Page 1

APSKAITA IR ATSKAITOMYBË

Finansinës priemonës Tarptautinë apskaitos standartø taryba (TAST) iðleido du 9 TFAS „Finansinës priemonës“ skyrius. Visiðkai parengtas 9 TFAS pakeis 39 TAS „Finansinës priemonës: pripaþinimas ir vertinimas“. Du nauji skyriai reglamentuoja finansinio turto klasifikavimà bei vertinimà ir miðrius susitarimus.

9 TFAS paliekamas miðrus finansinio turto vertinimo bûdas. Finansinis turtas gali bûti vertinamas amortizuota savikaina, kai tenkinami du kriterijai. Pirma, veikdamas ekonominis subjektas turi siekti iðlaikyti finansiná turtà iki iðpirkimo termino, kad bûtø gautos sutartyje nustatytos pinigø sumos (pvz., palûkanos). Antra, pagal finansinio turto sutartyje nurodytas datas turi bûti nustatytas pinigø mokëjimas, apimantis tik pagrindinës skolos sumos gràþinimà ir palûkanas. Finansinis turtas, neatitinkantis ðiø dviejø kriterijø, turi bûti vertinamas tikràja verte. Finansinis turtas vertinamas kitu bûdu, kai ekonominis subjektas keièia su finansinio turto valdymu susijusá veiklos modelá. Nauji reikalavimai praktiðkai naudingi tuo, kad dauguma paskolø bei kitos gautinos sumos ir toliau bus vertinamos amortizuota savikaina. Skolø priemonës, kuriø

nepavyko ávertinti pagal laikomo iki iðpirkimo finansinio turto kriterijus, greièiausiai bus tinkamos vertinti amortizuota savikaina. Tokia galimybë atsiranda, nes á 9 TFAS neátraukiamos varþanèios 39 TAS nuostatos. Pagal 39 TAS ekonominis subjektas gali pasirinkti vertinti kai kurá finansiná turtà ne amortizuota savikaina, bet tikràja verte, o 9 TFAS leidþia rinktis tikrosios vertës vertinimo bûdà, jeigu tikrosios vertës nustatymas padëtø panaikinti apskaitos neatitikimus. Su finansiniu turtu susijusios pajamos ir sànaudos paprastai rodomos pelno (nuostoliø) ataskaitoje. 9 TFAS leidþia subjektui nekeièiamai pasirinkti, kaip bendrø pajamø sàskaitose atskleisti investicijø á paprastàsias akcijas tikrosios vertës pokyèius. Tokia galimybë atsiranda, kai finansinë priemonë laikoma ne parduoti. Ðis metodas atitinka

skirtø parduoti finansiniø priemoniø apskaità pagal 39 TAS. Vis dëlto pagal 9 TFAS negalima pelno ar nuostoliø, gauto perleidus investicijas ar patirtø nuvertëjus investicijoms, rodyti pelno (nuostoliø) ataskaitoje. Dabar ðios sumos turi bûti priskirtos bendrosioms pajamoms. 9 TFAS planuojama taikyti nuo 2013 m. sausio 1 d. prasidësianèiø finansiniø metø. Taèiau ekonominiams subjektams leidþiama vadovautis 9 TFAS rengiant 2009 metø finansines ataskaitas. Kol kas 9 TFAS yra neaptarta nuvertëjimo metodologija, finansiniø ásipareigojimø klasifikavimas ir vertinimas, apsidraudimo sandoriø apskaita ir nuraðymas. TAST tikisi priimti su tuo susijusius sprendimus iki 2010 m. pabaigos ir visiðkai pakeisti 39 TAS. 2009 m. pradþioje TAST iðleido projektà dël nuraðymo. Lapkrièio mënesá buvo paskelbtas projektas „Finansinës priemonës: amortizuota savikaina ir nuvertëjimas“. Jame siûloma vertinti numatomus finansinio turto, vertinamo amortizuota savikaina, praradimus.

apskaitos ir mokesèiø apþvalga

Nr. 4 2010 balandis

Pagal Accountancymagazine.com parengë Virginija Ðimkûnaitë

Bankai padës perkelti banko sàskaitas Nuo ðiol bankai, á kuriuos asmenys ketina perkelti kitame banke turimà sàskaità, privalës nemokamai padëti tà padaryti. Naujos paslaugos tikslas – palengvinti asmenims finansiniø reikalø tvarkymo naðtà. 2008 m. lapkrièio mënesá Europos bankininkystës sektoriaus komitete sutarus dël ðios paslaugos teikimo, buvo priimti Bendrieji bankø sàskaitø keitimo principai. Visø ES valstybiø nariø bankø asociacijos turëjo ágyvendinti ðiuos principus iki 2009 m. lapkrièio mënesio. Kol kas darbus vëluoja atlikti Portugalija, Rumunija ir Lenkija.

Pagal priimtus Bendruosius principus, ketinant perkelti banko sàskaità savo ðalyje, pasirinktas naujasis bankas bus pagrindinis kontaktinis asmuo. Jis bendraus su ankstesniu banku ir uþtikrins, kad periodinës atsiskaitomosios operacijos, pavyzdþiui, tiesioginio debeto, ir periodinio mokëjimo nurodymai bûtø perkelti sklandþiai ir greitai. Naujasis bankas taip pat padës uþdaryti senà sàskaità ir perkelti pinigus á naujàjà. Pagal uþsienio spaudà parengë Virginija Ðimkûnaitë

57

296220  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you