Page 1

Информации од E n te r pr is e E ur o p e N et w o rk Број 8/2012

АКТУЕЛНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

Еврппскипу инфпрмауивен и инпвауивен ценуар вп Македпнија, прпдплжува сп исупуп уемпп на излегуваое на е-билуенпу, за ппефекуивнп заппзнаваое на нащиуе шиуауели сп најнпвиуе ппнуди и бараоа за спрабпука вп дпменпу на бизниспу, уехнплпгииуе и инпвацииуе.


Актуелнпсти

Мароко се приклучува на Enterprise Europe Network

E

кпмпанииуе за развиваое

Една пд пбласуиуе каде щуп

акуивнпсуи на спрабпука пд

мрежауа им ппмага на

пбласуа на бизниспу,

кпмпанииуе е суремежпу кпн

уехнплпгијауа или наукауа, какп и

инуернаципнализација. Нпви

за пращаоа пд Еврппскауа унија.

мпжнпсуи сега се пувпраау сп

Мрежауа се спсупи пд пкплу 600

Марпкп кпја е 52-уа земја кпја се

лпкални парунерски прганизации

приклушува на мрежауа, и е уреуа

(универзиуеуи, суппански кпмпри,

севернпафриканска земја-шленка

nterprise Europe Network е

агенции, фпндации, здруженија),

на Enterprise Europe Network.

најгплемауа мрежа на кпнуаку

вп ппвеќе пд 50 земји вп Еврппа и

ценури кпи пбезбедуваау

ппщирпкп, прпмпвирајќи

инфпрмации и спвеууваоа на

кпнкуренунпсу и инпвации.

Од 26-27 октомври 2012 година ќе се одржи

International B2B event “GREENVEST” The Regent Esplanade Zagreb, Croatia

Н

асуанпу ќе ги ппфауи следниуе ппдрашја:

Временската рамка на брпкерските настани мпжете

пбнпвливи извпри на енергија, енергеуска

да ја видите вп табелата ппдплу.

ефикаснпсу, инуелигенуни сисуеми и прпцеси, инфпрмауишка уехнплпгија, уехнплпгија на рециклираое и прпизвпди пд рециклирани мауеријали, „зелени“ градби, „зелен“ ууризам, екпинпвации, екп-земјпделсувп и „зелени“ услужни акуивнпсуи.

Медунарпдни бизнис средби Вп рамкиуе на GREENVEST Fair предвиденп е да се

Загреб, 26 пктпмври 2012 (петпк) Start

End

B2B Topic

10:00

12:00

Renewable energy sources

12:00

14:00

Energy efficiency

14:00

16:00

Intelligent systems and processes

16:00

18:00

Information technologies

прганизира двпдневен брпкерски насуан каде ќе се спсуанау преуприемашиуе пд Хрвауска и ЕЕН земјиуе.

Загреб, 27 пктпмври 2012 (сабпта)

Кпмпанииуе ќе имаау мпжнпсу да збпруваау за

Start

End

B2B Topic

бизнис, да разменау знаеоа и идеи.

10:00

14:00

Green building

14:00

16:00

Eco-innovation

16:00

18:00

Eco agriculture and green services

Насуанпу ќе се пдржи вп рамкиуе на „GREENVEST 2012: INVEST IN GREEN CROATIA“ Fair Ппвеќе инфпрмации мпжеуе да најдеуе на следнипу линк: www.greenvest.com.hr

м-р Бети Кпстадинпвска Димитрпвска (beti.kostadinovska@ukim.edu.mk)

Net een.mk

22


Технплпгии и инпвации

“Електронска кожа” осетлива на притисок

Н

аушници пд Сеулскипу наципнален универзиуеу направиле мембрана псеулива на приуиспк,

кпја е уплку псеулива щуп мпже да гп псеуи падаоеуп на капки впда врз неа, шпвешкипу пулс на зглпбпу, па дури и пдпу на бубамара. Впдени пд идејауа да се кппира прирпдауа, групауа наушници ја извлекле свпјауа идеја пд сисуемиуе за преувпраое на сигнали кпи се напдаау вп ущиуе, цревауа и бубрезиуе. Овие пргани имаау нанпскппски влакненца. кпи прпизведуваау сигнали, уриејќи се еднп пд другп, кпга мембранауа на кпја се напдаау ќе се разбранува или ќе се свие. Тие, исуп уака, ја

упрзипнпуп свиваое предизвикуваау разлишни криви

дпдале и пспбинауа на сампсупјнп спсуавуваое,

на пдтив, сп щуп уредпу мпже да ја деуекуира

инспирирани пд механизмпу на врзуваое кај

разликауа ппмеду приуискаое, уриеое или свиваое.

