Page 1

Diethni t.66 film

27/5/2011

05:28 ÌÌ

™ÂÏ›‰·1

TPIMHNIAIA EK¢O™H TH™ E§§HNIKH™ E¶ITPO¶H™ ¢IE£NOY™ ¢HMOKPATIKH™ A§§H§E°°YH™ (EE¢¢A) ñ °Ú·Ê›·: £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 27, Aı‹Ó· 106 77 TEYXO™ 66 ñ π∞¡√À∞ƒπ√™ -º∂µƒ√À∞ƒπ√™ - ª∞ƒ∆π√™ 2011 ñ 0.01 € ¶§∏ƒøª∂¡√ ∆∂§√™ ∞£∏¡∞™ 61 ∞Ú. ∞‰Â›·˜ 76 ∫ø¢.: 2885

∫√§√ªµπ∞

§πµÀ∏

§Â˘ÙÂÚÈ¿

∫Ú›ÛË Î·È fiÏÂÌÔ˜.

ÛÙÔÓ ÃÔ·Î›Ó ¶¤Ú˜ ªÂÛ¤Ú·

∆Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ §È‚‡Ë˜

∞∫∆∏ ∂§∂º∞¡∆√™∆√À

∂∂¢¢∞

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÌÈ· Â¤Ì‚·ÛË...

30 ¯ÚfiÓÈ· ·ÓÙÈÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘


Diethni t.66 film

27/5/2011

05:28 ÌÌ

™ÂÏ›‰·2

A¶O TH ™YNTA•H Ș ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Û›ÂÙ·È ·fi Ú·ÙÛÈÛÙÈΤ˜ ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ ‚›·˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÚfiÛÊ˘Á˜ Ì ÚfiÛ¯ËÌ· ÙËÓ ¿ÁÚÈ· ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ŒÏÏËÓ· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘. ¶ÚÒÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙȘ ·Èٛ˜ Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ Ì ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘˜, ηٷÛÙÔÏ‹, ÊÙÒ¯ÂÈ·, ˘·Ó¿Ù˘ÍË. ∞Èٛ˜ Ô˘ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔ˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ó· ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ›ӷ, ÊÙÒ¯ÂÈ· ›Ù ‚¤‚·ÈÔ ı¿Ó·ÙÔ. ªÂÙ¿ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì·: Ú›¯ÓÔ˘Ó ÛÙȘ Ï¿Ù˜ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ԉȈÁÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘˜ ÙȘ ·Èٛ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÎÔ‰·ÈÌÔÓÈÒÓ ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡. ∆Ô˘˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó Û ÂÍÈÏ·ÛÙ‹ÚÈ· ı‡Ì·Ù·, Û «Û¿ÎÔ ÙÔ˘ ÌÔÍ», fiÔ˘ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È Ì¤ÏË Ê·ÛÈÛÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ù˘ «ÛȈËÚ‹˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜». ŸÏÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¯Ú¤Ô˜: ·ÔÌÔÓÒÓÔÓÙ·˜ Ù· Ê·ÛÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ‚›· Î·È Î·Ù·ÛÙÔÏ‹, Ó· ÂÓÒÛÔ˘Ó ÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ Î·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ηٷȤ˙ÂÈ ÂÍ›ÛÔ˘ Î·È ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜.

TPIMHNIAIA EK¢O™H TH™ E§§HNIKH™ E¶ITPO¶H™ ¢IE£NOY™ ¢HMOKPATIKH™ A§§H§E°°YH™ (EE¢¢A) AÚÈıÌfi˜ T‡¯Ô˘˜ 66 π∞¡√À∞ƒπ√™ - ª∞ƒ∆π√™ 2011 TÈÌ‹ 0.01 € EΉfiÙ˘ ™ˆÎÚ¿Ù˘ §ÔÌ‚¿Ú‰Ô˜ Y‡ı˘ÓË ⁄Ï˘ ¡Ù¤˘ ∫Ô˘ÏÔ‡ÚË

¶EPIEXOMENA

™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ EÈÙÚÔ‹ ¡Ù¤˘ ∫Ô˘ÏÔ‡ÚË ™ˆÎÚ¿Ù˘ §ÔÌ‚¿Ú‰Ô˜ ª¿Ì˘ ªÂÏÈÛÛfi˜

∫√§√ªµπ∞

∞∫∆∏ ∂§∂º∞¡∆√™∆√À ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÌÈ· Â¤Ì‚·ÛË .................................................................. 5

ª∂∆∞¡∞™∆∂™

§Â˘ÙÂÚÈ¿ ÛÙÔÓ ÃÔ·Î›Ó ¶¤Ú˜ ªÂÛ¤Ú· .............................................. 3

ÿÚ˘ ÷ς·Ù˙fiÁÏÔ˘ °Ú·Ê›· £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 27

·ÂÚÁÔ‡˜ ›ӷ˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢....................... 8 ■

™√À¢∞¡

ªÂÙ¿ ÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ‰È¯ÔÙfiÌËÛ˘ .................................................. 9

∂∂¢¢∞

30 ¯ÚfiÓÈ· ·ÓÙÈÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ & ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜

Aı‹Ó· 106 77 TËÏ.: 210 38.13.052

ª‹Ó˘Ì· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜-ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜,

Fax: 210 38.31.603

Ì ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ù˘ Á˘ ........................................... 10

E-mail: eedda@otenet.gr www.eedda.gr

™¯Â‰È·ÛÌfi˜ & ¶·Ú·ÁˆÁ‹ ∂ÓÙ‡Ô˘

™fiψÓÔ˜ 120, 106 81 Aı‹Ó· TËÏ. 210 38.13.349-95, Fax: 210 38.13.395 e-mail: golema@otenet.gr

§πµÀ∏

∫Ú›ÛË Î·È fiÏÂÌÔ˜. ∆Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ §È‚‡Ë˜ ..............................12

ª∂∆∞¡∞™∆∂™

ªÂÙ·Ó¿ÛÙ˜-ÚfiÛÊ˘Á˜.....................................................................15

∂∂¢¢∞

∏ ∂∂¢¢∞ ÁÏÂÓÙ¿!................................................................................. 16

µπµ§π√¶∞ƒ√À™π∞™∏

∫ÒÛÙ·˜ ™·Ú·ÓÙ›‰Ë˜. ŒÓ·˜ ŒÏÏËÓ·˜ ª·Î‰fiÓ·˜ ÛÙË §ÂÁÂÒÓ· ÙˆÓ •¤ÓˆÓ ....................................................................18


Diethni t.66 film

27/5/2011

05:28 ÌÌ

™ÂÏ›‰·3

∫√§√ªµπ∞

§∂À∆∂ƒπ∞ ™∆√¡

Ã√∞∫π¡

¶∂ƒ∂™ ª¶∂™∂ƒ∞

ÙȘ 23 ∞Ú›ÏË Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙË µÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·

Ô ÃÔ·Î›Ó ¶¤Ú˜ ªÂÛ¤Ú·, ™Ô˘Ë‰fi˜ ÔÏ›Ù˘, Ô˘ ˙Ô‡Û ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’90 ÛÙË ™ÙÔίfiÏÌË. √ ÃÔ·Î›Ó ¶¤Ú˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ∫·Ú¿Î·˜, ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙË ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË. √ ÃÔ·Î›Ó ¶¤Ú˜ ªÂÛ¤Ú·, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡ ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ ∂ȉ‹ÛÂˆÓ ¡¤· ∫ÔÏÔÌ‚›· (ANNCOL), ¤¯ÂÈ ÁÂÓÓËı› ÛÙËÓ ∫ÔÏÔÌ‚›· ·’ fiÔ˘ ¤Ê˘Á ÙÔ 1994 Î·È ‹Ù·Ó ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ¶·ÙÚȈÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘, ÂÓfi˜ ÓfiÌÈÌÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ 1985 Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈΤ˜ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ ∫ÔÏÔÌ‚›·˜-™ÙÚ·Ùfi˜ ÙÔ˘ §·Ô‡ (FARC-EP), ÙÔ ∫∫ ∫ÔÏÔÌ‚›·˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‚ÚÒÌÈÎÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ¿Óˆ ·fi 4.500 ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¶·ÙÚȈÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËÎ·Ó ‹ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙȘ ·Ú·ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ·fi ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Î·È ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ù˘ ∫ÔÏÔÌ‚›·˜. ∞fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛÊ·Á¤˜ ηٿÊÂÚ ӷ ‰È·Ê‡ÁÂÈ Ô ªÂÛ¤Ú· Î·È Ó· ηٷʇÁÂÈ ÛÙË ™Ô˘Ë‰›·, fiÔ˘ ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁ‹ıËΠÔÏÈÙÈÎfi ¿Û˘ÏÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ µÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·˜, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÂÂȉ‹ ˘‹Ú¯Â ¤ÓÙ·ÏÌ· ·fi ÙËÓ πÓÙÂÚfiÏ «ÂÚ˘ıÚ¿˜ ·ÁÁÂÏ›·˜» (red notice), Ô˘ ·ÊÔÚ¿ «ÛÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ̤ÏË ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë, ÂÍȯӛ·ÛË Î·È Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜». ª¤Û· Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 48 ÒÚ˜ ÙÔÓ ·Ú¤‰ˆÛ Ì οÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi Û˘ÓÔÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ∫ÔÏÔÌ‚›·˜, Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Ê˘Ï·Î‹ ˘„›ÛÙ˘ ·ÛÊ·Ï›·˜. ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ∫ÔÏÔÌ‚›·˜ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È fiÙÈ ‹Ù·Ó Ô ˘‡-

ı˘ÓÔ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ FARC-EP, Ô˘ fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔ 2002 ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙË Ï›ÛÙ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Ì ÙȘ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ∏ Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ıËΠ̠‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÚ›ÊËÌÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ƒ·Ô‡Ï ƒ¤Á˜, Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ¤Ó· ¿Ó¢ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ΢ӋÁÈ Ì·ÁÈÛÛÒÓ ÛÙËÓ ∫ÔÏÔÌ‚›· Î·È Û’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÛÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋, ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·.

Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ù˘ µÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·˜, Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ µÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·˜ «ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÎÏfiÓËÙË ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ Ù˘ ÛÙËÓ ¿ÏË Î·Ù¿ Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ‰ÂÛ̇ÛÂÒÓ Ù˘ Î·È Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜». ∏ Û‡ÏÏË„Ë Î·È ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÃÔ·Î›Ó ¶¤Ú˜ ªÂÛ¤Ú· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÔÓ¿¯· ÔÏÈÙÈο ··Ú¿‰ÂÎÙË, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·Ó Û˘Ó¿‰ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜, ‰ÈÂıÓ›˜ Î·È ÂıÓÈÎÔ‡˜. ¶ÔÏÏ¿ ϤÁÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ڿ͈Ó. ∞Ó Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·È È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›·, ÓÔÌÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ Ï¤Ó fiÙÈ ÙÔ ¤ÓÙ·ÏÌ· Ì ÎfiÎÎÈÓÔ Û‹Ì· ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ۇÏÏË„Ë, ÌÔÚ› Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È ·Ï‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ. ∞Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È Î·Ó›˜ Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ˘‹Ú¯Â ¤ÓÙ·ÏÌ· Û‡ÏÏ˄˘ Î·È Ó· ÌËÓ ·Û¯ÔÏËı› Ì’ ·˘Ùfi Ô‡ÙÂ Ë ™Ô˘Ë‰›· Ô‡ÙÂ Ë °ÂÚÌ·Ó›·. øÛÙfiÛÔ, ·ÎfiÌ· Û‹ÌÂÚ· Ô‡ÙÂ Î·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ˜. ∏ ›‰È· Ë ™Ô˘Ë‰›· ·ÓÙ¤‰Ú·Û Ôχ ¯·Ï·Ú¿ ÛÙËÓ fiÏË ÂÚ›ÙˆÛË: ÙÔ ÛԢˉÈÎfi π∞¡√À∞ƒπ√™ - ª∞ƒ∆π√™ 2011

3


Diethni t.66 film

27/5/2011

05:28 ÌÌ

™ÂÏ›‰·4

∫√§√ªµπ∞ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËΠÔ˘ ‰ÂÓ ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·Ì¤Ûˆ˜ ÁÈ· ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ™Ô˘Ë‰Ô‡ ÔÏ›ÙË Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Á›ÓÂÈ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ô˘ ıÂÒÚËÛÂ Û·Ó ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ.

ŸÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô ÃÔ·Î›Ó ¶¤Ú˜ ªÂÛ¤Ú· ‹Ù·Ó ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ªÔÏÈ‚·ÚÈ·Ó‹˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈηٷÛÎÔ›·˜ (SEBIN), ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ·fiÏ˘ÙË ·ÔÌfiÓˆÛË: ‰ÂÓ ÙÔ˘ ‰fiıËÎÂ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÓÔÌÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ô‡Ù Â·Ê‹˜ Ì ÙË ÛԢˉÈ΋ ÚÂۂ›·. ∏ ·Ú¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ∫ÔÏÔÌ‚›·˜ ı¤ÙÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Û ¿ÌÂÛÔ Î›Ó‰˘ÓÔ.

ÓÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· Ì›ÛË Ô‡ÙÂ Ë ·ÏËÛÙ›· ÙˆÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ fiˆ˜ ÔÈ ∏¶∞ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î‡ÚÈÔÈ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘». ∫·È fiÓÙˆ˜, Ï›Á˜ ̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂΉfiıËΠÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ·fi ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ (IISS) ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ì ٛÙÏÔ «√È º¿ÎÂÏÔÈ FARC: µÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·, ∂ÎÔ˘·‰fiÚ Î·È Ù· ª˘ÛÙÈο ∞گ›· ÙÔ˘ ƒ·Ô‡Ï ƒ¤Á˜». ∆Ô ‚È‚Ï›Ô ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙ· ÙÚ›· USB Ô˘ ‚Á‹Î·Ó ·ÏÒ‚ËÙ· ·fi ÙÔ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi ÙËÓ 1Ë ª¿ÚÙË ÙÔ˘ 2008 ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÎÔ˘·‰fiÚ Î·È Ù· ÔÔ›· ÎÚ·Ù‹-

™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ FARC-EP ̤ۈ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ºˆÓ‹ Ù˘ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¿ÏÏ·: «… ÔÈ µÂÓÂ˙Ô˘ÂÏ¿ÓÔÈ Î·Ï‹˜ ı¤ÏËÛ˘ ͤÚÔ˘Ó Ôχ ηϿ fiÙÈ ÔÙ¤ ÔÈ ·ÓÙÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈΤ˜ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ô‡Ù ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· Ì›ÛË Ô‡ÙÂ Ë ·ÏËÛÙ›· ÙˆÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ fiˆ˜ ÔÈ ∏¶∞ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î‡ÚÈÔÈ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘». Ÿˆ˜ Î·È Ó· ’¯ÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÔ‚·Úfi ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ µÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·˜, Ô˘ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ Â›Ó·È ÔÏÈÙÈο ¤ÎıÂÙË. °È·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ú·‰›ÓÂÈ ∫ÔÏÔÌ‚È¿ÓÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ·ÓÙȉڷÛÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ∫ÔÏÔÌ‚›·˜. ¶ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ›¯Â Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ Î·È ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ∫ÔÏÔÌ‚›· ÙÚÂȘ ∫ÔÏÔÌ‚È·ÓÔ‡˜ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· fiÙÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰‡Ô ̤ÏË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙÔ‡ (ELN) Î·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ÙˆÓ FARC-EP. ∫È fiÏ· ·˘Ù¿ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ, Ì˘ÛÙÈÎÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·, Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ √‡ÁÔ ∆Û¿‚˜ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ÃÔ˘¿Ó ª·ÓÔ˘¤Ï ™¿ÓÙÔ˜ ˘¤ÁÚ·„·Ó ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2010. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ FARC-EP ̤ۈ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ºˆÓ‹ Ù˘ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¿ÏÏ·: «… ÔÈ µÂÓÂ˙Ô˘ÂÏ¿ÓÔÈ Î·Ï‹˜ ı¤ÏËÛ˘ ͤÚÔ˘Ó Ôχ ηϿ fiÙÈ ÔÙ¤ ÔÈ ·ÓÙÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈΤ˜ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ô‡Ù ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· Èη4 π∞¡√À∞ƒπ√™ - ª∞ƒ∆π√™ 2011

ıËÎ·Ó ÁÈ· fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙË Ì˘ÛÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ∫ÔÏÔÌ‚›·˜, ÚÈÓ ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó ÛÙËÓ πÓÙÂÚfiÏ, Ë ÔÔ›· ÌÂÙ¿ ·fi Ï›ÁÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ù· ·Ú¯Â›· «¤¯Ô˘Ó ÂÈÚ·¯Ù›». ∏ «·Ó¿Ï˘ÛË» ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¤ÁÈÓ ηٿ ·Ú·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ∫ÔÏÔÌ‚›·˜. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¿ÏÏ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Ô ∆Û¿‚˜ ÚfiÛÊÂÚ ÙÔ 2007 ÛÙȘ FARC 300 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ÂÓÒ ÔÈ FARC ÌÂÙ¿ ÙÔ Ú·ÍÈÎfiËÌ· ÙÔ˘ 2002 ÛÙË µÂÓÂ˙Ô˘¤Ï· ¤‰ÈÓ·Ó ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙÔÓ ·ÓÙ·ÚÙÔfiÏÂÌÔ Û ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈ̘ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ªÔÏÈ‚·ÚÈ·Ó‹ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË, fiˆ˜ ϤÂÈ, ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ˘˜ ÌÔÏÈ‚·ÚÈ·ÓÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜, ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ™˘ÓÔÈΛ·˜ 23 ÙÔ˘ °ÂÓ¿ÚË Î·È ÙÔ ∫∫ µÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·˜. ∂›Û˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÂӉ¯fiÌÂÓ· ÔÈ FARC ¢ı‡ÓÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘ ∆Û¿‚˜ ÛÙË µÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·, ÂÓÒ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ·Ó Î·È ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ηÌ¿ÓÈ· ÙÔ˘ ƒ·Ê·¤Ï ∫ÔÚ¤· ÛÙÔ ∂ÎÔ˘-

·‰fiÚ. º˘ÛÈο, Î·È Ë µÂÓÂ˙Ô˘¤Ï· Î·È ÙÔ ∂ÎÔ˘·‰fiÚ Ì›ÏËÛ·Ó ÁÈ· «Ôχ Ï›ÁÔ ·ÍÈfiÈÛÙ·» ÛÙÔȯ›·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ˆ˜ ÙfiÛÔ Ë Î·ÙËÁÔÚ›· fiÙÈ Ô ªÂÛ¤Ú· Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÙˆÓ FARC-EP, Î·È ÂÔ̤ӈ˜ «ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˘», fiÛÔ Î·È fiÙÈ Ô ∆Û¿‚˜ ‚ÔËıÔ‡Û ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÔÏÈÙÈο ÙËÓ ·ÓÙ¿ÚÙÈÎË ·˘Ù‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ¤¯Ô˘Ó ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ›‰È˜ ËÁ¤˜, ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ƒ·Ô‡Ï ƒ¤Á˜. ∫È ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÂÌfi‰ÈÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ µÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·˜ Ó· ÙÔÓ Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ Î·È Ó· ÙÔÓ ÂΉÒÛÂÈ. ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ∫ÔÏÔÌ‚›·˜ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û’ ¤Ó· fiÚÁÈÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂˆÓ Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ §·ÙÈÓÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÚÂÛ‚ÂÈÒÓ ÙÔ˘˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙȘ ·ÂÈϤ˜, ‰ÈÒÍÂȘ, ·ÎfiÌ· Î·È Ê˘Ï·Î›ÛÂȘ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛʇÁˆÓ Î·È ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· «ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜», ÁÈ· ̤ÏË ÙˆÓ FARC-EP ÎÏ. ™ÙÔ fiÚÁÈÔ ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ fiÔ˘ ˙Ô˘Ó ÓfiÌÈÌ· ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜ Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜.

∏ Û‡ÏÏË„Ë Î·È ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ªÂÛ¤Ú· ÚÔοÏÂÛ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÛÙËÓ ∫ÔÏÔÌ‚›·, ÙË µÂÓÂ˙Ô˘¤Ï· Î·È Û’ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶ÔÏϤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ‹ ÙÔ˘. ∆Ô Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ΛӉ˘ÓÔ. ∏ ¤Î‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫ÔÏÔÌ‚›·, Û ÌÈ· ¯ÒÚ· fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Î·È Ê˘ÛÈο ηÌÈ¿ ÂÏ›‰· ÁÈ· ÌÈ· ‰›Î·ÈË ‰›ÎË Î·È ·ÌÂÚfiÏËÙË ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›·, ÙÔÓ ı¤ÙÂÈ Û ¿ÌÂÛÔ Î›Ó‰˘ÓÔ. ∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ Ù˘ ∫ÔÏÔÌ‚›·˜ ¤¯Ô˘Ó Âı¿ÓÂÈ ·fi ·ÛÈÙ›· Î·È ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÚÚÒÛÙȘ ·ÚÎÂÙÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ› ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Î·ÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ ÛÒÛÂÈ ·fi Ù· ηٷÛ΢·Ṳ̂ӷ ÛÙÔȯ›· Î·È ÙȘ ÛÙË̤Ó˜ ‰›Î˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ∫ÔÏÔÌ‚›·˜ ■


Diethni t.66 film

27/5/2011

05:28 ÌÌ

™ÂÏ›‰·5

∫√§√ªµπ∞

∫∞∆∞°°∂§π∞ ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ (∂∂¢¢∞) ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Ì ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·fi ÙË µÂÓÂ˙Ô˘¤Ï· ÛÙËÓ ∫ÔÏÔÌ‚›·, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ∫·Ú¿Î·˜, ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÃÔ·Î›Ó ¶¤Ú˜ ªÂÛ¤Ú·, ÛԢˉÈ΋˜ ˘ËÎÔfiÙËÙ·˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ ∂ȉ‹ÛÂˆÓ ¡¤· ∫ÔÏÔÌ‚›· (ANNCOL), Ì ¤‰Ú· ÙË ™ÙÔίfiÏÌË. √ ªÂÛ¤Ú·, Ô˘ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È fiÙÈ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ŒÓÔÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ∫ÔÏÔÌ‚›·˜™ÙÚ·Ùfi˜ ÙÔ˘ §·Ô‡ (FARC-EP) ˙ÂÈ ·fi ÙÔ 1994 Û·Ó ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÚfiÛÊ˘Á·˜ ÛÙË ™Ô˘Ë‰›·, ÂÂȉ‹ ÎÈÓ‰‡ÓÂ˘Â Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘, fiÓÙ·˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ¶·ÙÚȈÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘, ÙÔ˘ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ˘‹ÚÍ ı‡Ì· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÁÂÓÔÎÙÔÓ›·˜ ·fi ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ∫ÔÏÔÌ‚›·˜, Ì ÂÚ›Ô˘ 5.000 ÓÂÎÚÔ‡˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· Û‡ÏÏË„Ë ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ì·ÁÈÛÛÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ∫ÔÏÔÌ‚›·˜ ·fi ÙÔ 2008

Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ «Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ» ÙˆÓ ÂÚ›ÊËÌˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ƒ·Ô‡Ï ƒ¤Á˜ Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ‚Á‹Î·Ó ·ÏÒ‚ËÙÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∂ÎÔ˘·‰fiÚ. ∂›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Û‡ÏÏË„Ë Î·È ¤Î‰ÔÛË Â·Ó·ÛÙ¿ÙË ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ √‡ÁÔ ∆Û¿‚˜, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ™¿ÓÙÔ˜ Ù˘ ∫ÔÏÔÌ‚›·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÚÈÒÓ ·ÓÙ·ÚÙÒÓ ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ µÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·˜ ÁÈ· ÙË Û‡ÏÏË„Ë Î·È ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ∫ÔÏÔÌ‚È·ÓÔ‡ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ·ÁˆÓÈÛÙ‹ Î·È ··ÈÙԇ̠·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ∫ÔÏÔÌ‚›·˜ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ‹ ÙÔ˘. ∫·Ïԇ̠ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔÓ ÔχÏ¢ÚÔ Î·È Ì fiÏ· Ù· ̤۷ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ù˘ ∫ÔÏÔÌ‚›·˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ·ÓÙȉڷÛÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ÃÔ˘¿Ó ª·ÓÔ˘¤Ï ™¿ÓÙÔ˜ Î·È Ó· ··ÈÙ‹ÛÂÈ ÙË ¯ˆÚ›˜ fiÚÔ˘˜ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ÃÔ·Î›Ó ¶¤Ú˜ ªÂÛ¤Ú·.

∞∫∆∏ ∂§∂º∞¡∆√™∆√À

ª∂ ∞º√ƒª∏ ªπ∞ ∂¶∂ªµ∞™∏… ∆Ô˘ KÒÛÙ· ¶·Ù¤Ú· ∞ÊÚÈ΋ Û‹ÌÂÚ· ·ÔÙÂÏ› ‰›Ô ÛÎÏËÚÒÓ ÂÓ‰Ô˚ÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÒÓ Î·È ·ÓÙÈı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ Î·È ÁÈ· ÙÔ Í·Ó·ÌÔ›Ú·Û· ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ. ∞˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙË §È‚‡Ë, ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ √Ì¿Ì· ÛÙËÓ ∫¤Ó˘·, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·fi ÙȘ ∏¶∞ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ (AFRICOM), ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋, ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ™Ô˘‰¿Ó, ÎÏ. ∆ÔÓ ∞Ú›ÏË ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Î·È ÙÔ˘ √∏∂ ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ∞ÎÙ‹ ÙÔ˘ ∂ÏÂÊ·ÓÙÔÛÙÔ‡. ∆Ô ÚfiÛ¯ËÌ· ‹Ù·Ó Ë «¿ÚÓËÛË» ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ §ÔÚ¿Ó °ÎÌ¿ÁÎÌÔ (·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ «∞˚‚ÔÚÈ·ÓÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ªÂÙÒÔ˘» Î·È Ì¤ÏÔ˜ Î·È ·˘Ùfi˜ Ù˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ¢ÈÂ-

ıÓÔ‡˜) Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ Ù· ËÓ›· Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÛÙÔÓ ∞Ï·Û¿Ó √˘·Ù¿Ú·, ÚÒËÓ ÌÂÁ·ÏÔÛ٤ϯԘ ÙÔ˘ ¢¡∆ ÁÈ· ÙȘ ‚ÚÒÌÈΘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙˆÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÒÓ ÛÙË «ª·‡ÚË ◊ÂÈÚÔ», ÌÂÙ¿ ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ™ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ‰ËÏ·‰‹, Ô˘ -Û‡Ìʈӷ Ì √∏∂, ∞∂, ∂∂ Î·È ECOWAS (¢˘ÙÈÎÔ·ÊÚÈηÓÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·)- Â›Ó·È Ô «ÓÈÎËÙ‹˜» ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÙˆÓ ÚÔ‰ÚÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ 28˘ ¢ÂΤ̂ÚË. ∫·È ·˘Ùfi Â‰Ò Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ «Úfi-

‚ÏËÌ·», ‹, ηχÙÂÚ·, Ë ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÎÚ›ÛË Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÙËÓ ∞ÎÙ‹ ∂ÏÂÊ·ÓÙÔÛÙÔ‡: ŸÏ· ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÂÂȉ‹ Ô °ÎÌ¿ÁÎÌÔ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ √˘·Ù¿Ú·, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ∂ÎÏÔÁÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È ÂÈ΢ÚÒıËΠ·fi ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ √∏∂ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ ∏¶∞, ∂∂ Î·È ECOWAS. √ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜, ‰ËÏ·‰‹, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÓÈÎËÙ‹˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ˜ Û ·fiÊ·ÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÙÂÏÈο ÂÎÏÔÁÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·... ∂¿Ó Ù· ÂÎÏÔÁÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‹Ù·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙÔ «Úfi‚ÏËÌ·», ÙfiÙÂ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ›¯Â Ï˘ı› Û¯ÂÙÈο ‡ÎÔÏ· Ì ÌÈ· Â·Ó·Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ‹ ¤ÛÙˆ Ì Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ˘fi Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ Ó· ÂÏ·-

π∞¡√À∞ƒπ√™ - ª∞ƒ∆π√™ 2011

5


Diethni t.66 film

27/5/2011

05:28 ÌÌ

™ÂÏ›‰·6

∞∫∆∏ ∂§∂º∞¡∆√™∆√À ¯ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÓÔı›·˜, ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Î·È ‰È·ÊıÔÚ¿˜. ∂Âȉ‹, fï˜, ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‹Ù·Ó Ë ÚfiÊ·ÛË Î·È fi¯È Ë ·ÈÙ›·, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÂÚÈϷΛ ÂÈΛӉ˘Ó·. √∏∂, ECOWAS, ∞∂ Î·È ∂∂ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ Â·Ó·Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÂÈ̤ÓÔÓÙ·˜ (‰›¯ˆ˜ ÂÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›·) ˆ˜ «ÙÂÏÈÎfi˜ Î·È ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ˜ ÓÈÎËÙ‹˜» Â›Ó·È Ô ∞Ï·Û¿Ó √˘·Ù¿Ú·... ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ë ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË, Ë «Û‡ÏÏË„Ë» ÙÔ˘ °ÎÌ¿ÁÎÌÔ Î·È Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ √˘·Ù¿Ú·.

