Page 1

Информации од E n te r pr is e E ur o p e N et w o rk Број 6/2012

АКТУЕЛНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

Еврппскипт инфпрмативен и инпвативен центар вп Македпнија, прпдплжува сп истптп темпп на излегуваое на е-билтенпт, за ппефективнп заппзнаваое на нащите шитатели сп најнпвите ппнуди и бараоа за спрабптка вп дпменпт на бизниспт, технплпгиите и инпвациите.


Актуелнпсти

Нови канцеларии на Enterprise Europe Network во Кина

E

nterprise Europe Network е најгплемата мрежа на кпнтакт центри кпи пбезбедуваат инфпрмации и спветуваоа за кпмпаниите за развиваое на

активнпсти и спрабптка пд пбласта на бизниспт, технплпгијата или науката, какп и за пращаоа пд Еврппската унија. Мрежата се спстпи пд пкплу 600 лпкални партнерски прганизации (универзитети, стппански кпмпри, агенции, фпндации, здруженија) вп ппвеќе пд 50 земји вп Еврппа и ппщирпкп, прпмпвирајќи кпнкурентнпст и инпвации. Една пд пбластите вп кпја мрежата е пд гплема ппмпщ за кпмпаниите е стремежпт кпн интернаципнализација. Сега, нпвите мпжнпсти се дпстапни сп птвпраоетп на нпвите канцеларии на Enterprise Europe Network вп Кина каде щтп се впсппставени нпви дппплнителни кпнтакт тпшки вп Shanghai и Nanjing (Jiangsu Province). Кпнтакт тпшките вп Кина се дпстапни на пфицијалните веб-адреси на Shanghai и Nanjing. Кпнзпрциумпт вп Кина се спстпи пд следните прганизации: 

Shanghai Technology Transfer & Exchange;

Shanghai Promotion Association of Tech-Transfer (SPAT);

Shanghai Chamber of Commerce for Import and Export (SCCIE);

Jiangsu Technology Property Exchange (JSTPE).

КОРИСНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ИСТРАЖУВАЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Е

врппскипт инфпрмативен и инпвативен центар вп Македпнија (ЕИИЦМ) издвпјува некплку

Нпв практишен прирашник за ЕУ фпндпви за

кприсни извпри на инфпрмации за претпријатијата и

истражуваое и развпј (едиција 2012)

прганизациите кпи се занимаваат сп наушнп-

Оваа нпва едиција на Прирашникпт за ЕУ фпндпви

истражувашка и апликативна дејнпст.

нуди ажурирани инфпрмации за трите извпри на финансираое претставени и вп иницијалнптп

Алатка за пребаруваое на истражувашки

издание (7-мата рамкпвна прпграма за истражуваое,

прганизации вп Југп- Истпшна Еврппа (ЈИЕ)

Прпграмата за кпнкурентнпст и инпвации и

Алатката за пребаруваое на истражувашки

структурните фпндпви), надппплнети сп инфпрмации

прганизации вп ЈИЕ, развиена вп рамките на I-

и за Еврппскипт фпнд за земјпделие и рурален развпј

SEEMob прпектпт, нуди мпжнпст за пнлајн

и Еврппскипт фпнд за рибарствп. Истп така, се

пребаруваое преку клушни збпрпви или индустриски

фпкусира и на дппплнителни финансиски извпри за

сектпри и/или земја. Дпстапни се ппдатпци за

ппддрщка на истражуваоетп и развпјпт, а нуди

следните земји: Македпнија, Бпсна и Херцегпвина,

инфпрмации и за Прпграмата за дпживптнп ушеое

Бугарија, Хрватска, Грција, Рпманија, Србија и

какп мпжнпст за унапредуваое на пбразпваниетп и

Турција.

LIFE + пд пбласта на живптната средина.

Алатката за пребаруваое мпже да се најде на

Извпр: Еврппска кпмисија

интернет страницата на прпектпт I-SEEMob.

Net een.mk

22


Актуелнпсти / Технплпгии и инпвации Инфп ден: ФП7 истражуваое вп пбласта на

ппдгптпвката и ппднесуваоетп на прпектни

живптната средина

апликации вп рамките на пваа тематска пбласт на

Еврппската кпмисија (Генералнипт директпрат - ГД за

ФП7 прпграмата. Инфп денпт ќе се пдржи на

истражуваое и инпвации) прганизира инфп ден за

07.06.2012 гпдина вп Брисел, Белгија.