крилцауа на бубашкиуе.

Кплку за илусурација, на ппгпднпсуа на ваквипу уип на сензпри мпже да се земе вп предвид факупу щуп

Уредпу се спсупи пд два слпја пплиуреуански

за да се деуекуира приуиспк, уриеое или свиваое сп

акрилау. Слпевиуе, шија гплемина мпже да биде и дп

друг уип на сензпри, би уребалп да се кприсуи

9х13 cm, се ппсуавени врз гусуп ппле пд пплимерни

ппсебен сензпр за секпј пппдделен уип на движеое,

влакненца, каде секпе пд влакненцауа е сп дијамеуар

щуп вп слушајпв се изведува сп еден сензпр.

пд 100 нанпмеури и висина пд 1000 нанпмеури. Секпе пд влакненцауа е пбвиуканп сп уенпк слпј на

Бидејќи нанп механизмпу за меду-ппврзуваое пд

плауина, сп дебелина пд 20 нанпмеури, и е

пвпј уип не бара кпмплексна синуеза на нанп нивп,

прицврсуенп на спрпвпдливауа мембрана.

пвпј уип сурукуура преусуавува еднпсуавна, евуина, нп, еднпвременп и рпбусна сензпрска плауфпрма,

Двауа слпја, ппсле пва, се сппјуваау свруени сп лицауа

кпја мпже да има виспки перфпрманси на еднп

навнауре, при щуп. влакненцауа пд гпрнипу слпј се

гплема кплишина на сензпри за дппир.

мещаау сп влакненцауа пд дплнипу слпј. На упј нашин, намесуп сп механишкп врзуваое на принциппу јадица и јамка, двауа слпја се пдржуваау силнп сппени (при

Ппдгптвила: Весна Ојлеска (vojleska@feit.ukim.edu.mk)

щуп мпжау пп ппуреба и да се пдвпјау) сп вандервалспви сили на привлекуваое. Сендвишпу пд нанпвлакна спрпведува суруја ппмеду слпевиуе, при щуп дпада дп прпмена на пуппрнпсуа какп щуп се менува дппирнауа ппврщина ппмеду испреплеуениуе влакна. На пвпј нашин, сп дппир, приуиспк или свиваое на мембранауа, дпада дп уриеое и свиваое на нанпвлакненцауа, щуп предизвикува прпмена на сурујауа и, на упј нашин, мпже да се деуекуира щуп всущнпсу се слушува. Тпа е мпжнп. бидејќи прупгпналнипу приуиспк, лауералнпуп уриеое или

Net een.mk

33


Технплпгии и инпвации

NA-NOSE: Едноставен тест на здив за детекција на рак

Д

изајниран сп виспка

нуди уникауен сисуем за ранп алармираое кпј би

шувсувиуелнпсу на

мпжел да придпнесе да се спасау гплем брпј на луде.

миризба, нпвипу

Се планира пваа направа да мпже да ууврдува знаци

елекурпнски нпс зема

и на други серипзни забплуваоа какп щуп е

примерпк пд здивпу на

паркинспвауа бплесу, забплуваоауа на бубрези и

пациенупу и веднащ пбезбедува инфпрмации не

црнипу дрпб, алцхајмерпвауа бплесу и сл.

самп за упа дали ппсупи забплуваое пд рак, ууку и дп кпј суепен е напреднауа бплесуа вп слушај на

Ппвеќе инфпрмации за резулуауиуе пд дпсегащниуе

ппзиуивна деуекција. Тесуираоеуп на применауа на

исуражуваоа и за самауа уехнплпгија мпже да се

пваа направа веќе дава исклушиуелнп инуересни

најдау на следнипу линк:

резулуауи.

http://ec.europa.eu/research/infocentre/ article_en.cfm?id=/research/star/index_en.cfm?p=ss-na

Ппзнауп какп NA-NOSE (скрауенп пд Nano Artificial

-nose&item=Infocentre&artid=25373)

Nose), уесуираоеуп се базира на иденуификација на микрпскппскиуе прпмени вп уелпуп кпи се јавуваау вп слушај на ппсупеое на забплуваое пд рак.

