Page 1

GAME ON

TALENT

DISCOVERY

TALENT-DISCOVERY EVENT DESIGN

MMOOOODDBBOOOOKK AaLl Gg Ee MmEeEeNn | H R | J UA N I 22001144

01


INDEX

DE CONTEXT

03-11

DOEL | MOTTO | OVERTUIGING BENADERING | AANPAK

12-18

! ! HET EERSTE PROJECT

18-29

INFORMATIE SPONSORSHIP ACHTERGROND INFORMATIE

30-37

HET TALENT-DISCOVERY EVENT

MOODBOOK ALGEMEEN|HR|JUNI 2014

02


DE WERELD OM ONS HEEN

ER DREIGT EEN GROOT TEKORT AAN MENSEN IN TECHNISCHE BEROEPEN MET ALS GEVOLG DAT DE ECONOMISCHE GROEI WORDT GEREMD!

MOODBOOK ALGEMEEN|HR|JUNI 2014

03


DE WERELD OM ONS HEEN

MET DE HUIDIGE WERVINGSMETHODEN WORDT DIT TALENT NIET BEREIKT! !

!

!

HET TALENT VAN TEVEEL JONGEREN & JONGVOLWASSENEN WORDT [NOG] NIET BENUT OMDAT ZE NIET ÓF NIET OP DE JUISTE PLEK AAN HET WERK ZIJN MOODBOOK ALGEMEEN|HR|JUNI 2014

!

04


DE WERELD OM ONS HEEN

!

DE PARTICIPATIEWET KOMT ER AAN ALLE BEDRIJVEN KRIJGEN ER MEE! TE MAKEN: OOK HET MKB

invoeringsdatum 1 januari 2015 !

vanaf 2014 al een ’opname-target’ van 5000 mensen die wel arbeidsvermogen hebben, maar [nog] niet in staat zijn om 100% van het wettelijke minimumloon te verdienen Jetta Klijnsma Staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid MOODBOOK ALGEMEEN|HR|JUNI 2014

05


DE WERELD OM ONS HEEN

SOCIAAL ONDERNEMEN WORDT STEEDS BELANGRIJKER

MEER DAN OOIT GAAT ’SOCIAAL ONDERNEMEN’ EEN BELANGRIJK ONDERDEEL UITMAKEN VAN HET TE VOEREN REPUTATIEMANAGEMENT

publicatie maandblad van de SER -dec2013/jan2014 MOODBOOK ALGEMEEN|HR|JUNI 2014

06


U ZIET OM U HEEN DAT…

Sociale kwaliteit, educatie en participatie onder druk staan !

Terwijl ‘de menselijke maat’ aan de basis staat van een welvarende samenleving waarin plaats, werk en inkomen is voor iedereen, dreigen we die door de toenemende globalisering uit het oog te verliezen en haken steeds meer mensen af

! MOODBOOK ALGEMEEN|HR|JUNI 2014

07


BELANGRIJKE TRADITIES

SOCIALE COHESIE & CREATIEF ONDERNEMERSCHAP kenmerken het ondernemerschap in BRABANT en LIMBURG !De !

erkenning van Brainport als de ‘slimste regio van de wereld’ (2011) en van Eindhoven als de ‘slimste stad van de wereld’ (2013) komen voort uit een traditie van samenwerking en vernieuwing. Daarbij stond de mens centraal: dat was -en is- immers het ’geheim’ van innovatie die ertoe doet!

! MOODBOOK ALGEMEEN|HR|JUNI 2014

08


JAMMERLIJKE CONSTATERING Het TOPSECTOREN-beleid en het Innovatiefonds Brabant spelen toch vooral in op technologische innovaties !

