Page 1

TPIMHNIAIA EK¢O™H TH™ E§§HNIKH™ E¶ITPO¶H™ ¢IE£NOY™ ¢HMOKPATIKH™ A§§H§E°°YH™ (EE¢¢A) ñ °Ú·Ê›·: £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 27, Aı‹Ó· 106 77 TEYXO™ 58 ñ π∞¡√À∞ƒπ√™ - ª∞ƒ∆π√™ 2009 ñ 0.01 €

¶§∏ƒøª∂¡√ ∆∂§√™ ∞£∏¡∞™ 61 ∞Ú. ∞‰Â›·˜ 76 ∫ø¢.: 2885

ª∂∆∞¡∞™∆∂™ ∞ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ̷˙› Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜

µ∂¡∂∑√À∂§∞ ™∞§µ∞¢√ƒ ¡›Î˜ ÙˆÓ ÚÔԉ¢ÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ

µ∂§π°ƒ∞¢π 10 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿

¡∞∆√ 60 ¯ÚfiÓÈ· ‡·Ú͢. ¡· ‰È·Ï˘ı› ÙÒÚ·.


A¶O TH ™YNTA•H

TPIMHNIAIA EK¢O™H TH™ E§§HNIKH™ E¶ITPO¶H™ ¢IE£NOY™ ¢HMOKPATIKH™ A§§H§E°°YH™ (EE¢¢A) ñ °Ú·Ê›·: £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 27, Aı‹Ó· 106 77 TEYXO™ 58 ñ π∞¡√À∞ƒπ√™ - ª∞ƒ∆π√™ 2009 ñ 0.01 € ¶§∏ƒøª∂¡√ ∆∂§√™ ∞£∏¡∞™ 61 ∞Ú. ∞‰Â›·˜ 76 ∫ø¢.: 2885

ª∂∆∞¡∞™∆∂™

∞ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ̷˙› Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜

µ∂¡∂∑√À∂§∞ ™∞§µ∞¢√ƒ ¡›Î˜ ÙˆÓ ÚÔԉ¢ÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ

µ∂§π°ƒ∞¢π

ÙˆÚÈÓ‹ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ‚·ı‡ÙÂÚ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi˜. ¶ÔÏÏÔ› οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ «Î·ÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ η˙›ÓÔ», ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÙËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Û·Ó Î¿ÙÈ

Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÌÈ· ÓÔÛËÚ‹ ÌfiÓÔ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.

10 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿

¡∞∆√

ª· ¤ÙÛÈ ‹ ·ÏÏÈÒ˜, Ô Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘

60 ¯ÚfiÓÈ· ‡·Ú͢. ¡· ‰È·Ï˘ı› ÙÒÚ·.

η˙›ÓÔ Ô˘ ‰Â ¯¿ÓÂÈ ÔÙ¤. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Â›Ó·È ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ. ∆· Î¤Ú‰Ë ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¿Ó ÛÙÔ˘˜ ηÈÙ·ÏÈÛÙ¤˜, ÂÓÒ ÔÈ ·›ÎÙ˜, TPIMHNIAIA EK¢O™H TH™ E§§HNIKH™ E¶ITPO¶H™ ¢IE£NOY™ ¢HMOKPATIKH™ A§§H§E°°YH™ (EE¢¢A)

ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ Î·È ·˘Ù¿ Ô˘ ÚfiÛηÈÚ· ›¯·Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ. °È’ ·˘Ùfi Î·È fiÛÔÈ Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ·Ú¿ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘

AÚÈıÌfi˜ T‡¯Ô˘˜ 58 π∞¡√À∞ƒπ√™ - ª∞ƒ∆π√™ 2009 TÈÌ‹ 0.01 €

Î·È ÙÔÓ ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∆Ô ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ë ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û’ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÙfiÛÔ ÚÔÎÏËÙÈο

EΉfiÙ˘

ÛÙË̤ÓÔ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘.

™ˆÎÚ¿Ù˘ §ÔÌ‚¿Ú‰Ô˜ Y‡ı˘ÓË ⁄Ï˘ ¡Ù¤˘ ∫Ô˘ÏÔ‡ÚË ™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ EÈÙÚÔ‹ ¡Ù¤˘ ∫Ô˘ÏÔ‡ÚË

¶EPIEXOMENA

™ˆÎÚ¿Ù˘ §ÔÌ‚¿Ú‰Ô˜ ª¿Ì˘ ªÂÏÈÛÛfi˜

■ ¶∞§∞π™∆π¡∏

ŒÌÚ·ÎÙË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ∂∂¢¢∞, ∂∂¢À∂, √°∂ ÛÙÔ Ï·fi Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘ .......................................................................... ∆· ·È‰È¿ Ù˘ πÓÙÈÊ¿ÓÙ·..............................................................................

3 5

■ π™ƒ∞∏§

™ÙÚÔÊ‹ ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ .......................................................................................

7

■ ™∞§µ∞¢√ƒ

ªÂÁ¿ÏË Ó›ÎË ÙÔ˘ ÌÂÙÒÔ˘ º·Ú·ÌÔ‡ÓÙÔ ª·ÚÙ› ....................................

8

Fax: 210 38.31.603

■ µ∂¡∂∑√À∂§∞

¡¤· Ó›ÎË ÙˆÓ ÚÔԉ¢ÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ..................................................

9

E-mail: eedda@otenet.gr

■ ª∂∆∞¡∞™∆∂™

™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙË ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È ÙÔ ¿Û˘ÏÔ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ª·ÛڤΠ...... 10 AÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ̷˙› Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ .......................... 11

■ µ∂§π°ƒ∞¢π

™ÂÚ‚›· Î·È ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ. 10 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ .............................................. 12

∫ÏÈ̿ΈÛË ÂÓ‰Ô˚ÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛˆÓ................................... 14

■ ¡∞∆√

60 ¯ÚfiÓÈ· ¡∞∆√. ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· Ó· ‰È·Ï˘ı›!.......................................... 17

■ ∂∂¢¢∞

∏ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∂∂¢¢∞................................................................ 18

ÿÚ˘ ÷ς·Ù˙fiÁÏÔ˘ °Ú·Ê›· £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 27 Aı‹Ó· 106 77 TËÏ.: 210 38.13.052

www.eedda.gr

™¯Â‰È·ÛÌfi˜ & ¶·Ú·ÁˆÁ‹ ∂ÓÙ‡Ô˘

™fiψÓÔ˜ 120, 106 81 Aı‹Ó· TËÏ. 210 38.13.349-95, Fax: 210 38.13.395 e-mail: golema@otenet.gr


¶∞§∞π™∆π¡∏ ŒÌÚ·ÎÙË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ∂∂¢¢∞, ∂∂¢À∂, √°∂

ÛÙÔ Ï·fi Ù˘

ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, ∂∂¢¢∞, ∂∂¢À∂ Î·È √°∂, ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË ·fi ÙȘ 31 °ÂÓ¿ÚË ¤ˆ˜ ÙȘ 2 ºÏ‚¿ÚË Ì ÛÎÔfi Ó· ÂΉËÏÒÛÔ˘Ó ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·Îfi Ï·fi. ¶·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Ë ÂΛ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ì·˜ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÌfiÓÔ ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ ƒ·Ì¿Ï·, ÔÈ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ô˘ ·ÔÎƠ̂۷ÌÂ, Ë ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ›¯·Ì ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÂÌÂÈڛ˜ Ô˘ ÎÂÚ‰›Û·Ì ‹Ù·Ó ÔχÙÈ̘. ∆·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì ÚÔ˜ ÙË ƒ·Ì¿Ï·, ›¯·Ì ÌÈ· ÚÒÙË, Ô‰˘ÓËÚ‹ ÂÈÎfiÓ·. ∏ fiÏË ¯ˆÚÈṲ̂ÓË ÛÙ· ‰‡Ô. ∞fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ ÔÈ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÈ πÛÚ·ËÏÈÓÔ› ¤ÔÈÎÔÈ Î·È ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ∆›¯Ë Ù˘ ¡ÙÚÔ‹˜, Ì‹ÎÔ˘˜ 72 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ (ÙÔ ÚÒÙÔ, Ô˘ ¯Ù›ÛËÙΠÙÔ 1967, ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 700 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·). ™ÙËÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ Û›ÙÈ· Ì ‰¤ÓÙÚ·, ÈÛ›Ó˜ Î·È ÙÚ¯ԇÌÂÓÔ ÓÂÚfi fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ. ™ÙËÓ ·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋, Ù·Ú¿ÙÛ˜ «Û·Ṳ́Ó˜» Ì ̷‡Ú· Ï·ÛÙÈο ÓÙÂfi˙ÈÙ· ÁÈ· ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘

¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘

ÓÂÚÔ‡ Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ̤ÛÔ Î·È ÙÚfiÔ, ·ÊÔ‡ ÌÔÚ› ÔÈ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ Ó· ÛÙÂÚËıÔ‡Ó ÙÔ ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ ·˘Ùfi ·Á·ıfi ‰‡Ô Î·È ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ̤۷ ÛÙË ‚‰ÔÌ¿‰·. √ Ô‰ËÁfi˜ Ì·˜ Ôχ Úfiı˘Ì· Ì·˜ ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi. √È ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ Ù˘ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó ÂΛ ÚÈÓ ÙÔ 1967, Â›Ó·È Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÈÛÚ·ËÏÈÓÒÓ ÂÁÁڿʈÓ, Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ì¤Û· Î·È ¤Íˆ ·fi ÙËÓ fiÏË ÂχıÂÚ· Î·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÎϤÁÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÎϤÁÔÓÙ·È. ŸÛÔÈ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÂΛ ÌÂÙ¿ ÙÔ ’67 ¤¯Ô˘Ó ÂȉÈΤ˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜ Î·È ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÌfiÓÔ ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∆Ô ‰Èη›ˆÌ· ·˘Ùfi ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ÙÔ ÂÍ·Û΋ÛÔ˘Ó ·ÚÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÈÛÚ·ËÏÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ô˘ ·›˙ÂÙ·È Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙÔ Ó· ˘Ô¯ÚˆıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÈÛÚ·ËÏÈÓ¿ ¤ÁÁÚ·Ê· ηÈ, ¿Ú·, ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ˘ËÎÔfiÙËÙ·. √È ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ Ÿ¯ı˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÛÙËÓ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì,

Â›Ó·È Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÂȉÈÎÒÓ Ù·˘ÙÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÊfiÚÔ˘˜ ÛÙËÓ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙËÓ fiÏË. ∏ ÚÒÙË ÂÓÙ‡ˆÛË Â›Ó·È fiÙÈ Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ Â˘ÓÔË̤ÓÔÈ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ·˘ÙÔ› Ô˘ ˙Ô˘Ó ÈÔ ‹Û˘¯· Î·È Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¿ÓÂÛË. ¶fiÛÔ ··ÙËÏ‹, fï˜, Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë ÂÓÙ‡ˆÛË ·ÊÔ‡ Î·È Â‰Ò ‚ÈÒÓÔ˘Ó Ù· ›‰È· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ ›‰È· ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ÙÔ 70% ¤¯Ô˘Ó ‰È·‚› ÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ ÙˆÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓÒÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, 11.000 ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤ÁÎÏÂÈÛÙÔÈ Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜, ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÁÈ· ¿Óˆ ·fi 30 ¯ÚfiÓÈ· ηÈ, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜, 35 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÓfiÌÈÌ· ÂÎÏÂÁ̤ÓÔÈ. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â›Û΄‹˜ Ì·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·ÌÂ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ fiψÓ, ÏËÓ Ã·Ì¿˜, ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, Á˘Ó·ÈΛˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ì·˙ÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ (·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ «‰È΋˜» Ì·˜ PARC) Î·È ·Ú·‰ÒÛ·Ì ٷ >> π∞¡√À∞ƒπ√™ – ª∞ƒ∆π√™ 2009

3


¶∞§∞π™∆π¡∏

¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı›, ̤¯ÚÈ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Ì·˜ ηÌ¿ÓÈ· ÁÈ· ÙÔ Ï·fi Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘. ™ÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ô˘ ›¯·Ì Ì ٷ ·Ï·ÈÛÙÈÓȷο ÎfiÌÌ·Ù·, Ë ÂÓË̤ڈÛË ˘‹ÚÍ ÔÏ˘Â›‰Ë. ŸÏÔÈ Úfi‚·ÏÏ·Ó Û·Ó ¿ÌÂÛ· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂÓfi˜ ¿ÓÔÏÔ˘ Î·È ·Ó›Û¯˘ÚÔ˘ ¯ıÚÔ‡. ∂ÓfiÙËÙ· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÒÛÔ˘ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·ÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜ Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› ı· ˙‹ÛÔ˘Ó ÂÈÚËÓÈο Î·È ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ fiˆ˜ ÙÔ ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ı· Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂıÓÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ì ηı‹ÎÔÓÙ· ÙËÓ ¿ÚÛË ÙÔ˘ ÂÌ¿ÚÁÎÔ, ÙÔ Í·Ó·¯Ù›ÛÈÌÔ Ù˘ °¿˙·˜ Î·È ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ¶ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢͋ Ù˘ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù·. øÛÙfiÛÔ, Ë Ã·Ì¿˜ ‚¿˙ÂÈ Û·Ó ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ¿ÚÛ˘ ÙÔ˘ ÂÌ¿ÚÁÎÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ë ÂÓfiÙËÙ·. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ ıˆÚÔ‡Ó ÙË ‰ÈÂıÓÈÛÙÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë, Ô˘ ÂÏ›˙Ô˘Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ‰¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚÔԉ¢ÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÓÈÎËÙ¤˜ ·fi ·˘Ùfi ÙÔÓ ·ÁÒÓ·. 4 π∞¡√À∞ƒπ√™ – ª∞ƒ∆π√™ 2009