Ппдгптвил: Миле Шпщевски (mile@mir.org.mk)

Овпзмпжувајќи рана деуекција на ракпу, NA-NOSE

Како екодизајнот може да ѝ помогне на животната средина правејќи ги производите попаметни?

С

иуе прпизвпди имаау

пусурануваоеуп на пурпвниуе

влијание врз живпунауа

супсуанции не уреба да впди кпн

средина за време на свпјпу

згплемуваое на ппурпщувашкауа

живпуен циклус, ппфаќајќи ги сиуе

на енергија, щуп би ималп

фази, какп щуп се: уппуребауа на

негауивнп влијание на срединауа).

сурпвиниуе и прирпдниуе ресурси,

Net een.mk

прпизвпдсувпуп, пакуваоеуп,

Еврппскауа дирекуива за

урансппрупу, пусурануваоеуп и

eкпдизајн ппфаќа кпхеренуна и

рециклираоеуп. Ппвеќе пд 80% пд

инуегрирана рамка кпја има

влијаниеуп врз срединауа на

задплжиуелни бараоа за

прпизвпдпу се пднесува на

екпдизајн за некпи прпизвпди.

дизајнпу. Екпдизајнпу ппдразбира

Сепак, некпи бараоа не уреба да

земаое предвид на сиуе влијанија

ја намалау функципналнпсуа на

на прпизвпдпу врз живпунауа

прпизвпдпу, негпвауа безбеднпсу,

средина ущуе вп првауа фаза на

или пак, упа да има негауивнп

дизaјнпу. Сп упа се избегнува

влијание врз здравјеуп на

некппрдиниранпуп планираое на

ппурпщувашпу. На пример,

прпизвпдпу (на пример,

медицинскиуе уреди не уреба да

44


Технплпгии и инпвации бидау дизајнирани да урпщау

бараоауа за екпдизајн уреба да се

Ппдгптвил:

ппмалку енергија на смеука на

применау на пдреден прпизвпд, и

м-р Бети Кпстадинпвска

здравјеуп на пациенупу.

дпкплку е упа слушај да ууврди

Димитрпвска

кпи бараоа се сппдвеуни за упј

(beti.kostadinovska@ukim.edu.mk)

Еврппскауа кпмисија направила

прпизвпд.

меупдплпгија за пценка дали

Нови еколошки материјали

Б

елгиска фабрика, пд скпрп ппшна да развива нпв

индусурија, каде смплауа нпси ппвеќе придпбивки,

уип прпизвпди щуп за главен ресурс кприсуи

гп згплемува рпкпу на искприсууваое на уексуилпу и

влакна пд щеќерна репка. Влакнауа се дпбиваау какп

е целпснп бип разградива.

псуаупк пд прпизвпдсувпуп на щеќернауа репа при ексуракција на щеќер. Од дпсегащниуе искусува и

Технплпгијауа за биплпщкауа смпла се развивала вп

исуражувашки прпекуи, фабрикауа смеуа дека

уек на некплку исуражувашки ЕУ прпекуи вп

влакнауа се сурпвина сп мнпгу ппуенцијал и дека

ппследниуе гпдини, каде придпнес дале

мпжау да имаау ппщирпка примена.

универзиуеуи и кпмпании пд пбласуа. Технплпгијауа е веќе вп фаза на нареден шекпр, дефинираое на

Сурпвинауа се уреуира на виспка уемперауурауа и вп

нпви „зелени“ пазари и прпизвпди. Секакп целуа на

прпцеспу се дпбива шисуа хемикалија кпја се

исуражувашиуе не е самп да се даде мпжнпсу ппвеќе

нарекува Furfural. Хемикалијауа е всущнпсу биплпщка

прпизвпди да дпбија екп-еуикеуа ууку да се

смпла щуп пресуавува ппјдпвна мауерија за нпвиуе

дппринесе кпн висуинска дпдадена вреднпсу на екп-

уиппви прпизвпди. Пракуишнп сп мещаое или

мауеријалиуе на пазарпу.

импрегнираое сп разлишни уиппви мауеријали, мпже да се креираау разлишни уиппви на екплпщки

Ппвеќе инфпрмации мпже да се најдау на линкпу:

прпизвпди. Целуа е да се направи дпсупјна замена за

http://ec.europa.eu/research/infocentre/

ппсупешкиуе пласуики базирани на нафуени

article_en.cfm?id=/research/star/index_en.cfm?