∏ ∞ÎÙ‹ ÙÔ˘ ∂ÏÂÊ·ÓÙÔÛÙÔ‡ ÌÈ· «ıÂÏÎÙÈ΋» Ï›· ∏ ∞ÎÙ‹ ∂ÏÂÊ·ÓÙÔÛÙÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô «ÊÙˆ¯fi˜ Û˘ÁÁÂÓ‹˜» Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, fiˆ˜ οÔÈÔÈ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ÙËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Ë ÚÒÙË ¯ÒÚ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÂÍ·ÁˆÁ‹ Î·Î¿Ô Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (Ï¿‰È, ͇ÏÔ, Î.¿.). ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, Ë ∞ÎÙ‹ ∂ÏÂÊ·ÓÙÔÛÙÔ‡ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÏËÓ ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Ù· (ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ) ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈ· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È ÚԂϤÂÙ·È ˆ˜ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2020 Ë ËÌÂÚ‹ÛÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 200.000 ‚·Ú¤ÏÈ·. ∂ÈϤÔÓ, ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰ÈfiÏÔ˘ Â˘Î·Ù·ÊÚfiÓËÙÔ ÔÚ˘ÎÙfi ÏÔ‡ÙÔ Û ¯Ú˘Ûfi, ‰È·Ì¿ÓÙÈ· Î·È ‚ˆÍ›ÙË. ŸÙ·Ó, ÏÔÈfiÓ, οÔÈÔÈ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· Í·Ó·‚Ô˘Ù‹ÍÔ˘Ó Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·›Ì· ÙˆÓ Ï·ÒÓ ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ «‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜», Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi ˆ˜ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘.

√ ÂÓ‰Ô˚ÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Î·È ÔÈ ÓÙfiȘ ·ÛÙÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÈÔ ¿Óˆ, Ô ÂÓ‰Ô˚ÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ‹ÂÈÚÔ ÂÓÙ›ÓÂÙ·È. ∆Ô Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ °ÎÌ¿ÁÎÌÔ ‰ÂÓ Ì‹Î ÛÙÔ Ì¿ÙÈ ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ ÊÈÏÔÏ·˚Îfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÓÙfiÈ·˜ ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Û˘Ó¿ÙÔÓÙ·˜ Û˘Ìʈӛ˜ Ì ¿ÏϘ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Â›Ó·È Ë Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ›¯Â 6 π∞¡√À∞ƒπ√™ - ª∞ƒ∆π√™ 2011

ÎÏ›ÛÂÈ Ë ·ÂÚ¯fiÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ §. °ÎÌ¿ÁÎÌÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÙÚÂÏ·˚΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ PETROCI Ì ÙË ÚˆÛÈ΋ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÂÙ·ÈÚ›· LUKOIL ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÚ˘ÍË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Û ¤ÓÙ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¤Íˆ ·fi ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ∞ÎÙ‹˜ ∂ÏÂÊ·ÓÙÔÛÙÔ‡ Î·È Ù˘ °Î¿Ó·˜ ÛÙÔÓ ∫fiÏÔ Ù˘ °Ô˘ÈÓ¤·˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÙÂÍ·Ó‹ ÂÙ·ÈÚ›· VANCO ÙË ‰ÈÂÙ›· 2011 Î·È 2012. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ‹Ù·Ó Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ∫›Ó·˜ Ó· ÂˆÊÂÏËı› ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ °ÎÌ¿ÁÎÌÔ Ì ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ÙË ¢‡ÛË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤Ó· ηÏfi ÌÂÚ›‰ÈÔ ·fi ÙËÓ ›Ù· ÙˆÓ ÂÙÚÂÏ·›ˆÓ, Ì ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Î·È Û¯ÔÏ›ˆÓ ÛÙËÓ ∞ÎÙ‹ ∂ÏÂÊ·ÓÙÔÛÙÔ‡. ∞˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi Â͢ËÚÂÙÔ‡Û ¤ÚÛÈ Î·È Ë ÂÍ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ÂÏ‚ÂÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÌÔÚ›·˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ADDAX (ıˆÚÂ›Ù·È ÌÂÁ¿ÏÔ «ÎÂÊ¿ÏÈ» ÛÙË Ì·Ê›· ÂÙÚÂ-

Ï·›Ô˘ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∞ÊÚÈ΋˜) ·fi ÙËÓ ÎÈÓ¤˙ÈÎË ÂÙÚÂÏ·˚΋ ÂÙ·ÈÚ›· SINOPEC. ŒÙÛÈ ÂÍËÁÂ›Ù·È Ë Â¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂∂, Î·È Èı·ÓfiÓ Ë ¤ÓÙÔÓË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ √∏∂ ˆ˜ «Ú˘ıÌÈÛÙ‹» ·Ú¿ÁÔÓÙ·. ¢ËÏ·‰‹ ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ‰È·¿ÏË Ì¤Û· ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋. ∂‰Ò Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ϤÔÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 20 ¯ÚfiÓÈ· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ √∏∂ Î·È ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢›Î·ÈÔ ¤¯ÂÈ ÚÈ˙Èο ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ. √ √∏∂ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› ·fi ÙË ÌÈ· Û ‰›Ô ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÎÈ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Û «ÂÚÁ·Ï›Ի ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙȘ ·ÛÙÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È ÙÔ˘ ECOWAS. ∞ÚÎÂÙ¤˜ ¯ÒÚ˜ (.¯. Ë ¡ÈÁËÚ›·) ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ·ÓÔÈÎÙ¿ ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË, ¿ÏϘ fiˆ˜ Ë ∞ÁÎfiÏ· ‹Ù·Ó ηٿ.


Diethni t.66 film

27/5/2011

05:28 ÌÌ

™ÂÏ›‰·7

∞∫∆∏ ∂§∂º∞¡∆√™∆√À ∏ °·ÏÏ›·. √ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙ‹˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤Ê˘Á ÔÙ¤ ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌ fiÙÈ Ë ∞ÎÙ‹ ∂ÏÂÊ·ÓÙÔÛÙÔ‡ ‹Ù·Ó ·ÔÈΛ· Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Î·È fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ ÙÔ 1960, Ô Á·ÏÏÈÎfi˜ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· ·˘Ù‹ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ ÛÙ· ÂÛˆÙÂÚÈο Ù˘ ÁÈ· Ó· Ù· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ. ∞ÏÏ¿ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë Â¤Ì‚·ÛË Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÍÂΛÓËÛÂ Ô ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ §È‚‡Ë˜, Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ·ÓÔÈÎÙ‹ ¤ÓÔÏË Â¤Ì‚·ÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ∂› Ù˘ Ô˘Û›·˜ Ë Â¤Ì‚·ÛË Â›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Ì ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Á·ÏÏÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ó «°¿ÏÏÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÙÔÓ ¿Ì·¯Ô ÏËı˘ÛÌfi». ª¿ÏÏÔÓ ¤ÙÛÈ ÂÍËÁÂ›Ù·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë °·ÏÏ›· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Û ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÔÈΛ· Ù˘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙËÓ Ï‹ÚË Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ °° ÙÔ˘ √∏∂ (Ô˘ ÂÈ·ڈÛ ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ˆ˜ ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ... ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·Ì¿¯ˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ 1975 ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘

∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂), Ù˘ ∂∂ Î·È ÙˆÓ ∏¶∞. ∞˘Ùfi, ‚‚·›ˆ˜, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÔÈ °¿ÏÏÔÈ ¤ÚıÔ˘Ó Û ڋÍË Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÙˆÚÈÓÔ‡˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÛÙËÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈ΋ ÛηÎȤڷ. ∞˜ ÌËÓ Í¯ӿÌÂ, ¿ÏψÛÙÂ, fiÙÈ Ë ·ÂÚ¯fiÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ §ÔÚ¿Ó °ÎÌ¿ÁÎÌÔ Â›¯Â ÎÏ›ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Û˘ÌʤÚÔ˘Û˜ Û˘Ìʈӛ˜ Î·È ÁÈ· ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·Èڛ˜, fiˆ˜ ÔÈ ·ÁÚÔ¯ËÌÈΤ˜ Cargill Î·È ∞DM (Archer Daniels Midland). ∂¿Ó ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÓÈÒÛÂÈ ˆ˜ οÔÈÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘ ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙË ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ϤÔÓÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ∞ÎÙ‹ ∂ÏÂÊ·ÓÙÔÛÙÔ‡, Èı·ÓÒ˜ Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ ÔÈÎÈÏÔÙÚfiˆ˜. ™˘ÓÂÒ˜ ÔÈ 600 Á·ÏÏÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ Î·È ÔÈ ‰Âο‰Â˜ ÌÂÁ·ÏÔÙÛÈÊÏÈο‰Â˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â‰Ò Î·È ‰ÂηÂٛ˜ ÛÙËÓ ∞ÎÙ‹ ∂ÏÂÊ·ÓÙÔÛÙÔ‡ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó Ì ٛÔÙ ӷ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ¤ÛÙˆ Î·È ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ÂÚÈıÒÚÈÔ Û ·ÓÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó Ù· ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û ÂÙڤϷÈÔ Î·È Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ÔÈ °¿ÏÏÔÈ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙ¤˜ Ù· ı¤ÏÔ˘Ó fiÏ· Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÁfiÓÈ̘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ Î·Î¿Ô Î·È Î·Ê¤ ‹ ÙȘ

Ó¢ڷÏÁÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÏÔÈ¤˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Ù˘ ∞ÎÙ‹˜ ∂ÏÂÊ·ÓÙÔÛÙÔ‡, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ì ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô Ù˘ ˘ÂÚ¯Ú¤ˆÛ˘ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ ÍÂÔ˘Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ηٷ¿ÙËÛ˘ ۯ‰fiÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ.

∏ ∂∂ Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ¢ÂÓ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ∂∂ Û˘ÓÔÏÈο. ∆ÔÓ ∞Ú›ÏË Â›¯Â ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙˆÓ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ Î·È ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ªÂÙ¿ ÙÔ «ÍÂηı¿ÚÈÛÌ·» Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘, ÛÙȘ 29 ÙÔ˘ ∞Ú›ÏË, Ô Â›ÙÚÔÔ˜ Piebalgs ·Ó¿ÁÁÂÈÏ ¤Ó· ·Î¤ÙÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ ‡„Ô˘˜ 180 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÁÈ· ˘Ô‰Ô̤˜, Ù· ÛÒÌ·Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜, ηٿÚÙÈÛË Î.¿. ∞˘Ùfi ı· ÂÈ Î·ÚfiÙÔ Î·È Ì·ÛÙ›ÁÈÔ! ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ϤÁÌ· ÙˆÓ ·ÓÙÈı¤ÛÂˆÓ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ÙȘ ·ÓÙÈÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙÔ Ôχ Û‡ÓÙÔÌÔ Ì¤ÏÏÔÓ ¿ÏÈ ■

{ ∫∞∆∞°°∂§π∞ } ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ (∂∂¢¢∞) ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙË Ó¤· ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙËÓ ∞ÎÙ‹ ÙÔ˘ ∂ÏÂÊ·ÓÙÔÛÙÔ‡, Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Û·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ «ÂÈÚËÓÈÎÒÓ» Î·È ÌË ÂÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Û µfiÚÂÈ· ∞ÊÚÈ΋ Î·È ·Ú·‚ÈÎfi ÎfiÛÌÔ, ÁÈ· Ó· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÌfiÓÔ Û ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ Ó¤· ·˘Ù‹ Â¤Ì‚·ÛË Á›ÓÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ ÁÈ· ÙË ÌÔÈÚ·ÛÈ¿ Ù˘ Ï›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙ¤˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, ˘‰¿ÊÔ˘˜ Î·È ˘Ê·ÏÔÎÚË›‰·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ ÔÈ ÂÈÙÈı¤ÌÂÓÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ·›ÔÏÔ ÚfiÛ¯ËÌ· Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ·Ì¿¯ˆÓ. ∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÌÏÔ΋ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Î·È ÙÔ˘ √∏∂, ÙËÓ ¤ÌÌÂÛË ·Ó¿ÌÈÍË ÙˆÓ ∏¶∞ Ô˘, ‰È· ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ÂÈÎÚfiÙËÛ·Ó ÙËÓ Â›ıÂÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ «Ô˘‰¤ÙÂÚË» ÛÙ¿ÛË Ù˘ ƒˆÛ›·˜, Ô˘ ‚ϤÂÈ

Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ Ù˘ Ó· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÂÓ‰Ô˚ÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ‰È·ÁΈÓÈÛÌÒÓ. ∫·Ïԇ̠ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Ó· ‚Á¿ÏÂÈ Ù· ‰Èο ÙÔ˘ ÔχÙÈÌ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Û οı ÁˆÓÈ¿ Ù˘ Á˘, ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓË ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ «Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ» Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÔÈfiÓ ÙˆÓ ÂÎÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ËÁÂÙÒÓ, fiˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, §ÔÚ¿Ó °ÎÌ¿ÁÎÌÔ. ∫·Ïԇ̠ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Ó· ÍÂÛËΈı› ÂÓ¿ÓÙÈ· Û οı ·‰ÈΛ·, fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È, Ó· ÌË ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ÛÙ¤ÎÂÙ·È ·ÏÏËϤÁÁ˘Ô˜ ÛÙÔ Ï¢Úfi οı ηٷÈÂṲ̂ÓÔ˘, Ó· Â·ÁÚ˘Ó› ÁÈ· Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ Î¿ı ·Ó¿ÌÈÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Û ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ› ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔÈ Â›Ó·È Ù· ÌÔÓÔÒÏÈ· Î·È ·ÓÙÔÙÈÓ¿ ı‡Ì·Ù· ÔÈ Ï·Ô›. 6 ∞Ú›ÏË 2011