ФП7 прпграмата, сп фпкус на една пд нејзините теми

Извпр: Еврппска Кпмисија, Календар на настани.

– живптна средина. Настанпт има за цел да укаже на нпвините впведени вп Рабптната прпграма за 2013

Ппдгптвил:

гпдина пред истата да биде публикувана вп јули 2012

Миле Шпщевски (mile@mir.org.mk)

гпдина. Инфп денпт ќе пбезбеди наспки пкплу

HORIZON 2020

H

orizon 2020, најгплемата

истражуваоа и инпвации. Ова е

наушни списанија, туку мпра да се

транснаципнална прпграма

сумата сп кпја распплага Седмата

кпнцентрираме на применливпста

за финансираое на науката,

рамкпвна прпграма (FP7), кпја

на резултатите вп реалнипт

истражуваоата и инпвациите, ќе

заппшна вп 2007 г. и кпја ќе

живпт,“ вели Впфганг Буртщер,

птвпри нпвп ппглавје вп

заврщи вп 2013 г.

заменик генерален директпр на

кпристеоетп на еврппските

Еврппската кпмисија за

фпндпви. Стратегијата на пваа

Нпвата рамкпвна прпграма, щтп

истражуваоа и инпвации. Вп

прпграма цели кпн ппддрщка на

ќе заппшне вп 2014 г. сп фпнд пд

иднина апликациите за прпекти,

истражуваое, развпј и

80 билипни евра, Еврппската

ппкрај ппис на истражуваоетп, ќе

прпизвпдствп на нпви инпвативни

кпмисија ја нареше Horizon 2020-

мпра да гп ппищат и

прпизвпди вп Еврппа.

рамкпвна прпграма за

пптенцијалнипт екпнпмски ефект.

истражуваое и инпвации. „Дп

„Инпвациите и прпбивпт на

На истражуваоата им се пптребни

сега фпкуспт беще ставен на

пазарпт ќе бидат клушните аспекти

финансии какп и мпжнпст за

прпмпвираое индивидуални

пд нпвата рамкпвна прпграма,“

ппддрщка на развпјпт на

инпвации и активнпсти. Сега,

нагласува Буртщер.

наципналните екпнпмии за да

фпкуспт ќе се ппстави на

мпжат да генерираат нпвитети. Вп

ппврзуваое на разлишните

мпментпт, Еврппа инвестира 50.5

дисциплини. Целта не е самп да

Јпвана Јпванпва

билипни евра вп наушни

се згплеми брпјпт на трудпви вп

(jovana.jovanova@mf.edu.mk)

Ппдгптвила:

Биоинженерите ја претвораат ДНК во “жива” меморија

В

еќе ппдплгп време бип-инженерите имаат за

генетски еквивалент на мемприски уред. Вп нивнипт

цел да измислат склпп на кпмппненти базирани

труд пбјавен вп Proceedings of the National Academy

на микрппрганизми, а кпи би биле пнплку правилни

of Sciences тие пбјаснуваат какп успеале да направат

и предвидливи какп кпмппнентите кпи се кпристат вп

мемприја базирана на ДНК вп кпја мпжат да се

електрп-инженерствптп. Нп, биплпгијата е мнпгу

впищуваат и брищат инфпрмации (анг. rewritable

кпмплицирана наука. Мпменталнп, група на

DNA memory), а кпја функципнира вп самите живи

инженери пд Универзитетпт пд Станфпрд велат дека

сущтества и кпја мпже да ги шува свпите ппдатпци

успеале да направат една таква кпмппнента –

дури и при делеое и умнпжуваое на клетките.

Net een.mk

33


Технплпгии и инпвации мпжнпстите щтп ќе ги дпнесе пвпј нпв изум е мпжнпст за репрпграмираое на клетките за да се забави прпцеспт на старееое или да спреши некпнтрплиранптп размнпжуваое на клетките на рак. Ппвеќе инфпрмации за пва истражуваое мпжат да се најдат на: http://spectrum.ieee.org/biomedical/devices/ bioengineers-make-dna-into-a-living-flash-drive Мемпријата базирана на ДНК ппстпи ущте пд претхпднп, нп, истата била пгранишена на мпжнпст за

Ппдгптвила: Весна Ојлеска (vojleska@feit.ukim.edu.mk)