™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÈÛÚ·ËÏÈÓ¤˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÛÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜, Ë ÂÔ›ıËÛË Â›Ó·È ÎÔÈÓ‹ fiÙÈ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ Ô ÈÛÚ·ËÏÈÓfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙË ¯·Ì¤ÓË ·›ÁÏË ÙÔ˘ Î·È fiÙÈ ÙÔ ¯Ù‡ËÌ· Â›Ó·È ÔÏÏ·Ïfi Ì ÙÂÚ¿ÛÙȘ Î·È ÙÚ·ÁÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘. √È Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ›¯·Ó Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· 20.000 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Û›ÙÈ· Î·È Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó Û ÚfiÛÊ˘Á˜ Î·È Ë ·ÓÂÚÁ›· Ó· ÛηÚÊ·ÏÒÛÂÈ ÛÙÔ 70-80%. ∏ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ¤ÏÏÂÈ„Ë Î¿ı ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ UNRA Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ·Ó¿ÁΘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÂÌfi‰È· Ô˘ ‚¿˙ÂÈ ÙÔ πÛÚ·‹Ï ÛÙËÓ ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Ù˘ °¿˙·˜, ηıÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ۯ‰fiÓ ··ÁÔÚ¢ÙÈ΋. ŸÏ· ·˘Ù¿, ‚¤‚·È·, Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ∏¶∞, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ πÛÚ·‹Ï ÎÚ¿ÙÔ˜ ˘ÂÚ¿Óˆ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ÂÎΈʷÓÙÈ΋ ÛȈ‹ ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ÔÈÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ı· ηÚˆıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ‰È·ÌÂÏÈṲ̂ÓÔ ÛÒÌ· Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘. ∆¤ÏÔ˜, ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎ·Ó ÔÈ Êfi‚ÔÈ ÙÔ˘˜ fiÙÈ ÙÔ πÛÚ·‹Ï Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÓÔÙ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ, Ô˘ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ Ï‹ÚË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¯ˆÚ›˜ η-

Ó¤Ó· Û‚·ÛÌfi ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹ Î·È Â›Ó·È Ë Â›ÛËÌË ı¤ÛË ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È ÔÏÈÙ›·˜ Ì ÓÔÌÈ΋ Î¿Ï˘„Ë. ∂Ó¿ÓÙÈ· Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ÎÔÈÓ‹ ‰Ú¿ÛË ÁÈ·Ù›, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘Ó¿ÌÂȘ ‰ÈÂıÓÒ˜ Ô˘ ÙË ıˆÚÔ‡Ó Û·Ó ÌÈ· Ê˘ÛÈο ·Ô‰ÂÎÙ‹ ηٿÛÙ·ÛË. ™ÙËÓ ∂˘ÚÒË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ô˘ ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙÔ˘˜ πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜ Û·Ó ÂÁÎÏË̷ٛ˜ ÔϤÌÔ˘, ÌÂÙ¿ ·fi ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ŒÓ· ÚÒÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÈÛ·ÓÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÓÒ Ë „‹ÊÔ˜ ‹Ù·Ó, ·Ú¯Èο, ηٷ‰ÈηÛÙÈ΋, ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÙ¿ÛË. ∫·È, ÙÂÏÈο, Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ Û·Ó Ê˘ÛÈÎfi Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ Ù· 60 ¯ÚfiÓÈ· ÔϤ̈Ó, ·ÔÎÏÂÈÛÌÒÓ, ηٷÛÙÚÔÊÒÓ Î·È ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ·˘Ù·¿Ù˜ Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÔÚÈṲ̂ӷ ÎfiÌÌ·Ù·. ∞˘Ù·¿Ù˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ «Â˘Ô›ˆÓË» ÂÎÏÔÁ‹ √Ì¿Ì· ÛÙȘ ∏¶∞ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÚÔÛÌÔÓ‹ Ù˘ «ÛˆÙ‹ÚÈ·˜» Â¤Ì‚·Û˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ë ÔÔ›· ıˆÚÂ›Ù·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÁÓÒÛÙ˘ ÙÔ˘ ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ηÈ, ÂÔ̤ӈ˜, ÈηÓfiÙÂÚË Ó· ·›ÍÂÈ ¤Ó·Ó ·˘ÙfiÓÔÌÔ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÁÈ· ÙÔ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·Îfi ÚfiÏÔ ·Ó Ú›ÍÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙȘ «·Ó·ÓıÚÒÈÓ˜ ·Í›Â˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÂÌÊÔÚÂ›Ù·È ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ Î·È ÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ∏¶∞ ¿Óˆ ÛÙÔ ÌÂÛ·Ó·ÙÔÏÈÎfi». ∏ ÂÓË̤ڈۋ Ì·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ Ì·˙ÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ¤ÊÂÚ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Ù· ÎÔÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ‰‡Ô Ï·ÒÓ Ì·˜ Ô˘, Ê˘ÛÈο, ÛÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ÔÍ˘Ì¤Ó·. ∆Ô Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ·, Ô˘Ó ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70 ‹Ù·Ó ÈÛ¯˘ÚfiÙ·ÙÔ Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ∫∫ Ó· ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Ó, ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·ÙfiÓËÛ ηÈ, ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰È·Û·Ṳ̂ÓÔ Î·È ÌÔÈÚ·Ṳ̂ÓÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË Ã·Ì¿˜ Î·È ÙË º·Ù¿¯ ÌÂ Û˘Ó‰Èη-


¶∞§∞π™∆π¡∏ ÏÈÛÙÈο ΤÓÙÚ· Î·È ª∫√- ÛÊÚ·Á›‰Â˜ Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·Ì›· ‰Ú¿ÛË. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·Ï·ÈÛÙ›ÓÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· η̛·˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ Ù˘, ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û‹˜ Ù˘, ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙÈ¿Ï·ÈÌ· ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡ ̤ÙÚÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÏÔ‡ÛÙ·ÙÔ ÏfiÁÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· Ó· ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙ·Óı›. √È Á˘Ó·›Î˜ Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÌfiÚʈÛ˘ ηÈ, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË ˘ÔÙÚÔÊ›·˜ Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ 12% ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙ˜, ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜, ‰˘ÛÎÔϛ˜. ™·Ó ÂÈÛÙ¤Á·ÛÌ· ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ Ì·˜ ÙfiÛÔ Ì ٷ ÎfiÌÌ·Ù· fiÛÔ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Ì·˙ÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ì‹Î·Ó ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÛΤ„ÂȘ, ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ȉ¤Â˜, fiˆ˜:

∆· ·È‰È¿

∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, ·È‰·ÁˆÁÒÓ, ·È‰Ô„˘¯ÔÏfiÁˆÓ, ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ ·È‰ÈÒÓ Û ηٷÛÎËÓÒÛÂȘ Û·Ó ¤Ó· ÚÒÙÔ ‚‹Ì·, ÂÎfiÓËÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ˘ÈÔıÂÛÈÒÓ ·È‰ÈÒÓ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∏ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ›ڷ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ÂΉËÏÒÛÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·È‰ÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈο ˘¤Ú Ù˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ¢ÈÂıÓ›˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· fiÏˆÓ Ì·˜, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·Îfi ˙‹ÙËÌ· ÛÂ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Ó· ȤÛÔ˘Ó Ù· ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ· ̤ÚË Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ï‡ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·.

¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¿ÌÂÛ˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó, ÁÈ·Ù› ‰›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ·Ó¿Û· ˙ˆ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ηٷÈÂṲ̂ÓÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ·ÚÈ· Ù˘ °¿˙·˜ Ô˘, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÂÈÒıËÎÂ, ¤¯Ô˘Ó ¿ıÂÏ¿ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯Úˆı› Ó· ˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ·ÈÒÓ·. ∂Ì›˜, ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ Ì·˜, ˘ÔÛ¯Âı‹Î·Ì fiÙÈ, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‰ÂÓ ı· ͯ¿ÛÔ˘Ì ٷ fiÛ· ›‰·ÌÂ Î·È ·ÎÔ‡Û·ÌÂ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ı· Á›ÓÔ˘Ì ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·ÎÔ‡ Ï·Ô‡ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. £· Û˘Ó¯›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· ÂÓÙ›ÓÔ˘Ì ÙË ‰Ú¿ÛË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ·‰ÂÏÊÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘, ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, ‰¤ÓÂÈ ÙȘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ì·˜ Ì ÙÔÓ ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·Îfi Ï·fi. ªÈ· ‰Ú¿ÛË Ô˘ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ϤÌ Ì ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ·: «∂›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ»!

ñ

Ù˘ ÕÓÓÂΠπˆ·ÓÓ¿ÙÔ˘

Ù˘ πÓÙÈÊ¿ÓÙ· «ˆ˜ ÙÔÓ ‡ÛÙ·ÙÔ ¯Ù‡Ô Ù˘ ηډȿ˜ ÌÔ˘ ı’·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÌ·È!» ÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ·Ï·ÈfiÙÂÚË ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ∂∂¢¢∞ Î·È Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË πÓÙÈÊ¿ÓÙ·. ÿÛˆ˜ ÙfiÙ Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ӷ ÓÔÌ›˙·Ì fiÙÈ ı· ¤ÏËÁ ÙÔ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·Îfi ˙‹ÙËÌ· Î·È ‰ÂÓ ˘Ô„È·˙fiÌ·ÛÙ·Ó fiÙÈ ÙÒÚ·, 18 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ (ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ 1991) ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó È· Â›Î·ÈÚÔ. ∆· ·È‰È¿ ÛÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜, Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÌÈ-

ª

ÏÔ‡Ó ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ÛÙÔ ÌÂٷ͇, fiÛ· ÚfiÊÙ·Û·Ó Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘Ó... ∞fi ÙfiÙ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙfiÛ˜ ¿ÏϘ ÛÊ·Á¤˜ Î·È ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ô˘ «˙Ô˘Ó» ÔÈ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ ¤¯ÂÈ Û˘ÚÚÈÎÓˆı› ÎÈ ¿ÏÏÔ. ∆Ô ‚È‚Ï›Ô ÏÔÈfiÓ, ·ÓÙ› Ó· ¯¿ÛÂÈ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·, ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· ηÈ, ηıÒ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ı· ÙËÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ·ÎfiÌ·.

°È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ, Â›Ó·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛˆÛÙfi, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó·Áη›Ô, Ó· ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ì ͷӿ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·˘Ù‹ Ù˘ ∂∂¢¢∞ «∆· ·È‰È¿ Ù˘ πÓÙÈÊ¿ÓÙ·.» ¶·Ú¿ ÙÔ ÌÈÎÚfi ÙÔ˘ fiÁÎÔ, ·˘Ùfi ÙÔ ·È‰ÈÎfi ‚È‚Ï›Ô Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÔÏÏ¿: ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÈÛÙÔÚÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘, ·ÚÎÂÙ‹ ˆÛÙfiÛÔ ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, Ò˜ ÔÈ >> π∞¡√À∞ƒπ√™ – ª∞ƒ∆π√™ 2009

5


¶∞§∞π™∆π¡∏ Ï·Ô› Á›ÓÔÓÙ·È «Ì·Ï¿ÎÈ» ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ, ‰·ÊÈÎÒÓ-ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ (ÛÈÔÓÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÌË) Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Û’ ¤Ó·Ó ·Ì›ÏÈÎÙÔ Î·Ù·ÌÂÚÈÛÌfi –Û˘¯Ó¿ Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÈ·Îfi, ‹ Î·È Û ·ÓÔȯÙfi fiÏÂÌÔ– ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·Ó ˘fi„Ë. ∏ ·È‰Â›·, Ô Ï·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, Ë ıÚËÛΛ·, Ë ÁÏÒÛÛ· Î·È ·ÎfiÌ· Î·È Ù· ·È¯Ó›‰È· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ı¤Ì·Ù· ͯˆÚÈÛÙÒÓ ÁÈ· ·È‰È¿ ÁÚ·Ì̤ӈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÒÓ Û‡ÓÙÔÌˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Î·È ¤Ó·˜ ¯¿ÚÙ˘ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÛÙ·ÙÈ΋ ·ÂÈÎfiÓÈÛË Ù˘ ıÏÈ‚ÂÚ‹˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘ ÙˆÓ ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·ÎÒÓ Â‰·ÊÒÓ... ̤¯ÚÈ ÙÔ 1991, Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. ∞fi ÙfiÙÂ Î·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤ÁÈÓ ÙÔ «ŒÏ· Ó· ‰ÂȘ»!

ŒÓ·˜ ·‰‡Ó·ÙÔ˜ √∏∂ ¿Ô˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ∞Ú›ÏË, Ë ∞ÚÌÔÛÙ›· ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· Ù· ∞ÓıÚÒÈÓ· ¢ÈηÈÒÌ·Ù· fiÚÈÛ ÌÈ· ÂÓÙ·ÌÂÏ‹ ÂÈÙÚÔ‹, Ô˘ ı· ÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ‰È¿Ú·ÍË ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ ÔϤÌÔ˘ ηٿ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ ·Ì¿¯ˆÓ ›Ù ·fi ÙÔÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓfi ÛÙÚ·Ùfi ›Ù ·fi ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜ ÂÓfiÏÔ˘˜, ηٿ ÙËÓ 22‹ÌÂÚË ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ «Âȯ›ÚËÛË» ÛÙË °¿˙·. ¢ÂÓ Â›·Ì ӷ ÌËÓ ÙÔ Î¿ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙ· ηχÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ √∏∂, ÌÂÙ¿ ÙÔ µ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ, ·fi ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ „ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·ÎÔ‡, ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠٛÔÙ· ÛÙËÓ 60¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ›· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰Â ηıfiÏÔ˘ ÂÚ›ÂÚÁÔ, fiÙÈ ¤Ó·˜ Ï·fi˜ ¯¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ Î·È ·Ó·ÙÚ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È Û ·ÎÚ·›· ̤۷ ÁÈ· Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ·fi ÙË ÌfiÓÈÌË ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· ÙˆÓ Î·ÙÔ¯ÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ∆Ô Âȯ›ÚËÌ· ÙÔ˘ ηٷÎÙËÙ‹, fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘,

6 π∞¡√À∞ƒπ√™ – ª∞ƒ∆π√™ 2009

ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Û·Ó Î˘ÓÈÎfi. £· ϤÁ·ÌÂ, fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ηı·Úfi Ê·ÛÈÛÌfi...