Ook bij de duiding van ‘bijdragen aan maatschappelijke opgaven’ is behalve voor initiatieven die Brabant als Smart Health Region op de kaart moeten zetten, weinig aandacht voor de kracht v a n Sociale Innovatie

MOODBOOK ALGEMEEN|HR|JUNI 2014

09


WIST U DAT ? Sociale Innovatie dient zich aan als dé inspiratiebron voor de manier waarop commerciële, maatschappelijke en (semi) publieke partijen zich tot elkaar en hun omgeving verhouden. Nieuwe concepten, ideeën, structuren en strategieën gaan ! daarbij uit van zowel economische als sociale waarde! Omdat díe ideeën en strategieën aansturen op een samenleving die in al haar facetten duurzaam, innovatief en sociaal is…En dus kunnen rekenen op een breed draagvlak omdat ze een appèl doen op de behoefte van ieder mens om zich gewaardeerd te weten voor zijn rol in en bijdrage aan de samenleving. MOODBOOK ALGEMEEN|HR|JUNI 2014

10


DE ÉCHTE UITDAGING

ONDERNEMERS/BESTUURDERS die met een open houding en vernieuwingsbereid hun economische of maatschappelijke doelstellingen nastreven, waarbij de te realiseren doelen worden bepaald door de sociale en maatschappelijke rechtvaardiging van de activiteiten en de bijdrage aan het terugdringen van sociale ongelijkheid !

OVERHEID die sociaal-economische en maatschappelijke doelstellingen nastreeft op een wijze dat er zichtbaar sprake is van een voorwaarden scheppende en participerende rol van de overheid bij de bevordering van innovatief & sociaal besturen en ondernemen ONDERWIJS die leerlingen voorbereidt op hun deelname aan de samenleving en door hun inzet en curricula af te stemmen op de eisen van die samenleving bijdraagt aan de concurrentiekracht van het bedrijfsleven en aan de participatie mogelijkheden van oud-leerlingen !

ONS ALLEMAAL die ons bewust zijn van onze talenten en bereid zijn deze te ontwikkelen en in te zetten op een wijze dat er sprake is van een goed werknemerschap en burgerschap MOODBOOK ALGEMEEN|HR|JUNI 2014

11


STICHTING

SOCIAAL INKLUSIEF

WIJ GAAN DE UITDAGING AAN!

MOODBOOK ALGEMEEN|HR|JUNI 2014

12


ONZE INZET ook mensen met een hulp- of zorgvraag en/of sociale of maatschappelijke achterstand ondernemerschap vanuit het besef dat economische en sociale waarde gelijk opgaan

MOODBOOK ALGEMEEN|HR|JUNI 2014

JONGEREN & JONGVOLWASSENEN mobiliseren om huntalententeontdekkenenteontwikkelen ! Ondernemers/Bestuurders, Overheid en Onderwijs stimuleren om naar vermogen bij te dragen aan een samenleving waar ook zij volwaardig kunnen meedoen ! Organisaties kennis laten maken met sociaal inklusief ondernemerschap en hen behulpzaam zijn bijdeimplementatieervan 13


ONS MOTTO

Geef vorm aan een samenleving waarin besturen + ondernemen met

de menselijke maat d e s t a n d a a r d i s MOODBOOK ALGEMEEN|HR|JUNI 2014

14


ONZE VISIE

TALENTEN ZIJN DE MENSELIJKE BOUWSTENEN VAN IEDERE ORGANISATIE

.

Voor de ontwikkeling van het talent is iedereen ZELF verantwoordelijk maar daar zijn wel

voorbeeldenvoornodig zoals Lars en David [twee van onze AMBASSADEURS!] David Romanello Lars van der Hoorn

Musicus + Cultureel Ondernemer | inspirator Romanello Music

Ondernemer | sociaal geĂŤngageerd Van der Hoorn Buigtechniek + Van der Hoorn Sociale Werkvoorziening MMOOOODDBBOOOOKK AALLGGEEMMEEEENN||HHRR||JJUANNI 22001144

15


ONZE PASSIE

LEARN, PLAY & GROW TOGETHER MOODBOOK ALGEMEEN|HR|JUNI 2014

16


ONZE INSPIRATIE

GAMIFICATION ALS IN- & EXTERNE STIMULANS

ZET MENSEN IN BEWEGING STATUS | ACCESS | POWER | STUFF STIMULEERT ORGANISATIES TE INVESTEREN IN DE RANDVOORWAARDEN FEEDBACK|FRIENDS|FUN

