Page 1

Информации од E n te r pr is e E u r o p e N e t w o rk Празничен број

Среќна Нoва гпдина и бпжиќни празници!

АКТУЕЛНОСТИ

БИЗНИС НАСТАНИ

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

Еврппскипт инфпрмативен и инпвативен центар вп Македпнија, прпдплжува сп истптп темпп на излегуваое на е-билтенпт, за ппефективнп заппзнаваое на нащите шитатели сп најнпвите ппнуди и бараоа за спрабптка вп дпменпт на бизниспт, технплпгиите и инпвациите.


Актуелнпсти

Horizon 2020 Европската комисија предлага 80 милијарди евра инвестиција во истражување и иновации за зголемување на растот и работните места

Е

врппската кпмисија, на 30 нпември 2011, гп

милијарди евра, вклушувајќи и згплемуваое на

презентираще пакетпт мерки за згплемуваое на

финансираоетп пд 77% за дпста успещнипт European

истражуваоетп, инпвациите и кпнкурентнпста вп

Research Council (ERC). Таа ќе пвпзмпжи да се

Еврппа. Прпграмата Horizon 2020 за инвестираое вп

пбезбеди индустрискп лидерствп вп инпвациите сп

истражуваоетп и инпвациите e вредна 80 милијарди

бучет пд 17.9 милијарди евра. Ова вклушува гплема

евра. Истп така, беще претставена и Агендата за

инвестиција пд 13.7 милијарди евра вп клушните

стратещки инпвации на Еврппскипт институт за

технплпгии, какп и гплем пристап на капитал и

инпвации и технплпгија (EIT), кпј ќе дпбие финансии

ппддрщка на МСП: Кпнешнп, 31.7 милијарда евра ќе

вп висина пд2.8 милијарди евра преку Прпграмата

се наспшат кпн рещаваое на главните прпблеми на

Horizon 2020. Паралелнп, беще претставена и нпвата

Еврппјаните преку щест тематски пбласти:

кпмплементарна прпграма за развпј на

здравствптп, демпграфските прпмени и

кпнкурентнпста и инпвациите на МСП-ја сп

благпспстпјбата; безбеднпста на храната,

дппплнителен бучет пд 2.5 милијарди евра.

пдржливптп земјпделствп, мпрските и ппмпрските

Прпграмите ќе траат пд 2014 дп 2020 гпдина.

истражуваоа и бип-екпнпмијата; безбедната, шиста и ефикасна енергија; интелигентнипт, зелен и

Претставувајќи ја нпвата прпграма Horizon 2020,

интегриран трансппрт; климата, ефикасните ресурси

кпмисипнерпт за истражуваое, инпвации и наука

и сурпвините; и инклузивнптп, инпвативнп и

Máire Geoghegan-Quinn реше: "Пптребна ни е нпва

безбеднп ппщтествп.

визија за еврппските истражуваоа и инпвации вп драматишнп прпменетата екпнпмска средина. Horizon 2020 пбезбедува директен стимул за екпнпмијата

Ппдгптвилa:

и пбезбедува иднина за нащата наука и технплпгија и

м-р Бети Кпстадинпвска Димитрпвска

кпнкурентнпст вп индустријата, ветувајќи пппаметнп,

(beti.kostadinovska@ukim.edu.mk)

пппдржливп и ппинклузивнп ппщтествп." За прв пат, Horizon 2020 ги спединува заеднп сите финансираоа пд ЕУ кпи се пднесуваат на истражуваоата и инпвациите низ една прпграма. Прпграмата, ппсебнп, се фпкусира ппвеќе пд билп кпга на претвпраоата на наушните пткритија вп инпвативни прпизвпди и услуги кпи пбезбедуваат бизнис мпжнпсти и кпи ќе ги ппдпбрат живптите на лудетп. Вп истп време, преку ппеднпставуваое на правилата и прпцедурите за привлекуваое на ппвеќе тпп истражуваши и ппщирпк круг на инпвативни бизниси, тпа драстишнп ја намалува бирпкратијата. Horizon 2020 ќе се фпкусира на три клушни цели. Прпграмата ќе ја ппддржи ппзицијата на ЕУ какп светски лидер вп науката сп ппсветен бучет пд 24.6

Net een.mk

22


Актуелнпсти

ОД ФИРМИТЕ ЗА ФИРМИТЕ: ИСКУСТВА ОД FP7 ПРОЕКТИ

В

п прганизација на Еврппскипт инфпрмативен и инпвативен центар на Македпнија, преку свпите

партнерски прганизации Универзитетпт „Св. Кирил и Метпдиј“ вп Скппје и Стппанската кпмпра на Македпнија на 7 декември 2011 гпдина, се пдржа пбука наслпвена „Од фирмите за фирмите: искуства пд FP7 прпекти“. Обуката се пдржа вп прпстприите на Стппанската кпмпра. Целта на пбуката беще да се даде псврт на ушествптп на македпнските претпријатија и прганизации вп Седмата рамкпвна прпграма, какп и да се прикаже кприста пд ушествптп вп истражувашките прпекти кпи пвпзмпжуваат креираое на прпизвпди, технплпгии и услуги кпи имаат дпдадена вреднпст.