самп еднп запищуваое. Наушниците пд Станфпрд велат дека нивната ппдпбрена биплпщка мемприја мпже ппзитивнп да придпнесе вп истражуваоата кпи треба да дадат пдгпвпр на пращаоата “Какп старееме?”, “Какп се развива ракпт?” и сл. Нп, пна щтп е една пд

Органска електроника – откритие на минатиот век со вистински технолошки развој во поново време

О

рганската електрпника е

Прпвпдниците на база на

гранка на електрпниката

пплимери се пплесни,

кпја се пднесува на истражуваоа

ппфлексибилни и мнпгу ппевтини

ппврзани сп спрпвпдливпста на

пд непрганските прпвпдници. Ова

пплимерите или пластиката. Се

ги прави ппсакувана алтернатива

нарекува “прганска електрпника”,

за кпристеое вп мнпгу пбласти.

бидејќи мплекулите на

Истп така, сп пва се птвпраат

пплимерите се базираат на

мпжнпсти за примена на

јаглерпд, истп какп и мплекулите

електрпнските склппки вп нпви

на живите сущтества. Ова е

апликации, кај кпи билп

разлишнп пд традиципналната

невпзмпжнп да се кпристат

електрпника кпја се базира на

прпвпдници на база на бакар или

Спрпвпдливите пплимери се

непргански прпвпдници, какп щтп

силикпн. Некпи пд нпвите

пшекува да дадат пспбен придпнес

се бакарпт или силикпнпт.

апликации се паметни прпзпри и

вп мплекуларнптп кпмпјутерствп

електрпнска хартија.

какп една пд мпдерните науки вп

Net een.mk

44


Ппнуди за спрабптка зарпдищ.

единственптп практишнп рещение.

Сепак, треба да се нагласи дека

Иакп истражуваоата вп пбласта на

псвен ппзитивните страни на

прганската електрпника стануваат

прганската електрпника,

сѐ ппактуелни вп ппнпвп време,

спрпвпдливите пплимери имаат

треба да се има вп предвид дека

гплема птппрнпст, заради щтп

спрпвпдливите пспбини на

спрпведуваат електришна енергија

пластиката биле пткриени ущте вп

ппбавнп и ппнеефикаснп вп пднпс

дпцните седумдесетти гпдини на

непрганските прпвпдници. Заради

минатипт век. Лудетп, заслужни за

пва се пшекува дека вп мнпгу

најраните пткритија и наушнипт

апликации непрганските

развпј вп пваа пбласт, биле Alan J.

прпвпдници ќе пстанат

Heeger, Alan G. MacDiarmid, and

Hideki Shirakawa, кпи вп 2000 гпдина дпбиле Нпбелпва награда за хемија. Ппдгптвила: Весна Ојлеска (vojleska@feit.ukim.edu.mk)

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА Инпвативна бизнис меначмент спфтверска

Автпматизација на прпизвпдствп на

апликација за туристишкипт сектпр (реф. 11

земјпделска ппрема – CNC мащини за

HR 89 GJ 3G8N)

глпдаое и режеое (реф. 09 HR 89GM 3ECM)

Претпријатие пд Хрватска има развиенп инпвативна спфтверска апликација за ппддрщка на ефективен

Претпријатие пд Хрватска, сп дплга традиција вп

маркетинг и прпдажба, заснпвана на лпгишки и

прпизвпдствп на земјпделска ппрема, бара партнер

математишки мпдели сп кпмплексни пресметки на

за надградуваое на технплпщкипт парк на фирмата,

финансиските трансакции кај туристишките пакети и

т.е. замена на ппстпешките мащини сп CNC мащини.

бизнис релациите меду разлишните даватели на услуги (рестпрани, хптели, приватнп сместуваое

Технишки карактеристики:

итн.). Претпријатиетп бара партнери пд ИТ сектпрпт

Мащината за глпдаое мпра да има ппвеќе

за ппнатампщнп развиваое и прпдаваое на

извпри на ладеое и птстрануваое на

апликацијата.

стругптините пд рабптната ппврщина. 

Пптребна е и дппплнителна ппрема какп щтп се

Технишки карактеристики:

алати кпи мпжат да се кпристат за дупшеое и

Апликацијата ги спдржи следните мпдули:

глпдаое, држаши на алати, мерни уреди и сета

меначмент на гпсти, меначмент на партнери, меначмент на пбјекти,

пстаната стандардна ппрема. 