ZORGT ERVOOR DAT MENSEN BETROKKEN + LOYAAL BLIJVEN Gabe Zichermann MOODBOOK ALGEMEEN|HR|JUNI 2014

Oprichter & CEO van Dopamine + Gamification Co Expert | Spreker | Auteur inzake Gamification + Engagement Mechanics

17


ONZE AANPAK

Wij stimuleren een aanpak die verbindt+verbroedert+motiveert

om in actie te komen

waarin socialeverschillenenandere denkbeelden wegvallen en waar ruimte is voor ieders unieke

persoonlijke

creativiteit,talent en ambitie

MOODBOOK ALGEMEEN|HR|JUNI 2014

18


ONZE ACTIVITEITEN

2014

S O C I A L I N N O VAT I O N c o m m u n i t y die investeert in TA L E N TO N T W I K K E L I N G o n t w i k k e l c e n t r u m 2015 SOCIAAL INKLUSIEF ONDERNEMERSCHAP

2014 spelend ontdekken van je

PASSIE+TALENTEN voor perspectiefvolle beroepen via p U p o

P TALENT DISCOVERY EVENT

INNOVATIE+CO-CREATIE 2015 sessies die beklijven 2014 WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

naar het impact van participatie op onze SAMENWERKINGSBEREIDHEID

MOODBOOK ALGEMEEN|HR|JUNI 2014

19


WETENSCHAPPELIJK

ONDERZOEK

Essentieel voor de Stichting Sociaal Inklusief is het onderzoek naar het impact van p ar ti c ip ati e op d e samenwerkingsbereidheid van mensen ongeacht hun sociale achtergronden en denkbeelden !

Het onderzoek vindt plaats onder leiding van prof. dr. Arjan van den Born hoogleraarCreatiefOndernemerschap aan de Tilburg University

MMOOOODDBBOOOOKK AALLGGEEMMEEEENN||HHRR||JJUANNI 22001144

Prof. Dr. Arjen van den Born

20


ONS 1e PROJECT

Een Goeje Saeck! p U op

!

P Talent-Discovery event

de mobiele werkplaats laat jongeren spelenderwijs kennis maken met hun eigen talent en interesse in bouw, techniek en vakmanschap MOODBOOK ALGEMEEN|HR|JUNI 2014

21


MKBMAAK INDUSTRIE

! metaal & elektrotechnische industrie apparaten- & machinebouw reparatie- en installatiebedrijven industrial design services bouw- en aanverwante bedrijven grafische industrie

MKB MAAK-Bedrijven uit de regio

die verwachten bij gebrek aan kundig vakmanschap te worden geremd in hun economische ontwikkeling en bereid zijn jongeren & jongvolwassenen een kans te geven om hun talent voor TECHNIEK, BOUW en VAKMANSCHAP verder te ontwikkelen

”dit is de kans om met je bedrijf te laten zien dat je investeert in de toekomst…”

MMOOOODDBBOOOOKK AALLGGEEMMEEEENN||HHRR||JJUANNI 22001144

22


KANDIDATEN

”laten zien wat je kunt, daar doe je het voor…”

JONGEREN en JONGVOLWASSENEN [17 TOT 28 JARIGEN] met affiniteit voor TECHNIEK, BOUW en VAKMANSCHAP zoekend naar eigen TALENT, DRIVE en TOEKOMSTPERSPECTIEF MAAR - twijfelen over hun beroepskeuze - óf zich onzeker voelen over de hun presentatie of prestatie OOKJONGERENENJONGVOLWASSENENMETEENABC-HULPVRAAG 1) A = ER IS MISSCHIEN EEN BEPERKTE AANPASSING VAN DE WERKPLEK NOODZAKELIJK B = WAT EXTRA BEGELEIDING C = EXTRA COACHING [OOK VAN TOEKOMSTIGE COLLEGA’S]

!1)

waarvoor niet eerder aandacht of budget beschikbaar was. !