На пбуката свпе ушествп земаа: „Трајкпвски и партнери“, „Еурпкпмппзити“, „Кпмппзитна ппрема“,

Ппсетата на пбуката, на кпја се сппделија искуства пд

„Завпдпт за испитуваое материјали и нпви

страна на претпријатија кпи ушествувале вп прпекти,

технплпгии“, прпф. д-р Лилјана Гаврилпвска пд

им пвпзмпжи на ушесниците да дпбијат пд прва рака:

Факултетпт за електрптехника и инфпрмациски

инфпрмации за искуствата пд реализација на ФП

технплпгии при УКИМ, МАГА и Институтпт за

прпекти; предлпзи щтп треба, а щтп не треба да се

земјптреснп инженерствп и инженерска

прави при ппдгптпвка на апликација и при

сеизмплпгија при УКИМ. Истп така, беа присутни и

реализација на ФП прпекти; директнп да ппстават

дел пд наципналните кпнтакт тпшки за Седмата

пращаоа на презентерите за кпнкретни аспекти пд

рамкпвна прпграма.

нивнптп искуствп, какп и да ги сппделат дилемите за ушествп вп ФП7 прпекти сп презентерите и

Ушесниците на пбуката се стекнаа сп практишни

ушесниците. На тпј нашин претпријатијата би се

знаеоа за нашинпт на аплицираое вп Седмата

стекнале сп кпнкретнп знаеое кпе би им

рамкпвна прпграма, нашинпт на фпрмираое на

пвпзмпжилп сп ппгплема сампдпверба да се впущтат

кпнзпрциумски партнерства, какп и бенефитите кпи

вп ппдгптпвка и ушествп вп ФП7 прпекти.

ги нпси ушествптп вп истата. Ппдгптвилa: м-р Бети Кпстадинпвска Димитрпвска (beti.kostadinovska@ukim.edu.mk)

Net een.mk

33


Актуелнпсти / Бизнис настани

2.5 милијарди евра за раст на конкурентноста во бизнисот и меѓу МСП 2014 - 2020

Г

лавните пращаоа на нпвата финансиска прпграма за ппддрщка прпмпвирана пд страна на Еврппската унија е прпмпвираое на пристаппт дп финансии и пхрабруваое на претприемашката култура вклушувајќи

и креираое на нпвипретпријатија. Сп бучет пд 2.5 милијарди евра за перипдпт 2014-2020, Прпграмата за кпнкурентнпст на претпријатијата и МСП, COSME е инструмент за финансираое кпј на гплемп ги прпдплжува активнпстите на сегащната прпграма за кпнкурентнпст и инпвации (CIP). Нпвата прпграма пспбенп таргетира: 1) претптиемаши, пспбенп МСП, кпи ќе имаат кприст пд пплесен пристап дп финансираое на нивните бизниси, 2) граданите кпи сакаат да се сампврабптат и се сппшуваат сп тещкптиите при заппшнуваое или развиваое на нивните сппствени бизниси, 3) власите на земјите-шленки, кпи ппдпбрп ќе бидат ппмпгнати вп нивните залпжби да имплементираат ефективни рефпрми на пплитиките. Ппдгптвила: м-р Бети Кпстадинпвска Димитрпвска (beti.kostadinovska@ukim.edu.mk)

Саем и деловни средби FOODREX 2011

F

OODREX е медунарпден саем наменет за

билатерални средби, кпи претставуваат идеална

кпмпаниите пд пбласта на индустрискптп

мпжнпст за впсппставуваое кпнтакти и иницираое

прпизвпдствп на храна и пијалпци (свежа и

идна бизнис спрабптка меду кпмпаниите пд

замрзната храна, месп и месни прерабптки, млекп и

регипнпт.

млешни прпизвпди, тестенини и пекарски прпизвпди, сите видпви пијалпци, пвпщје и зеленшук, прганската

Ушествп на делпвните средби е бесплатнп.

храна, слатки, зашини и др)., кпј ќе ќе се пдржи на 10 февруари 2012 гпдина, Белград, Србија.

Ппдгптвила: Елепнпра Бпжинпвска

Организиран вп спгласнпст сп кпнцептпт на

(eleonora@apprm.gov.mk)

впдешките светски тргпвски саеми, FOODREX претставува местп кпe нуди исклушителна мпжнпст за претпријатијата пд наведените дејнпсти, на најдпбар нашин да ги претстават свпите прпизвпди пред брпјните ппсетители пд целипт регипн на Југпистпшна Еврппа. Вп рамките на FOODREX ќе се пдржи брпкерски настан - индивидуални пднапред дпгпвпрени

Net een.mk

44


Ппнуди за спрабптка

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ Инженеринг и планираое за спларни системи (Ref: 07 IL ILMI 0HNW) Впдешка кпмпанија пд Израел, активна вп пбласта на електриката и спларните грејни системи, бара партнер за ппддрщка вп инженерингпт и планираоетп на инсталациите за спларни системи вп станбени згради. Партнерпт кпј се бара, треба да има претхпдна експертиза и искуствп пд пбласта сп цел да се надпврзе на развпјната стратегија на израелската кпмпанија. Кпмпанијата е заинтересирана за дпгпвпр за лиценца сп технишка ппддрщка. Технишки карактеристики кпи се бараат: 

Рещенијата кпи ќе се псмислат да бидат адаптибилни сп пгранишуваоата на крпвната кпнструкција и прпстпрпт пд архитектпнскп и пд естетскп нивп.

Инженерингпт и планираоетп да ппнудат разни рещенија на централизиран спларен систем за апартмани, ппвеќекатни станбени згради, јавни институции, бплници итн. Лице за кпнтакт: Миле Шпшевски (mile@mir.org.mk)

Net een.mk

55


www.een.mk info@een.mk facebook.com/eiicm twitter.com/eenmk issuu.com/eenmk Тел: +389 (0)2 3293 204 Факс:+389 (0)2 3293 202

Net een.mk

6

Vesnik na EIICM Praznicen broj  

Весник на Европскиот информативен и иновативен центар во Македонија

Vesnik na EIICM Praznicen broj  

Весник на Европскиот информативен и иновативен центар во Македонија