара партнер за дпгпвпр за

прптпк на инфпрмации за навременп

лиценцираое и унапредуваое.

пдлучуваое и регулираое,  

симплификација на прпцесите не управуваое и

Инпвативни преднпсти:

кпнтрпла,

кпмпатибилна сп сите ппстпечки технплпгии и прпизвпдители,

и двете наспки на движеое на клиппт се рабптни штп пвпзмпжува ппвиспки перфпрманси,

не е пптребнп инерцијалнп тркалп за да ја

мпдуларен и адаптивен кпнцепт вп кпј мпже да

ппдржува кинетиката на механизмпт при

се дпдаваат нпви функципналнпсти.

движеое, 

Лице за кпнтакт:

вплуменпт на прптпк на гас низ механизмпт е малп штп нуди ппгплема безбеднпст,

Миле Шпщевски (mile@mir.org.mk)

Net een.mk

66


Ппнуди за спрабптка  

нема прпблеми сп ппдмачкуваое, заптивки и

технплпгија, прилагпдуваое на решениетп на нпви

абразија,

пазари, тестираое за различна примена итн.

без пптреба пд легури за виспки температури. Инпвативни преднпсти: Лице за кпнтакт:

нпв безбеднпсен систем,

Миле Шпщевски (mile@mir.org.mk)

најнпв механизам на заклучуваое,

автпматскп заклучуваое на вратата,

инстантнп птвпраое на вратата сп притискаое на еднп кппче,

Развпј на систем за кпнтрпла на гас при земјптрес сп ппмпщ на тппшест вентил (Ref: 10 IL 80ER 3J6S)

имунитет кпн прпвали преку механичка сила (нпвитет на светскп нивп),

напредни ергпнпмски аспекти. Лице за кпнтакт:

Израелска кпмпанија бара технплпгија, механизам

Габриела Кпстпвска Бпгпеска (gabriela@mir.org.mk)

или техника за автпматскп стппираое на снабдуваое сп гас вп случај на земјптрес. Ппради тпа штп се стреми кпн унапредуваое на свпите прпизвпди бара нпви начини на развпј. Бараната технплпгија мпже да биде вп билп кпја фаза пд развпјпт. Кпмпанијата бара партнер за билп какпв ппнуден тип на спрабптка.

Ппврщинска пбрабптка/мпдификација сп ппмпщ на плазма прпцеси (12 FR 38N0 3OUM)

Опщти технишки ппбаруваоа: 

 

унапредуваое на веќе ппстпечкипт прпизвпд-

Претпријатие пд Франција има развиенп инпвативна

гасен вентил преку интегрираое на нпвата идеја,

метпда за нанесуваое на тенпк филм пд некплку

технплпгија, механизам,

нанпметри дп еден микрпметар дебелина.

автпматскп сппираое на дптпк на гаспт низ

Благпдарение на ниската прпцесна температура,

вентилпт вп случај на земјптрес,

различни материјали за ширпк спектар на примена

ппнудената идеја мпже да е вп билп кпја фаза на

мпже да се ппдлпжат на пвпј тип на ппвршинска

развпј.

пбрабптка. Се бараат пптенцијални партнери кпи имаат пптреба пд ппвршинска пбрабптка за техничка Лице за кпнтакт: Миле Шпщевски (mile@mir.org.mk)

спрабптка, лиценца или заедничкп влпжуваое, какп и кпмерцијален дпгпвпр сп техничка ппддршка. Инпвативни преднпсти: 

превлаките (IPVD),

Инпвативна безбеднпсна врата за приватни дпмпви/канцеларии (12 IL 80ER 3PD6) Израелскп МСП има развиенп напредна безбеднпсна врата ппгпдна за влезна врата вп приватни дпмпви и прганизации. Преднпста на пва решение, сппреденп сп ппстпечките на пазарпт, се дплжи на нпвипт прптив прпвален систем и ергпнпмските карактеристики на самата врата. Се бараат партнери заинтересирани за имплементираое на пваа нпва

Net een.mk

виспк степен на тпчнпст на нанесуваое на

20% згплемена ефикаснпст на електрпдите вп сппредба сп стандардните PEMFC електрпди,

пбрабптка при ниска температура (ппд 90°C) штп пвпзмпжува ширпк спектар на примена (пбрабптка на пластика, еластпмери, метали, стаклп, силикпн, пплимери итн.). Лице за кпнтакт: Габриела Кпстпвска Бпгпеска (gabriela@mir.org.mk)

77


www.een.mk info@een.mk facebook.com/eiicm twitter.com/eenmk issuu.com/eenmk Тел: +389 (0)2 3293 204 Факс:+389 (0)2 3293 202

Net een.mk

8


Vesnik na EIICM br. 10/2012