MOODBOOK ALGEMEEN|HR|JUNI 2014

23


ROUTE [PERPROJECT] Een Goeje Saeck! SELECTIE

PRAKTIJK TOETS

introductie bijeenkomst

WERKPLAATS

—ACTIVITEITEN —

START aanmelding KANDIDATEN bijeenkomst leermeesters

AMBASSADEUR

MOODBOOK ALGEMEEN|HR|JUNI 2014

bijeenkomst leermeesters

SLOTMANIFESTATIE

voorbereiding op slotmanifestatie

START BEDRIJVEN campagne

24


DOORLOOPTIJD [PER PROJECT] START

WEEK 18

WEEK 21 WEEK 20

---

WEEK 22+23

----

WEEK 24

WEEK 25

WEEK 12

WEEK 15

WEEK 1

MOODBOOK ALGEMEEN|HR|JUNI 2014

WEEK 21

WEEK 24

WEEK 3

25


AKTIVITEITEN KANDIDATEN bij deelnemende BEDRIJVEN PRESENTATIE TALENT aan deelnemende BEDRIJVEN

AANMELDING

PRAKTIJKTOETS

OPDRACHT IN WERKPLAATS

!

SLOTMANIFESTATIE !

SELECTIE

OP CRITERIA + MOTIVATIE

MOODBOOK ALGEMEEN|HR|JUNI 2014

beoordeling door MEESTERS

beoordeling door MEESTERS + BEDRIJFSLEIDING 26


DEELNEMENDE BEDRIJVEN

EXTRAOPTIES OPEN STELLEN WERKPLAATS

WORDT UITGENODIGD bij PRESENTATIE TALENT aan deelnemende BEDRIJVEN

! SLOTMANIFESTATIE

JA! ik doe mee AANMELDING

MOODBOOK ALGEMEEN|HR|JUNI 2014

!

!

LEVERT MEESTERS

27


FUN & INSPIRATION ! ! !

GAAT NAAR DE DOELGROEPEN TOE | HEEFT EEN OPEN KARAKTER | IS NIET LOCATIE GEBONDEN OM HET POTENTIテ記E TALENT TE BEREIKEN MOETEN WE MEER REKENING HOUDEN MET DE OMGEVING WAARIN !HET TALENT OPGROEIT. DAAROM GAAN WE HET TALENT OPZOEKEN IN DE EIGEN WOONOMGEVING. !

ENTHOUSIASMEREND + INSPIREREND

DE SAMENWERKING MET @FHKTILBURG STAAT DAAR BORG VOOR! !

BIEDT PERSPECTIEF & INZICHT IN TALENT !

DEELNEMENDE ORGANISATIES MAKEN HET MOGELIJK IN DE PRAKTIJK DE LEER- EN COACHINGSBEHOEFTE VAST TE STELLEN MET BEHULP VAN VAKMENSEN, GEDRAGS- EN ARBEIDSMARKTDESKUNDIGEN

BEDRIJVEN EN TALENTEN KRIJGEN EEN PODIUM

BEDRIJVEN KUNNEN LATEN ZIEN HOE ZIJ INVULLING GEVEN AAN HET ONDERNEMEN MET DE MENSELIJKE MAAT: DAT WORDT NIET VERGETEN BIJ DE KEUZE VOOR EEN WERKGEVER [SROI]

MOODBOOK ALGEMEEN|HR|JUNI 2014

28


PLAN PLAN 2014 2014

Industrieterrein Emopad ambassadeur:VanderHoornBuigtechniek

september2014

● Industrieterrein Kampershoek ambassadeur: Van Hoorn Carbide

najaar2014/voorjaar2015

locaties waar inmiddels een of meerdere ambassadeurs zijn en waar afspraken gemaakt zijn over de organisatie van het TALENT-DISCOVERY EVENT

locaties waar gesprekken met potentiële ambassadeurs gaande zijn NB: EEN VOORWAARDE VOOR HET OPSTARTEN VAN HET TALENT-DISCOVERY EVENT IS DE AANWEZIGHEID VAN EEN AMBASSADEUR.

MOODBOOK ALGEMEEN|HR|JUNI 2014

29


SPONSOREN

ONMISBARE SCHAKELS

! ! ! !