π∞¡√À∞ƒπ√™ - ª∞ƒ∆π√™ 2011

7


Diethni t.66 film

27/5/2011

05:28 ÌÌ

™ÂÏ›‰·8

ª∂∆∞¡∞™∆∂™

ª∏¡Àª∞ ∞§§∏§∂°°À∏™ ™∆√À™ ∂ƒ°∞∆∂™ – ª∂∆∞¡∞™∆∂™ ∞¶∂ƒ°√À™ ¶∂π¡∞™ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ + + £∂™™∞§√¡π∫∏™

∂ÏÏËÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË

Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Ù˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ 300 ·ÂÚÁÔ› ›ӷ˜. ∂ÓÒÓÔ˘Ì ÙË ÊˆÓ‹ Ì·˜ Ì ÙË ‰È΋ Û·˜ ʈӋ ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰›Î·ÈˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Û·˜ Î·È ÁÈ· Ì›· ÎÔÈÓˆÓ›· fiÔ˘ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ·ÓıÚÒÔ˘ ·fi ¿ÓıÚˆÔ. ∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋ Û fiÏ· Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Â›‰· ÁÈ· ÙËÓ ÌË Ô˘ÛÈÒ‰Ë ÂͤٷÛË Î·È ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ï‹ÚË Î·È ›Û· ÔÏÈÙÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÍÒıËÛË Û ̛· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Ô˘ ı¤ÙÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË

Ì ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ·Ú·‚È¿˙ÂÈ ÙÔ ¤Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ ‚·ÛÈο ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÔÏÈÙÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· ÂÈϤÁÂÈ Ú·ÎÙÈΤ˜ ¿ÌÂÛ˘ ‹ ¤ÌÌÂÛ˘ ηٷÛÙÔÏ‹˜ ÁÈ· Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ÓÙfiÈ·˜ ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘, Ù˘ ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙˆÓ Â˘Úˆ·›ˆÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ Ù˘. ∂›Ó·È Ë ›‰È· Ë Ú·ÎÙÈ΋ Ù˘ «Ì·‡Ú˘» ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ë Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÔÏÔ¤Ó· ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ ·ÚÈıÌfi ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Î·È Ó· Â͈ıÂ›Ù·È Û ÂÍ·ıÏ›ˆÛË. ∏ ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ „ËÊÈÛı› ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ Û ÚÔÛÎfiÌÈÛË 150 - 200 ÂÓÛ‹ÌˆÓ Î·È Û‡Ì‚·ÛË Ì ÂÚÁÔ‰fiÙË. Œ¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÂΉÔı› ÂÁ·ÎÏÈÔÈ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙ›· ·ÚÓÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÀÁ›·˜ (∂Á·ÎÏÈÔ˜ 13/7/2000 Ì ÙËÓ ÔÔ›· ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÓÔÛËÏ›· ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÓfiÌÈÌ· ¤ÁÁÚ·Ê·. ∂Á·ÎÏÈÔ˜ 2/2/2005 Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ). ∑ËÙ¿Ì ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙ›· Ó· Ï¿‚ÂÈ ¿ÌÂÛ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·ÂÚÁÒÓ Î·È ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ∏ ·‰È·ÊÔÚ›·, Ì ÚfiÛ¯ËÌ· ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· Î·È Â˘Úˆ·˚΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ Â›Ó·È ·‰È¤ÍÔ‰Ë Î·È ¿ÛÙÔ¯Ë, Â›Ó·È Î·È ·¿ÓıÚˆË.

√ ·ÁÒÓ·˜ Û·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Î·È ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÂÌ¿˜, Ë ‰‡Ó·ÌË Û·˜ Ì·˜ ÁÂÌ›˙ÂÈ ‰‡Ó·ÌË. 22 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 8 π∞¡√À∞ƒπ√™ - ª∞ƒ∆π√™ 2011


Diethni t.66 film

27/5/2011

05:28 ÌÌ

™ÂÏ›‰·9

™√À¢∞¡

ª∂∆∞ ∆√ ¢∏ª√æ∏ºπ™ª∞ ¢πÃ√∆√ª∏™∏™ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙˆÓ ¡ÔÙÈÔÛÔ˘‰·ÓÒÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ô˘ ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ì ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· fiÙÈ Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚË Ë ‰È¯ÔÙfiÌËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘˜ Û ÓfiÙÈÔ Î·È ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó ·fi Ù· ‰ÂÈÓ¿ ÙÔ˘ ÂÌʇÏÈÔ˘ ÔϤÌÔ˘, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÍ·ÓÂÌ›˙ÂÙ·È Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ∞fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÎÈfiÏ·˜ ̤ڷ Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó Ì ·Ì›ˆÙÔ Ú˘ıÌfi ÔÈ ÂÈı¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ‚fiÚÂÈˆÓ Î·È ÓfiÙÈˆÓ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜. √È Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û µÔÚÂÈÔÛÔ˘‰·ÓÔ‡˜ Î·È ¡ÔÙÈÔÛÔ˘‰·ÓÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Î·È ÓÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÓfiÙÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ·ÈÙ›· ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ ÎÔ·‰ÈÒÓ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÛÙȘ ËÁ¤˜ ÓÂÚÔ‡. ∂Âȉ‹, fï˜, fiϘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÌÈ¤È ‹ Á‡Úˆ ·fi ·˘Ù‹Ó, Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· ˘Ôı¤ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È Ï·ÛÌ·ÙÈÎfi Î·È fiÙÈ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·ÈÙ›· Â›Ó·È Ë ‰È·¿ÏË ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‚ÔÚÚ¿ Î·È ÓfiÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ÚÙËÛË Ù˘ ÏÔ‡ÛÈ·˜ ·˘Ù‹˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û ·Ôı¤Ì·Ù· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‰È·ÊÈÏÔÓÈÎÔ‡ÌÂÓË ÌÈ·˜ ηÈ, fiψ˜ ÂÚȤÚÁˆ˜, ¤ÌÂÈÓ ¤Íˆ ·fi ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜. ◊‰Ë ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Â›Ó·È ÔÈ ¿Ì·¯ÔÈ Ô˘ ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ∞ÌÈ¤È ÁÈ· Ó· ÛˆıÔ‡Ó ·fi Ù· ‰È·ÛÙ·˘ÚÔ‡ÌÂÓ· ˘Ú¿ ÛÙ· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÌϷΛ ·ÎfiÌ· Î·È ‰˘Ó¿ÌÂȘ ΢·ÓfiÎÚ·ÓˆÓ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂΛ ÁÈ· Ó· ÂȂϤ„Ô˘Ó ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ «ÂÈÚ‹Ó˘» ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∞ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ‚ÔÚÚ¿ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ¤ÎÚ˘ıÌË. ∫·È ÂΛ, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÚÛÈÓ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó Ì ·Ì›-

ˆÙÔ Ú˘ıÌfi ÔÈ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È ÂÚÁ·ÙÒÓ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ª·Û›Ú. ∞ÎfiÌ· Î·È ÚfiÛÊ·Ù· ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ÷ÚÙÔ‡Ì ‚Á‹Î·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÓÂÚÔ‡ Î·È Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËÎ·Ó Ì ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ‚ÔÚÂÈÔÛÔ˘‰·ÓÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ηÙËÁfiÚËÛ ¢ı¤ˆ˜ ÙÔ πÛÚ·‹Ï ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙfiÍ¢ÛË ˘Ú·‡ÏÔ˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ™Ô˘‰¿Ó, ÌÈ·˜ Î·È Ô ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ‡Ú·˘ÏÔ˜ Ô˘ ÂÎÙÔ͇ıËΠ·fi ÙËÓ ∂Ú˘ıÚ¿ £¿Ï·ÛÛ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓfi ÛÙÚ·Ùfi. ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Î·È fiÛ· Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ·ԉ›¯ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÌÈ· ÊÔÚ¿ ·ÎfiÌ· fiÙÈ ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ˘¤‰·ÊÔ˜ ÙÔ˘ ™Ô˘‰¿Ó ·ÔÙÂÏ› ÌÈ·˜ ÚÒÙ˘ Ù¿Í˘ Ï›· ÙfiÛÔ ÁÈ· Ù· ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ· ̤ÚË Ì¤Û· ÛÙÔ ™Ô˘‰¿Ó, Ô˘ ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û·Ó Ó· ‰È¯ÔÙÔÌ‹ÛÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ù· «‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙÔ ¯¤ÚÈ» fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ Ì¤Û· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ÁÈ· Ó· ·ÔÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÛÔ˘‰·ÓÈÎfi Ï·fi ·fi ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ. ∂›Û˘, fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ·ԉ›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ı Ϸfi˜ Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‚Ϥ„ÂȘ Î·È Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÂÎÙ·ÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜. °È·Ù› ÌfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· ÌÔÚ› Ó· ˙ÂÈ ¯ˆÚ›˜ ηٷ›ÂÛË Î·È ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ·fi ÓÙfiÈÔ˘˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ ηٷ·ÙËÙ¤˜ Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ˘, Ó· Â›Ó·È ·Ê¤ÓÙ˘ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘, Ó· ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ■ π∞¡√À∞ƒπ√™ - ª∞ƒ∆π√™ 2011

9


Diethni t.66 film

27/5/2011

05:29 ÌÌ

™ÂÏ›‰·10

∂∂¢¢∞

1981-2011 3 ¯ÚÔÓÈ· ·ÓÙÈÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ & ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ù˘ Á˘

30

¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, ÙÔ 1981, ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ¤Î·Ó·Ó ·Ó·Áη›· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ (∂∂¢¢∞). ∞fi ÙfiÙ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ë ∂∂¢¢∞ ¤ÌÂÈÓ ÈÛÙ‹ ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ›‰Ú˘Û‹˜ Ù˘, ÛÙËÓ Â‰Ú·›ˆÛË Ù˘ ÊÈÏ›·˜ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ fiÏ˘ Ù˘ Á˘ Î·È ÛÙËÓ ÚÔ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ÂÏ¢ıÂÚÈÒÓ ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÿÚÙË ÙÔ˘ √∏∂ Î·È ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢›Î·ÈÔ, fiˆ˜ ·˘Ùfi ›Û¯˘Û ÌÂÙ¿ ÙÔ ¢Â‡ÙÂÚÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ. ∞ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ì οı ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ, Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ› Î·È Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈ› ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ÁÈ· Ó· ÛÙ¤ÎÂÙ·È ·ÏÏËϤÁÁ˘Ô˜ ÛÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ô˘ ÂÓ·ÓÙÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÌfi Î·È ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙÔ ·Ó·Ê·›ÚÂÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·ÙÚ›‰Â˜ ÂχıÂÚ˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ Î·È Î˘Ú›·Ú¯Â˜. ™Ù¤ÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Ô˘ ‹Úı·Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ·ԉȈÁ̤ÓÔÈ ·fi ÙȘ ·ÙÚ›‰Â˜ ÙÔ˘˜, ηٷÙÚÂÁ̤ÓÔÈ ·fi ÂÂÎÙ·ÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÏËÛÙÚÈÎÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘˜. ÀÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙÔÓ ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·Îfi Ï·fi ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ·Ó›Û¯˘ÚË ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ÔÏÂÌÈ΋ Ì˯·Ó‹ Ô˘,

Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ÙÔ˘ ÛÙÂÚ› οı ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰Èη›ˆÌ·, Ì·˙› Î·È ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ·ÙÚ›‰·. ∂Ó·ÓÙÈÒıËΠÛÙÔ ·¿ÓıÚˆÔ «··ÚÙ¯¿ÈÓÙ» Ô˘ ›¯Â ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ Ï·fi Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜ ˘fi‰Ô˘ÏÔ Ì¤Û· ÛÙËÓ ›‰È· ÙÔ˘ ÙËÓ ·ÙÚ›‰·. ™ÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ Ï·ÒÓ Ù˘ §·ÙÈÓÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜, fiÔ˘ ÔÈ ∏¶∞ Â¤‚·Ï·Ó ‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ì οı ̤ÛÔ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÂχıÂÚ· ÂÎÏÂÁ̤Ó˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ. ∞ÓÙÈÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÌʇÏÈÔ Ô˘ ¿ÊËÛ «ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿» Ë ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ·ÔÈÎÈÔÎÚ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙÔ Ï·fi ÙÔ˘ ™Ô˘‰¿Ó, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔÓ Ù·Ï·Ó›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ù· Û‹ÌÂÚ· Ì·˙› Ì ÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ˘¤‰·Êfi˜ ÙÔ˘. ™‹ÌÂÚ· Ô˘ Ë ÂÏ¢ıÂÚ›·, Ë ÂıÓÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›·, Ë Â‰·ÊÈ΋ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÔÏfiÎÏËÚˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ‰È·Î˘‚‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÂÎÙ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ›ӷÈ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤, ·Ó·Áη›· Ë Âӈ̤ÓË Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ‰ÈÂıÓÈÛÙÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔԉ¢ÙÈÎÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ.

∂Ï¿Ù Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ∂∂¢¢∞ ∫¿ÓÙ Ú¿ÍË ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ Û·˜ Û οı ·‰ÈΛ· ÂÓ¿ÓÙÈ· Û fiÔÈÔÓ ·˘Ù‹ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È 10 π∞¡√À∞ƒπ√™ - ª∞ƒ∆π√™ 2011


Diethni t.66 film

27/5/2011

05:29 ÌÌ

™ÂÏ›‰·11

∂∂¢¢∞ ∏ ÚÒÙË ÌÚÈÁ¿‰· Ù˘ ∂∂¢¢∞, ¡ÈηڿÁÔ˘· 1984

∏ ∂∂¢¢∞ ÎÈÓËÙÔÔÈÂ›Ù·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÌfi ÁÈ· ÙË ÊÈÏ›· ÙˆÓ Ï·ÒÓ

∞fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ Ù˘, Ë ∂∂¢¢∞ ÛÙ¿ıËΠ¿ÓÙ· ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ Ï·ÒÓ Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘ Î·È ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘

∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ıÂÛË ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï ÛÙÔ §›‚·ÓÔ, Ë ∂∂¢¢∞ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ۯÔÏÈο ›‰Ë ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘ π∞¡√À∞ƒπ√™ - ª∞ƒ∆π√™ 2011 11


Diethni t.66 film

27/5/2011

05:29 ÌÌ

™ÂÏ›‰·12

§πµÀ∏

∫Ú›ÛË+fiÏÂÌÔ˜: ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ §È‚‡Ë˜ ∆˘ ŒÏÂÓ·˜ ¶··ÁÈ·ÓÓ¿ÎË

∫Ú›ÛË ˘ÂÚÛ˘ÛÛÒÚ¢Û˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ™Â Û˘Óı‹Î˜ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È fi͢ÓÛ˘ ÙˆÓ ÂÓ‰Ô˚ÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ Ó· ÍÂÛ¿ÛÔ˘Ó ÔÏÂÌÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, Ë ÎÚ›ÛË Â›Ó·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÛÙÔÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi Î·È ·ÔÙÂÏ› ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ fi͢ÓÛ˘ Ù˘ ‚·ÛÈ΋˜ ·ÓÙ›ıÂÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜: Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ·ÏÏ¿ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ Ù˘ Ù· ηÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙ¤˜, Ô˘ ΢ÓËÁÔ‡Ó ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÁÈ· Ó· ‰È¢ڇÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î¤Ú‰Ô˜. ∫Ú›ÛË Â›Ó·È Ë ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ù˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤Ó˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ÂÌÔ‰›ÛÂÈ Î·ÌÈ¿ ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡. Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› ¿ÏψÛÙÂ Î·È ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ›ڷ, ÌfiÓË 12 π∞¡√À∞ƒπ√™ - ª∞ƒ∆π√™ 2011

‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·ÓÂÚÁ›·, ÙÒÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘, ·ÏÏ¿ Î·È ··Í›ˆÛË Ì¤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù· ÌÔÓÔÒÏÈ· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Ó¤· ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ· ‰›· ÁÈ· Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Ù· Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤Ó· ÎÂÊ¿Ï·È· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÒÓ.