™ÔÚ¿ Ù˘ Ù‡¯Ë˜; ÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÂÓfi˜ Ï·Ô‡ Û ·fiÁÓˆÛË fiÏ· Ù· ̤۷ Á›ÓÔÓÙ·È ϤÔÓ ıÂÌÈÙ¿, ÌÈ· Î·È Ù›ÔÙ’ ¿ÏÏÔ ‰ÂÓ «È¿ÓÂÈ.» ŒÙÛÈ, ÙÔ Ô›ËÌ· ÙÔ˘ ª·¯ÌÔ‡ÓÙ ¡Ù·ÚÔ˘›˜ «°Ú¿„Â. ∂›Ì·È ÕÚ·‚·˜», Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ηٷϋÁÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«∂ÁÒ ‰Â ÌÈÛÒ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Î·Ó¤Ó·Ó ‰ÂÓ ÎϤ‚ˆ, Ì· ·Ó ÂÈÓ¿Ûˆ, ÙÚÒˆ ÙË Û¿Úη ÙÔ˘ ÛÊÂÙÂÚÈÛÙ‹ ÌÔ˘. º˘Ï¿ÍÔ˘. ∞fi ÙËÓ ›ӷ ÌÔ˘ Ê˘Ï¿ÍÔ˘ ÎÈ ·’ ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÌÔ˘.» ∏ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ «ÒÚÈÌÔ Ù¤ÎÓÔ Ù˘ ÔÚÁ‹˜» Î·È fi¯È «ÛÔÚ¿ Ù˘ Ù‡¯Ë˜» ı¤ÏÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÔÏÏ‹. √ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ›ڷ, ͤÚÂÈ Ó· ‰È·Û¿ Î·È Ó· Û˘ÓÙÚ›‚ÂÈ. ™˘¯Ó¿ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÛÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ ˘ÔÎÚÈÙÈÎfi «Âȯ›ÚËÌ·» ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Û ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú– fiÙÈ Ó·È ÌÂÓ ÔÈ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰›ÎÈÔ, Ó·È ÌÂÓ Â›Ó·È Ù· ı‡Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› Ó· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‰È·Û·Ṳ̂ÓÔÈ; ¢ÂÓ ÙÔ˘˜ ÊÙ¿ÓÂÈ Ë ÌÈ˙¤ÚÈ· ÙÔ˘˜; ºÙ·›ÓÂ Î·È ÏÈÁ¿ÎÈ. ∂›Ó·È ÌÈ· ÈÔ ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓË ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ ȉÂÔÏÔÁ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ «›ÛˆÓ ·ÔÛÙ¿Ûˆӻ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ÔÈ ‰˘Ô Ï¢ڤ˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ÊÙ·›ÓÂ.

T· ·È‰È¿ Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Ó ÔÎ·Ï˘ÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·È‰È¿, ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘, Ì ÙËÓ ¿‰ÔÏË ·ÌÂÛfiÙËÙ· Ô˘ ÙȘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ, fiˆ˜ Ù˘ §¤Ó·˜ Ì ÙÔÓ ∫·Ú›Ì, Ô˘ ›¯Â ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √È Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ̤۷ ÛÙËÓ ·ıÒ· ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜, Û¯Â-

‰fiÓ Ï·ÎˆÓÈΤ˜, ÙÔ˘ πÌÚ·‹Ì, Ù˘ ª·¯¿Ú, ÙÔ˘ ¡Ô˘Ú‹ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ·ÏËıÈÓfi ηÙËÁÔÚÒ Î·Ù¿ Ù˘ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹˜ ηÙÔ¯‹˜. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ·fi Ù· ÏfiÁÈ· Î·È ·fi ÙȘ ÁÏ·Ê˘Ú¤˜ ÂÈÎfiÓ˜ (ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜) Ô˘ Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Ó Ì ٷ fiÛ· ϤÁÔÓÙ·È Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô: ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ï›ÂÈ ·fi Ù· ·È‰È¿ Ì·˜. ™˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi Î·È ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ·fi ÈÛÚ·Ëϛ٘ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∂’ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 20Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡, Ô˘ ÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó fiÙÈ ÓÙÚ¤ÔÓÙ·È Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ·fi Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ÁÔÓ›˜. ŒÓ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·fiÛ·ÛÌ·: «∫·È ı· ı¤Ï·ÌÂ, ·¯!, ‰ÂÓ Í¤ÚÂÙ fiÛÔ ı· ı¤Ï·Ì ӷ Ì·˜ Í·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ì·˜ – Ì ‰·ÎÚ˘Ṳ̂ӷ Ì¿ÙÈ·, Ì ¯Â›ÏË Ô˘ ÙÚ¤ÌÔ˘Ó– Ù· ÛËÌ¿‰È· ·fi η̤ÓÔ Û›‰ÂÚÔ ÛÙ· ÛÙ‹ıÈ· ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ¯·Ú·Á̤ÓÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙÔ ‰¤ÚÌ· ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ¤Î·Ó·Ó ·Ï·È¿. ∆ÒÚ· ÛΤ·Û·Ó ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÙÔ˘˜, ÙÒÚ· ‹Ú·Ó ·˘ÙÔ› Ù· Û›‰ÂÚ· ÛÙ· ¯¤ÚÈ·!» ∂ӉȷʤÚÔÓ ı· ›¯Â Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ ÔÈ· ı¤ÛË ·›ÚÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·, Ô˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó –ÁÈ·Ù› ·˘Ù¿ Û›ÁÔ˘Ú· ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó-18 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi ÁÚ¿ÌÌ· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Ì ٷ ·È‰È¿ Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘... ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô, Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ·, Ì ÔÏϤ˜ Ù˘¯¤˜ Î·È Ôχ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÁÈ· Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ·È‰È¿. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ Í·Ó·Ê¤ÚÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜. ∆·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›ˆÌ·, ÈÛÙ‡ԢÌÂ, Ì ٷ ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ™·Ì›¯ ∫·Û¤Ì ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÙÔ˘ Ô›ËÌ·, Ô˘ ÌÂÏÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ µ¿ÎË °È·ÓÓÔ‡ÏË Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ Ô §¿Î˘ ÷ÏÎÈ¿˜:

«ÿÛˆ˜ Ó· ÛÙÂÚËıÒ Î·È ÙÔ „ˆÌ› ÌÔ˘. ÿÛˆ˜ ÙÔ ÛÙÚÒÌ· ÍÂÔ˘Ï‹Ûˆ Î·È Ù· ÚÔ‡¯· ÌÔ˘. ÿÛˆ˜ Ó· ÛˆÚÈ·ÛÙÒ Á˘ÌÓfi˜ Î·È ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˜, ¯ıÚ¤ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·˙·Ú‡ˆ ÎÈ ˆ˜ ÙÔÓ ‡ÛÙ·ÙÔ ¯Ù‡Ô Ù˘ ηډȿ˜ ÌÔ˘ ı’·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÌ·È!»

ñ


π ™ ƒ∞ ∏ §

∞ π • ∂ ¢ ∞ ∆ ™ ™∆ƒ√º∏ ÙÔ˘ ÕÎÂÏ ∆·Î¿˙, ƒ·Ì¿Ï·

ÙÔ πÛÚ·‹Ï ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË, ¤Ó·Ó Ó¤Ô –Î·È ·Ï·Èfi- Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ÙÔÓ ªÂÓÈ·Ì›Ó ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘, Ú¿ÁÌ·Ù· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο Û ÌÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯ÒÚ·. ∞Ó fï˜ ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›ٷÈ, ı· ‰Ô‡Ì fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Î·È ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÁÂÓÈο Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜ ÂȉÈÎfiÙÂÚ·. √È ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙȘ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÌfiÓÔ ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ¤ÊÂÚ·Ó: ÙÔ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ª¤ÙˆÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÈÚ‹ÓË Î·È ÙËÓ πÛfiÙËÙ· (÷ÓÙ¿˜), ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÙÔ ∫∫ πÛÚ·‹Ï Î·È ÔÈ Û‡ÌÌ·¯Ô› ÙÔ˘, ‹Ú ÌÈ· ¤‰Ú· ·Ú·¿Óˆ. ∞˘Ùfi, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ. ∞˜ ‰Ô‡ÌÂ Î·È ÙÔ ‰¿ÛÔ˜: ∞˜ ‰Ô‡ÌÂ, fï˜, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ∆Ô §ÈÎÔ‡ÓÙ, ÙÔ ‰ÂÍÈfi ÎfiÌÌ·, ‹Úı ÚÒÙÔ Ì 28 ¤‰Ú˜, ÙÔ ∫·Ó̷ٛ (ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ™·ÚfiÓ), ‰ÂÍÈfi ÎÈ ·˘Ùfi, ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì 27 ¤‰Ú˜. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ Ú·ÙÛÈÛÙÈÎfi ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ §›ÌÂÚÌ·Ó Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È πÛÚ·‹Ï-∆Ô Û›ÙÈ Ì·˜, Ì 15 ¤‰Ú˜, ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi (E¯Ô‡ÓÙ

ª¿Ú·Î) Ì 13 ¤‰Ú˜, ÙÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ÎfiÌÌ· ™∞™ Ì 11 ¤‰Ú˜ Î·È ÌÂÚÈο ¿ÏÏ· ‰ÂÍÈ¿ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·. ∞Ó ÛÎÂÊÙ› ηÓ›˜ fiÙÈ ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÙÔ˘ ªÂÙÒÔ˘ ÷ÓÙ¿˜ Â›Ó·È ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ Ô˘ ˙Ô˘Ó Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï, ‡ÎÔÏ· ‚Á·›ÓÂÈ ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ë ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi Î·È Ú·ÙÛÈÛÙÈÎfi Ê·Ó·ÙÈÛÌfi. √ ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·Îfi˜ Ï·fi˜ ›¯Â Î·È ¤¯ÂÈ Ì·ÎÚ¿ ·ÏÏ¿ Î·È ÈÎÚ‹ ›ڷ ·fi fiÏ· Ù· ÈÛÚ·ËÏÈÓ¿ ÎfiÌÌ·Ù·. •¤ÚÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï·, ·Ú·‰ÔÛȷο ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·. ∂ΛÓÔ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ë Â¯ıÚfiÙËÙ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·Îfi Ï·fi Î·È ÙÔ ‰›Î·ÈÔ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘. ∏ Â›ıÂÛË ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï ηٿ ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘ ÙÔ 2006 ¤ÁÈÓ Ì ÙÔÓ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ˘Ô˘ÚÁfi ÕÌ˘Ó·˜ ∞Ì›Ú ¶¤ÚÈÙ˜, Ë Â›ıÂÛË ÛÙË °¿˙· ÙÔ 2008-2009 Â› ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ª¿Ú·Î, Ë ÛÊ·Á‹ Ù˘ ∫·Ó¿ ÛÙÔ §›‚·ÓÔ Î·È ÔÈ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ› Â› ÙÔ˘ Â›Û˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÕÌ˘-

Ó·˜, ÙfiÙÂ, ™ÈÌfiÓ ¶¤Ú˜, Î·È ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï. ™·ÚfiÓ, √Ï̤ÚÙ, §›‚ÓÈ, ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÚfiÛˆ·, ·ÏÏ¿ ›‰È· ÔÏÈÙÈ΋. ªÂ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓȈÓ, ÙÔ ‰È¯·ÛÌfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË º·Ù¿¯ Î·È ÙË Ã·Ì¿˜ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ Ÿ¯ıË Î·È ÙË °¿˙·, Ì ÙËÓ Ôχ ·ÚÓËÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÓ ·Ú·‚ÈÎfi ÎfiÛÌÔ, ÙËÓ Ù˘ÊÏ‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï ·fi ÙȘ ∏¶∞ Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, Ì ÙÔ ∆›¯Ô˜, ÙÔ˘˜ ÂÔÈÎÈÛÌÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·Ó›˜ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔϘ Ë̤Ú˜ Î·È ÌÈ· ‰›Î·ÈË Ï‡ÛË Ôχ Ì·ÎÚÈ¿. √ ·ÁÒÓ·˜, ÂÔ̤ӈ˜, ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Ì ÙÔ ‰›Î·ÈÔ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ÈÔ ·Ó·Áη›· ·fi ÔÙ¤. √ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ÛÙ¿ıËΠ¿ÓÙ· ·ÏÏËϤÁÁ˘Ô˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·Îfi Ï·fi Ì οı ÙÚfiÔ.

ñ

π∞¡√À∞ƒπ√™ – ª∞ƒ∆π√™ 2009

7


™∞§µ∞¢√ƒ ª∂°∞§∏

¡π∫∏ ∆√À ª∂∆ø¶√À

º∞ƒ∞ª¶√À¡∆√ ª∞ƒ∆π

ÙȘ 15 ª¿ÚÙË, ‰ÂηÂÊÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÂÈÚ‹Ó˘ ÙÔ 1992, ÙÔ ª¤ÙˆÔ º·Ú·ÌÔ‡ÓÙÔ ª·ÚÙ› ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∞ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË (FMLN) ΤډÈÛ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ Ì 51,32% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ Î·È ÙËÓ 1Ë ÙÔ˘ πÔ‡ÓË ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ™·Ï‚·‰fiÚ. ∆Ô FMLN ȉڇıËΠÙÔ 1980 Û·Ó ÎÔÈÓfi ̤وÔ ¤ÓÙ ¤ÓÔÏˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù·Ï‹ÛÙ¢ÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘, ÙËÓ Î·Ù·›ÂÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÂÓfi˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ô˘ Ó· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·, ÙË Ï·˚΋ ΢ÚÈ·Ú¯›· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ¤Ó·˜ 12¯ÚÔÓÔ˜ ¤ÓÔÏÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô˘ ¿ÊËÛ ›Ûˆ ÙÔ˘ ¿Óˆ ·fi 70.000 ÓÂÎÚÔ‡˜, Û ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ‰Â ÊÙ¿ÓÂÈ ·ÎfiÌ· Î·Ó Ù· 7 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ηÙÔ›ÎÔ˘˜. 8 π∞¡√À∞ƒπ√™ – ª∞ƒ∆π√™ 2009

ªÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÂÈÚ‹Ó¢Û˘, ÙÔ ª¤ÙˆÔ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠ÂÓÈ·›Ô ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÌÌ·, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘. ∞fi ÙfiÙ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ˘¤ÛÙË ÔÏϤ˜ ‰È·Û¿ÛÂȘ, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙȘ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ¡· ı˘Ì‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ 2001 Ë ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ™·Ï‚·‰fiÚ ˘ÈÔı¤ÙËÛ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ ÎÔÏfiÓ ÙÔ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ‰ÔÏ¿ÚÈÔ Û·Ó Â›ÛËÌÔ ÓfiÌÈÛÌ·. ¶Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ÙÔ ÎÔÏfiÓ ¤·„ ӷ ΢ÎÏÔÊÔÚ› Î·È ÔÏfiÎÏËÚË Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰ÔÏ·ÚÈÔÔÈ‹ıËÎÂ. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ 80% ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÙÔ˘ ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙȘ ∏¶∞, ÂÓÒ ÙÔ 1/5 ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∞∂¶ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ÂÌ‚¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ‰˘fiÌÈÛÈ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ™·Ï‚·‰ÔÚÈ·ÓÒÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙȘ ∏¶∞. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™Ù¤ÈÙ ¡ÙÈ¿ÚÙÌÂÓÙ, ƒfiÌÂÚÙ °Ô˘ÓÙ, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ ∏¶∞ ÂÏ›˙ÂÈ Ó· Û˘ÓÂ-