FINANCIERING Inspiratie- & Co-creatie sessies [in-company-training KR8] Commercials|Advertenties op onze website Subsidie alleen t.b.v. de ontwikkel- & opstartfase

!

Donaties door sympathisanten Crowdfunding Sponsoring [financieel of materieel]

door commerciĂŤle, maatschappelijke en publieke organisaties in cash of natura

MOODBOOK ALGEMEEN|HR|JUNI 2014

30


KEUZE MENU

LEADING PARTNER 1

VRIEND SPONSOR-BEDRAG

FINANCIEEL of MATERIEEL2

MINIMALE INLEG

500 Euro

PARTNER AMBASSADEUR MINIMALE INLEG

1000 Euro

MINIMALE INLEG

2250 Euro

CO-BRANDING OPNEMEN VAN NAAM/BEELDMERK, inclusief hyperlinks MOGELIJKHEID TOT PLAATSEN VAN ADVERTENTIE 3 bij uitingen door en van Een Goeje Saeck! via offline media

KORTING OP ADVERTORIAL

PROGRESSIEVE KORTING OP ADVERTORIAL

GRATIS BEDRIJFSPROMOTIE VIA SOCIAL MEDIA4 GRATIS VERMELDING VACATURES5 DEELNAME ONDERZOEK OVER SAMENWERKING6 SLOTMANIFESTATIE VACATURE VERVULLING7

25% KORTING OP BEMIDDELINGSFEE

50% KORTING OP BEMIDDELINGSFEE

GEEN BEMIDDELINGSFEE

KR8-SESSIE [training]8 1 een ’leading partner’ uit de maakindustrie wordt ’ambassadeur’ genoemd 2 uiteraard is een combinatie van financiële en materiële sponsoring ook mogelijk 3 bij plaatsing ADVERTENTIE/advertorial gelden de richtlijnen en procedures van de desbetreffende uitgever: zowel de kortingspercentages als de procedures kunnen per uitgever verschillen 4 in het kader van de facebook-campagne GAME4TALENT en de daarbij behorende spelregels en de instructies 5 via de website van Een Goeje Saeck! [geldt uitsluitend voor op de doelgroep gerichte vacatures] 6 onder voorbehoud van doorgaan van het onderzoek o.l.v. prof. dr. Arjan van der Born 7 de hoogte van de bemiddelingsfee is persoonsgebonden, met een maximum van 1000 Euro EenGoejeSaeck!|sponsormogelijkheden|versie JUNI2014 8 twee plaatsen op een door professionals verzorgde exclusieve CO-CREATIE/INNOVATIE training, exclusief reis- en verblijfkosten eerdere versies zijn niet langer van toepassing

MOODBOOK ALGEMEEN|HR|JUNI 2014

31


STRUCTUUR Sociaal Inklusief is een onderneming zonder winstoogmerk !

met als doel initiatieven te ontwikkelen gericht op het bevorderen van sociaal innovatief bestuur & ondernemerschap en talentbevordering

Initiatiefnemer

Stichting Sociaal Inklusief

MOODBOOK ALGEMEEN|HR|JUNI 2014

Bestuur RvT

VRIENDEN sympathisanten

ComitĂŠ van VRIENDEN PARTNER AMBASSADEUR Meedenkers sponsoren van de projecten

32


INITIATIEF & BESTUUR

MOODBOOK ALGEMEEN|HR|JUNI 2014

Hans Rutjes

Nico Blaauw

R&R Social Innovators tevens bestuurslid Stichting Sociaal Inklusief

Pilgrims Consult tevens bestuurslid Stichting Sociaal Inklusief

33


COMITÉ VAN MEEDENKERS Lars van der Hoorn Van Hoorn Buigtechniek AMBASSADEUR

Ralph van Hoorn Van Hoorn Carbide AMBASSADEUR

Harold van der Horst

Raphaël Smals

LEADING PARTNER

Adv. Innovatie & Strategie organisator Innotep

2atwork

Marie-Thérèse Rooijackers-Bos

Ton Rodenburg

Arthur Popping

adviseur Sociale Innovatie PSW mede-initiator NSIR

strategy director ARA M/V.