деривауи. Какп прв пример за примена на вакпв уип

p=a28&calledby=infocentre&item=Industrial%

екплпщки прпизвпди се гледа вп виспкп пресуваниуе

20research&artid=26673&caller=other

декпрауивни ламинауи. Еден пд ушеснициуе вп прпекупу за развпј на биплпщкауа смпла веќе гледа примена вп авупмпбилскауа индусурија ппради

Ппдгптвил: Миле Шпщевски (mile@mir.org.mk)

мпжнпсуа за лееое при виспки уемперауури. Оспбенп гплема надеж се пплага вп уексуилнауа

Net een.mk

55


Ппнуди за спрабптка

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА Технплпгија за пплираое рабпви на

пбнпвливи извпри на енергија сп виспкп ефикасен

камени плпши (Ref: 12 PL 64BH 3NY0)

суепен на рабпуа:

Мала кпмпанија пд Пплска, акуивна вп пбрабпука на разни уиппви камен, бара уехнплпгија за пплираое рабпви. Технплпгијауа уреба да е дпкажана и дпсуапна за на пазар. Се бара парунер за кпмерцијален дпгпвпр сп уехнишка асисуенција.

без уещки меуали, какп плпвп, никел, цинк или кадмиум,

минималнп нивп на емисии и гласнпсу,

елекурплиупу не се урпщи вп уекпу на прпцеспу,

непгранишен рабпуен век,

без прпблеми сп пупад,

целпснп ппвупрнп уппуребливи.

Технплпщки бараоа: Технплпгијауа да пвпзмпжува пбрабпука на разлишни уиппви камен, прирпден, мермер и граниу сп мпжнпсу за варијабилни уреумани какп щуп се

Лице за кпнтакт: Миле Шпщевски (mile@mir.org.mk)

пплираое на рамен раб, делумна пбрабпука,

Нпв апспрбент на сурпва нафта и

прпфилираое и пплираое на разлишни кривини,

петрпхемиски спстпјки пд впда или пд

какп и:

ппшва (Ref: 05 SK SKBB 0CB5 )

мпжнпсу за авупмауска прпмена на алау,

да не зависи пд фундамену за лесна ппдвижнпсу,

Мала кпмпанија пд Слпвашка има развиенп нпв уип

шелишна кпнсурукција,

на апспрбену на сурпва нафуа и пеурпхемиски

напреден спфувер за ппддрщка на пбрабпукауа,

супсуанци пд впда или пд ппшва. Прпцеспу е

крауки прпцеси на пбрабпука.

еднпсуавен и леснп применлив за шисуеое на кпнуамиранауа впда или ппшва. Кпмпанијауа бара Лице за кпнтакт:

парунери за лиценца или за заеднишкп влпжуваое.

Миле Шпщевски (mile@mir.org.mk) Инпвативни преднпсти:

Екплпщкп прифатливи Ванадиум Редпкс

Апспрбенупу ефикаснп апспрбира упксишни и

батерии сп гплема ефикаснпст (Ref: 11 TR

хемиски супсуанци, киселини и алкпхпл. Има

99PD 3M7H)

капациуеу да апспрбира уещки меуали и масла пд

Турска кпмпанија, сп дпкажанп искусувп вп имплеменуација на бауерии и меначмену на бауериски сисуеми вп апликации за пбнпвливи извпри на енергија, нуди виспкп ефекуивнп и екпнпмишнп рещение сп Ванадиум Редпкс бауерии. Кпмпанијауа бара парунери за кпмерцијален дпгпвпр сп уехнишка спрабпука. Инпвативни преднпсти: Сисуеми за масивнп складираое на енергија сп испрекинауп наппјуваое, ппгпдни за сисуеми сп

Net een.mk

впда, щуеуни гаспви какп и пплен пд впздухпу. Генералнп, се кприсуи какп превенција и елиминација на екплпщки кауасурпфи при шисуеое на впдени, гасни и нафуени филури. Супсуанцауа ппседува виспка уермална и изплациска сппспбнпсу, сп гплем суепен на упплпуна пуппрнпсу и исклушиуелнп мала маса. Се прпизведува пд графиу сп физишкп-хемиски уреуман.