Пптребната рабптна ппврщина на мащината за

прпизвпди и цени, прпмпции и пппусти,

режеое: минимум 300 мм вп дијаметар и 1000

трансакции и рангираое,

мм вп дплжина.

наплата, фактурираое и креираое на дпкументи,

администрација на ресурси, аналитика на гпсти,

димензии 1000 x600 x600 мм, сп 3D меначмент и

МИС,

директна врска сп управувашкипт кпмпјутер. Ќе

ГИС & инфп,

се кпристи за прпцесираое на метални пдливци

креираое на извещтаи.

и шелик.

CNC мащината за глпдаое треба да е сп

Лице за кпнтакт: Габриела Кпстпвска Бпгпеска (gabriela@mir.org.mk)

Net een.mk

55


Ппнуди за спрабптка

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА 20120319030

интернаципнализација на бизниспт, ппсебнп вп

Гршка кпмпанија, специјализирана вп пбласта на

Шпанија.

шистите технплпгии за прпизвпдствп на енергија и услуги (развпј на енергетски прпекти, инженеринг услуги за дпбиваое на тпплптна и електришна енергија, технплпгии на прпизвпдствп на гприва пд

20120313028

бипмаса и рециклиран птпад, R&D услуги кпи се

Хрватска кпмпанија, специјализирана за

пднесуваат на енергетски технплпгии, симулации на

прпизвпдствп, инсталација, сервисираое,

циркулација на флуидпт, пресметки вп врска сп

пдржуваое и други услуги вп пбласта на

термп циклус итн.), нуди ппсреднишки услуги и

енергетиката – нафтената и електришната енергија,

ппдизведуваое (аутспрсинг) сп партнери вп земјите

пбнпвливите и алтернативните извпри на енергија,

на ЕУ и надвпр пд неа. Тпа мпже да бидат кпмпании

енергетските системи итн, бара заинтересирани

кпи кпристaт технплпгии пд пбласта на бипмаса,

кпмпании за спрабптка сп мпжнпст дплгпрпшни

енергија пд рециклиран птпад или пак пптенцијални

партнерства заради услуги на тргпвскп ппсредуваое

инвеститпри вп бип-енергетски прпекти вп Грција и/

(застапнищтва, впсппставуваое на дистрибутивна

или Југпистпшна Еврппа, какп и кпмпании кпи се

мрежа) или заеднишки влпжуваоа, реципрпшнп

занимаваат сп тргпвија сп бип гприва и тргуваое сп

прпизвпдствп и ппддпгпвараое.

емисија на гаспви (ЕТС).

20120309044 20120319019

Турски прпизвпдител на хидраулика, пневматика и

Шпанска кпмпанија шија мисија е интеграција на

вакуум, бара тргпвски агенти, претставници и

бизниси, специјализирана за медунарпдна тргпвија,

дистрибутери и заеднишки влпжуваоа. Прпизвпдите

стратещки кпнсалтинг, прганизираое на делпвни

на кпмпанијата се кпристат вп автпмпбилската и

настани и вмрежуваое, нуди ппсреднишки и

градежната индустрија, пакуваоетп и

кпнсултативни услуги пкплу сппјуваое и размена на

прпизвпдствптп на храна, мащините за пбрабптка на

акции и прпдажба и стекнуваое на дел или на

ПВЦ, метал и дрвп, рабптните мащини, индустријата

целпсна кпмпанија, сп американски, еврппски и

за прпизвпдствп на керамишки и ппрцелански

азиски кпмпании заинтересирани за влез на

прпизвпди, итн.

щпанскипт пазар. Тимпт на пваа кпмпанија има дплгпгпдищнп искуствп вп нпсешките сектпри какп щтп се: инфпрматишката технплпгија, прехранбената и текстилната индустрија, автпмпбилската

20120308013

индустрија, здравствптп, градежнищтвптп и

Бпсанска кпмпанија, кпја има ппвеќегпдищнп

биптехнплпгијата. Нивна пснпвна преднпст е

искуствп при израбптка на виспкп квалитетна

транснаципналнптп искуствп и длабинскп разбираое

технишка дпкументација (планпви, прпекти, студии,

на кпрппративната и институципналната структура на

инвестиципни прпграми и сл.) пд пбласта на

кпмпаниите и капацитет за впдеое на кпмплексни

упптребата на пбнпвливите извпри на енергија и

прпекти пд билп кпј тип или гплемина. Од свпјпт

защтитата на живптната средина, (пспбенп вп

партнер тие пшекуваат заинтересиранпст за М&А и

Net een.mk

66


Ппнуди за спрабптка управуваоетп сп цврстипт птпад). Кпмпанијата, истп

спрабптка сп кпмпании кпи нудат услуги на тргпвски

така, нуди и бара мпжнпсти за заеднишкп влпжуваое

ппсредуваое и дистрибуција на лпкалните пазари.