TOP! Ontwikkeling LEADING PARTNER

Jack Braeken

Harry Verhoeven

Cranendonck Partners

directeur techniekHuys

MOODBOOK ALGEMEEN|HR|JUNI 2014

Jan Harings Trifier

Rob Adank Columnist, Aanjager, Netwerker

Prof. Dr. Arjan van den Born Hoogleraar Creatief Ondernemerschap

David Romanello Romanello Music | FHKTilburg AMBASSADEUR

Sven Cooler

Olga Coolen

Prof. Dr. Ben Dankbaar

Cooler Media

directeur Philips Museum

Emeritus Hoogleraar Bedrijfskunde

34


SAMENVATTING WAAROM PARTICIPATIE en SOCIALE VEILIGHEID staan onder druk ! SAMENWERKING kan zoveel meer opleveren als we over onze eigen schaduw kunnen springen ! ECONOMISCHE + SOCIALE

HOE

BLAUWDRUK-denken vervangen door ONTDEKKEN+SPELEND LEREN versterkt innovatie ! CO-CREATIE bevorderen door onderling respect via D E M E N S E L I J K E M A AT ! BEWUSTER OMGAAN MET J E T A L E N T E N W A A R D E N door te kiezen voor dienen samen op te gaan P A S S I E + P E R S P E C T I E F in plaats van te concurreren met elkaar ! KOSTEN VOOR INACTIVITEIT moeten worden omgebogen naar INVESTERINGEN in OPLEIDING+WERK ! !

MOODBOOK ALGEMEEN|HR|JUNI 2014

WAT

VOORWIE

b e l i e v e r s i n E N S E L I J K E M A AT c o m m u n i t y DalsE Mfactor voor SUCCES die investeert in ! TA L E N TO N T W I K K E L I N G b e l i e v e r s i n ontwikkelcentrum G A M I F I C A T I O N S O C I A A L I N K L U S I E F a! l s C H A N G E M A K E R ONDERNEMERSCHAP ONDERNEMERS die ! spelend ontdekken van je Tb eA s Lc hE oN u Tw Ee nN P A S S I E + T A L E N T E N als de B O U W S T E N E N voor perspectiefvolle beroepen v a n h u n o r g a n i s a t i e ! ! INNOVATIE+CO-CREATIE O V E R H E D E N sessies die beklijven die willen bijdragen aan een samenleving ! aaraan IEDEREEN werkt op basis van de nieuwste w SPEL -/L EE RI NZI CH TEN op een passende wijze en met PROFESSIONALS k! a n d e e l n e m e n uit de creatieve industrie ONDERWIJSTINSTELLINGEN ! WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK di e in hun Curri cul um n a a r h e t i m p a c t v a n ZELFVERTROUWEN+VEERKRACHT participatie op onze c e n t r a a l s t e l l e n SAMENWERKINGSBEREIDHEID S O C I A L I N N O VAT I O N

35


Kan de Stichting Sociaal Inklusief op uw sympathie rekenen en zou u dat -ongeacht het project- willen uitdrukken in een financiĂŤle ondersteuning dan is dat vanzelfsprekend ook mogelijk

SYMPATHIE

NL94RABO 0109 0575 97 ten name van Stichting Sociaal Inklusief MOODBOOK ALGEMEEN|HR|JUNI 2014

36


INFORMATIE

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot HANS RUTJES - telefoon : 0031653 83 5133 - email : hans@eengoejesaeck.nl of h.rutjes@randr.so NICO BLAAUW - telefoon : 0031653 86 0207 -email : info@eengoejesaeck.nl of nico.blaauw@pilgrimsconsult.nl ALGEMENE INFORMATIE -email : info@eengoejesaeck.nl of info@sociaalinklusief.nl -www.eengoejesaeck.nl MOODBOOK ALGEMEEN|HR|JUNI 2014

37


Eengoejesaeck! moodbookalgemeen juni2014  
Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you