Лице за кпнтакт: Миле Шпщевски (mile@mir.org.mk)

66


Ппнуди за спрабптка Прпцес на стерилизација за зашини, билки,

уемперауурауа вп реалнп време. Вп слушај на

спстпјки, семиоа и растенија

криуишни или непшекувани прпмени на уемперауурауа, кприсникпу дпбива извесууваое

(11 PL 63BD 3KKX)

преку инуернеу (преку инуерфејспу и на СМС).

Преупријауие пд Пплска има развиенп прпцес на суерилизација за зашини, билки, спсупјки, семиоа и расуенија. Прпцеспу се базира на кпнуинуиран

Сисуемпу нуди извещуаи за пперауивнауа прпдукуивнпсу и ефикаснпсу за билп кпј дел пд прпцеспу ппфауен сп сисуемпу.

сисуем за сува суерилизација на мпкри прпизвпди

Лице за кпнтакт:

кпи имаау секпјдневна примена. Технишкпуп

Габриела Кпстпвска Бпгпеска (gabriela@mir.org.mk)

рещение преусуавува унапредена сува суерилизација сп вклушен нпв екплпщки прпупкпл. Преупријауиеуп бара парунери за ппнауампщен развпј на прпцеспу и негпвп вклушуваое вп ппсупешки сисуеми за

Инпвативна меначмент платфпрма 2.0 за

прпизвпдсувп на храна.

земјпделие (12 IL 80ER 3P36)

Инпвативни преднпсти:

Израелскп преупријауие има развиенп нпва

целпснп авупмауизиран прпцес на суерилизација

генерација на уникауен кплабпрауивен и меначмену

на билки,

сисуем дизајниран специјалнп за ппуребиуе на

екплпщки прпцес сп намалени урпщпци за

земјпделскипу пазар. Сисуемпу ја унапредува

суерилизација,

спрабпукауа меду ушеснициуе вп синчирпу сп цел

виспка ефекуивнпсу на прпцеспу,

намалуваое на ризикпу, унапредуваое на рекплуауа

еднпсуавен и лесен за примена прпцес на

и намалуваое на урпщпциуе на прпизвпдсувп. Се

суерилизација.

бараау парунери за заеднишкп ппнауампщнп

развиваое на плауфпрмауа и присуап дп Лице за кпнтакт:

дппплниуелни финансии.

Габриела Кпстпвска Бпгпеска (gabriela@mir.org.mk) Инпвативни преднпсти: 

Систем за кпнтрпла и мпнитпринг на температура (12 TR 98OF 3PJS) Преупријауие пд Турција има развиенп сисуем за

кулуура и прпцес на пдгледуваое,  

кприснициуе да ги управуваау сиуе свпи пперации преку единсувен веб базиран инуерфејс. Преупријауиеуп бара парунери за кпмерцијален дпгпвпр сп уехнишка асисуенција.

мпжнпсу за спбираое, анализа и сппделуваое на инфпрмации знашајни за меначмену на безбеднпсуа на храна на регипналнп/

се примени вп билп кпја индусурија каде кпнурплауа, виуалнп знашеое. Сисуемпу им пвпзмпжува на

еднпсуавен за примена, не ппбарува пспбени спфуверски вещуини,

кпнурпла и мпниупринг на уемперауура кпј мпже да мпниупрингпу и меначменупу на уемперауурауа се пд

флексибилнпсу, лесна адапуација на билп кпја

наципналнп нивп, 

ппддрщка на прпцеспу на дпнесуваое пдлуки, какп и мпжнпсу за кприсуеое на плауфпрмауа за маркеуинг цели. Лице за кпнтакт: Габриела Кпстпвска Бпгпеска (gabriela@mir.org.mk)

Инпвативни преднпсти: Кпмпанииуе мпже да врщау мпниупринг и да ја менуваау уемперауурауа вп свпиуе прпцеси преку инуернеу. Сензприуе на сисуемпу врщау мереое на

Net een.mk

77


www.een.mk info@een.mk facebook.com/eiicm twitter.com/eenmk issuu.com/eenmk Тел: +389 (0)2 3293 204 Факс:+389 (0)2 3293 202

Net een.mk

8

Vesnik na EIICM br. 8/2012  
Vesnik na EIICM br. 8/2012  

Vesnik na EIICM br. 8/2012

Advertisement