¯›ÛÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ì ÙË Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ™·Ï‚·‰fiÚ ÙË ‰ÈÌÂÚ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ Ô Ï·fi˜ ‹Ú ÌÈ· ·fiÊ·ÛË Î·È Ë ı¤ÏËÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Û‚·ÛÙ‹. øÛÙfiÛÔ, ÏÈÁfiÙÂÚÔ˜ ‰Èψ̷ÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÙÔ˘ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ΢‚ÂÚÓÔ‡Û ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 20 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ™·Ï‚·‰fiÚ, Ô ÚÒËÓ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ƒÔ‰Ú›ÁÔ Õ‚ÈÏ·, Ô˘ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ fiÙÈ Ë Ó›ÎË ÙÔ˘ ªÂÙÒÔ˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ™·Ï‚·‰fiÚ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌÔ‡. ¶Ú¿ÁÌ· Ôχ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÂÓfi˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÛÙÔÓ ‡ÌÓÔ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ ™·Ï‚·‰fiÚ ı· Á›ÓÂÈ Ô Ù¿ÊÔ˜ ÙˆÓ ∫fiÎÎÈÓˆÓ. ∏ Ó›ÎË ÙÔ˘ ªÂÙÒÔ˘ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û οÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÌÈ· ·ÎfiÌ· ·Ï‹ ÚÔԉ¢ÙÈ΋ Ï·ÙÈÓÔ·ÌÂÚÈοÓÈÎË Î˘‚¤ÚÓËÛË Û·Ó ·˘Ù¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ¡fiÙÈ· Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÔÏÈÙÈÎfi Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ì ̷ÎÚfi¯ÚÔÓ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ ›Ûˆ ÙÔ˘, Ì ·Ú¯¤˜ Î·È ÚfiÁÚ·ÌÌ·,


™∞§µ∞¢√ƒ Ì ¤ÌÂÈÚ· ÛÙÂϤ¯Ë, Î·È fi¯È ÁÈ· ÌÈ· ÚÔÛˆÔ·Á‹ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÌÔÓ¿¯· Û ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË, ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. ∂Í·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ı¤ÙÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤‚·˙ ¿ÓÙ·, ‰ËÏ·‰‹ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ Î·È Î˘Ú›·Ú¯Ë˜, Ì ÈÛfiÙËÙ· Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ∞fi ÙÔ 2001 ÙÔ ª¤ÙˆÔ ¤‚·ÏÂ Î·È ÙÔ ÛÙfi¯Ô fiÙÈ Ë ¿ÏË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ı· ¤¯ÂÈ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙÔ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌfi, ÛÙfi¯Ô˜ Ô˘

˘‹Ú¯Â ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¤ÓÔÏÔ˘ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙÔ˘, fiˆ˜ ÁÈ· ÙÔ ∫∫ ™·Ï‚·‰fiÚ Î·È ÁÈ· ÙȘ §·˚Τ˜ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈΤ˜ ¢˘Ó¿ÌÂȘ, Ô˘ ÚÔ‹Ïı·Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ∫∫ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60. √È ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ΢ڛˆ˜ Â›Ó·È Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·Ì›ÓÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ª¤ÙˆÔ, ÌÂÙ¿ ÙȘ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ‰È·Û¿ÛÂȘ Î·È ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ ÙÔ 1992.

ª¤¯ÚÈ Ô‡ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ Î·È ÙÈ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ı· οÓÂÈ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘, ·Ô̤ÓÂÈ Ó· ÙÔ ‰Ô‡ÌÂ. ∏ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘Ó·Ù‹, Ô ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÌfi˜ ·ÓÙ·¯Ô‡ ·ÚÒÓ, Î·È Ë ÚÂۂ›· ÙˆÓ ∏¶∞ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË Ó· ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ª¤ÙˆÔ º·Ú·ÌÔ‡ÓÙÔ ª·ÚÙ› ͤÚÂÈ Î·Ï¿ fiÙÈ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ηٿÏË„Ë Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ·fi ·ÏÈ¿ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘, Ì·ÎÚ‡˜ Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜.

ñ

µ∂¡∂∑√À∂§∞ ¡∂∞ ∂∞

¡π ∫∏

∆ø¡ ¶ƒ√√¢∂À∆π∫ø¡ ¢À¡∞ª∂ø¡ ¤· Ó›ÎË ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÚÔԉ¢ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙË µÂÓÂ˙Ô˘¤Ï· Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ √‡ÁÔ ∆Û¿‚˜ ÛÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 15 ºÏ‚¿ÚË. À¤Ú ÙÔ˘ ¡·È „‹ÊÈÛ ÙÔ 54,36%, ˘¤Ú ÙÔ˘ Ÿ¯È ÙÔ 45,63%, ÂÓÒ Ë ·Ô¯‹ ‹Ù·Ó ÛÙÔ 32,95%. ∆Ô ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙȘ ıËÙ›˜ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÒÓ, ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÂÈÒÓ, ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Û ‰‡Ô ıËÙ›˜, Î·È ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙfiÛÔ Ù˘ ∂ıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢Û˘ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÂÈÒÓ Û ÙÚÂȘ. ™ÙȘ 15 ºÏ‚¿ÚË ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÌÈ· Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙÚÔÔÏÔÁ›· Ô˘ ηٷÚÁ› ·˘Ùfi ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi.

¡

¶ÔÏÏ¿ ÂÈÒıËÎ·Ó Î·È ¿ÏÈ ÁÈ· ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·, Ó¤· ∫Ô‡‚·, ÎÏ. øÛÙfiÛÔ, Â‰Ò ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· οÔÈ· Â·ÓÂÎÏÔÁ‹ Â’ ·fiÚÈÛÙÔ, ·ÏÏ¿ ÁÈ·

ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Â›Ó·È Î·Ó›˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ı¤ÏÂÈ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· οÙÈ Ô˘ ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜, Î·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÛÙȘ 17 ·fi ÙȘ 27 ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È Á›ÓÂÙ·È, ¯ˆÚ›˜ ηÓ›˜ Ó·

‰È·ÓÔÂ›Ù·È Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜ Û·Ó ‰ÈÎÙ·ÙÔڛ˜. ∞ÚΛ ÌÔÓ¿¯· Ó· ı˘ÌËıԇ̠ÙÔ ™Ô˘Ë‰fi Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· 23 Û˘Ó¯‹ ¯ÚfiÓÈ·, ∆¿ÁΠºÚ›ÙÈÔÊ, ÙÔ °ÂÚÌ·Ófi ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ Ã¤ÏÌÔ˘Ù ∫ÔÏ ÁÈ· 16 ¯ÚfiÓÈ· ‹ ÙÔÓ πÛ·Ófi ºÂÏ› °ÎÔÓۿϘ, Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· 14 ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ¯ÒÚ˜ «·ÓËÛ‡¯ËÛ·Ó» ÁÈ·Ù› Ô ∆Û¿‚˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ºÈ‰¤Ï ∫¿ÛÙÚÔ! ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ӛ΢ Ì ‰È·ÊÔÚ¿ οÙÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ „‹ÊÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ¤ÁÈÓ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ·fi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ÙÔ ¡·È, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ÙÔ˘ ªÈÚ·ÊÏfiÚ˜, ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ˘ √‡ÁÔ ∆Û¿‚˜.

ñ

π∞¡√À∞ƒπ√™ – ª∞ƒ∆π√™ 2009

9


ª ∂ ∆∞ ¡ ∞ ™ ∆ ∂ ™ ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙË ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È ÙÔ ÕÛ˘ÏÔ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ª·ÛڤΠÙ˘ ª·Ú›·˜ ∫ÔÎΛÓÔ˘

Ô ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È ÙÔ ¿Û˘ÏÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ-ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· Ù· ∞ÓıÚÒÈÓ· ¢ÈηÈÒÌ·Ù· (EMHRN) Î·È ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ∫¿ÈÚÔ ÛÙȘ 4 Î·È 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ë Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ª·ÛÚ¤Î. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ›¯·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È ÙÔ ¿Û˘ÏÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, ÙË ™˘Ú›·, ÙÔ §›‚·ÓÔ Î·È ÙËÓ πÔÚ‰·Ó›·. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Ô ÛÎÔfi˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ‹Ù·Ó Ë ÚÔÒıËÛË Ù˘ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚˆÌÂÛÔÁ›Ԣ ÁÈ· Ó· ·˘ÍËı› Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÂÌÂÈÚÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∆¤ÏÔ˜, ·ÒÙÂÚÔ˜ ÛÎÔfi˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ‹Ù·Ó Ô ÂÓÙÔ-

10 π∞¡√À∞ƒπ√™ – ª∞ƒ∆π√™ 2009

ÈÛÌfi˜ Î·È Ë ÛÙ‹ÚÈÍË Î¿ı ¢ηÈÚ›·˜ ÁÈ· ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜: ŒÏÏÂÈ„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘, Ù˘ ™˘Ú›·˜, ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘ Î·È Ù˘ πÔÚ‰·Ó›·˜. ™Ù·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È ÙÔ ¿Û˘ÏÔ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ÚԷӷʤÚıËηÓ. ∫ÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∂˘ÚˆÌÂÛÔÁ›Ԣ. ∏ ¤Ú¢ӷ ÂÛÙÈ¿ÛÙËΠ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ πÔÚ‰·Ó›·, ÙÔ ª·ÚfiÎÔ Î·È ÙË °·ÏÏ›·. µ›· ηٿ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÚÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∂˘ÚˆÌÂÛÔÁ›Ԣ. ∏ ¤Ú¢ӷ ÂÛÙÈ¿ÛÙËΠÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, ÙÔ ª·ÚfiÎÔ, ÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙËÓ πÙ·Ï›·.

∂›Û˘ ·fi ¿ÏϘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ÚÔÛÎÏËı› ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ¤Ú¢Ó˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ÛÙÔ §›‚·ÓÔ Î·È Ì ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÚÈÒÓ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÔÈÎÈ·ÎÔ› ‚ÔËıÔ›. ™ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ·fi ÙËÓ πÔÚ‰·Ó›·, ÙÔ §›‚·ÓÔ, ÙË ¢·Ó›·, ÙË °·ÏÏ›·, ÙË ªÂÁ¿ÏË µÚÂÙ·Ó›·, ÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜, ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ πÙ·Ï›·, ÙËÓ ∫‡ÚÔ, Ù· ∫·Ù¯fiÌÂÓ·, ÙÔ ª·ÚfiÎÔ, ÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË, ÙË ª¿ÏÙ·, ÙËÓ ∆Ô˘ÚΛ· Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ. ∆· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ‹Ù·Ó Û˘ÓÔÙÈο Ù· ÂÍ‹˜:

√È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰¤¯ÔÓÙ·È Û˘Ó¯›˜ ·Ú·‚È¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. À¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ¤ÛÔ˘Ó ı‡Ì·Ù· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Î·È Î·ÎÔÔ›ËÛ˘ Î·È Ó· ·ÂÏ·ıÔ‡Ó ·Ú¿ÓÔÌ·. ∂›Û˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙÔ Ó· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ‚·ÛÈο ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· fiˆ˜ Â›Ó·È Ë È·ÙÚÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë, Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Ë Î·ÙÔÈΛ· Î·È Ë ÂÚÁ·Û›·. ¶ÔÏÏÔ› Î·È ‰È¿ÊÔÚÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙ· ‚·ÛÈο ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. √È ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÏÈÙÈ΋˜ ‚Ô‡ÏËÛ˘, Ë ·Ô˘Û›· ηٿÏÏËÏ˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Â›ÛËÌ˘ ÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÂÌfi‰È·, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ›, ¤ÏÏÂÈ„Ë ˘Ô‰ÔÌÒÓ, Ë ÁÂÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ∏ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÂ


ª ∂ ∆∞ ¡ ∞ ™ ∆ ∂ ™ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ Â›Ó·È Ôχ Â›ÁÔ˘Û· ÌÈ· Î·È ÔÈ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÔÏÂÌÈΤ˜ Û˘ÚÚ¿ÍÂȘ ÛÙÔ πÚ¿Î, ÛÙÔ ™Ô˘‰¿Ó Î·È ÙË ™ÔÌ·Ï›· (ÙÒÚ· Î·È ÛÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË, ·ÊÔ‡ ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÚÈÓ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË) ÚÔηÏÔ‡Ó ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ §›‚·ÓÔ, ÙË ™˘Ú›·, ÙËÓ πÔÚ‰·Ó›· Î·È ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÚÈÒÓ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û·Ó ÔÈÎÈ·ÎÔ› ‚ÔËıÔ› ›ӷÈ, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, ¿Ú· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ô‡Ù ٷ ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜. ¢Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ¿Ú· ÔÏϤ˜ ÒÚ˜, ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¯Ú‹Ì·Ù·, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰¤¯ÔÓÙ·È ‚›· ·ÎfiÌË Î·È ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È Â·Ú΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹. °ÂÓÈο, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÚÈÒÓ Â›Ó·È Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ·fi ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á˜ ÔÈ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ‚›· Î·È ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÌÔ‡˜ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ı‡Ì·Ù· ·Ú¿ÓÔÌ˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ‰ÈÎÙ‡ˆÛË ÂÎ-

ÚÔÛÒˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÂÌÂÈÚÈÒÓ, ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÂÂÙ‡¯ıË ‰ÈfiÙÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙË ‰È΋ Ì·˜ ÂÚ›ÙˆÛË ¤ÁÈÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÂÌÂÈÚÈÒÓ Ì ¤Ó· ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÛÙË ™Ì‡ÚÓË (kayiki) ·fi fiÔ˘ ʇÁÔ˘Ó ÔÏÏÔ› ÚfiÛÊ˘Á˜ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È Ì ¤Ó·Ó ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÛÙËÓ πÙ·Ï›· (CIR) fiÔ˘ ηٷϋÁÔ˘Ó ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜ Î·È ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ¶¿ÙÚ· Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞ÁÎfiÓ·. ÿÛˆ˜ ı· ‹Ù·Ó ¯Ú‹ÛÈÌË ÌÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∂∂¢¢∞ Î·È ÙȘ ‰˘Ô ·˘Ù¤˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Ì·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜, ÙÔ˘˜ ·ÈÙÔ‡ÓÙ˜ ¿Û˘ÏÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÂȉÈο ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÔÈÓÈÎÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ªÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Ô˘ ı· ‹ıÂÏ· Ó· οӈ Â›Ó·È ÙÔ fiÙÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ·Ú¤Ì‚Ô˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÙˆÓ ·ÈÙÔ‡ÓÙˆÓ ¿Û˘ÏÔ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ fi¯È ·fi ¤Ó‰ÂÈÍË ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·˜, Ê˘ÛÈο, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ οı ·Ú·‚›·ÛË ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·Ú·‚›·ÛË Î·È ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Ì·˜ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, ÌÈ· Î·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‚·ÛÌfi˜ ÁÈ· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÁÂÓÈο ‰ÂÓ ı·

ÌÔÚ¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ Ó· Ù· ÂÈηÏÂÛÙԇ̠·Ó ‚ÚÂıԇ̠۠·Ó¿ÁÎË Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ. º˘ÛÈο Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Â›Û·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ‹ ÚfiÛÊ˘Á·˜ ÁÈ· Ó· ·Ú·‚È·ÛÙÔ‡Ó Ù· ‚·ÛÈο ÛÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜. ŒÓ· ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÂÈ Â›Ó·È ÙÔ fiÙÈ fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÂÂȉ‹ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó ·fi ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Ì ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ fiÛˆÓ Â›ÙÂ Û˘Ó·›ÓÂÛ·Ó Â›Ù ÛÈÒËÛ·Ó fiÙ·Ó ‰È·ÊˆÓÔ‡Û·Ó. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È Ô fiÏÂÌÔ˜ ÛÙÔ πÚ¿Î ‹ ÛÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÏËı˘ÛÌÒÓ. √fiÙÂ Ë ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È Ë ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ‰È΋ ÙÔ˘˜ ˘fiıÂÛË ·ÏÏ¿ Î·È ‰È΋ Ì·˜. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· Ë ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ˘ÔÏÂÈÌÌ·ÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Ì οÔÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÙÈο ̤ÙÚ· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÙÔ ÂÍ·Ï›„Ô˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÔÌÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈʤÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ‰ÔÌ‹ Ù˘ ·Ó ÂÈı˘Ì› Ó· χÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·.