∏ ÎÔÌ‚È΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, µÔÚ›Ԣ ∞ÊÚÈ΋˜, ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ ª¤Û· ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÔÈ ·ÛÙÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó Û˘ÌÌ·¯›Â˜, «¿ÍÔÓ˜» Î·È «·ÓÙÈ¿ÍÔÓ˜» ÁÈ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘˜. ∫È

·˘Ùfi ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Û ÔÏÈÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÛÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ. ∞˘Ù‹ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿Ù·È Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, Î·È Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹, ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÁÈ· Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ∆· ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÓÂÚÁÂȷο Ù˘ ·Ôı¤Ì·Ù· Û ÂÙڤϷÈÔ Î·È Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ È‰È·›ÙÂÚ· Î·È ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÚÔηÏÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓÔ˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÌÔÓÔˆÏÈ·ÎÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘˜.

∆Ô Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ «ªÂÁ¿Ï˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜» ∞fi ÙÔ 2003, ÔÈ ∏¶∞ ‰ËÌfiÛÈ· Ù¿¯ıËÎ·Ó ˘¤Ú Ù˘ «·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘» Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ô˘ ÙË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó


Diethni t.66 film

27/5/2011

05:29 ÌÌ

™ÂÏ›‰·13

§πµÀ∏ «ªÂÁ¿ÏË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹». ∆Ô Û¯¤‰ÈÔ ·˘Ùfi ÚÔ¤‚ÏÂ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ, ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÎÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Û˘ÓfiÚˆÓ, ‰È·ÌfiÚʈÛË Ó¤ˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ. µ·ÛÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ô ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Î·ıÂÛÙÒÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÚfiÛ‚·Û‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÛÙ· Ó¤· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ Î·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› «¤Ú·ÛÌ·» ÁÈ· ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. √È ÚÔÛ¿ıÂȘ ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ∏¶∞ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ÙˆÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ΢ڛˆ˜ ËÁÂÙÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂∂, Ù˘ ƒˆÛ›·˜ Î·È Ù˘ ∫›Ó·˜. √È ¯ÒÚ˜ Ù˘ µfiÚÂÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜, Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ¶ÂÚÛÈÎÔ‡ ∫fiÏÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ 60% ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ∂‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÌÈ· ÔÏÔ¤Ó· ÎÏÈÌ·ÎÔ‡ÌÂÓË ÂÓ‰Ô˚ÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ·˘ÙÒÓ ËÁÒÓ Î·È ‰ÚfïÓ.

∂ÍÂÁ¤ÚÛÂȘ Ï·ÒÓ ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹, µfiÚÂÈ· ∞ÊÚÈ΋ Î·È ·Ú·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ – ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÎÈ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ™ÙË ‚¿ÛË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Î·È ÛÙËÓ ∆˘ÓËÛ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó·˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, Ì ΢ڛ·Ú¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ˘‹Ú¯Â ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ·, Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘, ÙˆÓ ÌÂÛ·›ˆÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜, ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ·ÓÙÈÏ·˚ο ηıÂÛÙÒÙ·. ∫¿Ùˆ ·fi ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÔÍ˘Ì¤ÓˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÚÁ·ÙÈΤ˜, Ï·˚Τ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ ·Ú¯Èο ÛÙËÓ ∆˘ÓËÛ›· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, Ì ‚·ÛÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, ÙË ‰È‡ڢÓÛË

ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÏ¢ıÂÚÈÒÓ, ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ·˘Ù·Ú¯ÈÎÒÓ Î·ıÂÛÙÒÙˆÓ ÙÔ˘ ªÂÓ ∞Ï› Î·È ÙÔ˘ ªÔ˘Ì¿Ú·Î (ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ‹Ù·Ó ̤ÏË Ù˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜). ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ˘‹ÚÍÂ Î·È Ë ‰Ú¿ÛË ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Ô˘ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‚¿Û˘ Î·È ÙËÓ ·ÛÙÈÎÔÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·Ó·Ù˘Á̤ÓË Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∞ÎfiÌË, ˘‹ÚÍÂ Î·È ·Ú¤Ì‚·ÛË ÈÛ¯˘ÚÒÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

∏ ÂͤÁÂÚÛË ÛÙË §È‚‡Ë Î·È Ë ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ™ÙË §È‚‡Ë ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ‹Ú·Ó ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ·ÓÔȯً˜ ¤ÓÔÏ˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘, Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ∏ ÂͤÁÂÚÛË ÙÔ˘ ÏÈ‚˘ÎÔ‡ Ï·Ô‡ ·ÍÈÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Â¤Ì‚·Û˘ Ô˘ ı· Â͢ËÚÂÙÔ‡Û ٷ ·Ú·¿Óˆ Û¯¤‰È·. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ë §È‚‡Ë ηٷٿÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ 9Ë ı¤ÛË ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Ì ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ ÂÙÚÂÏ·˚ο ·Ôı¤Ì·Ù· 43,6 ‰ÈÛ. ‚·Ú¤ÏÈ· (3,5% Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘), Ì 1.500 ‰ÈÛ. ΢‚Èο ̤ÙÚ· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÙÔ ÂÍ·ÁfiÌÂÓÔ ÂÙڤϷÈÔ, ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›· (ÂÚ›Ô˘ 80%) ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·ÁÔÚ¿, fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ï‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È fiÙÈ ·ÔʤÚÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ΤډË, ηıÒ˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÍfiڢ͋˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ, Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤·„ ÔÙ¤ Ó· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙ· Û¯¤‰È· ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ¶ÔχÙÈÌ· Â›Ó·È Î·È Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· ÊÚ¤ÛÎÔ˘ ÓÂÚÔ‡, Ù· ÔÔ›· ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ∫·ÓÙ¿ÊÈ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜, ‹‰Ë ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80 ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ‰È¿ ̤ÛÔ˘ ÂÓfi˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘, ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ÛÙË Ì¤ÛË Î·È

¤¯ÂÈ ÌÂٷʤÚÂÈ ÓÂÚfi ÚÔ˜ ÙȘ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÏÔ˘ Ù˘ ™‡ÚÙ˘. ∂ÈϤÔÓ, Ë §È‚‡Ë Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Ì ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë ∞ÏÁÂÚ›·, Ë ∆˘ÓËÛ›·, Ë ∞›Á˘ÙÔ˜, Ô ¡›ÁËÚ·˜ Î·È ÙÔ ∆Û·ÓÙ. ∏ ·ÊÚÈηÓÈ΋ ‹ÂÈÚÔ˜, ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘, ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÚÒÙ˘ Ù¿Í˘ ‰›Ô ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ Î·È Ë ÂÍ·fiÏ˘ÛË Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ηٿ Ù˘ §È‚‡Ë˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ Ë ·ÊÔÚÌ‹ Ô˘ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÍÂÙ˘Ï›ÁÔ˘Ó ÙÔ Ó‹Ì· Ù˘ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙËÓ ·ÊÚÈηÓÈ΋ ‹ÂÈÚÔ (¯¿Ú·ÍË Ó¤ˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ ÎÏ.). ∆fiÛÔ Ë ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ BP fiÛÔ Î·È Ë Á·ÏÏÈ΋ Total ›¯·Ó ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓ· Û˘Ì‚fiÏ·È· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ù˘ §È‚‡Ë˜. ∞Ó¿ÏÔÁ· Û˘Ì‚fiÏ·È· ›¯·Ó Â›Û˘ Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ENI, Ë ÈÛ·ÓÈ΋ Repsol, ÔÈ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ∂xxon Mobil, Chevron, Occidental Petroleum, Hess, Conoco Phillips, Ë ÎÈÓÂ˙È΋ China National Petroleum Corp. (Ô˘ ·ÔÚÚÔÊ¿ ÙÔ 11% ÙÔ˘ ÏÈ‚˘ÎÔ‡ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘), Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ RW DIA E. ŸÌˆ˜, ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ËÁÂÛ›· ∫·ÓÙ¿ÊÈ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈ˙fiÙ·Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ Ì ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ∆¿È̘ Ù˘ ∞Û›·˜, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Â›¯Â ÂÈ: «∆· ÂÙÚÂÏ·˚ο Ì·˜ Û˘Ì‚fiÏ·È· ı· ¿Ó Û ڈÛÈΤ˜, ÎÈÓÂ˙ÈΤ˜ Î·È ÈÓ‰ÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜». ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ô ª. ∫·ÓÙ¿ÊÈ ÚÔˆıÔ‡Û Ӥ˜ Û˘Ìʈӛ˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ Î·È ·ÌÂÚÈοÓÈΘ ÂÙ·Èڛ˜ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·fi ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Ô˘ ÂÍÔÚ‡ÛÛÂÙ·È.

¶fiÏÂÌÔ˜ – ∏ Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì ¿ÏÏ· ̤۷ ∂Ô̤ӈ˜, ÂÍËÁÂ›Ù·È ÁÈ·Ù› ÔÈ ∞ÌÂÚÈοÓÔÈ Î·È ÔÈ °·ÏÏÔ-µÚÂÙ·ÓÔ› ·Ó¤Ï·‚·Ó ¿ÌÂÛ· ËÁÂÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎfi fiÏÂÌÔ Ì ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· Ù˘ «·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ Â¤Ì‚·Û˘». ŒÛÂ˘Û·Ó Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ π∞¡√À∞ƒπ√™ - ª∞ƒ∆π√™ 2011 13


Diethni t.66 film

27/5/2011

05:29 ÌÌ

™ÂÏ›‰·14

§πµÀ∏ ÂÙÚÂÏ·˚ÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·Ó ¿ÌÂÛ·, ·ÊÔ‡ Ô ∫·ÓÙ¿ÊÈ ·›ÏËÛ Ì ÙÔÓ ÈÔ ¿ÌÂÛÔ ÙÚfiÔ ÙȘ Û˘Ìʈӛ˜ Ì ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ Î·È ·ÌÂÚÈοÓÈΘ ÂÙ·Èڛ˜, fi¯È fï˜ ÙËÓ ÎÈÓÂ˙È΋ CNPC. ∆Ô Á·ÏÏÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ›¯Â ˘ÔÛÙ› ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÎÔÌ‚È΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È. ™Â ·Ó¿ÏÔÁË ı¤ÛË Î·È ÙÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ∫¿ÌÂÚÔÓ Ô˘ ˘¤ÁÚ·„ ϛÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ «ÛÙÂÓ‹ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·» Ì ÙË °·ÏÏ›·, Â·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË ‚ÚÂÙ·ÓÔÁ·ÏÏÈ΋ Û˘ÌÌ·¯›· ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ. ∆¤ÏÔ˜, Ë √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ, ÂÎÙfi˜ ·fi Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, ¤¯ÂÈ Î·È Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÛÙÔ «ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ∫·ÓÙ¿ÊÈ». øÛÙfiÛÔ, Ô ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi˜ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÌfi˜ ‰Â ı· ¤ÌÂÓ ¿Ú·ÁÔ˜ ÁÈ· Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ·Ú·‚ÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ·ÊÚÈηÓÈ΋ ‹ÂÈÚÔ. ∞ÂÓ·ÓÙ›·˜, ÛÙËÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈ΋

·˘Ù‹ Â¤Ì‚·ÛË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¤‰·ÊÔ˜, Û ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ÙË °·ÏÏ›· Ô˘ ¤Û¢Û ӷ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ. ŒÙÛÈ, Ô ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ Ï·fi Ù˘ §È‚‡Ë˜ Ô‰ËÁ› Û ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹ Ù˘ ›Ù·˜ ÙˆÓ ÂÙÚÂÏ·›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ËÁÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÛÙfi¯Ô ¤¯ÂÈ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÈÎÒÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ ÛÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ˘‰¿ÊÔ˘˜ Ù˘ §È‚‡Ë˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÁˆÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ù˘ ı¤Û˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛˆÚÂ˘Ì¤Ó· Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Û¯ËÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙˆÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÒÓ. √È µÚÂÙ·ÓÔ›, Ì ÈÛ¯˘Ú‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙË §È‚‡Ë (Ë BP ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ §È‚‡Ë), ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙË ‰È·-

Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÚˆÙÔηı‰ڛ·˜. √È °¿ÏÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó, ¤¯ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰Ú¿ÛË ÛÙÔ ∆Û·ÓÙ, Ì ÏÔ‡ÛÈÔ ˘¤‰·ÊÔ˜ ÛÂ Ô˘Ú¿ÓÈÔ, ÂÓÒ ¿ÏϘ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, fiˆ˜ Ë ƒˆÛ›·, Ë ∫›Ó· Î·È Ë ∆Ô˘ÚΛ· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ı· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È.