или инвестиции, размена на акции, сппјуваое или купуваое на дел пд кпмпанијата, склушуваое аутспрсинг дпгпвпри или ппддпгпвараое вп БиХ, нп, и регипналнп.

20120229035 Хрватска кпнсултантска кпмпанија, специјализирана вп пбласта на пбразпваниетп и прганизираоетп пбуки, креираоетп спфтвер, даваое услуги вп

20120418031

пбласта на недвижнпстите и сл., нуди мпжнпст за

Кпмпанија пд Велика Британија, прпизвпдител на

тргпвска спрабптка и ппсредуваое, франщизнп

аналитишка ппрема за присуствп на тещки метали вп

партнерстп или мпжнпст за заеднишки влпжуваоа.

впдата, бара дистрибутери низ Еврппа сп искуствп и

Кпмпанијата,истп така, бара партнери заради

впсппставена спрабптка сп лпкалните институции,

впсппставуваое на заеднишки пазар, развпј на нпви

индустријата и академијата. Пптенцијалнипт партнер

прпизвпди и услуги и застапуваое на нивните

треба да има рабптнп ппзнаваое пд прпцесите на

прпизвпди на хрватскипт пазар. Од пптенцијалнипт

пбрабптка на впдата, прпдажбата на аналитишка

партнер пшекуваат прпфесипнализам, ппзнаваое на

ппрема на пазарпт и пд пбласта на защтитата на

пазарпт и пазарната инфраструктура, развиена

живптната средина

мрежа на клиенти, know-how и show-how кпмпетенции и сл.

20120302026 Хрватска кпмпанија, специјализирана за

20120330031

прпизвпдствп на брпдски елементи пд шелик

Српска кпмпанија, кпја се занимава сп прпизвпдствп

(палуби, рампи, прегради), какп и на шелишни

и прерабптка на пвпщје и зеленшук, ја нуди на

кпнструкции вп градежнищтвптп: мпстпви, кранпви,

прпдажба целата кпмпанија сп целпсна ппременпст

екплпщки кпнтејнери итн., бара тргпвски ппсредници

за рабпта. Опремата е решиси спсем нпва или малку

за дистрибуција на прпизвпдите, франщиза, услуги

кпристена, а технишките пптенцијали на

вп трансппртпт и лпгистиката. Кпмпанијата, истп така

фрижидерите се исклушителни. Земјищтетп на кпе

е заинтересирана и за впсппставуваое партнерства

щтп се напда пбјектпт е дпвплнп прпстранп, нп, пп

заради заеднишки влпжуваоа, реципрпшнп

пптреба, ппстпи мпжнпст и за дппплнителнп

прпизвпдствп и кппперантски релации. Нејзината

прпщируваое. Истп така, кпмпнијата мпже да

најважна пдлика се квалитетпт на прпизвпдите,

пбезбеди дпвплнп пбушена и квлификувана рабптна

кпнкурентните цени, ппшитуваое на дпгпвпрените

сила. Од пптенцијалнипт купуваш пшекуваат

термини на исппрака. Од партнерите пшекуваат

прпфесипнализам и дпверливпст.

искуствп вп бизниспт сп шелик, прпфесипнализам и

Лице за кпнтакт:

20120316043

Елепнпра Бпжинпвска (eleonora@apprm.gov.mk)

Рпманска кпмпанија специјализирана за прпизвпдствп на кпмплетна палета на мебел пд дрвп наменет за уредуваое на хптели, пансипни и станбени прпстприи нуди мпжнпст кппперантскп партнерствп и е заинтересирана за дплгпрпшнна

Net een.mk

77


www.een.mk info@een.mk facebook.com/eiicm twitter.com/eenmk issuu.com/eenmk Тел: +389 (0)2 3293 204 Факс:+389 (0)2 3293 202

Net een.mk

8

Vesnik na EIICM br. 6/2012  

Vesnik na EIICM br. 6/2012