ñ

∞ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ̷˙› Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈ∏ ∂∂¢¢∞ ÛÙÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÛÙȘ 8 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ¢·‚¿ÎË ÛÙË ¡›Î·È·. ∆ËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ¶·ÎÈÛÙ·ÓÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∂ÏÏ¿‰·˜ ∏ ∂ÓfiÙËÙ· Î·È Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ηٿ ÙÔ˘ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ∞Û‡ÏÔ˘ ∂∂ ÌÂÙ¿ ·fi ÙË Ú·ÙÛÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË Ó·ÚÒÓ Ê·ÛÈÛÙÔÂȉÒÓ Û Û›ÙÈ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Û ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ù˘ ¡›Î·È·˜. ™ÙË Û‡ÓÙÔÌË ·Ú¤Ì‚·Û‹ Ù˘ Ë ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∂¢¢∞ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ «˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ·Ó¿ÏË„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ì·˙› Ì ¿ÏϘ ÙÔÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÒÛÙ ӷ ÊÚ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Û ʷÛÈÛÙÈΤ˜ Î·È Ú·ÙÛÈÛÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ.

√È ¶·ÎÈÛÙ·ÓÔ› ÂÚÁ¿Ù˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù›ÔÙ· Ó· ¯ˆÚ›ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂÚÁ¿Ù˜. √È ÂÈı¤ÛÂȘ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ¤¯Ô˘Ó Û·Ó ÛÙfi¯Ô Ó· ÊÔ‚›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ηٷÛÙ·ÏÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó ÈÔ Â˘¿ÏˆÙÔ˘˜ ÛÙȘ ȤÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ. Œ¯Ô˘Ó, Â›Û˘ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÓÙ·¯ı› ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÚ‚Ϥ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘·›ÙÈÔ˘˜ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ηÈÙ·ÏÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜».

ñ

π∞¡√À∞ƒπ√™ – ª∞ƒ∆π√™ 2009 11


µ ∂ § π ° ƒ∞ ¢ π ™∂ƒµπ∞ & ª∞Àƒ√µ√À¡π√

10

ª∂∆∞ Ã√¡π∞ Ã√¡π∞ ª∂∆∞

ÚÔÛηÏÂṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÈÚ‹Ó˘, ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ∂∂¢¢∞ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ¢È¿ÛÎÂ„Ë Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÛÙÔ µÂÏÈÁÚ¿‰È, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ «ºfiÚÔ˘Ì µÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘ ÁÈ· ¤Ó· ∫fiÛÌÔ ÙˆÓ ÿÛˆÓ», ÛÙȘ 23 Î·È 24 ª¿ÚÙË, ÁÈ· Ù· 10 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·˜. §›ÁÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÛÙȘ 20 ª¿ÚÙË, Ë ∂∂¢¢∞ ›¯Â ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ô˘ ›¯Â ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Ë ∂∂¢À∂. ∞fi ÙÔ˘˜ ÔÏ˘ÏËı›˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ¯ˆÚÒÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ô˘ ‹Úı·Ó ·fi fiÏ· Ù· ̤ÚË Ù˘ Á˘ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙË ¢È¿ÛÎÂ„Ë ·˘Ù‹, ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó Î¿ı ›‰Ô˘˜ ·fi„ÂȘ, ·fi ·ÚÓËÙÈο ·ÎÚ·›Â˜ ¤ˆ˜ Ôχ ıÂÙÈο ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜. ŸÌˆ˜, fiÏÔÈ, ÛÙÔ «‰È· Ù·‡Ù·» ‚Ú‹Î·Ó ÎÔÈÓ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ Ï‡Û˘ Û˘ÌʈÓÒÓÙ·˜ ·fiÏ˘Ù· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ fiÙÈ ÙÔ ¡∞∆√ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÈ Ù›ÔÙ· ÙÔ ıÂÙÈÎfi Ì ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ Î·È Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ï˘ı› Â‰Ò Î·È ÙÒÚ·. √È ™¤Ú‚ÔÈ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÛÙ¿ıËÎ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ÙÔ˘˜ Î·È ¤‰ˆÛ·Ó ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ Ô˘ ÚÔͤÓËÛ·Ó ÔÈ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ› ÙfiÛÔ Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÓÂÎÚÔ‡˜, ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜, ÂÎ·ÙÚÈṲ̂ÓÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÔÈ-

12 π∞¡√À∞ƒπ√™ – ª∞ƒ∆π√™ 2009

ÎÔÓÔÌÈ΋ ‚¿ÛË Ù˘ ÚÒËÓ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·˜, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· Ù·Ï·Ó›˙Ô˘Ó ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ µ·ÏηӛˆÓ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ¯ÚfiÓÈ·.

ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ·ÈÛı‹Ì·Ù· ı˘Ìˉ›·˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· fiÏÂÌÔ «ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ηÎÔ‡ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ηÏÔ‡», ÁÈ· ÙÔ «™·Ù·Ó¿ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÔÚıÔ‰ÔÍ›·». °È· Ó· ¿ÚÂÈ ¿ÌÂÛ· ·¿ÓÙËÛË ·fi ¿ÏÏÔÓ ÔÌÈÏËÙ‹ fiÙÈ Ô Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ¯ıÚfi˜ ÙˆÓ Ï·ÒÓ ÎÈ ·˘ÙfiÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈ·Ï·›„Ô˘Ó ÔÈ Ï·Ô› ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó Ù· ‰›Î·È¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÏfiÁˆÓ ͉›ψÛÂ Î·È ¿ÏÈ ÙȘ ·Ó‰·ÊÈΤ˜ ÙÔ˘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÛΤ„ÂȘ ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ™¤Ú‚Ô˘˜ Ó· ¿Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÿÁ˘ ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·Ô˙ËÌ›ˆÛË 500 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ·fi ÙÔ ¡∞∆√. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ «Ë ∂∂ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓË Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ï˘ı›» ·¤Û·Û ٷ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·Ú·‚ÚÈÛÎÔÌ¤ÓˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÚˆÓÈο Û¯fiÏÈ· fiÙ·Ó, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜, ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ «ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ∂∂ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ÙfiÍÔ Û˘ÌÌ·¯›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙË ƒˆÛ›·». ¶ÔÏÏÔ› ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ηÙËÁfiÚËÛ·Ó ÙȘ ∏¶∞ Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË fiÙÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙˆÓ µ·ÏηӛˆÓ, Ù˘ §·ÙÈÓÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜, Ù˘

∞ÊÚÈ΋˜, Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂˘ÚÒË Î·È ¤¯ÂÈ ·ÔÙ‡¯ÂÈ ÔÈÎÙÚ¿. ªÔÓÙ¤ÏÔ ÛÙÔ¯ÔÚÔÛËψ̤ÓÔ ÛÙÔ ÓÂÔ·ÔÈÎÈÛÌfi, ÙÔÓ ÂÂÎÙ·ÙÈÛÌfi, ÙȘ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·ÏÌ·ÙÒ‰Ë ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ·Ó ÙËÓ Ù¿ÛË ÙÔ˘ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÌÔ‡ Ó· ‰È·Ï‡ÂÈ ÔÏ˘ÂıÓÈο ÎÚ¿ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿ ÂıÓÈο ÎÚ·Ù›‰È·, ÌÈÎÚ¿ Î·È ÂÍ·ÚÙË̤ӷ, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› ·ÎfiÌ· ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Ó· Ù· ¯ÂÈÚ·ÁˆÁ›. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ ·Ùfi Î·È ÚfiÛÊ·ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È Î·È Ô ‰È·ÌÂÏÈÛÌfi˜ Ù˘ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·˜ Û ¤ÍÈ ÎÚ·Ù›‰È·, ÙËÓ È‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ∂˘ÚÒË Â·ÁÁ¤ÏÏÂÙ·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÂÓÔÔ›ËÛ˘ Û ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜. ∞ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó Î·È Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ «·ÚÈÛÙÂÚÔ‡˜» Î·È «Ì·ÚÍÈÛÙ¤˜» ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ù ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Ì ı¤ÚÌË ÙÔ ∞ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎfi ∫›ÓËÌ· Ù˘ ∫ÚÔ·Ù›·˜ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÌÈ·˜ ‰‹ıÂÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Î·È ·˘ÙԉȿıÂÛ˘ ÙˆÓ Ï·ÒÓ, ›Ù ÂÍ›ÛˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ ı‡Ù˜ Ì ٷ ı‡Ì·Ù· ηٷÌÂÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÈÛÔÌÂÚÒ˜ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÂÈÙÈı¤ÌÂÓÔ ªÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ·Ì˘ÓfiÌÂÓÔ ªÈÏfiÛ‚ÈÙ˜. ¶ÔÏÏÔ› ÔÌÈÏËÙ¤˜ ˙‹ÙËÛ·Ó Û˘ÁÁÓÒÌË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Û’·˘Ùfi ÙÔ ‚ÚÒÌÈÎÔ, fiˆ˜ fiÏÔÈ ·ÓÂÍ·›ÚÂÙ· ÙÔÓ ·ÔοÏÂÛ·Ó, fiÏÂÌÔ. ∫·È ‹Ù·Ó ¿Ú· ÔÏÏÔ› ·˘ÙÔ› Ô˘ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ‰È·Ï˘ı› ÙÔ ¡∞∆√ Â‰Ò Î·È ÙÒÚ·,


µ ∂ § π ° ƒ∞ ¢ π ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ô ƒ¿ÌÛÂ˚ ∫Ï·ÚÎ, ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÙˆÓ ∏¶∞, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË fiÙÈ «ÙÔ ¡∞∆√ ·ÔÙÂÏ› ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·» ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜, fï˜, ÙËÓ ·ÓÙÈÏ·˚΋ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÌfiÓÔ ¯ÚfiÓÈ·. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙ¿ıËÎ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ÔχÏ¢Ú˘ ÂÓË̤ڈÛ˘. ∂ÈÛ‹Ì·Ó·Ó fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙË ¢‡ÛË ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Â·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÈ ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, ÙÈ ¤¯ÂÈ ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘ ‹ ÙÈ ¤¯ÂÈ Â¤ÏıÂÈ ·fi ÙfiÙ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∆fiÓÈÛ·Ó fiÙÈ Ë ™ÂÚ‚›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Î¿ı ÚfiÛÊÔÚÔ Ì¤ÛÔ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘, Ó· ÙȘ οÓÂÈ Ï·ÙÈ¿ ÁÓˆÛÙ¤˜ Î·È Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Û fiÏ· Ù· Ï¿ÙË Î·È Ù· Ì‹ÎË Ù˘ Á˘ Û ¤ÓıÂÚÌÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰›Î·ÈÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘. ∞ӷχıËÎÂ, Ù¤ÏÔ˜, Ë ·ÈÙ›· ›‰Ú˘Û˘ ÙÔ˘ ¡∞∆√, Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ÔÏfiÏ¢ÚË Â›ıÂÛË ÛÙË ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙË ÙfiÙ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ŒÓˆÛË, ÛÙ· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ÛÔ‚ÈÂÙÈÎÒÓ Ï·ÒÓ Î·È ÛÙȘ ÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ·˘Ù¿ ÂÓ¤ÓÂ˘Û·Ó Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ù˘ Á˘, ÛÙËÓ Î·Ù·›ÂÛË Î·È Î·Ù·ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ Ï·ÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÌÔ‡. ∞ӷχıËÎÂ Î·È Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ÙÔ˘ ÔÚ›·, ÌÈ· ÔÚ›· ÁÂÌ¿ÙË ·fi οı ›‰Ô˘˜ Û΢ˆÚ›Â˜, ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÚÔ‚ÔοÙÛȘ, ·Ú·‚È¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰Èη›Ô˘, ÔÏÔ̤وË Â›ıÂÛË Î¿ı Ϸ˚ÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÂÈÚ‹ÓË Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¢È¿Û΄˘, ÔÈ ™¤Ú‚ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ·¤ÓÂÈÌ·Ó 10 ‚Ú·‚›· Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛÙËÓ ÚÔ¿ÛÈÛË ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘˜, ¤Î·Ó·Ó ÁÓˆÛÙ¿ Ù· ‰›Î·È· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÍÂÛ‹ÎˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ ¿‰ÈÎÔ Î·È ÂÂÎÙ·ÙÈÎfi Â˘ÚˆÓ·ÙÔ˚Îfi fiÏÂÌÔ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·.

ªÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ ¢È¿Û΄˘, ÂΉfiıËΠÙÂÏÈÎfi ΛÌÂÓÔ ·fi ÙÔ «ºfiÚÔ˘Ì ÙÔ˘ µÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘ ÁÈ· ¤Ó·Ó ∫fiÛÌÔ ÙˆÓ ÿÛˆÓ» Ì ٛÙÏÔ «¶√∆∂ ª∏¡ •∂á∞™». ™˘ÓÔÙÈο, ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù· ÊÈÏ›·˜, ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·˜ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘, Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘ Î·È Ù˘ ¢ËÌÂÚ›·˜ ÙˆÓ Ï·ÒÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ÔÈ Ó·ÙÔ˚Τ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·, ·ÚÈ· ÛÙË ™ÂÚ‚›· Î·È ÙÔ ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ, ‹Ù·Ó ÌÈ· Â¤Ì‚·ÛË Ô˘ ›¯Â ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÂÙÂÏÂṲ̂ÓÔ˘ ÁÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙ· µ·ÏοÓÈ·, ÙËÓ ÚÔ˜ ·Ó·ÙÔÏ¿˜ ÂÍ¿ψۋ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛʷϤÛÙÂÚË ÂÚÈ·ÎψÛË Ù˘ ƒˆÛ›·˜, ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘, fiˆ˜ ·˘Ùfi ›Û¯˘Û ÌÂÙ¿ ÙÔ ¢Â‡ÙÂÚÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ, Ì ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ȉÂÔÏÔÁ›·˜ «ÙÔ ‰›Î·ÈÔ ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚÔÙ¤ÚÔ˘», ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚˆÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ÙËÓ ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘ √∏∂, ÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ÙˆÓ

∏¶∞ Û ÌÈ· ÌÔÓÔÔÏÈ΋ Ù¿ÍË Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ì ÛÎÔfi ÙÔÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ËÁÒÓ Î·È ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ∏ ÎÔڇʈÛË Ù˘ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜, ·ÓÙÈÛÂÚ‚È΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠÛÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË Î·È ÌÔÓÔÌÂÚ‹ ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙÔ˘ ∫ÔÛÛ˘ÊÔ‰›Ô˘ Ù˘ 17˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2008 Î·È Û˘Ó¯›ÛÙËΠ̠ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎÔ‡ Â˘Úˆ-Ó·ÙÔ˚ÎÔ‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi Ù· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË ÙÔ˘, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ƒÔ˘Ì·Ó›·, πÛ·Ó›·, ™ÏÔ‚·Î›· Î·È ∫‡ÚÔ. ∏ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ·˘Ù‹ ·fi ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¡∞∆√ Î·È Ù˘ ∂∂ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙËÓ ·Ú·‚›·ÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÁÈ· ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÁÈ· fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙËÓ ∞fiÊ·ÛË 1244 ÙÔ˘ 1999 ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂. ∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ (΢ÚÈfiÙÂÚ· ÔÈ fiÚÔÈ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘ ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ· ÛÂÚ‚ÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ˙ÂÈ Û ·ÔÎÏÂÈṲ̂ӷ ÌÂ Û˘ÚÌ·ÙÔϤÁÌ·Ù· ÁΤÙÔ, ÙËÓ Â·Ó¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌ· ηÙ¯ÔÌ¤ÓˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ Î·È ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈÒÓ, ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÂχıÂÚË Î·È ·ÛÊ·Ï‹ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ 220.000 ÚÔ- >>

π∞¡√À∞ƒπ√™ – ª∞ƒ∆π√™ 2009 13


µ ∂ § π ° ƒ∞ ¢ π ÛʇÁˆÓ ™¤Ú‚ˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ï·ÒÓ ÌË ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙËÓ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÛÂÚ‚ÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜) ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ÈÛ¯‡, Â›Ó·È ‰ÂÛÌ¢ÙÈ΋ ηÈ, ÂÔ̤ӈ˜, ‰›ÓÂÈ ÛÙË ™ÂÚ‚›· ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÈÌ›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ Î·È ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. ∆· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË ÙÔ˘ ¡∞∆√ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¤ÓÔÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Û ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂, ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÿÚÙË ÙÔ˘ √∏∂, Ù˘ ∆ÂÏÈ΋˜ ¶Ú¿Í˘ ÙÔ˘ ∂ÏÛ›ÓÎÈ, ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÿÚÙË ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ. ∆Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ¶ÔÈÓÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÿÁ˘ ÁÈ· Ù· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ηٿ Ù˘ ÚÒËÓ ÂÓÈ·›·˜ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·˜ Â›Ó·È ÙÔ Ì·ÎÚ‡ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ¡∞∆√, ÙÔ fiÚÁ·ÓÔ Ù˘ ÂΉÈÎËÙÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÚÔÛÙ·Û›· ÛÙÔ˘˜ ÂÈÙÈı¤ÌÂÓÔ˘˜ Î·È Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ› Ù· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·ÔηÏÒÓÙ·˜ ¤ÓÔ¯Ô ÙÔ ı‡Ì·, ‰ËÏ·‰‹ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Û¤Ú‚ÈÎÔ Ï·fi. ∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·È Û·Ó ·ÓÙÂΉ›ÎËÛË ÔÈ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÔÈÓ¤˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢ÈηÛÙË-

Ú›Ô˘ Ù˘ ÿÁ˘ ηٿ ˘„ËÏfi‚·ıÌˆÓ ™¤Ú‚ˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ, ÔÈÓ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÛÙÔȯÂÈÔıÂÙËıÔ‡Ó ÁÈ· Î·Ó¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ηٷ‰ÈηṲ̂ÓÔ˘˜. £· ·Úı›, Ù¤ÏÔ˜, ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÌÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÂͤٷÛË ÁÈ· ÙȘ ·Èٛ˜ Î·È ÙȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜, ÙÔ˘ ™ÏfiÌÔÓÙ·Ó ªÈÏfiÛ‚ÈÙ˜. ∏ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· ·ԉ›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ¡∞∆√ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜, fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ÙˆÓ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ô˘ Ù˘¯·›ÓÂÈ Ó· η٤¯Ô˘Ó ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‹ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ ‹ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÁˆÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ. ™˘ÓÂÒ˜, Ë ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¡∞∆√ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∏ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Í¤ÓˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙ· µ·ÏοÓÈ·, ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ηıÒ˜ Î·È Ë Û˘Ó¯‹˜ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Â˘Úˆ-Ó·ÙÔ˚ÎÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ Ú¤ÂÈ Ó·

¿ÚÂÈ Ù¤ÏÔ˜. ∏ Û˘Ó¯‹˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔÔ›ËÛË, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÛÔ‚·Úfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, Ô˘ ¯Ù›˙ÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÛÌfi. ∂ÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÛÙÔÓ ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·Îfi Ï·fi Î·È ÛÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÂÏ¢ıÂÚ›·, ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Î·È ÌÈ· ‰È΋ ÙÔ˘ ·ÙÚ›‰·, fiˆ˜ οı Ϸfi˜ Ù˘ Á˘. ∂›Û˘, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ·Ú¿ÓÔÌË Î·È ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ηÙÔ¯‹ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Î·È ÛÙÔ πÚ¿Î Î·È Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ó· ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ó Ù· ÛÙÚ·Ù‡̷ٿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∂ÈÚ‹ÓË, ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË Â›Ó·È ¤ÓÓÔȘ ·Í¯ÒÚÈÛÙ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∏ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÔÈ ÔÏÂÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ̤ÚÔ˜ Ù˘ Á˘ ı¤ÙÔ˘Ó Û ΛӉ˘ÓÔ Ù· ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË, Ù· ¤ıÓË Î·È ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÂÓÒÛÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ fiÏ· Ù· ÎÈÓ‹Ì·Ù· ÂÈÚ‹Ó˘, ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙˆÓ ‰È·ÓfiËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Û ÌÈ· ÁÈÁ·ÓÙÈ·›· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ηٷÚÁËı› ÙÔ ¡∞∆√, ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

ñ

∫§πª∞∫ø™∏ ∂¡¢√´ª¶∂ƒπ∞§π™∆π∫ø¡

™À°∫ƒ√À™∂ø¡ Ù˘ ÕÓÓ·˜ ª·ÏÏ‹

Ÿ

ÏÔÈ fiÛÔÈ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ¢·ÁÁÂÏÈÛÙÔ‡Ó ÌÈ· Ó¤· ÂÔ¯‹ Ì ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ˆ˜ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙˆÓ ∏¶∞ ·ÁÓÔÔ‡Û·Ó, ‹ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ·ÁÓÔÔ‡Ó, fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, fiˆ˜ ÔÈ ∏¶∞, ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤ˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘˜. ∂ÈϤÔÓ, ‹ıÂÏ·Ó Ó· 14 π∞¡√À∞ƒπ√™ – ª∞ƒ∆π√™ 2009

·Ú·‚Ϥ„Ô˘Ó Î·È ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ·ÁÓÔÔ‡Û·Ó, fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô √Ì¿Ì·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ fiÚ·Ì¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ Foreign Affairs ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜, ÌÈÏÔ‡Û ÁÈ· «·Ó·Ó¤ˆÛË Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ËÁÂÌÔÓ›·˜», Ô˘ Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ Î·È ÙˆÓ ÚÂÔ˘ÌÏÈηÓÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ ∏¶∞. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙfiÙÂ

ÙÔ fiÚ·Ì¿ ÙÔ˘ Î·È ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· «·Ó·Ó¤ˆÛË Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ËÁÂÌÔÓ›·˜» ¤‰ÂȯÓ ӷ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË Ó¤· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ϤÔÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı›, Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ÛÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘, ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì ÙÔ ˘„ËÏfi ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤ˆÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ·ÓÔȯٿ


ϤÔÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ÚˆÙÔηı‰ڛ· Ù˘. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ηÙÂÛÙË̤ÓÔ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ Ù·ÎÙÈ΋˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó¯ÈÛı› Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ËÁÂÌÔÓ›·. ∂› ÌÈ· 20ÂÙ›· ÂÚ›Ô˘, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ∏¶∞ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ë ÌfiÓË ˘ÂÚ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, Ífi‰Â„·Ó ÙËÓ ›ÛÙˆÛË ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ›¯·Ó Û ÌÈ· ·ÓÔ‡ÛÈ· Î·È ·Ï·˙ÔÓÈ΋ Â›‰ÂÈÍË ‰‡Ó·Ì˘, Ô˘ ÙȘ η٤ÛÙËÛ·Ó ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ ÂÈÎÚ›ÛÂˆÓ Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∏ ÂÚÈÊÚfiÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ˘ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ï·Ô› fiÙ·Ó ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ηıËψıÔ‡Ó Ù· «·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈο ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ» ÛÙȘ ˘fi ηÙÔ¯‹ ¯ÒÚ˜ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÔÙÈ΋ ÓÈÎËÊfiÚ·˜ ÂÍfi‰Ô˘. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô §Â˘Îfi˜ √›ÎÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·‰È·ÊÔÚ›, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ·ÔÙ˘¯›Â˜ ÛÙÔ πÚ¿Î Î·È ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ‹Úı ӷ ·ԉ›ÍÂÈ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Î·È ÙÔ˘ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡Û·Ó ÔÈ ∏¶∞, Ì ÚÒÙÔ ı‡Ì· ÙȘ ›‰È˜. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ÔÈ º·˚Ó¿ÓÛÈ·Ï ∆¿È̘ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È Ù˘ Wall Street Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÈ· ·ÎfiÌ· ‚·ı‡ÙÂÚË ÎÚ›ÛË, Ô˘ ı· ˘ÚÔ‰ÔÙËı› ·fi ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜. ŒÓ· ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ ÔÔ›Ô, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ √√™∞, ı· ÂÎÙÈÓ·¯ı› ·fi Ù· 60% ÛÙÔ 100% ÙÔ˘ ∞∂¶ ̤۷ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· 4 ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ƒˆÛ›· Î·È Ë ∫›Ó· ¤¯Ô˘Ó, Ë Î¿ı ̛· Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù˘, ·Ó·‰Âȯı› Û ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÛηÎȤڷ, ÂÓÒ ·ÎfiÌË Î·È Ë ÛÙÂÓfiÙÂÚË Û‡ÌÌ·¯Ô˜ ÙˆÓ ∏¶∞, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ˘Ô‰¤¯ÙËΠÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ √Ì¿Ì· Ì ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÙÏ·ÓÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÔÈ ∏¶∞ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ˆ˜ «ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË, ·ÏÏ¿ fi¯È Ë Î˘Ú›·Ú¯Ë», ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì‹Ó˘-

Ì· fiÙÈ ÔÈ Â˘Úˆ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÈÛÔÙÈÌ›·˜. ∆ÒÚ· ÔÈ ∏¶∞ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ª. ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ∫›Ó·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ô ·ÈÌÔ‰fiÙ˘ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÂÓÒ Ë ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ∂∂ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÚÔÎÏ‹ÛˆÓ. ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÂÏ›‰Â˜ Û ÔÏÏÔ‡˜ fiÙÈ ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó·ÁηÛÙÈο ÔÈ ∏¶∞ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó Î·È fiÙÈ Û ¤Ó·Ó «ÔÏ˘ÔÏÈÎfi» ÎfiÛÌÔ, Ô˘ ÙÔ˘˜ Úfi΢„Â, ÔÈ Ï·Ô› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ˜ Î·È ÂÈÚËÓÈÎfiÙÂÚ˜ ̤Ú˜. ºÚÔ‡‰Â˜ ÂÏ›‰Â˜...