ŸÌˆ˜, ·ÎfiÌË ÎÈ fiÙ·Ó Ï‹ÍÂÈ Ô fiÏÂÌÔ˜, ÎÂÚ‰ÈṲ̂ӷ ı· ¤¯Ô˘Ó ‚ÁÂÈ Ù· ÌÔÓÔÒÏÈ· Î·È ¯·Ì¤ÓÔÈ ÔÈ Ï·Ô› Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ù˘ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ·Ó¿ÊÏÂ͢, ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ηÈÙ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ‰¤¯ÔÓÙ·È ‰È·Ú΋ fiÏÂÌÔ ÛÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∂Ô̤ӈ˜, ‰È¤ÍÔ‰Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ Û οı ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ∂Λ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ·ÈÙ›· Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È ÙˆÓ ÔϤ̈Ó, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÏÂÈÊı› ■

{ ∫∞∆∞°°∂§π∞ } 1 ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ (∂∂¢¢∞) ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È ÙˆÓ ∏¶∞, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË Â¤Ì‚·ÛË ÛÙË §È‚‡Ë Û·Ó ¿ÎÚˆ˜ ˘ÔÎÚÈÙÈ΋ Î·È ÂÈΛӉ˘ÓË. ÀÔÎÚÈÙÈ΋ ÂÂȉ‹, ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÔÏfiÎÏËÚ·, Ì ÂÌÔÚÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙËÚÔ‡Û·Ó ÙÔ «Î·ıÂÛÙÒ˜ ∫·ÓÙ¿ÊÈ» Ô˘, Í·ÊÓÈο, «·Ó·Î¿Ï˘„·Ó» fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ù·ÈÂÛÙÈÎfi Î·È ·ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi. ∂ÈΛӉ˘ÓË ÂÂȉ‹, Ì ¿ÌÂÛË Î·È ¤ÌÌÂÛË ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘˜, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Ô‰ËÁÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ù˘ §È‚‡Ë˜ Î·È Ó· ÙËÓ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ·ÓÒ‰˘Ó·, ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘˜ ÂÂÎÙ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙË §È‚‡Ë Û‹ÌÂÚ·, Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·‡ÚÈÔ. ∞ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ ¤Ú·Í·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÛÙËÓ ÚÒËÓ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·, ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ÛÙÔ πÚ¿Î Î·È Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜.

14 π∞¡√À∞ƒπ√™ - ª∞ƒ∆π√™ 2011

∏ ∂∂¢¢∞ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ, Â›Û˘, ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚ› ÂÌÏÔ΋˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÛÙÔ˘˜ Ó·ÙÔ˚ÎÔ‡˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ ÛÙË µfiÚÂÈ· ∞ÊÚÈ΋ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁˆÁ‹ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Û·Ó «‰‡Ó·ÌË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜» ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ï›ÁÔ˘˜ ÌfiÏȘ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ Ì ÙÔÓ ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ. √È ‰ËÏÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ¢ı›· ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙË ı¤ÏËÛË ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ ÁÈ· ηϤ˜ Î·È ÊÈÏÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜. ∞·ÈÙԇ̠·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· ÌË Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙ· Ó·ÙÔ˚ο Û¯¤‰È· Â¤Ì‚·Û˘ ÛÙË §È‚‡Ë Ì ÚfiÛ¯ËÌ· ÙËÓ «·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË», ÙËÓ «·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜». ∫·Ïԇ̠ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ Ì οı ÙÚfiÔ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË Ù˘ ‚¿Û˘ Ù˘ ™Ô‡‰·˜ Î·È Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙÔ˘ ÛÙÔ Ï·fi Ù˘ §È‚‡Ë˜ Ô˘ ÙfiÛÔ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛÙÈÁ̤˜. ∞ı‹Ó·, 28 ºÏ‚¿ÚË 2011


Diethni t.66 film

27/5/2011

05:29 ÌÌ

™ÂÏ›‰·15

§πµÀ∏ 2 ∫∞∆∞°°∂§π∞ { } ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ (∂∂¢¢∞) ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙË Ó¤· Â¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ °¿ÏÏˆÓ Î·È µÚÂÙ·ÓÒÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÒÓ, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË §È‚‡Ë Ì ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· fiÙÈ ÙÔ˘˜ οÏÂÛ·Ó Û ‚Ô‹ıÂÈ· ÔÈ ·ÓÙÈÌ·¯fiÌÂÓÔÈ ÙÔÓ ∫·ÓÙ¿ÊÈ §›‚˘ÔÈ. √ÔÈ·‰‹ÔÙ Â¤Ì‚·ÛË, Ì fiÔÈÔ ÚfiÛ¯ËÌ· ÎÈ ·Ó ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È, Â›Ó·È ÌÈ· ˆÌ‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙ· ÂÛˆÙÂÚÈο ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ Î·È Î˘Ú›·Ú¯Ë˜, Ô Ï·fi˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰ÒÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙË Ï‡ÛË Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ. ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fiÙ·Ó ·˘Ù‹ Ë Â¤Ì‚·ÛË ¤¯ÂÈ ı‡Ì·Ù· ·ıÒÔ˘˜ ¿Ì·¯Ô˘˜ Ô˘, ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ, ı· ıˆÚËıÔ‡Ó «·Ú¿Ï¢Ú˜ ·ÒÏÂȘ ÛÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·». ∞·ÈÙԇ̠·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· ÌËÓ ·Ó·Ìȯı› Ì ηӤӷ ÙÚfiÔ, ¿ÌÂÛÔ ‹ ¤ÌÌÂÛÔ, ›Ù ·ÔÛÙ¤ÏÏÔ-

ÓÙ·˜ ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ›Ù ·Ú·¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ™Ô‡‰·˜ Î·È ÙÔ˘ ÕÎÙÈÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. °È·Ù› Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜, ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ·ÏÏËϤÁÁ˘Ô˜ ÛÙÔ Ï¢Úfi οı ηٷÈÂṲ̂ÓÔ˘ Ï·Ô‡ ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Î·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ ÛÙÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ‰¿ÊË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Û·Ó ÔÚÌËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÏËÛÙÚÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ ÌÔ›Ú·ÛÌ· ‰·ÊÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÏÔ˘ÙÔ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ËÁÒÓ. ∞˜ ·Ê‹ÛÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·Ù¿ ̤ÚÔ˜ Ù· ÊÏËÓ·Ê‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù¿¯· «·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·» Ô˘ ‰ÂÓ ›ıÔ˘Ó È· ηӤӷ. ∞ÚÎÂÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¤¯ÂÈ ÛˆÚ‡ÛÂÈ ÛÙȘ Ï¿Ù˜ Ì·˜ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘. ∏ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÌÏÔ΋ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Û ÔÏÂÌÈΤ˜ Û˘ÚÚ¿ÍÂȘ ‰ÂÓ ı· χÛÂÈ Î·Ó¤Ó· ·fi ·˘Ù¿, ·ÓÙ›ıÂÙ· ı· Ù· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÂÈ. ∞ı‹Ó·, 20 ª¿ÚÙË 2011

ª∂∆∞¡∞™∆∂™

ª∂∆∞¡∞™∆∂™-¶ƒ√™ºÀ°∂™ ∆˘ µ¤Ú·˜ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË

™Ù· ̤۷ ÙÔ˘ °ÂÓ¿ÚË, 300 ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·fi ÙÔ ª·ÚfiÎÔ, ÙËÓ ∆˘ÓËÛ›·, ÙËÓ ∞ÏÁÂÚ›·, ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Î·È ÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó ÌÂٷʤÚıËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË –fiÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ˙Ô‡Û·Ó Î·È ‰Ô‡Ï¢·Ó– ÛÙÔ ˘fi ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÎÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÍÂΛÓËÛ·Ó ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‹Ù·Ó ¿ÓÂÚÁÔÈ, ÂÚÁ¿Ù˜ Á˘, Ì·‡Ú˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÔ˘Ó ÙȘ ¿‰ÂȘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜. ÕÏÏÔÈ ¿ÏÈ ‹Ù·Ó ı‡Ì·Ù· ÔϤÌÔ˘ Î·È ‰ÈÒÍÂˆÓ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ›¯Â ¯ÔÚËÁËı› ¿Û˘ÏÔ Ô‡Ù ٷ ··Ú·›ÙËÙ· Ù·ÍȉȈÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· –Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Â˘ÚˆÂÓˆÛȷ΋ Û˘Ìʈӛ· ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ ππ Ô˘ ÈÛÙ¿ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÔÈ ÂοÛÙÔÙ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ– ÁÈ· Ó· ʇÁÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó. ∆ËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÂΛ ÂÁηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, Ú¿ÍË Û·ÊÒ˜ Ù˘¯Ô‰ÈˆÎÙÈ΋, Ô˘ ηıfiÏÔ˘ ‰ÂÓ

Â͢ËÚ¤ÙËÛ ٷ ‰›Î·È· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ–ÚÔÛʇÁˆÓ ÁÈ·Ù› ·ÂÈÏ‹ıËΠ̤¯ÚÈ Î·Ù¿ÚÁËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÙÔ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¿Û˘ÏÔ Î·È ·ÍÈÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· Ó· ÂÓÙ·ı› Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ηٷÛÙÔÏ‹ ÂÓÒ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ οı ›‰Ô˘˜ ·ÓÙȉڷÛÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÊÔÚ›˜ Ô˘ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ·ÊËÓ›·Û·Ó ÍÂÛÒÓÙ·˜ Û ڷÙÛÈÛÙÈο ·Ú·ÏËÚ‹Ì·Ù·.

™‡ÓÙÔÌ· ÔÈ 250 ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÌÂٷʤÚıËÛ·Ó ÛÙÔ ÎÙ‹ÚÈÔ «À·Ù›·» -Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¶·ÙËÛ›ˆÓ Î·È ∏›ÚÔ˘– fiÔ˘ ¤˙ËÛ·Ó ÁÈ· ¿Óˆ ·fi 40 Ë̤Ú˜ Û ¿ıÏȘ Û˘Óı‹Î˜, ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ 50 Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔ-

Ó›ÎË. ◊Ù·Ó Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÛÙÔÈ‚·Á̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÏÈÁÔÛÙÔ‡˜ ·Ú·¯ˆÚË̤ÓÔ˘˜ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ‹ ÛÙÔÓ Î‹Ô Ì¤Û· Û ·ÓÙ›ÛÎËÓ·, ¯ˆÚ›˜ ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ·ÚÔ¯¤˜ ÁÈ· ÈηÓÔÔ›ËÛË ‚·ÛÈÎÒÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, Û ÂÚ›Ô‰Ô Ì¿ÏÈÛÙ· ηÎÒÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜. ¶ÔÏÏÔ› ÌÂٷʤÚıËÛ·Ó Û ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ì ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÎÙÒÛÂȘ ‚·ÛÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ fï˜ ¿ÓÙ· ÙËÓ ·¿ÓıÚˆË ·‰È·ÏÏ·Í›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙËÓ ¿ÚÓËÛË Î¿ıÂ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘, fiˆ˜ ›¯Â ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë §·˚΋ ™˘Û›ڈÛË, ·fi ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ı‹Ó·˜. ¶ÔÏÏÔ› ÊÔÚ›˜ Î·È Û˘Ó‰Èοٷ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰›Î·ÈÔ ·˘Ùfi ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ π∞¡√À∞ƒπ√™ - ª∞ƒ∆π√™ 2011 15


Diethni t.66 film

27/5/2011

05:29 ÌÌ

™ÂÏ›‰·16

ª∂∆∞¡∞™∆∂™ Î·È Ë ∂∂¢¢∞, Ô˘ Î·È Ì „‹ÊÈÛÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘, ÛÙ¿ıËΠ·ÏÏËϤÁÁ˘· Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÈηÓÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÁÈ· Ï‹ÚË Î·È ›Û· ÔÏÈÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ∫¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ›ÂÛË Î·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ›¯·Ì ÌÈ· ÌÂÚÈ΋ ˘Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ¢ÂÛ̇ÙËΠ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜ fiÙÈ Ì ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË ı· ÙÔ˘˜ ÂÓÙ¿ÍÂÈ Û «Î·ıÂÛÙÒ˜ ·ÓÔ¯‹˜» ¯ˆÚ›˜ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‰È¿ÚÎÂÈ¿˜ ÙÔ˘, ı· ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ Ù·ÍȉȈÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· ÎÈ ¿‰ÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ı· ÙÔ˘˜ ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ¯ˆÚ›˜ ¯·ÚÙÈ¿, ÒÛÙ ӷ ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁËı› ÂȉÈ΋ ¿‰ÂÈ· ‰È·ÌÔÓ‹˜ ·fi ÙË 12ÂÙ›· Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ 8ÂÙ›·. √È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ·Ó¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜ ÎÈ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙÔ ÎÙ‹ÚÈÔ «À·Ù›·» ÎÈ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË.

∏ fiÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ˘Ô¯ÒÚËÛ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‚¤‚·È· ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÎÈ ÂÓÙÔÈṲ̂ÓË Î·È Ë Ó›ÎË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË. °È·Ù› ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë

·ÛÊ˘ÎÙÈ΋ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·. ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ›‰È· Ú·ÎÙÈ΋ Ù˘ Ì·‡Ú˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ë Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ¤Ó· ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ ÔÏÔ¤Ó· ·ÚÈıÌfi ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Î·È Ó· Â͈ıÂ›Ù·È Û ÂÍ·ıÏ›ˆÛË. ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ÂıÓÈÎÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™Ù∂ Ô˘ ÎÚ›ÓÂÈ ·Ú¿ÓÔÌË ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Èı·Á¤ÓÂÈ·˜ ·fi ·È‰È¿ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÈÌ· ÛÙË ¯ÒÚ· ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 5 ¯ÚfiÓÈ· Î.¿. ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÊÚ¿¯Ù˘ ÙÔ˘ Œ‚ÚÔ˘, Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ Frontex, Ë Û˘Óı‹ÎË ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ ππ, ÔÈ ÂÁ·ÎÏÈÔÈ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙ›· ·ÚÓÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È ÙË ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ˘Á›·˜ ÂÊfiÛÔÓ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÓfiÌÈÌˆÓ ÂÁÁڿʈÓ. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ‚¤‚·È· Ì ÙËÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓË «·Ó·‚¿ıÌÈÛË» Ù˘ Û˘Óı‹Î˘ ™¤ÓÁÎÂÓ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ʤÚÂÈ ÈÔ ¿ÁÚÈÔ ·ÓıÚˆÔ΢ÓËÁËÙfi Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ÙÔ˘ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÌÔ‡,

ÙfiÛÔ ÛÙ· Â͈ÙÂÚÈο Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, fiÛÔ Î·È ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ–ÌÂÏÒÓ, ·ÊÔ‡ Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙ· ÂıÓÈο Û‡ÓÔÚ· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ·˘ÙÒÓ ÛÙ· Â͈ÙÂÚÈο. °È·Ù› ÙÂÏÈο Ë ÌÂÁ¿ÏË ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ¿ÓÂÚÁÔÈ, Ì ̷‡ÚË ÂÚÁ·Û›·, ΢ÓËÁË̤ÓÔÈ fiÔ˘ Á˘ Î·È ÂÍ·ıÏȈ̤ÓÔÈ Â›Ó·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Î·È Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘. ∫È Â‰Ò ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÂÌÙÔ˘Û›· Ù˘ ‰È΋˜ Ì·˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜: Ë ÛÙ·ıÂÚ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÙfiÛÔ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, fiÛÔ Î·È ·ÁÎfiÛÌÈ· Ô Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ˘¤Ú ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ∞ÏÏÈÒ˜ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓÙÔÙ ‰›Ï· Ì·˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÚfiÛÊ˘Á˜, ‰ÈˆÁ̤ÓÔÈ, ΢ÓËÁË̤ÓÔÈ, Û ̷‡ÚË ÂÚÁ·Û›·, ÂÍ·ıÏȈ̤ÓÔÈ, ÌfiÓÈÌ· ·Ó·ÏÒÛÈÌÔÈ Î·È ¯ÂÈÚ·ÁˆÁË̤ÓÔÈ, «‰Ô‡ÚÂÈÔ˜ ›Ô˜» ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÁÈ· Ó· ÈÛ¯˘ÚÔÔÈ› ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ ■

∏ ∂∂¢¢∞ °§∂¡∆∞!