∆Ô ‰fiÁÌ· ÙˆÓ ∏¶∞, fiˆ˜ ÙÔ ·ÔοÏÂÛÂ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ À¶∂• Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ √Ì¿Ì·, Â›Ó·È ÙÒÚ· ÙÔ ‰fiÁÌ· Ù˘ «¤Í˘Ó˘ ÈÛ¯‡Ô˜», ÔÌÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÂÌ̤ۈ˜ fiÙÈ ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÏÂÈÂ Ë Â͢Ó¿‰·! ŸÌˆ˜, ÌfiÓÔ Î·Ù’ ¢ÊËÌÈÛÌfi ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ¤Í˘ÓÔ, Ì¿ÏÏÔÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÎÔ˘ÙÔÔÓËÚÈ¿. ªÈ· ÎÔ˘ÙÔÔÓËÚÈ¿ Ë ÔÔ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, fiÔ˘ ÙȘ Â͢ËÚÂÙ›, ·ÊÔ‡ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Î·Ì›· Û¯¤ÛË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ì ÙȘ ¢·ÈÛıËۛ˜ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Ï·ÒÓ. ŸÔ˘ Ê˘ÛÈο Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È, ÔÈ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ¿ÏÏÔÙ Ì ÎÔÌ„fi ÙÚfiÔ Î·È ¿ÏÏÔÙ Ì ¤ÓÙÔÓÔ, ·ÔηχÙÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÓ‰Ô˚ÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ‰È·Ì¿¯Â˜ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó Ù· Ï·ÙÈ¿ ¯·ÌfiÁÂÏ· Î·È ÔÈ ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ. ŸÏÔÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ·Ó Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ °ÎÔ˘·ÓÙ¿Ó·ÌÔ Î·È ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ó· ·ÔÛ‡ÚÂÈ Ù· ·ÌÂÚÈηÓÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ·fi ÙÔ πÚ¿Î. ªÈ· ÚÔÛÂÎÙÈÎfiÙÂÚË Ì·ÙÈ¿ fï˜ ÛÙËÓ ÂȉËÛÂÔÁÚ·Ê›· Ì·˜ ·ÔηχÙÂÈ fiÙÈ 50.000 ·ÌÂÚÈηÓÔ› ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ πÚ¿Î, Î·È ›Ûˆ˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·˘ÍËıÔ‡Ó, ÁÈ· Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó Ù· ·ÌÂÚÈηÓÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ °ÎÔ˘·ÓÙ¿Ó·ÌÔ, Ë √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ·ÏÒ˜ ηٿÚÁËÛ ÙË «‚ÈÙÚ›Ó·» Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÛÂ. ∆ËÓ ›‰È· ÒÚ· Ë Ê˘Ï·Î‹ ÙÔ˘ ª·ÁÎÚ¿Ì ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ·fi ÙÔ °ÎÔ˘·ÓÙ¿Ó·ÌÔ, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È Î·Ó›˜ Î·È Î·Ó›˜ Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙȘ Ì˘ÛÙÈΤ˜ Ê˘Ï·Î¤˜, Ô˘ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ·ÔηχÙÂÈ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, fiÛÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ÂΛ Î·È ÙÈ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È. ™ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, Ô ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ı· ÂÈÌ›ÓÂÈ ÛÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ∆·ÏÈÌ¿Ó, ÙȘ Ôԛ˜ ı· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ >> π∞¡√À∞ƒπ√™ – ª∞ƒ∆π√™ 2009 15


Î·È ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, Î·È ˙ËÙ¿ ÙË Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË fiψÓ, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ πÚ¿Ó ÚÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤Î·Ó ¿ÓÔÈÁÌ·. ™ÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ ¡∞∆√ ÛÙ· Á·ÏÏÔÁÂÚÌ·ÓÈο Û‡ÓÔÚ·, fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ «Û˘ÌÌ·¯›·˜» ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË Ó¤· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, Ô˘ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ Â›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ô ·ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜, fï˜ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ë Â˘Úˆ·˚΋ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ ˘ÔÏÂÈfiÙ·Ó Ôχ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Ù˘ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ.

∏ ÂȉȈÎfiÌÂÓË ·fi °ÂÚÌ·Ó›· Î·È °·ÏÏ›· ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÂÙ·ÈÚÈ΋ Û¯¤ÛË Ì ÙË ƒˆÛ›· Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË Ù˘ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ó¤Ô˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÂÊԉȷÛÌfi ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ πÚ¿Ó, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· Ó· ‚ÚÂı› ÙÚfiÔ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙË ƒˆÛ›·. ∏ ªfiÛ¯· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¤‰ÂÈÍ Úfiı˘ÌË Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÙÔ ¤‰·Êfi˜ Ù˘ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÂÊԉȷÛÌfi ÙˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Î·È Ó· ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ Î·È ∆¯ÂÚ¿Ó˘. ø˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÔÈ ∏¶∞ ¤·„·Ó Ó· ·ÛÎÔ‡Ó ȤÛÂȘ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜ Î·È Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜ ÛÙÔ ¡∞∆√. ∆Ô ·ÌÂÚÈηÓÔÚˆÛÈÎfi «ÊÏÂÚÙ», fï˜, Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚¿ıÔ˜, ·ÎfiÌË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ·ÊÔ‡ Ë Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, ÙË Û‡ÁÎÏËÛË Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. ¶ÚÈÓ Û‚‹ÛÔ˘Ó Ù· ÊÒÙ· ·fi ÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ ¡∞∆√, Ë ªfiÛ¯· ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙË ‚ÔÚÂÈÔ·ÙÏ·ÓÙÈ΋ Û˘ÌÌ·¯›· ˆ˜ «¯ˆÚÔʇϷη» Î·È Ï›Á˜ ̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ì·Ù·›ˆÛ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ƒˆÛ›·˜-¡∞∆√ Û Â›Â‰Ô ·Ú¯ËÁÒÓ ÙÔ˘ ÂÈÙÂÏ›Ԣ, Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙȘ 7 ª·˝Ô˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ·Û΋ÛÂˆÓ ÙÔ˘ 16 π∞¡√À∞ƒπ√™ – ª∞ƒ∆π√™ 2009

¡∞∆√ Ì ÙË °ÂˆÚÁ›·. ™˘Ó¤¯ÈÛÂ, fï˜, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ. ∆Ô ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ÛÙÔ πÚ¿Ó, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰Â›¯ÓÂÈ Úfiı˘ÌÔ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ·Ó ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÈηÓÔÔÈËÙÈο ·ÓÙ·ÏÏ¿ÁÌ·Ù·, ÚÔηÏ› ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï, ÛÙÂÓfiÙÂÚÔ˘ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘ ÙˆÓ ∏¶∞ ÛÙË ª. ∞Ó·ÙÔÏ‹, Î·È ÙË ‰˘ÛÊÔÚ›· ¿ÏÏˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ·Ú·‚Èο ÎÚ¿ÙË, fiˆ˜ Ù˘ ™·Ô˘‰È΋˜ ∞Ú·‚›·˜. ∞ÌÊ›‚ÔÏÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ó Ë ∆Ô˘ÚΛ·, Ô˘ Ô √Ì¿Ì· ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Ù˘ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ Î·È ÂÈϤÔÓ, Ô ¿ÎÔÌ„Ô˜ ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ·ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¤Î·Ó ˘ԉ›ÍÂȘ ÛÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ∆Ô˘ÚΛ·˜ ÛÙËÓ ∂∂, ÚÔοÏÂÛ ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Â˘Úˆ·›ˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ÙÔ˘, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› Î·È Ù˘ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ.

™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÔÈ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ Ô˘ ÂΉËÏÒıËÎ·Ó ·Ú·ÌÔÓ¤˜ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ G20 ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ·˜ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Î·È ÙȘ ÂȉÈÒÍÂȘ ·ÚÎÂÙ¿ ÍÂοı·Ú·. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· Ó· ›ÛÂÈ ÁÈ· ÈÔ ÂÂÎÙ·ÙÈ΋ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔÓÒÛÂÈ ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙË Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘, ÚÔÛ¤ÎÚÔ˘Û ÛÙË ÛıÂÓ·Ú‹ ¿ÚÓËÛË Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È Ù˘ °·ÏÏ›·˜, Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ· Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, ‰ËÏ·-

‰‹ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË Wall Street Î·È ÙÔ City. ∫·È Û·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó ·˘Ùfi, ∫›Ó· Î·È ƒˆÛ›· ¤ÚÈÍ·Ó ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ¤Ó· ·ÁÎfiÛÌÈÔ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ÓfiÌÈÛÌ· Ô˘ ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ÔÏ¿ÚÈÔ. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ¶ÂΛÓÔ Î·È Ë ªfiÛ¯· ‰ÂÓ Â¤ÌÂÈÓ·Ó Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ‰ÂÓ ·Î˘ÚÒÓÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ¤Êı·Û ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ. ∂Λ Ô˘ fiÏÔÈ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó Ó· Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Â›Ó·È ÛÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘ ÚÔÛٷ٢ÙÈÛÌÔ‡. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ G20 ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ Â˘¯ÔÏfiÁÈÔ Î·È ÙȘ ·Ó¤Íԉ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ηÏÒÓ ÚÔı¤ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ ¿Óˆ ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·Î˘Ï‹ÛÂÈ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, Î·È ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ‰È¿ıÂÛË Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο. ∂ÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ Ù˘ G20, ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ Le Monde ¤ÁÚ·„Â: «√ ηÈÙ·ÏÈÛÌfi˜ ¤ı·ÓÂ, ˙‹Ùˆ Ô Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi˜!» ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô fiÔ˘ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ οÓÔ˘Ó ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÛÎËÓÈÎÔ‡ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÛÎËÓ‹, ·ÔÊ·ÛÈṲ̂Ó˜ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ¿Óˆ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, fiˆ˜ ÙÔ πÚ¿Ó Î·È Ë ∆Ô˘ÚΛ·, ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË Ù˘ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ÚÚËÛË Ó· Ù˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ Ì ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ¤Ó· ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÚfiÏÔ. ∫·ÈÚfi˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ Ï·Ô› Ó· ·ÔÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ‰ÈÂıÓ‹˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ÛfiÔ˘ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó Ù· ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈο ΤÓÙÚ·, Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÚÔÛÂÎÙÈο ÔȘ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ Ó¤Ô ÛÎËÓÈÎfi, Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ η̛· Û¯¤ÛË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ì ٷ ·È¯Ó›‰È· ·˘Ù¿ Î·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ.

ñ


¡ ∞∆ √

60 Ã√¡π∞ ¡∞∆√ ∂¢ø ∫∞π ∆øƒ∞ ¡∞ ¢π∞§À£∂π! Ù˘ ¡Ù¤˘ ∫Ô˘ÏÔ‡ÚË ·˘Ùfi ÙÔ Û‡ÓıËÌ· Î·È Ì ÔÏÏ‹ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÔÈ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ ·fi ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ∂∂¢¢∞, ∂∂¢À∂, √°∂, ¶∂∞∂∞ ÊÙ¿Û·Ì ÛÙÔ ™ÙÚ·Û‚Ô‡ÚÁÔ, ÙËÓ fiÏË Ô˘ ÊÈÏÔͤÓËÛ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÈÚ‹Ó˘, ÁÈ· Ù· 60 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ¡∞∆√. ∂Λ Û˘Ó·ÓÙËı‹Î·Ì Ì ÌÈ· ·ÓÛÂÚÌ›· ·fi ÊÈÏÂÈÚËÓÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ Ì·˙ÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, Ô˘ ›¯·Ó ¤ÚıÂÈ ·fi fiÏ· Ù· ̤ÚË Ù˘ Á˘ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÎÔfi. µÚ‹Î·Ì ÙÔ ™ÙÚ·Û‚Ô‡ÚÁÔ ÌÈ· fiÏË ·ÛÙ˘ÓÔÌÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓË. √ «Â¯ıÚfi˜ Ï·fi˜» Î·È ÔÈ ÂÈÚËÓÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ‹Úı·Ó, ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ηٷÛÙÔÏ‹˜. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ ÁÈ·Ù› ›¯·Ì ÙËÓ «Ù‡¯Ë» Ó· Û˘Ó¢ÚÂıԇ̠ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ Î·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙfiÔ Ì ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¡∞∆√, Ì ÚÔÂͤ¯ÔÓÙ· ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ ∏¶∞, ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·. ∂›¯·Ó ¤ÚıÂÈ ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó, Ì ʷÓÊ¿Ú˜ Î·È ·Ú¿Ù˜, ÙËÓ ›‰È· Â¤ÙÂÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Û fiÏ· Ù· Ï¿ÙË Î·È Ù· Ì‹ÎË Ù˘ Á˘ ÔÈ Ï·Ô› ÍÂÛËÎÒÓÔ˘Ó ı‡ÂÏϘ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚÈÒÓ Î·È ··ÈÙÔ‡Ó ÙË ‰È¿Ï˘Û‹ ÙÔ˘. √È ÂÂÙÂÈ·ÎÔ› ÁÈÔÚÙ·ÛÌÔ› ‹Ù·Ó ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ·. ∏ Ô˘Û›· ‹Ù·Ó ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· ÂÍÔ̷χÓÔ˘Ó ÙȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰È·ÁΈÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ Û˘ÓÈÛÙÒÛ· ÁÈ· ÙËÓ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Î·È Î·Ù·‰˘Ó¿ÛÙ¢ÛË ÙˆÓ Ï·ÒÓ Ù˘ Á˘ Î·È ÙÔ ÌÔ›Ú·ÛÌ· Ù˘ «Ï›·˜».