∂›·Ì ӷ ÙÔ Ú›ÍÔ˘Ì ¤Íˆ! Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ì ϛÁÔ ·fi ÙËÓ Î·Î‹ ‰È¿ıÂÛË Ô˘ ‰È·Î·Ù¤¯ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË Ì·˜ Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ì·˜. ∫·È, ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi, Ù· ηٷʤڷÌÂ Î·È Ù· ‰‡Ô, ¤ÛÙˆ Î·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿. ™ÙȘ 13 ºÏ‚¿ÚË, ÏÔÈfiÓ, Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı‹Î·Ì ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ∫∞§§π¶∞∆∂πƒ∞, ÛÙÔ £ËÛ›Ô. ŒÍˆ ÙÔ ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎÔ ÎÚ‡Ô ‹Ù·Ó ÙÛÔ˘¯ÙÂÚfi, ·ÏÏ¿ ̤۷ ÛÙÔ

16 π∞¡√À∞ƒπ√™ - ª∞ƒ∆π√™ 2011

ΤÓÙÚÔ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ˙ÂÛÙ‹, Ù· ‰¤ÛÌ·Ù· ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈÌ·, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ηÈ, ‚ÔËıÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡ Ô˘ ¤Ú¢Û ¿ÊıÔÓÔ, ˙ÂÛÙ¿ıËÎ·Ó ÔÈ Î·Ú‰È¤˜ fiÏˆÓ Ì·˜ Î·È Í¯¿Û·Ì ÁÈ· Ï›ÁÔ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∆Ș ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÙÔ ‰È·Ï‡Û·Ì Ì ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË Ó· ÙÔ Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ۇÓÙÔÌ·. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ù· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈ· ÙËÏÂʈӋ̷ٷ Ù˘ ÂÔ̤Ó˘, Ì·˜ ¤‰ˆÛ·Ó Î·È ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ.


Diethni t.66 film

27/5/2011

05:29 ÌÌ

™ÂÏ›‰·17

µπµ§π√¶∞ƒ√À™π∞™∏ ∫ÒÛÙ·˜ ™·Ú·ÓÙ›‰Ë˜

∂¡∞™ ∂§§∏¡∞™ ª∞∫∂¢√¡∞™

™∆∏ §∂°∂ø¡∞ ∆ø¡ •∂¡ø¡ °È·Ù› ÛÙÚ·Ù‡ıËη ÛÙÔ˘˜ µÈÂÙ ªÈÓ¯ ∂ΉfiÛÂȘ «ª·Ú·ıÈ¿˜»

∆˘ ÕÓÓÂΠπˆ·ÓÓ¿ÙÔ˘

ªÈ· Û‡ÓÙÔÌË ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ¶ÚfiÎÂÈÙ·È, Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÁÈ· ÌÈ· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ÛÙ· 18 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ 1946, ‹Ú ÙË ÁÂÓÓ·›· ·fiÊ·ÛË Ó· ÏÈÔÙ·ÎÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙË Á·ÏÏÈ΋ §ÂÁÂÒÓ· ÙˆÓ •¤ÓˆÓ ÁÈ· Ó· ÛÙÚ·Ù¢ı› Ì ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· ÌÈ· ÂχıÂÚË ·ÙÚ›‰· µÈÂÙ ÌÈÓ¯. ∆Ô Ì·ÚÙ˘ÚÈÎfi µÈÂÙÓ¿Ì ÌfiÏȘ ÛÙȘ 2 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1945- ›¯Â ·Ó·ÎËÚ˘¯ı› Û §·˚΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ì ÙË ¢‹ÏˆÛË ∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ µÈÂÙÓ¿Ì, Ô˘ ‰È·‚¿ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ÃÔ ∆ÛÈ ªÈÓ. √È µÈÂÙӷ̤˙ÔÈ ‰ÂÓ ËÛ‡¯·Û·Ó, fï˜. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ §·˚΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙÔ˘ µÈÂÙÓ¿Ì ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √È ·ÔÈÎÈÔÎÚ¿Ù˜ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ·Ú·‰¤¯ıËÎ·Ó ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘˜. ªÂ ÚfiÛ¯ËÌ· ÙËÓ Î·Ù·‰›ˆÍË ÙˆÓ °È·ˆÓ¤˙ˆÓ, ÙÔ ¡fiÙÈÔ µÈÂÙÓ¿Ì Î·Ù·Ï‹ÊıËΠ·fi ·ÁÁÏÈο Î·È ÙÔ µfiÚÂÈÔ µÈÂÙÓ¿Ì ·fi Ù· ÎÈÓ¤˙Èη ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ÙÔ˘ ∆Û·ÓÁÎ ∫¿È ™ÂÎ. ™‡ÓÙÔÌ· ‹Úı·Ó Î·È ÔÈ °¿ÏÏÔÈ ·fi ÙË ™·ÈÁÎfiÓ Î·È ¿ÏϘ fiÏÂȘ ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ·ÏÈÓÔÚıÒÛÔ˘Ó ÙÔ ·Ï·Èfi ·ÔÈÎÈÔÎÚ·ÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜. √È °¿ÏÏÔÈ Â›¯·Ó ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ µÈÂÙÓ¿Ì ·fi ÙÔ 1858. ™Ù· 1867 ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¡fiÙÈÔ µÈÂÙÓ¿Ì ¤ÁÈÓ Á·ÏÏÈ΋ ·ÔÈΛ·, ÂÓÒ ·fi ÙÔ 1863 Ë ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ∫·ÌfiÙ˙Ë Â›¯Â ÌÂÙÚ·› Û Á·ÏÏÈÎfi ÚÔÙÂÎÙÔÚ¿ÙÔ. ∏ Á·ÏÏÈ΋ ·ÔÈÎÈÔÎÚ·Ù›· ÛÙÔ µÈÂÙÓ¿Ì ‰È·ÙËÚ‹ıËΠ̤¯ÚÈ ÙÔ µ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ. ªfiÏȘ Ù· ¯ÈÙÏÂÚÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ η٤Ϸ‚·Ó ÙË °·ÏÏ›· Î·È ÔÈ π¿ˆÓ˜ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ πÓ‰ÔΛӷ, ÔÈ °¿ÏÏÔÈ ·ÔÈÎÈÔÎÚ¿Ù˜ Û˘ÓıËÎÔ-

ÏfiÁËÛ·Ó Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë πÓ‰ÔΛӷ Ó· ‚ÚÂı› οو ·fi ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎË Ê·ÛÈÛÙÈ΋ ηÙÔ¯‹. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÎÈÓ¤˙ÈÎˆÓ ·ÓÙȉڷÛÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ Î·È ÙˆÓ ∏¶∞, ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ·ÔÈÎÈÔÎÚ·ÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÛÙÔ µÈÂÙÓ¿Ì Î·Ù¿ÊÂÚÂ Î·È ¿ÏÈ Ó· ÛÙ·ı› ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘. √ ‚ÈÂÙӷ̤˙ÈÎÔ˜ Ï·fi˜ (ÔÈ ÙÛÈÊÏÈο‰Â˜ Û˘Ì‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· Ì ÙÔ˘˜ ηٷÎÙËÙ¤˜) ¿Ú¯ÈÛ ÙÔÓ ·ÓÙÈÛÙ·ÛÈ·Îfi ·ÁÒÓ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÚˆÙÔ¿ÙËÛ·Ó fi‰È ÔÈ °¿ÏÏÔÈ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜. ∫·È ·fi ÙfiÙ ¿ÛÚË Ì¤Ú· ‰ÂÓ Â›‰Â, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÛÎÏËÚ‹ ¿ÏË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ͤÓ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ̤¯ÚÈ ÙÔ 1975, fiÙ·Ó ¤Ê˘Á·Ó ÔÈ ∞ÌÂÚÈοÓÔÈ. ∆Ô ºÏ‚¿ÚË ÙÔ˘ 1946 ÔÈ °¿ÏÏÔÈ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ì ÙÔÓ ∆Û·ÓÁÎ ∫¿È ™ÂÎ Ó· ·ÔÛ‡ÚÂÈ Ù· ÛÙÚ·Ù‡̷ٿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ µfiÚÂÈÔ µÈÂÙÓ¿Ì. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ «ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ‹» §ÂfiÓ ªÏÔ˘Ì ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙË §·˚΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙÔ˘ µÈÂÙÓ¿Ì. ŸÙ·Ó, fï˜, ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚË ÙÔ˘ ’46 Ô ÃÔ ∆ÛÈ ªÈÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÁÈ· ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙÔÓ §ÂfiÓ ªÏÔ˘Ì, Ù· Á·ÏÏÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙÔÓ ÔÏÂÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÔÈÎÚ·Ù›·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ πÓ‰ÔΛӷ. ™ÙȘ 20 ¢ÂΤ̂ÚË ÙÔ˘ 1946 ÙÔ ∫∫ πÓ‰ÔΛӷ˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÃÔ ∆ÛÈ ªÈÓ ·‡ı˘Ó·Ó ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ ‚ÈÂÙӷ̤˙ÈÎÔ Ï·fi Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÏÏ·˚΋ ·ÓÙ›- >>> π∞¡√À∞ƒπ√™ - ª∞ƒ∆π√™ 2011 17


Diethni t.66 film

27/5/2011

05:29 ÌÌ

™ÂÏ›‰·18

∂∂¢¢∞ ÛÙ·ÛË Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∆Ô 1950 ÙÔ 90% ÙÔ˘ µÈÂÙÓ¿Ì ‹Ù·Ó ·ÂÏ¢ıÂڈ̤ÓÔ Î·È Ë Á·ÏÏÈ΋ ηÙÔ¯‹ ÙÂÚÌ·Ù›ÛÙËΠÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο Ì ÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ‹ÙÙ· ÙˆÓ Á·ÏÏÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ 1954 ÛÙÔ ¡ÙÈÂÓ ªÈÂÓ ºÔ˘... ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ô ·ÓÙÈ·ÔÈÎÈÎÚ·ÙÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜ ›¯Â ·ÁηÏÈ¿ÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ πÓ‰ÔΛӷ.

∏ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË... ∏ ·Ê‹ÁËÛË ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ™·Ú·ÓÙ›‰Ë ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ¯ÚÔÓÈο ÂΛӷ Ù· ¯ÚfiÓÈ·. ∆ÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 1945 ÙÔÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÏÂÁˆӿÚÈÔ˘˜ ·fi ÙË ¡¿ÔÏË ÛÙËÓ ∞ÏÁÂÚ›·, fiÔ˘ ı· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â‡·ÓÂ. ∂ÊfiÛÔÓ Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Ò˜ Î·È fiÙ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ë Á·ÏÏÈ΋ §ÂÁÂÒÓ· ÙˆÓ •¤ÓˆÓ (ÙÔ ª¿ÚÙË ÙÔ˘ 1831) Î·È ÁÈ·Ù› ÛÙÚ·Ù‡ıËÎÂ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Ù˘ –·ÚÁfiÙÂÚ· ηٿϷ‚ ÙÔ ÔϤıÚÈÔ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘- Ì·˜ ÂÍËÁ› ·Ú·ÛÙ·ÙÈο Î·È Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ· ÙÔ «ÔÈfiÓ» Ù˘ §ÂÁÂÒÓ·˜: «To ÌfiÓÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ «∂ıÂÏÔÓÙ¤˜» ‹Ù·Ó, Î·È Â›Ó·È, Ó· ÔÏÂÌÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÁÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜ ·ÔÈÎÈÔÎÚ¿Ù˜». ◊ Ì ٷ ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ ¡Ù ¡ÂÁÎÚȤ: «∂Û›˜, ÏÂÁˆӿÚÈÔÈ, ›ÛÙ °π∞ ¡∞ ™∫√∆ø¡∂™∆∂, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Û·˜ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÂΛ Ô˘ ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ó». ∞Ú¯Èο ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ÂÈ fiÙÈ ı· ‹Á·ÈÓ·Ó ÛÙËÓ πÓ‰ÔΛӷ ÁÈ· Ó· ·ÊÔÏ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ π¿ˆÓ˜ Ê·Û›ÛÙ˜, ·ÏÏ¿ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·ÓÙÈÏ‹ÊıËÎ·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó ÁÈ· Ó· ·ÏÈÓÔÚıÒÛÔ˘Ó ÙË Á·ÏÏÈ΋ ·ÔÈÎÈÔÎÚ·Ù›·. √ Ó·Úfi˜ Î·È ·Ó›‰ÂÔ˜ ™·Ú·ÓÙ›‰Ë˜ ηٿϷ‚ ۇÓÙÔÌ· Û ÙÈ «·Ú¤·» ‚Ú¤ıËÎÂ: «ŸÛÔ ÁÈ· ̤ӷ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤ÓȈ۷ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ Ó· Â›Ó·È «Î˘Ú›·Ú¯Ô˜» ÙˆÓ Ú¿ÍÂÒÓ ÌÔ˘, ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ͯˆÚÈÛÙ‹ ˙ˆ‹, Û˘ÁηÙÔÈÎÒÓÙ·˜ Ì ÌÈ· Û˘ÌÌÔÚ›· ÏËÛÙÒÓ, ÊÔÓÈ¿‰ˆÓ, ·ÓÒ̷ψÓ, ̤ı˘ÛˆÓ Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ Ê·ÓÙ·ÛÙ› Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ÓÔ˘˜. ∂‰Ò fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Ó ÙÔ Ì›ÛÔ˜, ÙËÓ Î·Î›·, ÙËÓ ÚÔÛÙ˘¯È¿ Î·È ÙË ‰›„· ÁÈ· ¤ÁÎÏËÌ·. ∫È ÂÁÒ, Ô ÏÂÁˆӿÚÈÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ ™·Ú·ÓÙ›ÏȘ (·ÓÙ› –‰Ë˜), ʤÚÓˆ ‚·ÚÈ¿ ¿Óˆ ÌÔ˘ ÙËÓ ·È‰È΋ ‚ϷΛ· Î·È ÙËÓ ·ÂÚÈÛ΄›· ÂÓfi˜ ̈ÚÔ‡ ¿‚Á·ÏÙÔ˘, ·ÂÚ¿ÙËÙÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ· Ó· ·ÎÔ‡Ûˆ, Ó· Ì¿ıˆ ‹ Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘Ó Ù· ÊÙÂÚ¿ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù·Í›‰È ÚÔ˜ ÙÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ....» ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ÙÔ˘ ˆÚ›Ì·ÓÛË ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ¤ÂÈÙ· ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ οı·ÚÛË Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·fiÊ·ÛË Ó· ÏÈÔÙ·ÎÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ §ÂÁÂÒÓ· Î·È Ó· ÛÙÚ·Ù¢ı› Ì ÙÔÓ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ Ï·fi ÙÔ˘ µÈÂÙÓ¿Ì. ◊‰Ë ÛÙËÓ ∞ÏÁÂÚ›·, Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ηٷϷ‚·›ÓÂÈ ÙÈ ¿ÂÈ Ó· ÂÈ §ÂÁÂÒÓ· ÙˆÓ •¤ÓˆÓ Î·È ÙÈ ¿ÂÈ Ó· ÂÈ Á·ÏÏÈ΋ ·ÔÈÎÈÔÎÚ·Ù›·. ∞ÎfiÌ· ›¯Â Ì›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Ó· ·Ï‡ÂÈ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ Ó·˙ÈÛÌfi, ÂÓÒ ÛÙË §ÂÁÂÒÓ· ›¯·Ó ÂÓÙ·¯ı› 18 π∞¡√À∞ƒπ√™ - ª∞ƒ∆π√™ 2011