∞¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜, fï˜, ›¯·Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ù˘ Á˘ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÂÓ¿ÓÙÈ· Û οı ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi, Û οı ›‰Ô˘˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Î·È Î·Ù·›ÂÛË. ∆fiÛÔ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· Ù˘ Â›Û΄‹˜ Ì·˜ ÛÙÔ ™ÙÚ·Û‚Ô‡ÚÁÔ, fiÛÔ Î·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË, ·¤‰ÂÈÍ·Ó ÂÚ›ÙÚ·Ó· ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·. ™ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ™ÂÌÈÓ·Ú›Ô˘, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÈÚ‹Ó˘ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ÚÒÙ˘ ̤ڷ˜, ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÏÏÔ› ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÊÈÏÂÈÚËÓÈÎÒÓ ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ì·˙ÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ¶Úfi‰ÚÔÈ ÙÔ˘ ¶™∂, Ù˘ ¶√¢¡, Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ÈÚ‹Ó˘ π·ˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ¶∂∞∂∞/FIR, ÔÈ °ÂÓÈÎÔ› °Ú·ÌÌ·Ù›˜ ÙÔ˘ ¶™∂, Ù˘ ∂∂¢À∂, ÙÔ˘ ¶·Á΢ÚÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂ÈÚ‹Ó˘, ÂÎ-

ÚfiÛˆÔÈ ·fi ÙËÓ ∫∂£∞, ÙËÓ √°∂, ÙËÓ ∆Û¤¯ÈÎË ∫›ÓËÛË ∂ÈÚ‹Ó˘, ÙÔ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÈÚ‹Ó˘, ÙËÓ ∞ÓÙÈÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∫ÚÔ·Ù›·˜, ÙÔ ∞ÓÙÈÔÏÂÌÈÎfi ∫›ÓËÌ· ¶Ôψӛ·˜, ÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›·, ÙË °ÂˆÚÁ›·, ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·. √È ÔÌÈÏËÙ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙÔ ÏfiÁÔ ‡·Ú͢ Î·È Ó¤·˜ ‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ¡∞∆√, ÛÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘ Ó· ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ Ì 750 ‚¿ÛÂȘ ·ψ̤Ó˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÛÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘, ÙÔ˘ πÚ¿Î, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ı· Ï˘ıÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·ÓÙÈÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ Ï·ÒÓ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ·Ú·¤Ú· ‰˘Ó¿ÌˆÌ· ÙÔ˘ ¶™∂. ∞ӷχıËÎ·Ó Ì ٷ ÌÂÏ·ÓfiÙÂÚ· ¯ÚÒÌ·Ù· ÔÈ Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Â¤ÏıÂÈ ÛÙÔ ÓÂÎÚfi È· ÛÒÌ· Ù˘ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ-Ó·ÙÔ˚ÎÒÓ ÂÈı¤ÛˆÓ, Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘, 10 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰ÂÈÓ‹ ı¤ÛË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ı¤- >> π∞¡√À∞ƒπ√™ – ª∞ƒ∆π√™ 2009 17


¡ ∞∆ √ Ì·Ù· ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·ÓÂÚÁ›·˜, ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∂Èı¤ÛÂȘ Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ·˘ÙԉȿıÂÛ˘ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘˜. ∆ÔÓ›ÛÙËΠfiÙÈ ÙÔ ¡∞∆√ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÔÏÔÊÔÓÈÎfi˜ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ï˘ı› ¿ÌÂÛ·. ∏ ‰È¿Ï˘Û‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÍ ÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡, fï˜ ÔÈ Ï·Ô› Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÔ‡Ó ÙË Ì¿¯Ë ·˘Ù‹ Û·Ó ¤Ó· ÚÒÙÔ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì·. ∆Ô ÂfiÌÂÓÔ ÚˆÈÓfi ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ӈڛ˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ¤ÁηÈÚ· ÛÙÔÓ ÙfiÔ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, Ô˘ ‹Ù·Ó Ë °¤Ê˘Ú· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ·ÊÔ‡ fiÏÔÈ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ‹Ù·Ó ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜. ∞ÎfiÌ· Î·È ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹˜ Ì·˜, Ô˘ ‹Ù·Ó Ô Î·ı‰ÚÈÎfi˜ Ó·fi˜ Ù˘ fiÏ˘, ·Î˘-

ÚÒıËΠÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ˙ˆṲ̂ÓÔ˜ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÚfiÛ‚·Û‹ Ì·˜ ÂΛ ·‰‡Ó·ÙË. √È ÊÈÏfiÙÈ̘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ηٷÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ ‰ÂÓ ¤È·Û·Ó ÙfiÔ. ∫·Ù¿ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘Ó¤ÚÚÂ·Ó ÛÙË °¤Ê˘Ú· Ì ٷ Ôχ¯ÚˆÌ· ·Ófi Î·È ÙȘ ÛËÌ·›Â˜ ÙÔ˘˜, Ì ʈӤ˜ Î·È Û˘Óı‹Ì·Ù· Ô Î·ı¤Ó·˜ ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÏÒÛÛ·. ¡¤ÔÈ ·fi fiÏ· Ù· ̤ÚË Ù˘ Á˘, ·fi Ì·˙ÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ÎÈÓ‹Ì·Ù·, ÎfiÌÌ·Ù· ‹Úı·Ó Û’ ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· Ó· ‰È·‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ 60¯ÚÔÓË ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ Î·È ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ¡∞∆√. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜, Ê˘ÛÈο, Î·È ÔÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ «ÁÓˆÛÙÔ›-¿ÁÓˆÛÙÔÈ», fiˆ˜ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ È· Ó· ÙÔ˘˜ ·ÔηÏÔ‡ÌÂ, Ô˘ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂȘ ·ÓÙÔ‡ Î·È ¿ÓÙ·, Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·Ì·˘ÚÒÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰È·‰‹ÏˆÛË Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ¿ÏÏÔıÈ ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ηٷÛÙÔÏ‹˜ Ó· Â¤Ì‚Ô˘Ó.

∆Ô ÌÏÔÎ ÙÔ˘ ¶™∂, Ì ÙÔ ·Ófi Ì·˜ Î·È ÙȘ ÛËÌ·›Â˜ Ì·˜, ÔÚ‡ÙËÎÂ Û˘ÓÙ·Á̤ÓÔ Î·È ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓÔ Î¿ÓÔÓÙ·˜ ·ÈÛıËÙ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Î·È ‰›ÓÔÓÙ·˜, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο, ÙÔÓ ÙfiÓÔ. ∆· Û˘Óı‹Ì·Ù¿ Ì·˜ ·ÓÙ‹¯ËÛ·Ó ÛÙÂÓÙfiÚÂÈ·: «∞ÌÂÚÈοÓÔÈ, ÊÔÓÈ¿‰Â˜ ÙˆÓ Ï·ÒÓ», «ŒÓ·˜ Â›Ó·È Ô Â¯ıÚfi˜ Ô ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÌfi˜», Î·È ¿ÏÏ·. ∆Ô Ù·Í›‰È Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ Ì·˜ ¿ÊËÛ ÌÈ· ÁÏ˘ÎfiÈÎÚË Á‡ÛË. ∂›Ó·È ÙfiÛÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ Î·È ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi Ó· ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Ì ÙfiÛ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ó¤Ô˘˜ Ô˘, ¤ÛÙˆ Î·È ÍÂÛÙÚ·ÙÈṲ̂ӷ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ. ∫·È ‰ÂÓ Ì¤ÓÂÈ ·Ú¿ Ó· ÂÏ›˙ÂȘ fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÓÈ¿Ù· ‰ÂÓ ı· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÛÙfi¯Ô. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘˜ ı· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó Ó¤Â˜ ÂÏȉÔÊfiÚ˜ ӛΘ, Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ· Û ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ¢ËÌÂÚ›·˜, ÈÛfiÙËÙ·˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi οı ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Î·È ÂÈ‚ÔÏ‹.

ñ

H °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∂∂¢¢∞ ÙȘ 27 ª¿ÚÙË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·Ì ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ÂÎÏÔÁÔ·ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤ÏÂ˘Û‹ Ì·˜. ™˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙˆÓ ∆ÌËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ¤Ú·ÛÂ, Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ¤ˆ˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó¤Ï¢ÛË, Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Î·È Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∂ÍÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ Ì·˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ Û ‰ÈÂıÓ‹ ‰›ÎÙ˘·, ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÓÔȯÙԇ̠Ï·ÙÈ¿ Î·È Ó· ÙÚ·‚‹ÍÔ˘Ì ÛÙË ‰Ú¿ÛË ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ·ÓıÚÒˆÓ, Ô˘ ¢·ÈÛıËÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Ï·Ô‡˜. ŒÙÛÈ, Î·È ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿, ·Ú¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó Ù· ∆Ì‹Ì·Ù· ÏfiÁˆ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ Î·È ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ, Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ Ì·˜ Ê¿ÓËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ ›Ûˆ ·fi Ù· ‚·ÛÈο ηı‹ÎÔÓÙ· Ô˘ ›¯·Ì ‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘Ó¤ÏÂ˘Û‹ Ì·˜. ∫·ı‹ÎÔÓÙ· Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜ ÁÈ· Ù· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ‰ÈÂ-

18 π∞¡√À∞ƒπ√™ – ª∞ƒ∆π√™ 2009

ıÓ‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ Î·È ÛÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÙÌ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘ Û ÚÔ·Á·Ó‰ÈÛÙ¤˜ Î·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙˆÓ ‰›Î·ÈˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙˆÓ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓˆÓ Ï·ÒÓ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜, ÁfiÓÈÌÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Ì·˜ Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹˜ Ì·˜ Î·È Ë Û˘Ó¤ÏÂ˘Û‹ Ì·˜ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· Î·È ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¶ÚÔ‰Ú›Ԣ. ™ÙȘ 30 ª¿ÚÙË Û˘Ó‹Ïı ÙÔ Ó¤Ô ¶ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Î·È ÂͤÏÂÍ ÙË Ó¤· °Ú·ÌÌ·Ù›·, Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ·Ì¤Ûˆ˜ ηı‹ÎÔÓÙ·. ™ÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÍ‹˜: ¶Úfi‰ÚÔ˜: ª¿ÚË §·˘ÚÂÓÙÈ¿‰Ô˘

∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔÈ: ∞¢∂¢À, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞Áη‚·Ó¿Î˘ ∂∂¢À∂, ∂ϤÓË ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ °ÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜: ∂˘ÁÂÓ›· ¶··Ì·Î·Ú›Ô˘ ∞Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜: ¢¤ÛÔÈÓ· ª¿ÚÎÔ˘ ∆·Ì›·˜: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ª¤ÏË: ÕÓÓÂΠπˆ·ÓÓ¿ÙÔ˘ ∞Ï›ÎË ∫·Ú·‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ¡Ù¤˘ ∫Ô˘ÏÔ‡ÚË ª¿Ì˘ ªÂÏÈÛÛfi˜ ÿÚ˘ ÷ς·Ù˙fiÁÏÔ˘ ∞Ó·ÏËڈ̷ÙÈο ̤ÏË: ∑‹Û˘ ¡Ù·‚¿Ú·˜ ∫·ÙÂÚ›Ó· ºÔ˘Û¤ÎË °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÔ‡ÏÏ˘


¶∞§∞π™∆π¡∏ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ Àπ√£∂™π∞™ √È ÌÈÎÚÔ› ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ÛÙË ˙ˆ‹ ›Ó·È Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ∫·Ù¯fiÌÂÓ˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘. ∆˘ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì, Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ Ÿ¯ı˘ ÙÔ˘ πÔÚ‰¿ÓË Î·È Ù˘ °¿˙·˜. ∆· ·È‰È¿ Ô˘ οو ·fi ÙËÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ηÙÔ¯‹ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÚËı› Î·È Ù· ÈÔ ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·: ∆Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¿ÍÂÈ ÙË ÁË, ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÙÈÓ¿ÍÂÈ Ù· Û›ÙÈ·, ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ‚·Û·Ó›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ˙Ô˘Ó Û ÛÙÚ·Ùfi‰· ÚÔÛʇÁˆÓ, οو ·fi ¿ıÏȘ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·‚›ˆÛ˘. ™Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ÍÂÚÚÈ˙ÒÓÔ˘Ó Ù· ‰¤ÓÙÚ·, ÙÔ˘˜ ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙË ÛÔ‰ÂÈ¿, ÙÔ˘˜ ÛÙÂÚÔ‡Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ ÓÂÚfi. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿Ó ηÓÔÓÈο ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô fiˆ˜ Ù· ¿ÏÏ· ·È‰È¿. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó Í¤ÁÓÈ·ÛÙ·. ∂›Ó·È Ù· ·È‰È¿ Ô˘ Î·È Ù· ›‰È· ‚·Û·Ó›˙ÔÓÙ·È, Ê˘Ï·Î›˙ÔÓÙ·È Î·È Ù·ÂÈÓÒÓÔÓÙ·È. ∂›Ó·È Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È. ¶Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ì ¤ÙÚ˜ ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ÛÙÚ·Ùfi Î·È Ô˘ ʈӿ˙Ô˘Ó Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiÙÈ Ô ¶·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·Îfi˜ §·fi˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ˙‹ÛÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. ∂›Ó·È Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·ÎÚÈ‚¿ ÙÔ Ù›ÌËÌ· Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜. ¶ÔÈÔ ı· Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ; ∆› ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÙ ϛÁË ¯·Ú¿ Î·È ÂÏ›‰·;

¶ A I ¢ I A TH™ ¶A§AI™TINH™ ENTY¶O «YIO£E™IA™» O ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˜:

.............................

¢È‡ı˘ÓÛË: ............................................... ............................................... AÚ. ÙËÏÂÊÒÓÔ˘: ....................................... E¿ÁÁÂÏÌ· ‹ ÊÔÚ¤·˜: ............................. ¢¤¯ÔÌ·È Ó· ηٷ‚¿Ïψ οı ̋ӷ Î·È ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ EE¢¢A ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 50 ‹

µ√∏£∏™∆∂ ∂¡∞ ¶∞π¢π ∞¶√ ∆∏¡ ¶∞§∞π™∆π¡∏ «Àπ√£∂∆ø¡∆∞™» ∆√ °π∞ ¢À√ Ã√¡π∞

25 E˘ÚÒ, Ô˘ ı· ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ EÈÙÚÔ‹˜ (AÚÈı. §ÔÁ/ÛÌÔ‡ EıÓÈ΋˜ TÚ¿-

∂∂¢¢∞ Û·˜ ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÙ ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Û ¤Ó· ·È‰› ·fi ÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË Ì›· Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· οı ̋ӷ Î·È ÔÏÏ‹ ·Á¿Ë Î·È ÛÙÔÚÁ‹. ∆Ô ÔÛfi ÙˆÓ 50 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·, ·ÚΛ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ÈÔ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ: ÙÔ Ê·ÁËÙfi, Ù· ÚÔ‡¯·, ÙËÓ È·ÙÚÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë. ¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Ë ˘ÏÈ΋ ÛËÌ·Û›·, Â›Ó·È Ë Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÓ ›ӷ, ÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË Î·È ÙȘ ÙÚ·˘Ì·ÙÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜ Ù˘ ηÙÔ¯‹˜. ªÈÎÚ¿ ‰ˆÚ¿ÎÈ·, fiˆ˜ ·È¯Ó›‰È· ‹ Û¯ÔÏÈο ›‰Ë, Î·È ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ì ٷ ÔÔ›· ı· ÂΉËÏÒÓÂÙ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Û·˜ –Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË– Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ ÙË ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ Î·È ÙËÓ ÂÏ›‰· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. °È· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ¿ÙÔÌ·, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, Û¯ÔÏ›·, ۈ̷Ù›·, ‰ËÌÔÙÈο Î·È ÎÔÈÓÔÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ·, ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. ™Â fiÛÔ˘˜ ·fi ÂÛ¿˜ ‰Â¯ı›Ù ӷ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÙ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi ı· ‰Ôı› ¤Ó·˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ·È‰› Ô˘ ı· «˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÙ» Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘.

Â˙·˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ 116/296031 - 16) ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù· ÛÙÔȯ›· ¤¯ˆ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘.

H ÂÈÛÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È ÌËÓÈ·›·

‹ ÙÚÈÌËÓÈ·›·

HÌÂÚÔÌËÓ›·

YÔÁÚ·Ê‹

.........................

.........................


60 Ã√¡π∞ ¡∞∆√ ∂¢ø ∫∞π ∆øƒ∞ ¡∞ ¢π∞§À£∂π!

Diethni58  
Diethni58  

EEDDA's magazine Issue No 58