̤¯ÚÈ Î·È °ÂÚÌ·ÓÔ› ∂˜-∂˜. ◊‰Ë ·fi ÙËÓ ∞ÏÁÂÚ›· ͢Ó¿ÂÈ Ì¤Û· ÙÔ˘ Ë ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·ÈÂ˙fiÌÂÓÔ Ï·fi ÂΛ ηÈ, fiˆ˜ Î·È ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô, Û˘¯Ó¿ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÔÈ Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ Î·Ù¿ ÙÔ˘ Ê·ÛÈÛÌÔ‡ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi.

...Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ·fiÊ·ÛË ÛÙËÓ πÓ‰ÔΛӷ ª¤Û· ÛÙ· η„fiÓÈ·, Ù· ‚¿Ó·˘Û· Á˘ÌÓ¿ÛÈ·, Ô Ê·Û›ÛÙ·˜ Û˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÂÙԛ̷ÛÂ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈο ÁÈ· ÙËÓ πÓ‰ÔΛӷ Î·È ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÂΛ: «∂Λ οو ÛÙËÓ πÓ‰ÔΛӷ ÌÂÚÈÎÔ› Ú¤ÌÂÏÔÈ ÍÂÛËÎÒıËÎ·Ó Î·È Ù·Ú¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂›Ó·È, ÏÔÈfiÓ, ‰ÈÎfi Ì·˜ ηı‹ÎÔÓ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÍÔÓÙÒÛÔ˘Ì ÁÈ· Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙË Á·Ï‹ÓË, ÙËÓ ËÛ˘¯›· Ô˘ ÚÔ¸‹Ú¯Â. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÈÂÚfi Ì·˜ ¯Ú¤Ô˜! ™ÙËÓ πÓ‰ÔΛӷ Ô Ï·fi˜ Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›·. ∂Λ ÛÙËÓ πÓ‰ÔΛӷ Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÙ ¿ÚÈÛÙÔÈ ÛÎÔÂ˘Ù¤˜, οı ۷˜ ‚ÔÏ‹ Î·È ÂÈÙ˘¯‹˜ ÛÙfi¯Ô˜...» ∂›Ó·È ÙfiÛÔ ·Ú·ÛÙ·ÙÈ΋, ÙfiÛÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹ Î·È ÙfiÛÔ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ (οÓÂÈ ÁÂÚ‹ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘) Ë ·Ê‹ÁËÛË ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ™·Ú·ÓÙ›‰Ë, Ô˘ Â›Ó·È Û·Ó Ó· ›̷ÛÙ ̷˙› ÙÔ˘ Û οı ‚‹Ì· Î·È Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ·fi ̤۷ ÙË §ÂÁÂÒÓ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ µÈÂÙÓ¿Ì Ì ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ·fi ¤Ó· Ù·Í›‰È 25 ËÌÂÚÒÓ, ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ϤÔÓ ÛÙÔ µÈÂÙÓ¿Ì Î·È «ÔÈ ÚÔ·Á·Ó‰ÈÛÙ¤˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Ì·˜ οÓÔ˘Ó χÛË ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ Ì ÛÂÓ¿ÚÈ·, ıˆڛ˜, ÌÂıfi‰Ô˘˜ Ô˘ ·˘ÙÔ› ·ÔηÏÔ‡Û·Ó ‘ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔ Â‰Ò ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ’.» ∆Ô˘˜ ÌÔ›Ú·Û·Ó ÎÈfiÏ·˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ Ù˘ ÚÒËÓ Á·ÏÏÈ΋˜ πÓ‰ÔΛӷ˜....... ¢ÂÓ Ï›Ô˘Ó ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ Êڛ΢ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. O Ó·Úfi˜ ™·Ú·ÓÙ›‰Ë˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ¿ÏÏÔ ÙÔ Î¿„ÈÌÔ ¯ˆÚÈÒÓ, ÙȘ ÂÎÙÂϤÛÂȘ, Ù· ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ‚È·ÛÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏÂÁˆӿÚÈÔ˘˜ Î·È ÓÈÒıÂÈ fiÏÔ Î·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ¿ÏÏÔ Ó· Â›Ó·È Û˘Ó¤ÓÔ¯Ô˜ ÛÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·. ∞Ú¯›˙Ô˘Ó ÏÔÈfiÓ ÔÈ ÚÒÙ˜ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔ˘˜ µÈÂÙ ÌÈÓ¯ ̤۷ ·fi ÚfiÛˆ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÂÈ ÛÙÔ ÎÔÓÙÈÓfi ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∞ÔÙ˘¯·›ÓÂÈ ÌÈ· ÚÒÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‹ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ¤ÊÙ·Û ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·fi‰Ú·ÛË, ·ÊÔ‡ «Ô ‰È¿ÔÏÔ˜ ¤Û·Û ÙÔ Ô‰¿ÚÈ ÙÔ˘». ŸÌˆ˜, Ë Â˘Î·ÈÚ›· ı· ‚ÚÂı› Î·È ı· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ηϿ Ë ·fi‰Ú·ÛË, Ì·˙› Ì ÙÔÓ πÛ·Ófi Û˘Ó¿‰ÂÚÊÔ ÏÂÁˆӿÚÈÔ ªÂÚ›ÓÔ, 25 ·È¯Ì¿ÏˆÙÔ˘˜ µÈÂÙ ÌÈÓ¯ Î·È ÙÔÓ ·Ï·›Ì·¯Ô, ÔÏ˘‚·Û·ÓÈṲ̂ÓÔ ªȤÓ, Ô˘ ÙÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ·fi‰Ú·ÛË Û ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙˆÓ µÈÂÙ ÌÈÓ¯. ∆Ô ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÁÚ¿ÊÂÈ Ó‡¯Ù· 4 Ì 5 πÔ‡ÓË ÙÔ˘ 1946. •Ë̤ڈÛ ÌÈ· Ó¤· ̤ڷ. «¶ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û·Ì ‚‹Ì·‚‹Ì·, Û΢ÊÙÔ› Î·È ÛÎÂÊÙÈÎÔ› Î·È ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ Á‡ÚÈ˙ ÛÙȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ¿ÊËÓ· ›Ûˆ. ÕÊËÓ· ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ù· ·¿ÓıÚˆ· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ÎfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· οӈ ÙÔ fiÓÂÈÚfi ÌÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.» ªÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˙ˆ‹ ·Ú¯›˙ÂÈ...


Diethni t.66 film

27/5/2011

05:29 ÌÌ

™ÂÏ›‰·19

¶∞§∞π™∆π¡∏ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ Àπ√£∂™π∞™ √È ÌÈÎÚÔ› ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ÛÙË ˙ˆ‹ ›Ó·È Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ∫·Ù¯fiÌÂÓ˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘. ∆˘ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì, Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ Ÿ¯ı˘ ÙÔ˘ πÔÚ‰¿ÓË Î·È Ù˘ °¿˙·˜. ∆· ·È‰È¿ Ô˘ οو ·fi ÙËÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ηÙÔ¯‹ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÚËı› Î·È Ù· ÈÔ ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·: ∆Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¿ÍÂÈ ÙË ÁË, ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÙÈÓ¿ÍÂÈ Ù· Û›ÙÈ·, ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ‚·Û·Ó›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ˙Ô˘Ó Û ÛÙÚ·Ùfi‰· ÚÔÛʇÁˆÓ, οو ·fi ¿ıÏȘ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·‚›ˆÛ˘. ™Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ÍÂÚÚÈ˙ÒÓÔ˘Ó Ù· ‰¤ÓÙÚ·, ÙÔ˘˜ ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙË ÛÔ‰ÂÈ¿, ÙÔ˘˜ ÛÙÂÚÔ‡Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ ÓÂÚfi. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿Ó ηÓÔÓÈο ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô fiˆ˜ Ù· ¿ÏÏ· ·È‰È¿. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó Í¤ÁÓÈ·ÛÙ·. ∂›Ó·È Ù· ·È‰È¿ Ô˘ Î·È Ù· ›‰È· ‚·Û·Ó›˙ÔÓÙ·È, Ê˘Ï·Î›˙ÔÓÙ·È Î·È Ù·ÂÈÓÒÓÔÓÙ·È. ∂›Ó·È Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È. ¶Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ì ¤ÙÚ˜ ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ÛÙÚ·Ùfi Î·È Ô˘ ʈӿ˙Ô˘Ó Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiÙÈ Ô ¶·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·Îfi˜ §·fi˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ˙‹ÛÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. ∂›Ó·È Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·ÎÚÈ‚¿ ÙÔ Ù›ÌËÌ· Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜. ¶ÔÈÔ ı· Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ; ∆› ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÙ ϛÁË ¯·Ú¿ Î·È ÂÏ›‰·;

¶ A I ¢ I A TH™ ¶A§AI™TINH™ ENTY¶O «YIO£E™IA™» O ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˜: ................................. ¢È‡ı˘ÓÛË: ................................................ ............................................... AÚ. ÙËÏÂÊÒÓÔ˘: ....................................... E¿ÁÁÂÏÌ· ‹ ÊÔÚ¤·˜: ............................. ¢¤¯ÔÌ·È Ó· ηٷ‚¿Ïψ οı ̋ӷ Î·È ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ EE¢¢A ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 50 ‹

µ√∏£∏™∆∂ ∂¡∞ ¶∞π¢π ∞¶√ ∆∏¡ ¶∞§∞π™∆π¡∏ «Àπ√£∂∆ø¡∆∞™» ∆√ °π∞ ¢À√ Ã√¡π∞

25 E˘ÚÒ, Ô˘ ı· ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ EÈÙÚÔ‹˜ (AÚÈı. §ÔÁ/ÛÌÔ‡ EıÓÈ΋˜ TÚ¿-

∂∂¢¢∞ Û·˜ ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÙ ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Û ¤Ó· ·È‰› ·fi ÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË Ì›· Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· οı ̋ӷ Î·È ÔÏÏ‹ ·Á¿Ë Î·È ÛÙÔÚÁ‹. ∆Ô ÔÛfi ÙˆÓ 50 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·, ·ÚΛ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ÈÔ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ: ÙÔ Ê·ÁËÙfi, Ù· ÚÔ‡¯·, ÙËÓ È·ÙÚÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë. ¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Ë ˘ÏÈ΋ ÛËÌ·Û›·, Â›Ó·È Ë Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÓ ›ӷ, ÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË Î·È ÙȘ ÙÚ·˘Ì·ÙÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜ Ù˘ ηÙÔ¯‹˜. ªÈÎÚ¿ ‰ˆÚ¿ÎÈ·, fiˆ˜ ·È¯Ó›‰È· ‹ Û¯ÔÏÈο ›‰Ë, Î·È ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ì ٷ ÔÔ›· ı· ÂΉËÏÒÓÂÙ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Û·˜ –Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË– Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ ÙË ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ Î·È ÙËÓ ÂÏ›‰· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. °È· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ¿ÙÔÌ·, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, Û¯ÔÏ›·, ۈ̷Ù›·, ‰ËÌÔÙÈο Î·È ÎÔÈÓÔÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ·, ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. ™Â fiÛÔ˘˜ ·fi ÂÛ¿˜ ‰Â¯ı›Ù ӷ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÙ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi ı· ‰Ôı› ¤Ó·˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ·È‰› Ô˘ ı· «˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÙ» Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘.

Â˙·˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ 116/296031 - 16) ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù· ÛÙÔȯ›· ¤¯ˆ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘.

H ÂÈÛÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È ÌËÓÈ·›·

‹ ÙÚÈÌËÓÈ·›·

HÌÂÚÔÌËÓ›·

YÔÁÚ·Ê‹

.........................

.........................


Diethni t.66 film

27/5/2011

05:29 ÌÌ

™ÂÏ›‰·20

√Ãπ ™∆∏ ¡∞∆√´∫∏ ∂¶π£∂™∏ ™∆∏ §πµÀ∏

∫∞ªπ∞ ∂ª¶§√∫∏ ∆∏™ ∂§§∞¢∞™ ™∆√¡ πª¶∂ƒπ∞§π™∆π∫√ ¶√§∂ª√

Diethni66  
Diethni66  

EEDDA's magazine Issue No 66

Advertisement